Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce w roku szk. 2014/15 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zespół ewaluacyjny: mgr Ewa Bąk, mgr Stanisława Wandzel, mgr Magdalena Zuziak, mgr Marta Pawlus Hulbój, mgr ks. Paweł Rojczyk I. Plan ewaluacji. II. Analiza i interpretacja wyników. 1. Analiza wypowiedzi rodziców (ankieta). 2. Analiza wypowiedzi nauczycieli (ankieta). 3. Analiza wypowiedzi uczniów (ankieta). 4. Analiza rozmowy z pedagogiem szkolnym. 5. Funkcjonujące działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. 6. Podsumowanie i wnioski. III. Zalecenia i wskazówki. I. PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Wybrany obszar pracy: W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor gimnazjum podjął decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej dotyczącej analiz i oceny bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole uwzględniając analizę realizacji programu profilaktyki ukierunkowanej na zapobieganie agresji i przemocy w szkole.

2 Wybór powyższego obszaru został podyktowany potrzebą informacji o aktualnej sytuacji w kontekście bezpieczeństwa. Ewaluacja wewnętrzna ma również na celu autorefleksję wszystkich uczestników życia szkolnego związaną z poprawą naszego bezpieczeństwa, aby nasza szkoła była miejscem bezpiecznym, przyjaznym, a wzajemne relacje oparte były na szacunku i wzajemnym poszanowaniu. CEL EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Podstawowym celem ewaluacji wewnętrznej jest diagnoza środowiska szkolnego w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników życia szkolonego, analiza realizacji programu profilaktyki ukierunkowanego na zapobieganie agresji i przemocy w szkole, a także opracowanie planu działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole, oraz tworzenie przyjaznego klimatu nauki i pracy. Cele szczegółowe: 1. Nauczyciele zapewniają młodzieży bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole. - zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring, zakaz opuszczania szkoły w czasie zajęć, dyżury nauczycieli na przerwach, prowadzenie rejestru gości, przestrzeganie zasad BHP, - zwracanie uwagi na przejawy agresji, przemocy fizycznej i psychicznej - przestrzeganie zasad i norm zachowania panujących w szkole, - informowanie o zachowanych akceptowanych i oczekiwanych (zapoznawanie z regulaminami, procedurami, programami), - udostępnianie na stronie szkoły programów, procedur, regulaminów. 2. W szkole diagnozuje się zachwiania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń, oraz promowanie właściwych postaw. - analiza sytuacji dydaktyczno wychowawczej uczniów klas pierwszych przez pedagoga i wychowawców, - organizowanie pomocy pedagogiczno psychologicznej, - przeprowadzanie akcji promujących pozytywne zachowania uczniów, oraz eliminowanie zachowań niepożądanych. 3. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. - uczniowie przestrzegają zasad BHP i regulaminów szkoły dotyczących bezpieczeństwa,

3 - uczniowie wiedzą jak zachowywać się podczas uroczystości w szkole i poza nią, oraz podczas wycieczek szkolnych. 4. W szkole podejmuje się działania eliminujące zagrożenia, oraz wzmacnia i promuje się właściwe zachowania, analizuje się skuteczność podejmowanych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa, modyfikuje się podejmowane kroki uwzględniając inicjatywy uczniów. - przedstawienie wyników diagnozy środowiskowej gronu pedagogicznemu- wspólna analiza, wyciąganie wniosków, - weryfikacja i aktualizacja programów i procedur szkolnych dotyczących bezpieczeństwa, - opiniowanie planów pracy, programów profilaktyki oraz planów wychowawczych przez rodziców. SFORMUŁOWANIE PYTANIA KLUCZOWEGO: 1. Jaki jest stopień poczucia bezpieczeństwa w szkole? a) Czy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi uczują się w szkole bezpiecznie? b) Czy rodzice uważają, że szkoła jest bezpieczna dla jego dziecka? c) Czy uczniowie doświadczyli przemocy ze strony rówieśników lb nauczycieli? d) Czy uczniowie byli świadkami przemocy fizycznej lub psychicznej? e) Czy nauczyciele dostrzegają zjawisko przemocy w szkole? 2. Jakie działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole? 3. Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele znają działania podejmowane w szkole służące poprawie bezpieczeństwa? 4. Jaka jest efektywność tych działań? 5. Jakie są propozycje zmian i propozycja modyfikacji już istniejących działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole? a) Jakie zmiany zaproponowali uczniowie, nauczyciele, rodzice aby poprawić bezpieczeństwo w szkole? NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTANE DO PRZEPROWADZENIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: 1. Ankieta skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli. 2. Wywiad. 3. Obserwacja.

4 Próba badawcza. 1. Uczniowie klas I, II, III 168 ankietowanych uczniów, 2. Rodzice klas I, II, III 164 ankietowanych rodziców, 3. Nauczyciele -19. HARMONOGRAM EWALUACJI: Przebieg czynności Czas wykonywania odpowiedzialni Przygotowanie planu Do Zespół ewakuacyjny ewaluacji wewnętrznej. Przebieg ewaluacji, zbieranie Do Zespół ewaluacyjny informacji. Analiza informacji, Do Zespół ewaluacyjny wyciąganie wniosków, pisanie raportu. Przedstawienie raportu Zespół ewaluacyjny dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW EWAKUACJI: Wyniki ewaluacji zaprezentowane będą: - nauczycielom na Radzie Pedagogicznej, - uczniom podczas godzin wychowawczych, - rodzicom podczas zebrania. Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a wersja papierowa będzie dostępna w bibliotece i pokoju nauczycielski. II. ANALIZA ANKIET 1. WYPOWIEDZI RODZICÓW. Badaniu ankietowemu zostało objętych 164 rodziców uczniów z klas I, II III. 1. Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w szkole? Tak- 105 rodziców, Raczej tak 52 rodziców, Nie 7 rodziców. 2. Czy jest coś, czego Państwa dziecko boi się w szkole? Tak - 25 rodziców

5 Nie rodziców Jeśli tak, czego: Rodzice wymienili, ze ich dzieci boja się: - złej oceny - 24 rodziców - ośmieszenia, poniżenia - 28 rodziców - pobicia lub użycia przemocy - 6 rodziców - wymuszania pieniędzy - 3 rodziców - obelg słownych - 20 rodziców 3. Czy Państwa dziecko było ofiarą przemocy? Tak - 12 rodziców Nie Jeśli tak, to jaki był to rodzaj przemocy? - fizyczna - 3 rodziców - psychiczna - 12 rodziców 5. Jakiej formy agresji lub przemocy dotknęły Państwa dziecko? - przezywanie wyśmiewanie obgadywanie izolowanie w klasie - 9, - dyskryminowanie - 3, - grożenie, zastraszanie - 5, - okradanie - 1, - wymuszanie pieniędzy- 1, - bicie, kopanie, popychanie - 5, - zamykanie w pomieszczeniach - 1, - obrzucanie wulgarnym słownictwem - 9, - cyberprzemoc Gdzie miały miejsce przejawy agresji? - w szkole - 25, - na boisku - 3, - w drodze do szkoły - 6, - w autobusie szkolnym Kto dopuszczał się zachowań agresywnych wobec Państwa dziecka? - uczniowie starszych klas -16,

6 - rówieśnicy - 22, - inne osoby Czy i kogo powiadomili Państwo o przejawach agresji wobec swojego dziecka? - tak nie - 0, - dyrektora szkoły - 2, - wychowawcę - 10, - pedagoga szkolnego - 3, - policję Czy Państwa dziecko była namawiane lub zmuszane w szkole do: - palenia papierosów -7, - picia alkoholu - 1, - próbowania narkotyków - 0, - agresji wobec kolegów Czy rozmawia Pani/ Pan z dzieckiem jak zapobiegać agresji i do kogo się zwrócić w przypadku jej wystąpienia? - tak nie Czy uważa Pani / Pan, że szkoła do której uczęszcza Pani /Pana dziecko jest bezpieczna? - tak - 140, - nie Kto według Pani /Pana jest odpowiedzialny za agresję i przemoc w szkole? - dyrektor - 22, - nauczyciele - 30, - rodzice -39, - uczniowie Jak Pani /Pana zdaniem można zapobiec agresji w szkole? Rodzice wymieniali: - monitoring - większe kary dla uczniów czyniących przemoc, - indywidualne rozmowy z uczniami agresywnymi przeprowadzane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego, - powiadamianie policji o aktach przemocy i agresji,

7 - spotkania uczniów z psychologiem, - omawianie problemów agresji i przemocy na lekcjach wychowawczych, - spotkania uczniów z wychowawcami i rodzicami, - zwiększenie dyżurów nauczycielskich,- - zabranianie noszenia telefonów komórkowych do szkoły, - zwiększenie dyscypliny, - organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, - prelekcje z osobami zajmującymi się problemami agresji wśród młodzieży np. policją, kuratorem sądowym itp., - częstsze kontakty z rodzicami. 14. Jakie środki według Pani /Pana mogłaby podjąć szkoła pracownicy, aby w szkole było bezpieczniej? Rodzice wymienili: - monitoring, - współpraca z policja, - współpraca z psychologiem, - współpraca z rodzicami, - częste rozmowy z uczniami, - wzmocnione dyżury nauczycielskie, - karanie sprawców przemocy i agresji, - wyciąganie surowych konsekwencji w stosunku do agresora, - pogadanki, - współpraca na linii rodzic wychowawca- pedagog, - anonimowe ankiety wśród uczniów. WNIOSKI: 1. Zdecydowana większość rodziców 85,3% uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie. 2. Zdaniem 91 % rodziców wobec ich dzieci nie są stosowane żadne formy przemocy. 3. Najczęstszymi przejawami agresji wobec swoich dzieci, o których wiedzą rodzice są: wyśmiewanie, przezywanie oraz wulgarne słownictwo kierowane pod adresem ich dzieci. 4. Rodzice dobrze, ale nie w pełnym zakresie, wymieniają działania podejmowane przez szkołę w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w związku z tym zalecane staje się

8 przedstawianie rodzicom działań podejmowanych przez szkołę służących poprawie bezpieczeństwa. 2. ANALIZA WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI. 1. Czy uważa Pani/Pan, że w szkole jest bezpiecznie? - tak - 14 nauczycieli, - nie - 5 nauczycieli, 2. Czy uważa Pani / Pan, że szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie przerw lekcyjnych? - tak - 18, - nie -1, 3. Z jakimi problemami spotyka się Pani /Pan podczas pełnienia dyżurów na przerwach? - popychanie -14, - bójki - 3, - wyśmiewanie - 5, - wulgaryzmy -13, - palenie papierosów - 4, - bieganie po korytarzu. 4. W jaki sposób Pani /Pan reaguje na takie sytuacje? - zwracam uwagę 18, - proszę o pomoc wychowawcę lub pedagoga 7, - wysyłam ucznia do dyrektora 3, - Nie reaguję Czy zgłasza Pani / Pan komuś o takim zajściu? - tak 12, - nie 7, Jeśli tak, to komu? - wychowawcy 12, - pedagogowi 5, - dyrektorowi -3, - rodzicowi Czy rozmawiają Państwo z uczniami o przemocy? - tak 17, - nie 2.

9 7. Jeśli tak, to w jakiej formie prowadzone są te rozmowy? - lekcje wychowawcze 9, - indywidualne rozmowy 12, - wykłady 5, - rozmowy w obecności pedagoga Czy uczniowie szczerze i bez obaw rozmawiają o przejawach agresji i przemocy w szkole? - tak 8, - nie Z jaką formą agresji lub przemocy spotkali się Państwo w szkole? - przezywanie 16, - wyśmiewanie 15, - obgadywanie 14, - Izolowanie w klasie 8, - Dyskryminowanie 3 - grożenie, zastraszanie 4, - okradanie 3, - wyłudzanie pieniędzy 0, - bicie, kopanie, popychanie - 7, - zamykanie w pomieszczeniach 0, - używanie wulgaryzmów 12, - cyberprzemoc Jakie działania wg Państwa służą zwiększaniu bezpieczeństwa w szkole? - dyżury nauczycielskie -18, - identyfikatory- 3, - zamykanie drzwi wejściowych 8, -kontrola absencji uczniów 7, - rozmowy z rodzicami 12, - jasno sprecyzowany system oceniania zachowania 12, - przeprowadzanie próbnej ewakuacji przeciwpożarowej Proszę wymienić negatywne zachowania uczniów, które wymagają szczególnej zmiany w celu zwiększenia i poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole? Nauczyciele wymieniali: - agresja słowna,

10 - zbieranie się w grupy w celu skutecznego zastraszania innych, - lekceważenie nauczycieli. WNIOSKI: Większość nauczycieli 73 % uważa, że w szkole jest bezpiecznie, 94 % uważa, że uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole. Mimo to wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że spotykają się ( szczególnie podczas przerw) z różnymi aktami przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. W odpowiedzi na 4 pytanie wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że reagują na takie sytuacje zwracając uwagę 94%, prosząc o pomoc wychowawcę lub pedagoga 36%, wysyłając ucznia do dyrektora -15%. Wyniki ankiety pokazują, że nauczyciele nie lekceważą przypadków przemocy w szkole oraz jej otoczeniu, większość 89% rozmawiało z uczniami na tematy przemocy, agresji i jej skutkach, podejmują działania wychowawcze mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży w szkole i na jej terenie. Do szczególnie negatywnych zachowań uczniów, które wymagają modyfikacji nauczyciele wymieniają: wulgaryzmy, agresją słowną, lekceważenie i oszukiwanie nauczycieli. 3. ANALIZA ANKIET UCZNIÓW W ankiecie wzięło 168 uczniów z klas I, II III, 1. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? - tak -136 uczniów, - nie 21, - bez odpowiedzi Jeżeli czujesz się bezpiecznie to dlatego, że: - nauczyciele pełnia dyżury na przerwach- 29, - w szkole jest monitoring 74, - uczniowie maja dobry kontakt z wychowawcami i nauczycielami 25, - w szkole panuje dobry klimat- 6 - brak odpowiedzi Czy byłeś ofiarą przemocy lub agresji w szkole? - tak 43, - nie 98 - brak odpowiedzi Jeżeli byłeś ofiarą przemocy, to jaka była jej forma?

11 - przezywanie 33 - wyśmiewanie -29, - zaczepianie 22, - szturchanie 24, - kopanie -10, - straszenie 15, - niszczenie rzeczy 11, - pobicie 10, - wulgaryzmy kierowane w moją stronę Jeżeli byłeś ofiarą przemocy, czy powiadomiłeś kogoś o tym fakcie? - tak- 30, - nie- 48. Jeśli tak, to kogo? - wychowawcę 51, - pedagoga szkolnego - dyrektora - rodzica - kolegę, koleżankę 6. Gdzie to zdarzenie miało miejsce? - w szkole 51, - na boisku szkolnym- 9, - w autobusie szkolnym,12, - w drodze do szkoły Czy byłaś/ byłeś świadkiem przemocy w szkole? - tak- 87, - nie 67, - brak odpowiedzi Jeżeli tak, to gdzie to miało miejsce? - szatnia 60, - toaleta 16, - Świetlica 11, - boisko szkolne- 14, - przy sklepiku 22, - korytarz 47.

12 9. Czy byłaś/byłeś na terenie naszej szkoły, bądź w jej okolicy namawiany lub zmuszany do: - palenia papierosów 4, - picia alkoholu 3, - próbowania narkotyków Czy Ty dokonywałeś przemocy w szkole? - tak -32, - nie -125, - brak odpowiedzi- 11, 11. Jeśli tak, to jaka to była forma przemocy lub agresji? - przezywanie- 23, - wyśmiewanie -21, - szturchanie- 19, - bicie, kopanie -13, - odnoszenie się wulgarnie do rówieśników- 12, - niszczenie rzeczy 5, - wymuszanie pieniędzy -3, - zastraszanie -8, - inne barowanie. 12. Co według ciebie można by było zmienić, aby szkoła była bezpieczna i przyjazna dla uczniów? Uczniowie wymieniali następujące propozycje: - przeprowadzanie większej ilości lekcji na temat bezpieczeństwa oraz zapobiegania przejawom agresji, - zwracanie większej uwagi na słownictwo uczniów eliminowanie wulgaryzmów, - wyciąganie konsekwencji i stosowanie surowych kar dla uczniów dokonujących aktów przemocy, - organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się sprawami agresji i przemocy wśród młodzieży np. przedstawicielami policji, kuratorami sądowymi, pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, - zainstalowanie większej ilości kamer, oraz monitoring w klasach, - organizowanie warsztatów dotyczących asertywności, oraz metod zapobiegania przemocy i agresji, - zwiększenie uwagi na zachowanie uczniów w szatniach przy Sali gimnastycznej,

13 - przeprowadzanie ankiet, wywiadów, rozmów z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, w których uczniowie mogliby szczerze opowiedzieć o swoich obawach, - wprowadzić monitoring w klasach. WNIOSKI: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów pokazują, że problem przemocy istnieje, choć nie jest on zjawiskiem masowym. Według uczniów jest to przemoc przede wszystkim werbalna tzn. przezywanie, wyśmiewanie, obrzucanie wulgaryzmami, w mniejszym stopniu jest to przemoc fizyczna tzn. szturchanie, kopanie, barowanie. Niestety wielu uczniów nie informuje o zaistniałych aktach przemocy, być może z obawy o dalsze konsekwencje ze strony prześladowcy. Najbardziej niebezpiecznym miejscem w szkole z punktu widzenia zachowań agresywnych jest szatnia i okolice sklepiku, korytarze szkolne i toaleta. Niepokojącym faktem jest to, że uczniowie (wprawdzie tylko 3) w ankiecie wskazali, że na terenie szkoły lub w jej okolicy byli zmuszani do picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków. Uczniowie 19 % przyznają, że sami dokonywali agresji głównie w formie przezywania, szturchania i zaczepiania i nie ponieśli z tego tytułu żadnych konsekwencji. Jako powód takiego zachowania wskazywali zabawę. Mimo wszystko aż 80 % uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. 4. WYWIAD Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM Program profilaktyki nastawiony jest na rozpoznawanie przyczyn problemowych zachowań dzieci, jak również stosowanie skutecznych form oddziaływań wychowawczych, z poszanowaniem praw dziecka. W Szkolnym Programie Profilaktyki nie narzucamy tematyki i metod pracy, a wspieramy wychowawców w interwencjach profilaktycznych i wychowawczych. W ramach działań wychowawczych wychowawcy zbierają informacje dostarczające dodatkowa wiedzę z zakresu przyczyn i skutków stosowania przemocy oraz o zapotrzebowaniu klas na te tematykę. Tematem wiodącym szkolnego Programu Profilaktyki jest integracja klasowa i metody pracy z uczniem, które mogą się przyczynić do budowania dobrego klimatu w szkole i klasie. W ramach tego Programu w każdej klasie wychowawcy prowadzą lekcje na temat integracji (również pedagog i psycholog) oraz lekcje asertywnych i pozytywnych zachowań ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne zachowania, w tym przede wszystkim

14 agresję i przemoc. Podsumowaniem działań i zadań Programu Profilaktycznego jest Szkolny Dzień Profilaktyki, którego tematyka nawiązuje do działań profilaktycznych zaplanowanych w danym roku szkolnym. Pedagog szkolny prowadzi rozmowy z uczniami mającymi problemy wychowawcze, zakłada indywidualne teczki, w których gromadzi dokumentację zawierającą diagnozę sytuacji i problemów dziecka. Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi działania na rzecz bezpieczeństwa i zapobieganiu agresji np. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, organizuje spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Granicznej, Inspektorem do spraw nieletnich. 5. DZIAŁANIA FUNKCJONUJACE W SZKOLE, MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I OGRANICZENIE ZACHOWAN NEGATYWNYCH - monitoring korytarzy szkolnych oraz terenu wokół szkoły, - zakaz opuszczania budynku szkolnego w trakcie trwania zajęć oraz przerw, - dyżury nauczycielskie na przerwach, -wprowadzenie dziennika elektronicznego, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco monitorować stopnie, frekwencję i uwagi swoich dzieci i być w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, - organizacja próbnej ewakuacji, - coroczna diagnoza środowiska szkolnego, - poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych zachęcanie młodzieży do uczestniczenia w: Szkolnym Klubie Europejskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, Szkolny Klub SKKT, pracy przy gazetkach szkolnych, - organizowanie pomocy koleżeńskiej, -dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - zapewnienie wsparcia psychologiczno pedagogicznego nauczycielom, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, - organizowanie wycieczek edukacyjnych, - organizowanie konkursów, imprez kulturalnych.

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji

Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji 1. Przedmiot ewaluacji Działania szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na jej terenie 2. Cele ewaluacji Cel ogólny Diagnoza środowiska szkolnego w kontekście poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BADANY OBSZAR: Respektowanie norm społecznych poczucie bezpieczeństwa w szkole. Zespół ewaluacyjny: mgr Ewa Bąk mgr Paulina Jagosz mgr Bogumiła Brózda mgr Justyna Siwek -

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie BADANY OBSZAR: Bezpieczeństwo uczniów Raport opracowany przez zespół w składzie: Małgorzata Chodura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Augustowie, w edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2016 / 2017 obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Ciechanowie OPRACOWANIE: mgr Jolanta Krzywnicka mgr Marta Wojdat ks.mgr Roman

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Strona1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Skuteczność profilaktyki agresji i przemocy w szkole Jelenia Góra, 215 Strona2 Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Wyniki ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli Na istnienie przemocy w szkole wskazuje : 60% 53% 50% 40% 33% 20% 10% 6% 0% Uczniowie Rodzice Nauczyciele Porównanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Ewaluacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Ks.P.Wawrzyniaka w Golinie w roku szk. 2014/15 1 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się:

Pytanie 1 W swojej szkole czujesz się: Analiza ankiet wstępnych opracowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do programu Bezpieczna Szkoła listopad 2012 rok W ankiecie wzięło udział264uczniów co stanowi 7 ankietowanych.ankieta służyła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 225 Badany obszar: Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole Przygotowali: Małgorzata Makowska Anna Sieńko- Niedźwiadek

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIEŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. Zgodnie z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, w roku szkolnym 212/213 została przeprowadzona ewaluacja w obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU BADANIE EWALUACYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Przedmiot badania: 1) Stan bezpieczeństwa na terenie szkoły 2) Rozpoznanie zagrożeń dotyczących przebywania w szkole i na jej terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2016/2017. Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum w Zespole Szkół w Zagórzanach 1. WPROWADZENIE W skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej wchodzą: p. Karina Szura, p. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum

Ewaluacja wewnętrzna. Szkole Podstawowej. Gimnazjum 1 Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w roku szk. 2013/2014 2 Nauczyciele prowadzący badania: Maria Kapłanek i Piotr Filec. Narzędzia badawcze: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy - wypracowane przez uczestników kursu Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców

Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Raport z diagnozy poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole uczniów oraz rodziców Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2012/2013 1 Diagnoza za pomocą anonimowej ankiety została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji:

1. Opis ewaluacji. Przebieg ewaluacji: 1. Opis ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna, która miała miejsce w Zespole Szkół nr 51 w Warszawie, miała na celu zbadanie, czy w szkole respektowane są normy społeczne. Obszar wyszczególniony do badania to

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Zespół ewaluacyjny : Monika Chamera

Bardziej szczegółowo

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ

PLAN BADAŃ OPRACOWANIE HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ PLAN BADAŃ I. PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne w celu wyeliminowania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. II. CEL EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania

Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Program naprawczy niedostosowania społecznego uczniów (agresja i zadawanie cierpień fizycznych - dwa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony:

Ewaluacja 2012/2013. Słabe strony: Ewaluacja 2012/2013 Słabe strony: Podczas przerw i lekcji zdarzają się przypadki nierespektowania postaw, norm i zachowań promowanych społecznie: 15% ankietowanych nie czuje się traktowanymi na równi z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa

III Prezentacja wyników ewaluacji Analiza szczegółowa I Wprowadzenie W roku szkolnym 2014 /15 została przeprowadzona ewaluacji wewnętrzna, której celem było zebranie informacji na temat działań szkoły zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Odbiorcami raportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH I. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego.

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ZSP w Gąsawie w ramach nadzoru pedagogicznego. Wymaganie: 4. Respektowane są normy społeczne. Rok szkolny: 2013/2014 Skład osobowy zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYMAGANIE 1.4 - RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE AUTOR RAPORTU: M. NOWAKOWSKA ADRESACI: DYRECJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Rok szkolny 2014/2015 1 Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks "Szkoły bez przemocy",

Kodeks Szkoły bez przemocy, Szkoła bez przemocy "Wewnątrzszkolny System Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" Opracowany w oparciu o Kodeks "Szkoły bez przemocy", który został przyjęty przez naszą szkołę w momencie przystąpienia do

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2016/2017 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2017

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RAPORT EWALUACYJNY Zespół w składzie: Dorota Domańska Dorota Just Biała Podlaska, marzec 2016 Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jaka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE W LATACH 2009 2012 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI W wyniku analizy danych uzyskanych w anonimowej ankiecie dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu RAPORT EWALUACYJNY Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Wymaganie 5. Profilaktyka agresji i przemocy w dydaktyce Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH 1 ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH Zasady ogólne: 1. Postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie wyróżnień nagród i kar. 2. Wszystkie sprawy drobne pojawiające się po raz pierwszy, rozstrzygamy

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Raport ewaluacyjny opracowany przez zespół ewaluacji w składzie: koordynator Anna Lesiecka Katarzyna Sowińska Wioletta Małek Alicja Kozub Ewa Augustyn-Gołda Zabrze,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Osieku nad Notecią Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią w roku szkolnym 2014 / 2015 CZĘŚĆ I RAPORTU Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. wewnętrznej

Raport z ewaluacji. wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W PAPOWIE BISKUPIM I. UWAGI WSTĘPNE Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole;

1. Obszar ewaluacji: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole; Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole - sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gromniku w roku szk. 2013/2014 1. Obszar ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE

Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE Strykowice Górne, czerwiec 214 Wprowadzenie Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PSP NR 1 W PIONKACH W ROKU SZK. 2013/2014 Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne Przedmiot ewaluacji: Skuteczność podejmowanych działań wobec uczniów.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, programami nauczania i stanowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE I. Podstawa prawna: Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/13 Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Wymaganie 1.4. Respektowane są normy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli w roku 2014/2015 Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie. Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie. Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - Gimnazjum w Augustowie Zespół ds. ewaluacji Przewodniczący Agnieszka Grygoruk Jolanta Jankowska Anna Tomczuk Barbara Wasilewska Wymaganie 5. Kształtowane są postawy i respektowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 24 PROGRAM PROFILAKTYCZNY został opracowany na podstawie diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające ze specyfiki środowiska szkoły.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 Opracowała: Małgorzata Gęsina I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sabniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej I. Diagnoza sytuacji i procedury postępowania: obserwacja zachowania uczniów (m. innymi zapis na monitoringu), przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Program naprawczy problemów wychowawczych Opracował zespół w składzie: w roku szkolnym 2007/2008 Mgr Ewelina Jaskulska -pedagog szkolny Mgr Daria Augustyniak-koordynator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Respektowane są normy społeczne w szkole Zespól ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PROGRAM NAPRAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICHAŁOWIE WDROŻONY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Źródła informacji: Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILKATYCZNYCH ZGODNY Z PROGRAMEM PROFILAKTYKI NA LATA 2013-2016 LP CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Eliminowanie zachowań agresywnych. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przystąpienie szkoły do programu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/15 Pedagog szkolny: mgr Anna Koprowska ZADANIA DO REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. ZADANIA OGÓLNO-

Bardziej szczegółowo

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016

Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole Rok szkolny 2015/2016 Przeprowadziły i opracowały: Irena Kusienicka pedagog szkolny Gabriela Loch psycholog szkolny Kędzierzyn-Koźle 2016 Ankieta Bezpieczeństwo w szkole.

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole

Poczucie bezpieczeństwa uczniów klas II - VI w szkole Wyniki badań Komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej 213/214 Cel ewaluacji wewnętrznej Zbadanie poczucia bezpieczeństwa i zachowań prospołecznych uczniów na terenie szkoły Wyniki na podstawie ankiet przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów.

Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Raport z ewaluacji wewnętrznej, rok szkolny 2013/2014 Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. Cele ewaluacji: 1. Określenie stopnia akceptacji działań dydaktycznych i wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Daszyńskiego. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Daszyńskiego. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 26-600 Radom ul. Odrodzenia 37 tel/fax (48) 365 09 33 e-mail psp1radom@wp.pl sekretariat@psp1.radom.pl www.psp1.radom.pl PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 5 respektowane są normy społeczne. Cel ewaluacji: Określenie relacji istniejących w społeczności przedszkolnej pomiędzy wszystkimi jej członkami. Określenie znajomości

Bardziej szczegółowo