Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP"

Transkrypt

1 1 Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP

2 Denne boken tilhører (Niniejsza książeczka należy do) Navn(Imię i Nazwisko)... Adresse(Adres)... Postnr./poststed(Kon pocztowy/miejscowość) Telefon privat/mobil(telefon prywatny/komórkowy) Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke (Członkowie rodziny, których należy powiadomić w razie wypadku) Navn(Imię i Nazwisko)... Telefon privat/mobil (Telefon prywatny/ komórkowy) Andre viktige telefonnumre/kontakter (inne ważne numery telefonów/osób kontaktowych)

3 Innholdsfortegnelser Hvem har ansvaret...s.4 Risikovurdering og Sikker Jobb Analyse(SJA)...s.6 Personlig verneutstyr...s.8 Arbeid i høyden...s.10 Maskiner og utstyr...s.10 Kjemikalier...s.12 Orden og ryddighet...s.14 Rapportering av uønskende hendelser...s.16 og farlig forhold(ruh) Vernerunder (HMS runder)...s.16 Alternativ arbeid ved skade/sykdom...s.16 Beredskap ved alvorige ulykker...s.18 Spis treści Kto ponosi odpowiedzialność...s. 5 Ocena ryzyka i Analiza Bezpieczeństwa pracy...s. 7 Osobiste wyposażenie ochronne...s. 8 Praca na wysokości...s.11 Maszyny i urządzenia...s.11 Chemikalia...s.12 Czystość i porządek...s.14 Raportowanie zdarzeń niepożądanych...s.17 I sytuacji niebezpiecznych RUH Kontrola bezpieczeństwa (obchód BHP)...s.17 Prace zastępcze przy wypadku/chorobie...s.17 Gotowość przy poważnych wypadkach...s.19 3

4 Hvem har ansvaret? Du skal medvirke aktivt å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø Rapportere alle uønskende hendelser og farlige forhold du observerer eller er involvert i Selv vurdere egen sikkerhet og om nødvendig avbryte arbeidet inntil forhodene er rettet opp Selv være aktiv i å tenke sikkerhet og helse, og melde fra om du ser noe som er/kan bli farlig Bruke riktig og påbudt verneutstyr Tenke på dine arbeidskameraters sikkerhet Verneombudet skal Være medarbeidernes talsmann i HMS saker Delta i planleggingen og gjennomføringen av HMS arbeidet Ha frihet og myndighet til å utføre sine plikter i henhold til arbeidsmiljøloven Stanse arbeidet hvis det vurderes som farlig for liv og helse Kunden skal Ha ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i henhold til arbeidsmiljøloven Svane Bemanning skal sørge for at At alle medarbeidere får nødvendig informasjon om forhold som har betydning for den enkeltes helse, miljø og sikkerhet Alle medarbeidere skal ha nødvendig fagkompetanse og har den sikkerhets opplæringen som kreves At verneombud, base og formenn blir brukt aktiv i HMS arbeidet 4

5 Kto jest odpowiedzialny Twoje zadania Czynnie wspódziałać w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy Informować o wszystkich niechcianych i groźnych sytuacjach, które zaobserwowałeś lub w których sam brałeś udział Właściwie ocenić własne bezpieczeństwo w miejscu pracy i w razie konieczności przerwać pracę, aż warunki pracy będą bezpieczne dla zdrowia i życia Być aktywnym jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, informować, jeżeli wiesz o czymś co jest niebezpieczne lub może stworzyć niebezpieczeństwo w miejscu pracy Używać odpowiedniego i zalecanego wyposażenia ochronnego Czuwać nad bezpieczeństwem kolegów Rzecznik do spraw BHP ma za zadanie Być rzecznikiem pracowników w sprawach BHP Uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu planu BHP Mieć kompetencje/upoważnienie do wykonania swoich powinności zgodnie z prawem pracy Wstrzymać pracę, jeżeli jest ona niebezpieczna dla życia lub zdrowia Klient ma za zadanie Klient odpowiada za stworzenie, organizację uporządkowanie oraz nadzorowanie projektu w zgodzie z prawem pracy Svane Bemanning ma za zadanie Wszyscy pracownicy muszą otrzymać niezbędne informacje o warunkach pracy, które maja znaczenie dla ich zdrowia i życia, jak i dla środowiska Wszyscy pracownicy muszą mieć odpowiednie doświadczenie oraz zaliczone wymagane niezbędne szkolenia BHP Rzecznik do spraw BHP, brygadziści i majstrowie będą aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu planu BHP 5

6 Risikovurdering og sikker jobb analyse (SJA) Risikofylt arbeid skal identifiseres på alle arbeidsplasser SJA skal alltid gjennomføres når muligheten for en farlig situasjon eller ulykke er tilstede SJA betyr at den som skal utføre jobben går grundig gjennom oppgaven kartlegger risiko og helsefare ved utførelsen, og vurderer sikkerhetstiltak Det er viktig å gjennomføre SJA for arbeid Vi vet av erfaring ofte har uønskende hendelser med Hvor konsekvensene er alvorlig dersom det skjer noe galt Der folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen Ved nytt og ukjent arbeid Det skal alltid gjennomføres SJA ved Arbeid i høyden hvor det er behov for bruk av fallsikringsutstyr Bruk av personkorg i kran eller hjullaster Arbeid nær høyspentledninger Arbeid i trange rom eller tanker med dårlig ventilasjon Bruk av flere kraner som overlapper hverandre Vanskelige eller spesielle løfteoperasjoner Arbeid i trafikkerte områder Alle tiltak som er bestemt i Sikker Jobb Analyse skal gjennomføres 6

7 Ocena Ryzyka oraz analiza bezpieczeństwa pracy (SJA) Praca, w której występuje niebezpieczeństwo wypadku, powinna być zidentyfikowana w każdym miejscu pracy Analiza bezpieczeństwa pracy (SJA) musi zawsze zostać przeprowadzona, jeżeli wystąpi zagrożenie lub możliwość wypadku przy pracy. Analiza bezpieczeństwa pracy oznacza, że każdy pracownik dokładnie zapozna się ze swoimi zadaniami w miejscu pracy, oraz z możliwościa wystąpienia niebezpieczeństwa w miejscu pracy; powinny zostać wprowadzone specjalne zabezpieczenia w miejscu pracy Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pracy jest bardzo ważne Z doświadczenia wiadomo, że zawsze istnieje ryzyko zajścia niepożądanych zdarzeń Jak poważne są konsekwencje w razie wypadku Tam gdzie muszą współpracować osoby nieznajome/ nie znające się W nowej i nieznanej pracy Analiza bezpieczeństwa pracy musi zawsze być przeprowadzona, jeśli Praca jest wykonywana na wysokości, gdzie zachodzi potrzeba użycia sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem W pracy używane są dźwigi z koszem W pracy blisko linii wysokiego napięcia W pracy wykonywanej w ciasnych pomieszczeniach lub ze złą wentylacją W pracy z użyciem wielu dźwigów, które zachodzą na siebie W pracy przeprowadzane są trudne lub specjalne operacje przenoszenia cieżkich materiałów Praca jest wykonywana w miejscach o natężonym ruchu samochodowym Wszystkie zalecenia które są postanowione w Analizie Bezpieczeństwa Pracy muszą zostać spełnione! 7

8 Personlig verneutstyr Hjem og verneutstyr er obligatorisk på alle prosjekter med mindre annen beskjed gis av Svane Bemanning eller kunden Synlighetsmarkert arbeidstøy er obligatorisk for bygningsarbeidere ved arbeid utendørs. Iindustrien skal lokalt reglement for arbeidstøy følges Hørselvern skal alltid brukes ved opphold i støysoner. Øreklokker beskytter mer enn ørepropper Ved fare for øyeskade skal passende vernebriller benyttes. Ved fare for kjemikliesprut skal kjemikaliebriller benyttes Redningsvester er obligatorisk ved arbeid på, over eller nær vann Åndedrettsvern skal alltid brukes dersom luften inneholder helsefarlige gaser eller støv, og når du arbeider med kjemikalier, maling eller lakk i rom med dårlig ventilasjon. Åndedrettsvern skal vær tilpasset typen helsefare Ved arbeid høyere opp enn 2m skal du være sikret bak rekkverket eller ved bruk av fallsikringsutstyr Alle plikter å bruke påbudt verneutstyr! 8

9 Osobiste wyposażenie ochronne Kaskoraz wyposażenie ochronne jest obowiązkowe przy wszystkich projektach, chyba że zostanie ustalone inaczej przez klienta lub Svane Bemanning Oznakowana odblaskowo odzież robocza jest obowiązkowa dla robotników budowlanych przy pracy na zewnątrz. W przemyśle należy przestrzegać lokalnego regulaminu dla odzieży roboczej Słuchawki ochronne muszą być zawsze używane podczas przebywania w strefach z wysokim poziomem hałasu. Słuchawki zapewniają lepsza ochronę niż wkładki do uszu W przypadku zagrożenia uszkodzenia oka należy używac okularów ochronnych. W przypadku narażenia na wyciek chemikaliów należy używac okularów przeciwchemicznych Kamizelki ratunkowe są obowiązkowe podczas prac w lub nieopodal zbiorników wodnych Wypsażenie ochronne dróg oddechowych musi być używane zawsze, kiedy powietrze zawiera niebezpieczne dla zdrowia gazy lub kurz, oraz kiedy pracujesz z chemikaliami, farbą lub lakierem w pomieszczeniu z niedostateczną wentylacją. Wyposażenie ochronne dróg oddechowych musi być dopasowane do rodzaju zagrożenia zdrowotnego Podczas pracy na wysokości większej niż 2 metry musisz być zabezpieczony barierkami lub używac wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości Wszyscy są zobowiązani do używania nakazanego wyposażenia ochronnego! 9

10 Arbeid i høyden Dekkekanter, trapper og utsparinger Dekkekanter skal ha rekkverk med hhv. Håndlist, knelist og fotlist Fotlisten skal være minst 15 cm høy og være montert slik at verktøy og materialer ikke kan komme forbi på undersiden av fotlisten Trapper skal alltid ha tilfredsstillende rekkverk Den som fjerner eller svekker et rekkverk skal sørge for midlertidig sikring og tilbakeføre rekkverket i forskriftsmessig stand så snart som mulig Fallsikring i form av seler skal benyttes under montering av rekkverk og ved elemtmontasje når høyden over bakken er 2 meter eller mer, og når rekkverk ikke er montert Stiger, trappestiger, gardintrapper og lignende Bruk av gardintrapper skal reduseres til minimum Stige skal kun benyttes som midlertidig adkomstvei Stillaser skal være merket iht. forskrift Stiger, trappestiger, gardintrapper og lignende skal være tydelig merket med eiers firmanavn og typegodkjenning Utstyr som er defekt og/eller uten påkrevd merking skal fjernes fra byggeplassen Materialer og utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver i høyden skal sikres tilstrekkelig for å hindre at vær og vind kan sette det i bevegelse Maskiner og utstyr Svane Bemanning sitt mål er at alle ansatte har dokumentert/sertifisert sikkerhets opplæring i: Stropping/anhuking Verktøy/maskiner Varme arbeider Arbeid i høyden Personløftere Verneombud bør ha 40 timers HMS kurs Industrien kjører i stor grad egen sikkerhetsopplæring Feil og mangler ved maskiner og utstyr som har betydning for sikkerhet, og som du selv ikke kan utbedre, må meldes til nærmeste leder 10

11 Praca na wysokości Krawędzie pokryć, schody i progi Krawędzie pokryć muszą być wyposażone w barierki ochronne z listwami odpowiednio dla oparcia dłoni, kolan i stóp. Listwa zabezpieczająca stopy musi mieć co najmniej 15 cm wysokości i być zamontowana w taki sposób, aby narzędzia i materiały nie mogły wsunąć się pod spodnią część listwy zabezpieczającej. Schody muszą zawsze być wyposażone w odpowiednie poręcze. Osoby, które usuwają lub osłabiają barierki ochronne muszą zapewnić zabezpieczenie tymczasowe i zamontować barierki ochronne z powrotem oraz zgodnie ze stanem przepisowym w jak najkrótszym czasie. Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w formie uprzęży musi zostać użyte, jeżeli nie istnieje inne zadowalające zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie uprzężą należy wykorzystywać podczas montażu barierek ochronnych oraz montowania elementów, kiedy wysokość nad ziemią wynosi 2 metry lub więcej, oraz kiedy barierki ochronne nie są zamontowane Drabiny, drabiny składane, drabinki i tym podobne Używanie drabinek należy ograniczyć do minimum Drabina może być użyta jedynie jako tymczasowa droga dostępu Rusztowania muszą być oznakowane zgodnie z przepisami Drabiny, drabiny składane, drabinki i tym podobne muszą być wyraźnie oznakowane przy pomocy nazwy firmy właściciela oraz symbolem aprobaty technicznej. Wyposażenie uszkodzone i/lub bez wymaganego oznakowania należy usunąć z placu budowy Materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy na wysokości musi być dostatecznie zabezpieczone w celu uchronienia przed wprawieniem w ruch przez warunki atmosferyczne. Maszyny i wyposażenie Svane Bemanning ma na celu udokumentowanie przeszkolenia pracowników w branży budowlanej w zakresie szkolenia z zasad bezpieczeństwa: zaciskania, naciągania/przyczepiania używania narzędzi/maszyn prac wysokotemperaturowych prac na wysokości używania podnośników osobowych inspektor BHP powinien mieć zaliczony 40 godzinny kurs BHP Branża przemysłowa w dużym stopniu posługuje się własnym modelem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa Wady i braki maszyn i wyposażenia, które maja znaczenie dla bezpieczeństwa 11

12 Kjemikalier Dersom du skal bruke kjemiske produkter i arbeid må du gjøre deg kjent med innholde i HMS databladet. HMS databladet skal finnes på arbeidsplassen på alle helsefarlige kjemiske produkter. Det er viktig å gjøre seg kjent med Hva det kjemiske produktet består av Hva som gjør produktet farlig Hvilke type verneutstyr/arbeidstøy som er påkrevet Hva som skal gjøre hvis det oppstår kjemikaliesøl Hva som må gjøres hvis personskade oppstår Chemikalia W przypadku, kiedy na miejscu pracy będą używane produkty chemiczne, musisz zapoznać się z zawartością tabeli danych BHP. Tabele danych BHP muszą znajdować się w miejscu pracy na wszystkich niebezpiecznych dla zdrowia produktach chemicznych Istotne jest zapoznanie się z: z czego skalda się dany produkt chemiczny co powoduje, ze produkt jest niebezpieczny jaki rodzaj wyposażenia ochronnego/odzieży roboczej jest wymagany co należy zrobić w razie wycieku chemikaliów co należy zrobić w przypadku uszkodzenie ciała 12

13 13

14 Orden og ryddighet En ryddig arbeidsplass forebygger ulykker og sikrer et godt arbeidsmiljø Derfor må du Rydde etter eget arbeid hver dag Rydde trafikkarealer inne og ute Gjennomføre kildesortering i henhold til planen på arbeidsplassen Sikre at fuktig materialer ikke blir brukt eller bygget inn Sikre konstruksjoner mot fukt Sortere ut farlig avfall Czystość i porządek Uporządkowane miejsce pracy zapobiega wypadkom i warunkuje prawidłowe środowisko pracy Dlatego musisz Sprzątać po sobie każdego dnia Uprzątać obszary ruchu wewnątrz i na zewnątrz Przeprowadzać sortowanie materiałów zgodnie z planem w miejscu pracy Upewnić się, że wilgotne materiały nie będą używane lub zabudowywane Zabezpieczać konstrukcje przed wilgocią Sortować niebezpieczne odpady 14

15 15

16 Rapportering av uønskende hendelser og farlige forhold (RUH) Alle medarbeider har et ansvar for å rapportere alle personskader, brann, miljøutslipp, materiale skader og farlige forhold. Dette er for å kunne iverksatte tiltak som hindrer gjentakelse Rapportene gir verdifull erfaring som kan nyttiggjøres i det forebyggende HMS arbeidet Rapportene skaper aktivitet og diskusjon rundt HMS arbeidet, og påvirker derved den enkeltes bevissthet om arbeidsmiljøet En uønsket hendelse kan f.eks. være at et stillas mangler endesteng eller at en grøft mangler nødvendig sikring mot utrasing Når du rapporterer gjør du din egen og alle dine kollegaers arbeidsdag tryggere! Vernerunder (HMS runder) Vernerunder (HMS runder) skal gjennomføres på alle arbeidsplasser med jevne mellomrom Verneombudene skal alltid delta på rundene Protokoll skal alltid skrives etter rundene Alternativ arbeid Dersom noen blir skadet eller syk under arbeid, skal det tilbys et alternativt arbeid for en periode. Arbeidet må tilpasses den enkelte og skal igangsettes i samarbeid med den skadede/syke selv Alternativt arbeid kan være alle typer arbeid som den skadede/syke i samarbeid med prosjektet finner hensiktmessig. Ulike typer kurs/opplæring kan også benyttes 16

17 Raportowanie zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych sytuacji (RUH) Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za raportowanie wszelkich uszkodzeń ciała, pożarów, zanieczyszczenia środowiska, szkód materialnych i niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy lub sytuacji prowadzącej do niepożądanego zdarzenia. Ma to na celu wprowadzenia środków zapobiegawczych przeciw powtarzaniu się takich zdarzeń/sytuacji Raporty są właściwym źródłem doświadczenia które może być wykorzystane podczas tworzenia środków zapobiegawczych BHP Raporty prowokują dyskusje na temat BHP i w związku z tym maja wpływ na postrzeganie przez pracowników środowiska pracy Zdarzeniem niepożądanym może być przykładowo spadający z rusztowania obiekt. Mogłoby dojść do tragedii, gdyby spadający obiekt trafił kogoś w głowę. Niebezpieczną sytuacją może być przykładowo rusztowanie, któremu brakuje barierki końcowej lub brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciw zasypaniu rowu/kanału Składając raport tworzysz dla siebie i swoich kolegów bezpieczniejszy dzień pracy Obchody bezpieczeństwa obchody BHP Obchody bezpieczeństwa obchody BHP, muszą być regularnie przeprowadzane we wszystkich miejscach pracy Inspektor BHP musi zawsze brać w nich udział Po zakończonym obchodzie należy zawsze spisać protokół obchodu Prace zastępcze W przypadku kiedy pracownik zrani się lub zachoruje podczas pracy, można wyznaczyć przez pewien okres prace zastępczą Praca musi być dopasowana do możliwości i musi zostać uzgodniona z osobą zranioną/chorą. Pracą zastępczą może być dowolny rodzaj pracy, który osoba chora we współpracy z pracodawcą uzna za celową. Można również posłużyć się różnego rodzaju kursami/szkoleniami 17

18 Beredskap ved alvorige ulykker 1. Sikre skadestedet (om nødvendig) For å unngå at flere blir skadet og for å stoppe eller begrense skadevirkningene 2. Tilkall hjelp BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 På noen prosjekter er det egne varslingsrutiner. Sett deg inn i disse når du begynner på prosjektet. Oppgi Hvem som ringer Hva har skjedd Hvor det har skjedd, hvordan finne frem, eventuelt møtested Hvilket telefonnummer det ringes fra 3. Gi førstehjelp Sørg for frie luftveier Gi hjerte/lunge redning Stans store blødninger Hold pasienten varm 4. Varsle prosjektledelsen Ved ulykker skal prosjektledelsen ta styringen inntil politi eller brannvesen ankommer. 18

19 Jak się zachować w razie poważnego wypadku 1. Należy zabezpieczyć miejsce wypadku (jeśli jest taka potrzeba) Aby ograniczyć ilość poszkodowanych, powstrzymać lub ograniczyć szkody 2. Wezwij pomoc POŻAR 110 POLICJA 112 KARETKA 113 W przypadku niektórych projektów obowiązują własne procedury powiadamiania. Zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do projektu Podaj następujące dane Kto dzwoni Co się stało Podaj miejsce zdarzenia, drogę dojazdu, ewentualne miejsce spotkania Podaj numer telefonu, z którego dzwonisz 3. Udziel pierwszej pomocy Postaraj się aby drogi oddechowe były drożne Przeprowadź masaż serca/sztuczne oddychanie Zatamuj duże krwawienie Utrzymaj pacjenta w cieple 4. Powiadomienie kierownictwa projektu W razie nagłych wypadków kierownictwo projektu przejmuje zarządzanie do czasu pojawienia się straży pożarnej lub policji 19

20

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP BEZPIECZEŃSTWO PRACA PROMOTOR 4/2014 KRZYSZTOF BABKA prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział Rzeszów Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP Artykuł zawiera wymogi, które

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracownika w Norwegii!

Witamy jako pracownika w Norwegii! Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz

Bardziej szczegółowo

Złote zasady ArcelorMittal. Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem.

Złote zasady ArcelorMittal. Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem. Złote zasady ArcelorMittal Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty, kwestie BHP są naszym priorytetem. Stalowe zasady bezpieczeństwa pracy Kwestia BHP ma fundamentalne znaczenie dla ArcelorMittal.

Bardziej szczegółowo

Learn Norwegian on the Web

Learn Norwegian on the Web Learn Norwegian on the Web Ucz się norweskiego online Podręcznik Olaf Husby, Åsta Øvregaard, Kjell Heggvold Ullestad, Dominique Heyler Tłumaczenie na polski: Iwonna Karpińska i Joanna Opstad. Trondheim,

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE

CZĘŚĆ III. WSPARCIE OPERACYJNE SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJETYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WOD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSLOWYMI RS/PL/SEM.2/INF.4 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) PRZEWODNIK W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Otwarte i wychodzące naprzeciw

Otwarte i wychodzące naprzeciw Otwarte i wychodzące naprzeciw Wszyscy, którzy chcą, powinni mieć możliwość przyłączenia się do organizacji wolontarystycznych bez względu na płeć, wiek, czy przynależność kulturową. W organizacjach spotykasz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Wstęp do wydania drugiego Dyrektywa 2006/42/WE jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 39/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 39/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 39/13 bardzo poważny wypadek morski SZALANDA MOTOROWA SM PRC 105 wypadnięcie za burtę i utonięcie członka załogi szalandy w porcie Gdańsk w dniu

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo