INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r.

2 SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY POBYT I PRACA LECZENIE STUDENCI WYBORY LOKALNE I DO PE PRACA EMERYTURY PROWADZENIE SAMOCHODU. PRAWO JAZDY. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NABYCIE SAMOCHODU, AKCYZA ZAKUPY PRZYWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERYTORIUM UE PRZEWÓZ BRONI NA WSZELKI WYPADEK KONSULATY RP W PAŃSTWACH UE/EOG Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. KaŜde z państw członkowskich UE dysponuje suwerennym prawem wprowadzenia zmian do opisanych poniŝej przepisów w kaŝdym momencie, toteŝ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie gwarantuje, iŝ poniŝsze informacje są zawsze kompletne i odpowiadające najnowszemu stanowi prawnemu. 2

3 1. PRZEKRACZANIE GRANICY Obywatele polscy mogą od 1 maja 2004 r. swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Przystąpienie do Unii Europejskiej nie oznacza jednoczesnego włączenia Polski do strefy Schengen. Nie znikła więc kontrola naszych obywateli wjeŝdŝających do krajów UE i EOG. Od dnia 1 maja 2004 r. Polacy podróŝujący do krajów Unii Europejskiej i EOG mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego, zarówno starego, waŝnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu. W przypadku starszych, ksiąŝeczkowych dowodów osobistych zalecane jest upewnienie się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie toŝsamości. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złoŝyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy. W odniesieniu do Szwajcarii, która nie jest członkiem UE ani EOG, moŝliwość podróŝowania na podstawie dowodów osobistych powstała z dniem 1 kwietnia 2006 r. w związku z wejściem w Ŝycie Protokołu Dodatkowego do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o wolnym przepływie osób. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych moŝliwe jest wydanie dowodu osobistego dziecku poniŝej 13 roku Ŝycia. Z dniem 1 maja 2004 r. nastąpiło równieŝ całkowite zniesienie obowiązku posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezaleŝnie od celu i czasu trwania pobytu. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na pobyt dłuŝszy niŝ 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Obowiązująca w UE i EOG zasada swobodnego przepływu osób oznacza, Ŝe państwa tego obszaru mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza powaŝne zagroŝenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego. Dane większości obywateli polskich umieszczone w SIS (System Informacyjny Schengen, największa komputerowa baza danych UE) zostały do 1 maja 2004 r. wykreślone z systemu. Oznacza to, iŝ osoby posiadające zakaz wjazdu do danego państwa UE, mogą obecnie - po przystąpieniu Polski do Unii - do tego kraju wjeŝdŝać, za wyjątkiem wymienionych powyŝej przypadków. Zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen istnieje moŝliwość uzyskania informacji na temat własnej osoby, zawartych w bazach danych SIS. Zainteresowani, którzy chcą upewnić się, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu jest egzekwowany po przystąpieniu Polski do UE, mogą wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem. Winien on zawierać podstawowe dane osobowe, informację o posiadanym obywatelstwie, a takŝe być uwierzytelniony przez notariusza lub urząd konsularny danego państwa w RP. Zaleca się załączanie kopii istotnych dla sprawy dokumentów. Adres urzędu - do którego naleŝy kierować wniosek - widnieje na decyzji, którą otrzymali zainteresowani w związku z wydaleniem. W sprawach o anulowanie zakazu wjazdu naleŝy zwracać się do organu, który dokonał wpisu. Osoby nieposiadające adresu urzędu, który spowodował umieszczenie ich danych w systemie SIS, a wiedzą tylko, którego państwa był to urząd, mogą zwracać się o informację w kwestii odwołania do organu kontrolnego ochrony danych osobowych właściwego kraju 3

4 Schengen. Korespondencja w przedmiotowej sprawie powinna być prowadzona w języku urzędowym danego państwa lub po angielsku. PoniŜej zamieszczone są adresy instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w poszczególnych państwach UE/EOG: Austria: Datenschutzkommission, Ballhausplatz 1, A Wien, tel /2525, fax: /2690, Bundesministerium für Inneres SIRENE Referat II/D/10/a 1090 Wien, Josef Holaubek Platz 5 fax: Belgia: Commission de la protection de la vie privée Boulevard de Waterloo Bruxelles tel: fax: Cypr: Czechy: Urad pro ochranu osobnich udaju Pplk. Sochora Praha 7 tel Fax Dania: The Data Protection Agency Borgergade 28, 5. floor DK-1300 Copenhagen Denmark tel: fax: Estonia: Andmekaitse Inspektsioon Väike-Ameerika 19, Tallinn tel. (0) fax (0) info[a]dp.gov.ee Finlandia: Office of the Data Protection Ombudsman Albertinkatu 25 A PL 315, FIN Helsinki tel: (9) fax: (9) Francja: Commission Nationale de I informatique et des Libertés (CNIL) 21, Rue Saint-Guillaume F Paris Cedex 07 tel: fax: Grecja: Authority for the protection of personal data Omirou 8, GR Athen tel: fax: Hiszpania: Agencia de Proteccion de Datos C/ Sagasta, n 22 E Madrid 4

5 tel: / fax: Islandia: Data Protection Commission Domsmalaraduneyti Arnarhvoli IS-150 Reykjavík tel: fax: Litwa: State Data Protection Inspectorate Gedimino ave 27/2, LT Vilnius, Lithuania. Tel.: , fax , Luksemburg: Autorité de contrôle»systeme d'information Schengen«Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg BP 15 L-2010 Luxemburg tel: fax: Łotwa: Data State Inspection Riga, Kr.Barona 5-4, LV-1050, Latvia tel , fax , Malta: Office of the Commissioner for Data Protection 280, Republic Street, Valletta CMR 01. tel: (+356) fax: (+356) Niderlandy: Registratiekamer College Bescherming Persoonsgegevens Postbus NL 2509 AJ Den Haag tel.: ++31(0) fax: ++31(0) Niemcy: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Friedrich-Ebert-Str. 1 D Bonn tel: fax: Bundesverwaltungsamt - Ausländerzentralregister- D Köln azr Norwegia: National Criminal Investigation Service The Sirene Office PO Box 8163 Dep. NO-0034 OSLO tel: fax: Portugalia: Commissao Nacional de Protecçao de Dados Personals Informatizados Rua de S. Bento, nº148 3º P LISSABON tel: fax:

6 Polska: Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Słowacja: Úrad na ochranu osobných údajov Odborárske námestie č Bratislava 15 tel (2) fax +421 (2) Słowenia: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije Zupanciceva 3 SI-1000 tel fax Varuh clovekovih pravic Dunajska cesta Lublijana tel fax Szwecja: Swedish National Police Board National Criminal Investigation Department (N.C.I.D.) SIRENE Box Polhemsgatan 30 S Stockholm tel: ++46 (0) fax: ++46 (0) Węgry: Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in Hungary 1051 BUDAPEST, Nádor u. 22. tel.: (06-1) fax: (06-1) Włochy: Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 I ROMA tel: fax:

7 2. POBYT I PRACA Szczegółowych informacji dotyczących warunków pobytu obywateli polskich w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powyŝej 90 dni udzielają przedstawicielstwa tych państw akredytowane w Polsce (tj. konsulaty lub ambasady).w sprawach związanych z zatrudnieniem patrz takŝe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz rozdział Praca niniejszego poradnika (str. 32). AUSTRIA - prawo pobytu w Austrii powyŝej trzech miesięcy dla obywateli państw członkowskich UE/EOG ograniczone zostało do naleŝących do jednej z trzech kategorii osób, które: pracują w Austrii lub prowadzą własną działalność gospodarczą; mają wraz z członkami swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, Ŝe dysponują wystarczającymi środkami na pobyt, tak Ŝe nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej; kształcą się w publicznych lub prywatnych szkołach i mają wraz z członkami swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, Ŝe dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pobyt, tak Ŝe nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej; - istnieje obowiązek zgłoszenia swojego przybycia w odpowiednim urzędzie (w Wiedniu referat MA 20, Fickeystr. 1, 1110 Wien, tel , w pozostałych krajach związkowych Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierung), który po sprawdzeniu spełnienia warunków zezwalających na pobyt wydaje potwierdzenie zgłoszenia (Anmeldebescheinigung); dokument ten stanowi dowód zarejestrowania się; - istnieje obowiązek meldunkowy - naleŝy zgłosić się do właściwego urzędu meldunkowego (dzielnicy lub gminy) w ciągu 3 dni od dnia przyjazdu do Austrii; turyści w hotelach lub schroniskach są zobligowani w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt w księgach rejestrujących gości; - dokumenty: paszport lub dowód osobisty, wypełniony formularz meldunkowy (w odpowiednich miejscach równieŝ przez osobę wynajmującą mieszkanie); - przy wyjeździe z Austrii naleŝy pamiętać o wymeldowaniu się; - w przypadku niedopełnienia lub nieterminowego dopełnienia obowiązku meldunkowego trzeba liczyć się z grzywną w wysokości 726 EUR; - wymagane uzyskanie zezwolenia na podjęcie pracy; patrz takŝe: BELGIA - istnieje obowiązek meldunkowy - w ciągu 8 dni od dnia przyjazdu naleŝy zameldować się w urzędzie gminy (nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach i pensjonatach). Obywatele polscy przebywający na terenie Belgii turystycznie otrzymują tzw. Deklarację przybycia, która jest waŝna 3 miesiące i po tym terminie naleŝy opuścić terytorium Belgii; - w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące naleŝy złoŝyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; 7

8 - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty, zalegalizowany akt urodzenia z tłumaczeniem, ew. zalegalizowany akt małŝeństwa z tłumaczeniem, umowa najmu mieszkania, 3 fotografie oraz w zaleŝności od celu pobytu dodatkowe dokumenty: 1. pracownicy najemni (istnieją trzy moŝliwości legalizacji pobytu): a. uzyskanie pozwolenia na pracę podczas pobytu w Belgii (w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy). O pozwolenie na pobyt moŝna wówczas ubiegać się bezpośrednio we właściwym belgijskim urzędzie gminy; b. w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę przed wjazdem do Belgii, zainteresowany moŝe bez wizy wjechać do Belgii, po czym powinien stawić się we właściwym belgijskim urzędzie gminy, w której zamierza ubiegać się o pozwolenie na pobyt; c. w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę podczas pobytu za granicą (tj. w Polsce lub w innym kraju), zainteresowany moŝe, jeśli zechce, ubiegać się o zgodę na pobyt tymczasowy (wizę w paszporcie - wiza typu "D" zastępuje tzw. "tymczasowe zezwolenie na pobyt" (asp) w ambasadzie belgijskiej w kraju pobytu, a następnie moŝe wjechać do Belgii i zameldować się w urzędzie gminy (wymagane dokumenty: - zezwolenie na pracę lub zaświadczenie od pracodawcy); 2. osoby podejmujące pracę w ramach tzw. samozatrudnienia (niezaleŝny przedsiębiorca) powinni posiadać zarejestrowaną działalność na terytorium Belgii i faktycznie ją wykonywać; 3. studenci powinni złoŝyć: dokument potwierdzający przyjęcie na uczelnię, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie w Belgii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. Studenci otrzymuję kartę pobytu na jeden rok, po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów - kartę naleŝy odnowić; 4. emeryci, renciści mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Belgii po przedstawieniu zaświadczenia o wysokości posiadanej emerytury lub renty (powyŝej tzw. minimum socjalnego), dowodu ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii; 5. inne osoby, które zechcą zamieszkać same lub z rodziną zobowiązane są dokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy, itp.). Urząd ds. cudzoziemców decyduje, czy przedstawione środki są wystarczające, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną osoby zainteresowanej (kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE). NaleŜy równieŝ przedłoŝyć dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. W przypadkach problemów w urzędach gmin moŝna kontaktować się telefonicznie z urzędem ds. cudzoziemców: - pobyt: (00322/ (francuski), / (j. niderlandzki), - łączenie rodzin: 00322/ (francuski), 00322/ (j. niderlandzki), - odwołania, reklamacje: 00322/ za pomocą internetu : Dodatkowe informacje dotyczące podejmowania pracy w Belgii: Belgia nadal utrzymuje ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy, jednakŝe zezwala na zarudnienie pracowników w zawodach uznanych za deficytowe. KaŜdy region (Bruksela-Stolica, flamandzki, waloński, niemiecki) przygotował swoją listę zawodów uznanych za deficytowe. Listy te moŝna znaleźć pod adresem internetowym: 8

9 Obywatele RP zamierzający podjąć zatrudnienie w tych zawodach mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę (typu B) w trybie uproszczonym w ciągu 5 dni roboczych. Pracodawca składa we właściwej administracji regionalnej (na formularzu przez nią wydanym) wniosek o zatrudnienie i załącza do niego kopię podpisanej umowy o pracę oraz kopię paszportu lub dowodu osobistego bądź kopię karty pobytu w Belgii. JeŜeli wniosek jest kompletny, administracja w ciągu 5 dni wydaje pozwolenie na pracę i przesyła je do gminy, w której mieszka zainteresowany. JeŜeli nie przebywa on w Belgii, to kieruje do gminy w której zlokalizowana jest firma. Przydatne adresy: Flandria, Walonia, Bruksela, Patrz takŝe: patrz takŝe: CYPR nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni; osoby przybywające w celach turystycznych przy przedłuŝaniu pobytu (powyŝej 90 dni) muszą zgłosić się przed upływem 3 miesięcy pobytu do biura imigracyjnego (z paszportem lub dowodem osobistym) w celu uzyskania pozwolenia na dalszy pobyt na Cyprze; Biuro Imigracyjne tel. (00357) , (00357) , osoby przybywające w celu poszukiwania pracy muszą: a. w ciągu 8 dni po przybyciu dokonać rejestracji w biurze imigracyjnym (nadany zostanie tzw. nr ARC - podstawa do otrzymania numeru ubezpieczenia socjalnego); b. po znalezieniu pracy i podpisaniu umowy o pracę pracodawca przesyła umowę do odpowiedniego departamentu Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest ona rejestrowana; c. następnie, przed upływem 3 miesięcy zainteresowany powinien zgłosić się do biura imigracyjnego i złoŝyć podanie o pozwolenie na pobyt związany z pracą przedkładając paszport lub dowód osobisty, 4 zdjęcia oraz umowę o pracę; d. Urząd Imigracyjny wydaje pozwolenie na okres 5 lat; osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej muszą zgłosić zamiar jej prowadzenia odpowiedniej komórce Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz zwrócić się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych ww. Ministerstwa z wnioskiem o nadanie odpowiedniego numeru ubezpieczenia społecznego. Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych udziela formalnej zgody na prowadzenie działalności w ramach samozatrudnienia na okres 5 lat (w przypadku kontynuacji działalności zgoda będzie przedłuŝana automatycznie). CZECHY 9

10 - po wjeździe na terytorium RCz naleŝy w terminie 30 dni zgłosić miejsce swojego pobytu właściwej miejscowo jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza, jeŝeli zamierza się przebywać na terytorium RCz przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przypadków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel, czy właściciel mieszkania, - przy pobytach do trzech miesięcy nie jest wymagane zezwolenie na pobyt; - przy pobytach dłuŝszych niŝ trzy miesiące obywatele UE mają prawo ale nie muszą - wnioskować o wydanie zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE. - nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenie na wykonywanie pracy; - obywatel UE moŝe zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy lub stały (tzw. szczególne zezwolenie na pobyt). Wniosek w tej sprawie moŝna złoŝyć w którymkolwiek przedstawicielstwie dyplomatycznokonsularnym RCz lub po wjeździe - we właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. - okres rozpatrywania wniosku wynosi do 180 dni - w przypadku złoŝenia wniosku poza granicami RCz lub do 60 dni - w przypadku złoŝenia w RCz. Karty pobytu są waŝne 5 lat - w przypadku pobytu tymczasowego oraz 10 lat - w przypadku pobytu stałego. WaŜność kart moŝe być następnie przedłuŝana; - wymagane dokumenty: pobyt tymczasowy: paszport lub dowód osobisty, dokument potwierdzający cel pobytu, 2 fotografie, dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz oświadczenie, Ŝe w czasie pobytu osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane, gdy celem pobytu jest zatrudnienie; pobyt stały: paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający, Ŝe osoba jest na terytorium RCz zatrudniona i przebywa tu nieprzerwanie przez okres minimum 3 lat; Szczegółowe informacje moŝna uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz: DANIA - nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego. Maksymalna długość pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące; - obywatele polscy posiadający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. W tym czasie moŝliwa jest rejestracja w lokalnym urzędzie pracy Arbejdsformidlingen (wykaz urzędów pracy na stronach podjęcie pracy, takŝe sezonowej, wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Wnioski o pozwolenie na pracę oraz pobyt w Danii, po uzyskaniu konkretnej oferty zatrudnienia, są rozpatrywane przez Urząd Imigracyjny (Udlændingeservice w Polsce mogą być równieŝ składane za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii. Średni okres oczekiwania na decyzję Urzędu Imigracyjnego wynosi od 30 do 60 dni. Podjęcie pracy przed otrzymaniem pozwolenia z Urzędu Imigracyjnego jest nielegalne; - pozwolenie na pracę traci waŝność wraz z ustaniem stosunku pracy. - studenci przyjęci na studia w Danii zgłaszają się do władz regionalnych (Statsamt) w celu uzyskania karty pobytu. NaleŜy udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych oraz okazać potwierdzenie przyjęcia na studia (szczegółowe informacje dot. warunków uzyskania karty pobytu moŝna uzyskać w duńskim Urzędzie Imigracyjnym (www.udlst.dk) lub bezpośrednio w Statsamtach (www.statsamt.dk); 10

11 - uzyskanie w Statsamcie karty pobytu obywatela UE wymagane jest równieŝ w przypadku osób, które dysponując odpowiednimi środkami finansowymi zamierzają przebywać w Danii powyŝej 3 miesięcy. Osoby te nie mogą podejmować pracy bez uzyskania stosownego pozwolenia na pracę; - informacje dla osób prowadzących w Danii działalności gospodarczą są dostępne na stronach internetowych Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze - Od dnia 1 maja 2006 r. firmy duńskie będące stroną układu zbiorowego mogą występować do duńskiego Urzędu Imigracyjnego o wydanie zezwolenia na bezpośrednie zatrudnianie osób z nowych państw członkowskich UE. Po uzyskaniu takiego zezwolenia firma moŝe przyjmować pracowników do pracy zobowiązana jest jednak kaŝdorazowo przesłać zgłoszenie o zatrudnieniu pracownika do Urzędu Imigracyjnego. Zgłoszenie takie - podpisane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika musi zostać przesłane do Urzędu Imigracyjnego zanim pracownik podejmie pracę. Lista firm duńskich posiadających takie zezwolenie oraz szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronach internetowych Duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Szczegółowe informacje związane z procedurą uzyskiwania pozwoleń na pobyt udzielane przez: Duński Urząd Imigracyjny Udlændingeservice Ryesgade København Ø tel fax ESTONIA - nie ma obowiązku meldunkowego; - w celu uzyskania prawa tymczasowego pobytu naleŝy zwrócić się do władz miejscowych właściwych dla miejsca zamieszkania i zarejestrować swój pobyt w ciągu trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Estonii; - prawo tymczasowego pobytu udzielane jest na okres pięciu lat; - po uzyskaniu prawa tymczasowego pobytu naleŝy w ciągu miesiąca zwrócić się do Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji o wydanie karty tymczasowego pobytu; - posiadacz prawa tymczasowego pobytu nie potrzebuje zezwolenia na podjęcie pracy; - prawo stałego pobytu przysługuje po pięciu kolejnych latach zamieszkiwania w Estonii na podstawie prawa pobytu tymczasowego, przy czym wystarczy przebywać w Estonii przez 183 dni w kaŝdym roku; - bliŝszych informacji udziela Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji - - patrz takŝe: FINLANDIA - nie ma obowiązku meldunkowego na pobyt turystyczny do 3 miesięcy; 11

12 - jeŝeli planowany pobyt turystyczny przekracza 3 miesiące naleŝy zarejestrować się w najbliŝszym komisariacie policji i wypełnić formularze (zainteresowanemu wydawane jest zaświadczenie o zarejestrowaniu prawa do pobytu w Finlandii dla obywatela UE). Wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód toŝsamości, 2 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu, w razie konieczności - zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niekaralności; - zgodę na pobyt stały moŝna otrzymać po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy; - istnieje obowiązek rejestracji kaŝdorazowej zmiany miejsca pobytu w miejscowym oddziale ewidencji ludności; - w zaleŝności od charakteru pobytu władze mogą zaŝądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, i tak: - pracownicy najemni mogą być poproszeni o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy; - osoby podejmujące pracę w ramach samozatrudnienia mogą być proszone o uwiarygodnienie swojego statusu poprzez przedstawienie dokumentów świadczących o prowadzeniu takiej działalności; - studenci muszą wylegitymować się zaświadczeniem z fińskiej uczelni o przyjęciu na studia, ubezpieczeniem zdrowotnym (dotyczy to równieŝ najbliŝszej rodziny przebywającej razem ze studentem) oraz wykazać się posiadaniem wystarczających środków na utrzymanie; - emeryci i renciści (oraz przebywający razem z nimi członkowie najbliŝszej rodziny) muszą przedstawić ubezpieczenie zdrowotne oraz wykazać się posiadaniem wystarczających środków finansowych (wysokość kwoty, która zostanie uznana za wystarczającą na pokrycie kosztów utrzymania bez konieczności korzystania z pomocy opieki społecznej odpowiada minimum socjalnemu w Finlandii, tj. około 500 euro). - Rejestracja pracowników: - Z dniem 1 maja 2006 r. Finlandia zniosła ograniczenia w swobodnym dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, w tym Polski. Obywatele RP nie muszą się juŝ ubiegać o zezwolenie na wykonywanie pracy. O znalezieniu i podjęciu stałego zatrudnienia naleŝy poinformować miejscowy urząd podatkowy oraz zgłosić swój pobyt na posterunku policji właściwym dla miejsca zamieszkania w Finlandii. Z dniem r. obywatele RP podejmujący pracę w Finlandii podlegają obowiązkowi rejestracji w tutejszych biurach zatrudnienia. Rejestrację prowadzą biura zatrudnienia w Vantaa, Tampere i Lappeenranta, ale wnioski rejestracyjne moŝna składać we wszystkich biurach zatrudnienia w całej Finlandii. Zgłoszenia podjęcia zatrudnienia dokonuje albo pracodawca, albo sam pracownik. Rejestracji naleŝy dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia pracy. Rejestracja nie jest wymagana, jeŝeli stosunek pracy trwa nieprzerwanie nie dłuŝej niŝ dwa tygodnie lub jeŝeli policja juŝ wcześniej dokonała rejestracji pobytu pracownika. Ustawa o obowiązku rejestracji będzie obowiązywać do 2009 r. - Więcej informacji o pracy w Finlandii, w tym podatkach: FRANCJA 1. Francuskie przepisy imigracyjne odmiennie regulują pobyt osób nieaktywnych zawodowo, a inaczej pobyt osób zawodowo aktywnych: osoby nie podejmujące działalności zarobkowej (emeryci, renciści, osoby Ŝyjące np. z dochodów kapitałowych, darowizn oraz studenci) mają prawo swobodnego 12

13 przemieszczania i osiedlania się na terytorium Francji, muszą jednak posiadać własne źródło utrzymania i ubezpieczenie socjalne na wypadek choroby i leczenia; osoby te nie mają obowiązku posiadania karty pobytu; turyści: dozwolony pobyt na terytorium Francji do 3 miesięcy, bez prawa do jakiejkolwiek pracy najemnej; osoby aktywne zawodowo zobowiązane są do uzyskania karty pobytu- do tej kategorii naleŝą: pracownicy najemni, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, usługodawcy i usługobiorcy: a. pracownicy najemni niezaleŝnie od charakteru kontraktu stałego, czasowego, sezonowego zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pracę i karty pobytu (Communauté Européenne), której okres waŝności zaleŝy od okresu zezwolenia na zatrudnienie; b. osobom zamierzającym otworzyć we Francji własne przedsiębiorstwo Prefektura wydaje kartę pobytu (Communauté Européenne bénéficiaire du droit d établissement), waŝną 10 lat (karta ta nie uprawnia do podejmowania pracy najemnej); 2. usługodawcy i usługobiorcy korzystają z prawa swobody przepływu i w ramach świadczonej lub uzyskiwanej usługi mogą przemieszczać się wraz ze swoimi pracownikami. JeŜeli okres oddelegowania w związku ze świadczeniem usługi nie przekracza 3 miesięcy, pracownicy oddelegowani nie mają obowiązku uzyskiwania karty pobytu. Jeśli natomiast okres tego oddelegowania przekracza 3 miesiące, istnieje obowiązek uzyskania w Prefekturze karty pobytu na okres świadczenia lub uzyskiwania usługi. Pracownicy usługodawcy nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę gdyŝ oddelegowani są czasowo do pracy do Francji w ramach transgranicznego świadczenia usług. Usługodawcy oraz członkowie ich rodzin nie mogą podejmować pracy najemnej we Francji bez uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy najemnej. 3. Inne kategorie: a. studenci w celu podjęcia pracy zarobkowej w czasie studiów zobowiązani są wystąpić o kartę pobytu (Communauté Européenne - waŝna maksymalnie na 1 rok) i uzyskać tymczasowe zezwolenie na pracę; b. naukowcy przebywają we Francji na podstawie karty pobytu z napisem «scientifique» (pl. naukowiec). Karta wydawana jest na okres 1-go roku i moŝe zostać odnowiona. Uzyskanie tej Karty zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę; c. staŝyści w ramach umowy francusko-polskiej o wymianie staŝystów zawodowych w ramach procedury wprowadzenia uzyskują oni zezwolenia na pracę wydawane przez Dyrekcję Departamentalną Pracy właściwą dla miejsca siedziby pracodawcy; zobowiązani są wystąpić o kartę pobytu do Prefektury właściwej dla miejsca ich czasowego zamieszkania we Francji; d. członkowie rodziny obywatela polskiego (współmałŝonkowie i zstępni poniŝej 21 lat), który otrzymał zezwolenie na pracę przez okres co najmniej 12 miesięcy, otrzymują kartę pobytu z zezwoleniem na pracę, waŝną 10 lat; e. współmałŝonkowie obywateli francuskich otrzymują kartę pobytu z zezwoleniem na pracę, waŝną 10 lat. 4. Szczegółowe informacje dotyczące róŝnych form dostępu obywateli polskich do francuskiego rynku pracy dostępne są na poniŝej wskazanych stronach internetowych: Przewodnik - Dostęp do rynku pracy we Francji dla obywateli polskich. 13

14 - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji: - Ambasada RP we Francji: - Konsulaty Generalne: - ParyŜ: - Lille: - Lyon : - Strasburg : Przewodnik - Świadczenie usług przez polskie przedsiębiorstwa we Francji - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji: - Ambasada RP we Francji: Inne przydatne strony internetowe: - Ministerstwo Pracy, Spójności Społecznej i Zakwaterowania RF: L embauche d un étranger (http://www.travail.gouv.fr fiches pratiques embauche l embauche d un étranger) Ouverture du marché du travail français (http://www.travail.gouv.fr/ actualité communiqués Ouverture du marché du travail français) Travailler en France (http://www.social.gouv.fr dossiers thématiques migrations et l intégrations travailler en France) Prefektury : dostęp do stron internetowych i danych teleadresowych wszystkich prefektur we Francji poprzez stronę francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: les préfectures Portal administracji francuskiej: Etrangers en France GRECJA - osoby pragnące pozostać dłuŝej niŝ 90 dni powinny w ciągu 8 dni od przyjazdu wystąpić do odpowiedniego wydziału ds. Cudzoziemców lub posterunku policji (wydziałów odpowiedzialnych za sprawy pobytu obywateli UE - poza Attyką) o kartę pobytu dla obywatela UE; Wymagane dokumenty zaleŝą od celu pobytu. I tak: 1. w przypadku osób zamierzających podjąć pracę w charakterze pracowników najemnych: a. kopia waŝnego paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie b. oświadczenie pracodawcy poświadczone przez Inspekcję Pracy, 2. w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia, emerytów i rencistów oraz innych osób pragnących osiedlić się w Grecji: a. kopia waŝnego paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie, b. dowód posiadania wystarczających do utrzymania środków finansowych (np. wyciąg z konta bankowego, przekaz emerytury/renty - wymagane jest, by miesięczny dochód nie był niŝszy niŝ najniŝsza emerytura w Grecji, tj. 412 euro), c. waŝne w Grecji ubezpieczenie zdrowotne; 3. w przypadku studentów: 14

15 a. kopia paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie, zaświadczenie b. o immatrykulacji z greckiej uczelni, uznawanej przez miejscowe władze oświatowe; c. oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do utrzymania w Grecji (w tym takŝe do utrzymania zamieszkujących wspólnie członków rodziny), d. waŝne w Grecji ubezpieczenie zdrowotne; - prawo do legalnego pobytu w otrzymują równieŝ członkowie rodzin osób, które uzyskały pozwolenie na pobyt (współmałŝonkowie, dzieci do 21 roku Ŝycia oraz krewni pozostający pod ich opieką bądź na utrzymaniu lub prowadzący wspólne gospodarstwo domowe); - pozwolenia na pobyt wydawane są na okres pięciu lat i przedłuŝane automatycznie;- przedłuŝenie waŝności pozwolenia wydanego w związku z pracą najemną moŝe zostać ograniczone do l roku w przypadku, gdy jego posiadacz pozostaje bez pracy w okresie 12 lub więcej ciągłych miesięcy; pozwolenie to nie podlega dalszemu przedłuŝeniu po upływie terminu waŝności, jeŝeli właściciel zezwolenia nadal pozostaje bezrobotny; patrz takŝe: oraz HISZPANIA - po upływie 90 dni pobytu naleŝy wystąpić do komisariatu Policía Nacional (w Madrycie: Dirección General de Policía, Comisaría General de Extranjería y Documentación, C/ General Pardiñas, 90), wypełnić deklarację i odebrać (po około 1 miesiącu) kartę pobytu (tarjeta comunitaria) waŝną przez 2 lub 5 lat; - wymagane dokumenty: oryginał i fotokopia paszportu (w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia preferowane jest posługiwanie się paszportem), 3 zdjęcia formatu paszportowego, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaopatrzone w apostille haską składaną na dokumencie przez MSZ (Wydział Legalizacji) w Warszawie, Al. J.Ch. Szucha 21 lub zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w Hiszpanii, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o stałych dochodach np. z tytułu emerytury czy renty, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej), zaświadczenie o zameldowaniu w Hiszpanii; - studenci są zobowiązani przedłoŝyć dodatkowo zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia oraz udokumentować posiadanie wystarczających środków na pobyt, np. okazując umowę o pracę w Hiszpanii lub wyciąg z konta bankowego; - kaŝdy pobyt związany z uzyskiwaniem dochodów w Hiszpanii wymaga posiadania Numeru Identyfikacji Cudzoziemca (N.I.E.), który moŝna uzyskać z Policía Nacional (czas oczekiwania: 1-5 tygodni); - wymagane dokumenty: wniosek na znormalizowanym druku, oryginał i fotokopia paszportu, uzasadnienie pobytu w Hiszpanii, np. zaświadczenie jak wyŝej; - nie ma obowiązku meldunkowego, jednak zameldowanie pozwala równieŝ korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej i głosować w wyborach lokalnych oraz do Parlamentu Europejskiego; - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty nowego typu, umowa najmu lub dowód własności domu bądź mieszkania albo umowa zakupu energii elektrycznej; - w sprawie podejmowania pracy w Hiszpanii patrz: PRACA-W-HISZPANII-OD-DNIA-1-MAJA-2006-ROKU.html oraz na stronie 15

16 IRLANDIA - obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku rejestracji po wjeździe zarówno w przypadku pobytów krótkoterminowych, jak i przekraczających 3 miesiące; w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące moŝna jednak zarejestrować się na pobyt stały; - obowiązek rejestracji dotyczy jednakŝe współmałŝonków obywateli polskich oraz ich dzieci powyŝej 16 roku Ŝycia, nie będących obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni; zgłoszenia mogą być składane w najbliŝszym komisariacie policji; - przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wymagana karta pobytu (residence permit), jakkolwiek istnieje moŝliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości - wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy a w przypadku osób podejmujących pracę w ramach samozatrudnienia potwierdzenie o prowadzeniu działalności z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy, świadectwo ślubu; - patrz takŝe: ISLANDIA 1. Obywatel RP moŝe wjechać na terytorium Republiki Islandii w charakterze turysty na pobyt do 90 dni na podstawie waŝnego dowodu osobistego, jednakŝe zalecane jest posiadanie paszportu, szczególnie w przypadku, gdy celem przyjazdu jest podjęcie pracy lub studiów bądź pobyt w charakterze członka rodziny obywatela UE/EOG, posiadajacego prawo pobytu w Islandii. 2. KaŜdy rodzaj pobytu powyŝej 90 dni wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Pozwolenia na pobyt wydaje Urząd ds. Cudzoziemców. Wymagane jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Islandii, ubezpieczenie zdrowotne, umowa o pracę. Istnieje moŝliwość uzyskania pozwolenia na pobyt w charakterze członka rodziny pracującego na Islandii obywatela UE/EOG, które wydawane jest na zasadach obowiązujących w pozostałych państwach UE/EOG. 3. Obywatel polski moŝe podjąć pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na jej wykonywanie (pozostaje jedynie formalny wymóg uzyskania pozwolenia na pobyt patrz wyŝej). Państwowy Urząd Pracy dokonuje rejestracji umów o pracę zawartych pomiędzy islandzkim pracodawcą a obywatelem polskim. Zgłaszanie zawartych umów o pracę do Państwowego Urzędu Pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca islandzki jest równieŝ podmiotem odpowiedzialnym za zgodność z obowiązującym w Islandii prawem pracy zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 4. O przedłuŝenie posiadanego pozwolenia na pobyt naleŝy zwracać się do Urzędu ds. Cudzoziemców, bez konieczności opuszczania terytorium Islandii. LIECHTENSTEIN - obywatel polski moŝe wjechać i przebywać w celach turystycznych na terytorium Księstwa Liechtenstein przez okres do 90 dni na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; - istnieje obowiązek meldunkowy; 16

17 - pobyt powyŝej 90 dni jest moŝliwy na podstawie pozwolenia na pobyt; - wymagane jest zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej; - patrz takŝe: www,berno.polemb.net LITWA - na terytorium Litwy moŝna przebywać bez zezwolenia nie dłuŝej niŝ 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu; - osoby poszukujące pracy lub zamierzające podjąć legalną działalność mogą przedłuŝyć swój pobyt o kolejne 3 miesiące; - osoby rozpoczynające pracę lub pragnące zamieszkać na Litwie dłuŝej niŝ 3 miesiące muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt na czas określony; - wniosek o pozwolenie na pobyt moŝna złoŝyć w litewskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej lub po wjeździe w urzędzie migracyjnym komisariatu policji; - organem decyzyjnym jest Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL; - osoby zamierzające przebywać na Litwie dłuŝej niŝ 183 dni w ciągu roku są zobowiązane do zameldowania się na komisariacie policji w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjazdu; - zezwolenie na pobyt stały moŝna otrzymać po 4 latach zamieszkania na Litwie i spełnieniu innych wymagań ustawowych; - szczegółowe informacje dot. legalizacji pobytu i pracy na Litwie dostępne są w języku litewskim, rosyjskim i angielskim na stronie internetowej MSZ RL: - patrz takŝe: LUKSEMBURG - pobyt turystyczny do 3 miesięcy : nie ma obowiązku posiadania wizy ; - w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące naleŝy złoŝyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywateli UE do: Bureau de la Population et des étrangers, 9 rue Chimay (petit passage), L-1333 Luxembourg, tel: (+352) (lub 58); Zezwolenie na pobyt jest związane z posiadaniem wymaganych dochodów (1503 euro / miesiąc). - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty oraz 3 fotografie, akt urodzenia z tłumaczeniem, ew. akt małŝeństwa z tłumaczeniem, umowa najmu mieszkania, oraz w zaleŝności od celu pobytu dodatkowe dokumenty; 1. osoby zamierzające podjąć pracę (pracownicy najemni, staŝyści) związaną z otrzymywaniem wynagrodzenia muszą posiadać pozwolenie na pracę, nie są jednak zobowiązane do uprzedniego ubiegania się o wizę : Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires Etrangères : Direction de l Immigration, Service Permis de Travail ) 2. osoby podejmujące pracę w ramach tzw. samozatrudnienia: zezwolenie na działalność ekonomiczną wydaje Ministerstwo Klas Średnich (Ministère des Classes Moyennes : Autorisation d Etablissement ) ; 3. osoby podejmujące studia powinny dodatkowo przedłoŝyć: zaświadczenie o przyjęciu na studia, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie 17

18 Luksemburga (równieŝ najbliŝsza rodzina przebywająca razem ze studentem), wykazać, Ŝe posiadają wystarczające środki na utrzymanie. Student otrzymuje roczne pozwolenie na pobyt; po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów naleŝy pozwolenie odnowić; 4. emeryci i renciści oraz członkowie ich rodziny powinni dodatkowo przedłoŝyć: - zaświadczenie o wysokości posiadanej emerytury lub renty (powyŝej 1503 euro); - dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu; 5. osoby, które zechcą zamieszkać w Luksemburgu same lub z rodziną bez prawa wykonywania pracy - powinny: - udokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy itp.), które zostaną zweryfikowane i w zaleŝności od sytuacji materialnej zainteresowanego zostanie podjęta decyzja o przyznaniu prawa pobytu. Kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE; - przedłoŝyć dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu; - decyzja o udzieleniu pozwolenia na pobyt jest wydawana w ciągu 1-2 miesięcy od daty złoŝenia prośby. Pozwolenie na pobyt jest wydawane najpierw na 1 rok, następnie w przypadku umowy na czas określony na czas trwania umowy o pracę, w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony na okres 5 lat, i dotyczy tylko terytorium Luksemburga. patrz takŝe: ŁOTWA - nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni; - osoby przybywające z zamiarem przebywania dłuŝej niŝ 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy); - zezwolenia na pobyt czasowy wydawane są: na okres trwania stosunku pracy na czas określony (do 1 roku) oraz na okres 5 lat; - o zezwolenie na pobyt stały mogą się ubiegać osoby przebywające na terytorium Łotwy nieprzerwanie, tj. nie krócej niŝ 6 miesięcy w roku kalendarzowym, przez 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy; - po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały naleŝy zameldować się we właściwym urzędzie samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania nie dopełnienie obowiązku skutkuje karą grzywny 250 LVL (ok PLN); - wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty i dwie fotografie, a takŝe wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt; w przypadku pracujących, studentów, emerytów i rencistów naleŝy okazać waŝną polisę ubezpieczeniową, dokument poświadczający nawiązanie stosunku pracy bądź teŝ zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub na studia, dokument potwierdzający posiadania wystarczających środków na utrzymanie; - dodatkowe informacje o legalizacji pobytu na Łotwie oraz praktyczne informacje o rynku pracy w tym kraju moŝna znaleźć: - patrz takŝe: 18

19 MALTA - turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu; - w przypadku pobytu przekraczającego 90 dni naleŝy wystąpić na Policję z wnioskiem o pozwolenie na pobyt dla obywatela UE; - wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty oraz 2 zdjęcia, wypełniony formularz, zaświadczenie o celu pobytu, wymagane zezwolenia (np. zezwolenia na wykonywanie pracy, zaświadczenie z maltańskiej uczelni o przyjęciu na studia); - zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym; - pozwolenie na pobyt jest waŝne maksymalnie 5 lat i wymaga przedłuŝenia; - termin waŝności pozwolenia wydanego w związku z pracą zaleŝy od okresu waŝności umowy o pracę; w przypadku zwolnienia z pracy, osoba ma 90 dni na znalezienie nowego pracodawcy, w przeciwnym wypadku pozwolenie na pobyt traci waŝność; - osoby poszukujące pracy mogą przebywać na Malcie do 6 miesięcy, ale juŝ po upływie 90 dni mają obowiązek złoŝenia wniosku o pozwolenie na pobyt; - patrz takŝe: NIDERLANDY - Od dnia 1 maja 2006 r. obywatele RP, którzy zamierzają pozostać w Niderlandach dłuŝej niŝ 90 dni nie mają obowiązku występowania do miejscowych władz o zgodę na pobyt, ani ubiegania się o wydanie karty pobytu. Obywatele krajów UE podlegają jedynie obowiązkowi rejestracji pobytu w Urzędzie ds. Imigracji i Naturalizacji (IND). Jako dowód dopełnienia obowiązku rejestracyjnego cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie o rejestracji (w formie bezterminowej wklejki do paszportu). - Pomimo braku formalnego obowiązku występowania o zgodę na pobyt władze niderlandzkie rekomendują, aby obywatele RP podejmujący zatrudnienie w Niderlandach lub prowadzący działalność gospodarczą nadal, na dawnych zasadach, ubiegali się o zgodę na pobyt oraz o wydanie karty pobytu. Według zapowiedzi rządu niderlandzkiego sytuacja obywateli RP w tym względzie jest uwarunkowana obowiązującymi ograniczeniami w pełnym dostępie do lokalnego rynku pracy i nie ulegnie zmianie co najmniej do 31 grudnia 2006 r. - Przy dokonywaniu rejestracji w IND lub w przypadku ubiegania się kartę pobytu naleŝy przedłoŝyć: paszport lub dowód osobisty, dowód dopełnienia obowiązku meldunkowego w Niderlandach (w formie wyciągu z rejestru mieszkańców gminy) oraz dokumenty potwierdzające deklarowany cel pobytu (np. jeśli celem pobytu ma być zatrudnienie naleŝy przedłoŝyć stosowne zaświadczenie od pracodawcy; jeśli prowadzenie działalności gospodarczej wyciąg z rejestru handlowego i dokumenty dot. wyników finansowych firmy; jeśli jest to podjęcie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni itp.; - w przypadku emerytów, rencistów oraz osób nieaktywnych zawodowo konieczne jest wykazanie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu). patrz takŝe: NIEMCY - w ciągu 7 dni od daty wjazdu naleŝy zgłosić się do najbliŝszego urzędu meldunkowego (Meldestelle lub Bürgeramt) i odebrać pisemne potwierdzenie zameldowania 19

20 (Meldebescheinigung); zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest z urzędu; - w celu uzyskania naleŝnego obywatelom państw UE potwierdzenia prawa pobytu na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące (dotyczy w szczególności: osób, które uzyskały indywidualną zgodę na pracę, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w RFN, pracowników delegowanych przez polskie przedsiębiorstwa do RFN w celu realizacji kontraktów usługowych, osób dysponujących środkami finansowymi na zabezpieczenie pobytu oraz poświadczeniem potwierdzającym fakt zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego) naleŝy w tym samym urzędzie złoŝyć wniosek, tj. wypełnić i podpisać odpowiedni formularz; - wraz z wnioskiem naleŝy przedłoŝyć aktualny paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni), dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego; - patrz takŝe: szczegóły: NORWEGIA 1. Obywatel RP moŝe wjechać na terytorium Królestwa Norwegii w charakterze turysty na pobyt do 90 dni na podstawie waŝnego dowodu osobistego, jednakŝe zalecane jest posiadanie paszportu, szczególnie w przypadkach, gdy celem przyjazdu jest podjęcie pracy, studiów lub pobyt w charakterze członka rodziny obywatela UE/EOG posiadającego prawo pobytu w Norwegii. 2. Osoby przybywające w celu poszukiwania pracy mogą przebywać do 6 miesięcy pod warunkiem zarejestrowania się w lokalnym urzędzie pracy (AETATEN) w takim charakterze. 3. Wnioski o pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy moŝna składać w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie lub w lokalnym komisariacie policji na miejscu. 4. Pracę moŝna podjąć po uzyskaniu pozwolenia na pobyt z moŝliwością pracy. 5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt z moŝliwością pracy naleŝy dołączyć dokładnie wypełniony druk umowy o pracę, dwie fotografie, potwierdzoną kopię paszportu (paszport w oryginale do wglądu). 6. JeŜeli w imieniu pracownika wniosek składa jego pracodawca naleŝy, oprócz pozostałych dokumentów, dołączyć upowaŝnienie dla pracodawcy sporządzone na specjalnym formularzu. 7. Warunkiem niezbędnym jest praca w wymiarze pełnego etatu (40 godzin tygodniowo, mogą to być równieŝ np. dwie umowy z dwoma pracodawcami, które w sumie dają pełny etat) oraz wynagrodzenie zgodne z norweskim kodeksem pracy. 8. Pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy wydawane jest po raz pierwszy na okres zawartego kontraktu, nie dłuŝszy jednak niŝ 12 miesięcy. 9. Pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy dla obywatela UE/EOG nie stanowi podstawy do ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się w Norwegii. 10. Dodatkowe informacje (podstawowa część równieŝ w języku polskim) oraz odpowiednie fomularze moŝna znaleźć na stronie internetowej norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców na stronie norweskiego urzędu pracy Aetaten na stronie norweskiego urzędu celnego 20

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania.

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania. Karta Nr 1/13 Zameldowanie na pobyt stały Miejsce załatwienia sprawy Stanowisko ds. ewidencji ludności, II piętro, pokój nr 15, Formularz: zgłoszenie pobytu stałego /E-1/ zaświadczenie o wymeldowaniu z

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa)

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa) Pieczęć pracodawcy - - Sygnatura i data złoŝenia wniosku:... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej A. Dane osobowe cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48 Rektora UŚ z dnia 11 sierpnia 2008 r. REGULAMIN zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego I. Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/zatrudnianie-cudzoziemcow/127 Zatrudnianie cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że od dn. 1. grudnia 2016 r. rejestracja oświadczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 2 Cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Chorwacji na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o rejestracji działalności,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów/doktorantów/seminarzystów niebędących obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Małopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE NA TERYTORIUM RP Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Powód wprowadzenia zmian Powód zmian: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudniać obcokrajowców?

Jak zatrudniać obcokrajowców? Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudniania cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wałbrzych 09.02.2017r. Procedura uproszczona,

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na osiedlenie się Zezwolenie na osiedlenie się Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz.1694 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr PS-III-03

Karta informacyjna nr PS-III-03 realizacji usługi eksportowej Strona 1 z 5 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STANOWISKO: DS.OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW PIĘTRO: XII piętro, pokój 1210 TELEFON: (095)7 115 345 FAX: (095)7 115 374 e_mail: beata.dolna@uwoj.gorzow.pl

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WUP-PPZ-02A Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: 58 326-18-01, fax: 58 326-48-94 Oddział Zamiejscowy w Słupsku ul. Jaracza 18 A 76-200 Słupsk tel.: 59 846-83-00,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 2 W Portugalii wszystkie formalności związane z założeniem firmy można załatwić w jednym miejscu w punktach administracji publicznej - Loja da Empresa. Punkty Loja da Empresa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo