NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S"

Transkrypt

1

2 NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenia p³yt CD - pojemnoœæ kosza 1 l 1l 8 Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 3,9 x 44 mm 8 1 l PPS 08C C193 NISZCZARKA WALLNER PPS 0C - niszczarka typu cross cut klasy popularnej o du ej wydajnoœci - tnie jednorazowo do kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - niszczy zszywki, spinacze oraz p³yty CD i karty plastikowe - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenia p³yt CD - pojemnoœæ kosza 1 l 1l Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 3,9 x 44 mm 1 l PPS 0C C19 NISZCZARKI WALLNER PPS 06S / PPS 06C - automatyczny start/stop i funkcja cofania zmniejszaj¹ ryzyko zakleszczenia papieru - blokada bezpieczeñstwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urz¹dzenia po zdjêciu g³owicy - szerokoœæ wejœcia 0 / 30 mm - dioda informuj¹ca o gotowoœci do dzia³ania - pojemnoœæ kosza 1 l PPS 06S - okienko w obudowie modelu pozwala kontrolowaæ poziom nape³nienia kosza - tnie jednorazowo 14 kartek (0 g/m ) na paski o szerokoœci 5,8 mm PPS 06C - tnie jednorazowo 5 kartek (0 g/m ) na œcinki o rozm. 4 x 36 mm - wyposa ona w kosz z otworem do wrzucania innych odpadków 14 1l 5 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PPS 06S 0 mm 5,8 mm 14 PPS 06S C001 1 l PPS 06C 30 mm 4 x 36 mm 5 PPS 06C C00 PPS 06S PPS 06C NISZCZARKA WALLNER PPS 50S - automatyczny start/stop i funkcja cofania zmniejszaj¹ ryzyko zakleszczenia papieru - szerokoœæ wejœcia 30 mm - niszczy zszywki, spinacze oraz p³yty CD i karty plastikowe - wyjmowany kosz o pojemnoœci 8 l - okienko w obudowie pozwala kontrolowaæ poziom nape³nienia kosza - model wyposa ony w elektroniczne zabezpieczenie przed przeci¹ eniem - urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie przy nadmiernej iloœci niszczonych kartek - tnie jednorazowo 9 kartek (0 g/m ) na paski o szerokoœci 5,8 mm 9 8l Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 30 mm 5,8 mm 9 8 l PPS 50S C004 4

3 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKA WALLNER PPS 330C - profesjonalna niszczarka o wysokim poziomie bezpieczeñstwa DIN4 - niszczy jednorazowo do 11 kartek (0 g/m ) na œcinki o rozmiarze 1,9 x 10 mm - tnie p³yty CD, karty plastikowe i dyskietki - niszczy zszywki i spinacze - funkcjonalny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenie p³yt CD i dyskietek - pojemnoœæ kosza 40 l 40l 11 Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 1,9 x 10 mm l PPS 330C C194 NISZCZARKI KOBRA SERII +1 - pe³na automatyzacja obs³ugi - automatyczny start/stop zapewniaj¹cy ³atw¹ i bezpieczn¹ obs³ugê - zabezpieczenie przed przegrzaniem - mo liwoœæ pracy ci¹g³ej przez 4 godziny na dobê bez przegrzewania - trwa³e no e odporne na zszywki i spinacze - niszczenie p³yt CD (+1 SS4, +1 SS) - system Energy Smart - zerowe zu ycie mocy w funkcji stand-by - wyjmowany, ³atwy do oczyszczenia pojemnik na œcinki - okno w obudowie umo liwiaj¹ce kontrolê nape³nienia kosza - szerokoœæ wejœcia 30 mm - pojemnoœæ kosza 38,5 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza +1 SS4 3,8 mm SS4 ES C59 +1 SS,5 mm SS ES C60 38,5 l +1 SS6 5,8 mm SS6 ES C CC4 3,5 x 40 mm CC4 ES C61 38,5l NISZCZARKI KOBRA SERII 40 - niszczarki osobiste o du ej wydajnoœci - ³atwy do opró niania kosz - nie wymaga u ywania worków plastikowych - pe³na automatyzacja obs³ugi, auto start/stop, funkcja cofania, sygnalizacja trybu czuwania - system Energy Smart - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wybrane modele niszcz¹ karty plastikowe dyskietki i p³yty CD - model 40 HS przeznaczony do niszczenia poufnych dokumentów - szerokoœæ wejœcia 40 mm - kosz 35 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 40 S4 3,8 mm S4 ES C01 40 SS 1,9 mm SS ES C SS4 Turbo 3,8 mm SS4 ES C SS5 Turbo 5,8 mm l 40 SS5 ES C C Turbo 1,9 x 15 mm C ES C01 40 C4 Turbo 3,5 x 30 mm C4 ES C HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C019 35l NISZCZARKI KOBRA SERII 60 - niszcz¹ du ¹ iloœæ dokumentów ³¹cznie ze zszywkami i spinaczami oraz karty plastikowe - umo liwiaj¹ niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacj¹ - zasobnik o pojemnoœæ 85 l - szerokoœæ wejœcia 60 mm - zastosowanie worków plastikowych u³atwia usuwanie du ej iloœci œcinków - pe³na automatyzacja obs³ugi, auto start/stop, funkcja cofania, sygnalizacja trybu czuwania - system Energy Smart - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wybrane modele niszcz¹ karty plastikowe, dyskietki i p³yty CD - modele 60 HS, 60 HS przeznaczone do niszczenia poufnych dokumentów Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 60 S 1,9 mm S ES C01 60 S4 3,8 mm S4 ES C00 60 S5 5,8 mm S5 ES C0 60 C 1,9 x 15 mm l 60 C ES C03 60 C4 3,5 x 30 mm C4 ES C04 60 HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C0 60 HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C319 85l 43

4 NISZCZARKI NISZCZARKI KOBRA SERII + / +3 - niszczarki przeznaczone do œreej wielkoœci biur i urzêdów - specjalna pokrywa, daje gwarancjê bezpiecznego u ytkowania - system Energy Smart - oszczêdnoœæ energii dziêki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by - system Throw and Shred - mo liwoœæ niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3) - dwa osobne zestawy no y tn¹cych do niszczenia papieru oraz p³yt CD/DVD i kart plastikowych - trwa³e no e odporne na zszywki i spinacze - automatyczny start/stop - sensory automatycznie wstrzymuj¹ce prace urz¹dzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie poesiona - dioda informuj¹ca o wyjêtym koszu - przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolê poziomu nape³nienia kosza - oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia p³yt CD/DVD i dyskietek - wyjmowany, ³atwy do oczyszczenia, zintegrowany pojemnik na œcinki - osobny pojemnik na œcinki papieru oraz p³yt CD/DVD i kart plastikowych - szerokoœæ wejœcia 30 mm - pojemnoœæ kosza 40 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza + S,5 mm 6 C195 + SS4 3,8 mm l C CC3 3,5 x 40 mm 14 C19 40l NISZCZARKI FELLOWES P-40 / P-5CS - niewielkich rozmiarów niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natê eniu idealne do u ytku przez 1 osobê w domu lub ma³ym biurze - niszczy jednorazowo 8 kartek (0 g/m ) - szerokoœæ wejœcia 30 mm - funkcja start/stop (fotokomórka), funkcja cofania P-40 - niszcz¹ ma³e zszywki, karty kredytowe - maks. rekomendowana iloœæ dziennie niszczonych kartek 10 szt. - gwarancja: rok na ca³oœæ urz¹dzenia, 3 lata na no e tn¹ce - tnie na paski 6,3 mm, poziom bezpieczeñstwa DIN1 - kosz o pojemnoœci 1 litrów P-5 - tnie na œcinki 3,9 x 50 mm, poziom bezpieczeñstwa DIN3 - maks. rekomendowana iloœæ dziennie niszczonych kartek 160 szt. - kosz o pojemnoœci 19 litrów - niszczy ma³e zszywki, karty kredytowe - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 3 lata na no e tn¹ce - niszczarka zosta³a wyposa ona w technologiê Safe Sense - unikalny czujnik bezpieczeñstwa - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuj¹cy pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - ³atwe opró nianie kosza i zdejmowanie g³owicy dziêki obrotowemu systemowi na³o enia - kosz dziêki szerokiej szczelinie mo e byæ tak e wykorzystywany do wyrzucania innych odpadków - miarka iloœci niszczonych kartek ZALECENIA - niszczarki tn¹ce na œcinki wymagaj¹ okresowej konserwacji oliwienia no y tn¹cych specjalnym olejem technicznym z aplikatorem Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza P-40 6,3 mm 1 l 3500 C30 30 mm 8 P-5CS 3,9 x 50 mm 19 l C NISZCZARKI FELLOWES PS-63T / PS-68CT - funkcja Turbo Jam Release u³atwia usuniêcie zakleszczonych dokumentów - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyjmowany kosz o pojemnoœci 3 l - system organizacji kabla - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami, spinaczami oraz karty kredytowe - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e tn¹ce PS-63T - niszczy jednorazowo 10 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN PS-68CT - niszczy jednorazowo 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 50 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN3 10 3l 8 NISZCZARKI FELLOWES PS-3i / PS-9Ci - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 3 litrów - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e tn¹ce - obudowa na kó³kach z blokad¹ - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du ¹, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczne dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - system organizacji kabla PS-3i - niszczarka osobista do œreego biura - niszczy jednorazowo 14 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN PS-9Ci - niszczarka osobista do ma³ego biura - niszczy jednorazowo 13 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 14 3l 13 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-63T 5,8 mm C mm 3 l PS-68CT 3,9 x 50 mm C31 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-3i 5,8 mm C3 30 mm 3 l PS-9Ci 3,9 x 38 mm C33 44

5 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKI FELLOWES PS-83i / SB-89Ci NISZCZARKA FELLOWES SB-99CI - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - obudowa na kó³kach z blokad¹ - wyjmowany kosz o pojemnoœci 8 litrów - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e tn¹ce - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej PS-83i - niszczarka osobista do œreego biura - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN SB-89Ci - niszczy jednorazowo 16 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 18 8l 16 - niszczy jednorazowo 1 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 34 litrów - w¹ska obudowa na kó³kach z blokad¹ - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e tn¹ce - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - kieszeñ na dokumenty przeznaczone do zniszczenia - system organizacji kabla 34l 1 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-83i 5,8 mm C34 30 mm 8 l SB-89Ci 3,9 x 38 mm C6 Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 30 mm 3,9 x 38 mm 1 34 l C68 NISZCZARKI FELLOWES MS-450Ci / MS-460Ci - niszczarki o podwy szonym stopniu zabezpieczenia zniszczonych dokumentów - mog¹ niszczyæ dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o du ej pojemnoœci - obudowa na kó³kach z blokad¹ - technologia Safe Sense zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi i zwierzêta - system 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje prace i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - osobne kosze i szczeliny na dokumenty oraz inne noœniki umo liwiaj¹ segregacjê odpadów - ciche, dziêki zastosowaniu technologii SilentShred - system organizacji kabla MS-450Ci - niszczy jednorazowo kartek (0g/m ) na œcinki x 10 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN4 - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e MS-460Ci - niszczy jednorazowo 1 kartek (0g/m ) na œcinki x 10 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN4 - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e NISZCZARKI FELLOWES SB-15i / SB-15Ci - niszczarki biurowe o w¹skiej obudowie przeznaczone do œreego natê enia pracy w du ym biurze - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start-stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 49 litrów - obudowa na kó³kach z blokad¹ - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - technologia Safe Sense zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - system 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - ciche dziêki zastosowaniu technologii SilentShred - funkcja oszczêdnoœci energii wy³¹cza urz¹dzenie po minutach od zakoñczenia niszczenia - wysuwany kosz o du ej pojemnoœci gwarantuje czystoœæ i ³atwoœæ opró niania - oddzielny kosz na zniszczone p³yty CD/DVD - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD SB-15i - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN SB-15Ci - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN l 18 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza MS-450Ci 3 l C mm x 10 mm MS-460Ci 1 8 l C184 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza SB-15i 5,8 mm C35 30 mm l SB-15Ci 3,9 x 38 mm C36 45

6 NISZCZARKI NISZCZARKI FELLOWES C-30 / C-30C - zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej - idealne do œreego lub du ego biura (5 do 10 u ytkowników) - niszcz¹ zarówno dokumenty, jak i p³yty CD oraz karty kredytowe - dotykowy panel kontrolny - elektroniczny start/stop - fotokomórka - zatrzymanie silnika przy zakleszczeniu papieru i automatyczne, wstêpne wycofanie papieru - dioda informacyjna - zatrzymanie pracy przy przepe³nionym koszu lub otwartych drzwiach - dioda informacyjna - obudowa szafkowa na rolkach - program opieki Fellowes Assistance - jednoelementowe no e tn¹ce Powershred Cutting System - pó³ka w drzwiach do przechowywania worków, instrukcji - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - szerokoœæ wejœcia 54 mm - kosz 9 l C-30 - niszczy jednorazowo 4 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 mm - prêdkoœæ niszczenia,6 m/min C-30C - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 x 30 mm - prêdkoœæ niszczenia 6, m/min NISZCZARKI FELLOWES C-40 / C-40CX 4 9l - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - niszczy zarówno dokumenty ze zszywkami i ma³ymi spinaczami biurowymi, jak i p³yty CD oraz karty kredytowe - szerokoœæ wejœcia 300 mm - kosz o pojemnoœci 15 litrów - dotykowy panel kontrolny - obudowa szafkowa na kó³kach - pó³ka w drzwiach do przechowywania worków, instrukcji - zatrzymanie pracy przy przepe³nionym koszu lub otwartych drzwiach - diody informacyjne C-40 - profesjonalne urz¹dzenie zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej. Idealna do du ego biura (powy ej 0 u ytkowników). - niszczy jednorazowo 8-30 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 mm, DIN 30 15l 18 - elektroniczny start/stop (fotokomórka) - zatrzymanie silnika przy zakleszczeniu papieru i automatyczne, wstêpne wycofanie papieru - dioda informacyjna - przycisk EXTRA POWER - funkcja rêcznego uruchomienia pracy no y tn¹cych przy zakleszczeniu papieru C-40CX - profesjonalne urz¹dzenia zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej, idealne do du ego biura (powy ej 10 u ytkowników) - elektroniczny start/stop - fotokomórka, funkcja cofania papieru - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczne dziêki czujnikowi Safe Sense - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzê - niszczy jednorazowo 4-6 kartek (0 g/m ), na œcinki 6 3,9 x 30 mm, DIN3 - diody informacyjne: wskaÿnik funkcji Safe Sense, niskiego poziomu oleju, blokady papieru w trakcie niszczenia, przepe³nienia kosza, otwartych drzwi Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza C mm 3,9 mm 4 9 l C06 C-30C 3,9 x 30 mm C063 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza C-40 3,9 mm C3 300 mm 15 l C-40CX 3,9 x 30 mm C65 NISZCZARKA OPUS VS 501 SB - popularna niszczarka tn¹ca w systemie paskowym, polecana do u ytku domowego i ma³ych biur - wysuwane ramiê umo liwia zainstalowanie g³owicy tn¹cej na dowolnym pojemniku na œcinki 15l Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza szary 0 mm 6,5 mm DIN l C038 NISZCZARKI OPUS VS 505 C / VS 11 CD VS 505 C - niszczarka osobista tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) w 3 stopniu tajnoœci - wyposa ona w specjaln¹ szczelinê do niszczenia kart kredytowych VS 11 CD - uniwersalna niszczarka przybiurkowa cross-cut (3 stopieñ tajnoœci) - system paskowo - odcinkowy zapewnia wy szy stopieñ tajnoœci i kilkakrotnie mniejsz¹ objêtoœæ œcinek - niszczy karty kredytowe i p³yty CD 0l Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza VS 505 C mm 5-6 C039 czarno - z³oty 4 x 40 mm DIN3 0 l 11 CD 5 mm C095 NISZCZARKA OPUS VS 10 CD - wydajna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do poufnych dokumentów - wyposa ona w pojemnik umo liwiaj¹cy kontrolê objêtoœci œcinków - odporna na zszywki - niszczy karty kredytowe i p³yty CD/DVD 30l 1 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - z³oty 35 mm 4 x 35 mm DIN l C096 46

7 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKA OPUS VS 1 CD - niszczarka przybiurkowa tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut), polecana do ma³ych biur - przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych - wyposa ona w specjalne szczeliny do niszczenia kart kredytowych i p³yt CD - odporna na zszywki NISZCZARKA OPUS VS 1500 CA - bardzo wydajna niszczarka biznesowa tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) przeznaczona do niszczenia materia³ów poufnych - tnie na cz¹stki p³yty CD/DVD, niszczy karty kredytowe - posiada wysuwany pojemnik na œcinki - rekomendowana do œreego biura - odporna na zszywki i spinacze biurowe 19l 35l 15 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - srebrny 6 mm 4 x 5 mm DIN3 19 l C13 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - srebrny 40 mm 4 x 41 mm DIN l C09 NISZCZARKI OPUS CS 08 / CS 418 CD / CS 3115 CD NISZCZARKI IDEAL 40 / 40-C/C - odporne na zszywki CS 08 - nowoczesna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych i tajnych - niszczy tak e karty kredytowe CS 418 CD - uniwersalna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do œrech biur - posiada osobn¹ szczelinê s³u ¹c¹ do niszczenia p³yt CD, kart plastikowych i dyskietek CS 3115 CD - uniwersalna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do œrech biur - posiada osobn¹ szczelinê s³u ¹c¹ do niszczenia p³yt CD, kart plastikowych i dyskietek - bardzo cicho pracuj¹ce niszczarki przy biurkowe - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - niszcz¹ karty kredytowe - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 lat na no e 0l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza CS 08 0 mm x 1 mm DIN4 8 1 l C14 CS 418 CD 40 mm 4 x 40 mm 18 l C15 DIN3 CS 3115 CD 315 mm 4 x 30 mm 5 l C16 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza 40 4 mm DIN C099 0 mm 0 l 40-C/C 3 x 5 mm DIN3 6 - C100 NISZCZARKI IDEAL 60 / 60-C/C - przybiurkowe niszczarki biznesowe wyposa one w cichy i wydajny silnik - dostêpne w wersji paskowej (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (dokumenty poufne) - wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umo liwia sta³¹ kontrolê objêtoœci œcinek - odporne na zszywki i spinacze biurowe - niszcz¹ karty kredytowe - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL SERII nowoczesne, energooszczêdne (ESM) niszczarki biznesowe z szafk¹ z p³yty meblowej, z otwieranymi drzwiczkami i workiem na odpady wielokrotnego u ytku - wyposa one w najnowoczeœniejszy system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne), paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne i tajne) oraz SUPER MICRO CUT - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci (dokumenty tajne specjalnego znaczenia) - odporne na zszywki i spinacze biurowe (w wersji paskowej i C/C) - niszcz¹ karty kredytowe (w wersji paskowej i C/C) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 0l 35l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza 60 0 mm 4 mm DIN l C C/C 3 x 5 mm DIN3 6 - C10 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 15-1 C1 360-C/C 4 x 40 mm DIN C19 40 mm 35 l 360-C/C x 15 mm DIN C SM/C 0.8 x 5 mm DIN6 4-5 C0 4

8 NISZCZARKI NISZCZARKI IDEAL 403 / 403-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL 404 / 404-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 35l 50l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C 403-C/C 40 mm 4 x 40 mm DIN l C4 403-C/C x 15 mm DIN C3 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C5 404-C/C 40 mm 4 x 40 mm DIN l C 404-C/C x 15 mm DIN C6 NISZCZARKI IDEAL 501 / 501-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL 503 / 503-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 5l 100l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 1-3 C8 501-C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C9 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 1-3 C C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C3 NISZCZARKI IDEAL SERII 604 NISZCZARKI IDEAL 3103 / 3103-C/C - profesjonalne niszczarki przeznaczone do pracy ci¹g³ej dla zespo³u pracowników - wyposa one w mocny (640 W) silnik i szafki meblowe na kó³kach o du ej pojemnoœci - bezpieczeñstwo i komfort pracy zapewniaj¹ SAFETY PROTECTION SYSTEM, EASY SWITCH i ELECTRONIC CAPACITY CONTROL - optyczny wskaÿnik obci¹ enia silnika - kolor: szary - dostêpne równie w wersji SUPER MICRO CUT (mikroœcinki) - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci (dokumenty tajne specjalnego znaczenia) - odporne na zszywki i spinacze biurowe (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm i x 15 mm) - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm i x 15 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e - wydajne niszczarki biurowe przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3 w³¹cznie - obs³uga jest prosta i komfortowa dziêki zastosowaniu pomocniczych sygnalizatorów optycznych oraz funkcji automatycznego zatrzymania w przypadku zaciêcia siê papieru - odporna na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej i 4 x 40) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 140l 100l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 30-3 C C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C SM/C 0,8 x 5 mm DIN6 5 - C3 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 4-6 C C/C 310 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C39 48

9 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI NISZCZARKI IDEAL 3803 / 3803-C/C - niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokoœci do 380 mm - wyposa one w mocny silnik (640 W) przystosowany do pracy ci¹g³ej - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (dokumenty poufne i tajne) - niszcz¹ karty kredytowej p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 na no e C 160l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C C/C 380 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C4 NISZCZARKI IDEAL 400 / 400-C/C - niszczarki specjalistyczne produkcji niemieckiej przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokoœci do 400 mm - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (materia³y wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (materia³y poufne i tajne) - niszcz¹ karty kredytowe, p³yty CD/DVD oraz dyskietki 3,5' (400 w wersji paskowej 6mm) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - przystosowane do pracy ci¹g³ej - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowanie EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN C C/C 400 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C45 NISZCZARKI IDEAL SERII energooszczêdne niszczarki specjalistyczne, przystosowane do pracy ci¹g³ej - wyposa one w optyczny wskaÿnik obci¹ enia silnika oraz automatyczny system smarowania no y tn¹cych - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne), paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne i tajne) oraz Super Micro Cut - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (z wyj¹tkiem modelu M/C i SM/C) - niszcz¹ dyskietki 3,5' (wersje: paskowa 6 mm oraz paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN C C/C 4 x 40 mm DIN C C/C 405 mm x 15 mm DIN l C M/C 0,8 x 1 mm DIN C SM/C 0,8 x 5 mm DIN C5 00l 5l NISZCZARKI MERCURY RES13 / REX103 NISZCZARKI MERCURY RSS030 / RSX1630 / RSM130 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - ciêcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / no e - 1 stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury) - ultra cicha, tylko 55 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz i automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po 10 min - szczelina wejœciowa 30 mm - wysokoœæ 41 cm RES13 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 13 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 190 kartek A4) REX103 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 50 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 10 kartek A4) 13 3l 11 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 30 l - ciêcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / 10 no e - stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury;. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 60 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz i automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 5 mm RSS030 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 0 kartek (0 g/m ) RSX poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 16 kartek (0 g/m ) RSM130 - poziom bezpieczeñstwa DIN4 (œcinki 1,9 x 15 mm) - tnie maksymalnie 1 kartek (0 g/m ) 30l Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RES13 5,8 mm EU C6 czarny 30 mm 3 l REX x 50 mm EU C63 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RSS030 5,8 mm EU C38 RSX1630 grafitowy 5 mm 4 x 45 mm l 10395EU C39 RSM130 1,9 x 15 mm EU C

10 NISZCZARKI NISZCZARKI REXEL P180CD / P185 - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 40 mm - wysokoœæ 56 cm - gwarancja lata (10 na no e) P180CD - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartki (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 35 l (do 0 kartek A4) - ciêcie: papier, CD/DVD, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników P185 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 40 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 35 l (do 0 kartek A4) - ciêcie: papier, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników 35l 11 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza P180CD 5,8 mm 1010 C050 czarno - srebrny 40 mm 35 l P185 4 x 40 mm C051 NISZCZARKI REXEL V30WS / V35WS - ultra ciche niszczarki do ma³ego biura - niszcz¹ dokumenty, nie przeszkadzaj¹c rodzinie ani wspó³pracownikom - ciêcie: papier, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata (3 na no e) - ultra ciche, tylko 54 db - auto start/stop - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 0 mm - wysokoœæ 38 cm V30WS - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 8 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 18 l (do 80 kartek A4) V35WS - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 6 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 18 l (do 100 kartek A4) SUPER CICHA 8 18l 6 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza V30WS 5,8 mm C110 czarny 0 mm 18 l V35WS 4 x 45 mm C111 NISZCZARKI REXEL V60WS / V65WS - mniej opró niania, wiêcej niszczenia - ciêcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata ( na no e) - bardzo ciche, tylko 60 db - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 0 mm - wysokoœæ 48 cm V60WS - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 9 kartek (0 g/m ) - technologia kompaktowania œcinków - kosz mieœci 5% wiêcej œcinków - pojemnoœæ kosza 3 l (do 00 kartek A4) V65WS - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 34 mm) - tnie maksymalnie 6 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 0 kartek A4) SUPER CICHA 9 3l 6 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza V60WS 5,8 mm C14 czarny 0 mm 3 l V65WS 4 x 34 mm C15 50

11 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI, AKCEROSIA DO NISZCZAREK C NISZCZARKI MERCURY RSX163 / RSS3 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 3 l - ciêcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / 10 no e - -stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury,. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 55 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz - automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 30 mm - wysokoœæ 58 cm RSS3 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartki (0 g/m ) RSX163 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 16 kartek (0 g/m ) Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RSS3 czarny 30 mm 5,8 mm 3 l 10463EU C33 RSX163 4 x 45 mm EU C331 35l 16 NISZCZARKI MERCURY RDS50 / RDX1850 / RDM1050 / RDSM50 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 50 l - gwarancja lata / 0 no e - -stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury,. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 60 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz - automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 50 mm - wysokoœæ 68 cm RDS50 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartek (0 g/m ) - ciêcie: CD/DVD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze RDX poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 18 kartek (0 g/m ) - ciêcie: CD/DVD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze RDM poziom bezpieczeñstwa DIN4 (œcinki 1,9 x 15 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - ciecie: papier, zszywki, spinacze RDSM50 - poziom bezpieczeñstwa DIN5 (œcinki 0,8 x 11 mm) - tnie maksymalnie 8 kartek (0 g/m ) - ciêcie: papier Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RDS50 5,8 mm 1041EU C333 RDX x 45 mm EU C334 czarny 50 mm 50 l RDM1050 1,9 x 15 mm EU C335 RDSM50 0,8 x 11 mm EU C336 50l OLEJ DO NISZCZAREK FELLOWES - przeznaczony do niszczarek tn¹cych na œcinki - zapobiega osadzaniu siê œcinek na no ach tn¹cych urz¹dzenia - usprawnia pracê niszczarki - pojemnoœæ 350 ml i 10 ml Sposób u ycia - nanieœ na kartkê papieru niewielk¹ iloœæ oleju na ca³¹ jej powierzchniê - zniszcz kartkê w niszczarce - powtarzaj procedurê do momentu oczyszczenia no y ze œcinek Pojemnoœæ 350 ml 3550 C ml C13 WORKI DO NISZCZAREK OSOBISTYCH FELLOWES - dopasowane wymiarami do poszczególnych grup niszczarek Pojemnoœæ 38 l 3605 C l C l C18 l C

12 KALKULATORY KALKULATOR CASIO HL-80VER - 8-pozycyjny wyœwietlacz - zasilany bateri¹ - funkcja przeliczania walut - obliczenia procentowe - pamiêæ niezale na - twarda plastikowa obudowa - lata gwarancji - wymiary: zamkniêty 10 x 6,5 x 104 mm, otwarty 5 x 1 x 104 mm KALKULATOR VECTOR CH-1-1-pozycyjny wyœwietlacz - klawisz cofania - pamiêæ - obliczenia procentowe - zamykana, sztywna obudowa - gumowe przyciski - wymiary 95 x 63 x 10 mm HL-80VER C00 CH-1 C340 KALKULATOR CASIO SL-1100TV - wyœwietlacz: 10 cyfr - pierwiastek kwadratowy - obliczenia podatkowe TAX - pamiêæ - obliczenia czasowe - klawisz cofania - znak +/- (bateria s³oneczna + pastylka) - procenty - obliczenia mar owe - wymiary: 8,5 x 0 x 118,5 mm - waga: 60 g - miêkkie etui - dostêpny w kolorach: granatowy, bordowy, bia³y KALKULATOR TOOR TR-45 - na biurko, 1-pozycyjny, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹ Posiada: - funkcjê znaku +/- - funkcjê pamiêci - funkcjê pierwiastkowania - funkcjê procentow¹ - funkcjê kasowania ostatniej cyfry - funkcjê sumy ca³kowitej - funkcjê szybkiego liczenia - funkcjê cofania - funkcjê podwójnego znaku 0 - wymiary: 140 x 105 x 5 mm TR-45 C33 Kolor granatowy bordowy bia³y C69 C386 C38 KALKULATOR TOOR TR-96T - na biurko, 1-pozycyjny, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹ Posiada: - funkcjê obliczeñ podatkowych TAX - funkcjê znaku +/- - funkcjê pamiêci - funkcjê pierwiastkowania - funkcjê procentow¹ - funkcjê kasowania ostatniej cyfry - funkcjê sumy ca³kowitej - funkcjê cofania - funkcjê podwójnego znaku 0 - wymiary: 155 x 100 x 35 mm KALKULATOR VECTOR CH-3-1-pozycyjny wyœwietlacz - klawisz cofania - obliczanie mar y - pamiêæ - selektor zaokr¹glania miejsc CH-3 C1 TR-96T C338 5

13 MASZYNY BIUROWE KALKULATORY C KALKULATOR VECTOR CD pozycyjny wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - funkcja Check Correct 3 kroki przegl¹dania i korekty wykonywanych dzia³añ - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - 36 miesiêcy gwarancji - wymiary 151 x 10 x 0 mm KALKULATOR VECTOR CD pozycyjny wyœwietlacz - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - funkcja Check Correct - przegl¹danie i korekta do 10 kroków - obliczanie mar y - klawisz cofania CD-460 C134 CD-1181 C136 KALKULATOR VECTOR DK-09-1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - klawisz podwójnego zera - klawisz zmiany znaku +/- - obliczanie mar y - obliczenia procentowe - plastikowa obudowa i klawisze - 36 miesiêcy gwarancji - wymiary 60 x 15 x 3 mm KALKULATOR VECTOR DK-06-1-pozycyjny, du y wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - obliczanie sumy koñcowej (GT) - klawisz podwójnego zera - wymiary 00 x 150 x mm DK-06 C0 DK-09 C135 KALKULATOR CASIO GX-1V - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 10 x 155 x 34,5 mm KALKULATOR VECTOR DK-81E - 1-pozycyjny wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - funkcja przeliczania walut - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera, klawisz cofania - wymiary 138 x 150 x 35 mm DK-81E C03 GX-1V C09 53

14 KALKULATORY KALKULATOR VECTOR CD-66RP - 1 pozycyjny wyœwietlacz - du y regulowany wyœwietlacz - nowoczesny design - obliczanie podatkowe TAX - funkcja check & correct do 10 kroków - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - obliczanie mar y - klawisz cofania - suma koñcowa GT KALKULATOR CASIO DJ-10T - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - Check Correct funkcja przegl¹dania i poprawiania obliczeñ do 100 kroków - obliczenie podatkowe (TAX) - obliczania sumy koñcowej GT - klawisz cofania - podwójne zasilania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 3,5 x 14 x 196 mm CD-66RP C343 DJ-10T C13 KALKULATOR CASIO DF-10TER - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - wymiary: 36 x 16 x 15 mm - plastikowe klawisze - metalowa nak³adka key rollover - bateria 1x LR44 - konwersja walut funkcja przeliczeñ euro funkcja (TAX) - selektor zaokr¹gleñ (0,1,,3,4,add) - przycisk podwójnego zera - niezale na pamiêæ - suma koñcowa GT Selektor (f, cut, 5/4) - obliczenia procentowe KALKULATOR CASIO DM-100TM - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - funkcja koszt, sprzeda, mar a - funkcja obliczeñ podatkowych (TAX) - obliczenia sumy koñcowej (GT) - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - metalowa obudowa - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 35 x 155 x 10 mm DF-10TER C140 DM-100TM C00 KALKULATOR CASIO JW-00TV - wyœwietlacz: 1 cyfr o regulowanym nachyleniu - pierwiastek kwadratowy - obliczenia podatkowe (TAX) - konwersja 4 walut - klawisz cofania, znaku +/-, pamiêci (bateria s³oneczna + LR 44) - procenty (MLP) - obliczenia mar owe - zaokr¹glanie liczb w górê i w dó³ - przybli enia do: 4; 3; ; 1; 0 miejsc po przecinku - suma ca³kowita (GT) - zapis walutowy - wymiary: 6,1 x 10 x 18,5 mm - waga: 10 g - dostêpny w kolorach: czarnym, bia³ym, czerwonym KALKULATOR CASIO GX-14V - 14-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - obliczanie mar y - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz potrójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - wymiary 10 x 155 x 34,5 mm - 4 miesi¹ce gwarancji GX-14V C0 Kolor czarny bia³y czerwony C C388 C389 54

15 MASZYNY BIUROWE KALKULATORY C KALKULATOR VECTOR CD-65TM - 1 pozycyjny wyœwietlacz - du y regulowany wyœwietlacz - nowoczesny design - obliczanie podatkowe TAX - oblicznie handlowe (cost, sell, margin) - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - obliczanie mar y - klawisz cofania - suma koñcowa GT KALKULATOR VECTOR CD-6TM - 1 pozycyjny wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - obliczenia sumy koñcowej (GT) - obliczanie mar y - obliczenia handlowe (cost, sell, margin) - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - obliczenia podatkowe TAX CD-65TM C341 CD-6TM C34 KALKULATOR TOOR TR kalkulator naukowy, 1-pozycyjny z dwuliniowym wyœwietlaczem, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹. Umo liwia wykonanie ok. 40 operacji matematycznych Posiada: - funkcje pamiêci, pierwiastkowania, procentowania - funkcje trygonometryczne, hiperboliczne - funkcje zmiany jednostek, miary k¹tów - funkcje logarytmiczne, potêgowania - funkcje silni, kwadratowe - funkcje liczb ósemkowych, szesnastkowych, dziesiêtnych - funkcje kasowania ostatniej czynnoœci - wymiary: 160 x 85 x 1 mm KALKULATOR CASIO FX-991ES - naturalny zapis - tablica funkcji - logarytm o dowolnej podstawie - wartoœæ bezwzglêdna - wyœwietlacz o regulowanym kontraœcie - macierze, wektory - ca³ki, pochodne - równania, uk³ady równañ FX-991ES C03 TR-511 C339 KALKULATOR CASIO FX-8ES - 49 funkcji - dwuwierszowy wyœwietlacz wyœwietlaj¹cy u³amki zwyk³e, pierwiastki oraz inne funkcje matematyczne w sposób rzeczywisty - funkcja wielokrotnego powtarzania - dzia³ania na u³amkach zwyk³ych - tworzenie tablicy liczbowej z funkcji - wyœwietlanie wyników obliczeñ w formacie liczb niewymiernych - funkcja potêgi i funkcja pierwiastka potêgi - notacje in ynierskie - kombinacje i permutacje - statystyka (edytor danych statystycznych, odchylenie standardowe, analiza regresji) - 9 pamiêci zmiennych - plastikowe przyciski KALKULATOR VECTOR LP pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników, obliczenie podatkowe (TAX) - obliczenia sumy koñcowej GT - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - metalowa obudowa - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 3 x 155 x 05 mm LP-105 C141 FX-8ES C01 55

16 KALKULATORY, BATERIE, SYSTEM REJESTARCJI CZASU PRACY KALKULATOR CASIO HR-150TEC - 1-pozycyjny wyœwietlacz - przeliczanie walut na EURO - funkcja obliczania podatku (TAX) - funkcja obliczeñ mar y MU - funkcja sumy koñcowej GT - obliczenia procentowe - dwukolorowy wydruk - niezale na pamiêæ - plastikowe klawisze - klawisz podwójnego zera - zaokr¹glenie w górê i w dó³ - prze³¹cznik liczby miejsc dziesiêtnych - prêdkoœæ wydruku,0 linii/s - gwarancja 4 miesi¹ce - wymiary 0 x 160 x 48,5 mm HR-150TEC C04 KALKULATOR VECTOR LP-304TS - 1-pozycyjny wyœwietlacz - zasilanie sieciowe - obliczanie podatkowe - obliczanie mar y - zaokr¹glanie wyników - tabulacja - cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji - klawisz sumy ca³kowitej - klawisz podwójnego zera - klawisze typu PC - dwukolorowy wydruk - prêdkoœæ druku: 3,5 linii/s - gwarancja min 4 miesi¹ce LP-304TS C310 KALKULATOR CASIO DR-30TEC - 14-pozycyjny wyœwietlacz - dwukolorowy wydruk ( RB-0 ) - zaokr¹glanie wyników - obliczenia mar y, kosztów - obliczenia procentowe / deltaprocentowe - prze³¹cznik liczby miejsc dziesiêtnych - sumy poœree oraz sumy ³¹czne ze zliczaniem sk³aków - konwersja walut z wykorzystaniem EURO - funkcja obliczeñ podatkowych (TAX) - niezale na pamiêæ - funkcja GT - klawisz cofania ostatniej cyfry - obliczenia zysków i strat - klawisz potrójnego zera - prêdkoœæ wydruku 3,5 linii/s - gwarancja 4 miesi¹ce - wymiary: 85 x 1 x 39 mm BATERIE ALKALICZNE MAXWELL Typ LR03 BA MAX LR03 PK4 BL C161 LR6 BA MAX LR6 4PK BL C16 LR0 BA MAX LR0 KP BL C163 C161 C16 C163 DR 30TEC C10 SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY SAFESCAN - cyfrowy zegar - terminal i oprogramowanie w jêzykach - zapamiêtuje do czasów - opcja identyfikacji przez kod PIN - eksportuje dane do programu Excel - oprogramowanie na PC w komplecie - proste funkcje raportowania - du y ekran LCD (18 x 64 pix) - TCP/IP interfejs sieciowy - eksport danych mo e siê odbywaæ przez port USB, 'flash' dysk - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - 40 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,48 kg - wymiary: 40 x 140 x 145 mm - w opakowaniu: - terminal - p³yta CD z oprogramowaniem - adapter zasilaj¹cy - 10 kart (SFTA810, SFTA855) - metalowy wspornik do monta u - elementy mocuj¹ce SFTA850 - natychmiastowy skan odcisku palca - rejestruje do 00 u ytkowników SFTA810 - czytnik kart - rejestruje do 1800 u ytkowników SFTA855 - natychmiastowy skan odcisku palca oraz zintegrowany czytnik kart - rejestruje do 00 u ytkowników Karty zbli eniowe Safescan - zestaw 5 kart - dystans odczytu: cm - wymiary: 85 x 54 mm - wspó³pracuje z SFTA810 oraz SFTA855 - lata gwarancji Model Kolor Wymiary Typ SFTA850 czarny 40 x 140 x 145 mm linie papilarne SFTA C349 SFTA810 czarny 40 x 140 x 145 mm karta SFTA C350 SFTA855 czarny 40 x 140 x 145 mm karta, linie papilarne SFTA C351 karty zbli eniowe bia³y 85 x 54 mm - SFRFIDB C35 56

17 MASZYNY BIUROWE TESTERY BANKNOTÓW C TESTER BANKNOTÓW MD œwietlówka UV (4 W), najpopularniejszy model handlowy MD 108 C086 TESTER BANKNOTÓW SF45 SAFESCAN - system identyfikacji fa³szerstw (pieni¹dze, dokumenty) - silna, podwójna lampa UV - zasilanie: 0 V - 40 V - lata gwarancji - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,54 kg - wymiary: 0 x 105 x 15 mm - w opakowaniu: - adapter UK - instrukcja obs³ugi w j. polskim Kolor Wymiar czarny 0 x 105 x 15 mm SF45-01 C344 TESTER BANKNOTÓW MD 38 - posiada trzy funkcje zintegrowane w jednym urz¹dzeniu: œwietlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, lampa bia³a do weryfikacji znaków wodnych oraz szk³o powiêkszaj¹ce do odczytywania mikrodruków MD 38 C08 TESTER BANKNOTÓW SF65 SAFESCAN - czterostopniowy system identyfikacji fa³szerstw (pieni¹dze, dokumenty) - silna, podwójna lampa UV - bia³e œwiat³o weryfikuj¹ce znaki wodne - czujnik wykrywaj¹cy znaki magnetyczne (USD, GBP, EUR) - szk³o powiêkszaj¹ce u³atwiaj¹ce weryfikacjê detali - automatyczny czujnik w³¹cz/wy³¹cz - zasilanie: 0 V - 40 V - lata gwarancji - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 1,5 kg - wymiary: 40 x 140 x 145 mm - w opakowaniu: - instrukcja obs³ugi w j. polskim - adapter zasilaj¹cy Kolor Wymiar czarny 40 x 140 x 145 mm SF65-01 C345 MASZYNA DO LICZENIA BANKNOTÓW SF00 SAFESCAN - liczy z prêdkoœci¹ 1000 banknotów/min - ³atwa i szybka w obs³udze - funkcja AUTO-START oraz AUTO-STOP - funkcje ADD/BATCH - liczenie banknotów + odliczanie wskazanej iloœci - do wszystkich walut - wyposa ona w dodatkowy, zewnêtrzny wyœwietlacz - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: kg - wymiary: 9 x 46 x 18 mm - w opakowaniu: - zestaw do czyszczenia - instrukcja obs³ugi w j. polskim - wyœwietlacz zewnêtrzny - os³ona chroni¹ca przed kurzem - EU, UK, IT kabel zasilaj¹cy MASZYNA DO LICZENIA I TESTOWANIA BANKNOTÓW SF50 SAFESCAN - potrójny system wykrywania fa³szerstw - lampa UV, czujnik znaków magnetycznych oraz port podczerwieni - liczy banknoty z prêdkoœci¹: 1000 banknotów/min - ³atwa i niezwykle szybka w obs³udze - funkcja AUTO-START oraz AUTO-STOP - funkcje ADD/BATCH - liczenie banknotów + odliczanie wskazanej iloœci - do wszystkich walut - wyposa ona w dodatkowy, zewnêtrzny wyœwietlacz - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: kg - wymiary: 9 x 46 x 18 mm - w opakowaniu: - zestaw do czyszczenia - instrukcja obs³ugi w j. polskim - wyœwietlacz zewnêtrzny - os³ona chroni¹ca przed kurzem - EU, UK, IT kabel zasilaj¹cy Kolor Wymiar Prêdkoœæ transmisji bia³y 9 x 46 x 18 mm 1000/min SF00-09 C346 Kolor Wymiar Prêdkoœæ transmisji bia³y 9 x 46 x 18 mm 1000/min SF50-09 C34 5

18 TELEFONY MASZYNA DO LICZENIA MONET I BANKNOTÓW SF6150 SAFESCAN - liczy dowolne banknoty i monety - szybka i niespotykanie cicha - du y i czytelny wyœwietlacz LCD obejmuj¹cy niezbêdne informacje (po ¹dana iloœæ, przeliczona iloœæ, waluta, wynik przeliczenia, podgl¹d wyników) - prosta i intuicyjna w obs³udze - wyposa ona w gniazdo USB do pobierania aktualizacji oraz instalacji standardów dla innych walut - funkcja wa enia produktów nie bêd¹cych monet¹ lub banknotem (do 1 kg) - lata gwarancji - zasilanie sieciowe lub za pomoc¹ baterii 9 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,5 kg - wymiary: 30 x 140 x 110 mm - w opakowaniu: - pó³ka na banknoty - pojemnik na monety - kabel USB do dokonywania aktualizacji oprogramowania - adapter zasilaj¹cy - instrukcja obs³ugi w j. polskim Kolor Wymiar granatowo - czarny 30 x 140 x 110 mm SF C348 TELEFON PANASONIC KX-TS500 - telefon sznurowy - tonowe lub impulsowe wybieranie - ponowne wybieranie ostatniego numeru - mo liwoœæ monta u na œcianie Kolor czarny KX-TS500PDB C3 bia³y KX-TS500PDW C4 TELEFON PANASONIC KX-TS308PDW - telefon sznurowy - wyœwietlacz LCD - opisy na obudowie w jêzyku polskim - Data Port - skrócone wybieranie - przycisk Redial - przycisk Flash - cyfrowy system g³oœnomówi¹cy - wybieranie tonowe lub impulsowe - blokada wyjœcia - kolor bia³y TELEFON PANASONIC KX-TSC11PDW - telefon sznurowy - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - wyœwietlacz LCD - rejestr po³¹czeñ - blokada po³¹czeñ - pamiêæ szybkiego wybierania numerów - tonowe lub impulsowe wybieranie - kolor bia³y Kolor bia³y KX-TS308PDW C5 Kolor bia³y KX-TSC11PDW C089 TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT KX-TG funkcja identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego z zapamientywaniem 50 nazw lub numerów - czytelny podœwietlany wyœwietlacz LCD - ³atwa obs³uga (przycisk nawigacyjny) - ksi¹ ka telefoniczna na 50 numerów i nazw - pamiêæ powtarzania ostatnio wybieranych numerów do 10 - mo liwoœæ wyboru tonu dzwonka w s³uchawce - jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów - alarm i zegar - blokada klawiatury - czas rozmawiania do 1 godzin - czas czuwania 150 godzin - akumulator Ni-MH - mo liwoœæ zamontowania na œcianie TELEFON PANASONIC KX-TG6411PDT / KX-TG641PDT / KX-TG641PDT - telefon bezprzewodowy DECT - funkcja identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego - mo liwoœæ wspó³pracy do 6 s³uchawek z baz¹ - funkcja SMS - system g³oœno mówi¹cy w s³uchawce - ksi¹ ka telefoniczna numerów i nazw - automatyczne powtarzanie numerów - du y podœwietlany wyœwietlacz LCD 1,8" - podœwietlana klawiatura - mo liwoœæ monta u na œcianie Kolor ciemnoszary KX-TG1381PDM C391 tytanowy KX-TG1381PDT C39 Kolor Rodzaj tytanowy KX-TG6411PDT C353 be owy wyœwietlacz 1.8'' KX-TG6411PDJ C354 srebrny KX-TG6411PDS C355 tytanowy KX-TG641PDT C356 srebrny -ga s³uchawka w zestawie KX-TG641PDS C35 be owy KX-TG641PDJ C358 tytanowy KX-TG641PDT C359 z automatem zg³oszeniowym srebrny KX-TG641PDS C360 58

19 MASZYNY BIUROWE TELEFONY, FAKSY C TELEFON PANASONIC KX-TG8411 / KX-TG841 - telefon bezprzewodowy DECT - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - kolorowy podœwietlany wyœwietlacz -,0 cale - mo liwoœæ wspó³pracy do 6 s³uchawek z baz¹ - funkcja SMS - system g³oœno mówi¹cy - lista identyfikacyjna - 50 numerów - ksi¹ ka telefoniczna - 00 numerów i nazw - pamiêæ powtarzania numerów - podœwietlana klawiatura - restrykcje po³¹czeñ - blokada klawiatury - tryb nocny S UCHAWKI NAG OWNE PANASONIC KX-TCA89EX / KX-TCA94EXB - opcjonalna s³uchawka nag³owna - do telefonów sznurowych oraz telefonów bezprzewodowych DECT - kolor czarny Kolor Rodzaj piano black KX-TG8411PDB C361 wyœwietlacz,0'' srebrny KX-TG8411PDN C36 piano black z automatem zg³oszeniowym KX-TG841PDB C363 Typ do tel. KX-TS3xx KX-TCA89EX C6 micro KX-TCA94EXB C TELEFAKS NA PAPIER ZWYK Y KX-FC8PD-T - telefaks ze s³uchawk¹ DECT - telefaks na papier zwyk³y - technologia wydruku - termotransferowa - prêdkoœæ transmisji - 9,6 kbps - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - wybieranie jednoprzyciskowe - system g³oœno mówi¹cy - cyfrowy automat zg³oszeniowy TELEFAKS NA PAPIER ZWYK Y KX-FP18PD-S / KX-FP0PD-S - telefaks na papier zwyk³y - technologia wydruku - termotransferowa - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego FSK - rozsy³anie sekwencyjne - transmisja opóÿniona - funkcja kopiowania - ksi¹ ka telefoniczna 50 pozycji - wybieranie jednoprzyciskowe 9 numerów - cyfrowy system g³oœno mówi¹cy - wydruk raportów Kolor tytanowy KX-FC8PD-T C365 Kolor Typ Prêdkoœæ transmisji z automatem zg³oszeniowym 14,4 kbps KX-FP18PD-S C155 srebrny - 9,6 kbps KX-FP0PD-S C90 TELEFAKS NA PAPIER TERMICZNY KX-FT 988 / KX-FT cyfrowy automat zg³oszeniowy z 18 min czasem nagrywania - maksymalna prêdkoœæ modemu: 9600 b/s (dobierana automatycznie) - pamiêæ dokumentów o pojemnoœci 8 stron - 64 odcienie szaroœci - funkcja: kopiowania, identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego - komunikaty na dwuliniowym wyœwietlaczu LCD i wydruki raportów w jêzyku polskim - przycisk nawigacyjny u³atwiaj¹cy dostêp do funkcji telefaksu oraz ksi¹ ki telefonicznej - ksi¹ ka telefoniczna (100 numerów) - wybieranie jednoprzyciskowe: 10 wpisów - rozsy³anie sekwencyjne - do 0 abonentów - transmisja opóÿniona - elektroniczna regulacja g³oœnoœci s³uchawki, systemu g³oœno mówi¹cego, automatu zg³oszeniowego oraz dzwonka KX-FT988 - technologia wydruku: druk na papierze termoczu³ym z automatycznym ciêciem papieru KX-FT986 - technologia wydruku: druk na papierze termoczu³ym FAX LASEROWY CANON I-SENSYS FAX-L140 - faks na papier zwyk³y A4 z tanim wydrukiem laserowym - faksmodem SuperG3 (33,6 kb/s, 3-sekundowa transmisja strony) - pamiêæ 340 stron wysy³anych i odbieranych wiadomoœci - 15 numerów wybierania jednodotykowego i 100 wybierania kodowego - podajnik papieru na 150 arkuszy - automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy - -liniowy podœwietlany wyœwietlacz z polskim menu - wydajnoœæ tonera 3000 str. w trybie oszczêdzania tonera - opcjonalna s³uchawka telefoniczna TEL 6 KIT - interfejs USB i funkcja drukarki laserowej w modelu L160 C366 KX-FT988 KX-FT986 C91 C9 59

20 FAKSY, DRUKARKI FAX ATRAMENTOWY CANON JX10P - niewielki i niedrogi telefaks JX10P spe³nia wszystkie potrzeby w zakresie faksowania dziêki funkcji przetwarzania obrazów UHQ, która zapewnia wy sz¹ ostroœæ - w celu u³atwienia pracy telefaks wyposa ono w podajnik o pojemnoœci 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemnoœci 0 arkuszy oraz funkcjê drukowania z komputera - przystêpny cenowo telefaks atramentowy - kaseta FINE - 9 przycisków szybkiego wybierania, 60 numerów wybierania kodowego - eleganckie wzornictwo - pamiêæ telefaksu na 60 stron - drukarka komputerowa pod³¹czana przez port USB - szybkoœæ i jakoœæ druku laserowego - 5,5 obrazu/min. JX10P C368 DRUKARKA IG OWA PANASONIC KX-P130-PL - 4 ig³y - 11," - 50 znaków/s - podajnik - opcja kolor KX-P130-PL C36 DRUKARKA ATRAMENTOWA HP OFFICEJET PRO technologia druku termiczna HP Inkjet - typy atramentów atramenty pigmentowe (kolorowe), atrament pigmentowy (czarny) - prêdkoœæ druku A4: czarny tekst do 35 str./min. mieszany tekst i kolorowa grafika do 34 str./min. - jakoœæ druku w czerni: do 100 x 100 dpi, kolor: do 4800 x 100 dpi - druk bez marginesów: Tak (do 10 x 9 mm) - marginesy wydruku górny: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm - jêzyki drukowania: HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3 - czcionki: 8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym uk³adzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawieraj¹ znak euro) - normatywny cykl pracy (miesiêcznie, format A4) do stron - standardowo: podajnik na 50 arkuszy, opcjonalny drugi podajnik papieru na 50 arkuszy - drukowanie dwustronne: automatyczny (standardowo) - zu ycie energii: 48 W (aktywnoœæ/drukowanie), 3,5 W (tryb oszczêdzania energii/oczekiwanie), 0,3 W (drukarka wy³¹czona) - interfejsy Port USB.0, Ethernet - pamiêæ standardowo: 3 MB; maksymalnie: 3 MB - wymiary: 494 x 49 x 180 mm (z zainstalowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego) - waga:,8 kg (z zainstalowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego) w opakowaniu: 11,8 kg - mo liwoœci sieciowe standardowy (wbudowana karta Ethernet) - roczna gwarancja na sprzêt CB09A C380 60

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner Urządzenia wielofunkcyjne A4 Ricoh Aficio SP C240SF Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner, faks Ricoh Aficio SP C242SF Taca ręczna na 1 arkusz Automatyczny podajnik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE REWOLUCJA W SPOSOBIE NISZCZENIA DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI. Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

TELEFONY. Telefon KX-TS Super cena PANASONIC. zadzwoñ! wyświetlacz. system głośnomówiący. automatyczna sekretarka. Telefon KX-TS 620. zadzwoñ!

TELEFONY. Telefon KX-TS Super cena PANASONIC. zadzwoñ! wyświetlacz. system głośnomówiący. automatyczna sekretarka. Telefon KX-TS 620. zadzwoñ! TELEFONY FAKSY TELEFONY KX-TS 500 29-100-PAN0500-000 Regulacja głośności dzwonka, regulacja głośności w słuchawce, powtarzanie ostatniego numeru, tonowe lub impulsowe wybieranie numerów, możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Lato Cyfrowe telefony bezprzewodowe Telefaksy Urządzenia laserowe Telefony sznurowe

Lato Cyfrowe telefony bezprzewodowe Telefaksy Urządzenia laserowe Telefony sznurowe Lato 2009 Cyfrowe telefony bezprzewodowe Telefaksy Urządzenia laserowe Telefony sznurowe Telefony Cyfrowe telefony bezprzewodowe z kolorowym LCD KX-TG8421 z ok. 40 min czasem nagrywania Duży, 2,0-calowy,

Bardziej szczegółowo

TARNATOR C4 TARNATOR C1 SD 9332 CICHA PRACA, DOSKONAŁA NISZCZARKA BIUROWA, PRODUKT ROKU 2008/2009 NISZCZARKI TARNATOR. Niszczarki dokumentów. 15l.

TARNATOR C4 TARNATOR C1 SD 9332 CICHA PRACA, DOSKONAŁA NISZCZARKA BIUROWA, PRODUKT ROKU 2008/2009 NISZCZARKI TARNATOR. Niszczarki dokumentów. 15l. NISZCZARKI C4 UNIWERSALNA NISZCZARKA DO DOMU I BIURA. FUNKCJE NISZCZARKI PODNOSZĄ KOMFORT PRACY UŻTKOWNIKA. Niewielkie rozmiary, mała waga, automatyczne funkcje niszczarki, cięcie w cząstki, blokada przed

Bardziej szczegółowo

Niszczarki 2013 BEZ UŻYCIA RĄK. Nowa linia niszczarek Auto+ NISZCZ DOKUMENTY AUTOMATYCZNIE OSZCZĘDŹ DO 98% CZASU POŚWIĘCANEGO NA NISZCZENIE

Niszczarki 2013 BEZ UŻYCIA RĄK. Nowa linia niszczarek Auto+ NISZCZ DOKUMENTY AUTOMATYCZNIE OSZCZĘDŹ DO 98% CZASU POŚWIĘCANEGO NA NISZCZENIE Niszczarki 2013 Nowa linia niszczarek Auto+ NISZCZ DOKUMENTY AUTOMATYCZNIE BEZ UŻYCIA RĄK OSZCZĘDŹ DO 98% CZASU POŚWIĘCANEGO NA NISZCZENIE WŁÓŻ papier ZAMKNIJ pokrywę GOTOWE Wystarczy włożyć papier do

Bardziej szczegółowo

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW zintegrowany kosz na ścinki o pojemności 13 l z otworem na papier nie wymagający zniszczenia Niszczarka dokumentów HSM Shredstar S5 z termicznym zabezpieczeniem przeciwobciąŝeniowym

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk Wrzeszcz, tel. (058) 347 17 44 Gdańsk, dnia 5.03.2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2014 Katalog NISZCZARKI

2014 Katalog NISZCZARKI ŚWIATOWY LIDER WŚRÓD NISZCZAREK AUTO FEED 01 Katalog NISZCZARKI 0-0 KARTEK W ofercie nowe modele z gamy Auto Feed tnące na mikro ścinki Wysoka wydajność Wysoki poziom bezpieczeństwa Wysoka jakość WŁÓŻ

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

niszczenie dokumentów meble artykuły technologie

niszczenie dokumentów meble artykuły technologie 5 niszczenie dokumentów artykuły biu ro we meble technologie 8 2 8 5 P-48C FELLOWES 3lata Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Wyposażone w blokadę bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 niszczarki, laminatory Zamawiający dodaje następujące zapisy:

Zadanie nr 4 niszczarki, laminatory Zamawiający dodaje następujące zapisy: Zadanie nr 4 niszczarki, laminatory Zamawiający dodaje następujące zapisy: 4.1. Urządzenie do niszczenia płyt CD 1 sztuka. Specyfikacja (parametry minimalne): Szerokość wejścia: 225 mm; Wielkość ścinka:

Bardziej szczegółowo

Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp

Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp Niszczarki / DOKUMENTÓW i MULTIMEDIÓW lata na wszystkie urządzenia Niszczarka Wallner

Bardziej szczegółowo

Niszczarka Wallner S580. szerokość wejścia: 220 mm

Niszczarka Wallner S580. szerokość wejścia: 220 mm NISZCZARKI DOKUMENTÓW I MULTIMEDIÓW GWARANCJA 2 lata na wszystkie urządzenia Niszczarka Wallner S580 szerokość ścinka: 6 mm ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8 poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2 poziom

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ Radomsko, dn. 12.07.2016 r. WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN. SZANSA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAPYTANIE OFERTOWE Radomsko, dnia 02-08-2016 r. Znak sprawy: OK.2520.77.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne SUNWOOD SD-9332. Niszczarka dokumentów

Parametry techniczne SUNWOOD SD-9332. Niszczarka dokumentów Niszczarka dokumentów SUNWOOD SD-9332 Urządzenie zostało zaprojektowane dla małych i średnich biur. Wiele automatycznych funkcji znacznie podnosi komfort pracy użytkownika: funkcja ręcznego cofania, zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO Folder informacyjny

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO Folder informacyjny TECHNIKA BIURWA Niszczarki dokumentów HSM SECURI Folder informacyjny Niszczarki dokumentów HSM SECURI Niszczarki dokumentów HSM SECURI odznaczają się najwyższą jakością Made in Germany. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

To lepszy sposób. Przewodnik po niszczarkach. NOWOŚĆ gama niszczarek z auto podajnikiem

To lepszy sposób. Przewodnik po niszczarkach. NOWOŚĆ gama niszczarek z auto podajnikiem 2012 Przewodnik po niszczarkach NOWOŚĆ gama niszczarek z auto podajnikiem Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.rexeleurope.com/shredders To lepszy sposób Jak wybrać niszczarkę 1 2 Gdzie będzie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia. Część 2 Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 Różny

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW

CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW CENNIK NISZCZAREK DOKUMENTÓW 01.04.2005 zintegrowany kosz na ścinki o pojemności 13 l z otworem na papier nie wymagający zniszczenia Niszczarka dokumentów HSM Shredstar S5 z termicznym zabezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

kalkulatory meble artykuły technologie

kalkulatory meble artykuły technologie 08 kalkuory artykuły biu ro we meble technologie KALKULATORY NOWOŒÆ NOWOŒÆ BIG display 0, y y Kalkuory i drukarki etykiet 08 Kalkuor GR- indeks: 988 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 09 x 155 x 35

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - HSM

NISZCZARKI DOKUMENTÓW - HSM NISZCZARKI DOKUMENTÓW - HSM 91-071 Łódź ul. Ogrodowa 72/74 HSM - WYBIERASZ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ INFORMACJI I DANYCH Standardy jakości były zawsze istotne dla HSM, zarówno podczas projektowania i konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

telefony

telefony www.lobos.pl telefony TELEFONY 3 KX-TS 0 Regulacja głośności dzwonka, regulacja głośności w słuchawce, powtarzanie ostatniego numeru, tonowe lub impulsowe wybieranie numerów, możliwość montażu na ścianie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NISZCZARKI. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT SPIS TREŚCI: P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa

OFERTA NISZCZARKI. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT SPIS TREŚCI: P.H.U. BIS-MW s.c. ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa OFERTA NISZCZARKI SPIS TREŚCI: STRONA 2 - NISZCZARKI DO SZKOŁY I MAŁEGO BIURA STRONA 6 - NISZCZARKI OSOBISTE I PRZYBIURKOWE STRONA 8 - NISZCZARKI OGÓLNOBIUROWE STRONA 9 - AKCESORIA DO NISZCZAREK Staramy

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

KOBRA +1 KOBRA +2, +3

KOBRA +1 KOBRA +2, +3 małe i średnie biura CENA zdjęcia oferowanych seria: +1 w zł niszczarek KOBRA serii +1 niszczarka KOBRA +1 SS4 ES 890,00 1 085,80 niszczarka KOBRA +1 SS7 ES rodzaj i rozmiar cięcia paski 7,5 mm. 920,00

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 - identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF), - 2-liniowy wyświetlacz LSD z funkcją zegara, zmiana kontrastu, - ksiąŝka telefoniczna

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 7 KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 8 y Kalkuor SLD-N 1-1-CIT0-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 97,5 x 1 x mm. Kalkuor SDC-8 BN 1-1-CIT08-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 5 x 1 x 4 mm.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

:IV URZĄDZENIA BIUROWE

:IV URZĄDZENIA BIUROWE : URZĄDZENIA BIUROWE Kalkulatory kieszonkowe 102 Kalkulatory nabiurkowe 102 Kalkulatory naukowo-specjalistyczne 105 Kalkulatory z drukarką 105 Papier do kalkulatorów 106 Testery banknotów 106 Telefony

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ DR-100 TERMOGRAF Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ 1 czujnik temperatury 1 wejœcie sygnalizacyjne alarm temperatury obudowa hermetyczna zasilanie 12...24V lub 230V T1=23.3 C T2=15.6 C 10:46

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

telefony faksy meble artykuły technologie

telefony faksy meble artykuły technologie telefony faksy artykuły biu ro we meble technologie TELEFONY 3 KX-TS 0 Regulacja głośności dzwonka, regulacja głośności w słuchawce, powtarzanie ostatniego numeru, tonowe lub impulsowe wybieranie numerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia Zakup i dostawa drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, gilotyny do papieru i laminatora na potrzeby Departamentu

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

niszczarki 36 olej do niszczarek 37 kalkulatory 40 telefony 42 telefaxy 42 metkownice 42 drukarki 43 testery banknotów 43 baterie 44 ładowarki 44

niszczarki 36 olej do niszczarek 37 kalkulatory 40 telefony 42 telefaxy 42 metkownice 42 drukarki 43 testery banknotów 43 baterie 44 ładowarki 44 URZĄDZENIA BIUROWE niszczarki 36 olej do niszczarek 37 kalkulatory 40 telefony 4 telefaxy 4 metkownice 4 drukarki 43 testery banknotów 43 baterie 44 ładowarki 44 NISZCZARKI Niszczarka S580 szerokość wejścia:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE

KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE 08 KALKULATORY BIUROWE NAUKOWE DRUKUJĄCE KALKULATORY 8 y,90 Cena brutto: 15,87 zł Kalkuor SLD-N 1-1-CIT0-0 Wymiary (wysokość x skość x grubość): 97,5 x 1 x mm. 19,90 Cena brutto: 4,48 zł Kalkuor SDC-8

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

katalog 2012/2013 przewodnik po laminacji, oprawie dokumentów, niszczarkach, gilotynach, akcesoriach biurowych

katalog 2012/2013 przewodnik po laminacji, oprawie dokumentów, niszczarkach, gilotynach, akcesoriach biurowych katalog 2012/2013 przewodnik po laminacji, oprawie dokumentów, niszczarkach, gilotynach, akcesoriach biurowych już 24 modele niszczarek Wallner nowej generacji Większy wybór, wyższa najnowocześniejsze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA BIUROWE NOWOŚĆ. Drukarka laserowa HP Color LaserJet CP1215

URZĄDZENIA BIUROWE NOWOŚĆ. Drukarka laserowa HP Color LaserJet CP1215 Drukarka laserowa HP LaserJet P2035 czarno-biała drukarka laserowa, doskonale nadająca się do stosowania w ograniczonej przestrzeni (szerokość drukarki 36,6 cm) prędkość drukowania do 30 str./min zalecana

Bardziej szczegółowo

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO. Katalog Produktów

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO. Katalog Produktów Niszczarki dokumentów SECURIO Katalog Produktów Niszczarki dokumentów SECURIO seria AF Innowacyjność, wygoda i oszczędność czasu. Niszczarki serii AF z automatycznym podajnikiem papieru i technologią Nanogrip

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

Nowe gwiazdy na rynku! Rodzina niszczarek HSM shredstar 2014! HSM shredstar X13 950 PLN

Nowe gwiazdy na rynku! Rodzina niszczarek HSM shredstar 2014! HSM shredstar X13 950 PLN BIULETYN INFORMACYJNO PROMOCYJNY ZIMA/WIOSNA 2014 Przełomowa oferta HSM! Nowe gwiazdy na rynku! Rodzina niszczarek HSM shredstar 2014! HSM shredstar X13 950 PLN HSM shredstar X15 1220 PLN HSM shredstar

Bardziej szczegółowo

DANLAB Wyposa enie laboratorium

DANLAB Wyposa enie laboratorium Inkubatory CO 2 Panel sterowania Regulator PID z elektronicznym wywietlaczem wyposa ony w ekran dotykowy pozwala u ytkownikowi na szybki i ³atwy dostêp do menu. Umo liwia rejestracjê danych temperatury,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 36 TELEFONY 37 TELEFAKSY 38 WAGI 39 TESTERY BANKNOTÓW 39-40 BATERIE 40-41

URZĄDZENIA DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 36 TELEFONY 37 TELEFAKSY 38 WAGI 39 TESTERY BANKNOTÓW 39-40 BATERIE 40-41 URZĄDZENIA NISZCZARKI 8-20 OLEJ DO NISZCZAREK 15 GILOTYNY 21-23 TRYMERY 23-24 DRUKARKI ETYKIET 25-30 KALKULATORY 31-35 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 36 TELEFONY 37 TELEFAKSY 38 WAGI 39 TESTERY BANKNOTÓW

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo