INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r.

2 SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY POBYT I PRACA LECZENIE STUDENCI WYBORY LOKALNE I DO PE PRACA EMERYTURY PROWADZENIE SAMOCHODU. PRAWO JAZDY. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NABYCIE SAMOCHODU, AKCYZA ZAKUPY PRZYWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERYTORIUM UE PRZEWÓZ BRONI NA WSZELKI WYPADEK KONSULATY RP W PAŃSTWACH UE/EOG Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. KaŜde z państw członkowskich UE dysponuje suwerennym prawem wprowadzenia zmian do opisanych poniŝej przepisów w kaŝdym momencie, toteŝ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie gwarantuje, iŝ poniŝsze informacje są zawsze kompletne i odpowiadające najnowszemu stanowi prawnemu. 2

3 1. PRZEKRACZANIE GRANICY Obywatele polscy mogą od 1 maja 2004 r. swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Przystąpienie do Unii Europejskiej nie oznacza jednoczesnego włączenia Polski do strefy Schengen. Nie znikła więc kontrola naszych obywateli wjeŝdŝających do krajów UE i EOG. Od dnia 1 maja 2004 r. Polacy podróŝujący do krajów Unii Europejskiej i EOG mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego, zarówno starego, waŝnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu. W przypadku starszych, ksiąŝeczkowych dowodów osobistych zalecane jest upewnienie się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie toŝsamości. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złoŝyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy. W odniesieniu do Szwajcarii, która nie jest członkiem UE ani EOG, moŝliwość podróŝowania na podstawie dowodów osobistych powstała z dniem 1 kwietnia 2006 r. w związku z wejściem w Ŝycie Protokołu Dodatkowego do Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o wolnym przepływie osób. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych moŝliwe jest wydanie dowodu osobistego dziecku poniŝej 13 roku Ŝycia. Z dniem 1 maja 2004 r. nastąpiło równieŝ całkowite zniesienie obowiązku posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezaleŝnie od celu i czasu trwania pobytu. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na pobyt dłuŝszy niŝ 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Obowiązująca w UE i EOG zasada swobodnego przepływu osób oznacza, Ŝe państwa tego obszaru mogą odmówić wjazdu na swoje terytorium tylko w przypadku, kiedy dana osoba stwarza powaŝne zagroŝenie dla ich bezpieczeństwa wewnętrznego (np. terroryzm) lub porządku publicznego. Dane większości obywateli polskich umieszczone w SIS (System Informacyjny Schengen, największa komputerowa baza danych UE) zostały do 1 maja 2004 r. wykreślone z systemu. Oznacza to, iŝ osoby posiadające zakaz wjazdu do danego państwa UE, mogą obecnie - po przystąpieniu Polski do Unii - do tego kraju wjeŝdŝać, za wyjątkiem wymienionych powyŝej przypadków. Zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen istnieje moŝliwość uzyskania informacji na temat własnej osoby, zawartych w bazach danych SIS. Zainteresowani, którzy chcą upewnić się, czy orzeczony w przeszłości w stosunku do nich zakaz wjazdu jest egzekwowany po przystąpieniu Polski do UE, mogą wystąpić w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem. Winien on zawierać podstawowe dane osobowe, informację o posiadanym obywatelstwie, a takŝe być uwierzytelniony przez notariusza lub urząd konsularny danego państwa w RP. Zaleca się załączanie kopii istotnych dla sprawy dokumentów. Adres urzędu - do którego naleŝy kierować wniosek - widnieje na decyzji, którą otrzymali zainteresowani w związku z wydaleniem. W sprawach o anulowanie zakazu wjazdu naleŝy zwracać się do organu, który dokonał wpisu. Osoby nieposiadające adresu urzędu, który spowodował umieszczenie ich danych w systemie SIS, a wiedzą tylko, którego państwa był to urząd, mogą zwracać się o informację w kwestii odwołania do organu kontrolnego ochrony danych osobowych właściwego kraju 3

4 Schengen. Korespondencja w przedmiotowej sprawie powinna być prowadzona w języku urzędowym danego państwa lub po angielsku. PoniŜej zamieszczone są adresy instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w poszczególnych państwach UE/EOG: Austria: Datenschutzkommission, Ballhausplatz 1, A Wien, tel /2525, fax: /2690, Bundesministerium für Inneres SIRENE Referat II/D/10/a 1090 Wien, Josef Holaubek Platz 5 fax: Belgia: Commission de la protection de la vie privée Boulevard de Waterloo Bruxelles tel: fax: Cypr: Czechy: Urad pro ochranu osobnich udaju Pplk. Sochora Praha 7 tel Fax Dania: The Data Protection Agency Borgergade 28, 5. floor DK-1300 Copenhagen Denmark tel: fax: Estonia: Andmekaitse Inspektsioon Väike-Ameerika 19, Tallinn tel. (0) fax (0) info[a]dp.gov.ee Finlandia: Office of the Data Protection Ombudsman Albertinkatu 25 A PL 315, FIN Helsinki tel: (9) fax: (9) Francja: Commission Nationale de I informatique et des Libertés (CNIL) 21, Rue Saint-Guillaume F Paris Cedex 07 tel: fax: Grecja: Authority for the protection of personal data Omirou 8, GR Athen tel: fax: Hiszpania: Agencia de Proteccion de Datos C/ Sagasta, n 22 E Madrid 4

5 tel: / fax: Islandia: Data Protection Commission Domsmalaraduneyti Arnarhvoli IS-150 Reykjavík tel: fax: Litwa: State Data Protection Inspectorate Gedimino ave 27/2, LT Vilnius, Lithuania. Tel.: , fax , Luksemburg: Autorité de contrôle»systeme d'information Schengen«Parquet Général du Grand-Duché de Luxembourg BP 15 L-2010 Luxemburg tel: fax: Łotwa: Data State Inspection Riga, Kr.Barona 5-4, LV-1050, Latvia tel , fax , Malta: Office of the Commissioner for Data Protection 280, Republic Street, Valletta CMR 01. tel: (+356) fax: (+356) Niderlandy: Registratiekamer College Bescherming Persoonsgegevens Postbus NL 2509 AJ Den Haag tel.: ++31(0) fax: ++31(0) Niemcy: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Friedrich-Ebert-Str. 1 D Bonn tel: fax: Bundesverwaltungsamt - Ausländerzentralregister- D Köln azr Norwegia: National Criminal Investigation Service The Sirene Office PO Box 8163 Dep. NO-0034 OSLO tel: fax: Portugalia: Commissao Nacional de Protecçao de Dados Personals Informatizados Rua de S. Bento, nº148 3º P LISSABON tel: fax:

6 Polska: Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Słowacja: Úrad na ochranu osobných údajov Odborárske námestie č Bratislava 15 tel (2) fax +421 (2) Słowenia: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije Zupanciceva 3 SI-1000 tel fax Varuh clovekovih pravic Dunajska cesta Lublijana tel fax Szwecja: Swedish National Police Board National Criminal Investigation Department (N.C.I.D.) SIRENE Box Polhemsgatan 30 S Stockholm tel: ++46 (0) fax: ++46 (0) Węgry: Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in Hungary 1051 BUDAPEST, Nádor u. 22. tel.: (06-1) fax: (06-1) Włochy: Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 I ROMA tel: fax:

7 2. POBYT I PRACA Szczegółowych informacji dotyczących warunków pobytu obywateli polskich w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powyŝej 90 dni udzielają przedstawicielstwa tych państw akredytowane w Polsce (tj. konsulaty lub ambasady).w sprawach związanych z zatrudnieniem patrz takŝe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz rozdział Praca niniejszego poradnika (str. 32). AUSTRIA - prawo pobytu w Austrii powyŝej trzech miesięcy dla obywateli państw członkowskich UE/EOG ograniczone zostało do naleŝących do jednej z trzech kategorii osób, które: pracują w Austrii lub prowadzą własną działalność gospodarczą; mają wraz z członkami swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, Ŝe dysponują wystarczającymi środkami na pobyt, tak Ŝe nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej; kształcą się w publicznych lub prywatnych szkołach i mają wraz z członkami swojej rodziny pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnią, Ŝe dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na pobyt, tak Ŝe nie będą musieli korzystać podczas pobytu w Austrii z pomocy społecznej; - istnieje obowiązek zgłoszenia swojego przybycia w odpowiednim urzędzie (w Wiedniu referat MA 20, Fickeystr. 1, 1110 Wien, tel , w pozostałych krajach związkowych Bezirkshauptmannschaft, Magistrat lub Landesregierung), który po sprawdzeniu spełnienia warunków zezwalających na pobyt wydaje potwierdzenie zgłoszenia (Anmeldebescheinigung); dokument ten stanowi dowód zarejestrowania się; - istnieje obowiązek meldunkowy - naleŝy zgłosić się do właściwego urzędu meldunkowego (dzielnicy lub gminy) w ciągu 3 dni od dnia przyjazdu do Austrii; turyści w hotelach lub schroniskach są zobligowani w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt w księgach rejestrujących gości; - dokumenty: paszport lub dowód osobisty, wypełniony formularz meldunkowy (w odpowiednich miejscach równieŝ przez osobę wynajmującą mieszkanie); - przy wyjeździe z Austrii naleŝy pamiętać o wymeldowaniu się; - w przypadku niedopełnienia lub nieterminowego dopełnienia obowiązku meldunkowego trzeba liczyć się z grzywną w wysokości 726 EUR; - wymagane uzyskanie zezwolenia na podjęcie pracy; patrz takŝe: BELGIA - istnieje obowiązek meldunkowy - w ciągu 8 dni od dnia przyjazdu naleŝy zameldować się w urzędzie gminy (nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach i pensjonatach). Obywatele polscy przebywający na terenie Belgii turystycznie otrzymują tzw. Deklarację przybycia, która jest waŝna 3 miesiące i po tym terminie naleŝy opuścić terytorium Belgii; - w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące naleŝy złoŝyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; 7

8 - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty, zalegalizowany akt urodzenia z tłumaczeniem, ew. zalegalizowany akt małŝeństwa z tłumaczeniem, umowa najmu mieszkania, 3 fotografie oraz w zaleŝności od celu pobytu dodatkowe dokumenty: 1. pracownicy najemni (istnieją trzy moŝliwości legalizacji pobytu): a. uzyskanie pozwolenia na pracę podczas pobytu w Belgii (w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy). O pozwolenie na pobyt moŝna wówczas ubiegać się bezpośrednio we właściwym belgijskim urzędzie gminy; b. w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę przed wjazdem do Belgii, zainteresowany moŝe bez wizy wjechać do Belgii, po czym powinien stawić się we właściwym belgijskim urzędzie gminy, w której zamierza ubiegać się o pozwolenie na pobyt; c. w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę podczas pobytu za granicą (tj. w Polsce lub w innym kraju), zainteresowany moŝe, jeśli zechce, ubiegać się o zgodę na pobyt tymczasowy (wizę w paszporcie - wiza typu "D" zastępuje tzw. "tymczasowe zezwolenie na pobyt" (asp) w ambasadzie belgijskiej w kraju pobytu, a następnie moŝe wjechać do Belgii i zameldować się w urzędzie gminy (wymagane dokumenty: - zezwolenie na pracę lub zaświadczenie od pracodawcy); 2. osoby podejmujące pracę w ramach tzw. samozatrudnienia (niezaleŝny przedsiębiorca) powinni posiadać zarejestrowaną działalność na terytorium Belgii i faktycznie ją wykonywać; 3. studenci powinni złoŝyć: dokument potwierdzający przyjęcie na uczelnię, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie w Belgii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. Studenci otrzymuję kartę pobytu na jeden rok, po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów - kartę naleŝy odnowić; 4. emeryci, renciści mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Belgii po przedstawieniu zaświadczenia o wysokości posiadanej emerytury lub renty (powyŝej tzw. minimum socjalnego), dowodu ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii; 5. inne osoby, które zechcą zamieszkać same lub z rodziną zobowiązane są dokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy, itp.). Urząd ds. cudzoziemców decyduje, czy przedstawione środki są wystarczające, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną osoby zainteresowanej (kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE). NaleŜy równieŝ przedłoŝyć dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. W przypadkach problemów w urzędach gmin moŝna kontaktować się telefonicznie z urzędem ds. cudzoziemców: - pobyt: (00322/ (francuski), / (j. niderlandzki), - łączenie rodzin: 00322/ (francuski), 00322/ (j. niderlandzki), - odwołania, reklamacje: 00322/ za pomocą internetu : Dodatkowe informacje dotyczące podejmowania pracy w Belgii: Belgia nadal utrzymuje ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy, jednakŝe zezwala na zarudnienie pracowników w zawodach uznanych za deficytowe. KaŜdy region (Bruksela-Stolica, flamandzki, waloński, niemiecki) przygotował swoją listę zawodów uznanych za deficytowe. Listy te moŝna znaleźć pod adresem internetowym: 8

9 Obywatele RP zamierzający podjąć zatrudnienie w tych zawodach mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę (typu B) w trybie uproszczonym w ciągu 5 dni roboczych. Pracodawca składa we właściwej administracji regionalnej (na formularzu przez nią wydanym) wniosek o zatrudnienie i załącza do niego kopię podpisanej umowy o pracę oraz kopię paszportu lub dowodu osobistego bądź kopię karty pobytu w Belgii. JeŜeli wniosek jest kompletny, administracja w ciągu 5 dni wydaje pozwolenie na pracę i przesyła je do gminy, w której mieszka zainteresowany. JeŜeli nie przebywa on w Belgii, to kieruje do gminy w której zlokalizowana jest firma. Przydatne adresy: Flandria, Walonia, Bruksela, Patrz takŝe: patrz takŝe: CYPR nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni; osoby przybywające w celach turystycznych przy przedłuŝaniu pobytu (powyŝej 90 dni) muszą zgłosić się przed upływem 3 miesięcy pobytu do biura imigracyjnego (z paszportem lub dowodem osobistym) w celu uzyskania pozwolenia na dalszy pobyt na Cyprze; Biuro Imigracyjne tel. (00357) , (00357) , osoby przybywające w celu poszukiwania pracy muszą: a. w ciągu 8 dni po przybyciu dokonać rejestracji w biurze imigracyjnym (nadany zostanie tzw. nr ARC - podstawa do otrzymania numeru ubezpieczenia socjalnego); b. po znalezieniu pracy i podpisaniu umowy o pracę pracodawca przesyła umowę do odpowiedniego departamentu Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest ona rejestrowana; c. następnie, przed upływem 3 miesięcy zainteresowany powinien zgłosić się do biura imigracyjnego i złoŝyć podanie o pozwolenie na pobyt związany z pracą przedkładając paszport lub dowód osobisty, 4 zdjęcia oraz umowę o pracę; d. Urząd Imigracyjny wydaje pozwolenie na okres 5 lat; osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej muszą zgłosić zamiar jej prowadzenia odpowiedniej komórce Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz zwrócić się do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych ww. Ministerstwa z wnioskiem o nadanie odpowiedniego numeru ubezpieczenia społecznego. Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych udziela formalnej zgody na prowadzenie działalności w ramach samozatrudnienia na okres 5 lat (w przypadku kontynuacji działalności zgoda będzie przedłuŝana automatycznie). CZECHY 9

10 - po wjeździe na terytorium RCz naleŝy w terminie 30 dni zgłosić miejsce swojego pobytu właściwej miejscowo jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza, jeŝeli zamierza się przebywać na terytorium RCz przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przypadków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel, czy właściciel mieszkania, - przy pobytach do trzech miesięcy nie jest wymagane zezwolenie na pobyt; - przy pobytach dłuŝszych niŝ trzy miesiące obywatele UE mają prawo ale nie muszą - wnioskować o wydanie zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE. - nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenie na wykonywanie pracy; - obywatel UE moŝe zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt tymczasowy lub stały (tzw. szczególne zezwolenie na pobyt). Wniosek w tej sprawie moŝna złoŝyć w którymkolwiek przedstawicielstwie dyplomatycznokonsularnym RCz lub po wjeździe - we właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza. - okres rozpatrywania wniosku wynosi do 180 dni - w przypadku złoŝenia wniosku poza granicami RCz lub do 60 dni - w przypadku złoŝenia w RCz. Karty pobytu są waŝne 5 lat - w przypadku pobytu tymczasowego oraz 10 lat - w przypadku pobytu stałego. WaŜność kart moŝe być następnie przedłuŝana; - wymagane dokumenty: pobyt tymczasowy: paszport lub dowód osobisty, dokument potwierdzający cel pobytu, 2 fotografie, dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz oświadczenie, Ŝe w czasie pobytu osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane, gdy celem pobytu jest zatrudnienie; pobyt stały: paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający, Ŝe osoba jest na terytorium RCz zatrudniona i przebywa tu nieprzerwanie przez okres minimum 3 lat; Szczegółowe informacje moŝna uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz: DANIA - nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego. Maksymalna długość pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące; - obywatele polscy posiadający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. W tym czasie moŝliwa jest rejestracja w lokalnym urzędzie pracy Arbejdsformidlingen (wykaz urzędów pracy na stronach podjęcie pracy, takŝe sezonowej, wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Wnioski o pozwolenie na pracę oraz pobyt w Danii, po uzyskaniu konkretnej oferty zatrudnienia, są rozpatrywane przez Urząd Imigracyjny (Udlændingeservice w Polsce mogą być równieŝ składane za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii. Średni okres oczekiwania na decyzję Urzędu Imigracyjnego wynosi od 30 do 60 dni. Podjęcie pracy przed otrzymaniem pozwolenia z Urzędu Imigracyjnego jest nielegalne; - pozwolenie na pracę traci waŝność wraz z ustaniem stosunku pracy. - studenci przyjęci na studia w Danii zgłaszają się do władz regionalnych (Statsamt) w celu uzyskania karty pobytu. NaleŜy udokumentować posiadanie odpowiednich środków finansowych oraz okazać potwierdzenie przyjęcia na studia (szczegółowe informacje dot. warunków uzyskania karty pobytu moŝna uzyskać w duńskim Urzędzie Imigracyjnym (www.udlst.dk) lub bezpośrednio w Statsamtach (www.statsamt.dk); 10

11 - uzyskanie w Statsamcie karty pobytu obywatela UE wymagane jest równieŝ w przypadku osób, które dysponując odpowiednimi środkami finansowymi zamierzają przebywać w Danii powyŝej 3 miesięcy. Osoby te nie mogą podejmować pracy bez uzyskania stosownego pozwolenia na pracę; - informacje dla osób prowadzących w Danii działalności gospodarczą są dostępne na stronach internetowych Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze - Od dnia 1 maja 2006 r. firmy duńskie będące stroną układu zbiorowego mogą występować do duńskiego Urzędu Imigracyjnego o wydanie zezwolenia na bezpośrednie zatrudnianie osób z nowych państw członkowskich UE. Po uzyskaniu takiego zezwolenia firma moŝe przyjmować pracowników do pracy zobowiązana jest jednak kaŝdorazowo przesłać zgłoszenie o zatrudnieniu pracownika do Urzędu Imigracyjnego. Zgłoszenie takie - podpisane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika musi zostać przesłane do Urzędu Imigracyjnego zanim pracownik podejmie pracę. Lista firm duńskich posiadających takie zezwolenie oraz szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronach internetowych Duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Szczegółowe informacje związane z procedurą uzyskiwania pozwoleń na pobyt udzielane przez: Duński Urząd Imigracyjny Udlændingeservice Ryesgade København Ø tel fax ESTONIA - nie ma obowiązku meldunkowego; - w celu uzyskania prawa tymczasowego pobytu naleŝy zwrócić się do władz miejscowych właściwych dla miejsca zamieszkania i zarejestrować swój pobyt w ciągu trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Estonii; - prawo tymczasowego pobytu udzielane jest na okres pięciu lat; - po uzyskaniu prawa tymczasowego pobytu naleŝy w ciągu miesiąca zwrócić się do Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji o wydanie karty tymczasowego pobytu; - posiadacz prawa tymczasowego pobytu nie potrzebuje zezwolenia na podjęcie pracy; - prawo stałego pobytu przysługuje po pięciu kolejnych latach zamieszkiwania w Estonii na podstawie prawa pobytu tymczasowego, przy czym wystarczy przebywać w Estonii przez 183 dni w kaŝdym roku; - bliŝszych informacji udziela Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji - - patrz takŝe: FINLANDIA - nie ma obowiązku meldunkowego na pobyt turystyczny do 3 miesięcy; 11

12 - jeŝeli planowany pobyt turystyczny przekracza 3 miesiące naleŝy zarejestrować się w najbliŝszym komisariacie policji i wypełnić formularze (zainteresowanemu wydawane jest zaświadczenie o zarejestrowaniu prawa do pobytu w Finlandii dla obywatela UE). Wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód toŝsamości, 2 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu, w razie konieczności - zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie o niekaralności; - zgodę na pobyt stały moŝna otrzymać po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy; - istnieje obowiązek rejestracji kaŝdorazowej zmiany miejsca pobytu w miejscowym oddziale ewidencji ludności; - w zaleŝności od charakteru pobytu władze mogą zaŝądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, i tak: - pracownicy najemni mogą być poproszeni o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy; - osoby podejmujące pracę w ramach samozatrudnienia mogą być proszone o uwiarygodnienie swojego statusu poprzez przedstawienie dokumentów świadczących o prowadzeniu takiej działalności; - studenci muszą wylegitymować się zaświadczeniem z fińskiej uczelni o przyjęciu na studia, ubezpieczeniem zdrowotnym (dotyczy to równieŝ najbliŝszej rodziny przebywającej razem ze studentem) oraz wykazać się posiadaniem wystarczających środków na utrzymanie; - emeryci i renciści (oraz przebywający razem z nimi członkowie najbliŝszej rodziny) muszą przedstawić ubezpieczenie zdrowotne oraz wykazać się posiadaniem wystarczających środków finansowych (wysokość kwoty, która zostanie uznana za wystarczającą na pokrycie kosztów utrzymania bez konieczności korzystania z pomocy opieki społecznej odpowiada minimum socjalnemu w Finlandii, tj. około 500 euro). - Rejestracja pracowników: - Z dniem 1 maja 2006 r. Finlandia zniosła ograniczenia w swobodnym dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, w tym Polski. Obywatele RP nie muszą się juŝ ubiegać o zezwolenie na wykonywanie pracy. O znalezieniu i podjęciu stałego zatrudnienia naleŝy poinformować miejscowy urząd podatkowy oraz zgłosić swój pobyt na posterunku policji właściwym dla miejsca zamieszkania w Finlandii. Z dniem r. obywatele RP podejmujący pracę w Finlandii podlegają obowiązkowi rejestracji w tutejszych biurach zatrudnienia. Rejestrację prowadzą biura zatrudnienia w Vantaa, Tampere i Lappeenranta, ale wnioski rejestracyjne moŝna składać we wszystkich biurach zatrudnienia w całej Finlandii. Zgłoszenia podjęcia zatrudnienia dokonuje albo pracodawca, albo sam pracownik. Rejestracji naleŝy dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia pracy. Rejestracja nie jest wymagana, jeŝeli stosunek pracy trwa nieprzerwanie nie dłuŝej niŝ dwa tygodnie lub jeŝeli policja juŝ wcześniej dokonała rejestracji pobytu pracownika. Ustawa o obowiązku rejestracji będzie obowiązywać do 2009 r. - Więcej informacji o pracy w Finlandii, w tym podatkach: FRANCJA 1. Francuskie przepisy imigracyjne odmiennie regulują pobyt osób nieaktywnych zawodowo, a inaczej pobyt osób zawodowo aktywnych: osoby nie podejmujące działalności zarobkowej (emeryci, renciści, osoby Ŝyjące np. z dochodów kapitałowych, darowizn oraz studenci) mają prawo swobodnego 12

13 przemieszczania i osiedlania się na terytorium Francji, muszą jednak posiadać własne źródło utrzymania i ubezpieczenie socjalne na wypadek choroby i leczenia; osoby te nie mają obowiązku posiadania karty pobytu; turyści: dozwolony pobyt na terytorium Francji do 3 miesięcy, bez prawa do jakiejkolwiek pracy najemnej; osoby aktywne zawodowo zobowiązane są do uzyskania karty pobytu- do tej kategorii naleŝą: pracownicy najemni, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, usługodawcy i usługobiorcy: a. pracownicy najemni niezaleŝnie od charakteru kontraktu stałego, czasowego, sezonowego zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pracę i karty pobytu (Communauté Européenne), której okres waŝności zaleŝy od okresu zezwolenia na zatrudnienie; b. osobom zamierzającym otworzyć we Francji własne przedsiębiorstwo Prefektura wydaje kartę pobytu (Communauté Européenne bénéficiaire du droit d établissement), waŝną 10 lat (karta ta nie uprawnia do podejmowania pracy najemnej); 2. usługodawcy i usługobiorcy korzystają z prawa swobody przepływu i w ramach świadczonej lub uzyskiwanej usługi mogą przemieszczać się wraz ze swoimi pracownikami. JeŜeli okres oddelegowania w związku ze świadczeniem usługi nie przekracza 3 miesięcy, pracownicy oddelegowani nie mają obowiązku uzyskiwania karty pobytu. Jeśli natomiast okres tego oddelegowania przekracza 3 miesiące, istnieje obowiązek uzyskania w Prefekturze karty pobytu na okres świadczenia lub uzyskiwania usługi. Pracownicy usługodawcy nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę gdyŝ oddelegowani są czasowo do pracy do Francji w ramach transgranicznego świadczenia usług. Usługodawcy oraz członkowie ich rodzin nie mogą podejmować pracy najemnej we Francji bez uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy najemnej. 3. Inne kategorie: a. studenci w celu podjęcia pracy zarobkowej w czasie studiów zobowiązani są wystąpić o kartę pobytu (Communauté Européenne - waŝna maksymalnie na 1 rok) i uzyskać tymczasowe zezwolenie na pracę; b. naukowcy przebywają we Francji na podstawie karty pobytu z napisem «scientifique» (pl. naukowiec). Karta wydawana jest na okres 1-go roku i moŝe zostać odnowiona. Uzyskanie tej Karty zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę; c. staŝyści w ramach umowy francusko-polskiej o wymianie staŝystów zawodowych w ramach procedury wprowadzenia uzyskują oni zezwolenia na pracę wydawane przez Dyrekcję Departamentalną Pracy właściwą dla miejsca siedziby pracodawcy; zobowiązani są wystąpić o kartę pobytu do Prefektury właściwej dla miejsca ich czasowego zamieszkania we Francji; d. członkowie rodziny obywatela polskiego (współmałŝonkowie i zstępni poniŝej 21 lat), który otrzymał zezwolenie na pracę przez okres co najmniej 12 miesięcy, otrzymują kartę pobytu z zezwoleniem na pracę, waŝną 10 lat; e. współmałŝonkowie obywateli francuskich otrzymują kartę pobytu z zezwoleniem na pracę, waŝną 10 lat. 4. Szczegółowe informacje dotyczące róŝnych form dostępu obywateli polskich do francuskiego rynku pracy dostępne są na poniŝej wskazanych stronach internetowych: Przewodnik - Dostęp do rynku pracy we Francji dla obywateli polskich. 13

14 - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji: - Ambasada RP we Francji: - Konsulaty Generalne: - ParyŜ: - Lille: - Lyon : - Strasburg : Przewodnik - Świadczenie usług przez polskie przedsiębiorstwa we Francji - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji: - Ambasada RP we Francji: Inne przydatne strony internetowe: - Ministerstwo Pracy, Spójności Społecznej i Zakwaterowania RF: L embauche d un étranger (http://www.travail.gouv.fr fiches pratiques embauche l embauche d un étranger) Ouverture du marché du travail français (http://www.travail.gouv.fr/ actualité communiqués Ouverture du marché du travail français) Travailler en France (http://www.social.gouv.fr dossiers thématiques migrations et l intégrations travailler en France) Prefektury : dostęp do stron internetowych i danych teleadresowych wszystkich prefektur we Francji poprzez stronę francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: les préfectures Portal administracji francuskiej: Etrangers en France GRECJA - osoby pragnące pozostać dłuŝej niŝ 90 dni powinny w ciągu 8 dni od przyjazdu wystąpić do odpowiedniego wydziału ds. Cudzoziemców lub posterunku policji (wydziałów odpowiedzialnych za sprawy pobytu obywateli UE - poza Attyką) o kartę pobytu dla obywatela UE; Wymagane dokumenty zaleŝą od celu pobytu. I tak: 1. w przypadku osób zamierzających podjąć pracę w charakterze pracowników najemnych: a. kopia waŝnego paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie b. oświadczenie pracodawcy poświadczone przez Inspekcję Pracy, 2. w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia, emerytów i rencistów oraz innych osób pragnących osiedlić się w Grecji: a. kopia waŝnego paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie, b. dowód posiadania wystarczających do utrzymania środków finansowych (np. wyciąg z konta bankowego, przekaz emerytury/renty - wymagane jest, by miesięczny dochód nie był niŝszy niŝ najniŝsza emerytura w Grecji, tj. 412 euro), c. waŝne w Grecji ubezpieczenie zdrowotne; 3. w przypadku studentów: 14

15 a. kopia paszportu lub dowodu osobistego (oryginał do wglądu) i 3 fotografie, zaświadczenie b. o immatrykulacji z greckiej uczelni, uznawanej przez miejscowe władze oświatowe; c. oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do utrzymania w Grecji (w tym takŝe do utrzymania zamieszkujących wspólnie członków rodziny), d. waŝne w Grecji ubezpieczenie zdrowotne; - prawo do legalnego pobytu w otrzymują równieŝ członkowie rodzin osób, które uzyskały pozwolenie na pobyt (współmałŝonkowie, dzieci do 21 roku Ŝycia oraz krewni pozostający pod ich opieką bądź na utrzymaniu lub prowadzący wspólne gospodarstwo domowe); - pozwolenia na pobyt wydawane są na okres pięciu lat i przedłuŝane automatycznie;- przedłuŝenie waŝności pozwolenia wydanego w związku z pracą najemną moŝe zostać ograniczone do l roku w przypadku, gdy jego posiadacz pozostaje bez pracy w okresie 12 lub więcej ciągłych miesięcy; pozwolenie to nie podlega dalszemu przedłuŝeniu po upływie terminu waŝności, jeŝeli właściciel zezwolenia nadal pozostaje bezrobotny; patrz takŝe: oraz HISZPANIA - po upływie 90 dni pobytu naleŝy wystąpić do komisariatu Policía Nacional (w Madrycie: Dirección General de Policía, Comisaría General de Extranjería y Documentación, C/ General Pardiñas, 90), wypełnić deklarację i odebrać (po około 1 miesiącu) kartę pobytu (tarjeta comunitaria) waŝną przez 2 lub 5 lat; - wymagane dokumenty: oryginał i fotokopia paszportu (w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia preferowane jest posługiwanie się paszportem), 3 zdjęcia formatu paszportowego, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaopatrzone w apostille haską składaną na dokumencie przez MSZ (Wydział Legalizacji) w Warszawie, Al. J.Ch. Szucha 21 lub zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w Hiszpanii, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o stałych dochodach np. z tytułu emerytury czy renty, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej), zaświadczenie o zameldowaniu w Hiszpanii; - studenci są zobowiązani przedłoŝyć dodatkowo zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia oraz udokumentować posiadanie wystarczających środków na pobyt, np. okazując umowę o pracę w Hiszpanii lub wyciąg z konta bankowego; - kaŝdy pobyt związany z uzyskiwaniem dochodów w Hiszpanii wymaga posiadania Numeru Identyfikacji Cudzoziemca (N.I.E.), który moŝna uzyskać z Policía Nacional (czas oczekiwania: 1-5 tygodni); - wymagane dokumenty: wniosek na znormalizowanym druku, oryginał i fotokopia paszportu, uzasadnienie pobytu w Hiszpanii, np. zaświadczenie jak wyŝej; - nie ma obowiązku meldunkowego, jednak zameldowanie pozwala równieŝ korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej i głosować w wyborach lokalnych oraz do Parlamentu Europejskiego; - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty nowego typu, umowa najmu lub dowód własności domu bądź mieszkania albo umowa zakupu energii elektrycznej; - w sprawie podejmowania pracy w Hiszpanii patrz: PRACA-W-HISZPANII-OD-DNIA-1-MAJA-2006-ROKU.html oraz na stronie 15

16 IRLANDIA - obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku rejestracji po wjeździe zarówno w przypadku pobytów krótkoterminowych, jak i przekraczających 3 miesiące; w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące moŝna jednak zarejestrować się na pobyt stały; - obowiązek rejestracji dotyczy jednakŝe współmałŝonków obywateli polskich oraz ich dzieci powyŝej 16 roku Ŝycia, nie będących obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli ich planowany pobyt w Irlandii przekracza 90 dni; zgłoszenia mogą być składane w najbliŝszym komisariacie policji; - przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wymagana karta pobytu (residence permit), jakkolwiek istnieje moŝliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji) oraz do pobrania ze strony internetowej irlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości - wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy a w przypadku osób podejmujących pracę w ramach samozatrudnienia potwierdzenie o prowadzeniu działalności z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy, świadectwo ślubu; - patrz takŝe: ISLANDIA 1. Obywatel RP moŝe wjechać na terytorium Republiki Islandii w charakterze turysty na pobyt do 90 dni na podstawie waŝnego dowodu osobistego, jednakŝe zalecane jest posiadanie paszportu, szczególnie w przypadku, gdy celem przyjazdu jest podjęcie pracy lub studiów bądź pobyt w charakterze członka rodziny obywatela UE/EOG, posiadajacego prawo pobytu w Islandii. 2. KaŜdy rodzaj pobytu powyŝej 90 dni wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Pozwolenia na pobyt wydaje Urząd ds. Cudzoziemców. Wymagane jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Islandii, ubezpieczenie zdrowotne, umowa o pracę. Istnieje moŝliwość uzyskania pozwolenia na pobyt w charakterze członka rodziny pracującego na Islandii obywatela UE/EOG, które wydawane jest na zasadach obowiązujących w pozostałych państwach UE/EOG. 3. Obywatel polski moŝe podjąć pracę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na jej wykonywanie (pozostaje jedynie formalny wymóg uzyskania pozwolenia na pobyt patrz wyŝej). Państwowy Urząd Pracy dokonuje rejestracji umów o pracę zawartych pomiędzy islandzkim pracodawcą a obywatelem polskim. Zgłaszanie zawartych umów o pracę do Państwowego Urzędu Pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca islandzki jest równieŝ podmiotem odpowiedzialnym za zgodność z obowiązującym w Islandii prawem pracy zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 4. O przedłuŝenie posiadanego pozwolenia na pobyt naleŝy zwracać się do Urzędu ds. Cudzoziemców, bez konieczności opuszczania terytorium Islandii. LIECHTENSTEIN - obywatel polski moŝe wjechać i przebywać w celach turystycznych na terytorium Księstwa Liechtenstein przez okres do 90 dni na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; - istnieje obowiązek meldunkowy; 16

17 - pobyt powyŝej 90 dni jest moŝliwy na podstawie pozwolenia na pobyt; - wymagane jest zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej; - patrz takŝe: www,berno.polemb.net LITWA - na terytorium Litwy moŝna przebywać bez zezwolenia nie dłuŝej niŝ 3 miesiące w ciągu 6 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu; - osoby poszukujące pracy lub zamierzające podjąć legalną działalność mogą przedłuŝyć swój pobyt o kolejne 3 miesiące; - osoby rozpoczynające pracę lub pragnące zamieszkać na Litwie dłuŝej niŝ 3 miesiące muszą ubiegać się o zezwolenie na pobyt na czas określony; - wniosek o pozwolenie na pobyt moŝna złoŝyć w litewskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej lub po wjeździe w urzędzie migracyjnym komisariatu policji; - organem decyzyjnym jest Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL; - osoby zamierzające przebywać na Litwie dłuŝej niŝ 183 dni w ciągu roku są zobowiązane do zameldowania się na komisariacie policji w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjazdu; - zezwolenie na pobyt stały moŝna otrzymać po 4 latach zamieszkania na Litwie i spełnieniu innych wymagań ustawowych; - szczegółowe informacje dot. legalizacji pobytu i pracy na Litwie dostępne są w języku litewskim, rosyjskim i angielskim na stronie internetowej MSZ RL: - patrz takŝe: LUKSEMBURG - pobyt turystyczny do 3 miesięcy : nie ma obowiązku posiadania wizy ; - w przypadku pobytu dłuŝszego niŝ 3 miesiące naleŝy złoŝyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywateli UE do: Bureau de la Population et des étrangers, 9 rue Chimay (petit passage), L-1333 Luxembourg, tel: (+352) (lub 58); Zezwolenie na pobyt jest związane z posiadaniem wymaganych dochodów (1503 euro / miesiąc). - wymagane dokumenty: waŝny paszport lub dowód osobisty oraz 3 fotografie, akt urodzenia z tłumaczeniem, ew. akt małŝeństwa z tłumaczeniem, umowa najmu mieszkania, oraz w zaleŝności od celu pobytu dodatkowe dokumenty; 1. osoby zamierzające podjąć pracę (pracownicy najemni, staŝyści) związaną z otrzymywaniem wynagrodzenia muszą posiadać pozwolenie na pracę, nie są jednak zobowiązane do uprzedniego ubiegania się o wizę : Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires Etrangères : Direction de l Immigration, Service Permis de Travail ) 2. osoby podejmujące pracę w ramach tzw. samozatrudnienia: zezwolenie na działalność ekonomiczną wydaje Ministerstwo Klas Średnich (Ministère des Classes Moyennes : Autorisation d Etablissement ) ; 3. osoby podejmujące studia powinny dodatkowo przedłoŝyć: zaświadczenie o przyjęciu na studia, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie 17

18 Luksemburga (równieŝ najbliŝsza rodzina przebywająca razem ze studentem), wykazać, Ŝe posiadają wystarczające środki na utrzymanie. Student otrzymuje roczne pozwolenie na pobyt; po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów naleŝy pozwolenie odnowić; 4. emeryci i renciści oraz członkowie ich rodziny powinni dodatkowo przedłoŝyć: - zaświadczenie o wysokości posiadanej emerytury lub renty (powyŝej 1503 euro); - dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu; 5. osoby, które zechcą zamieszkać w Luksemburgu same lub z rodziną bez prawa wykonywania pracy - powinny: - udokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy itp.), które zostaną zweryfikowane i w zaleŝności od sytuacji materialnej zainteresowanego zostanie podjęta decyzja o przyznaniu prawa pobytu. Kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE; - przedłoŝyć dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu; - decyzja o udzieleniu pozwolenia na pobyt jest wydawana w ciągu 1-2 miesięcy od daty złoŝenia prośby. Pozwolenie na pobyt jest wydawane najpierw na 1 rok, następnie w przypadku umowy na czas określony na czas trwania umowy o pracę, w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony na okres 5 lat, i dotyczy tylko terytorium Luksemburga. patrz takŝe: ŁOTWA - nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych do 90 dni; - osoby przybywające z zamiarem przebywania dłuŝej niŝ 90 dni w ciągu pół roku (od dnia pierwszego wjazdu) powinny zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji celem uzyskania zezwolenie na pobyt czasowy w terminie 3 miesięcy od dnia wjazdu (na pobyt stały 30 dni przed upływem terminu zezwolenia na pobyt czasowy); - zezwolenia na pobyt czasowy wydawane są: na okres trwania stosunku pracy na czas określony (do 1 roku) oraz na okres 5 lat; - o zezwolenie na pobyt stały mogą się ubiegać osoby przebywające na terytorium Łotwy nieprzerwanie, tj. nie krócej niŝ 6 miesięcy w roku kalendarzowym, przez 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy; - po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub stały naleŝy zameldować się we właściwym urzędzie samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania nie dopełnienie obowiązku skutkuje karą grzywny 250 LVL (ok PLN); - wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty i dwie fotografie, a takŝe wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt; w przypadku pracujących, studentów, emerytów i rencistów naleŝy okazać waŝną polisę ubezpieczeniową, dokument poświadczający nawiązanie stosunku pracy bądź teŝ zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub na studia, dokument potwierdzający posiadania wystarczających środków na utrzymanie; - dodatkowe informacje o legalizacji pobytu na Łotwie oraz praktyczne informacje o rynku pracy w tym kraju moŝna znaleźć: - patrz takŝe: 18

19 MALTA - turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu; - w przypadku pobytu przekraczającego 90 dni naleŝy wystąpić na Policję z wnioskiem o pozwolenie na pobyt dla obywatela UE; - wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty oraz 2 zdjęcia, wypełniony formularz, zaświadczenie o celu pobytu, wymagane zezwolenia (np. zezwolenia na wykonywanie pracy, zaświadczenie z maltańskiej uczelni o przyjęciu na studia); - zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym; - pozwolenie na pobyt jest waŝne maksymalnie 5 lat i wymaga przedłuŝenia; - termin waŝności pozwolenia wydanego w związku z pracą zaleŝy od okresu waŝności umowy o pracę; w przypadku zwolnienia z pracy, osoba ma 90 dni na znalezienie nowego pracodawcy, w przeciwnym wypadku pozwolenie na pobyt traci waŝność; - osoby poszukujące pracy mogą przebywać na Malcie do 6 miesięcy, ale juŝ po upływie 90 dni mają obowiązek złoŝenia wniosku o pozwolenie na pobyt; - patrz takŝe: NIDERLANDY - Od dnia 1 maja 2006 r. obywatele RP, którzy zamierzają pozostać w Niderlandach dłuŝej niŝ 90 dni nie mają obowiązku występowania do miejscowych władz o zgodę na pobyt, ani ubiegania się o wydanie karty pobytu. Obywatele krajów UE podlegają jedynie obowiązkowi rejestracji pobytu w Urzędzie ds. Imigracji i Naturalizacji (IND). Jako dowód dopełnienia obowiązku rejestracyjnego cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie o rejestracji (w formie bezterminowej wklejki do paszportu). - Pomimo braku formalnego obowiązku występowania o zgodę na pobyt władze niderlandzkie rekomendują, aby obywatele RP podejmujący zatrudnienie w Niderlandach lub prowadzący działalność gospodarczą nadal, na dawnych zasadach, ubiegali się o zgodę na pobyt oraz o wydanie karty pobytu. Według zapowiedzi rządu niderlandzkiego sytuacja obywateli RP w tym względzie jest uwarunkowana obowiązującymi ograniczeniami w pełnym dostępie do lokalnego rynku pracy i nie ulegnie zmianie co najmniej do 31 grudnia 2006 r. - Przy dokonywaniu rejestracji w IND lub w przypadku ubiegania się kartę pobytu naleŝy przedłoŝyć: paszport lub dowód osobisty, dowód dopełnienia obowiązku meldunkowego w Niderlandach (w formie wyciągu z rejestru mieszkańców gminy) oraz dokumenty potwierdzające deklarowany cel pobytu (np. jeśli celem pobytu ma być zatrudnienie naleŝy przedłoŝyć stosowne zaświadczenie od pracodawcy; jeśli prowadzenie działalności gospodarczej wyciąg z rejestru handlowego i dokumenty dot. wyników finansowych firmy; jeśli jest to podjęcie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni itp.; - w przypadku emerytów, rencistów oraz osób nieaktywnych zawodowo konieczne jest wykazanie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu). patrz takŝe: NIEMCY - w ciągu 7 dni od daty wjazdu naleŝy zgłosić się do najbliŝszego urzędu meldunkowego (Meldestelle lub Bürgeramt) i odebrać pisemne potwierdzenie zameldowania 19

20 (Meldebescheinigung); zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest z urzędu; - w celu uzyskania naleŝnego obywatelom państw UE potwierdzenia prawa pobytu na okres dłuŝszy niŝ 3 miesiące (dotyczy w szczególności: osób, które uzyskały indywidualną zgodę na pracę, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w RFN, pracowników delegowanych przez polskie przedsiębiorstwa do RFN w celu realizacji kontraktów usługowych, osób dysponujących środkami finansowymi na zabezpieczenie pobytu oraz poświadczeniem potwierdzającym fakt zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego) naleŝy w tym samym urzędzie złoŝyć wniosek, tj. wypełnić i podpisać odpowiedni formularz; - wraz z wnioskiem naleŝy przedłoŝyć aktualny paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni), dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego; - patrz takŝe: szczegóły: NORWEGIA 1. Obywatel RP moŝe wjechać na terytorium Królestwa Norwegii w charakterze turysty na pobyt do 90 dni na podstawie waŝnego dowodu osobistego, jednakŝe zalecane jest posiadanie paszportu, szczególnie w przypadkach, gdy celem przyjazdu jest podjęcie pracy, studiów lub pobyt w charakterze członka rodziny obywatela UE/EOG posiadającego prawo pobytu w Norwegii. 2. Osoby przybywające w celu poszukiwania pracy mogą przebywać do 6 miesięcy pod warunkiem zarejestrowania się w lokalnym urzędzie pracy (AETATEN) w takim charakterze. 3. Wnioski o pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy moŝna składać w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie lub w lokalnym komisariacie policji na miejscu. 4. Pracę moŝna podjąć po uzyskaniu pozwolenia na pobyt z moŝliwością pracy. 5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na pobyt z moŝliwością pracy naleŝy dołączyć dokładnie wypełniony druk umowy o pracę, dwie fotografie, potwierdzoną kopię paszportu (paszport w oryginale do wglądu). 6. JeŜeli w imieniu pracownika wniosek składa jego pracodawca naleŝy, oprócz pozostałych dokumentów, dołączyć upowaŝnienie dla pracodawcy sporządzone na specjalnym formularzu. 7. Warunkiem niezbędnym jest praca w wymiarze pełnego etatu (40 godzin tygodniowo, mogą to być równieŝ np. dwie umowy z dwoma pracodawcami, które w sumie dają pełny etat) oraz wynagrodzenie zgodne z norweskim kodeksem pracy. 8. Pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy wydawane jest po raz pierwszy na okres zawartego kontraktu, nie dłuŝszy jednak niŝ 12 miesięcy. 9. Pozwolenie na pobyt z moŝliwością pracy dla obywatela UE/EOG nie stanowi podstawy do ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się w Norwegii. 10. Dodatkowe informacje (podstawowa część równieŝ w języku polskim) oraz odpowiednie fomularze moŝna znaleźć na stronie internetowej norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców na stronie norweskiego urzędu pracy Aetaten na stronie norweskiego urzędu celnego 20

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano

Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin. Pod redakcją Paolo Fasano 192 Przewodnik po nowych zasadach regulujących prawo pobytowe obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin Pod redakcją Paolo Fasano 193 Podziękowania za współpracę i okazaną życzliwość dla: Iuri Farabegoli

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 5 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej Artykuł 1 Cel i zakres umowy Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii 1. Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Portugalii Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz prowadzoną modernizacją administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo