TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi"

Transkrypt

1 TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi

2 Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy u yciu jakichkolwiek œrodków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania b¹dÿ innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated. Acer Incorporated nie sk³ada jakichkolwiek obietnic, wyra onych lub domniemanych, wzglêdem zawartoœci niniejszego opracowania, a w szczególnoœci zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotycz¹cym zdatnoœci do sprzeda y lub przydatnoœci do jakiegokolwiek celu. Wszelkie oprogramowanie Acer Incorporated, o którym mowa w niniejszym przewodniku, sprzedawane lub licencjonowane jest na zasadzie "jakie jest". W przypadku, gdyby po kupnie programy okaza³y siê byæ wadliwe, nabywca (nie zaœ Acer Incorporated, jego dystrybutor lub dealer) poniesie wszelkie koszty niezbêdnej obs³ugi serwisowej, napraw lub wszelkich strat spowodowanych bezpoœrednio lub poœrednio przez jakiekolwiek wady oprogramowania. Ponadto Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartoœci bez obowi¹zku informowania kogokolwiek o takich rewizjach b¹dÿ zmianach przezacer Incorporated. Znaki firmowe Acer oraz znak firmowy Acer s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Acer Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft oraz Windows s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszelkie pozosta³e marki oraz nazwy wyrobów s¹ znakami towarowymi b¹dÿ zastrze onymi znakami towarowymi ich w³aœcicieli. Copyright Acer Inc. Wszystkie prawa zastrze one. 1

3 Ochrona komputera Twój komputer bêdzie sprawnie dzia³a³, je eli bêdziesz umiejêtnie siê z nim obchodzi³. Nie wystawiaj komputera na s³oñce. Nie k³adÿ go w pobli u Ÿród³a ciep³a. Nie pozostawiaj go w temperaturze poni ej 0 C (32 F) i powy ej 50 C (122 F). Nie zostawiaj go w miejscu silnego pola magnetycznego. Nie wystawiaj go na deszcz. Nie wlewaj adnego p³ynu do komputera. Nie nara aj komputera na wstrz¹sy i wibracje. Nie nara aj komputera na brud i kurz. Nigdy nie stawiaj rzeczy na komputerze. Nie k³adÿ komputera na niestabilnych powierzchniach. Ochrona zasilacza Kilka rad odnoœnie zasilacza: Nie pod³¹czaj zasilacza do innych urz¹dzeñ. Nie stawaj na kablu zasilacza. Kiedy wy³¹czasz zasilacz nie ci¹gnij za kabel lecz chwyæ za wtyczkê. SprawdŸ, czy ca³kowita moc urz¹dzeñ nie przekracza parametrów granicznych przed³u acza, jeœli go u ywasz. SprawdŸ tak e, czy moc urz¹dzeñ pod³¹czonych do gniazda sieci energetycznej nie przekracza wartoœci znamionowej bezpiecznika zabezpieczaj¹cego ten fragment instalacji. Ochrona akumulatora Kilka rad odpowiedniego u ywania baterii: U ywaj tylko zalecanych akumulatorów. Wy³¹cz zasilanie zanim zmienisz bateriê. Baterie trzymaj z dala od dzieci. Zapoznaj siê ze sposobem utylizacji zu ytej baterii. 2

4 Czyszczenie i obs³uga serwisowa Kiedy czyœcisz komputer zastosuj siê do poni szych wskazówek: Wy³¹cz komputer i wyjmij bateriê. Od³¹cz zasilacz. U yj miêkkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nie u ywaj preparatów w p³ynie lub aerozolu. W przypadku, gdy: Komputer upad³ i zosta³a uszkodzona obudowa, Na komputer zosta³ wylany p³yn, Komputer nie pracuje normalnie, skontaktuj siê niezw³ocznie z serwisem. Adres podany w karcie gwarancyjnej. 3

5 Widok przodu z otwartym ekranem Opcja Ekran W³¹cznik Touchpad Przyciski touchpad-a Miejsce na d³onie Klawiatura Kontrolki Mikrofon Klawisze programowalne Opis Panel LCD (liquid crystal display), wyœwietlacz komputera. W³¹cznik komputera. Touchpad - wbudowane urz¹dzenie o funkcjach myszy zewnêtrznej. Funkcje lewego i prawego przycisku zewnêtrznej myszy. Œrodkowy klawisz pe³ni funkcje przewijania góra/dó³ i lewo/prawo. Miejsce na rêce podczas pracy. Klawiatura do wpisywania danych. Kontrolki LED (light emitting diodes) pokazuj¹ce status komputera i niektórych jego urz¹dzeñ. Wbudowany mikrofon do zapisu dÿwiêku. Klawisze uruchamiaj¹ce wybrane programy. 4

6 Panel przedni Opcja G³oœniki Czytnik kart 4-in-1 Kontrolka czytnika kart 4-in-1 Port IrDA Przycisk Bluetooth Kontrolka Bluetooth Opis Odtwarzaj¹ dÿwiêki wytwarzane przez komputer. Pozwala na odczytanie danych z kart Smart Media, Memory Stick, MultiMedia i Secure Digital. Œwieci siê, gdy odczytywane s¹ dane. Umo liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ korzystaj¹cych z podczerwieni, np. telefonu, drukarki. W³¹cza Bluetooth (opcja). Œwieci siê, gdy Bluetooth jest w³¹czony (opcja). 7 8 Przycisk sieci bezprzewodowej Kontrolka sieci bezprzewodowej W³¹cza sieæ bezprzewodow¹. Œwieci siê, gdy sieæ bezprzewodowa jest w³¹czona (opcja). 9 Zatrzask pokrywy Zamkniêcie pokrywy ekranu LCD Notatka: 1. Czytnik kart 4-in-1 jest opcjonalny. W danej chwili mo e byæ odczytywany jeden typ karty. 2. Przycisk i kontrolka Bluetooth dzia³aj¹ jedynie w modelach wyposa onych w Bluetooth. 5

7 Panel lewy Opcja Opis 4 porty USB 2.0 Pod³¹czenie urz¹dzeñ Universal Serial Bus (USB) takich jak kamera lub mysz. Port 1394 Pod³¹czenie urz¹dzeñ 1394 takich jak kamery cyfrowe czy zewnêtrzne dyski. Gniazdo Smart Card Czytnik Smart Card Gniazdo line-in Gniazdo do pod³¹czenia urz¹dzeñ audio line-in (np. odtwarzacz CD). 5 Gniazdo mikrofonu Pod³¹czenie mikrofonu. 6 Gniazdo speaker-out Gniazdo do pod³¹czenia s³uchawek lub g³oœników. 7 8 Przycisk wysuniêcia Gniazda CardBus U ywany do wyjmowania karty PC. Gniazdo kart typu II/I 32-bit CardBus lub 16-bit PC Card. 6

8 Panel prawy Opcja Opis 1 Napêd AcerMedia Kieszeñ modu³ów napêdów wymiennych. 2 Kontrolka Œwieci siê, kiedy napêd AcerMedia jest aktywny. AcerMedia 3 Przycisk Powoduje wysuniêcie tacki napêdu. wysuniêcia p³yty 4 5 Awaryjne otwieranie Gniazdo zasilania U yj do awaryjnego wyjêcia p³yty z napêdu. Pod³¹czenie zasilacza Uwaga! Umiejscowienie kontrolki i przycisków mog¹ siê ró niæ w zale noœci od zastosowanego typu napêdu optycznego. 7

9 Panel tylny Opcja Opis 1 Gniazdo modemu Pod³¹czenie komputera do analogowej linii telefonicznej. 2 Gniazdo sieci Umo liwia pod³¹czenie komputera do sieci Ethernet. komputerowej 3 Z³¹cze replikatora portów Pod³¹czenie drukarki z portem równoleg³ym. 4 Port równoleg³y Pod³¹czenie urz¹dzeñ Universal Serial Bus (USB). 5 Gniazdo monitora Pod³¹czenie zewnêtrznego monitora. 6 Wyjœcie S-Video Umo liwia pod³¹czenie do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem S-Video 7 Zabezpieczenie Pod³¹czenie zamka zabezpieczaj¹cego zabezpieczenia mechanicznego Kensington. 8

10 Widok czêœci dolnej Opcja 1 Zatrzask AcerMedia 2 Kieszeñ AcerMedia 3 Kieszeñ akumulatora 4 Zatrzask zwalniaj¹cy bateriê Opis Zatrzask zabezpieczaj¹cy urz¹dzenia w kieszeni AcerMedia. Kieszeñ modu³ów napêdów wymiennych. Miejsce dla akumulatora. Zatrzask zwalniaj¹cy bateriê z kieszeni. 5 Zatrzask baterii Trzyma bateriê w kieszeni. 6 Gniazdo Mini-PCI Gniazdo kart Mini-PCI 7 Zabezpieczenie dysku twardego Zabezpiecza dysk twardy przed przypadkowymi wstrz¹sami i wibracjami. 9

11 Opcja 8 Dysk twardy Miejsce na dysk twardy. 9 Gniazda pamiêci Miejsce pamiêci g³ównej komputera. 10 Wentylator ch³odz¹cy Opis Pomaga utrzymaæ w³aœciw¹ temperaturê komputera. Notatka: Nigdy nie zakrywaj otworów ch³odz¹cych. 11 Identyfikator Miejsce na wizytówkê lub identyfikator. Charakterystyka produktu Procesor Procesor Intel Mobile Pentium 4 w technologii Centrino z 1024 KB cache i Enhanced Intel SpeedStep Pamiêæ Pamiêæ g³ówna rozszerzalna do 2GB Dwa gniazda pamiêci DDR sodimm Obs³uga pamiêci 256MB, 512MB, 1GB DDR-SDRAM 512kB Flash ROM BIOS Dyski Du ej pojemnoœci dysk twardy E-IDEATA-100 Wewnêtrzny napêd optyczny 5,25 w AcerMedia bay (CD-ROM, DVD, DVD-CDRW lub DVD-RW w zale noœci od wersji) 10

12 Grafika i wyœwietlacz 14,1 lub 15 Thin-Film Transistor (TFT) ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (LCD), 32-bit True Color przy rozdzielczoœci 1024x768 XGA lub x1050 SVGA+ 4xAGPzgodny z 3D Równoczesne wyœwietlanie obrazu na LCD i CRT Opcje podwójnego wyœwietlania Mo liwoœæ pod³¹czenie do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem S-Video Automatyczne przyciemnienie ekranu po od³¹czeniu zasilacza w celu wyd³u enia pracy z zasilaniem z akumulatora. DŸwiêk 16-bit karta dÿwiêkowa stereoac'97 Wbudowane g³oœniki i mikrofon Niezale ne porty s³uchawek, line-in i mikrofonu. Klawiatura i touchpad Klawiatura Windows 84-/85-/88 klawiszy Ergonomicznie wbudowany i umieszczony centralnie touchpad Porty Gniazdo kart CardBus PC typu II/I Gniazdo RJ-11modemu V.90/V.92 Gniazdo RJ-45 sieci Ethernet 10/100BaseT Gniazdo zasilacza sieciowego Port drukarki (ECP/EPP) Port zewnêtrznego monitora VGA Gniazdo wyjœciowe s³uchawek/g³oœników zewnêtrznych Gniazdo wejœciowe Line-in Gniazdo wejœciowe mikrofonu zewnêtrznego Gniazdo IEEE 1394 Gniazdo S-Video Gniazdo replikatora portów Cztery porty USB 2.0 Port podczerwieni IrDA Gniazdo Smart Card Czytnik kart 4-in-one (opcja) 11

13 Waga i wymiary 2,76 kg dla modelu z bateri¹, napêdem optycznym i wyœwietlaczem LCD 14,1 2,86 kg dla modelu z wyœwietlaczem LCD (S) x 272(G) x 28,9 ~31,8(W) mm Otoczenie Temperatura - Praca: 5 C - 35 C - Sk³adowanie: C Wilgotnoœæ (bez kondensacji) - Praca: 20% - 85% RH - Sk³adowanie: 20% - 85% RH System Microsoft Windows XP System zarz¹dzania energi¹ zgodny zacpi (Advanced Configuration Power Interface) Zgodnoœæ z DMI 2.0 Zasilanie Akumulator - 65Wh Li-Ion - szybkie ³adowanie 2h/³adowanie w czasie pracy 3,5h Zasilacz -75W - automatyczny wybór napiêcia V, Hz Wyposa enie dodatkowe Dodatkowa pamiêæ w modu³ach 256-/512-/1024MB Dodatkowy zasilacz i akumulator Replikator portów Drugi dysk twardy Stacja dyskietek USB Zewnêtrzna ³adowarka akumulatora 12

14 Kontrolki Komputer posiada trzy ³atwe do odczytania wskaÿniki umieszczone pod wyœwietlaczem i dwa w przedniej czêœci komputera. WskaŸniki zasilania i baterii s¹ widoczne nawet po zamkniêciu wyœwietlacza. Ikona Funkcja Caps Lock Num Lock Opis Œwieci siê, kiedy funkcja Caps Lock jest w³¹czona. Œwieci siê, kiedy funkcja Num Lock jest w³¹czona. Media Activity Œwieci siê, kiedy napêd w AcerMedia jest aktywny. Zasilanie adowanie baterii Œwieci siê na zielono, kiedy komputer jest w³¹czony. Œwieci siê na pomarañczowo, kiedy komputer jest w trybie gotowoœci. Œwieci siê na pomarañczowo w czasie ³adowania, a na zielono, gdy bateria na³aduje siê. 13

15 Klawisze programowalne Powy ej klawiatury komputera umieszczono piêæ dodatkowych klawiszy. Przycisk z prawej strony s³u y do w³¹czania komputera. Cztery przyciski z lewej strony przeznaczone s¹ do uruchamiania przegl¹darki internetowej, programu poczty elektronicznej oraz dwóch dodatkowych programów Przycisk Poczta Przegl¹darka Internetowa P1 P2 Aplikacja Program pocztowy. Klawisz œwieci œwiat³em pulsuj¹cym, gdy w skrzynce znajdzie siê nowa wiadomoœæ. Program do przegl¹dania Internetu. Programowalny. Programowalny. 14

16 Touchpad Wbudowany touchpad jest urz¹dzeniem reaguj¹cym na dotyk. Kursor bêdzie porusza³ siê po ekranie tak, jak Twój palec na powierzchni touchpad-a. Jego centralne po³o enie pomaga Ci w efektywnej i wygodnej pracy Notatka: Kiedy u ywasz zewnêtrznej myszy pod³¹czonej do portu USB mo esz wcisn¹æ Fn-F7, aby wy³¹czyæ Touchpad. 15

17 Podstawy dzia³ania Poni szy opis pomo e Ci korzystaæ z touchpad-a: Ruszaj palcem po powierzchni, aby poruszyæ kursor na ekranie. Wciœnij lewy (1) lub prawy przycisk (3), aby wybraæ i wykonaæ odpowiednie funkcje. Te przyciski odpowiadaj¹ przyciskom myszy. Pukaj¹c delikatnie w powierzchniê touchpad-a osi¹gniesz taki sam efekt. U yj przycisku (2), aby przewin¹æ stronê w górê/dó³. Naœladuje on dzia³anie pionowego paska przewijania systemu Windows. 16

18 Funkcja Lewy przycisk Prawy przycisk Przycisk centralny Pukniêcie Wykonanie Wybór Kliknij szybko dwa razy Kliknij raz Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) Puknij raz Chwyæ Kliknij raz i trzymaj, póÿniej przesuñ palec po powierzchni touchpad-a Puknij dwa razy (tak samo jak szybkie podwójne przyciœniêcie klawisza myszy) i przytrzymaj palec, aby chwyciæ kursor Dostêp do menu kontekstowego Kliknij raz Przewiniêcie Kliknij i przytrzymaj przycisk góra lub dó³ Notatka: Staraj siê mieæ suche i czyste rêce. Touchpad tak e musi byæ suchy i czysty. Mocniejsze uderzenie w touchpad nie wzmaga reakcji, a zbyt mocne uderzenie palcami mo e spowodowaæ awariê Touchpad-a 17

19 Zabezpieczenie komputera Komputer posiada doœæ du ¹ wartoœæ musisz wiêc dbaæ o niego. Poni ej znajdziesz parê informacji, które pomog¹ Ci zabezpieczyæ komputer. Komputer mo e zostaæ zabezpieczony mechanicznie i programowo - przy pomocy zabezpieczenia typu Kensington, Smart Card i hase³. Zabezpieczenie mechaniczne Otwór zabezpieczenia mechanicznego umieszczony jest z prawej strony komputera i pozwala na u ycie zabezpieczenia typu Kensington. Opl¹cz kabel ochronny dooko³a nieruchomego przedmiotu jak stó³ czy uchwyt zamkniêtej szuflady. W³ó zamek w pasuj¹ce miejsce i przekrêæ klucz. Dostêpne s¹ równie modele niewymagaj¹ce u ycia kluczy. 18

20 Karta Smart Oprogramowanie korzystaj¹ce z karty Smart zawiera nastêpuj¹ce elementy: PlatinumPAS, PlatinumSecure i PlatinumKey. Po³¹czone razem pozwalaj¹ na wielopoziomowe zabezpieczenie komputera. PlatinumPAS pozwala na zabezpieczenie komputera na poziomie BIOS i uruchamiane jest podczas uruchamiania lub restartu komputera. Je eli karta Smart lub karta Emergency nie zostanie wykryta komputer nie zostanie uruchomiony zabezpieczaj¹c system przed dostêpem do danych przez nieuprawnionego u ytkownika. PlatinumSecure rozszerza opcje logowania w systemie Windows na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na identyfikacjê u ytkownika przy pomocy zaszyfrowanych danych na karcie Smart. Jeœli Twoja karta Smart bêdzie niedostêpna mo esz tymczasowo u yæ karty awaryjnej Emergency. PlatinumKey pozwala na zapisanie ró nych hase³ dostêpu np. do stron internetowych w celu ³atwiejszego ich u ycia. Pozwala to na oszczêdzenie czasu potrzebnego zwykle na wpisanie nazwy u ytkownika i has³a dostêpu w czasie przegl¹dania stron internetowych przy pomocy przegl¹darek firm Microsoft lub Netscape. Gniazdo karty Smart znajduje siê z lewej strony komputera. Ten nowy sposób zabezpieczenia komputera pomaga równie w uruchomieniu komputera z wszystkimi ustawieniami zapisanymi na karcie Smart. Nie musisz pamiêtaæ has³a, aby uruchomiæ swój komputer. 19

21 W celu wyjêcia karty Smart wciœnij kartê (a) i wyjmij j¹ (b) tak jak pokazano to na rysunku poni ej. 20

22 Rejestracja karty Smart Wa ne: Twój komputer wyposa ony zosta³ w zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostêpem opartym na karcie Smart. Jeœli skorzystasz z tego zabezpieczenia upewnij siê, e Twoja karta gwarancyjna zosta³a wype³niona prawid³owo i zawiera kopiê faktury zakupu. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty Smart serwis Acer bêdzie musia³ potwierdziæ dane w³aœciciela komputera. Powy sze dokumenty bêd¹ wtedy niezbêdne. W przypadku pominiêcia procedury rejestracji karty Smart w trakcie instalacji oprogramowania mo esz zainstalowaæ je ponownie wed³ug wskazówek poni ej: 1. W³ó do napêdu p³ytê oznaczon¹ jako System CD i zainstaluj ponownie oprogramowanie 2. Postêpuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. W celu w³¹czenia opcji zabezpieczeñ karty Smart zapoznaj siê z informacjami zawartymi w instrukcji obs³ugi do³¹czonej do karty Smart. Uruchomienie programu PlatinumSecure PlatinumSecure rozszerza opcje bezpiecznego logowania dla systemów Windows 2000 i XP na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na identyfikacjê u ytkownika na podstawie zakodowanych na karcie Smart danych. Jeœli karta Smart jest niedostêpna mo esz tymczasowo u yæ karty zastêpczej oznaczonej jako Emergency. Po instalacji oprogramowania ikona PlatinumSecure pojawi siê na pulpicie Windows. Klikaj¹c na niej dwukrotnie mo na uruchomiæ program PlatinumSecure. W g³ównym menu dostêpne s¹ trzy opcje: PlatinumSecure Options, Smart Card Manager i Change Password. 21

23 PlatinumSecure Options Wybierz PlatinumSecure Options w celu otworzenia okna opcji dla karty Smart. Znajduje siê tutaj szereg opcji pozwalaj¹cych na zabezpieczenie komputera wed³ug swoich potrzeb. 22

24 Disable Smart CardAuthentication Jeœli zaznaczysz opcjê Disable PlatinumPAS identyfikacja u ytkownika na poziomie BIOS zostanie wy³¹czona. Jeœli zaznaczysz opcjê Disable PlatinumSecure dodatkowa identyfikacja u ytkownika na poziomie logowania siê do systemu operacyjnego zostanie wy³¹czona. Oznacza to równie, e inne opcje dostêpne z poziomu System Lock Option i Password Option bêd¹ wy³¹czone. Do u ycie tej opcji wymagane bêdzie has³o karty Smart. System Lock Option Jeœli opcja Lock System when the Smart Card is not in use zosta³a wybrana, po wyjêciu karty Smart z czytnika uruchomi siê wygaszacz ekranu programu PlatinumSecure i dostêp do komputera zostanie zablokowany. Jeœli opcja Never lock the system after bootup zostanie wybrana nie bêdzie w³¹czone adne zabezpieczenie komputera po za³adowaniu siê systemu operacyjnego, a opcja Password Option bêdzie wy³¹czona. Password Option Jeœli opcja Always enter password when the Smart Card is in use zostanie wybrana system poprosi o wpisanie has³a po w³o eniu karty Smart do czytnika. Jeœli opcja Auto authenticate when Smart Card is in use zostanie wybrana has³o nie bêdzie potrzebne. Wystarczy tylko w³o yæ kartê do czytnika. Smart Card Manager Przy pomocy tej opcji mo liwa jest rejestracja i zarz¹dzanie wieloma u ytkownikami. Tylko piêciu u ytkowników mo e byæ uprawnionych do korzystania z komputera. Jeœli jesteœ zarejestrowany w systemie jako Primary User tylko wtedy mo esz rejestrowaæ/usuwaæ innych u ytkowników w systemie. Je eli jesteœ zarejestrowany jako zwyk³y u ytkownik inni zarejestrowani u ytkownicy mog¹ ciê dodaæ lub usun¹æ z systemu. Wszyscy zarejestrowani u ytkownicy mog¹ u ywaæ opcji dostêpnych z poziomu View Smart Card Users. 23

25 Change Password Kliknij na przycisk Change Password, wype³nij trzy dostêpne pola i zamknij okno wybieraj¹c OK. Has³o karty Smart zostanie zmienione. Szyfrowanie / Deszyfrowanie PlatinumSecure pozwala równie na szyfrowanie/deszyfrowanie plików za wyj¹tkiem plików systemowych i plików u ywanych przez inne programy szyfruj¹ce. Kliknij dwukrotnie na wybrany plik, aby automatycznie go zaszyfrowaæ lub odszyfrowaæ. Jeœli jednak plik bêdzie powi¹zany z aplikacj¹ zostanie otwarty zamiast szyfrowania. Pamiêtaj jednak, e jeœli zaszyfrujesz katalog tylko pliki znajduj¹ce siê w nim bêd¹ szyfrowane natomiast pliki znajduj¹ce siê w podkatalogach nie bêd¹ szyfrowane. Komendy szyfrowania/deszyfrowania mo na znaleÿæ w nastêpuj¹cy sposób: Kliknij prawym klawiszem myszy na Start, Kliknij prawym klawiszem myszy na folder lub ikonê na pulpicie Windows lub, W programie Windows Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na wybrany katalog, plik lub grupê plików. 24

26 PlatinumKey Oprogramowanie to umo liwia zalogowanie siê jednym klikniêciem myszy na stronach internetowych wymagaj¹cych wpisania nazwy u ytkownika i has³a. Unikalna technologia pozwala na ominiêcie ograniczenia wynikaj¹cego z pojemnoœci karty Smart i skorzystanie z przechowywania informacji na chronionym serwerze 360 Degree Web. Informacje zawarte w programie PlatiniumKey mog¹ byæ przeniesione do innych aplikacji przy pomocy opcji drag-and-drop. Nale y najechaæ kursorem na informacje, któr¹ chcemy przenieœæ, nacisn¹æ i przytrzymaæ lewy klawisz myszy, przesun¹æ kursor na miejsce gdzie chcemy przenieœæ informacjê i zwolniæ lewy klawisz myszy. PlatinumKey umo liwia równie zmianê has³a. Dostêpny przycisk PWD funkcjonalnie odpowiada opcji Change Password w programie PlatinumSecure. W celu skorzystania z mo liwoœci programu PlatiniumKey wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Uruchom przegl¹darkê internetow¹, aby uzyskaæ dostêp do Internetu. 2. Podwójnie klikaj¹c na ikonê programu PlatinumKey uruchom program. 3. WprowadŸ has³o karty Smart i wciœnij OK. 4. Je eli program PlatinumKey uruchomiono pierwszy raz pojawi siê pytanie o potwierdzenie wykonania po³¹czenia z serwerem 360 Degree Web w celu wykonania kopii informacji zawartych na karcie Smart (Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card). Jeœli wybierzesz Yes dane z karty Smart (za wyj¹tkiem danych kart kredytowych) bêd¹ skopiowane na serwer w formie kopii zapasowej potrzebnej w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Smart. Jeœli wybierzesz No zostan¹ zachowane tylko dane oznaczone jako My info, karty kredytowe i piêæ stron internetowych. 5. Zaloguj siê na stronie internetowej, na której jesteœ zarejestrowany. 6. PlatinumKey automatycznie zapamiêta nazwê u ytkownika i has³o prosz¹c o potwierdzenie automatycznego logowania, kiedy po raz kolejny znajdziesz siê na tej stronie. Wybierz Yes, aby kontynuowaæ przegl¹danie strony. 25

27 7. W celu zamkniêcia programu PlatinumKey po zakoñczeniu przegl¹dania Internetu kliknij prawym klawiszem myszy na ikonê PlatinumKey na belce zadañ Windows i wybierz opcje Close PlatinumKey. PlatinumKey pozwala na obejrzenie wszystkich zachowanych parametrów logowania do zachowanych stron internetowych. W celu bezpoœredniego wejœcia na jedn¹ z zachowanych stron nale y najechaæ na jej adres kursorem i klikn¹æ dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub klikn¹æ na przycisk Go. Istnieje równie mo liwoœæ obejrzenia zachowanych danych jak adres strony, nazwa u ytkownika czy has³o. Wpisuj¹c pierwsz¹ literê nazwy strony zostanie ona automatycznie znaleziona i wybrana. Mo esz edytowaæ i usuwaæ nazwy stron czy inne informacje zapisuj¹c lub pomijaj¹c wykonane poprawki u ywaj¹c odpowiednich przycisków przypisanych do danych poleceñ. Has³a zabezpieczaj¹ce Has³a chroni¹ Twój komputer przed niepowo³anym dostêpem. Ustawiaj¹c has³a zabezpieczasz na wiele sposobów Swój komputer i dane zawarte na dysku twardym: Supervisor Password. chroni przed niepowo³anym dostêpem do ustawieñ BIOS. Musisz go wpisaæ, aby uzyskaæ dostêp do ustawieñ BIOS. User Password. chroni równie przed niepowo³anym dostêpem do komputera. U ywaj go razem z has³ami oferowanymi przez system Windows (np. przy wychodzeniu z trybu hibernacji) w celu lepszego zabezpieczenia komputera. Password on boot. chroni równie przed niepowo³anym dostêpem do komputera. U ywaj go razem z has³ami oferowanymi przez system Windows (np. przy wychodzeniu z trybu hibernacji) w celu lepszego zabezpieczenia komputera Hard Disk Password przed niepowo³anym dostêpem do danych przechowywanych na dysku twardym. Dane nie bêd¹ mog³y byæ odczytane nawet po przeniesieniu dysku do innego komputera bez podania prawid³owego has³a Wa ne: Nie zapomnij has³a! Je eli jednak zapomnisz skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym serwisem. 26

28 Wprowadzanie hase³ Jeœli has³o zosta³o wprowadzone odpowiednie pole pojawi siê w lewym górnym rogu ekranu. Je eli ustawiono has³o Supervisor Password po wciœniêciu klawisza F2 (aby wejœæ do BIOS w trakcie startu komputera) pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter. Je eli ustawiono has³o User Password i opcja Password on boot jest w³¹czona, przed za³adowaniem systemu operacyjnego pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter. Je eli ustawiono has³o Hard Disk Password przed za³adowaniem systemu operacyjnego pojawi siê pole do wpisania has³a. Wpisz has³o i wciœnij Enter, aby wejœæ do BIOS-u. Jeœli has³o zostanie wpisane b³êdnie pojawi siê ostrze enie. Spróbuj ponownie i wciœnij Enter Wa ne: Masz trzy próby wpisania has³a. Jeœli w trzech kolejnych próbach podasz niew³aœciwe has³a komputer zatrzyma siê. Przesuñ i przytrzymaj cztery sekundy dÿwigniê wy³¹cznika w celu wy³¹czenia komputera. Nastêpnie w³¹cz ponownie komputer i wpisz poprawne has³o. Jeœli zapomnia³eœ has³a skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem. 27

29 Programy narzêdziowe Notebook Manager Notebook Manager zainstalowany w komputerze jest programem wspó³pracuj¹cym z systemem Windows i pozwalaj¹cym na zmiany hase³ systemowych, kolejnoœci napêdów startowych i parametrów zarz¹dzania energi¹. Pokazuje równie aktualn¹ konfiguracjê komputera. W celu uruchomienia programu Notebook Manager wciœnij klawisze Fn-F2 lub wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci: 1. Kliknij na Start, Programy i Notebook Manager. 2. Wybierz Notebook Manager w celu uruchomienia programu. 28

30 Launch manager Powy ej klawiatury komputera umieszczono szeœæ dodatkowych klawiszy. Funkcje klawiszy Wireless LAN i Bluetooth nie mog¹ zostaæ zmienione, ale pozosta³e cztery klawisze mog¹ byæ konfigurowane przez u ytkownika za pomoc¹ do³¹czonego oprogramowania Launch Manager. Mo esz uruchomiæ ten program wybieraj¹c kolejno Start, Programy, a nastêpnie Launch Manager. 29

31 Wsparcie techniczne Twój komputer posiada miêdzynarodow¹ gwarancjê International Traveler's Warranty (ITW), co daje Ci ochronê i spokój podczas podró owania. Nasza sieæ serwisów jest po to, aby pomóc w razie problemów. Paszport ITW dostarczany jest razem z komputerem. Zawiera wszystkie niezbêdne informacje o programie ITW. Lista autoryzowanych punktów serwisowych znajduje siê w porêcznej zak³adce. Przeczytaj wszystkie informacje uwa nie. Paszport ITW zawsze zabieraj ze sob¹, zw³aszcza w podró y. Umieœæ kopie dowodu zakupu w specjalnej zak³adce na ostatniej stronie. Je eli kraj, w którym przebywasz nie posiada autoryzowanego serwisu ITW, mo esz w ka dej chwili skontaktowaæ siê z naszymi biurami na ca³ym œwiecie. S¹ dwie mo liwoœci dotarcia do informacji i pomocy technicznejacer: Strona wsparcia technicznego ( Telefoniczny kontakt z pomoc¹ techniczn¹ w wielu krajach Informacje o punktach pomocy technicznej mo esz równie otrzymaæ w nastêpuj¹cy sposób: 1. Kliknij Start, Panel sterowania. 2. Kliknij dwa razy na ikonê System. 3. Kliknij na ikonê Informacje techniczne. Je eli jesteœ pod³¹czony do Internetu, odwiedÿ stronê Acer w Polsce pod adresem i zdob¹dÿ najnowsze informacje o naszych produktach. 30

32 Zanim zadzwonisz... ZgromadŸ parê informacji przed wykonaniem telefonu do wsparcia technicznego Acer. Pozwoli to na skrócenie czasu potrzebnego na udzielenie pomocy. Zanotuj równie wszystkie komunikaty pojawiaj¹ce siê na ekranie i dÿwiêki alarmowe informuj¹ce o rodzaju niesprawnoœci. Zapisz nastêpuj¹ce informacje: Imiê i nazwisko: Adres: Numer telefonu: Typ i model komputera: Numer seryjny: Data zakupu: 31

33 Notatki 32

34

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000

Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000 Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 2000 Wydanie pierwsze (grudzieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aspire seria 1700. Instrukcja obslugi

Aspire seria 1700. Instrukcja obslugi Aspire seria 1700 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera Acer Aspire serii 1700 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi komputera Acer Ferrari 3000

Instrukcja obs³ugi komputera Acer Ferrari 3000 Instrukcja obs³ugi komputera Acer Ferrari 3000 Wydanie pierwsze (grudzieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi Acer Easy MP3 Flash Stick Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243173 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Pobieranie kontaktów do zestawu samochodowego Nokia 616 Nokia 9300i Pobieranie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi panelu dealera

Instrukcja obs³ugi panelu dealera Instrukcja obs³ugi panelu dealera strona 2: logowanie strona 3: edycja profilu strona 5: dodawanie filmów strona 6: dostêpne pojazdy strona 8: pojazdy demonstracyjne Kraków, 2011 proszê wpisaæ login i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5730Z/5730/5330. Skrócony poradnik

Komputer Aspire Serii 5730Z/5730/5330. Skrócony poradnik Komputer Aspire Serii 5730Z/5730/5330 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii Aspire 5730Z/5730/5330 Wydanie oryginalne: 07/2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi Acer Advanced MP3 Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii E720/E520. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii E720/E520. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii E720/E520 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines E720/E520 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii D720/D520. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii D720/D520. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii D720/D520 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines D720/D520 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) ZawartoϾ zestawu*

GHz. Router szerokopasmowy Wireless-G. Szybki start. 802.11g WRK54G (EU/LA/UK) Zawartoœæ zestawu* A Division of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu* Router szerokopasmowy Wireless-G D-Rom instalacyjny Symantec Internet Security Instrukcja obs³ugi na D-Rom Instrukcja Szybki start Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo