DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000"

Transkrypt

1 50

2 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI

3 PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk REW (Przewijanie do ty u) / Przycisk FF (Przewijanie do przodu) /+ Przycisk INDEX Przycisk ERASE G oênik Przycisk FOLDER/MENU Przycisk STOP Przycisk PLAY WyÊwietlacz (Panel LCD) Lampka wskaênika nagrywania / odtwarzania w e r t y u i o p [ ] A Sterowanie g oênoêcià VOLUME Z àcze s uchawkowe Slot karty SmartMedia Z àcze mikrofonowe Prze àcznik wyjmowania karty SmartMedia Prze àcznik POWER/LOCK MICSENS (czu oêç mikrofonu) Prze àcznik VCVA Prze àcznik HOLD Z àcze zasilacza Z àcze 24 PC (USB) Pokrywa baterii Panel LCD Q W E R T Y U I Folder (A, B oraz C) Wskaênik stanu baterii Wskaênik daty / godziny nagrywania Wskaênik pozosta ej pami ci. Wskaênik ca kowitego czasu pliku Tryb nagrywania Wskaênik alarmu Wskaênik zabezpieczenia przed skasowaniem Bie àcy plik Bie àcy czas, czas jaki up ynà, czas nagrywania, wskazówki, wyêwietlanie menu Data, pozosta a iloêç pami ci, ca kowity czas nagrania odtwarzanego pliku, wskazówki Dzi kujemy Paƒstwu za zakup Cyfrowego Dyktafonu DS-3000, urzàdzenia umo liwiajàcego cyfrowe nagrywanie dêwi ku i co nie mniej istotne charakteryzujàcego si kompaktowà budowà. Bardziej szczegó owe informacje znajdà Paƒstwo w instrukcji obs ugi Online zamieszczonej na do àczonej p ycie CD-ROM. O P { 52

4 Spis treêci Strona Przeglàd elementów... Panel LCD... Baterie... Korzystanie z zasilacza... Zasady obs ugi dyktafonu DS Karta SmartMedia (3.3 Volt) jako noênik danych... Umieszczanie i wyjmowanie karty SmartMedia... Ochrona karty SmartMedia przed zapisem... Formatowanie karty SmartMedia... Ustawianie daty i godziny... Funkcja Hold... Czu oêç mikrofonu... Tryby nagrywania... Nagrywanie (REC/SET)/Pauza... Funkcja aktywacji nagrywania g osem (VCVA)... Odtwarzanie... Przyspieszone odtwarzanie... Przewijanie do ty u / do przodu / przeszukiwanie z funkcjà SKIP... Znaki indeksu przy nagrywaniu i odtwarzaniu... Kasowanie pojedynczych plików / Kasowanie wszystkich plików... Blokowanie plików... Dêwi ki systemowe... Odtwarzanie po alarmie... Przenoszenie plików pomi dzy folderami... Przypisywanie nazw folderom... Resetowanie... Ustawianie poziomów priorytetu... Przenoszenie danych do komputera osobistego PC... Istotne wskazówki... Rozwiàzywanie problemów... Komunikaty ostrzegawcze na panelu LCD... Pomoc techniczna... Dane techniczne... Akcesoria (opcjonalne)... 53

5 Przy zatrzymanym dyktafonie Bie àcy numer pliku Pozycja zatrzymania Ca kowity czas nagrania danego pliku Baterie Stan zu ycia baterii pokazywany jest na wyêwietlaczu LCD w nast pujàcy sposób: Gdy na wyêwietlaczu pojawi si komunikat BATTERY LOW, dyktafon wy àczy si. Przed wymianà baterii nale y zatrzymaç dyktafon (STOP), gdy w przeciwnym wypadku mo na utraciç zapisane dane. Przesuƒ pokryw baterii w kierunku strza ek i umieêç dwie baterie AAA (LR3, R03) (zalecane sà baterie alkaliczne). Nale y zwróciç uwag na prawid owe u o enie biegunów. Zamknij starannie pokryw baterii. JeÊli wymiana baterii zajmie wi cej ni trzy minuty, to trzeba b dzie raz jeszcze ustawiç aktualnà dat i godzin. Baterie alkaliczne umo liwiajà oko o 11 godzin nieprzerwanego nagrywania lub odtwarzania, co zale ne jest równie od warunków otoczenia. Korzystanie z zasilacza BATTERY LOW REC STOP MENU INDEX ERASE Gdy dyktafon jest wy àczony, pod àcz opcjonalny zasilacz Olympus A322 AC (nie nale y korzystaç z innych zasilaczy) do gniazda zasilania w dyktafonie (DC 3V, i do Êciennego gniazda zasilania. W sytuacjach, gdy pod àczasz dyktafon do portu USB, nie korzystaj z zasilacza. Je eli nie korzystasz z dyktafonu, od àcz zasilacz od gniazda zasilania oraz od z àcza w dyktafonie. 54

6 Zasady obs ugi dyktafonu DS-3000 Dyktafon cyfrowy DS-3000 obs uguje si g ównie poprzez pozycje, menu które sà dost pne po naciêni ciu i przytrzymaniu ponad jednà sekund przycisku FOLDER/MENU, a nast pnie wybraniu przyciskami FF/+ oraz REW/ odpowiedniego ustawienia. JeÊli podczas ustawieƒ w menu zostanie naciêni ty przycisk STOP, REC/SET lub przycisk FOLDER/MENU, to dyktafon przechodzi do trybu zatrzymania i uaktywniane sà parametry, które zosta y uaktywnione do tego momentu. AUTHOR ID (identyfikuje autora) WORK TYPE (rodzaj pracy, klasyfikacja) REC-MODE (Tryb nagrywania SP lub LP) LOCK (ochrona przed skasowaniem) ALARM (w àczony lub wy àczony) BEEP (w àczanie lub wy àcznie dêwi ków systemowych) TIME & DATE (godzina i data) FOLDER NAME (nazwa folderu) FORMAT (formatowanie karty SmartMedia) INSERT REC? (Czy wstawiç nagranie?) FILE MOVE? (Czy przenieêç plik) Wszystkie wymienione powy ej pozycje sà dost pne po naciêni ciu przycisku FOLDER/MENU podczas odtwarzania. Karat SmartMedia (3.3 Volt) jako noênik danych SmartMedia to wymienna karta pami ci, której modele mogà mieç do 64 MB pojemnoêci (karta znajdujàca si w komplecie z dyktafonem ma 16 MB pojemnoêci). Dyktafon DS-3000 zapisuje dane dêwi kowe w postaci wysoce skompresowanych plików formatu DSS (Digital Speech Standard). Tryb SP Tryb LP 4 MB 35 min. 1 godz. 20 min. 8 MB 1 godz. 15 min. 2 godz. 45 min. 16 MB 2 godz. 35 min. 5 godz. 30 min. 32 MB 5 godz. 10 min. 11 godz. 10 min. 64 MB 10 godz. 25 min. 22 godz. 20 min. Przybli ony czas nagrywania (w oparciu o nieprzerwane nagrywanie) 55

7 Uwaga: Nie mo na stosowaç kart SmartMedia 5 Volt, ani kart, które nie sà zgodne ze standardem SSFDC. Umieszczanie i wyjmowanie karty SmartMedia 1 POWER /LOCK STOP REC INDEX Wsuƒ do koƒca kart SmartMedia, jak pokazano poni ej i ustaw prze àcznik POWER/LOCK w pozycji ON. JeÊli karta SmartMedia zosta a umieszczona poprawnie, na wyêwietlaczu przez dwie sekundy b dzie miga komunikat PLEASE WAIT (prosz czekaç). Je eli zaê karta nie zosta a umieszczona poprawnie, to na wyêwietlaczu przez dwie sekundy b dzie miga komunikat INSERT CARD (umieêç kart ). JeÊli karata nie by a sformatowana w dyktafonie lub aparacie cyfrowym serii CAMEDIA, na wyêwietlaczu pojawi si komunikat FORMAT YES i nale y wtedy sformatowaç kart. Aby wyjàç kart, ustaw prze àcznik POWER/LOCK w pozycji OFF i ponieê prze àcznik wysuwajàcy kart SmartMedia. Uwaga: Karty SmartMedia sà precyzyjnymi noênikami danych. Nale y unikaç: Uszkodzeƒ mechanicznych spowodowanych si à nacisku bàdê zbyt wysokà temperaturà i wilgotnoêcià. Dotykania obszaru styków (z ote elektrody). Zabrudzonà kart nale y przecieraç mi kkà suchà szmatkà. Dane zapisane na karcie mogà zostaç uszkodzone w wyniku wy adowaƒ elektrostatycznych, z tego wzgl du nale y trzymaç kart w do àczonym do niej pokrowcu. Aby uniknàç utraty danych, nale y regularnie wykonywaç kopie zapasowe danych przechowywanych na karcie. OFF 2 ON contact contact area SmartMedia slot Smart Media slot 56

8 Ochrona karty SmartMedia przed zapisem Kart SmartMedia mo na zabezpieczyç specjalnà uszczelkà (dostarczana razem z kartà SmartMedia), która zabezpiecza przed przypadkowym nagraniem, skasowanie lub sformatowaniem karty. Uszczelki te przystosowane sà wy àcznie do jednorazowego u ytku. Formatowanie karty SmartMedia Karty SmartMedia innych producentów ni Olympus wymagajà formatowania. Uwaga: Formatowanie kasuje wszystkie dane zapisane na karcie. NaciÊnij przycisk MENU. 1. NaciÊnij przez jednà sekund lub d u ej przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby otworzyç ekran FORMAT. 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. 4. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç pozycj YES?, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Rozpocznie si formatowanie, komunikat FORMAT miga przez chwil na wyêwietlaczu, a nast pnie pojawia si komunikat FORMAT DONE oraz NEW FILE. Ustawianie daty i godziny oraz danych zadania Hour Month Minute Year Date Aby uproêciç zarzàdzanie plikami wskazane jest ustawienie aktualnej daty i godziny. Do ka dego pliku mo na ponadto przypisaç nazwisko osoby (author ID) oraz rodzaj nagrania (work type). Obydwie te dane sà automatycznie zapisywane przy nagrywaniu pliku. 1. NaciÊnij przez jednà sekund lub d u ej przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby otworzyç ekran TIME & DATE FORMAT (format daty i godziny). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. Naciskajàc przycisk NEW mo na prze àczaç pomi dzy 12- i 24-godzinnym systemem wyêwietlania godziny. Wskazanie godziny b dzie miga o. 57

9 4. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby ustawiç aktualnà godzin i zaakceptuj ustawienie przyciskiem REC/SET. Wykonaj podobnà procedur dla ustawienia MINUT, ROKU, MIESICÑCA i DATY. 5. W celu zakoƒczenia procedury naciênij przycisk STOP. Mo esz równie zachowaç wprowadzane ustawienia naciskajàc w dowolnym momencie przycisk STOP. Ustawiania identyfikatora autora (Author ID) oraz rodzaju nagrania (Work Type) mo na dokonaç na komputerze przy u yciu do àczonego oprogramowania DSS Player, a nast pnie przenieêç ustawienia do dyktafonu. W samym dyktafonie ustawienia te wprowadza si w nast pujàcy sposób: Identyfikator autora (author ID) musi mieç przynajmniej 4 znaki, i nie mo e przekraczaç 17 znaków. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat AUTHOR ID. (Aby wybraç WORKTYPE (rodzaj nagrania) naciênij przycisk FF/+ lub REW/.) 2. NaciÊnij przycisk REC/SET. 3. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç ekran AAAA MANUAL. (Dla klasyfikacji kodów nazw pojawi si MANUAL WORK TYPE.) 4. NaciÊnij przycisk REC/SET. 5. Zacznie migaç pierwszy znak. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç odpowiedni znak (0 do 9, A do Z oraz spacj ). 6. NaciÊnij przycisk REC/SET, by zaakceptowaç wprowadzony znak i przesunàç si o pozycj do przodu. Przycisk NEW Przycisk ERASE Przycisk INDEX Przycisk REC/SET S u y do cofania pozycji wstawiania. Kasuje migajàcy znak Wstawia spacj S u y do zaakceptowania i przesuni cia si o jednà pozycj do przodu. 7. Aby zakoƒczyç ustawienia naciênij przez ponad jednà sekund przycisk REC/SET, a nast pnie naciênij przycisk STOP, w celu zamkni cia menu. Funkcja Hold Przesuni cie prze àcznika HOLD w dolne po o enie wy àcza dzia anie wszystkich przycisków sterujàcych. 58

10 Czu oêç mikrofonu Do ustawiania czu oêci mikrofonu s u y prze àcznik MICSENS majàcy dwa po o enia: DICT (odpowiednie do funkcji rozpoznawania g osu, mikrofon musi byç skierowany w stron mówiàcego) lub CONF (wysoka czu oêç, nagrywane sà równie dêwi ki dobiegajàce z otoczenia; zalecane jest korzystanie z mikrofonu konferencyjnego ME 7). Tryby nagrywania Wybierz tryb nagrywania SP: LP: Standardowe odtwarzanie, umo liwia korzystanie z funkcji rozpoznawania g osu i musi byç u ywane jeêli chcemy uzyskaç wysokiej jakoêci dane dêwi kowe dla komputera i funkcji rozpoznawania g osu, (na karcie SmartMedia 16 MB mo na zmieêciç oko o 2 godziny i 35 minut nagrania), lub Wyd u one odtwarzanie, (na karcie SmartMedia 8 MB mo na zmieêciç oko o 5 godzin i 30 minut nagrania). Ogólnie pojemnoêç karty zale y od tego, czy wykonanych jest wiele krótkich nagraƒ, czy te zapisywane sà d u sze nagrania. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç ekran REC MODE (trybu nagrywania). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. 4. Wybierz opcj SP lub LP korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/, a nast pnie ponownie naciênij przycisk REC/SET. 5. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Nagrywanie (REC/SET) / Pauza Dost pne sà cztery ro ne formy nagrywania Nowe nagranie Dodawanie nagrania Zast powanie nagrania Wstawianie nagrania 59

11 Nowe nagranie Naciskajàc przycisk FOLDER/MENU wybierz folder (A, B lub C; w ka dym folderze mo na zapisaç do 199 plików). WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk NEW. WyÊwietlony zostanie numer nowego pliku oraz iloêç czasu dost pnego do nagrywania. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby rozpoczàç nagrywanie. ZaÊwieci si lampka wskaênika nagrywania / odtwarzania oraz wyêwietli si aktualny czas nagrania. Gdy pozosta y czas nagrania osiàgnie 60, 30 oraz 10 sekund, dyktafon wysy a krótkie sygna y dêwi kowe. NaciÊnij przycisk STOP, aby zakoƒczyç nagrywanie. JeÊli chcesz tylko przerwaç nagrywanie (zrobiç Pauz ),naciênij podczas nagrywania przycisk REC/SET. Na wyêwietlaczu b dzie miga komunikat REC PAUSE. Aby wznowiç nagrywanie naciênij ponownie przycisk REC/SET. JeÊli pauza b dzie trwa a ponad 10 minut, dyktafon zatrzyma si. Dodawanie nagrania Aby do àczyç nagranie do tego samego pliku, naciênij raz jeszcze przycisk REC/SET, po wykonaniu nowego nagrania. Nale y wybraç ten sam tryb nagrywania (SP lub LP). Zast powanie nagrania NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç plik, w którym ma zostaç zastàpione nagranie. NaciÊnij przycisk PLAY, a nast pnie STOP w punkcie, w którym chcesz rozpoczàç zast powanie nagrania. (W przypadku zast powania nagrania w pliku nale y wybraç ten sam tryb nagrywania, SP lub LP.) NaciÊnij przycisk REC/SET, aby rozpoczàç nagrywanie. NaciÊnij przycisk STOP, by zakoƒczyç nagrywanie. JeÊli nowe nagranie jest d u sze ni wczeêniejsze, to nagranie z kolejnego pliku nie zostanie zastàpione. Wstawianie nagrania NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç plik, w którym chcesz wstawiç dodatkowe nagranie. 60

12 NaciÊnij przycisk PLAY, a nast pnie podczas odtwarzania naciênij przycisk FOLDER/MENU w punkcie, w którym chcesz wstawiç nagranie. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INSERT REC?. NaciÊnij przycisk REC/SET. Wstawianie zakoƒcz naciskajàc przycisk STOP. Data i godzina nagrania b dà odpowiada y dacie wstawienia nowego fragmentu. Nale y wybraç ten sam tryb nagrywania, co w pierwotnym pliku LP lub SP. Aby monitorowaç nagrywanie pod àcz s uchawki do z àcza s uchawkowego. Poziom g oênoêci jest sta y. Aby natychmiast przejrzeç nagranie, naciênij podczas nagrywania przycisk REW/, po czym zwolnij go. Uwaga: Podczas nagrywania nie pod àczaj, ani nie od àczaj zasilacza, nawet jeêli w dyktafonie umieszczone sà baterie. W przeciwnym wypadku mo e zdarzyç si, e nie b dzie mo liwe odtworzenie nagranego pliku. Funkcja aktywacji nagrywania g osem (VCVA) Dzi ki funkcji VCVA dyktafon DS-3000 rozpoczyna nagrywanie automatycznie, gdy ktoê zacznie mówiç. Nie potrzeba za ka dym razem naciskaç przycisku REC/SET, by wznowiç nagrywanie. Pozwala to na zaoszcz dzenie miejsca w pami ci, gdy dyktafon wy àcza si w okresach ciszy. Ustaw prze àcznik VCVA w pozycji ON. Korzystajàc z regulacji g oênoêci (VOLUME), ustaw poziom dêwi ku przy którym nastàpi w àczenie/ zatrzymanie dyktafonu. (Poziom ten zale y równie od czu oêci mikrofonu.) Jak tylko mikrofon zarejestruje g os o odpowiednim poziomie zapala si lampka nagrywania/ odtwarzania i rozpoczyna si nagrywanie. Gdy poziom dêwi ku spadnie poni ej ustawionego dyktafon prze àcza si w stan czuwania. Na wyêwietlaczu pojawia si komunikat STANDBY VCVA a lampka wskaênika nagrywania/ odtwarzania miga. 61

13 Odtwarzanie NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç plik, który ma byç odtwarzany. NaciÊnij przycisk PLAY, aby rozpoczàç odtwarzanie. Lampka wskaênika nagrywania odtwarzania zaêwieci si na zielono. Na wyêwietlaczu pojawia si data i godzina wykonania nagrania. Nast pnie zaê wyêwietlany jest aktualny czas odtwarzania oraz ca kowity czas nagrania. Ustaw odpowiedni poziom g oênoêci VOLUME. JeÊli chcesz zrobiç pauz, naciênij przycisk PLAY. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat PLAY PAUSE. NaciÊnij ponownie przycisk PLAY, aby wznowiç odtwarzanie. JeÊli pauza trwa ponad 10 minut dyktafon zatrzyma si automatycznie. Po zakoƒczeniu odtwarzania nagrania dyktafon automatycznie zatrzymuje si. NaciÊnij przycisk STOP, aby anulowaç odtwarzanie. Przyspieszone odtwarzanie W trybie tym nagrania odtwarzane sà o oko o 50% szybciej. Podczas odtwarzania pliku przytrzymaj przez ponad jednà sekund przycisk PLAY. Aby powróciç do normalnego odtwarzania, ponownie naciênij przycisk PLAY przez ponad 1 sekund. Przewijanie do przodu / do ty u /przeszukiwanie z funkcjà SKIP Przyciskami FF/+ oraz REW/ mo na»przewijaç«nagranie do przodu i do ty u»wind«, gdy dyktafon jest zatrzymany. JeÊli nie naciêniesz przycisku STOP w àdanym punkcie, to dyktafon automatycznie zatrzyma si na poczàtku/ koƒcu bie àcego pliku lub na znaku indeksu. JeÊli naciêniesz przycisk FF/+ lub REW/ podczas odtwarzania pliku to podczas»przewijania«b dziesz s ysza nagranie. Zwolnij przycisk, by przewróciç normalne odtwarzanie. Dyktafon zatrzyma si automatycznie na poczàtku lub na koƒcu ka dego pliku. Je eli podczas szybkiego przewijania do przodu lub do ty u naciêniesz przycisk FF/+ lub REW/, to dyktafon przejdzie na poczàtek nast pnego/ bie àcego pliku (funkcja SKIP). 62

14 Znaki indeksu przy nagrywaniu i odtwarzaniu Istnieje mo liwoêç wstawienia znaku indeksu w punkcie, który chcemy póêniej atwo zlokalizowaç. W jednym pliku mo na wstawiç do 16 znaków indeksu. Aby wstawiç znak indeksu, naciênij podczas odtwarzania lub nagrywania przycisk INDEX. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INDEX oraz numer indeksu. Aby skasowaç znak indeksu, podczas odtwarzania danego pliku, naciênij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç znak indeksu, a nast pnie naciênij przynajmniej przez 2 sekundy przycisk ERASE. Kasowanie pojedynczych plików / kasowanie wszystkich plików w folderze / cz Êciowe kasowanie Wybierz plik, który ma byç skasowany. NaciÊnij przycisk ERASE. Na wyêwietlaczu zacznie migaç komunikat FILE ERASE? (Czy skasowaç plik?). NaciÊnij ponownie przycisk ERASE. Gdy pojawi si komunikat FILE EARSE! (plik jest kasowany), a nast pnie ERASE DONE, co oznacza to, e kasowanie danego pliku zosta o zakoƒczone. Po skasowaniu pliku numery plików wzrastajà automatycznie. JeÊli chcesz skasowaç ca à zawartoêç folderu, naciênij przycisk FOLDER, aby wybraç odpowiedni folder. NaciÊnij przycisk ERASE przez przynajmniej 3 sekundy. Na wyêwietlaczu zacznie migaç komunikat ALL ERASE? (Czy skasowaç wszystko). NaciÊnij ponownie przycisk ERASE. Gdy wyêwietlony zostanie komunikat ALL ERASE! (kasowane jest wszystko), a nast pnie ERASE DONE, co oznacza to, e kasowanie zosta o zakoƒczone. JeÊli chcesz skasowaç tylko cz Êç pliku, rozpocznij odtwarzanie danego pliku i naciênij przycisk PLAY w punkcie, w którym chcesz rozpoczàç kasowanie. Dyktafon zrobi pauz. NaciÊnij przycisk ERASE. Dyktafon rozpocznie odtwarzanie. Na wyêwietlaczu b dzie widnia na przemian ca kowity czas nagrania odtwarzanego pliku oraz komunikat ERASE. NaciÊnij przycisk ERASE po raz kolejny w punkcie, w którym chcesz zatrzymaç kasowanie. Na wyêwietlaczu podawany jest czas punktu rozpocz cia i zakoƒczenia kasowania. NaciÊnij raz jeszcze przycisk ERASE. Gdy na wyêwietlaczu pojawi si komunikat PARTIAL ERASE! A nast pnie ERASE DONE, oznacza to, e kasowanie jest zakoƒczone. 63

15 Blokowanie plików Istnieje mo liwoêç ochrony plików przed przypadkowym skasowaniem. Wybierz plik, który chcesz zablokowaç (ochroniç przed mo liwoêcià skasowani), a nast pnie naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/ aby wybraç na wyêwietlaczu polecenie LOCK, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/ wybierz ustawienie ON (funkcja w àczona) lub OFF (funkcja wy àczona), a nast pnie ponownie naciênij przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Uwaga: Zablokowane pliki zostanà skasowane podczas formatowania karty SmartMedia. Pliki zapisane na karcie SmartMedia, która jest zabezpieczona uszczelkà chroniàca przed kasowaniem, nie mogà byç dodatkowo zablokowane przy u yciu powy szej funkcji. Dêwi ki systemowe Dyktafon wydaje sygna dêwi kowy, aby ostrzec u ytkownika o wystàpieniu b du. JeÊli nie chcesz, aby by y emitowane tego rodzaju dêwi ki, naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. Korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/ wybierz na wyêwietlaczu polecenie BEEP, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/ aby wybraç opcj ON (dêwi ki w àczone) lub OFF (dêwi ki wy àczone), nast pnie naciênij ponownie przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Odtwarzanie po alarmie Przy u yciu tej funkcji, gdy us yszysz sygna alarmu, wybrany plik jest odtwarzany po naciêni ciu dowolnego przycisku. Aby funkcja dzia a a dyktafon musi byç w àczony (Prze àcznik POWER/LOCK musi znajdowaç si w pozycji ON). 1. Wybierz plik, który ma byç odtwarzany i naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby na wyêwietlaczu pojawi si komunikat ALARM, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. 64

16 3. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç opcj ON (w àczony) lub OFF (wy àczony), a nast pnie naciênij ponownie przycisk REC/SET. JeÊli wybra eê opcj OFF, proces koƒczy si i wskazanie alarmu znika z wyêwietlacza. JeÊli wybra eê opcj ON, zaêwieci si symbol alarmu i mo na ustawiç czas, w którym ma si on w àczyç. 4. W tym celu, naciênij przycisk FF/+ lub REW/, aby ustawiç godzin, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Powtórz powy sze ustawienie dla minut. 5. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Alarm b dzie w àcza si ka dego dnia o zaplanowanej porze i b dzie aktywny przez 5 minut. Aby wy àczyç alarm, nale y wybraç opcj OFF w powy szej procedurze. JeÊli dyktafon jest akurat u ywany, to dêwi k alarmu rozlegnie si po zakoƒczeniu wykonywanego zadania. Przenoszenie plików pomi dzy folderami Przenoszony plik umieszczany jest na koƒcu docelowego folderu. 1. Wybierz plik, który ma byç przeniesiony. 2. NaciÊnij przycisk PLAY, by rozpoczàç odtwarzanie pliku, a nast pnie naciênij przycisk FOLDER/MENU. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INSERT REC?. 3. NaciÊnij ponownie przycisk FOLDER/MENU, tak by wyêwietli si komunikat FILE MOVE? (Czy przenieêç plik?). 4. NaciÊnij przycisk REC/SET. Na wyêwietlaczu zacznie migaç nazwa docelowego folderu. 5. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç docelowy folder, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET, aby zaakceptowaç wybór. Plik zostanie przeniesiony. Plik nie zostanie przeniesiony, jeêli naciêniesz przycisk STOP lub nie wykonasz adnej operacji przez 8 sekund. Przypisywanie nazw folderom Ka demu z trzech folderów (FOLDER A, B oraz C) mo na przypisaç nazw, która mo e sk adaç si maksymalnie z 8 znaków (np. MEMO). 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU, a nast pnie przycisk FF/+ lub REW/, aby na wyêwietlaczu pojawi si komunikat FOLDER NAME. 2. NaciÊnij przycisk REC/SET, a nast pnie przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç folder, któremu chcesz nadaç nazw. Potwierdê wybór przyciskiem REC/SET. 3. Zacznie migaç pierwszy znak nazwy. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç znaki (0 do 9, A do Z oraz spacj ). 65

17 4. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby wprowadziç wybrany znak i przesunàç si o jedna pozycj do przodu. Przycisk NEW Przycisk ERASE Przycisk INDEX Przycisk REC/SET S u y do cofania pozycji wstawiania. Kasuje migajàcy znak. Wstawia spacj. S u y do zaakceptowania i przesuni cia si o jednà pozycj do przodu. 5. Po zakoƒczeniu naciênij przez ponad jednà sekund przycisk REC/SET, a nast pnie naciênij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Ustawianie poziomów priorytetu W celu wyró nienia szczególnie istotnych plików mo na nadaç im wysoki poziom priorytetu»high«. Priorytet mo na ustawiç dla nowych plików naciskajàc przycisk NEW lub dla plików ju istniejàcych po uprzednim wybraniu takiego pliku. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk INDEX. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat»priority NORMAL«. 2. NaciÊnij przycisk INDEX, by prze àczyç ustawienie pomi dzy opcjà»normal«oraz»high«(wysoki priorytet). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby zaakceptowaç wybór. Resetowanie JeÊli w dzia aniu dyktafonu wystàpià nieprawid owoêci, lekko naciênij nie wyjmujàc baterii przycisk resetowania znajdujàcy si w komorze baterii, np. koƒcówka d ugopisu (nie u ywaj w tym celu ostrych przedmiotów). Twoje nagrania nie zostanà skasowane, ale musisz ponownie ustawiç dat i godzin. 66

18 Przenoszenie danych do komputera osobistego Dyktafon DS-3000 wyposa ony jest w z àcze USB, które umo liwia transfer danych dêwi kowych do komputera. Gdy dyktafon jest wy àczony pod àcz kabel USB w sposób PC pokazany na rysunku. Gdy pod àczany jest kabel USB USB USB cable cable nie wolno korzystaç z zasilacza, gdy sam port USB dostarcza To PC s USB terminal odpowiednie zasilanie. USB connector USB terminal Dane mogà byç równie przeniesione z karty SmartMedia do twojego komputera z wykorzystaniem opcjonalnych akcesoriów (adaptera kart PC, adaptera do stacji dyskietek, czytnika USB). Szczegó y dotyczàce przenoszenia danych, oprogramowania DSS Player Pro oraz oprogramowania do rozpoznawania g osu mo na znaleêç w pomocy On-line. Istotne wskazówki Nie nale y przechowywaç dyktafonu w miejscach o wysokiej temperaturze (w bezpoêrednim s oƒcu),w miejscach wilgotnych lub w pobli u urzàdzeƒ elektrycznych takich jak lodówki oraz odbiorniki telewizyjne lub inne urzàdzenia wytwarzajàce silne pole elektromagnetyczne. Nale y unikaç miejsc o nadmiernej wilgotnoêci, szczególnie zaê s onej wody (jeêli potrzeba, przetrzyj dyktafon do sucha do czyszczenia nie u ywaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych). JeÊli piasek lub kurz dostanà si do wn trza dyktafonu mogà spowodowaç uszkodzenia niemo liwe do naprawienia. Wibracje (upuszczenie dyktafonu) mogà byç przyczynà jego uszkodzenia lub mogà uniemo liwiç odtwarzanie. JeÊli dyktafon zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie korzystaj z niego dalej, lecz skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym Olympusa. Nie k adê w pobli u dyktafonu kart magnetycznych (np. kart bankomatowych lub kredytowych). Mo e nastàpiç utrata danych. 67

19 Baterie Nie nara aj baterii na zbyt wysokie temperatury ani nie demontuj ich (stwarza to niebezpieczeƒstwo powstania po aru lub wybuchu). JeÊli nastàpi wyciek z baterii, to przed umieszczeniem nowych baterii wytrzyj do sucha komor baterii. JeÊli nie korzystasz z dyktafonu d u ej ni miesiàc lub gdy zaobserwujesz, e dyktafon emituje ciep o, dziwny zapach lub dym, wyjmij baterie. Gdy jesteê w podró y pami taj zawsze o zapasowych bateriach. Nigdy nie korzystaj z uszkodzonych baterii, nie àcz nowych baterii ze starymi ani ró nych typów baterii. Baterie powinny byç przechowywane w miejscach niedost pnych dla dzieci. Baterie alkaliczne oraz litowe nie sà przeznaczone do ponownego adowania. Wyrzucajàc baterie, nale y pami taç o ochronie Êrodowiska. Zasilacz Upewnij si, e napi cie w gnieêdzie zasilania jest prawid owe. Nigdy nie demontuj zasilacza. Uwa aj, aby ciecz ani adne obce przedmioty nie dosta y si do wn trza zasilacza. Nigdy nie dotykaj zasilacza mokrymi r koma. Nie u ywaj zasilacza w pobli u atwopalnych gazów lub cieczy. JeÊli zasilacz jest uszkodzony w jakikolwiek sposób lub gdy zabrudzone sà wtyki, od àcz zasilacz z gniazda i w adnym wypadku nie korzystaj z niego dalej. W przypadku nieprawid owego dzia ania zasilacza skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym Olympusa! 68

20 Rozwiàzywanie problemów Nic nie pojawia si na wyêwietlaczu. Czy baterie sà umieszczone prawid owo, czy nie sà wyczerpane? Czy prze àcznik POWER/LOCK nie znajduje si w pozycji OFF? Dyktafon nie reaguje na naciskanie przycisków. Dyktafon znajduje si w trybie HOLD. Baterie wyczerpa y si, sà nieprawid owo umieszczone, lub pokrywa baterii jest nieprawid owo domkni ta. Czy karta SmartMedia nie jest formatowana? Nie mo na nagrywaç. Karta SmartMedia jest chroniona przed zapisem, pe na lub niesformatowana. Nie s uchaç dêwi ku odtwarzania. Czy poziom g oênoêci nie jest zbyt niski? Czy pod àczone sà s uchawki? Nie mo na skasowaç nagraƒ. Plik lub karta SmartMedia sà chronione przed zapisem. Szumy podczas odtwarzania. Przy nagrywaniu dyktafon by nara ony na wstrzàsy lub le a w pobli u telefonu komórkowego lub jarzeniówki. Nie mo na wstawiç znaków indeksu. Liczba indeksów w pliku osiàgn a maksymalnà liczb 16. Karta SmartMedia lub plik sà chronione przed zapisem. Nie mo na wyjàç karty SmartMedia. Czy prze àcznik POWER/LOCK nie znajduje si w pozycji ON? 69

21 Komunikaty ostrzegawcze na panelu LCD BATTERY LOW CARD LOCK CARD ERROR EJECT ERROR FOLDER FULL FORMAT ERROR INDEX FULL INSERT CARD LOCK ON MEMORY FULL NO FILE READONLY SAME FILE TRAIN PC Baterie sà na wyczerpaniu. Karta SmartMedia jest chroniona przed zapisem, wstawianiem lub kasowaniem nagraƒ. Umieszczono niekompatybilnà kart SmartMedia. Karta SmartMedia zosta wyj ta podczas korzystania z niej. Folder jest pe ny (maksymalna liczba 199 plików). B àd podczas formatowania. Sformatuj kart SmartMedia raz jeszcze. Przekroczono maksymalnà liczb 16 indeksów. Nie umieszczono karty SmartMedia. Plik jest chroniony przed wstawianiem, zast powaniem lub kasowaniem. Pami ç jest pe na. Brak plików w tym folderze. Karta SmartMedia dzia a niepoprawnie. JeÊli to mo liwe wykonaj kopi danych i sformatuj kart. W docelowym folderze istnieje ju plik o tej samej nazwie. Dyktafon jest wykorzystywany jako mikrofon komputera. 70

22 Pomoc techniczna W przypadku wystàpienia problemów prosimy o skontaktowanie si z punktem, w którym nabyli Paƒstwo produkt. Mo na równie skontaktowaç si z podanymi poni ej adresami naszej pomocy technicznej. Numer bezp atny Dost pny dla Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii Numery p atne Dost pny dla Finlandii, W och, Luksemburga, Portugalii, Hiszpanii oraz Czech Dost pny dla Grecji, Chorwacji, W gier i pozosta ej cz Êci Europy Informacje mo na uzyskiwaç równie pod adresem 71

23 Dane techniczne Format nagrywania: DSS (Cyfrowy standard zapisu g osu) NoÊnik danych: 3V (3.3 V) karty SmartMedia (4 do 64 MB) Format karty: Format kart SmartMedia zgodny z SSFDC Forum Poziom wejêciowy: 70 dbv Cz stotliwoêç próbkowania: tryb SP: 12 khz tryb LP: 8 khz Charakterystyka cz stotliwoêci: tryb SP: 300 do 5,000 Hz tryb LP: 300 do 3,000 Hz Czas nagrania; tryb SP: 2 godziny i 35 minut (karta 16 MB) tryb LP: 5 godzin i 30 minut (karta 16 MB) G oênik: Wbudowany 28 mm okràg y dynamiczny g oênik Gniazdo mikrofonu: 3,5 mm mini-jack, impedancja 2 k ohm. Gniazdo s uchawkowe: 3,5 mm mini-jack, impedancja 8 k ohm. Maksymalna moc wyjêciowa (3 V DC): 1000 mw lub wi cej (8 ohm g oênik) Napi cie zasilania: Stabilizowane 3 V pràdu sta ego Baterie: dwie baterie AAA (LRO3 lub RO3) Zalecane jest korzystanie z opcjonalnego zasilacza ywotnoêç baterii (nagrywanie lub odtwarzanie): Oko o 11 godzin (zgodnie z testami Olympus, u yto baterii alkalicznych) Wymiary zewn trzne: x 50.0 x 16.7 mm (bez cz Êci wystajàcych) Waga (w àczajàc baterie): 86 g Dane techniczne mogà ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania. * ywotnoêç baterii zale y od rodzaju baterii oraz warunków u ytkowania. ZawartoÊç nagraƒ mo e s u yç wy àcznie do celów osobistych. Nie wolno nagrywaç materia ów chronionych prawem autorskim bez pozwolenia posiadacza owych praw. 72

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLYMPUS C-350 ZOOM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLYMPUS C-350 ZOOM (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo