DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000"

Transkrypt

1 50

2 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI

3 PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk REW (Przewijanie do ty u) / Przycisk FF (Przewijanie do przodu) /+ Przycisk INDEX Przycisk ERASE G oênik Przycisk FOLDER/MENU Przycisk STOP Przycisk PLAY WyÊwietlacz (Panel LCD) Lampka wskaênika nagrywania / odtwarzania w e r t y u i o p [ ] A Sterowanie g oênoêcià VOLUME Z àcze s uchawkowe Slot karty SmartMedia Z àcze mikrofonowe Prze àcznik wyjmowania karty SmartMedia Prze àcznik POWER/LOCK MICSENS (czu oêç mikrofonu) Prze àcznik VCVA Prze àcznik HOLD Z àcze zasilacza Z àcze 24 PC (USB) Pokrywa baterii Panel LCD Q W E R T Y U I Folder (A, B oraz C) Wskaênik stanu baterii Wskaênik daty / godziny nagrywania Wskaênik pozosta ej pami ci. Wskaênik ca kowitego czasu pliku Tryb nagrywania Wskaênik alarmu Wskaênik zabezpieczenia przed skasowaniem Bie àcy plik Bie àcy czas, czas jaki up ynà, czas nagrywania, wskazówki, wyêwietlanie menu Data, pozosta a iloêç pami ci, ca kowity czas nagrania odtwarzanego pliku, wskazówki Dzi kujemy Paƒstwu za zakup Cyfrowego Dyktafonu DS-3000, urzàdzenia umo liwiajàcego cyfrowe nagrywanie dêwi ku i co nie mniej istotne charakteryzujàcego si kompaktowà budowà. Bardziej szczegó owe informacje znajdà Paƒstwo w instrukcji obs ugi Online zamieszczonej na do àczonej p ycie CD-ROM. O P { 52

4 Spis treêci Strona Przeglàd elementów... Panel LCD... Baterie... Korzystanie z zasilacza... Zasady obs ugi dyktafonu DS Karta SmartMedia (3.3 Volt) jako noênik danych... Umieszczanie i wyjmowanie karty SmartMedia... Ochrona karty SmartMedia przed zapisem... Formatowanie karty SmartMedia... Ustawianie daty i godziny... Funkcja Hold... Czu oêç mikrofonu... Tryby nagrywania... Nagrywanie (REC/SET)/Pauza... Funkcja aktywacji nagrywania g osem (VCVA)... Odtwarzanie... Przyspieszone odtwarzanie... Przewijanie do ty u / do przodu / przeszukiwanie z funkcjà SKIP... Znaki indeksu przy nagrywaniu i odtwarzaniu... Kasowanie pojedynczych plików / Kasowanie wszystkich plików... Blokowanie plików... Dêwi ki systemowe... Odtwarzanie po alarmie... Przenoszenie plików pomi dzy folderami... Przypisywanie nazw folderom... Resetowanie... Ustawianie poziomów priorytetu... Przenoszenie danych do komputera osobistego PC... Istotne wskazówki... Rozwiàzywanie problemów... Komunikaty ostrzegawcze na panelu LCD... Pomoc techniczna... Dane techniczne... Akcesoria (opcjonalne)... 53

5 Przy zatrzymanym dyktafonie Bie àcy numer pliku Pozycja zatrzymania Ca kowity czas nagrania danego pliku Baterie Stan zu ycia baterii pokazywany jest na wyêwietlaczu LCD w nast pujàcy sposób: Gdy na wyêwietlaczu pojawi si komunikat BATTERY LOW, dyktafon wy àczy si. Przed wymianà baterii nale y zatrzymaç dyktafon (STOP), gdy w przeciwnym wypadku mo na utraciç zapisane dane. Przesuƒ pokryw baterii w kierunku strza ek i umieêç dwie baterie AAA (LR3, R03) (zalecane sà baterie alkaliczne). Nale y zwróciç uwag na prawid owe u o enie biegunów. Zamknij starannie pokryw baterii. JeÊli wymiana baterii zajmie wi cej ni trzy minuty, to trzeba b dzie raz jeszcze ustawiç aktualnà dat i godzin. Baterie alkaliczne umo liwiajà oko o 11 godzin nieprzerwanego nagrywania lub odtwarzania, co zale ne jest równie od warunków otoczenia. Korzystanie z zasilacza BATTERY LOW REC STOP MENU INDEX ERASE Gdy dyktafon jest wy àczony, pod àcz opcjonalny zasilacz Olympus A322 AC (nie nale y korzystaç z innych zasilaczy) do gniazda zasilania w dyktafonie (DC 3V, i do Êciennego gniazda zasilania. W sytuacjach, gdy pod àczasz dyktafon do portu USB, nie korzystaj z zasilacza. Je eli nie korzystasz z dyktafonu, od àcz zasilacz od gniazda zasilania oraz od z àcza w dyktafonie. 54

6 Zasady obs ugi dyktafonu DS-3000 Dyktafon cyfrowy DS-3000 obs uguje si g ównie poprzez pozycje, menu które sà dost pne po naciêni ciu i przytrzymaniu ponad jednà sekund przycisku FOLDER/MENU, a nast pnie wybraniu przyciskami FF/+ oraz REW/ odpowiedniego ustawienia. JeÊli podczas ustawieƒ w menu zostanie naciêni ty przycisk STOP, REC/SET lub przycisk FOLDER/MENU, to dyktafon przechodzi do trybu zatrzymania i uaktywniane sà parametry, które zosta y uaktywnione do tego momentu. AUTHOR ID (identyfikuje autora) WORK TYPE (rodzaj pracy, klasyfikacja) REC-MODE (Tryb nagrywania SP lub LP) LOCK (ochrona przed skasowaniem) ALARM (w àczony lub wy àczony) BEEP (w àczanie lub wy àcznie dêwi ków systemowych) TIME & DATE (godzina i data) FOLDER NAME (nazwa folderu) FORMAT (formatowanie karty SmartMedia) INSERT REC? (Czy wstawiç nagranie?) FILE MOVE? (Czy przenieêç plik) Wszystkie wymienione powy ej pozycje sà dost pne po naciêni ciu przycisku FOLDER/MENU podczas odtwarzania. Karat SmartMedia (3.3 Volt) jako noênik danych SmartMedia to wymienna karta pami ci, której modele mogà mieç do 64 MB pojemnoêci (karta znajdujàca si w komplecie z dyktafonem ma 16 MB pojemnoêci). Dyktafon DS-3000 zapisuje dane dêwi kowe w postaci wysoce skompresowanych plików formatu DSS (Digital Speech Standard). Tryb SP Tryb LP 4 MB 35 min. 1 godz. 20 min. 8 MB 1 godz. 15 min. 2 godz. 45 min. 16 MB 2 godz. 35 min. 5 godz. 30 min. 32 MB 5 godz. 10 min. 11 godz. 10 min. 64 MB 10 godz. 25 min. 22 godz. 20 min. Przybli ony czas nagrywania (w oparciu o nieprzerwane nagrywanie) 55

7 Uwaga: Nie mo na stosowaç kart SmartMedia 5 Volt, ani kart, które nie sà zgodne ze standardem SSFDC. Umieszczanie i wyjmowanie karty SmartMedia 1 POWER /LOCK STOP REC INDEX Wsuƒ do koƒca kart SmartMedia, jak pokazano poni ej i ustaw prze àcznik POWER/LOCK w pozycji ON. JeÊli karta SmartMedia zosta a umieszczona poprawnie, na wyêwietlaczu przez dwie sekundy b dzie miga komunikat PLEASE WAIT (prosz czekaç). Je eli zaê karta nie zosta a umieszczona poprawnie, to na wyêwietlaczu przez dwie sekundy b dzie miga komunikat INSERT CARD (umieêç kart ). JeÊli karata nie by a sformatowana w dyktafonie lub aparacie cyfrowym serii CAMEDIA, na wyêwietlaczu pojawi si komunikat FORMAT YES i nale y wtedy sformatowaç kart. Aby wyjàç kart, ustaw prze àcznik POWER/LOCK w pozycji OFF i ponieê prze àcznik wysuwajàcy kart SmartMedia. Uwaga: Karty SmartMedia sà precyzyjnymi noênikami danych. Nale y unikaç: Uszkodzeƒ mechanicznych spowodowanych si à nacisku bàdê zbyt wysokà temperaturà i wilgotnoêcià. Dotykania obszaru styków (z ote elektrody). Zabrudzonà kart nale y przecieraç mi kkà suchà szmatkà. Dane zapisane na karcie mogà zostaç uszkodzone w wyniku wy adowaƒ elektrostatycznych, z tego wzgl du nale y trzymaç kart w do àczonym do niej pokrowcu. Aby uniknàç utraty danych, nale y regularnie wykonywaç kopie zapasowe danych przechowywanych na karcie. OFF 2 ON contact contact area SmartMedia slot Smart Media slot 56

8 Ochrona karty SmartMedia przed zapisem Kart SmartMedia mo na zabezpieczyç specjalnà uszczelkà (dostarczana razem z kartà SmartMedia), która zabezpiecza przed przypadkowym nagraniem, skasowanie lub sformatowaniem karty. Uszczelki te przystosowane sà wy àcznie do jednorazowego u ytku. Formatowanie karty SmartMedia Karty SmartMedia innych producentów ni Olympus wymagajà formatowania. Uwaga: Formatowanie kasuje wszystkie dane zapisane na karcie. NaciÊnij przycisk MENU. 1. NaciÊnij przez jednà sekund lub d u ej przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby otworzyç ekran FORMAT. 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. 4. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç pozycj YES?, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Rozpocznie si formatowanie, komunikat FORMAT miga przez chwil na wyêwietlaczu, a nast pnie pojawia si komunikat FORMAT DONE oraz NEW FILE. Ustawianie daty i godziny oraz danych zadania Hour Month Minute Year Date Aby uproêciç zarzàdzanie plikami wskazane jest ustawienie aktualnej daty i godziny. Do ka dego pliku mo na ponadto przypisaç nazwisko osoby (author ID) oraz rodzaj nagrania (work type). Obydwie te dane sà automatycznie zapisywane przy nagrywaniu pliku. 1. NaciÊnij przez jednà sekund lub d u ej przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby otworzyç ekran TIME & DATE FORMAT (format daty i godziny). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. Naciskajàc przycisk NEW mo na prze àczaç pomi dzy 12- i 24-godzinnym systemem wyêwietlania godziny. Wskazanie godziny b dzie miga o. 57

9 4. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby ustawiç aktualnà godzin i zaakceptuj ustawienie przyciskiem REC/SET. Wykonaj podobnà procedur dla ustawienia MINUT, ROKU, MIESICÑCA i DATY. 5. W celu zakoƒczenia procedury naciênij przycisk STOP. Mo esz równie zachowaç wprowadzane ustawienia naciskajàc w dowolnym momencie przycisk STOP. Ustawiania identyfikatora autora (Author ID) oraz rodzaju nagrania (Work Type) mo na dokonaç na komputerze przy u yciu do àczonego oprogramowania DSS Player, a nast pnie przenieêç ustawienia do dyktafonu. W samym dyktafonie ustawienia te wprowadza si w nast pujàcy sposób: Identyfikator autora (author ID) musi mieç przynajmniej 4 znaki, i nie mo e przekraczaç 17 znaków. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat AUTHOR ID. (Aby wybraç WORKTYPE (rodzaj nagrania) naciênij przycisk FF/+ lub REW/.) 2. NaciÊnij przycisk REC/SET. 3. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç ekran AAAA MANUAL. (Dla klasyfikacji kodów nazw pojawi si MANUAL WORK TYPE.) 4. NaciÊnij przycisk REC/SET. 5. Zacznie migaç pierwszy znak. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç odpowiedni znak (0 do 9, A do Z oraz spacj ). 6. NaciÊnij przycisk REC/SET, by zaakceptowaç wprowadzony znak i przesunàç si o pozycj do przodu. Przycisk NEW Przycisk ERASE Przycisk INDEX Przycisk REC/SET S u y do cofania pozycji wstawiania. Kasuje migajàcy znak Wstawia spacj S u y do zaakceptowania i przesuni cia si o jednà pozycj do przodu. 7. Aby zakoƒczyç ustawienia naciênij przez ponad jednà sekund przycisk REC/SET, a nast pnie naciênij przycisk STOP, w celu zamkni cia menu. Funkcja Hold Przesuni cie prze àcznika HOLD w dolne po o enie wy àcza dzia anie wszystkich przycisków sterujàcych. 58

10 Czu oêç mikrofonu Do ustawiania czu oêci mikrofonu s u y prze àcznik MICSENS majàcy dwa po o enia: DICT (odpowiednie do funkcji rozpoznawania g osu, mikrofon musi byç skierowany w stron mówiàcego) lub CONF (wysoka czu oêç, nagrywane sà równie dêwi ki dobiegajàce z otoczenia; zalecane jest korzystanie z mikrofonu konferencyjnego ME 7). Tryby nagrywania Wybierz tryb nagrywania SP: LP: Standardowe odtwarzanie, umo liwia korzystanie z funkcji rozpoznawania g osu i musi byç u ywane jeêli chcemy uzyskaç wysokiej jakoêci dane dêwi kowe dla komputera i funkcji rozpoznawania g osu, (na karcie SmartMedia 16 MB mo na zmieêciç oko o 2 godziny i 35 minut nagrania), lub Wyd u one odtwarzanie, (na karcie SmartMedia 8 MB mo na zmieêciç oko o 5 godzin i 30 minut nagrania). Ogólnie pojemnoêç karty zale y od tego, czy wykonanych jest wiele krótkich nagraƒ, czy te zapisywane sà d u sze nagrania. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç ekran REC MODE (trybu nagrywania). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET. 4. Wybierz opcj SP lub LP korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/, a nast pnie ponownie naciênij przycisk REC/SET. 5. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Nagrywanie (REC/SET) / Pauza Dost pne sà cztery ro ne formy nagrywania Nowe nagranie Dodawanie nagrania Zast powanie nagrania Wstawianie nagrania 59

11 Nowe nagranie Naciskajàc przycisk FOLDER/MENU wybierz folder (A, B lub C; w ka dym folderze mo na zapisaç do 199 plików). WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk NEW. WyÊwietlony zostanie numer nowego pliku oraz iloêç czasu dost pnego do nagrywania. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby rozpoczàç nagrywanie. ZaÊwieci si lampka wskaênika nagrywania / odtwarzania oraz wyêwietli si aktualny czas nagrania. Gdy pozosta y czas nagrania osiàgnie 60, 30 oraz 10 sekund, dyktafon wysy a krótkie sygna y dêwi kowe. NaciÊnij przycisk STOP, aby zakoƒczyç nagrywanie. JeÊli chcesz tylko przerwaç nagrywanie (zrobiç Pauz ),naciênij podczas nagrywania przycisk REC/SET. Na wyêwietlaczu b dzie miga komunikat REC PAUSE. Aby wznowiç nagrywanie naciênij ponownie przycisk REC/SET. JeÊli pauza b dzie trwa a ponad 10 minut, dyktafon zatrzyma si. Dodawanie nagrania Aby do àczyç nagranie do tego samego pliku, naciênij raz jeszcze przycisk REC/SET, po wykonaniu nowego nagrania. Nale y wybraç ten sam tryb nagrywania (SP lub LP). Zast powanie nagrania NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç plik, w którym ma zostaç zastàpione nagranie. NaciÊnij przycisk PLAY, a nast pnie STOP w punkcie, w którym chcesz rozpoczàç zast powanie nagrania. (W przypadku zast powania nagrania w pliku nale y wybraç ten sam tryb nagrywania, SP lub LP.) NaciÊnij przycisk REC/SET, aby rozpoczàç nagrywanie. NaciÊnij przycisk STOP, by zakoƒczyç nagrywanie. JeÊli nowe nagranie jest d u sze ni wczeêniejsze, to nagranie z kolejnego pliku nie zostanie zastàpione. Wstawianie nagrania NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. WyÊwietlona zostanie nazwa folderu oraz numer bie àcego pliku. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç plik, w którym chcesz wstawiç dodatkowe nagranie. 60

12 NaciÊnij przycisk PLAY, a nast pnie podczas odtwarzania naciênij przycisk FOLDER/MENU w punkcie, w którym chcesz wstawiç nagranie. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INSERT REC?. NaciÊnij przycisk REC/SET. Wstawianie zakoƒcz naciskajàc przycisk STOP. Data i godzina nagrania b dà odpowiada y dacie wstawienia nowego fragmentu. Nale y wybraç ten sam tryb nagrywania, co w pierwotnym pliku LP lub SP. Aby monitorowaç nagrywanie pod àcz s uchawki do z àcza s uchawkowego. Poziom g oênoêci jest sta y. Aby natychmiast przejrzeç nagranie, naciênij podczas nagrywania przycisk REW/, po czym zwolnij go. Uwaga: Podczas nagrywania nie pod àczaj, ani nie od àczaj zasilacza, nawet jeêli w dyktafonie umieszczone sà baterie. W przeciwnym wypadku mo e zdarzyç si, e nie b dzie mo liwe odtworzenie nagranego pliku. Funkcja aktywacji nagrywania g osem (VCVA) Dzi ki funkcji VCVA dyktafon DS-3000 rozpoczyna nagrywanie automatycznie, gdy ktoê zacznie mówiç. Nie potrzeba za ka dym razem naciskaç przycisku REC/SET, by wznowiç nagrywanie. Pozwala to na zaoszcz dzenie miejsca w pami ci, gdy dyktafon wy àcza si w okresach ciszy. Ustaw prze àcznik VCVA w pozycji ON. Korzystajàc z regulacji g oênoêci (VOLUME), ustaw poziom dêwi ku przy którym nastàpi w àczenie/ zatrzymanie dyktafonu. (Poziom ten zale y równie od czu oêci mikrofonu.) Jak tylko mikrofon zarejestruje g os o odpowiednim poziomie zapala si lampka nagrywania/ odtwarzania i rozpoczyna si nagrywanie. Gdy poziom dêwi ku spadnie poni ej ustawionego dyktafon prze àcza si w stan czuwania. Na wyêwietlaczu pojawia si komunikat STANDBY VCVA a lampka wskaênika nagrywania/ odtwarzania miga. 61

13 Odtwarzanie NaciÊnij przycisk FOLDER/MENU, aby wybraç folder. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç plik, który ma byç odtwarzany. NaciÊnij przycisk PLAY, aby rozpoczàç odtwarzanie. Lampka wskaênika nagrywania odtwarzania zaêwieci si na zielono. Na wyêwietlaczu pojawia si data i godzina wykonania nagrania. Nast pnie zaê wyêwietlany jest aktualny czas odtwarzania oraz ca kowity czas nagrania. Ustaw odpowiedni poziom g oênoêci VOLUME. JeÊli chcesz zrobiç pauz, naciênij przycisk PLAY. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat PLAY PAUSE. NaciÊnij ponownie przycisk PLAY, aby wznowiç odtwarzanie. JeÊli pauza trwa ponad 10 minut dyktafon zatrzyma si automatycznie. Po zakoƒczeniu odtwarzania nagrania dyktafon automatycznie zatrzymuje si. NaciÊnij przycisk STOP, aby anulowaç odtwarzanie. Przyspieszone odtwarzanie W trybie tym nagrania odtwarzane sà o oko o 50% szybciej. Podczas odtwarzania pliku przytrzymaj przez ponad jednà sekund przycisk PLAY. Aby powróciç do normalnego odtwarzania, ponownie naciênij przycisk PLAY przez ponad 1 sekund. Przewijanie do przodu / do ty u /przeszukiwanie z funkcjà SKIP Przyciskami FF/+ oraz REW/ mo na»przewijaç«nagranie do przodu i do ty u»wind«, gdy dyktafon jest zatrzymany. JeÊli nie naciêniesz przycisku STOP w àdanym punkcie, to dyktafon automatycznie zatrzyma si na poczàtku/ koƒcu bie àcego pliku lub na znaku indeksu. JeÊli naciêniesz przycisk FF/+ lub REW/ podczas odtwarzania pliku to podczas»przewijania«b dziesz s ysza nagranie. Zwolnij przycisk, by przewróciç normalne odtwarzanie. Dyktafon zatrzyma si automatycznie na poczàtku lub na koƒcu ka dego pliku. Je eli podczas szybkiego przewijania do przodu lub do ty u naciêniesz przycisk FF/+ lub REW/, to dyktafon przejdzie na poczàtek nast pnego/ bie àcego pliku (funkcja SKIP). 62

14 Znaki indeksu przy nagrywaniu i odtwarzaniu Istnieje mo liwoêç wstawienia znaku indeksu w punkcie, który chcemy póêniej atwo zlokalizowaç. W jednym pliku mo na wstawiç do 16 znaków indeksu. Aby wstawiç znak indeksu, naciênij podczas odtwarzania lub nagrywania przycisk INDEX. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INDEX oraz numer indeksu. Aby skasowaç znak indeksu, podczas odtwarzania danego pliku, naciênij przycisk FF/+ lub REW/, by wybraç znak indeksu, a nast pnie naciênij przynajmniej przez 2 sekundy przycisk ERASE. Kasowanie pojedynczych plików / kasowanie wszystkich plików w folderze / cz Êciowe kasowanie Wybierz plik, który ma byç skasowany. NaciÊnij przycisk ERASE. Na wyêwietlaczu zacznie migaç komunikat FILE ERASE? (Czy skasowaç plik?). NaciÊnij ponownie przycisk ERASE. Gdy pojawi si komunikat FILE EARSE! (plik jest kasowany), a nast pnie ERASE DONE, co oznacza to, e kasowanie danego pliku zosta o zakoƒczone. Po skasowaniu pliku numery plików wzrastajà automatycznie. JeÊli chcesz skasowaç ca à zawartoêç folderu, naciênij przycisk FOLDER, aby wybraç odpowiedni folder. NaciÊnij przycisk ERASE przez przynajmniej 3 sekundy. Na wyêwietlaczu zacznie migaç komunikat ALL ERASE? (Czy skasowaç wszystko). NaciÊnij ponownie przycisk ERASE. Gdy wyêwietlony zostanie komunikat ALL ERASE! (kasowane jest wszystko), a nast pnie ERASE DONE, co oznacza to, e kasowanie zosta o zakoƒczone. JeÊli chcesz skasowaç tylko cz Êç pliku, rozpocznij odtwarzanie danego pliku i naciênij przycisk PLAY w punkcie, w którym chcesz rozpoczàç kasowanie. Dyktafon zrobi pauz. NaciÊnij przycisk ERASE. Dyktafon rozpocznie odtwarzanie. Na wyêwietlaczu b dzie widnia na przemian ca kowity czas nagrania odtwarzanego pliku oraz komunikat ERASE. NaciÊnij przycisk ERASE po raz kolejny w punkcie, w którym chcesz zatrzymaç kasowanie. Na wyêwietlaczu podawany jest czas punktu rozpocz cia i zakoƒczenia kasowania. NaciÊnij raz jeszcze przycisk ERASE. Gdy na wyêwietlaczu pojawi si komunikat PARTIAL ERASE! A nast pnie ERASE DONE, oznacza to, e kasowanie jest zakoƒczone. 63

15 Blokowanie plików Istnieje mo liwoêç ochrony plików przed przypadkowym skasowaniem. Wybierz plik, który chcesz zablokowaç (ochroniç przed mo liwoêcià skasowani), a nast pnie naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/ aby wybraç na wyêwietlaczu polecenie LOCK, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/ wybierz ustawienie ON (funkcja w àczona) lub OFF (funkcja wy àczona), a nast pnie ponownie naciênij przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Uwaga: Zablokowane pliki zostanà skasowane podczas formatowania karty SmartMedia. Pliki zapisane na karcie SmartMedia, która jest zabezpieczona uszczelkà chroniàca przed kasowaniem, nie mogà byç dodatkowo zablokowane przy u yciu powy szej funkcji. Dêwi ki systemowe Dyktafon wydaje sygna dêwi kowy, aby ostrzec u ytkownika o wystàpieniu b du. JeÊli nie chcesz, aby by y emitowane tego rodzaju dêwi ki, naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. Korzystajàc z przycisków FF/+ lub REW/ wybierz na wyêwietlaczu polecenie BEEP, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/ aby wybraç opcj ON (dêwi ki w àczone) lub OFF (dêwi ki wy àczone), nast pnie naciênij ponownie przycisk REC/SET. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Odtwarzanie po alarmie Przy u yciu tej funkcji, gdy us yszysz sygna alarmu, wybrany plik jest odtwarzany po naciêni ciu dowolnego przycisku. Aby funkcja dzia a a dyktafon musi byç w àczony (Prze àcznik POWER/LOCK musi znajdowaç si w pozycji ON). 1. Wybierz plik, który ma byç odtwarzany i naciênij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU. 2. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby na wyêwietlaczu pojawi si komunikat ALARM, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. 64

16 3. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç opcj ON (w àczony) lub OFF (wy àczony), a nast pnie naciênij ponownie przycisk REC/SET. JeÊli wybra eê opcj OFF, proces koƒczy si i wskazanie alarmu znika z wyêwietlacza. JeÊli wybra eê opcj ON, zaêwieci si symbol alarmu i mo na ustawiç czas, w którym ma si on w àczyç. 4. W tym celu, naciênij przycisk FF/+ lub REW/, aby ustawiç godzin, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET. Powtórz powy sze ustawienie dla minut. 5. NaciÊnij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Alarm b dzie w àcza si ka dego dnia o zaplanowanej porze i b dzie aktywny przez 5 minut. Aby wy àczyç alarm, nale y wybraç opcj OFF w powy szej procedurze. JeÊli dyktafon jest akurat u ywany, to dêwi k alarmu rozlegnie si po zakoƒczeniu wykonywanego zadania. Przenoszenie plików pomi dzy folderami Przenoszony plik umieszczany jest na koƒcu docelowego folderu. 1. Wybierz plik, który ma byç przeniesiony. 2. NaciÊnij przycisk PLAY, by rozpoczàç odtwarzanie pliku, a nast pnie naciênij przycisk FOLDER/MENU. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat INSERT REC?. 3. NaciÊnij ponownie przycisk FOLDER/MENU, tak by wyêwietli si komunikat FILE MOVE? (Czy przenieêç plik?). 4. NaciÊnij przycisk REC/SET. Na wyêwietlaczu zacznie migaç nazwa docelowego folderu. 5. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç docelowy folder, a nast pnie naciênij przycisk REC/SET, aby zaakceptowaç wybór. Plik zostanie przeniesiony. Plik nie zostanie przeniesiony, jeêli naciêniesz przycisk STOP lub nie wykonasz adnej operacji przez 8 sekund. Przypisywanie nazw folderom Ka demu z trzech folderów (FOLDER A, B oraz C) mo na przypisaç nazw, która mo e sk adaç si maksymalnie z 8 znaków (np. MEMO). 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk FOLDER/MENU, a nast pnie przycisk FF/+ lub REW/, aby na wyêwietlaczu pojawi si komunikat FOLDER NAME. 2. NaciÊnij przycisk REC/SET, a nast pnie przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç folder, któremu chcesz nadaç nazw. Potwierdê wybór przyciskiem REC/SET. 3. Zacznie migaç pierwszy znak nazwy. NaciÊnij przycisk FF/+ lub REW/, aby wybraç znaki (0 do 9, A do Z oraz spacj ). 65

17 4. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby wprowadziç wybrany znak i przesunàç si o jedna pozycj do przodu. Przycisk NEW Przycisk ERASE Przycisk INDEX Przycisk REC/SET S u y do cofania pozycji wstawiania. Kasuje migajàcy znak. Wstawia spacj. S u y do zaakceptowania i przesuni cia si o jednà pozycj do przodu. 5. Po zakoƒczeniu naciênij przez ponad jednà sekund przycisk REC/SET, a nast pnie naciênij przycisk STOP, aby zamknàç menu. Ustawianie poziomów priorytetu W celu wyró nienia szczególnie istotnych plików mo na nadaç im wysoki poziom priorytetu»high«. Priorytet mo na ustawiç dla nowych plików naciskajàc przycisk NEW lub dla plików ju istniejàcych po uprzednim wybraniu takiego pliku. 1. NaciÊnij przez ponad jednà sekund przycisk INDEX. Na wyêwietlaczu pojawi si komunikat»priority NORMAL«. 2. NaciÊnij przycisk INDEX, by prze àczyç ustawienie pomi dzy opcjà»normal«oraz»high«(wysoki priorytet). 3. NaciÊnij przycisk REC/SET, aby zaakceptowaç wybór. Resetowanie JeÊli w dzia aniu dyktafonu wystàpià nieprawid owoêci, lekko naciênij nie wyjmujàc baterii przycisk resetowania znajdujàcy si w komorze baterii, np. koƒcówka d ugopisu (nie u ywaj w tym celu ostrych przedmiotów). Twoje nagrania nie zostanà skasowane, ale musisz ponownie ustawiç dat i godzin. 66

18 Przenoszenie danych do komputera osobistego Dyktafon DS-3000 wyposa ony jest w z àcze USB, które umo liwia transfer danych dêwi kowych do komputera. Gdy dyktafon jest wy àczony pod àcz kabel USB w sposób PC pokazany na rysunku. Gdy pod àczany jest kabel USB USB USB cable cable nie wolno korzystaç z zasilacza, gdy sam port USB dostarcza To PC s USB terminal odpowiednie zasilanie. USB connector USB terminal Dane mogà byç równie przeniesione z karty SmartMedia do twojego komputera z wykorzystaniem opcjonalnych akcesoriów (adaptera kart PC, adaptera do stacji dyskietek, czytnika USB). Szczegó y dotyczàce przenoszenia danych, oprogramowania DSS Player Pro oraz oprogramowania do rozpoznawania g osu mo na znaleêç w pomocy On-line. Istotne wskazówki Nie nale y przechowywaç dyktafonu w miejscach o wysokiej temperaturze (w bezpoêrednim s oƒcu),w miejscach wilgotnych lub w pobli u urzàdzeƒ elektrycznych takich jak lodówki oraz odbiorniki telewizyjne lub inne urzàdzenia wytwarzajàce silne pole elektromagnetyczne. Nale y unikaç miejsc o nadmiernej wilgotnoêci, szczególnie zaê s onej wody (jeêli potrzeba, przetrzyj dyktafon do sucha do czyszczenia nie u ywaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych). JeÊli piasek lub kurz dostanà si do wn trza dyktafonu mogà spowodowaç uszkodzenia niemo liwe do naprawienia. Wibracje (upuszczenie dyktafonu) mogà byç przyczynà jego uszkodzenia lub mogà uniemo liwiç odtwarzanie. JeÊli dyktafon zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie korzystaj z niego dalej, lecz skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym Olympusa. Nie k adê w pobli u dyktafonu kart magnetycznych (np. kart bankomatowych lub kredytowych). Mo e nastàpiç utrata danych. 67

19 Baterie Nie nara aj baterii na zbyt wysokie temperatury ani nie demontuj ich (stwarza to niebezpieczeƒstwo powstania po aru lub wybuchu). JeÊli nastàpi wyciek z baterii, to przed umieszczeniem nowych baterii wytrzyj do sucha komor baterii. JeÊli nie korzystasz z dyktafonu d u ej ni miesiàc lub gdy zaobserwujesz, e dyktafon emituje ciep o, dziwny zapach lub dym, wyjmij baterie. Gdy jesteê w podró y pami taj zawsze o zapasowych bateriach. Nigdy nie korzystaj z uszkodzonych baterii, nie àcz nowych baterii ze starymi ani ró nych typów baterii. Baterie powinny byç przechowywane w miejscach niedost pnych dla dzieci. Baterie alkaliczne oraz litowe nie sà przeznaczone do ponownego adowania. Wyrzucajàc baterie, nale y pami taç o ochronie Êrodowiska. Zasilacz Upewnij si, e napi cie w gnieêdzie zasilania jest prawid owe. Nigdy nie demontuj zasilacza. Uwa aj, aby ciecz ani adne obce przedmioty nie dosta y si do wn trza zasilacza. Nigdy nie dotykaj zasilacza mokrymi r koma. Nie u ywaj zasilacza w pobli u atwopalnych gazów lub cieczy. JeÊli zasilacz jest uszkodzony w jakikolwiek sposób lub gdy zabrudzone sà wtyki, od àcz zasilacz z gniazda i w adnym wypadku nie korzystaj z niego dalej. W przypadku nieprawid owego dzia ania zasilacza skontaktuj si z najbli szym centrum serwisowym Olympusa! 68

20 Rozwiàzywanie problemów Nic nie pojawia si na wyêwietlaczu. Czy baterie sà umieszczone prawid owo, czy nie sà wyczerpane? Czy prze àcznik POWER/LOCK nie znajduje si w pozycji OFF? Dyktafon nie reaguje na naciskanie przycisków. Dyktafon znajduje si w trybie HOLD. Baterie wyczerpa y si, sà nieprawid owo umieszczone, lub pokrywa baterii jest nieprawid owo domkni ta. Czy karta SmartMedia nie jest formatowana? Nie mo na nagrywaç. Karta SmartMedia jest chroniona przed zapisem, pe na lub niesformatowana. Nie s uchaç dêwi ku odtwarzania. Czy poziom g oênoêci nie jest zbyt niski? Czy pod àczone sà s uchawki? Nie mo na skasowaç nagraƒ. Plik lub karta SmartMedia sà chronione przed zapisem. Szumy podczas odtwarzania. Przy nagrywaniu dyktafon by nara ony na wstrzàsy lub le a w pobli u telefonu komórkowego lub jarzeniówki. Nie mo na wstawiç znaków indeksu. Liczba indeksów w pliku osiàgn a maksymalnà liczb 16. Karta SmartMedia lub plik sà chronione przed zapisem. Nie mo na wyjàç karty SmartMedia. Czy prze àcznik POWER/LOCK nie znajduje si w pozycji ON? 69

21 Komunikaty ostrzegawcze na panelu LCD BATTERY LOW CARD LOCK CARD ERROR EJECT ERROR FOLDER FULL FORMAT ERROR INDEX FULL INSERT CARD LOCK ON MEMORY FULL NO FILE READONLY SAME FILE TRAIN PC Baterie sà na wyczerpaniu. Karta SmartMedia jest chroniona przed zapisem, wstawianiem lub kasowaniem nagraƒ. Umieszczono niekompatybilnà kart SmartMedia. Karta SmartMedia zosta wyj ta podczas korzystania z niej. Folder jest pe ny (maksymalna liczba 199 plików). B àd podczas formatowania. Sformatuj kart SmartMedia raz jeszcze. Przekroczono maksymalnà liczb 16 indeksów. Nie umieszczono karty SmartMedia. Plik jest chroniony przed wstawianiem, zast powaniem lub kasowaniem. Pami ç jest pe na. Brak plików w tym folderze. Karta SmartMedia dzia a niepoprawnie. JeÊli to mo liwe wykonaj kopi danych i sformatuj kart. W docelowym folderze istnieje ju plik o tej samej nazwie. Dyktafon jest wykorzystywany jako mikrofon komputera. 70

22 Pomoc techniczna W przypadku wystàpienia problemów prosimy o skontaktowanie si z punktem, w którym nabyli Paƒstwo produkt. Mo na równie skontaktowaç si z podanymi poni ej adresami naszej pomocy technicznej. Numer bezp atny Dost pny dla Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii Numery p atne Dost pny dla Finlandii, W och, Luksemburga, Portugalii, Hiszpanii oraz Czech Dost pny dla Grecji, Chorwacji, W gier i pozosta ej cz Êci Europy Informacje mo na uzyskiwaç równie pod adresem 71

23 Dane techniczne Format nagrywania: DSS (Cyfrowy standard zapisu g osu) NoÊnik danych: 3V (3.3 V) karty SmartMedia (4 do 64 MB) Format karty: Format kart SmartMedia zgodny z SSFDC Forum Poziom wejêciowy: 70 dbv Cz stotliwoêç próbkowania: tryb SP: 12 khz tryb LP: 8 khz Charakterystyka cz stotliwoêci: tryb SP: 300 do 5,000 Hz tryb LP: 300 do 3,000 Hz Czas nagrania; tryb SP: 2 godziny i 35 minut (karta 16 MB) tryb LP: 5 godzin i 30 minut (karta 16 MB) G oênik: Wbudowany 28 mm okràg y dynamiczny g oênik Gniazdo mikrofonu: 3,5 mm mini-jack, impedancja 2 k ohm. Gniazdo s uchawkowe: 3,5 mm mini-jack, impedancja 8 k ohm. Maksymalna moc wyjêciowa (3 V DC): 1000 mw lub wi cej (8 ohm g oênik) Napi cie zasilania: Stabilizowane 3 V pràdu sta ego Baterie: dwie baterie AAA (LRO3 lub RO3) Zalecane jest korzystanie z opcjonalnego zasilacza ywotnoêç baterii (nagrywanie lub odtwarzanie): Oko o 11 godzin (zgodnie z testami Olympus, u yto baterii alkalicznych) Wymiary zewn trzne: x 50.0 x 16.7 mm (bez cz Êci wystajàcych) Waga (w àczajàc baterie): 86 g Dane techniczne mogà ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania. * ywotnoêç baterii zale y od rodzaju baterii oraz warunków u ytkowania. ZawartoÊç nagraƒ mo e s u yç wy àcznie do celów osobistych. Nie wolno nagrywaç materia ów chronionych prawem autorskim bez pozwolenia posiadacza owych praw. 72

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA OBS UGI

PL INSTRUKCJA OBS UGI PL Informacje wst pne INSTRUKCJA OBS UGI Nazwy elementów Z àcze s uchawkowe Lampka nagrywania / odtwarzania G ówne urzàdzenie Z àcze mikrofonowe Wbudowany mikrofon* WyÊwietlacz (panel LCD) Przycisk FOLDER/MENU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

BeoSound Instrukcja obs ugi

BeoSound Instrukcja obs ugi BeoSound 9000 Instrukcja obs ugi BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Spis treêci 3 Zapoznanie si z dzia aniem urzàdzenia u atwià Ci dwie instrukcje. Instrukcja obs ugi Podr cznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a.

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a. Dotyczy aktualizacji firmware u aparatu DMC-TZ4/TZ5 Szanowni Klienci. Pragniemy podziękować Państwu za zakup aparatu Panasonic DMC-TZ4 / TZ5. Dokument ten umożliwi łatwe pobranie i aktualizację firmware

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolTop-868

Nap d do rolet RolTop-868 PL Nap d do rolet RolTop-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus Nr

VarioTel Plus Nr VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 215. Skrócona instrukcja obs ugi.

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 215. Skrócona instrukcja obs ugi. Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 215 Skrócona instrukcja obs ugi www.hp.com/photosmart Copyright 2000 Hewlett-Packard Company. Wszystkie prawa zastrze one. Zabronione jest fotokopiowanie, reprodukcja,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

UniTec-868 Nr

UniTec-868 Nr UniTec-868 Nr. 28 330.0001 elero elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! 309401 Nr. 18 100.6701/0505 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Cena: 309.00 zł Olympus DYKTAFON WS-853 CZARNY Brzmienie stereo w każdym nagraniu. Kierunkowe mikrofony o niskim poziomie szumów ustawione pod

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócony sposób działania przy użyciu po

Skrócony sposób działania przy użyciu po Skrócony sposób działania przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wstęp (1) 2. Instalacja i aktywacja (2) Usuwanie starych sterowników (2.1) Instalacja w Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktywacja w Windows

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo