TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi"

Transkrypt

1 TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi

2 Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy u yciu jakichkolwiek œrodków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania b¹dÿ innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated. Acer Incorporated nie sk³ada jakichkolwiek obietnic, wyra onych lub domniemanych, wzglêdem zawartoœci niniejszego opracowania, a w szczególnoœci zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotycz¹cym zdatnoœci do sprzeda y lub przydatnoœci do jakiegokolwiek celu. Wszelkie oprogramowanie Acer Incorporated, o którym mowa w niniejszym przewodniku, sprzedawane lub licencjonowane jest na zasadzie "jakie jest". W przypadku, gdyby po kupnie programy okaza³y siê byæ wadliwe, nabywca (nie zaœ Acer Incorporated, jego dystrybutor lub dealer) poniesie wszelkie koszty niezbêdnej obs³ugi serwisowej, napraw lub wszelkich strat spowodowanych bezpoœrednio lub poœrednio przez jakiekolwiek wady oprogramowania. Ponadto Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartoœci bez obowi¹zku informowania kogokolwiek o takich rewizjach b¹dÿ zmianach przezacer Incorporated. Znaki firmowe Acer oraz znak firmowy Acer s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Acer Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft oraz Windows s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszelkie pozosta³e marki oraz nazwy wyrobów s¹ znakami towarowymi b¹dÿ zastrze onymi znakami towarowymi ich w³aœcicieli. Copyright Acer Inc. Wszystkie prawa zastrze one. 1

3 Ochrona komputera Twój komputer bêdzie sprawnie dzia³a³, je eli bêdziesz umiejêtnie siê z nim obchodzi³. Nie wystawiaj komputera na s³oñce. Nie k³adÿ go w pobli u Ÿród³a ciep³a. Nie pozostawiaj go w temperaturze poni ej 0 C (32 F) i powy ej 50 C (122 F). Nie zostawiaj go w miejscu silnego pola magnetycznego. Nie wystawiaj go na deszcz. Nie wlewaj adnego p³ynu do komputera. Nie nara aj komputera na wstrz¹sy i wibracje. Nie nara aj komputera na brud i kurz. Nigdy nie stawiaj rzeczy na komputerze. Nie k³adÿ komputera na niestabilnych powierzchniach. Ochrona zasilacza Kilka rad odnoœnie zasilacza: Nie pod³¹czaj zasilacza do innych urz¹dzeñ. Nie stawaj na kablu zasilacza. Kiedy wy³¹czasz zasilacz nie ci¹gnij za kabel lecz chwyæ za wtyczkê. SprawdŸ, czy ca³kowita moc urz¹dzeñ nie przekracza parametrów granicznych przed³u acza, jeœli go u ywasz. SprawdŸ tak e, czy moc urz¹dzeñ pod³¹czonych do gniazda sieci energetycznej nie przekracza wartoœci znamionowej bezpiecznika zabezpieczaj¹cego ten fragment instalacji. Ochrona akumulatora Kilka rad odpowiedniego u ywania baterii: U ywaj tylko zalecanych akumulatorów. Wy³¹cz zasilanie zanim zmienisz bateriê. Baterie trzymaj z dala od dzieci. Zapoznaj siê ze sposobem utylizacji zu ytej baterii. 2

4 Czyszczenie i obs³uga serwisowa Kiedy czyœcisz komputer zastosuj siê do poni szych wskazówek: Wy³¹cz komputer i wyjmij bateriê. Od³¹cz zasilacz. U yj miêkkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie u ywaj preparatów w p³ynie lub aerozolu. W przypadku, gdy: Komputer upad³ i zosta³a uszkodzona obudowa, Na komputer zosta³ wylany p³yn, Komputer nie pracuje normalnie, skontaktuj siê niezw³ocznie z serwisem. Adres podany w karcie gwarancyjnej. 3

5 Widok przodu z otwartym ekranem Opcja Ekran W³¹cznik Touchpad Przyciski touchpad-a Miejsce na d³onie Klawiatura Kontrolki Mikrofon Klawisze programowalne Opis Panel LCD (liquid crystal display), wyœwietlacz komputera. W³¹cznik komputera. Touchpad - wbudowane urz¹dzenie o funkcjach myszy zewnêtrznej. Funkcje lewego i prawego przycisku zewnêtrznej myszy. Œrodkowy klawisz pe³ni funkcje przewijania góra/dó³ i lewo/prawo. Miejsce na rêce podczas pracy. Klawiatura do wpisywania danych. Kontrolki LED (light emitting diodes) pokazuj¹ce status komputera i niektórych jego urz¹dzeñ. Wbudowany mikrofon do zapisu dÿwiêku. Klawisze uruchamiaj¹ce wybrane programy. 4

6 Panel przedni Opcja G³oœniki Czytnik kart 4-in-1 Kontrolka czytnika kart 4-in-1 Port IrDA Przycisk Bluetooth Kontrolka Bluetooth Opis Odtwarzaj¹ dÿwiêki wytwarzane przez komputer. Pozwala na odczytanie danych z kart Smart Media, Memory Stick, MultiMedia i Secure Digital. Œwieci siê, gdy odczytywane s¹ dane. Umo liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ korzystaj¹cych z podczerwieni, np. telefonu, drukarki. W³¹cza Bluetooth (opcja). Œwieci siê, gdy Bluetooth jest w³¹czony (opcja). 7 8 Przycisk sieci bezprzewodowej Kontrolka sieci bezprzewodowej W³¹cza sieæ bezprzewodow¹. Œwieci siê, gdy sieæ bezprzewodowa jest w³¹czona (opcja). 9 Zatrzask pokrywy Zamkniêcie pokrywy ekranu LCD Notatka: 1. Czytnik kart 4-in-1 jest opcjonalny. W danej chwili mo e byæ odczytywany jeden typ karty. 2. Przycisk i kontrolka Bluetooth dzia³aj¹ jedynie w modelach wyposa onych w Bluetooth. 5

7 Panel lewy Opcja Opis 4 porty USB 2.0 Pod³¹czenie urz¹dzeñ Universal Serial Bus (USB) takich jak kamera lub mysz. Port 1394 Pod³¹czenie urz¹dzeñ 1394 takich jak kamery cyfrowe czy zewnêtrzne dyski. Gniazdo Smart Card Czytnik Smart Card Gniazdo line-in Gniazdo do pod³¹czenia urz¹dzeñ audio line-in (np. odtwarzacz CD). 5 Gniazdo mikrofonu Pod³¹czenie mikrofonu. 6 Gniazdo speaker-out Gniazdo do pod³¹czenia s³uchawek lub g³oœników. 7 8 Przycisk wysuniêcia Gniazda CardBus U ywany do wyjmowania karty PC. Gniazdo kart typu II/I 32-bit CardBus lub 16-bit PC Card. 6

8 Panel prawy Opcja Opis 1 Napêd AcerMedia Kieszeñ modu³ów napêdów wymiennych. 2 Kontrolka Œwieci siê, kiedy napêd AcerMedia jest aktywny. AcerMedia 3 Przycisk Powoduje wysuniêcie tacki napêdu. wysuniêcia p³yty 4 5 Awaryjne otwieranie Gniazdo zasilania U yj do awaryjnego wyjêcia p³yty z napêdu. Pod³¹czenie zasilacza Uwaga! Umiejscowienie kontrolki i przycisków mog¹ siê ró niæ w zale noœci od zastosowanego typu napêdu optycznego. 7

9 Panel tylny Opcja Opis 1 Gniazdo modemu Pod³¹czenie komputera do analogowej linii telefonicznej. 2 Gniazdo sieci Umo liwia pod³¹czenie komputera do sieci Ethernet. komputerowej 3 Z³¹cze replikatora portów Pod³¹czenie drukarki z portem równoleg³ym. 4 Port równoleg³y Pod³¹czenie urz¹dzeñ Universal Serial Bus (USB). 5 Gniazdo monitora Pod³¹czenie zewnêtrznego monitora. 6 Wyjœcie S-Video Umo liwia pod³¹czenie do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem S-Video 7 Zabezpieczenie Pod³¹czenie zamka zabezpieczaj¹cego zabezpieczenia mechanicznego Kensington. 8

10 Widok czêœci dolnej Opcja 1 Zatrzask AcerMedia 2 Kieszeñ AcerMedia 3 Kieszeñ akumulatora 4 Zatrzask zwalniaj¹cy bateriê Opis Zatrzask zabezpieczaj¹cy urz¹dzenia w kieszeni AcerMedia. Kieszeñ modu³ów napêdów wymiennych. Miejsce dla akumulatora. Zatrzask zwalniaj¹cy bateriê z kieszeni. 5 Zatrzask baterii Trzyma bateriê w kieszeni. 6 Gniazdo Mini-PCI Gniazdo kart Mini-PCI 7 Zabezpieczenie dysku twardego Zabezpiecza dysk twardy przed przypadkowymi wstrz¹sami i wibracjami. 9

11 Opcja 8 Dysk twardy Miejsce na dysk twardy. 9 Gniazda pamiêci Miejsce pamiêci g³ównej komputera. 10 Wentylator ch³odz¹cy Opis Pomaga utrzymaæ w³aœciw¹ temperaturê komputera. Notatka: Nigdy nie zakrywaj otworów ch³odz¹cych. 11 Identyfikator Miejsce na wizytówkê lub identyfikator. Charakterystyka produktu Procesor Procesor Intel Mobile Pentium 4 w technologii Centrino z 1024 KB cache i Enhanced Intel SpeedStep Pamiêæ Pamiêæ g³ówna rozszerzalna do 2GB Dwa gniazda pamiêci DDR sodimm Obs³uga pamiêci 256MB, 512MB, 1GB DDR-SDRAM 512kB Flash ROM BIOS Dyski Du ej pojemnoœci dysk twardy E-IDEATA-100 Wewnêtrzny napêd optyczny 5,25 w AcerMedia bay (CD-ROM, DVD, DVD-CDRW lub DVD-RW w zale noœci od wersji) 10

12 Grafika i wyœwietlacz 14,1 lub 15 Thin-Film Transistor (TFT) ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (LCD), 32-bit True Color przy rozdzielczoœci 1024x768 XGA lub x1050 SVGA+ 4xAGPzgodny z 3D Równoczesne wyœwietlanie obrazu na LCD i CRT Opcje podwójnego wyœwietlania Mo liwoœæ pod³¹czenie do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem S-Video Automatyczne przyciemnienie ekranu po od³¹czeniu zasilacza w celu wyd³u enia pracy z zasilaniem z akumulatora. DŸwiêk 16-bit karta dÿwiêkowa stereoac'97 Wbudowane g³oœniki i mikrofon Niezale ne porty s³uchawek, line-in i mikrofonu. Klawiatura i touchpad Klawiatura Windows 84-/85-/88 klawiszy Ergonomicznie wbudowany i umieszczony centralnie touchpad Porty Gniazdo kart CardBus PC typu II/I Gniazdo RJ-11modemu V.90/V.92 Gniazdo RJ-45 sieci Ethernet 10/100BaseT Gniazdo zasilacza sieciowego Port drukarki (ECP/EPP) Port zewnêtrznego monitora VGA Gniazdo wyjœciowe s³uchawek/g³oœników zewnêtrznych Gniazdo wejœciowe Line-in Gniazdo wejœciowe mikrofonu zewnêtrznego Gniazdo IEEE 1394 Gniazdo S-Video Gniazdo replikatora portów Cztery porty USB 2.0 Port podczerwieni IrDA Gniazdo Smart Card Czytnik kart 4-in-one (opcja) 11

13 Waga i wymiary 2,76 kg dla modelu z bateri¹, napêdem optycznym i wyœwietlaczem LCD 14,1 2,86 kg dla modelu z wyœwietlaczem LCD (S) x 272(G) x 28,9 ~31,8(W) mm Otoczenie Temperatura - Praca: 5 C - 35 C - Sk³adowanie: C Wilgotnoœæ (bez kondensacji) - Praca: 20% - 85% RH - Sk³adowanie: 20% - 85% RH System Microsoft Windows XP System zarz¹dzania energi¹ zgodny zacpi (Advanced Configuration Power Interface) Zgodnoœæ z DMI 2.0 Zasilanie Akumulator - 65Wh Li-Ion - szybkie ³adowanie 2h/³adowanie w czasie pracy 3,5h Zasilacz -75W - automatyczny wybór napiêcia V, Hz Wyposa enie dodatkowe Dodatkowa pamiêæ w modu³ach 256-/512-/1024MB Dodatkowy zasilacz i akumulator Replikator portów Drugi dysk twardy Stacja dyskietek USB Zewnêtrzna ³adowarka akumulatora 12

14 Kontrolki Komputer posiada trzy ³atwe do odczytania wskaÿniki umieszczone pod wyœwietlaczem i dwa w przedniej czêœci komputera. WskaŸniki zasilania i baterii s¹ widoczne nawet po zamkniêciu wyœwietlacza. Ikona Funkcja Caps Lock Num Lock Opis Œwieci siê, kiedy funkcja Caps Lock jest w³¹czona. Œwieci siê, kiedy funkcja Num Lock jest w³¹czona. Media Activity Œwieci siê, kiedy napêd w AcerMedia jest aktywny. Zasilanie adowanie baterii Œwieci siê na zielono, kiedy komputer jest w³¹czony. Œwieci siê na pomarañczowo, kiedy komputer jest w trybie gotowoœci. Œwieci siê na pomarañczowo w czasie ³adowania, a na zielono, gdy bateria na³aduje siê. 13

15 Klawisze programowalne Powy ej klawiatury komputera umieszczono piêæ dodatkowych klawiszy. Przycisk z prawej strony s³u y do w³¹czania komputera. Cztery przyciski z lewej strony przeznaczone s¹ do uruchamiania przegl¹darki internetowej, programu poczty elektronicznej oraz dwóch dodatkowych programów Przycisk Poczta Przegl¹darka Internetowa P1 P2 Aplikacja Program pocztowy. Klawisz œwieci œwiat³em pulsuj¹cym, gdy w skrzynce znajdzie siê nowa wiadomoœæ. Program do przegl¹dania Internetu. Programowalny. Programowalny. 14

16 Touchpad Wbudowany touchpad jest urz¹dzeniem reaguj¹cym na dotyk. Kursor bêdzie porusza³ siê po ekranie tak, jak Twój palec na powierzchni touchpad-a. Jego centralne po³o enie pomaga Ci w efektywnej i wygodnej pracy Notatka: Kiedy u ywasz zewnêtrznej myszy pod³¹czonej do portu USB mo esz wcisn¹æ Fn-F7, aby wy³¹czyæ Touchpad. 15

17 Podstawy dzia³ania Poni szy opis pomo e Ci korzystaæ z touchpad-a: Ruszaj palcem po powierzchni, aby poruszyæ kursor na ekranie. Wciœnij lewy (1) lub prawy przycisk (3), aby wybraæ i wykonaæ odpowiednie funkcje. Te przyciski odpowiadaj¹ przyciskom myszy. Pukaj¹c delikatnie w powierzchniê touchpad-a osi¹gniesz taki sam efekt. U yj przycisku (2), aby przewin¹æ stronê w górê/dó³. Naœladuje on dzia³anie pionowego paska przewijania systemu Windows. 16

18 Funkcja Lewy przycisk Prawy przycisk Przycisk centralny Pukniêcie Wykonanie Wybór Kliknij szybko dwa razy Kliknij raz Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) Puknij raz Chwyæ Kliknij raz i trzymaj, póÿniej przesuñ palec po powierzchni touchpad-a Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) i przytrzymaj palec, aby chwyciæ kursor Dostêp do menu kontekstowego Kliknij raz Przewiniêcie Kliknij i przytrzymaj przycisk góra lub dó³ Notatka: Staraj siê mieæ suche i czyste rêce. Touchpad tak e musi byæ suchy i czysty. Mocniejsze uderzenie w touchpad nie wzmaga reakcji, a zbyt mocne uderzenie palcami mo e spowodowaæ awariê Touchpad-a 17

19 Zabezpieczenie komputera Komputer posiada doœæ du ¹ wartoœæ musisz wiêc dbaæ o niego. Poni ej znajdziesz parê informacji, które pomog¹ Ci zabezpieczyæ komputer. Komputer mo e zostaæ zabezpieczony mechanicznie i programowo - przy pomocy zabezpieczenia typu Kensington, Smart Card i hase³. Zabezpieczenie mechaniczne Otwór zabezpieczenia mechanicznego umieszczony jest z prawej strony komputera i pozwala na u ycie zabezpieczenia typu Kensington. Opl¹cz kabel ochronny dooko³a nieruchomego przedmiotu jak stó³ czy uchwyt zamkniêtej szuflady. W³ó zamek w pasuj¹ce miejsce i przekrêæ klucz. Dostêpne s¹ równie modele niewymagaj¹ce u ycia kluczy. 18

20 Karta Smart Oprogramowanie korzystaj¹ce z karty Smart zawiera nastêpuj¹ce elementy: PlatinumPAS, PlatinumSecure i PlatinumKey. Po³¹czone razem pozwalaj¹ na wielopoziomowe zabezpieczenie komputera. PlatinumPAS pozwala na zabezpieczenie komputera na poziomie BIOS i uruchamiane jest podczas uruchamiania lub restartu komputera. Je eli karta Smart lub karta Emergency nie zostanie wykryta komputer nie zostanie uruchomiony zabezpieczaj¹c system przed dostêpem do danych przez nieuprawnionego u ytkownika. PlatinumSecure rozszerza opcje logowania w systemie Windows na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na identyfikacjê u ytkownika przy pomocy zaszyfrowanych danych na karcie Smart. Jeœli Twoja karta Smart bêdzie niedostêpna mo esz tymczasowo u yæ karty awaryjnej Emergency. PlatinumKey pozwala na zapisanie ró nych hase³ dostêpu np. do stron internetowych w celu ³atwiejszego ich u ycia. Pozwala to na oszczêdzenie czasu potrzebnego zwykle na wpisanie nazwy u ytkownika i has³a dostêpu w czasie przegl¹dania stron internetowych przy pomocy przegl¹darek firm Microsoft lub Netscape. Gniazdo karty Smart znajduje siê z lewej strony komputera. Ten nowy sposób zabezpieczenia komputera pomaga równie w uruchomieniu komputera z wszystkimi ustawieniami zapisanymi na karcie Smart. Nie musisz pamiêtaæ has³a, aby uruchomiæ swój komputer. 19

21 W celu wyjêcia karty Smart wciœnij kartê (a) i wyjmij j¹ (b) tak jak pokazano to na rysunku poni ej. 20

22 Rejestracja karty Smart Wa ne: Twój komputer wyposa ony zosta³ w zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostêpem opartym na karcie Smart. Jeœli skorzystasz z tego zabezpieczenia upewnij siê, e Twoja karta gwarancyjna zosta³a wype³niona prawid³owo i zawiera kopiê faktury zakupu. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty Smart serwis Acer bêdzie musia³ potwierdziæ dane w³aœciciela komputera. Powy sze dokumenty bêd¹ wtedy niezbêdne. W przypadku pominiêcia procedury rejestracji karty Smart w trakcie instalacji oprogramowania mo esz zainstalowaæ je ponownie wed³ug wskazówek poni ej: 1. W³ó do napêdu p³ytê oznaczon¹ jako System CD i zainstaluj ponownie oprogramowanie 2. Postêpuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. W celu w³¹czenia opcji zabezpieczeñ karty Smart zapoznaj siê z informacjami zawartymi w instrukcji obs³ugi do³¹czonej do karty Smart. Uruchomienie programu PlatinumSecure PlatinumSecure rozszerza opcje bezpiecznego logowania dla systemów Windows 2000 i XP na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na identyfikacjê u ytkownika na podstawie zakodowanych na karcie Smart danych. Jeœli karta Smart jest niedostêpna mo esz tymczasowo u yæ karty zastêpczej oznaczonej jako Emergency. Po instalacji oprogramowania ikona PlatinumSecure pojawi siê na pulpicie Windows. Klikaj¹c na niej dwukrotnie mo na uruchomiæ program PlatinumSecure. W g³ównym menu dostêpne s¹ trzy opcje: PlatinumSecure Options, Smart Card Manager i Change Password. 21

23 PlatinumSecure Options Wybierz PlatinumSecure Options w celu otworzenia okna opcji dla karty Smart. Znajduje siê tutaj szereg opcji pozwalaj¹cych na zabezpieczenie komputera wed³ug swoich potrzeb. 22

24 Disable Smart CardAuthentication Jeœli zaznaczysz opcjê Disable PlatinumPAS identyfikacja u ytkownika na poziomie BIOS zostanie wy³¹czona. Jeœli zaznaczysz opcjê Disable PlatinumSecure dodatkowa identyfikacja u ytkownika na poziomie logowania siê do systemu operacyjnego zostanie wy³¹czona. Oznacza to równie, e inne opcje dostêpne z poziomu System Lock Option i Password Option bêd¹ wy³¹czone. Do u ycie tej opcji wymagane bêdzie has³o karty Smart. System Lock Option Jeœli opcja Lock System when the Smart Card is not in use zosta³a wybrana, po wyjêciu karty Smart z czytnika uruchomi siê wygaszacz ekranu programu PlatinumSecure i dostêp do komputera zostanie zablokowany. Jeœli opcja Never lock the system after bootup zostanie wybrana nie bêdzie w³¹czone adne zabezpieczenie komputera po za³adowaniu siê systemu operacyjnego, a opcja Password Option bêdzie wy³¹czona. Password Option Jeœli opcja Always enter password when the Smart Card is in use zostanie wybrana system poprosi o wpisanie has³a po w³o eniu karty Smart do czytnika. Jeœli opcja Auto authenticate when Smart Card is in use zostanie wybrana has³o nie bêdzie potrzebne. Wystarczy tylko w³o yæ kartê do czytnika. Smart Card Manager Przy pomocy tej opcji mo liwa jest rejestracja i zarz¹dzanie wieloma u ytkownikami. Tylko piêciu u ytkowników mo e byæ uprawnionych do korzystania z komputera. Jeœli jesteœ zarejestrowany w systemie jako Primary User tylko wtedy mo esz rejestrowaæ/usuwaæ innych u ytkowników w systemie. Je eli jesteœ zarejestrowany jako zwyk³y u ytkownik inni zarejestrowani u ytkownicy mog¹ ciê dodaæ lub usun¹æ z systemu. Wszyscy zarejestrowani u ytkownicy mog¹ u ywaæ opcji dostêpnych z poziomu View Smart Card Users. 23

25 Change Password Kliknij na przycisk Change Password, wype³nij trzy dostêpne pola i zamknij okno wybieraj¹c OK. Has³o karty Smart zostanie zmienione. Szyfrowanie / Deszyfrowanie PlatinumSecure pozwala równie na szyfrowanie/deszyfrowanie plików za wyj¹tkiem plików systemowych i plików u ywanych przez inne programy szyfruj¹ce. Kliknij dwukrotnie na wybrany plik, aby automatycznie go zaszyfrowaæ lub odszyfrowaæ. Jeœli jednak plik bêdzie powi¹zany z aplikacj¹ zostanie otwarty zamiast szyfrowania. Pamiêtaj jednak, e jeœli zaszyfrujesz katalog tylko pliki znajduj¹ce siê w nim bêd¹ szyfrowane natomiast pliki znajduj¹ce siê w podkatalogach nie bêd¹ szyfrowane. Komendy szyfrowania/deszyfrowania mo na znaleÿæ w nastêpuj¹cy sposób: Kliknij prawym klawiszem myszy na Start, Kliknij prawym klawiszem myszy na folder lub ikonê na pulpicie Windows lub, W programie Windows Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na wybrany katalog, plik lub grupê plików. 24

26 PlatinumKey Oprogramowanie to umo liwia zalogowanie siê jednym klikniêciem myszy na stronach internetowych wymagaj¹cych wpisania nazwy u ytkownika i has³a. Unikalna technologia pozwala na ominiêcie ograniczenia wynikaj¹cego z pojemnoœci karty Smart i skorzystanie z przechowywania informacji na chronionym serwerze 360 Degree Web. Informacje zawarte w programie PlatiniumKey mog¹ byæ przeniesione do innych aplikacji przy pomocy opcji drag-and-drop. Nale y najechaæ kursorem na informacje, któr¹ chcemy przenieœæ, nacisn¹æ i przytrzymaæ lewy klawisz myszy, przesun¹æ kursor na miejsce gdzie chcemy przenieœæ informacjê i zwolniæ lewy klawisz myszy. PlatinumKey umo liwia równie zmianê has³a. Dostêpny przycisk PWD funkcjonalnie odpowiada opcji Change Password w programie PlatinumSecure. W celu skorzystania z mo liwoœci programu PlatiniumKey wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Uruchom przegl¹darkê internetow¹, aby uzyskaæ dostêp do Internetu. 2. Podwójnie klikaj¹c na ikonê programu PlatinumKey uruchom program. 3. WprowadŸ has³o karty Smart i wciœnij OK. 4. Je eli program PlatinumKey uruchomiono pierwszy raz pojawi siê pytanie o potwierdzenie wykonania po³¹czenia z serwerem 360 Degree Web w celu wykonania kopii informacji zawartych na karcie Smart (Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card). Jeœli wybierzesz Yes dane z karty Smart (za wyj¹tkiem danych kart kredytowych) bêd¹ skopiowane na serwer w formie kopii zapasowej potrzebnej w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Smart. Jeœli wybierzesz No zostan¹ zachowane tylko dane oznaczone jako My info, karty kredytowe i piêæ stron internetowych. 5. Zaloguj siê na stronie internetowej, na której jesteœ zarejestrowany. 6. PlatinumKey automatycznie zapamiêta nazwê u ytkownika i has³o prosz¹c o potwierdzenie automatycznego logowania, kiedy po raz kolejny znajdziesz siê na tej stronie. Wybierz Yes, aby kontynuowaæ przegl¹danie strony. 25

27 7. W celu zamkniêcia programu PlatinumKey po zakoñczeniu przegl¹dania Internetu kliknij prawym klawiszem myszy na ikonê PlatinumKey na belce zadañ Windows i wybierz opcje Close PlatinumKey. PlatinumKey pozwala na obejrzenie wszystkich zachowanych parametrów logowania do zachowanych stron internetowych. W celu bezpoœredniego wejœcia na jedn¹ z zachowanych stron nale y najechaæ na jej adres kursorem i klikn¹æ dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub klikn¹æ na przycisk Go. Istnieje równie mo liwoœæ obejrzenia zachowanych danych jak adres strony, nazwa u ytkownika czy has³o. Wpisuj¹c pierwsz¹ literê nazwy strony zostanie ona automatycznie znaleziona i wybrana. Mo esz edytowaæ i usuwaæ nazwy stron czy inne informacje zapisuj¹c lub pomijaj¹c wykonane poprawki u ywaj¹c odpowiednich przycisków przypisanych do danych poleceñ. Has³a zabezpieczaj¹ce Has³a chroni¹ Twój komputer przed niepowo³anym dostêpem. Ustawiaj¹c has³a zabezpieczasz na wiele sposobów Swój komputer i dane zawarte na dysku twardym: Supervisor Password. chroni przed niepowo³anym dostêpem do ustawieñ BIOS. Musisz go wpisaæ, aby uzyskaæ dostêp do ustawieñ BIOS. User Password. chroni równie przed niepowo³anym dostêpem do komputera. U ywaj go razem z has³ami oferowanymi przez system Windows (np. przy wychodzeniu z trybu hibernacji) w celu lepszego zabezpieczenia komputera. Password on boot. chroni równie przed niepowo³anym dostêpem do komputera. U ywaj go razem z has³ami oferowanymi przez system Windows (np. przy wychodzeniu z trybu hibernacji) w celu lepszego zabezpieczenia komputera Hard Disk Password przed niepowo³anym dostêpem do danych przechowywanych na dysku twardym. Dane nie bêd¹ mog³y byæ odczytane nawet po przeniesieniu dysku do innego komputera bez podania prawid³owego has³a Wa ne: Nie zapomnij has³a! Je eli jednak zapomnisz skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym serwisem. 26

28 Wprowadzanie hase³ Jeœli has³o zosta³o wprowadzone odpowiednie pole pojawi siê w lewym górnym rogu ekranu. Je eli ustawiono has³o Supervisor Password po wciœniêciu klawisza F2 (aby wejœæ do BIOS w trakcie startu komputera) pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter. Je eli ustawiono has³o User Password i opcja Password on boot jest w³¹czona, przed za³adowaniem systemu operacyjnego pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter. Je eli ustawiono has³o Hard Disk Password przed za³adowaniem systemu operacyjnego pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter Wa ne: Masz trzy próby wpisania has³a. Jeœli w trzech kolejnych próbach podasz niew³aœciwe has³a komputer zatrzyma siê. Przesuñ i przytrzymaj cztery sekundy dÿwigniê wy³¹cznika w celu wy³¹czenia komputera. Nastêpnie w³¹cz ponownie komputer i wpisz poprawne has³o. Jeœli zapomnia³eœ has³a skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem. 27

29 Programy narzêdziowe Notebook Manager Notebook Manager zainstalowany w komputerze jest programem wspó³pracuj¹cym z systemem Windows i pozwalaj¹cym na zmiany hase³ systemowych, kolejnoœci napêdów startowych i parametrów zarz¹dzania energi¹. Pokazuje równie aktualn¹ konfiguracjê komputera. W celu uruchomienia programu Notebook Manager wciœnij klawisze Fn-F2 lub wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij na Start, Programy i Notebook Manager. 2. Wybierz Notebook Manager w celu uruchomienia programu. 28

30 Launch manager Powy ej klawiatury komputera umieszczono szeœæ dodatkowych klawiszy. Funkcje klawiszy Wireless LAN i Bluetooth nie mog¹ zostaæ zmienione, ale pozosta³e cztery klawisze mog¹ byæ konfigurowane przez u ytkownika za pomoc¹ do³¹czonego oprogramowania Launch Manager. Mo esz uruchomiæ ten program wybieraj¹c kolejno Start, Programy, a nastêpnie Launch Manager. 29

31 Wsparcie techniczne Twój komputer posiada miêdzynarodow¹ gwarancjê International Traveler's Warranty (ITW), co daje Ci ochronê i spokój podczas podró owania. Nasza sieæ serwisów jest po to, aby pomóc w razie problemów. Paszport ITW dostarczany jest razem z komputerem. Zawiera wszystkie niezbêdne informacje o programie ITW. Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje siê w porêcznej zak³adce. Przeczytaj wszystkie informacje uwa nie. Paszport ITW zawsze zabieraj ze sob¹, zw³aszcza w podró y. Umieœæ kopie dowodu zakupu w specjalnej zak³adce na ostatniej stronie. Je eli kraj, w którym przebywasz nie posiada autoryzowanego serwisu ITW, mo esz w ka dej chwili skontaktowaæ siê z naszymi biurami na ca³ym œwiecie. S¹ dwie mo liwoœci dotarcia do informacji i pomocy technicznejacer: Strona wsparcia technicznego ( Telefoniczny kontakt z pomoc¹ techniczn¹ w wielu krajach Informacje o punktach pomocy technicznej mo esz równie otrzymaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. Kliknij Start, Panel sterowania. 2. Kliknij dwa razy na ikonê System. 3. Kliknij na ikonê Informacje techniczne. Je eli jesteœ pod³¹czony do Internetu, odwiedÿ stronê Acer w Polsce pod adresem i zdob¹dÿ najnowsze informacje o naszych produktach. 30

32 Zanim zadzwonisz... ZgromadŸ parê informacji przed wykonaniem telefonu do wsparcia technicznego Acer. Pozwoli to na skrócenie czasu potrzebnego na udzielenie pomocy. Zanotuj równie wszystkie komunikaty pojawiaj¹ce siê na ekranie i dÿwiêki alarmowe informuj¹ce o rodzaju niesprawnoœci. Zapisz nastêpuj¹ce informacje: Imiê i nazwisko: Adres: Numer telefonu: Typ i model komputera: Numer seryjny: Data zakupu: 31

33 Notatki 32

34

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo