SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) I UTRZYMANIEM (MMS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) I UTRZYMANIEM (MMS)"

Transkrypt

1 Urząd Transportu Kolejowego SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) I UTRZYMANIEM (MMS) Naczelnik WSZM Rafał Wachnik 22 marca 2017 Szkolenie audytorów wewnętrznych SMS, MMS i ISO KLIKNIJ, PLAN PREZENTACJI ABY EDYT. STYL WZ. TYT. WPROWADZENIE PODSTAWY PRAWNE SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM (MMS) CYKL ŻYCIA SYSTEMU 2 2/71 1

2 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. WPROWADZENIE 3 3/71 KLIKNIJ, Rozwój legislacji ABY EDYT. (wybrane STYL WZ. pozycje) TYT. Dyrektywa 440/91 Licencjonowanie rynku Dyrektywa 18/95 Dyrektywa 49/04 Licencjonowanie maszynistów Dyrektywa 59/07 Dyrektywa 57/08 odpowiedzialność za utrzymanie Dyrektywa 110/08 liberalizacja rynku kolejowego wymagania bezpieczeństwa wymagania interoperacyjności Dyrektywa 34/12 Równy dostęp wymagania bezpieczeństwa i interoperacyjności Dyrektywy 797 i 798/16 4 4/71 2

3 KLIKNIJ, DEFINICJA ABY SYSTEMU EDYT. STYL ZARZĄDZANIA WZ. TYT. Pojęcie systemu zarządzania wywodzi się z problematyki tzw. podejścia systemowego w teorii organizacji. Charakteryzuje ona każdą organizację jako system celowościowy, posiadający następujące cechy (M. Woźniak 1980, s. 13): Stanowi zintegrowany zespół sprzężonych wzajemnie elementów; Tworzy szczególną wspólnotę ze środowiskiem, w wielu przypadkach nie może być rozpatrywany w izolacji od niego; Może być rozpatrywany jako element systemu wyższego rzędu; Jego elementy mogą być rozpatrywane jako systemy niższego rzędu. System zarządzania bezpieczeństwem Organizacja i środki przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania jego działaniem. (Dyrektywa 2004/49/WE ) 5 5/71 KLIKNIJ, DEFINICJA ABY SYSTEMU EDYT. STYL ZARZĄDZANIA WZ. TYT. Otoczenie System kolejowy SMS (ZI) SMS (PK) SMS (PK) SMS (PK) SMS (PK) MMS (ECM) MMS (ECM) MMS (ECM) MMS (MW) MMS (MW) IRIS/ISO (MW lub OEM) 6 6/71 3

4 KLIKNIJ, PODEJŚCIE ABY PROCESOWE EDYT. STYL WZ. W SYSTEMIE TYT. ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Podejście procesowe: identyfikacja procesów, określenie ich zależności i kolejności, ich regularne monitorowanie, oraz wprowadzanie niezbędnych działań korygujących, dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalenia. 7 7/71 KLIKNIJ, Model SZ ABY - MMS EDYT. STYL WZ. TYT. Dane wejściowe Cel systemu Zbiór procedur i zasobów 8 8/71 4

5 KLIKNIJ, Podstawowe ABY EDYT. pojęcia STYL (PN-EN WZ. ISO TYT. 9000:2006) procedura - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu (3.4.1) UWAGA 1 Procedury mogą być udokumentowane lub nie. UWAGA 2 Jeżeli procedura jest udokumentowana, to często stosuje się termin procedura pisemna lub procedura udokumentowana. Dokument (3.7.2), który zawiera procedurę można nazwać dokumentem procedury informacja - znaczące dane dokument - informacja (3.7.1) i jej nośnik PRZYKŁAD Zapis (3.7.6), specyfikacja (3.7.3), dokument procedury, rysunek, raport, norma. UWAGA 1 Nośnikiem może być papier, dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka wzorcowa, albo kombinacja powyższych. UWAGA 2 Zbiór dokumentów, na przykład specyfikacje i zapisy, często nazywa się dokumentacją. UWAGA 3 Niektóre wymagania (3.1.2) (np. wymagania dotyczące czytelności) dotyczą wszystkich rodzajów dokumentów, jakkolwiek inne mogą być wymagania dotyczące specyfikacji (np. wymaganie dotyczące nadzorowania nowelizacji) i zapisów (np. wymaganie dotyczące wyszukiwania) zapis - dokument (3.7.2), w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań UWAGA 1 Zapisy mogą być wykorzystywane, na przykład do dokumentowania identyfikowalności (3.5.4) i do dostarczenia dowodu weryfikacji (3.8.4), działania zapobiegawczego (3.6.4) i działania korygującego (3.6.5). UWAGA 2 Zazwyczaj zapisy nie wymagają nadzorowania nowelizacji. 9 9/71 KLIKNIJ, reaktywnie ABY EDYT. STYL czy proaktywnie WZ. TYT.? KLASYCZNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA: WYKORZYSTYWANIE WIEDZY Z WYPADKÓW DO ZAPOBIEGANIA WYPADKOM PODEJŚCIE REAKTYWNE. W proaktywnym systemie opartym na zarządzaniu ryzykiem kluczowym pytaniem jest: SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA: WIEDZA I KOMPETENCJE PODMIOTU WYKORZYSTYWANE SĄ DO IDENTYFIKOWANIA SĄ DO IDENTYFIKOWANIA ZAGROŻEŃ I WDRAŻANIA ADEKWATNYCH ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA PROAKTYWNE PODEJŚCIE. Jakie są prawdopodobne zagrożenia, dla których poziom ryzyka przekracza ustalone progi oraz jakie środki kontroli ryzyka należy wdrożyć aby bezpiecznie prowadzić działalność? Działania podejmowane przez RU i IM (np. analiza zdarzeń) Poziom ryzyka związany ze zidentyfikowanymi zagrożeniami SMS Bezpieczna działalność (ryzyko na poziomie akceptowalnym) PROAKTYWNY SYSTEM OPARTY JEST NA ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 10 10/71 5

6 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PODSTAWY PRAWNE 11 11/71 KLIKNIJ, DOKUMENT ABY EDYT. POTWIERDZAJĄCY STYL WZ. TYT. Przewoźnik kolejowy (SMS) CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (MMS) PREZES UTK CERTYFIKAT ECM Zarządca Infrastruktury (SMS) AUTORYZACJA BEZPIECZEŃSTWA Użytkownik bocznicy* ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA 12 12/71 6

7 KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY EDYT. PRZEPISÓW STYL WZ. DLA TYT. AUDYTORÓW DYREKTYWA 2004/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych DYREKTYWA 2016/798 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późn. zm.) 13 13/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. SYSTEM ZRAZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) 14 14/71 7

8 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM A. ŚRODKI KONTROLI RYZYKA DLA WSZYSTKICH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWEGO A.1 Stosuje się procedury identyfikacji ryzyka związanego z działalnością kolejową, w tym wynikającego bezpośrednio z działań roboczych, organizacji pracy lub obciążenia pracą oraz działań innych organizacji/osób. A.2 Stosuje się procedury mające na celu opracowanie i wdrożenie środków kontroli ryzyka. A.3 Stosuje się procedury monitorowania skuteczności środków kontroli ryzyka oraz wprowadzania zmian w razie potrzeby /71 A. ŚRODKI KONTROLI RYZYKA DLA WSZYSTKICH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWEGO A.4 Stosuje się procedury uwzględniające potrzebę współpracy z innymi podmiotami (takimi jak zarządca infrastruktury, przedsiębiorstwa kolejowe, producent, dostawca usług utrzymania, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, posiadacz pojazdu kolejowego, usługodawca i podmiot zamawiający), w stosownych przypadkach, w sprawach, w których występują obszary współdziałania mogące mieć wpływ na wdrożenie odpowiednich środków kontroli ryzyka zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE. A.5 Stosuje się procedury w zakresie uzgodnionej dokumentacji oraz komunikacji z odpowiednimi podmiotami, obejmujące określenie ról i obowiązków każdej uczestniczącej organizacji oraz specyfikacje wymiany informacji. A.6 Stosuje się procedury monitorowania skuteczności takich środków oraz wprowadzania zmian w razie potrzeby /71 8

9 OPRACOWANIE I WDROŻENIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRYTERIUM TYT. A REJESTR ZAGROŻEŃ OCENA RYZYKA 17 17/71 KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRYTERIUM TYT. A POWIĄZANE Z PPB (PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA) OCENA SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA MONITOROWANIE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH PROCESÓW W SYSTEMIE REALIZACJĘ CELÓW (CIĄGŁOŚĆ PROCESU) 18 18/71 9

10 UTRZYMANIE POJAZDÓW KLIKNIJ, Niezbędnik ABY w EDYT. zakresie STYL kryterium WZ. TYT. A NIE JEST WYMAGANA DROBIAZGOWA WERYFIKACJA TEGO PROCESU ISTNIENIE INNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAWODOWYM I SPÓJNOŚĆ POMIĘDZY NIMI OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DOKUMENTY: KARTY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO, KARTY OBNIŻENIA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO, DOWODNE ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKÓW Z WYNIKAMI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 19 19/71 B. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI UTRZYMANIA I DOSTARCZANYMI MATERIAŁAMI B.1 Stosuje się procedury określania wymogów/norm/procesów w zakresie utrzymania na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa oraz przydziałów taboru. B.2 Stosuje się procedury dostosowywania odstępów czasowych między przeglądami technicznymi odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczonej usługi lub danych z taboru. B.3 Stosuje się procedury zapewniające jasne zdefiniowanie odpowiedzialności za utrzymanie, określenie kompetencji wymaganych na stanowiskach w zakresie utrzymania oraz przydzielanie odpowiednich poziomów odpowiedzialności /71 10

11 UTRZYMANIE POJAZDÓW B. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI UTRZYMANIA I DOSTARCZANYMI MATERIAŁAMI B.4 Stosuje się procedury gromadzenia informacji o niesprawnościach i usterkach wynikających z codziennej działalności oraz zgłaszania ich osobom odpowiedzialnym za utrzymanie. B.5 Stosuje się procedury identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym stronom ryzyka wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub niesprawności w całym cyklu życia. B.6 Stosuje się procedury weryfikacji i kontroli skuteczności oraz wyników działań w zakresie utrzymania w celu zapewnienia ich zgodności z normami korporacyjnymi /71 KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRYTERIUM TYT. B TYPY (LICZBA) EKSPLOATOWANYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH, DOPUSZCZENIA, DSU, REJESTR POJAZDÓW KOLEJOWYCH ORAZ ECM KWALIFIKACJE OSÓB ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM BOCZNICE KOLEJOWE OBJĘTE CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA - W SMS UJĘCIE REGULACJI WEWNĘTRZNYCH STOSOWANE NA BOCZNICACH - UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY PROWADZENIE REJESTRÓW USTEREK, AWARII I USZKODZEŃ, ANALIZA W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ, PRZEKAZANIE INFORMACJI DO ECM WYKONYWANE CZYNNOŚCI ZGODNE ZE STOSOWANĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ W KONTEKŚCIE CZASU ICH REALIZACJI ORAZ ZAKRESU CZYNNOŚCI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM ZIDENTYFIKOWANE W REJESTRZE ZAGROŻEŃ 22 22/71 11

12 ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI C. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAANGAŻOWANIEM WYKONAWCÓW I KONTROLĄ DOSTAWCÓW C.1 Stosuje się procedury weryfikacji kompetencji wykonawców (w tym podwykonawców) i dostawców. C.2 W celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w zamówieniu stosuje się procedury weryfikacji i kontroli stanu bezpieczeństwa oraz wyników zapewnianych przez wszystkie zamawiane usługi i produkty świadczone lub dostarczane przez wykonawcę bądź dostawcę. C.3 Obowiązki i zadania związane z kwestiami bezpieczeństwa kolei są jasno zdefiniowane, znane i rozdzielone między umawiające się strony oraz między wszystkich pozostałych zainteresowanych /71 C. KONTROLA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAANGAŻOWANIEM WYKONAWCÓW I KONTROLĄ DOSTAWCÓW C.4 Stosuje się procedury zapewniające identyfikowalność wszystkich związanych z bezpieczeństwem dokumentów i umów. C.5 Stosuje się procedury zapewniające, aby zadania w zakresie bezpieczeństwa, w tym wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa, były wykonywane przez wykonawców lub dostawcę zgodnie z odpowiednimi wymogami określonymi w zamówieniu /71 12

13 POZOSTAŁE RYZYKO KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRTYERIUM TYT. C SPOSÓB WERYFIKACJI DOSTAWCÓW(PODWYKONAWCÓW) PRZEZ PODMIOT Kontrola ryzyka związanego z zaangażowaniem wykonawców i kontrolą dostawców. KRYTERIA SELEKCJI I ICH ADEKWATNOŚĆ PRZEŁOŻENIE WYNIKÓW AUDYTU NA OCENĘ DANEGO DOSTAWCY (PODWYKONAWCY) ODWZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KOMPETENCJAMI DOSTAWCÓW (PODWYKONAWCÓW) W REJESTRZE ZAGROŻEŃ NADZÓR NAD REALIZACJĄ DOSTAW, JAKOŚCIĄ ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEKAZANIA ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POMIĘDZY PODMIOTEM A DOSTAWCĄ (PODWYKONAWCOM) 25 25/71 D. RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ INNYCH STRON POZA SYSTEMEM KOLEJOWYM D.1 Stosuje się procedury identyfikacji potencjalnego ryzyka powodowanego przez strony poza systemem kolejowym, jeśli jest to właściwe i zasadne. D.2 Stosuje się procedury ustanawiania środków kontrolnych minimalizujących ryzyko, o którym mowa w punkcie D.1, w zakresie, w jakim w grę wchodzą obowiązki wnioskodawcy. D.3 Stosuje się procedury monitorowania skuteczności środków, o których mowa w punkcie D.2, oraz wprowadzania zmian w stosownych przypadkach /71 13

14 MODEL DOKUMENTACJI PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW E. DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM E.1 Istnieje opis działalności jasno określający rodzaj i zakres działań oraz związane z nimi ryzyko. E.2 Istnieje opis struktury systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujący podział ról i obowiązków. E.3 Istnieje opis procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem, wymaganych na podstawie art. 9 dyrektywy 2004/49/WE i załącznika III do tej dyrektywy, odpowiadający rodzajowi i zakresowi świadczonych usług. E.4 Wymienione i krótko opisane są procesy oraz zadania o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa właściwe dla rodzaju działalności/usługi /71 F. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW F.1 Istnieje opis sposobu koordynacji działań związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem w całej organizacji, opartego na sprawdzonej wiedzy i zasadniczej odpowiedzialności na szczeblu kierownictwa. F.2 Stosuje się procedury zapewniające, aby pracownicy, którym powierzono obowiązki w ramach organizacji, dysponowali upoważnieniami, kompetencjami i odpowiednimi środkami do wypełnienia takich obowiązków. F.3 Jasno zdefiniowane są obszary obowiązków związanych z bezpieczeństwem oraz podział obowiązków między poszczególne funkcje związane z nimi, a także obszary współdziałania między nimi. F.4 Stosowana jest procedura zapewniająca jasne definiowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa oraz powierzanie ich pracownikom o odpowiednich kompetencjach /71 14

15 ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW KONTROLA KIEROWNICTWA G. ZAPEWNIENIE KONTROLI PRZEZ KIEROWNICTWO NA RÓŻNYCH POZIOMACH G.1 Istnieje opis podziału obowiązków w zakresie każdego procesu związanego z bezpieczeństwem w całej organizacji. G.2 Stosowana jest procedura regularnego monitorowania wykonania zadań, weryfikowanego przez kierownictwo, które musi interweniować, jeśli zadania nie są wykonywane prawidłowo. G.3 Stosuje się procedury identyfikacji oddziaływań innych działań w zakresie zarządzania na system zarządzania bezpieczeństwem, a także procedury zarządzania takimi oddziaływaniami. G.4 Stosuje się procedury rozliczania z osiąganych wyników osób pełniących role w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. G.5 Stosuje się procedury podziału zasobów w celu realizacji zadań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem /71 H. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI NA WSZYSTKICH POZIOMACH H.1 Stosuje się procedury zapewniające odpowiednią reprezentację pracowników i przedstawicieli pracowników oraz konsultacje z nimi w zakresie definiowania, proponowania, przeglądu i rozwoju aspektów bezpieczeństwa procedur operacyjnych mogących wymagać udziału pracowników. H.2 Mechanizmy zaangażowania pracowników i konsultacji z nimi są udokumentowane /71 15

16 CIĄGŁE DOSKONALENIE I. ZAPEWNIENIE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA Stosuje się procedury zapewniające, w miarę możliwości, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące: a) procedury okresowego przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem, uznane za konieczne; b) procedury opisu mechanizmów monitorowania i analizy istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa; c) procedury opisu eliminacji zidentyfikowanych niedociągnięć; d) procedury opisu wdrażania nowych zasad zarządzania bezpieczeństwem w związku z następującym rozwojem i wyciągniętymi wnioskami; e) procedury opisu wykorzystania ustaleń audytu wewnętrznego do celów doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem /71 KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRYTERIUM TYT. I Wykorzystywanie informacji z analizy wyników: kontroli, audytów, w tym kontroli i zaleceń innych organów państwowych, zarządzania zmianami, zarządzania ryzykiem, monitorowania (np. wskaźniki procesów), przeglądów zarządzania, działań korygujących i zapobiegawczych, badania przyczyn wystąpienia zdarzeń kolejowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń. WYKONANIE (ZMIANA) JEŻELI JEST TO KONIECZNE OCENA I WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI PLANOWANIE DZIAŁAŃ WDRAŻANIE DZIAŁAŃ 32 32/71 16

17 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA CELE ORGANIZACJI J. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZONA PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO ORGANIZACJI I PRZEKAZANA WSZYSTKIM PRACOWNIKOM Istnieje dokument opisujący politykę bezpieczeństwa organizacji: a) komunikowany i udostępniany wszystkim pracownikom, np. poprzez wewnętrzną sieć komputerową organizacji; b) odpowiedni dla rodzaju i zakresu usługi; c) zatwierdzony przez dyrektora zarządzającego organizacji /71 K. ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE CELE ORGANIZACJI W ZAKRESIE UTRZYMANIA I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLANY I PROCEDURY SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU TYCH CELÓW K.1 Stosuje się procedury ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z ramami prawymi, oraz istnieje dokument określający te cele. K.2 Stosuje się procedury ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa odpowiednich dla rodzaju i zakresu prowadzonej działalności kolejowej oraz odnośnego ryzyka. K.3 Stosuje się procedury regularnej oceny ogólnego stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do wewnętrznych celów w zakresie bezpieczeństwa ustalonych na poziomie danej organizacji oraz do celów ustalonych na poziomie państwa członkowskiego /71 17

18 SEPŁNIENIE NORM i WARUNKÓW CELE ORGANIZACJI K. ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE CELE ORGANIZACJI W ZAKRESIE UTRZYMANIA I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLANY I PROCEDURY SŁUŻĄCE OSIĄGNIĘCIU TYCH CELÓW K.4 Stosuje się procedury regularnego monitorowania i przeglądu mechanizmów operacyjnych w drodze: a) gromadzenia odnośnych danych dotyczących bezpieczeństwa w celu określenia tendencji pod względem stanu bezpieczeństwa oraz oceny zgodności z celami; b) interpretacji odnośnych danych i wprowadzania niezbędnych zmian. K.5 Przedsiębiorstwo kolejowe stosuje procedury w zakresie tworzenia planów i procedur umożliwiających realizację jego celów /71 L. PROCEDURY SŁUŻĄCE SPEŁNIENIU ISTNIEJĄCYCH, NOWYCH I ZMIENIONYCH NORM TECHNICZNYCH I OPERACYJNYCH LUB INNYCH WARUNKÓW NORMATYWNYCH L.1 W przypadku wymogów w zakresie bezpieczeństwa właściwych dla danego rodzaju i zakresu działalności, stosuje się procedury: a) identyfikacji takich wymagań i aktualizacji odnośnych procedur z uwzględnieniem wprowadzonych w nich zmian (zarządzanie kontrolą zmian); b) ich wdrażania; c) monitorowania zgodności z nimi; d) podejmowania działań w razie stwierdzenia niezgodności. L.2 Stosuje się procedury zapewniające, aby do zamierzonego celu przeznaczano odpowiednich pracowników, procedury, określone dokumenty, wyposażenie i tabor. L.3 System zarządzania bezpieczeństwem obejmuje procedury zapewniające wykonywanie zadań w zakresie utrzymania w sposób zgodny z odnośnymi wymogami /71 18

19 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ZMIANY M. PROCEDURY I METODY PRZEPROWADZANIA OCENY RYZYKA I WDRAŻANIA ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA W SYTUACJACH, KIEDY ZMIANA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB WPROWADZENIE NOWEGO MATERIAŁU POWODUJE NOWE RYZYKO DLA INFRASTRUKTURY LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI M.1 Stosuje się procedury zarządzania zmianami w wyposażeniu, procedurach, organizacji, personelu lub obszarach współdziałania. M.2 W razie potrzeby stosuje się procedury oceny ryzyka w odniesieniu do zarządzania zmianami i zastosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009. M.3 Przedsiębiorstwo kolejowe stosuje procedury wykorzystania wyników oceny ryzyka w innych procesach w ramach organizacji oraz udostępniania ich właściwym pracownikom /71 KLIKNIJ, NIEZBĘDNIK ABY W EDYT. ZAKRESIE STYL WZ. KRTYERIUM TYT. M NIE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE DOKUMENTACJI WŁAŚCIWE ZIDENTYFIKOWANIE SAMEJ ZMIANY I POPRAWNE POSTĘPOWANIE Z NIĄ OCENA WSZYSTKICH WPROWADZONYCH ZMIANY ZAKOMUNIKOWANIE ZMIANY MONITOROWANIE NOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA 38 38/71 19

20 KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW N. ZAPEWNIENIE PROGRAMU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UTRZYMANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW I PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADAŃ N.1 Istnieje system zarządzania kompetencjami, obejmujący co najmniej: a) wskazanie wiedzy oraz umiejętności wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem; b) zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagane predyspozycje psychiczne i fizyczne); c) początkowe szkolenie i certyfikacja nabytych kompetencji i umiejętności; d) bieżące szkolenie i okresowa aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności; e) w razie potrzeby okresowe kontrole kompetencji; f) specjalne środki w razie wypadków/incydentów lub długotrwałej nieobecności w pracy, zależnie od potrzeb/w stosownych przypadkach; g) specjalne szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w zapewnienie działania systemu zarządzania bezpieczeństwem /71 N. ZAPEWNIENIE PROGRAMU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH UTRZYMANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW I PRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADAŃ N.2 W ramach systemu zarządzania kompetencjami stosuje się procedury: a) określania stanowisk wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem; b) określania stanowisk wiążących się z odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji operacyjnych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem; c) wymagające pracowników dysponujących niezbędną wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami (medycznymi i psychicznymi) właściwymi dla wykonywanych zadań i okresowo doszkalanych; d) przydzielania pracowników o kompetencjach właściwych dla wykonywania odnośnych zadań; e) monitorowania realizacji zadań i prowadzenia w razie potrzeby działań naprawczych /71 20

21 ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ INFORMACJE O. MECHANIZMY ZAPEWNIANIA WYSTARCZAJĄCEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI W OBRĘBIE ORGANIZACJI ORAZ, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY ORGANIZACJAMI KORZYSTAJĄCYMI Z TEJ SAMEJ INFRASTRUKTURY O.1 Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) pracownicy dysponowali wiedzą dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i rozumieli go, a informacje były łatwo dostępne; oraz b) właściwi pracownicy ds. bezpieczeństwa otrzymali odpowiednią dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem. O.2 Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) kluczowe informacje operacyjne były istotne i ważne; b) pracownicy mieli świadomość ich istnienia zanim zostaną zastosowane; c) informacje takie były dostępne pracownikom, a w razie potrzeby, aby formalnie przekazano im kopie informacji. O.3 Stosuje się mechanizmy wymiany informacji między organizacjami kolejowymi /71 P. PROCEDURY I FORMATY DOKUMENTOWANIA INFORMACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTANOWIENIE PROCEDURY KONTROLI KONFIGURACJI WAŻNYCH INFORMACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA P.1 Stosuje się procedury zapewniające, aby wszystkie istotne informacje w zakresie bezpieczeństwa były zgodne ze stanem faktycznym, kompletne, spójne, łatwe do zrozumienia, właściwie aktualizowane i należycie dokumentowane. P.2 Stosuje się procedury: a) formatowania, generowania i dystrybucji wszelkiej odnośnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli zmian w takiej dokumentacji; b) przyjmowania, gromadzenia i przechowywania wszelkiej odnośnej dokumentacji/informacji w postaci papierowej lub przy użyciu innych systemów rejestracji. P.3 Stosuje się procedurę kontroli konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa /71 21

22 ZDARZENIA KOLEJOWE ZDARZENIA KOLEJOWE Q. PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE, ABY WYPADKI, INCYDENTY, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE ORAZ INNE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA BYŁY ZGŁASZANE, BADANE I ANALIZOWANE ORAZ ABY PODEJMOWANO NIEZBĘDNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE Q.1 Stosuje się procedury zapewniające, aby wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz inne niebezpieczne zdarzenia były: a) zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane; b) zgłaszane, zgodnie z właściwymi przepisami, organom krajowym. Q.2 Stosuje się procedury zapewniające, aby: a) zalecenia krajowego organu bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego, branżowe/wynikające z dochodzeń wewnętrznych były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub aby zlecano ich wdrożenie; 43 43/71 Q. PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE, ABY WYPADKI, INCYDENTY, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE ORAZ INNE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA BYŁY ZGŁASZANE, BADANE I ANALIZOWANE ORAZ ABY PODEJMOWANO NIEZBĘDNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE b) odnośne sprawozdania/informacje innych przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i posiadaczy pojazdów kolejowych były analizowane i uwzględniane. Q.3 Stosuje się procedury wykorzystania odpowiednich informacji odnoszących się do dochodzeń oraz przyczyn wypadków, incydentów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i innych niebezpiecznych zdarzeń do wyciągania wniosków i, w stosownych przypadkach, przyjmowania środków zapobiegawczych /71 22

23 SYTUACJE KRYZYSOWE SYTUACJE KRYZYSOWE R. ZAPEWNIENIE PLANÓW DZIAŁANIA ORAZ PROCEDUR ALARMOWYCH I INFORMACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PUBLICZNYMI R.1 Istnieje dokument określający wszystkie rodzaje sytuacji kryzysowych, w tym eksploatację w sytuacji awarii, oraz stosuje się procedury określania nowych rodzajów takich sytuacji. R.2 W odniesieniu do każdego określonego rodzaju sytuacji kryzysowej stosuje się procedury zapewniające: a) możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi; b) przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji kryzysowej, jak i w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. R.3 Role i obowiązki wszystkich stron są wskazane i przedstawione w dokumencie. R.4 Istnieją plany działania, procedury alarmowe oraz informacje obejmujące: a) procedury alarmowania wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; 45 45/71 R. ZAPEWNIENIE PLANÓW DZIAŁANIA ORAZ PROCEDUR ALARMOWYCH I INFORMACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PUBLICZNYMI b) mechanizmy powiadamiania wszystkich stron o takich sytuacjach, w tym instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych dla pasażerów; c) mechanizmy natychmiastowego kontaktu z kompetentnymi pracownikami, umożliwiające im podjęcie niezbędnych decyzji. R.5 Istnieje dokument opisujący sposób podziału zasobów i środków oraz określenia wymogów szkoleniowych. R.6 Stosuje się procedury przywrócenia normalnych warunków prowadzenia działalności w najkrótszym możliwym czasie. R.7 Stosuje się procedury testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami, w celu szkolenia pracowników, testowania procedur, identyfikacji słabych punktów oraz weryfikacji sposobu zarządzania potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi /71 23

24 SYSTEM AUDYTOWANIA SYSTEM AUDYTOWANIA S. PRZEPISY DOTYCZĄCE OKRESOWYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM S.1 Istnieje niezależny i bezstronny system audytu wewnętrznego, funkcjonujący w przejrzysty sposób. S.2 Istnieje harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować zależnie od wyników poprzednich audytów i monitorowania skutków. S.3 Stosuje się procedury identyfikacji i wyboru audytorów o odpowiednich kompetencjach. S.4 Stosuje się procedury: a) analizy i oceny wyników audytów; b) zalecania środków następczych; c) monitorowania skuteczności środków; d) dokumentacji przeprowadzenia audytów oraz wyników audytów /71 S. PRZEPISY DOTYCZĄCE OKRESOWYCH AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM S.5 Stosuje się procedury zapewniające, aby kierownictwo wyższego szczebla znało wyniki audytów i przyjmowało ogólną odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem. S.6 Istnieje dokument przedstawiający sposób planowania audytów w odniesieniu do rutynowych mechanizmów monitorowania, w celu zapewnienia zgodności z procedurami i normami wewnętrznymi /71 24

25 PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY T. BEZPIECZNE PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ T.1 Stosuje się procedury zapewniające bezpieczne projektowanie infrastruktury w całym okresie jej życia, obejmujące projekt i instalację. T.2 Stosuje się procedury uwzględniania zmian technicznych w infrastrukturze oraz zarządzania takimi zmianami. T.3 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano odpowiednie przepisy dotyczące projektowania infrastruktury i krajowe metody oceny bezpieczeństwa oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich /71 U. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACYJNE INFRASTRUKTURY U.1 Stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo zarządzania infrastrukturą i jej eksploatacji, z uwzględnieniem liczby, rodzaju i wielkości podmiotów wykonujących przewozy w danej sieci, w tym wszelkich niezbędnych interakcji w zależności od złożoności tej eksploatacji. U.2 Stosuje się procedury wykazujące sposób zarządzania bezpieczeństwem na granicach fizycznych lub eksploatacyjnych infrastruktury /71 25

26 EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY USŁUGI UTRZYMANIA U. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACYJNE INFRASTRUKTURY U.3 Stosuje się procedury wykazujące sposób zarządzania skuteczną współpracą i koordynacją w warunkach normalnych i w sytuacjach kryzysowych. U.4 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące bezpiecznej eksploatacji interfejsów pomiędzy infrastrukturą/pojazdami oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich /71 V. ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA ORAZ DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW V.1 Stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych prac utrzymaniowych, w tym przejrzystą kontrolę ze strony kierownictwa oraz dokumentację audytów i kontroli. V.2 Stosuje się procedury zapewniające, by utrzymanie infrastruktury spełniało szczególne potrzeby danej sieci. V.3 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące świadczenia usług utrzymania i dostarczania materiałów oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich /71 26

27 EKSPLOATACJA SRK W. UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W.1 Stosuje się procedury zapewniające eksploatację i utrzymanie systemu sterowania ruchem kolejowym w sposób gwarantujący bezpieczeństwo funkcjonowania kolei. W.2 Stosuje się procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienionych norm technicznych i eksploatacyjnych. W.3 Stosuje się procedury określające sposób zarządzania bezpieczeństwem na granicach fizycznych lub eksploatacyjnych systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym w razie potrzeby sposób zarządzania współpracą. W.4 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy dotyczące bezpiecznej eksploatacji i utrzymania systemu sterowania ruchem kolejowym oraz że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich /71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. SYSTEM ZRAZĄDZANIA UTRZYMANIEM (MMS) 54 54/71 27

28 KLIKNIJ, CEL SYSTEMU ABY EDYT. CERTYFIKACJI STYL WZ. TYT. Cel systemu certyfikacji wykazanie, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ustanowił swój system utrzymania i że jest w stanie spełnić wymogi określone w rozporządzeniu nr 445/2011 w celu dopilnowania, aby każdy wagon towarowy, za którego utrzymanie jest on odpowiedzialny, był w stanie poruszać się w bezpieczny sposób. Certyfikacja jest oparta na ocenie zdolności danego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie do spełnienia stosownych wymogów określonych w załączniku III rozporządzenia Komisji UE nr 445/2011 i do konsekwentnego ich stosowania. Obejmuje system nadzoru w celu zapewnienia ciągłej zgodności ze stosownymi wymogami po przyznaniu certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 55 55/71 KLIKNIJ, ECM - WPROWADZENIE ABY EDYT. STYL WZ. TYT. WPISANIE DO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH Entity in Charge of Maintenance ECM Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie Przewoźnik kolejowy / Użytkownik bocznicy Zarządca Infrastruktury Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Producent kolejowy Inny podmiot OBOWIĄZKOWA CERTYFIKACJA UTRZYMANIE WAGONÓW TOWAROWYCH maj 2013 r. Certyfikat (Autoryzacja) SMS Samocertyfikacja zgodnie z MoU Spełnienie wymagań Rozp. KE 445/ /71 28

29 Produkcja Likwidacja KLIKNIJ, ECM CYKL ABY EDYT. ŻYCIA STYL POJAZDU WZ. TYT. KOLEJOWEGO eksploatacja użytkowanie utrzymanie Zarządca Infrastruktury Przewoźnik kolejowy* ECM Zarządzanie utrzymaniem Zarządca Infrastruktury PK / UB Wykonanie czynności utrzymaniowych Wewnętrznie Użytkownik bocznicy* Inny podmiot Zewnętrznie Przywrócenie do eksploatacji wymiana informacji Dopuszczenie do użytkowania 57 57/71 KLIKNIJ, SYSTEM ABY ZARZĄDZANIA EDYT. STYL WZ. UTRZYMANIEM TYT. Cecha charakterystyczna systemu zarządzania utrzymaniem - podział na cztery funkcje składowe: Funkcja zarządzania Funkcja rozwoju utrzymania Funkcja zarządzania utrzymaniem taboru Funkcja przeprowadzania utrzymania Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykonywać samodzielnie tylko pierwszą z wymienionych funkcji, tj. zarządzania. Pozostałe funkcje mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym Certyfikacja dobrowolna - ułatwienie podmiotom weryfikacji kompetencji podwykonawców. Prowadzona jest w oparciu o te same kryteria i metody, jak certyfikacja podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, jednak w zakresie ograniczonym do wybranych funkcji utrzymania /71 29

30 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM PRZYWÓDZTWO - zaangażowanie w rozwój i wdrażanie systemu utrzymania organizacji oraz w ciągłe udoskonalanie jego efektywności Procedury dotyczące polityki utrzymania, celów w zakresie bezpieczeństwa, oceny podjętych działań, odpowiedzialności kadry kierowniczej. Możliwe nieprawidłowości: brak polityki utrzymania brak decyzji o wdrożeniu MMS przedstawione cele bezpieczeństwa nie zawierają celów dot. utrzymywania wagonów kadra kierownicza nie jest informowana o wynikach przeglądu czy audytów 59 59/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM OCENA RYZYKA - kompleksowe podejście ukierunkowane na ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem wagonów towarowych, w tym ryzyka wynikającego bezpośrednio z procesów operacyjnych oraz działań innych organizacji lub osób, a także na określenie odpowiednich środków kontroli ryzyka Procedury/ procesy dotyczące: analizy i szacowania ryzyka planowania i wdrażania środków kontroli ryzyka oceny ryzyka przy zarządzaniu zmianami dotyczącymi wyposażenia, procedur, organizacji, stanowisk. Pojawiające się nieprawidłowości: brak procedur dotyczących analizy ryzyka zawodowego brak uaktualnienia procedur w zakresie rozporządzenia KE 402/2013 (od 21 maja 2015 r.) niewłaściwie oszacowane wartości prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (analiza FMEA) 60 60/71 30

31 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM MONITOROWANIE kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie wdrożenia środków kontroli ryzyka, prawidłowo działających i umożliwiających osiągnięcie celów organizacji Procedury/procesy dotyczące gromadzenia, monitorowania i analizowania danych dotyczących bezpieczeństwa; zgłaszania, rejestrowania, badania i analizowania wypadków, incydentów, zdarzeń; systemu audytów wewnętrznych. Pojawiające się nieprawidłowości: brak planu audytów wewnętrznych brak rejestru zdarzeń kolejowych, incydentów i zdarzeń potencjalnie wypadkowych brak wymagań dla audytorów brak strategii, planów, wskaźników monitorowania 61 61/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM CIĄGŁE UDOSKONALANIE kompleksowe podejście ukierunkowane na analizowanie informacji gromadzonych poprzez regularne monitorowanie i prowadzenie audytów lub informacji pochodzących z innych odpowiednich źródeł, a także na wykorzystywanie wyników do uczenia się i przyjmowania środków zapobiegawczych lub naprawczych w celu utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Procedury/procesy dotyczące: wdrażania nowych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa wprowadzania udoskonaleń w systemie wdrażania działań zapobiegawcze lub naprawcze Pojawiające się nieprawidłowości: brak przeprowadzania działań zapobiegawczych lub naprawczych i brak oceny ich skuteczności niewykorzystywanie danych z audytu do doskonalenia systemu nieuzasadniony brak realizacji zaleceń PKBWK oraz zaleceń pokontrolnych UTK 62 62/71 31

32 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM STRUKTURA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ kompleksowe podejście ukierunkowane na określenie zakresu odpowiedzialności jednostek i zespołów, co ma na celu niezawodną realizację celów organizacji w zakresie bezpieczeństwa Procedury przydzielania odpowiedzialności za procesy; uprawnień i kompetencji personelu; koordynacji działań związanych z odpowiednimi procesami; rozliczania osób pełniących role w zakresie zarządzania bezpieczeństwem za ich skuteczność działania. Pojawiające się nieprawidłowości: brak wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI kompleksowe podejście ukierunkowane na dopilnowanie, aby pracownicy posiadali kompetencje wymagane do osiągnięcia celów organizacji w sposób bezpieczny, efektywny i wydajny w każdych okolicznościach Procedury dotyczące systemu zarządzania kompetencjami personelu. Pojawiające się nieprawidłowości: brak szkoleń z zakresu MMS w planie szkoleń na dany rok brak aktualnych uprawnień i badań lekarskich pracowników brak zapoznania pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego 63 63/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM INFORMACJA kompleksowe podejście ukierunkowane na dopilnowanie, aby istotne informacje były dostępne dla osób wydających opinie i decyzje na wszystkich szczeblach organizacji Procedury/procesy określające: kanały sprawozdawcze właściwą wymianę informacji prawidłowość najważniejszych informacji Pojawiające się nieprawidłowości: brak przekazywania stosownej dokumentacji pracownikom np. DSU brak nadzoru nad istotnymi dokumentami jak np.: dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji, DSU, uprawnienia pracowników, wzorcowanie przyrządów DOKUMENTACJA kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie identyfikowalności wszystkich istotnych informacji Procedury odpowiedniego udokumentowania poszczególnych procesów; monitorowania i aktualizowania, odbioru, gromadzenia i archiwizowania dokumentacji. Pojawiające się nieprawidłowości: brak nadzoru nad rozpowszechnianiem i wycofywaniem dokumentacji MMS (np.: korzystanie przez pracowników z nieaktualnych wersji procedur) brak aktualizacji procedur MMS 64 64/71 32

33 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - I FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZLECANIA kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie odpowiedniego zarządzania działaniami zleconymi podwykonawcom, tak by osiągnąć cele organizacji Procedury/procesy: sprawdzania wykonawców, podwykonawcy i dostawców w zakresie kwalifikacji, odpowiedniego i udokumentowanego systemu utrzymania i zarządzania określania wymagań, które muszą spełniać wykonawcy i dostawcy Pojawiające się nieprawidłowości: brak listy potencjalnych/kwalifikowanych dostawców brak nadzoru (audytów) nad realizacją działań przez wykonawców, podwykonawców i dostawców brak umów z kontrahentami 65 65/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - II FUNKCJA ROZWOJU UTRZYMANIA Procedury/procesy w zakresie: identyfikowania i zarządzania czynnościami utrzymania procedury zapewniające zachowanie interoperacyjności zarządzania zapleczem technicznym przygotowania utrzymania nadzoru nad aktualnością utrzymania elementów zarządzania kompetencjami elementów zarządzania dokumentacją Pojawiające się nieprawidowości: brak procedur kontroli czy instalacje, wyposażenie i narzędzia niezbędne do przeprowadzania utrzymania są używane, przechowywane i utrzymywane zgodnie ze swoim harmonogramem utrzymania oraz stosownie do wymogów związanych z ich utrzymaniem 66 66/71 33

34 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - III FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU Procedury/Procesy w zakresie: zarządzania zlecaniem utrzymania wysyłania pojazdów w odpowiednim czasie wyłączania pojazdów z eksploatacji odbiorów pojazdów wystawienia dokumentacji po odbiorze pojazdu elementów zarządzania kompetencjami elementów zarządzania informacją elementów zarządzania dokumentacją Pojawiające się nieprawidłowości: brak dokumentów przywrócenia do eksploatacji pojazdu nie przekazywanie pojazdów do utrzymania zgodnie cyklami przeglądowo naprawczymi wynikającymi z DSU 67 67/71 KLIKNIJ, ABY EDYT. STYL WZ. TYT. PROCES CERTYFIKACJI WERYFIKACJA MERYTORYCZNA - IV FUNKCJA PRZEPROWADZANIA UTRZYMANIA Procedury/Procesy w zakresie: nadzoru nad DSU w aspekcie otrzymanych zleceń zarządzania czynnościami utrzymania identyfikacji wymaganego zaplecza technicznego nadzoru nad narzędziami do pomiarów zarządzania zapleczem technicznym zarządzania ryzykiem zarządzania kompetencjami elementów zarządzania informacją elementów zarządzania dokumentacją Pojawiające się nieprawidłowości: brak wymaganych przyrządów brak legalizacji/kalibracji przyrządów pomiarowych niedokumentowanie przeprowadzenia czynności utrzymania oraz pomiarów diagnostycznych wykonywanych w trakcie tych czynności wykorzystywanie elementów i materiałów niezgodnych ze zleceniami dotyczącymi utrzymania 68 68/71 34

35 KLIKNIJ, ZMIANA, ABY PRZEDŁUŻENIE EDYT. STYL WZ. CERTYFIKATÓW TYT. ECM Zmiana certyfikatu ECM Posiadacz certyfikatu niezwłocznie informuje organ certyfikujący o wszelkich istotnych zmianach okoliczności istniejące w czasie, gdy został przyznany pierwotny certyfikat, tak by umożliwić organowi certyfikującemu podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej zmiany, przedłużenia lub cofnięcia certyfikatu Zmiana/przedłużenie certyfikatu ECM Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokładnym opisem zmiany, która zaistniała w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest dołączenie oceny znaczenia ww. zmiany. Przedłużenie certyfikatu ECM Ocena dokumentacji MMS oraz wyniki z kontroli przeprowadzonej u danego podmiotu podczas realizowanych działań nadzorczych Wnioskodawca powinien złożyć swój wniosek nie później niż na 4 miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu ECM 69 69/71 KLIKNIJ, CYKL ŻYCIA ABY EDYT. CERTYFIKATU STYL WZ. TYT. I AUTORYZACJI 70 70/71 35

36 Dziękujemy za uwagę à 22 marca 2017 Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,

Rodzaje dokumentów potwierdzających

Rodzaje dokumentów potwierdzających Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327/13 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 016-0-04 posiadającymi certyfikaty dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikaty w zakresie funkcji systemów utrzymania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH Urząd Transportu Kolejowego ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY Utrzymanie INFORMACJI O WPROWADZANYCH techniczne wagonów ZMIANACH towarowych w kontekście recertyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Weryfikacja certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury Zebrane doświadczenia oraz wyzwania w roku 2015 Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 122/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.5.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Kukulski

Dr inż. Jacek Kukulski Uwzględnienie osób o ograniczonych możliwościach ruchowy w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury w tym zarządców dworców Dr inż. Jacek Kukulski Liberalizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK informuje, że 6 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 09.00 09.05 Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na Wyjaśnieniu których

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 204/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015r. ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Cel wprowadzenia polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015.12.16. Monitorowanie SMS. Warszawa, 2015.12.16. www.utk.gov.pl

Warszawa, 2015.12.16. Monitorowanie SMS. Warszawa, 2015.12.16. www.utk.gov.pl Monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania,

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2017r. Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12

Katowice, styczeń 2017r. Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna Katowice, ul. Gallusa 12 Oferta na przeprowadzenie niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowanie raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa Opracowanie: OTTIMA plus Sp. z o.o. Jednostka Inspekcyjna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A.

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. Niniejszy dokument przedstawia następujące elementy dotyczące Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. (dalej Bank ): I. Cele Systemu

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli

Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli Załącznik nr 1 do Regulaminu systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli 1 Matryca funkcji kontroli Matryca stanowi opis, powiązania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej. w NEST BANK S.A. Stan na dzień r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej. w NEST BANK S.A. Stan na dzień r. Opis systemu kontroli wewnętrznej w NEST BANK S.A. Stan na dzień 20.11.2017 r. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010 z dnia [ ] r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie i utrzymanie pojazdów kolejowych

Użytkowanie i utrzymanie pojazdów kolejowych Użytkowanie i utrzymanie pojazdów kolejowych Seminarium Kolejowe przewozy regionalne w zintegrowanym systemie transportowym. Prawo. Technika. Bezpieczeństwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych

Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych Elżbieta Błaszkiewicz Ocena jakości działań rozwojowych i usług szkoleniowych www.perspektywyhr.pl Punkt wyjścia do oceny jakości usług rozwojowych pracodawca pracownik Kontekst jakości usług rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r.

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r. Informacja o istotnych zmianach regulacji prawnych w zakresie certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym KONFERENCJA RBF Warszawa, 28 luty 2012

Bardziej szczegółowo

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA

19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW I AUDYTORÓW SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM ORAZ MENEDŻERÓW RYZYKA 19-20 lipca 2012r. Hotel Ustroń Diament PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo