NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S"

Transkrypt

1

2 NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenia p³yt CD - pojemnoœæ kosza 1 l 1l 8 Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 3,9 x 44 mm 8 1 l PPS 08C C193 NISZCZARKA WALLNER PPS 0C - niszczarka typu cross cut klasy popularnej o du ej wydajnoœci - tnie jednorazowo do kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - niszczy zszywki, spinacze oraz p³yty CD i karty plastikowe - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenia p³yt CD - pojemnoœæ kosza 1 l 1l Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 3,9 x 44 mm 1 l PPS 0C C19 NISZCZARKI WALLNER PPS 06S / PPS 06C - automatyczny start/stop i funkcja cofania zmniejszaj¹ ryzyko zakleszczenia papieru - blokada bezpieczeñstwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urz¹dzenia po zdjêciu g³owicy - szerokoœæ wejœcia 0 / 30 mm - dioda informuj¹ca o gotowoœci do dzia³ania - pojemnoœæ kosza 1 l PPS 06S - okienko w obudowie modelu pozwala kontrolowaæ poziom nape³nienia kosza - tnie jednorazowo 14 kartek (0 g/m ) na paski o szerokoœci 5,8 mm PPS 06C - tnie jednorazowo 5 kartek (0 g/m ) na œcinki o rozm. 4 x 36 mm - wyposa ona w kosz z otworem do wrzucania innych odpadków 14 1l 5 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PPS 06S 0 mm 5,8 mm 14 PPS 06S C001 1 l PPS 06C 30 mm 4 x 36 mm 5 PPS 06C C00 PPS 06S PPS 06C NISZCZARKA WALLNER PPS 50S - automatyczny start/stop i funkcja cofania zmniejszaj¹ ryzyko zakleszczenia papieru - szerokoœæ wejœcia 30 mm - niszczy zszywki, spinacze oraz p³yty CD i karty plastikowe - wyjmowany kosz o pojemnoœci 8 l - okienko w obudowie pozwala kontrolowaæ poziom nape³nienia kosza - model wyposa ony w elektroniczne zabezpieczenie przed przeci¹ eniem - urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie przy nadmiernej iloœci niszczonych kartek - tnie jednorazowo 9 kartek (0 g/m ) na paski o szerokoœci 5,8 mm 9 8l Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 30 mm 5,8 mm 9 8 l PPS 50S C004 4

3 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKA WALLNER PPS 330C - profesjonalna niszczarka o wysokim poziomie bezpieczeñstwa DIN4 - niszczy jednorazowo do 11 kartek (0 g/m ) na œcinki o rozmiarze 1,9 x 10 mm - tnie p³yty CD, karty plastikowe i dyskietki - niszczy zszywki i spinacze - funkcjonalny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny - automatyczny start/stop - Autoreverse funkcja cofania - termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - osobna szczelina do kruszenie p³yt CD i dyskietek - pojemnoœæ kosza 40 l 40l 11 Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 1,9 x 10 mm l PPS 330C C194 NISZCZARKI KOBRA SERII +1 - pe³na automatyzacja obs³ugi - automatyczny start/stop zapewniaj¹cy ³atw¹ i bezpieczn¹ obs³ugê - zabezpieczenie przed przegrzaniem - mo liwoœæ pracy ci¹g³ej przez 4 godziny na dobê bez przegrzewania - trwa³e no e odporne na zszywki i spinacze - niszczenie p³yt CD (+1 SS4, +1 SS) - system Energy Smart - zerowe zu ycie mocy w funkcji stand-by - wyjmowany, ³atwy do oczyszczenia pojemnik na œcinki - okno w obudowie umo liwiaj¹ce kontrolê nape³nienia kosza - szerokoœæ wejœcia 30 mm - pojemnoœæ kosza 38,5 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza +1 SS4 3,8 mm SS4 ES C59 +1 SS,5 mm SS ES C60 38,5 l +1 SS6 5,8 mm SS6 ES C CC4 3,5 x 40 mm CC4 ES C61 38,5l NISZCZARKI KOBRA SERII 40 - niszczarki osobiste o du ej wydajnoœci - ³atwy do opró niania kosz - nie wymaga u ywania worków plastikowych - pe³na automatyzacja obs³ugi, auto start/stop, funkcja cofania, sygnalizacja trybu czuwania - system Energy Smart - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wybrane modele niszcz¹ karty plastikowe dyskietki i p³yty CD - model 40 HS przeznaczony do niszczenia poufnych dokumentów - szerokoœæ wejœcia 40 mm - kosz 35 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 40 S4 3,8 mm S4 ES C01 40 SS 1,9 mm SS ES C SS4 Turbo 3,8 mm SS4 ES C SS5 Turbo 5,8 mm l 40 SS5 ES C C Turbo 1,9 x 15 mm C ES C01 40 C4 Turbo 3,5 x 30 mm C4 ES C HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C019 35l NISZCZARKI KOBRA SERII 60 - niszcz¹ du ¹ iloœæ dokumentów ³¹cznie ze zszywkami i spinaczami oraz karty plastikowe - umo liwiaj¹ niszczenie wydruków komputerowych wraz z perforacj¹ - zasobnik o pojemnoœæ 85 l - szerokoœæ wejœcia 60 mm - zastosowanie worków plastikowych u³atwia usuwanie du ej iloœci œcinków - pe³na automatyzacja obs³ugi, auto start/stop, funkcja cofania, sygnalizacja trybu czuwania - system Energy Smart - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wybrane modele niszcz¹ karty plastikowe, dyskietki i p³yty CD - modele 60 HS, 60 HS przeznaczone do niszczenia poufnych dokumentów Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 60 S 1,9 mm S ES C01 60 S4 3,8 mm S4 ES C00 60 S5 5,8 mm S5 ES C0 60 C 1,9 x 15 mm l 60 C ES C03 60 C4 3,5 x 30 mm C4 ES C04 60 HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C0 60 HS 0,8 x 9,5 mm HS ES C319 85l 43

4 NISZCZARKI NISZCZARKI KOBRA SERII + / +3 - niszczarki przeznaczone do œreej wielkoœci biur i urzêdów - specjalna pokrywa, daje gwarancjê bezpiecznego u ytkowania - system Energy Smart - oszczêdnoœæ energii dziêki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by - system Throw and Shred - mo liwoœæ niszczenia zgniecionych kartek papieru (Kobra +3) - dwa osobne zestawy no y tn¹cych do niszczenia papieru oraz p³yt CD/DVD i kart plastikowych - trwa³e no e odporne na zszywki i spinacze - automatyczny start/stop - sensory automatycznie wstrzymuj¹ce prace urz¹dzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie poesiona - dioda informuj¹ca o wyjêtym koszu - przezroczyste okno w obudowie pozwala na kontrolê poziomu nape³nienia kosza - oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia p³yt CD/DVD i dyskietek - wyjmowany, ³atwy do oczyszczenia, zintegrowany pojemnik na œcinki - osobny pojemnik na œcinki papieru oraz p³yt CD/DVD i kart plastikowych - szerokoœæ wejœcia 30 mm - pojemnoœæ kosza 40 l Model Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza + S,5 mm 6 C195 + SS4 3,8 mm l C CC3 3,5 x 40 mm 14 C19 40l NISZCZARKI FELLOWES P-40 / P-5CS - niewielkich rozmiarów niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natê eniu idealne do u ytku przez 1 osobê w domu lub ma³ym biurze - niszczy jednorazowo 8 kartek (0 g/m ) - szerokoœæ wejœcia 30 mm - funkcja start/stop (fotokomórka), funkcja cofania P-40 - niszcz¹ ma³e zszywki, karty kredytowe - maks. rekomendowana iloœæ dziennie niszczonych kartek 10 szt. - gwarancja: rok na ca³oœæ urz¹dzenia, 3 lata na no e tn¹ce - tnie na paski 6,3 mm, poziom bezpieczeñstwa DIN1 - kosz o pojemnoœci 1 litrów P-5 - tnie na œcinki 3,9 x 50 mm, poziom bezpieczeñstwa DIN3 - maks. rekomendowana iloœæ dziennie niszczonych kartek 160 szt. - kosz o pojemnoœci 19 litrów - niszczy ma³e zszywki, karty kredytowe - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 3 lata na no e tn¹ce - niszczarka zosta³a wyposa ona w technologiê Safe Sense - unikalny czujnik bezpieczeñstwa - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuj¹cy pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - ³atwe opró nianie kosza i zdejmowanie g³owicy dziêki obrotowemu systemowi na³o enia - kosz dziêki szerokiej szczelinie mo e byæ tak e wykorzystywany do wyrzucania innych odpadków - miarka iloœci niszczonych kartek ZALECENIA - niszczarki tn¹ce na œcinki wymagaj¹ okresowej konserwacji oliwienia no y tn¹cych specjalnym olejem technicznym z aplikatorem Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza P-40 6,3 mm 1 l 3500 C30 30 mm 8 P-5CS 3,9 x 50 mm 19 l C NISZCZARKI FELLOWES PS-63T / PS-68CT - funkcja Turbo Jam Release u³atwia usuniêcie zakleszczonych dokumentów - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyjmowany kosz o pojemnoœci 3 l - system organizacji kabla - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami, spinaczami oraz karty kredytowe - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e tn¹ce PS-63T - niszczy jednorazowo 10 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN PS-68CT - niszczy jednorazowo 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 50 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN3 10 3l 8 NISZCZARKI FELLOWES PS-3i / PS-9Ci - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 3 litrów - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e tn¹ce - obudowa na kó³kach z blokad¹ - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du ¹, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczne dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - system organizacji kabla PS-3i - niszczarka osobista do œreego biura - niszczy jednorazowo 14 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN PS-9Ci - niszczarka osobista do ma³ego biura - niszczy jednorazowo 13 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 14 3l 13 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-63T 5,8 mm C mm 3 l PS-68CT 3,9 x 50 mm C31 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-3i 5,8 mm C3 30 mm 3 l PS-9Ci 3,9 x 38 mm C33 44

5 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKI FELLOWES PS-83i / SB-89Ci NISZCZARKA FELLOWES SB-99CI - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - obudowa na kó³kach z blokad¹ - wyjmowany kosz o pojemnoœci 8 litrów - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e tn¹ce - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej PS-83i - niszczarka osobista do œreego biura - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN SB-89Ci - niszczy jednorazowo 16 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 18 8l 16 - niszczy jednorazowo 1 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN3 - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 34 litrów - w¹ska obudowa na kó³kach z blokad¹ - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e tn¹ce - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczna dziêki czujnikowi SAFE SENSE - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - wyd³u ony czas pracy ci¹g³ej - osobny kosz na zniszczone noœniki umo liwia segregacjê odpadów - kieszeñ na dokumenty przeznaczone do zniszczenia - system organizacji kabla 34l 1 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza PS-83i 5,8 mm C34 30 mm 8 l SB-89Ci 3,9 x 38 mm C6 Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza 30 mm 3,9 x 38 mm 1 34 l C68 NISZCZARKI FELLOWES MS-450Ci / MS-460Ci - niszczarki o podwy szonym stopniu zabezpieczenia zniszczonych dokumentów - mog¹ niszczyæ dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start/stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o du ej pojemnoœci - obudowa na kó³kach z blokad¹ - technologia Safe Sense zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi i zwierzêta - system 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje prace i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - osobne kosze i szczeliny na dokumenty oraz inne noœniki umo liwiaj¹ segregacjê odpadów - ciche, dziêki zastosowaniu technologii SilentShred - system organizacji kabla MS-450Ci - niszczy jednorazowo kartek (0g/m ) na œcinki x 10 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN4 - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 5 lat na no e MS-460Ci - niszczy jednorazowo 1 kartek (0g/m ) na œcinki x 10 mm - poziom bezpieczeñstwa DIN4 - gwarancja lata na ca³oœæ urz¹dzenia, lat na no e NISZCZARKI FELLOWES SB-15i / SB-15Ci - niszczarki biurowe o w¹skiej obudowie przeznaczone do œreego natê enia pracy w du ym biurze - szerokoœæ szczeliny wejœciowej 30 mm - elektroniczny start-stop, funkcja cofania - wyjmowany kosz o pojemnoœci 49 litrów - obudowa na kó³kach z blokad¹ - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - technologia Safe Sense zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzêta - system 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - ciche dziêki zastosowaniu technologii SilentShred - funkcja oszczêdnoœci energii wy³¹cza urz¹dzenie po minutach od zakoñczenia niszczenia - wysuwany kosz o du ej pojemnoœci gwarantuje czystoœæ i ³atwoœæ opró niania - oddzielny kosz na zniszczone p³yty CD/DVD - mo e niszczyæ dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i p³yty CD/DVD SB-15i - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na paski 5,8 mm, DIN SB-15Ci - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 38 mm, DIN l 18 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza MS-450Ci 3 l C mm x 10 mm MS-460Ci 1 8 l C184 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza SB-15i 5,8 mm C35 30 mm l SB-15Ci 3,9 x 38 mm C36 45

6 NISZCZARKI NISZCZARKI FELLOWES C-30 / C-30C - zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej - idealne do œreego lub du ego biura (5 do 10 u ytkowników) - niszcz¹ zarówno dokumenty, jak i p³yty CD oraz karty kredytowe - dotykowy panel kontrolny - elektroniczny start/stop - fotokomórka - zatrzymanie silnika przy zakleszczeniu papieru i automatyczne, wstêpne wycofanie papieru - dioda informacyjna - zatrzymanie pracy przy przepe³nionym koszu lub otwartych drzwiach - dioda informacyjna - obudowa szafkowa na rolkach - program opieki Fellowes Assistance - jednoelementowe no e tn¹ce Powershred Cutting System - pó³ka w drzwiach do przechowywania worków, instrukcji - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - szerokoœæ wejœcia 54 mm - kosz 9 l C-30 - niszczy jednorazowo 4 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 mm - prêdkoœæ niszczenia,6 m/min C-30C - niszczy jednorazowo 18 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 x 30 mm - prêdkoœæ niszczenia 6, m/min NISZCZARKI FELLOWES C-40 / C-40CX 4 9l - gwarancja: lata na ca³oœæ urz¹dzenia, 0 lat na no e tn¹ce - niszczy zarówno dokumenty ze zszywkami i ma³ymi spinaczami biurowymi, jak i p³yty CD oraz karty kredytowe - szerokoœæ wejœcia 300 mm - kosz o pojemnoœci 15 litrów - dotykowy panel kontrolny - obudowa szafkowa na kó³kach - pó³ka w drzwiach do przechowywania worków, instrukcji - zatrzymanie pracy przy przepe³nionym koszu lub otwartych drzwiach - diody informacyjne C-40 - profesjonalne urz¹dzenie zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej. Idealna do du ego biura (powy ej 0 u ytkowników). - niszczy jednorazowo 8-30 kartek (0 g/m ), tnie na paski 3,9 mm, DIN 30 15l 18 - elektroniczny start/stop (fotokomórka) - zatrzymanie silnika przy zakleszczeniu papieru i automatyczne, wstêpne wycofanie papieru - dioda informacyjna - przycisk EXTRA POWER - funkcja rêcznego uruchomienia pracy no y tn¹cych przy zakleszczeniu papieru C-40CX - profesjonalne urz¹dzenia zaprojektowane do du ego obci¹ enia i pracy ci¹g³ej, idealne do du ego biura (powy ej 10 u ytkowników) - elektroniczny start/stop - fotokomórka, funkcja cofania papieru - system 100% Jam Proof zapobiega przeci¹ eniu niszczarki, automatycznie rozpoznaje, gdy iloœæ kartek do zniszczenia jest zbyt du a, zatrzymuje pracê i wycofuje dokumenty zapobiegaj¹c ich zaciêciu - bezpieczne dziêki czujnikowi Safe Sense - nowatorski system sensorów automatycznie zatrzymuje pracê no y w momencie dotkniêcia szczeliny wejœciowej przez ludzi lub zwierzê - niszczy jednorazowo 4-6 kartek (0 g/m ), na œcinki 6 3,9 x 30 mm, DIN3 - diody informacyjne: wskaÿnik funkcji Safe Sense, niskiego poziomu oleju, blokady papieru w trakcie niszczenia, przepe³nienia kosza, otwartych drzwi Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza C mm 3,9 mm 4 9 l C06 C-30C 3,9 x 30 mm C063 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza C-40 3,9 mm C3 300 mm 15 l C-40CX 3,9 x 30 mm C65 NISZCZARKA OPUS VS 501 SB - popularna niszczarka tn¹ca w systemie paskowym, polecana do u ytku domowego i ma³ych biur - wysuwane ramiê umo liwia zainstalowanie g³owicy tn¹cej na dowolnym pojemniku na œcinki 15l Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza szary 0 mm 6,5 mm DIN l C038 NISZCZARKI OPUS VS 505 C / VS 11 CD VS 505 C - niszczarka osobista tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) w 3 stopniu tajnoœci - wyposa ona w specjaln¹ szczelinê do niszczenia kart kredytowych VS 11 CD - uniwersalna niszczarka przybiurkowa cross-cut (3 stopieñ tajnoœci) - system paskowo - odcinkowy zapewnia wy szy stopieñ tajnoœci i kilkakrotnie mniejsz¹ objêtoœæ œcinek - niszczy karty kredytowe i p³yty CD 0l Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza VS 505 C mm 5-6 C039 czarno - z³oty 4 x 40 mm DIN3 0 l 11 CD 5 mm C095 NISZCZARKA OPUS VS 10 CD - wydajna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do poufnych dokumentów - wyposa ona w pojemnik umo liwiaj¹cy kontrolê objêtoœci œcinków - odporna na zszywki - niszczy karty kredytowe i p³yty CD/DVD 30l 1 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - z³oty 35 mm 4 x 35 mm DIN l C096 46

7 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI C NISZCZARKA OPUS VS 1 CD - niszczarka przybiurkowa tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut), polecana do ma³ych biur - przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych - wyposa ona w specjalne szczeliny do niszczenia kart kredytowych i p³yt CD - odporna na zszywki NISZCZARKA OPUS VS 1500 CA - bardzo wydajna niszczarka biznesowa tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) przeznaczona do niszczenia materia³ów poufnych - tnie na cz¹stki p³yty CD/DVD, niszczy karty kredytowe - posiada wysuwany pojemnik na œcinki - rekomendowana do œreego biura - odporna na zszywki i spinacze biurowe 19l 35l 15 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - srebrny 6 mm 4 x 5 mm DIN3 19 l C13 Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza czarno - srebrny 40 mm 4 x 41 mm DIN l C09 NISZCZARKI OPUS CS 08 / CS 418 CD / CS 3115 CD NISZCZARKI IDEAL 40 / 40-C/C - odporne na zszywki CS 08 - nowoczesna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych i tajnych - niszczy tak e karty kredytowe CS 418 CD - uniwersalna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do œrech biur - posiada osobn¹ szczelinê s³u ¹c¹ do niszczenia p³yt CD, kart plastikowych i dyskietek CS 3115 CD - uniwersalna niszczarka tn¹ca w systemie paskowo - odcinkowym (cross-cut) - przeznaczona do œrech biur - posiada osobn¹ szczelinê s³u ¹c¹ do niszczenia p³yt CD, kart plastikowych i dyskietek - bardzo cicho pracuj¹ce niszczarki przy biurkowe - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - niszcz¹ karty kredytowe - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 lat na no e 0l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza CS 08 0 mm x 1 mm DIN4 8 1 l C14 CS 418 CD 40 mm 4 x 40 mm 18 l C15 DIN3 CS 3115 CD 315 mm 4 x 30 mm 5 l C16 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza 40 4 mm DIN C099 0 mm 0 l 40-C/C 3 x 5 mm DIN3 6 - C100 NISZCZARKI IDEAL 60 / 60-C/C - przybiurkowe niszczarki biznesowe wyposa one w cichy i wydajny silnik - dostêpne w wersji paskowej (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (dokumenty poufne) - wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umo liwia sta³¹ kontrolê objêtoœci œcinek - odporne na zszywki i spinacze biurowe - niszcz¹ karty kredytowe - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL SERII nowoczesne, energooszczêdne (ESM) niszczarki biznesowe z szafk¹ z p³yty meblowej, z otwieranymi drzwiczkami i workiem na odpady wielokrotnego u ytku - wyposa one w najnowoczeœniejszy system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne), paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne i tajne) oraz SUPER MICRO CUT - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci (dokumenty tajne specjalnego znaczenia) - odporne na zszywki i spinacze biurowe (w wersji paskowej i C/C) - niszcz¹ karty kredytowe (w wersji paskowej i C/C) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 0l 35l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza 60 0 mm 4 mm DIN l C C/C 3 x 5 mm DIN3 6 - C10 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 15-1 C1 360-C/C 4 x 40 mm DIN C19 40 mm 35 l 360-C/C x 15 mm DIN C SM/C 0.8 x 5 mm DIN6 4-5 C0 4

8 NISZCZARKI NISZCZARKI IDEAL 403 / 403-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL 404 / 404-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 35l 50l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C 403-C/C 40 mm 4 x 40 mm DIN l C4 403-C/C x 15 mm DIN C3 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C5 404-C/C 40 mm 4 x 40 mm DIN l C 404-C/C x 15 mm DIN C6 NISZCZARKI IDEAL 501 / 501-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e NISZCZARKI IDEAL 503 / 503-C/C - energooszczêdne, bezpieczne (SPS), cicho pracuj¹ce niszczarki biznesowe rekomendowane do du ych biur - wyposa one w meblowe szafki, które wyciszaj¹ i amortyzuj¹ pracê g³owic tn¹cych - odporne na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 5l 100l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 1-3 C8 501-C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C9 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 1-3 C C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C3 NISZCZARKI IDEAL SERII 604 NISZCZARKI IDEAL 3103 / 3103-C/C - profesjonalne niszczarki przeznaczone do pracy ci¹g³ej dla zespo³u pracowników - wyposa one w mocny (640 W) silnik i szafki meblowe na kó³kach o du ej pojemnoœci - bezpieczeñstwo i komfort pracy zapewniaj¹ SAFETY PROTECTION SYSTEM, EASY SWITCH i ELECTRONIC CAPACITY CONTROL - optyczny wskaÿnik obci¹ enia silnika - kolor: szary - dostêpne równie w wersji SUPER MICRO CUT (mikroœcinki) - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci (dokumenty tajne specjalnego znaczenia) - odporne na zszywki i spinacze biurowe (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm i x 15 mm) - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm i x 15 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e - wydajne niszczarki biurowe przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3 w³¹cznie - obs³uga jest prosta i komfortowa dziêki zastosowaniu pomocniczych sygnalizatorów optycznych oraz funkcji automatycznego zatrzymania w przypadku zaciêcia siê papieru - odporna na zszywki i spinacze biurowe - kolor: szary - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (w wersji paskowej i 4 x 40) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e 140l 100l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 30-3 C C/C 60 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C SM/C 0,8 x 5 mm DIN6 5 - C3 Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN 4-6 C C/C 310 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C39 48

9 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI NISZCZARKI IDEAL 3803 / 3803-C/C - niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokoœci do 380 mm - wyposa one w mocny silnik (640 W) przystosowany do pracy ci¹g³ej - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (dokumenty poufne i tajne) - niszcz¹ karty kredytowej p³yty CD/DVD (w wersji paskowej 4 mm i paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - gwarancja lata na urz¹dzenie, 5 na no e C 160l Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN - 4 C C/C 380 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C4 NISZCZARKI IDEAL 400 / 400-C/C - niszczarki specjalistyczne produkcji niemieckiej przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów o szerokoœci do 400 mm - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (materia³y wewnêtrzne) i paskowo - odcinkowej (materia³y poufne i tajne) - niszcz¹ karty kredytowe, p³yty CD/DVD oraz dyskietki 3,5' (400 w wersji paskowej 6mm) - odporne na zszywki i spinacze biurowe - przystosowane do pracy ci¹g³ej - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowanie EASY SWITCH - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN C C/C 400 mm 4 x 40 mm DIN l C C/C x 15 mm DIN C45 NISZCZARKI IDEAL SERII energooszczêdne niszczarki specjalistyczne, przystosowane do pracy ci¹g³ej - wyposa one w optyczny wskaÿnik obci¹ enia silnika oraz automatyczny system smarowania no y tn¹cych - posiadaj¹ system bezpieczeñstwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz nowoczesny podœwietlany panel sterowania EASY SWITCH - dostêpne w wersji tn¹cej w systemie paskowym (dokumenty wewnêtrzne), paskowo - odcinkowym (dokumenty poufne i tajne) oraz Super Micro Cut - najwy szy na œwiecie stopieñ tajnoœci - wyposa one w worki wielokrotnego u ytku - niszcz¹ karty kredytowe i p³yty CD/DVD (z wyj¹tkiem modelu M/C i SM/C) - niszcz¹ dyskietki 3,5' (wersje: paskowa 6 mm oraz paskowo - odcinkowej 4 x 40 mm) - gwarancja lata na urz¹dzenia i 5 lat na no e Model Szer. wejœcia Szer. œcinków Stopieñ tajnoœci Il. kartek Poj. kosza mm DIN C C/C 4 x 40 mm DIN C C/C 405 mm x 15 mm DIN l C M/C 0,8 x 1 mm DIN C SM/C 0,8 x 5 mm DIN C5 00l 5l NISZCZARKI MERCURY RES13 / REX103 NISZCZARKI MERCURY RSS030 / RSX1630 / RSM130 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - ciêcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / no e - 1 stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury) - ultra cicha, tylko 55 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz i automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po 10 min - szczelina wejœciowa 30 mm - wysokoœæ 41 cm RES13 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 13 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 190 kartek A4) REX103 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 50 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 10 kartek A4) 13 3l 11 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 30 l - ciêcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / 10 no e - stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury;. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 60 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz i automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 5 mm RSS030 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 0 kartek (0 g/m ) RSX poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 16 kartek (0 g/m ) RSM130 - poziom bezpieczeñstwa DIN4 (œcinki 1,9 x 15 mm) - tnie maksymalnie 1 kartek (0 g/m ) 30l Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RES13 5,8 mm EU C6 czarny 30 mm 3 l REX x 50 mm EU C63 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RSS030 5,8 mm EU C38 RSX1630 grafitowy 5 mm 4 x 45 mm l 10395EU C39 RSM130 1,9 x 15 mm EU C

10 NISZCZARKI NISZCZARKI REXEL P180CD / P185 - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 40 mm - wysokoœæ 56 cm - gwarancja lata (10 na no e) P180CD - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartki (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 35 l (do 0 kartek A4) - ciêcie: papier, CD/DVD, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników P185 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 40 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 35 l (do 0 kartek A4) - ciêcie: papier, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników 35l 11 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza P180CD 5,8 mm 1010 C050 czarno - srebrny 40 mm 35 l P185 4 x 40 mm C051 NISZCZARKI REXEL V30WS / V35WS - ultra ciche niszczarki do ma³ego biura - niszcz¹ dokumenty, nie przeszkadzaj¹c rodzinie ani wspó³pracownikom - ciêcie: papier, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata (3 na no e) - ultra ciche, tylko 54 db - auto start/stop - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 0 mm - wysokoœæ 38 cm V30WS - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 8 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 18 l (do 80 kartek A4) V35WS - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 6 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 18 l (do 100 kartek A4) SUPER CICHA 8 18l 6 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza V30WS 5,8 mm C110 czarny 0 mm 18 l V35WS 4 x 45 mm C111 NISZCZARKI REXEL V60WS / V65WS - mniej opró niania, wiêcej niszczenia - ciêcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata ( na no e) - bardzo ciche, tylko 60 db - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne wy³¹czenie przy zdjêtym koszu - zabezpieczenie przed przegrzaniem - szczelina wejœciowa 0 mm - wysokoœæ 48 cm V60WS - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie 9 kartek (0 g/m ) - technologia kompaktowania œcinków - kosz mieœci 5% wiêcej œcinków - pojemnoœæ kosza 3 l (do 00 kartek A4) V65WS - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 34 mm) - tnie maksymalnie 6 kartek (0 g/m ) - pojemnoœæ kosza 3 l (do 0 kartek A4) SUPER CICHA 9 3l 6 Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza V60WS 5,8 mm C14 czarny 0 mm 3 l V65WS 4 x 34 mm C15 50

11 MASZYNY BIUROWE NISZCZARKI, AKCEROSIA DO NISZCZAREK C NISZCZARKI MERCURY RSX163 / RSS3 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 3 l - ciêcie: CD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze biurowe, laminowane dokumenty, folie do rzutników - gwarancja lata / 10 no e - -stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury,. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 55 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz - automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 30 mm - wysokoœæ 58 cm RSS3 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartki (0 g/m ) RSX163 - poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 16 kartek (0 g/m ) Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RSS3 czarny 30 mm 5,8 mm 3 l 10463EU C33 RSX163 4 x 45 mm EU C331 35l 16 NISZCZARKI MERCURY RDS50 / RDX1850 / RDM1050 / RDSM50 - technologia MERCURY - aktywny system zapobiegania zaciêciom papieru. Podœwietlana szczelina wejœciowa ostrze e Ciê, gdy spróbujesz podaæ niszczarce zbyt du o kartek za jednym razem. Czerwone œwiat³o oznacza STOP - za du o papieru, odejmij kilka arkuszy! Gdy szczelina podœwietli siê na zielono - NAPRZÓD - mo esz kontynuowaæ niszczenie bez ryzyka zaciêcia siê papieru. Niszczenie: bez problemów, bez ba³aganu, bez zbêdnych nerwów - pojemnoœæ kosza 50 l - gwarancja lata / 0 no e - -stopniowy system zabezpieczaj¹cy zaciêciom (1. Mercury,. Wycofanie) - bardzo cicha, tylko 60 db - kompleksowe bezpieczeñstwo u ytkownika (FingerSafe + 3 stopnie zabezp.) - auto start/stop - cofanie papieru - automatyczne czyszczenie g³owicy z pozosta³oœci ciêtych dokumentów - zabezpieczenie przed przegrzaniem - wysuwany kosz - automatyczne wy³¹czenie przy wyjêtym koszu - energooszczêdnoœæ, auto-wy³. po min - szczelina wejœciowa 50 mm - wysokoœæ 68 cm RDS50 - poziom bezpieczeñstwa DIN (paski 5,8 mm) - tnie maksymalnie kartek (0 g/m ) - ciêcie: CD/DVD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze RDX poziom bezpieczeñstwa DIN3 (œcinki 4 x 45 mm) - tnie maksymalnie 18 kartek (0 g/m ) - ciêcie: CD/DVD, papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze RDM poziom bezpieczeñstwa DIN4 (œcinki 1,9 x 15 mm) - tnie maksymalnie 11 kartek (0 g/m ) - ciecie: papier, zszywki, spinacze RDSM50 - poziom bezpieczeñstwa DIN5 (œcinki 0,8 x 11 mm) - tnie maksymalnie 8 kartek (0 g/m ) - ciêcie: papier Model Kolor Szer. wejœcia Szer. œcinków Il. kartek Poj. kosza RDS50 5,8 mm 1041EU C333 RDX x 45 mm EU C334 czarny 50 mm 50 l RDM1050 1,9 x 15 mm EU C335 RDSM50 0,8 x 11 mm EU C336 50l OLEJ DO NISZCZAREK FELLOWES - przeznaczony do niszczarek tn¹cych na œcinki - zapobiega osadzaniu siê œcinek na no ach tn¹cych urz¹dzenia - usprawnia pracê niszczarki - pojemnoœæ 350 ml i 10 ml Sposób u ycia - nanieœ na kartkê papieru niewielk¹ iloœæ oleju na ca³¹ jej powierzchniê - zniszcz kartkê w niszczarce - powtarzaj procedurê do momentu oczyszczenia no y ze œcinek Pojemnoœæ 350 ml 3550 C ml C13 WORKI DO NISZCZAREK OSOBISTYCH FELLOWES - dopasowane wymiarami do poszczególnych grup niszczarek Pojemnoœæ 38 l 3605 C l C l C18 l C

12 KALKULATORY KALKULATOR CASIO HL-80VER - 8-pozycyjny wyœwietlacz - zasilany bateri¹ - funkcja przeliczania walut - obliczenia procentowe - pamiêæ niezale na - twarda plastikowa obudowa - lata gwarancji - wymiary: zamkniêty 10 x 6,5 x 104 mm, otwarty 5 x 1 x 104 mm KALKULATOR VECTOR CH-1-1-pozycyjny wyœwietlacz - klawisz cofania - pamiêæ - obliczenia procentowe - zamykana, sztywna obudowa - gumowe przyciski - wymiary 95 x 63 x 10 mm HL-80VER C00 CH-1 C340 KALKULATOR CASIO SL-1100TV - wyœwietlacz: 10 cyfr - pierwiastek kwadratowy - obliczenia podatkowe TAX - pamiêæ - obliczenia czasowe - klawisz cofania - znak +/- (bateria s³oneczna + pastylka) - procenty - obliczenia mar owe - wymiary: 8,5 x 0 x 118,5 mm - waga: 60 g - miêkkie etui - dostêpny w kolorach: granatowy, bordowy, bia³y KALKULATOR TOOR TR-45 - na biurko, 1-pozycyjny, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹ Posiada: - funkcjê znaku +/- - funkcjê pamiêci - funkcjê pierwiastkowania - funkcjê procentow¹ - funkcjê kasowania ostatniej cyfry - funkcjê sumy ca³kowitej - funkcjê szybkiego liczenia - funkcjê cofania - funkcjê podwójnego znaku 0 - wymiary: 140 x 105 x 5 mm TR-45 C33 Kolor granatowy bordowy bia³y C69 C386 C38 KALKULATOR TOOR TR-96T - na biurko, 1-pozycyjny, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹ Posiada: - funkcjê obliczeñ podatkowych TAX - funkcjê znaku +/- - funkcjê pamiêci - funkcjê pierwiastkowania - funkcjê procentow¹ - funkcjê kasowania ostatniej cyfry - funkcjê sumy ca³kowitej - funkcjê cofania - funkcjê podwójnego znaku 0 - wymiary: 155 x 100 x 35 mm KALKULATOR VECTOR CH-3-1-pozycyjny wyœwietlacz - klawisz cofania - obliczanie mar y - pamiêæ - selektor zaokr¹glania miejsc CH-3 C1 TR-96T C338 5

13 MASZYNY BIUROWE KALKULATORY C KALKULATOR VECTOR CD pozycyjny wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - funkcja Check Correct 3 kroki przegl¹dania i korekty wykonywanych dzia³añ - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - 36 miesiêcy gwarancji - wymiary 151 x 10 x 0 mm KALKULATOR VECTOR CD pozycyjny wyœwietlacz - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - funkcja Check Correct - przegl¹danie i korekta do 10 kroków - obliczanie mar y - klawisz cofania CD-460 C134 CD-1181 C136 KALKULATOR VECTOR DK-09-1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - klawisz podwójnego zera - klawisz zmiany znaku +/- - obliczanie mar y - obliczenia procentowe - plastikowa obudowa i klawisze - 36 miesiêcy gwarancji - wymiary 60 x 15 x 3 mm KALKULATOR VECTOR DK-06-1-pozycyjny, du y wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - obliczanie sumy koñcowej (GT) - klawisz podwójnego zera - wymiary 00 x 150 x mm DK-06 C0 DK-09 C135 KALKULATOR CASIO GX-1V - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - zaokr¹glanie wyników - klawisz cofania - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 10 x 155 x 34,5 mm KALKULATOR VECTOR DK-81E - 1-pozycyjny wyœwietlacz o regulowanym k¹cie nachylenia - zaokr¹glanie wyników - funkcja przeliczania walut - obliczanie mar y - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera, klawisz cofania - wymiary 138 x 150 x 35 mm DK-81E C03 GX-1V C09 53

14 KALKULATORY KALKULATOR VECTOR CD-66RP - 1 pozycyjny wyœwietlacz - du y regulowany wyœwietlacz - nowoczesny design - obliczanie podatkowe TAX - funkcja check & correct do 10 kroków - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - obliczanie mar y - klawisz cofania - suma koñcowa GT KALKULATOR CASIO DJ-10T - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - Check Correct funkcja przegl¹dania i poprawiania obliczeñ do 100 kroków - obliczenie podatkowe (TAX) - obliczania sumy koñcowej GT - klawisz cofania - podwójne zasilania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 3,5 x 14 x 196 mm CD-66RP C343 DJ-10T C13 KALKULATOR CASIO DF-10TER - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - wymiary: 36 x 16 x 15 mm - plastikowe klawisze - metalowa nak³adka key rollover - bateria 1x LR44 - konwersja walut funkcja przeliczeñ euro funkcja (TAX) - selektor zaokr¹gleñ (0,1,,3,4,add) - przycisk podwójnego zera - niezale na pamiêæ - suma koñcowa GT Selektor (f, cut, 5/4) - obliczenia procentowe KALKULATOR CASIO DM-100TM - 1-pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - funkcja koszt, sprzeda, mar a - funkcja obliczeñ podatkowych (TAX) - obliczenia sumy koñcowej (GT) - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - metalowa obudowa - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 35 x 155 x 10 mm DF-10TER C140 DM-100TM C00 KALKULATOR CASIO JW-00TV - wyœwietlacz: 1 cyfr o regulowanym nachyleniu - pierwiastek kwadratowy - obliczenia podatkowe (TAX) - konwersja 4 walut - klawisz cofania, znaku +/-, pamiêci (bateria s³oneczna + LR 44) - procenty (MLP) - obliczenia mar owe - zaokr¹glanie liczb w górê i w dó³ - przybli enia do: 4; 3; ; 1; 0 miejsc po przecinku - suma ca³kowita (GT) - zapis walutowy - wymiary: 6,1 x 10 x 18,5 mm - waga: 10 g - dostêpny w kolorach: czarnym, bia³ym, czerwonym KALKULATOR CASIO GX-14V - 14-pozycyjny, du y wyœwietlacz - podwójna pamiêæ - obliczanie mar y - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz potrójnego zera - plastikowa obudowa i klawisze - wymiary 10 x 155 x 34,5 mm - 4 miesi¹ce gwarancji GX-14V C0 Kolor czarny bia³y czerwony C C388 C389 54

15 MASZYNY BIUROWE KALKULATORY C KALKULATOR VECTOR CD-65TM - 1 pozycyjny wyœwietlacz - du y regulowany wyœwietlacz - nowoczesny design - obliczanie podatkowe TAX - oblicznie handlowe (cost, sell, margin) - selektor zaokr¹glania miejsc dziesiêtnych - obliczanie mar y - klawisz cofania - suma koñcowa GT KALKULATOR VECTOR CD-6TM - 1 pozycyjny wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników - obliczenia sumy koñcowej (GT) - obliczanie mar y - obliczenia handlowe (cost, sell, margin) - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - klawisz podwójnego zera - obliczenia podatkowe TAX CD-65TM C341 CD-6TM C34 KALKULATOR TOOR TR kalkulator naukowy, 1-pozycyjny z dwuliniowym wyœwietlaczem, na bateriê tradycyjn¹ (1 x bateria zegarkowa) i s³oneczn¹. Umo liwia wykonanie ok. 40 operacji matematycznych Posiada: - funkcje pamiêci, pierwiastkowania, procentowania - funkcje trygonometryczne, hiperboliczne - funkcje zmiany jednostek, miary k¹tów - funkcje logarytmiczne, potêgowania - funkcje silni, kwadratowe - funkcje liczb ósemkowych, szesnastkowych, dziesiêtnych - funkcje kasowania ostatniej czynnoœci - wymiary: 160 x 85 x 1 mm KALKULATOR CASIO FX-991ES - naturalny zapis - tablica funkcji - logarytm o dowolnej podstawie - wartoœæ bezwzglêdna - wyœwietlacz o regulowanym kontraœcie - macierze, wektory - ca³ki, pochodne - równania, uk³ady równañ FX-991ES C03 TR-511 C339 KALKULATOR CASIO FX-8ES - 49 funkcji - dwuwierszowy wyœwietlacz wyœwietlaj¹cy u³amki zwyk³e, pierwiastki oraz inne funkcje matematyczne w sposób rzeczywisty - funkcja wielokrotnego powtarzania - dzia³ania na u³amkach zwyk³ych - tworzenie tablicy liczbowej z funkcji - wyœwietlanie wyników obliczeñ w formacie liczb niewymiernych - funkcja potêgi i funkcja pierwiastka potêgi - notacje in ynierskie - kombinacje i permutacje - statystyka (edytor danych statystycznych, odchylenie standardowe, analiza regresji) - 9 pamiêci zmiennych - plastikowe przyciski KALKULATOR VECTOR LP pozycyjny, du y wyœwietlacz - zaokr¹glanie wyników, obliczenie podatkowe (TAX) - obliczenia sumy koñcowej GT - klawisz cofania - klawisz zmiany znaku +/- - metalowa obudowa - 4 miesi¹ce gwarancji - wymiary 3 x 155 x 05 mm LP-105 C141 FX-8ES C01 55

16 KALKULATORY, BATERIE, SYSTEM REJESTARCJI CZASU PRACY KALKULATOR CASIO HR-150TEC - 1-pozycyjny wyœwietlacz - przeliczanie walut na EURO - funkcja obliczania podatku (TAX) - funkcja obliczeñ mar y MU - funkcja sumy koñcowej GT - obliczenia procentowe - dwukolorowy wydruk - niezale na pamiêæ - plastikowe klawisze - klawisz podwójnego zera - zaokr¹glenie w górê i w dó³ - prze³¹cznik liczby miejsc dziesiêtnych - prêdkoœæ wydruku,0 linii/s - gwarancja 4 miesi¹ce - wymiary 0 x 160 x 48,5 mm HR-150TEC C04 KALKULATOR VECTOR LP-304TS - 1-pozycyjny wyœwietlacz - zasilanie sieciowe - obliczanie podatkowe - obliczanie mar y - zaokr¹glanie wyników - tabulacja - cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji - klawisz sumy ca³kowitej - klawisz podwójnego zera - klawisze typu PC - dwukolorowy wydruk - prêdkoœæ druku: 3,5 linii/s - gwarancja min 4 miesi¹ce LP-304TS C310 KALKULATOR CASIO DR-30TEC - 14-pozycyjny wyœwietlacz - dwukolorowy wydruk ( RB-0 ) - zaokr¹glanie wyników - obliczenia mar y, kosztów - obliczenia procentowe / deltaprocentowe - prze³¹cznik liczby miejsc dziesiêtnych - sumy poœree oraz sumy ³¹czne ze zliczaniem sk³aków - konwersja walut z wykorzystaniem EURO - funkcja obliczeñ podatkowych (TAX) - niezale na pamiêæ - funkcja GT - klawisz cofania ostatniej cyfry - obliczenia zysków i strat - klawisz potrójnego zera - prêdkoœæ wydruku 3,5 linii/s - gwarancja 4 miesi¹ce - wymiary: 85 x 1 x 39 mm BATERIE ALKALICZNE MAXWELL Typ LR03 BA MAX LR03 PK4 BL C161 LR6 BA MAX LR6 4PK BL C16 LR0 BA MAX LR0 KP BL C163 C161 C16 C163 DR 30TEC C10 SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY SAFESCAN - cyfrowy zegar - terminal i oprogramowanie w jêzykach - zapamiêtuje do czasów - opcja identyfikacji przez kod PIN - eksportuje dane do programu Excel - oprogramowanie na PC w komplecie - proste funkcje raportowania - du y ekran LCD (18 x 64 pix) - TCP/IP interfejs sieciowy - eksport danych mo e siê odbywaæ przez port USB, 'flash' dysk - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - 40 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,48 kg - wymiary: 40 x 140 x 145 mm - w opakowaniu: - terminal - p³yta CD z oprogramowaniem - adapter zasilaj¹cy - 10 kart (SFTA810, SFTA855) - metalowy wspornik do monta u - elementy mocuj¹ce SFTA850 - natychmiastowy skan odcisku palca - rejestruje do 00 u ytkowników SFTA810 - czytnik kart - rejestruje do 1800 u ytkowników SFTA855 - natychmiastowy skan odcisku palca oraz zintegrowany czytnik kart - rejestruje do 00 u ytkowników Karty zbli eniowe Safescan - zestaw 5 kart - dystans odczytu: cm - wymiary: 85 x 54 mm - wspó³pracuje z SFTA810 oraz SFTA855 - lata gwarancji Model Kolor Wymiary Typ SFTA850 czarny 40 x 140 x 145 mm linie papilarne SFTA C349 SFTA810 czarny 40 x 140 x 145 mm karta SFTA C350 SFTA855 czarny 40 x 140 x 145 mm karta, linie papilarne SFTA C351 karty zbli eniowe bia³y 85 x 54 mm - SFRFIDB C35 56

17 MASZYNY BIUROWE TESTERY BANKNOTÓW C TESTER BANKNOTÓW MD œwietlówka UV (4 W), najpopularniejszy model handlowy MD 108 C086 TESTER BANKNOTÓW SF45 SAFESCAN - system identyfikacji fa³szerstw (pieni¹dze, dokumenty) - silna, podwójna lampa UV - zasilanie: 0 V - 40 V - lata gwarancji - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,54 kg - wymiary: 0 x 105 x 15 mm - w opakowaniu: - adapter UK - instrukcja obs³ugi w j. polskim Kolor Wymiar czarny 0 x 105 x 15 mm SF45-01 C344 TESTER BANKNOTÓW MD 38 - posiada trzy funkcje zintegrowane w jednym urz¹dzeniu: œwietlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, lampa bia³a do weryfikacji znaków wodnych oraz szk³o powiêkszaj¹ce do odczytywania mikrodruków MD 38 C08 TESTER BANKNOTÓW SF65 SAFESCAN - czterostopniowy system identyfikacji fa³szerstw (pieni¹dze, dokumenty) - silna, podwójna lampa UV - bia³e œwiat³o weryfikuj¹ce znaki wodne - czujnik wykrywaj¹cy znaki magnetyczne (USD, GBP, EUR) - szk³o powiêkszaj¹ce u³atwiaj¹ce weryfikacjê detali - automatyczny czujnik w³¹cz/wy³¹cz - zasilanie: 0 V - 40 V - lata gwarancji - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 1,5 kg - wymiary: 40 x 140 x 145 mm - w opakowaniu: - instrukcja obs³ugi w j. polskim - adapter zasilaj¹cy Kolor Wymiar czarny 40 x 140 x 145 mm SF65-01 C345 MASZYNA DO LICZENIA BANKNOTÓW SF00 SAFESCAN - liczy z prêdkoœci¹ 1000 banknotów/min - ³atwa i szybka w obs³udze - funkcja AUTO-START oraz AUTO-STOP - funkcje ADD/BATCH - liczenie banknotów + odliczanie wskazanej iloœci - do wszystkich walut - wyposa ona w dodatkowy, zewnêtrzny wyœwietlacz - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: kg - wymiary: 9 x 46 x 18 mm - w opakowaniu: - zestaw do czyszczenia - instrukcja obs³ugi w j. polskim - wyœwietlacz zewnêtrzny - os³ona chroni¹ca przed kurzem - EU, UK, IT kabel zasilaj¹cy MASZYNA DO LICZENIA I TESTOWANIA BANKNOTÓW SF50 SAFESCAN - potrójny system wykrywania fa³szerstw - lampa UV, czujnik znaków magnetycznych oraz port podczerwieni - liczy banknoty z prêdkoœci¹: 1000 banknotów/min - ³atwa i niezwykle szybka w obs³udze - funkcja AUTO-START oraz AUTO-STOP - funkcje ADD/BATCH - liczenie banknotów + odliczanie wskazanej iloœci - do wszystkich walut - wyposa ona w dodatkowy, zewnêtrzny wyœwietlacz - lata gwarancji - zasilanie: 0 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: kg - wymiary: 9 x 46 x 18 mm - w opakowaniu: - zestaw do czyszczenia - instrukcja obs³ugi w j. polskim - wyœwietlacz zewnêtrzny - os³ona chroni¹ca przed kurzem - EU, UK, IT kabel zasilaj¹cy Kolor Wymiar Prêdkoœæ transmisji bia³y 9 x 46 x 18 mm 1000/min SF00-09 C346 Kolor Wymiar Prêdkoœæ transmisji bia³y 9 x 46 x 18 mm 1000/min SF50-09 C34 5

18 TELEFONY MASZYNA DO LICZENIA MONET I BANKNOTÓW SF6150 SAFESCAN - liczy dowolne banknoty i monety - szybka i niespotykanie cicha - du y i czytelny wyœwietlacz LCD obejmuj¹cy niezbêdne informacje (po ¹dana iloœæ, przeliczona iloœæ, waluta, wynik przeliczenia, podgl¹d wyników) - prosta i intuicyjna w obs³udze - wyposa ona w gniazdo USB do pobierania aktualizacji oraz instalacji standardów dla innych walut - funkcja wa enia produktów nie bêd¹cych monet¹ lub banknotem (do 1 kg) - lata gwarancji - zasilanie sieciowe lub za pomoc¹ baterii 9 V - deklaracja zgodnoœci CE - waga: 0,5 kg - wymiary: 30 x 140 x 110 mm - w opakowaniu: - pó³ka na banknoty - pojemnik na monety - kabel USB do dokonywania aktualizacji oprogramowania - adapter zasilaj¹cy - instrukcja obs³ugi w j. polskim Kolor Wymiar granatowo - czarny 30 x 140 x 110 mm SF C348 TELEFON PANASONIC KX-TS500 - telefon sznurowy - tonowe lub impulsowe wybieranie - ponowne wybieranie ostatniego numeru - mo liwoœæ monta u na œcianie Kolor czarny KX-TS500PDB C3 bia³y KX-TS500PDW C4 TELEFON PANASONIC KX-TS308PDW - telefon sznurowy - wyœwietlacz LCD - opisy na obudowie w jêzyku polskim - Data Port - skrócone wybieranie - przycisk Redial - przycisk Flash - cyfrowy system g³oœnomówi¹cy - wybieranie tonowe lub impulsowe - blokada wyjœcia - kolor bia³y TELEFON PANASONIC KX-TSC11PDW - telefon sznurowy - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - wyœwietlacz LCD - rejestr po³¹czeñ - blokada po³¹czeñ - pamiêæ szybkiego wybierania numerów - tonowe lub impulsowe wybieranie - kolor bia³y Kolor bia³y KX-TS308PDW C5 Kolor bia³y KX-TSC11PDW C089 TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT KX-TG funkcja identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego z zapamientywaniem 50 nazw lub numerów - czytelny podœwietlany wyœwietlacz LCD - ³atwa obs³uga (przycisk nawigacyjny) - ksi¹ ka telefoniczna na 50 numerów i nazw - pamiêæ powtarzania ostatnio wybieranych numerów do 10 - mo liwoœæ wyboru tonu dzwonka w s³uchawce - jednoprzyciskowe wybieranie do 9 numerów - alarm i zegar - blokada klawiatury - czas rozmawiania do 1 godzin - czas czuwania 150 godzin - akumulator Ni-MH - mo liwoœæ zamontowania na œcianie TELEFON PANASONIC KX-TG6411PDT / KX-TG641PDT / KX-TG641PDT - telefon bezprzewodowy DECT - funkcja identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego - mo liwoœæ wspó³pracy do 6 s³uchawek z baz¹ - funkcja SMS - system g³oœno mówi¹cy w s³uchawce - ksi¹ ka telefoniczna numerów i nazw - automatyczne powtarzanie numerów - du y podœwietlany wyœwietlacz LCD 1,8" - podœwietlana klawiatura - mo liwoœæ monta u na œcianie Kolor ciemnoszary KX-TG1381PDM C391 tytanowy KX-TG1381PDT C39 Kolor Rodzaj tytanowy KX-TG6411PDT C353 be owy wyœwietlacz 1.8'' KX-TG6411PDJ C354 srebrny KX-TG6411PDS C355 tytanowy KX-TG641PDT C356 srebrny -ga s³uchawka w zestawie KX-TG641PDS C35 be owy KX-TG641PDJ C358 tytanowy KX-TG641PDT C359 z automatem zg³oszeniowym srebrny KX-TG641PDS C360 58

19 MASZYNY BIUROWE TELEFONY, FAKSY C TELEFON PANASONIC KX-TG8411 / KX-TG841 - telefon bezprzewodowy DECT - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - kolorowy podœwietlany wyœwietlacz -,0 cale - mo liwoœæ wspó³pracy do 6 s³uchawek z baz¹ - funkcja SMS - system g³oœno mówi¹cy - lista identyfikacyjna - 50 numerów - ksi¹ ka telefoniczna - 00 numerów i nazw - pamiêæ powtarzania numerów - podœwietlana klawiatura - restrykcje po³¹czeñ - blokada klawiatury - tryb nocny S UCHAWKI NAG OWNE PANASONIC KX-TCA89EX / KX-TCA94EXB - opcjonalna s³uchawka nag³owna - do telefonów sznurowych oraz telefonów bezprzewodowych DECT - kolor czarny Kolor Rodzaj piano black KX-TG8411PDB C361 wyœwietlacz,0'' srebrny KX-TG8411PDN C36 piano black z automatem zg³oszeniowym KX-TG841PDB C363 Typ do tel. KX-TS3xx KX-TCA89EX C6 micro KX-TCA94EXB C TELEFAKS NA PAPIER ZWYK Y KX-FC8PD-T - telefaks ze s³uchawk¹ DECT - telefaks na papier zwyk³y - technologia wydruku - termotransferowa - prêdkoœæ transmisji - 9,6 kbps - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego - wybieranie jednoprzyciskowe - system g³oœno mówi¹cy - cyfrowy automat zg³oszeniowy TELEFAKS NA PAPIER ZWYK Y KX-FP18PD-S / KX-FP0PD-S - telefaks na papier zwyk³y - technologia wydruku - termotransferowa - identyfikacja abonenta wywo³uj¹cego FSK - rozsy³anie sekwencyjne - transmisja opóÿniona - funkcja kopiowania - ksi¹ ka telefoniczna 50 pozycji - wybieranie jednoprzyciskowe 9 numerów - cyfrowy system g³oœno mówi¹cy - wydruk raportów Kolor tytanowy KX-FC8PD-T C365 Kolor Typ Prêdkoœæ transmisji z automatem zg³oszeniowym 14,4 kbps KX-FP18PD-S C155 srebrny - 9,6 kbps KX-FP0PD-S C90 TELEFAKS NA PAPIER TERMICZNY KX-FT 988 / KX-FT cyfrowy automat zg³oszeniowy z 18 min czasem nagrywania - maksymalna prêdkoœæ modemu: 9600 b/s (dobierana automatycznie) - pamiêæ dokumentów o pojemnoœci 8 stron - 64 odcienie szaroœci - funkcja: kopiowania, identyfikacji abonenta wywo³uj¹cego - komunikaty na dwuliniowym wyœwietlaczu LCD i wydruki raportów w jêzyku polskim - przycisk nawigacyjny u³atwiaj¹cy dostêp do funkcji telefaksu oraz ksi¹ ki telefonicznej - ksi¹ ka telefoniczna (100 numerów) - wybieranie jednoprzyciskowe: 10 wpisów - rozsy³anie sekwencyjne - do 0 abonentów - transmisja opóÿniona - elektroniczna regulacja g³oœnoœci s³uchawki, systemu g³oœno mówi¹cego, automatu zg³oszeniowego oraz dzwonka KX-FT988 - technologia wydruku: druk na papierze termoczu³ym z automatycznym ciêciem papieru KX-FT986 - technologia wydruku: druk na papierze termoczu³ym FAX LASEROWY CANON I-SENSYS FAX-L140 - faks na papier zwyk³y A4 z tanim wydrukiem laserowym - faksmodem SuperG3 (33,6 kb/s, 3-sekundowa transmisja strony) - pamiêæ 340 stron wysy³anych i odbieranych wiadomoœci - 15 numerów wybierania jednodotykowego i 100 wybierania kodowego - podajnik papieru na 150 arkuszy - automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy - -liniowy podœwietlany wyœwietlacz z polskim menu - wydajnoœæ tonera 3000 str. w trybie oszczêdzania tonera - opcjonalna s³uchawka telefoniczna TEL 6 KIT - interfejs USB i funkcja drukarki laserowej w modelu L160 C366 KX-FT988 KX-FT986 C91 C9 59

20 FAKSY, DRUKARKI FAX ATRAMENTOWY CANON JX10P - niewielki i niedrogi telefaks JX10P spe³nia wszystkie potrzeby w zakresie faksowania dziêki funkcji przetwarzania obrazów UHQ, która zapewnia wy sz¹ ostroœæ - w celu u³atwienia pracy telefaks wyposa ono w podajnik o pojemnoœci 100 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemnoœci 0 arkuszy oraz funkcjê drukowania z komputera - przystêpny cenowo telefaks atramentowy - kaseta FINE - 9 przycisków szybkiego wybierania, 60 numerów wybierania kodowego - eleganckie wzornictwo - pamiêæ telefaksu na 60 stron - drukarka komputerowa pod³¹czana przez port USB - szybkoœæ i jakoœæ druku laserowego - 5,5 obrazu/min. JX10P C368 DRUKARKA IG OWA PANASONIC KX-P130-PL - 4 ig³y - 11," - 50 znaków/s - podajnik - opcja kolor KX-P130-PL C36 DRUKARKA ATRAMENTOWA HP OFFICEJET PRO technologia druku termiczna HP Inkjet - typy atramentów atramenty pigmentowe (kolorowe), atrament pigmentowy (czarny) - prêdkoœæ druku A4: czarny tekst do 35 str./min. mieszany tekst i kolorowa grafika do 34 str./min. - jakoœæ druku w czerni: do 100 x 100 dpi, kolor: do 4800 x 100 dpi - druk bez marginesów: Tak (do 10 x 9 mm) - marginesy wydruku górny: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm - jêzyki drukowania: HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3 - czcionki: 8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym uk³adzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawieraj¹ znak euro) - normatywny cykl pracy (miesiêcznie, format A4) do stron - standardowo: podajnik na 50 arkuszy, opcjonalny drugi podajnik papieru na 50 arkuszy - drukowanie dwustronne: automatyczny (standardowo) - zu ycie energii: 48 W (aktywnoœæ/drukowanie), 3,5 W (tryb oszczêdzania energii/oczekiwanie), 0,3 W (drukarka wy³¹czona) - interfejsy Port USB.0, Ethernet - pamiêæ standardowo: 3 MB; maksymalnie: 3 MB - wymiary: 494 x 49 x 180 mm (z zainstalowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego) - waga:,8 kg (z zainstalowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego) w opakowaniu: 11,8 kg - mo liwoœci sieciowe standardowy (wbudowana karta Ethernet) - roczna gwarancja na sprzêt CB09A C380 60

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę:

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: 1. Laptop 6szt. Parametry procesora: osiągający w Passmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE

BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE MX-M450U/N MX-M350U/N Modele serii U: Cyfrowe kopiarki/drukarki laserowe Modele serii N: Cyfrowe systemy wielofunkcyjne BEZPIECZNE I WYDAJNE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DRUKUJ KOPIUJ

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt.

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt. ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 33. Telewizor z uchwytem 50 LCD 3D OBRAZ - matryca 50 cali/126cm, 16:9 - rozdzielczość Full HD, 1920 x

Bardziej szczegółowo