Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14"

Transkrypt

1 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie Wprowadzenie...5 Zawartość opakowania...5 Przedstawienie telewizora...5 Funkcje...5 Instalacja podstawy na nóżkach...6 Odłączanie podstawy...6 Instalacja zestawu do montażu na ścianie...7 Panel sterowania...8 Gniazda wejścia i wyjścia...9 Pilot zdalnego sterowania Ustawienia telewizora...11 Podłączenie do zasilania...11 Połączenia z tyłu...11 Używanie telewizora...12 Włączanie i wyłączanie telewizora...12 Uruchomienie kreatora ustawień...12 Wybór źródła treści...13 Wykonywanie automatycznego wyszukiwania kanałów...13 Wybieranie kanałów...13 Ustawienia ulubionych kanałów...13 Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Wybór menu ekranowego...15 Menu Media Center...18 PVR (Nagrywanie osobistych video) Rozwiązywanie problemów Obsługiwane taktowanie Specyfikacje

2 2 Informacje dotyczące przepisów Oświadczenie zgodności z CE To urządzenie jest zgodne z wymaganiami ustalonymi Dyrektywą Rady UE 2004/108/EC w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i Dyrektywą 2006/95/EC dotyczącą harmonizacji prawa krajów członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego do używanego przy określonym zakresie napięć. Firma Hannspree nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymagań spowodowane niezalecanymi modyfikacjami urządzenia. Opis symboli ostrzegawczych Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Lokalizacja OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ PRZESTROGA Ten symbol jest wykorzystywany do powiadamiania użytkowników o obecności ważnych opisów dotyczących używania, konserwacji (napraw) i dodatkowych ważnych informacji odnoszących się do tego telewizora. OSTRZEŻENIE Ten symbol jest wykorzystywany do powiadamiania użytkowników o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym z powodu niebezpiecznych i nieizolowanych komponentów. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji Należy unikać zbyt długiego wystawiania telewizora na światło słoneczne lub oddziaływania innego silnego źródła ciepła. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy telewizorem i ścianą na emisję ciepła. Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy także narażać urządzeń na spryskiwanie i ochlapywanie i nie należy ustawiać na urządzeniu żadnych obiektów napełnionych płynami, takich jak wazony. Te instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisu. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, przy braku odpowiednich kwalifikacji nie należy wykonywać żadnych innych czynności serwisowych, niż opisane w instrukcjach działania. Aby zapobiec roznieceniu ognia, świece lub inne źródła otwartych płomieni należy zawsze trzymać z dala od tego produktu. Instalacja Nie należy ustawiać telewizora w miejscach nadmiernie zaparowanych lub zakurzonych. Należy unikać blokowania szczelin wentylacyjnych telewizora, nie należy ustawiać telewizora na łóżku, sofie, na dywanie lub w szczelnie zamykanej szafie. Aby uniknąć możliwego zagrożenia, antenę zewnętrzną należy instalować z dala od linii zasilających. Bezpieczeństwo osobiste Aby uniknąć przeciążenia źródła zasilania, nigdy nie należy podłączać do gniazdka, listwy zasilającej lub przedłużacza zbyt wielu urządzeń. Wewnątrz telewizora znajdują się niebezpieczne komponenty elektryczne zasilane wysokim napięciem. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy demontować obudowy. Nie należy wkładać lub upuszczać do szczelin telewizora metalowych, małych przedmiotów lub materiałów łatwopalnych. Jeśli telewizor zostanie upuszczony, przewróci się lub zostanie uszkodzony w inny sposób, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z autoryzowanym technikiem serwisu. Po przedostaniu się do wnętrza telewizora płynu w wyniku spryskania lub ochlapania należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem. Ekran telewizora jest wykonany ze szkła. Należy unikać uderzania lub zarysowania ekranu. Po stłuczeniu ekranu nie należy dotykać potłuczonego szkła. Nie wolno pozwalać dzieciom na korzystanie z telewizora bez nadzoru. Należy uważać podczas odłączania wtyczki zasilającej. Należy przytrzymać wtyczkę. Nie należy próbować odłączać wtyczki poprzez ciągnęcie za przewód zasilający. Batterii nie należy narażać na oddziaływanie źródeł nadmiernej temperatury, takich jak promienie słońca, ogień, itp. Gdy jako urządzenie wyłączające używana jest wtyczka zasilania lub gniazdo zasilania, urządzenie wyłączające powinno być sprawne. Uwaga dotycząca znaków towarowych Produkty Hannspree zawierają technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Logo HD ready, to znak towarowy DIGITALEUROPE. DVB i logo DVB, to znaki towarowe DVB Project. Jeśli pilot zdalnego sterowana nie będzie długo używany należy wyjąć baterie i prawidłowo je przechowywać. Podczas obsługi uszkodzonych lub przeciekających baterii należy zachować ostrożność, a po kontakcie z wyciekającymi chemikaliami umyć w ciepłej wodzie ręce. Jeśli pilot zdalnego sterowania ma dwie baterie nie należy mieszać starych i nowych baterii lub, w przeciwnym razie skróceniu ulegnie żywotność nowych baterii. Ze starych baterii mogą wyciec płynne chemikalia. Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Baterie należy wmieniać na baterie takiego samego lub równoważnego typu, zalecane przez producenta urządzenia. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami producenta. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub usuwania i skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją baterii. Pokrywa pilota zdalnego sterowania może zawierać magnes, dlatego nie należy w pobliżu pokrywy materiałów wrażliwych na działanie pola magnetycznego, takich jak zegarki, karty kredytowe lub nośniki typu flash. Podczas otwierania pokrywy pilota zdalnego sterowania nie należy używać siły; może to spowodować uszkodzenie zawiasów.

3 Prawa autorskie Copyright 2011 Hannspree, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik jest zabezpieczony prawami autorskimi, a jego dystrybucja odbywa się na podstawie licencji ograniczających jego używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie. Żadnej z części tego podręcznika nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Hannspree. Opisany w tym podręczniku telewizor może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie Hannspree (lub stron trzecich). Hannspree (lub strony trzecie) zastrzegają sobie wyłączne prawo do chronionego prawem autorskim oprogramowania, takie jak prawo do dystrybucji lub powielania chronionego prawem autorskim oprogramowania. Odpowiednio i w zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, żadnego oprogramowania zawartego w tym produkcie i tu opisanego nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, wykonywać prac inżynierii odtwórczej lub reprodukować w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Hannspree (lub innej strony trzeciej). Przedstawione tu logo Hannspree to znaki towarowe Hannspree. Wszystkie inne wspomniane tu nazwy produktów, znaki towarowe lub logo, służą wyłącznie do celów identyfikacji i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zakupienie opisanego tu produktu nie oznacza przekazania własności, bezpośrednio lub przez domniemanie, postawienie zarzutów lub w inny sposób, jakichkolwiek licencji objętych prawem autorskim, patentami, aplikacji patentowych lub znaków towarowych Hannspree, poza normalnym, niewyłącznym użytkowaniem, wynikającym z działania prawa w przypadku sprzedaży produktu. INFORMACJE O RECYKLINGU Firma Hannspree przykłada dużą wagę do swojej strategii ochrony środowiska naturalnego i wierzy, że pomoże to w zachowaniu naszego zdrowia, poprzez odpowiednie traktowanie i recykling urządeń technologii przemysłowych po zakończeniu ich przydatności. Urządzenia te zawierają materiały nadające się do recyklingu, które można rozkładać i reintegrować w nowe, wspaniałe urządzenia. Przeciwnie, inne materiały mogą być sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne i trujące. Zalecamy, aby kontaktować się w celu uzyskania informacji o recyklingu tego produktu. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem Według przepisów WEEE, na terenie Europy tego telewizora nie można wyrzucać po jego zużyciu ze zwykłymi śmieciami domowymi. Sprawdź informacje dotyczące recyklingu na naszej stronie sieci web. 3

4 Uwagi: Ten telewizor LCD służy wyłącznie do rozrywki, a nie do wykonywania zadań wizualnych. To urządzenie, do połączenia z komputerem PC wykorzystuje złącze VGA. Aby zmniejszyć wpływ czestotliwości liniii zasilania na sygnał źródła należy stosować kabel monitora VGA z ekranem ferrytowym. Wstęp Dziękujemy za zakupienie telewizora LED Hannspree. Nowy telewizor umożliwia korzystanie z wysokiej jakości audio i video i wykorzystanie w codziennym życiu zaawansowanej technologii. Należy uważnie przeczytać cały ten podręcznik przed rozpoczęciem wykonywania ustawień, używania lub operowania telewizorem. Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową instalację oraz działanie telewiizora, ważne jest zastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa i działania znajdujących się w tym podręczniku. Ten podręcznik z instrukcjami ma pomóc w wykonywaniu ustawień i używaniu telewizora. Informacje znajdujące się w tym podręczniku zostały uważnie sprawdzone pod kątem dokładności; jednakże nie gwarantuje się prawidłowości treści. Informacje w tym podręczniku mogą zostać zmienione bez powiadomienia. W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, Hannspree, Inc. ( Hannspree ) nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wyjątkowe, przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z jakiegokolwiek defektu lub pominięcia w tym podręczniku, nawet w przypadku wcześniejszego poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód. Gwarancja i serwis/naprawa W celu uzyskania pełnych informacji o usłudze gwarancyjnej należy sprawdzić broszurę Karta gwarancyjna, dostarczoną z telewizorem. Informacje dotyczące serwisu i naprawy w Polski: Jeśli zaistnieje potrzeba potrzeby skorzystania z serwisu należy skontaktować się z HANNspree Technical Service Center i sprawdzić na karcie gwarancyjnej terminy i warunki. Sprawdź stronę sieci web HANNspree dla Europy: i przejdź do części Usługi - Usługa naprawy. Usuwanie materiałów opakowania: Aby zapewnić usuwanie w sposób bezpieczny dla środowiska należy sprawdzić lokalne przepisy i zalecenia. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Czyszczenie Instrukcja czyszczenia telewizora 1 Telewizor należy czyścić często, usuwając miękką szmatką kurz i brud. Bardzie trwałe zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką z łagodnym mydłem. 2 Nie należy używać detergentów lub innych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować uszkodzenie obudowy lub powierzchni ekranu. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Wprowadzenie Zawartość opakowania Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się następujące komponenty. Jeśli jakichkolwiek elementów brakuje lub są uszkodzone należy skontaktować się jak najszybciej z obsługą klienta Hannspree. User's Manual Quick Start Guide TV Podręcznik użytkownika Instrukcja szybkiego uruchomienia Karta gwarancyjna Podstawa telewizora Przewód zasilający Kabel YPbPr Pilot zdalnego sterowania i baterie Przedstawienie telewizora Można oglądać kanały DVB-T lub kanały telewizji cyfrowej i łatwo podłączyć odtwarzacz VCR, STB lub DVD do portu wejścia SCART, HDTV (Component) i HDMI. Telewizor można także użyć jako monitor komputera, poprzez podłączenie go przez port VGA. Wygodne przyciski sterowania znajdujące się na telewizorze i podręczny pilot zdalnego sterowania, umożliwiają zmianę kanałów, regulację głośności i zmianę ustawień wyświetlania poprzez łatwy w użyciu system menu ekranowego. Wbudowane głośniki stereo zapewniają pełny, bogaty dźwięk i wygodne wyjście poprzez port audio, co umożliwia podłączenie do zewnętrznego systemu audio lub słuchawek. Funkcje Tuner TV: Wbudowany tuner TV (analogowy, DVB-T) Obsługa audio/video: Gniazdo SCART Wejście VGA (PC) Wejście HDMI Wejście HDTV (Component) Wejście audio CVBS (Współdzielenie Component z CVBS) Wejście audio VGA (PC) Wyjście słuchawek stereo 3,5 mm System menu ekranowego (OSD) Teletekst (TV RF+SCART) 1,5v. z pamięcią 1000 stron Wbudowane głośniki stereo Technologia poprawiania obrazu Rozwinięcie 3:2/2:2 (24P) Filtr grzebieniowy 3D Redukcja zakłóceń Zaawansowane usuwanie przeplotu 3D Wzmacnianie krawędzi HD ready Funkcje PVR i Time Shift Uwaga: Obsługiwane urządzenia wspomniane w tym podręczniku różnią się w zależności od modelu. Dalsze informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika producenta lub w skróconej instrukcji obsługi określonego modelu telewizora. 5

6 Instalacja podstawy na nóżkach 1 Ostrożnie połóż telewizor ekranem w dół na wyłożonej miękkim materiałem powierzchni w celu zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniem. Instalację można wykonać wyłącznie przy pomocy drugiej osoby. Podczas montażu należy sprawdzić, gdzie jest przód, a gdzie tył podstawy. 2 Załóż nóżkę podstawy, jak pokazano na ilustracji i zamocuj ją, obracając podstawę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia. Otwórz Open Zamknij Close Odłączanie podstawy 1 Ostrożnie połóż telewizor ekranem w dół na wyłożonej miękkim materiałem powierzchni w celu zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniem. 2 Odkręć śruby i odłącz podstawę od telewizora. Instalacja telewizora LED wymaga specjalnych umiejętności i może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Klienci nie powinni przeprowadzać jej samodzielnie. Firma Hannspree nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub montaż, który spowoduje wypadek lub obrażenia. Można zapytać wykwalifikowany personel serwisu o możliwość wykorzystania opcjonalnego wspornika do montażu telewizora na ścianie. 6

7 Instalacja zestawu do montażu na ścianie Elementy do montażu na ścianie (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają montaż telewizora na ścianie. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji zestawu do montażu na ścianie, zawierają instrukcje dostarczone z elementami do montażu na ścianie. Podczas instalacji wspornika do montażu na ścianie w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z technikiem. Firma Hannspree nie odpowiada za wszelkie szkody produktu lub obrażenia użytkownika albo innych osób, po wybraniu instalacji telewizora samemu. Nie należy instalować zestawu do montażu na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia osobiste z powodu porażenia prądem elektrycznym. Nazwa modelu Wspornik do montażu na ścianie zgodny z VESA (SxW) Liczba otworów montażowych Typ śruby Maksymalne obciążenie SL19DMAB 100x100 mm 4 Metryczny 4 x 12 mm 40 kg 1 Należy kupić wspornik do montażu na ścianie zgodny z VESA (sprawdź tabelę powyżej). 2 Ustal najlepszą lokalizację telewizora na ścianie. 3 Zamocuj na ścianie wspornik do montażu ściennego. 4 Zamocuj telewizor na wsporniku za pomocą 4 otworów montażowych z tyłu i w centralnej części telewizora. Zabezpieczanie odstępu instalacji Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem, a innymi obiektami (np. ścianami), aby zapewnić właściwą wentylację. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub problem z produktem, spowodowany zwiększoną temperaturą wewnętrzną produktu. Podczas instalacji produktu należy zachować pokazane na ilustracji, wymagane odległości. Podczas używania podstawy lub zestawu do montażu na ścianie należy używać wyłącznie części dostarczonych przez Hannspree. Podczas instalacji produktu z podstawą Podczas instalacji produktu z zestawem do montażu na ścianie 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Uwaga: Należy przeczytać instrukcje dotyczące danego wspornika w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu telewizora na ścianie. 7

8 Panel sterowania 1 INPUT Nr Opis Przycisk Funkcja 1 Zasilanie Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia telewizora. 2 Źródło INPUT Naciśnij INPUT, aby wyświetlić listę źródeł wejścia. 3 Menu MENU 4 Wybór programu 5 Regulacja głośności 6 Sensor podczerwieni pilota zdalnego sterowania Naciśnij w celu włączenia/wyłączenia menu ekranowego (OSD). Naciśnij w celu zwiększenia numeru programu lub przejdź w górę do poprzedniego elementu w menu OSD. W trybie oczekiwania, naciśnij, aby włączyć telewizor. Naciśnij w celu zwiększenia numeru programu lub przejdź w górę do poprzedniego elementu w menu OSD. W trybie oczekiwania, naciśnij, aby włączyć telewizor. Naciśnij w celu zwiększenia głośności lub przejścia w prawo w menu OSD. Naciśnij w celu zmniejszenia głośności lub przejścia w lewo w menu OSD. Odbiór nadchodzących komend pilota zdalnego sterowania. 8

9 Gniazda wejścia i wyjścia Sprawdź lokalizację wejścia i wyjścia na ilustracji pokrywy przedniej. Nr Opis Złącze Funkcja 1 Wyjście słuchawek Połączenie ze słuchawkami lub zewnętrznymi głośnikami z wbudowanym wzmacniaczem. 2 CI CI Do podłączania urządzenia CI. 3 Telewizja kablowa/ Antena CSU.SU Połączenie z anteną lub z telewizją kablową. 4 Wejście HDMI HDMI Podłączenie urządzenia HDMI lub adaptera sygnału kablowego HDMI-DVI do takich urządzeń, jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna. 5 USB USB Podłączanie urządzeń USB, takich jak napęd flash USB. 6 Wejście COMPONENT YPbPr Podłączanie zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD. 7 Wejście AV i COMPONENT AUDIO VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT Podłączanie zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD. 8 SCART 9 Wejście audio VGA SCART VGA AUDIO Podłączanie zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD. Połączenie z portem liniowym/audio komputera PC. 10 Wejście VGA (PC) 11 Złącze zasilania VGA AC IN Połączenie z portem VGA komputera PC. Podłączenie dostarczonego przewodu zasilającego. 9

10 Pilot zdalnego sterowania 10 1 INPUT Naciśnij, aby wybrać typ sygnału wejścia. 2 Keypad Naciśnij w celu bezpośredniego wyboru programu. Naciśnij 0-9 w celu wprowadzenia numerów programu (naciśnij 1 i 0 dla numeru programu 10). 3 Pro.LIST Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów. 4 INFO Naciśnij w celu wyświetlenia informacji o programach (jeśli są dostępne). 5 OK Naciśnij, aby przejść do podmenu lub, aby uaktywnić ustawienie. 6 EPG Naciśnij, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące programowania kanałów (wyłącznie dla DTV). 7 MUTE Naciśnij, aby przełączyć wyłączenie i włączenie dźwięku. 8 Regulacja głośności Naciśnij + w celu zwiększenia głośności audio. Naciśnij - w celu zmniejszenia głośności audio. 9 Kolorowe przyciski Naciśnij kolorowe przyciski, aby wykonać specyficzne zadania w menu OSD lub w trybie teletekstu. 10 TEXT Naciśnij w celu przełączenia włączenia lub wyłączenia teletekstu. 11 SUBTITLE Naciśnij w celu wyświetlenia strony z napisami dla źródła ATV, po uaktywnieniu trybu teletekstu i gdy teletekst Wkładanie baterii (Wielkość baterii: AA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE FREEZE SLEEP zawiera stronę z napisami. Przy źródle DTV, naciśnij, aby wybrać dostępny język napisów dla wybranego cyfrowego programu TV. 12 Przyciski multimediów Naciśnij kolorowe przyciski, aby wykonać specyficzne zadania w w trybie TV lub USB. 13 Zasilanie Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia telewizora. 14 LAST Naciśnij w celu powrotu do ostatnio wybranego kanału. 15 MENU Naciśnij w celu uzyskania I - II LAST P MENU EXIT ASPECT FAV dostępu do menu głównego lub powrócić do poprzedniego menu. 16 Strzałki Naciśnij / / / w celu nawigacji w menu głównym, wyboru opcji menu, ustawienia funkcji i zmiany wartości. może być także używane do otwierania odpowiedniego podmenu. 17 EXIT Naciśnij, aby zakończyć menu ekranowe lub teletekst. 18 Wybór programu Naciśnij p w celu zwiększenia numeru programu. Naciśnij w celu zmniejszenia numeru programu. 19 Dźwięk Dualny Naciśnij w celu zmiany wyboru spośród wielu dźwięków kanału TV. 20 ASPECT Naciśnij w celu wyboru formatu obrazu. 21 FREEZE Naciśnij, aby wstrzymać klatkę video na ekranie (wyłącznie dla wejścia TV). 22 FAV. Naciśnij, aby wyświetlić zapisaną listę kanałów. 23 SLEEP Naciśnij, aby ustawić timer uśpienia. Funkcje teletekstu 4 : Odsłoń teletekst (Teletext reveal) 15 : Indeks teletekstu (Teletext index) 10 : Naprzemienny wybór Teletekst (Teletext), Podwójny (Double), lub Mieszany (Mix) 11 : Napisy teletekstu 20 : Wybór rozmiaru teletekstu 21 : Zatrzymanie teletekstu Uwagi: Dla uzyskania najlepszych wyników, użyj pilota zdalnego sterowania w odpowiedniej odległości od przedniej części telewizora. Podczas kierowania pilota w stronę telewizora nie należy przekraczać kąta 30 stopni. Odległość działania może zostać skrócona, przy oświetleniu sensora sygnalu silnym światłem słonecznym. Skieruj nadajnik pilota zdalnego sterowania w stronę sensora sygnału i upewnij się, że pomiędzy nadajnikem a sensorem nie ma żadnych przeszkód.

11 2. Ustawienia telewizora Podłączenie do zasilania 1 Podłącz przewód zasilający do gniazda wejścia prądu zmiennego z tyłu telewizora. 2 Włóż wtyczkę z drugiej strony przewodu zasilającego do gniazda zasilania. Połączenia z tyłu Sprawdź ilustrację i tabelę poniżej w celu uzyskania instrukcji dotyczącej połączeń urządzenia. Kolejność połączeń Najlepszy wybór to połączenie urządzenia przez HDMI. Jeśli połączenie to nie jest dostępne, przewiń listę, aby wyszukać połączenie dostępne w każdym urządzeniu. 1 3 HDMI SCART 2 Component i AV USB AC POWER DTV/TV HDMI CABLE/ANTENNA VGA VGA AUDIO CI SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr 1 HDMI 2 Component i AV DTV/TV HDMI BLE/ANTENNA HDMI VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr (zielony) Y (niebieski) Pb/Cb (czerwony) Pr/Cr Użyj HDMI do podłączenia dostępnych urządzeń zewnętrznych. Jeśli nie są dostępne, użyj Component. Użyj COMPONENT w celu połączenia z urządzeniami AV. (zielony) CVBS (niebieski) L (czerwony) R 3 VGA AUDIO SCART SCART Antena/Telewizja kablowa Użyj tego połączenia, aby bezpośrednio podłączyć antenę lub system telewizji kablowej, zamiast używania przystawki telewizji kablowej. SCART Zastosuj SCART do podłączenia urządzeń AV wyposażonych w złącza SCART, używając dostarczonego kabla SCART. USB Przewód koncentryczny RF (75 Ω) Antenna Antena DTV/TV HD CABLE/ANTENNA lub Or Należy uważać, aby nie nie zgiąć miedzianego przewodu. Telewizja Cable kablowa TV 11

12 Używanie telewizora Włączanie i wyłączanie telewizora 1 Naciśnij w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania w celu włączenia telewizora. 2 Naciśnij ponownie. Dioda LED zasilania zmieni kolor na czerwony, wskazując wyłączenie telewizora. Uruchomienie kreatora ustawień Kreator ustawień jest wyświetlany na ekranie, po pierwszym włączeniu telewizora LED. Uwaga: Naciśnij p/q na pilocie zdalnego sterowania w celu nawigacji w menu. Naciśnij OK w celu wyboru. 1 Wybierz tryb i wybierz język dla menu ekranowego (OSD). 2 Wybierz kraj. Please select an OSD Language Home Mode English Espanol ~ Francais UK Country Deutsch Portugues Italianoz OK OK Menu 3 Uruchomione zostanie wyszukiwanie kanałów. Wyszukanie kanałów może trochę potrwać. Po zakończeniu ustawień początkowych naciśnij Menu. Channel Tuning TV : 0 Programme DTV : 0 Programme Radio : 0 Programme Data : 0 Programme 6% MH (TV) Please press MENU key to exit 12

13 Wybór źródła treści Można oglądać telewizję przesyłaną kablowo lub nadawaną, odtwarzać DVD lub podłączyć do komputera PC. W celu wyboru sygnału źródła: Naciśnij INPUT na pilocie zdalnego sterowania. Pojawi się menu Input Source (Źródło wejścia). Naciśnij p/q w celu podświetlenia wymaganego źródła, a następnie naciśnij OK w celu potwierdzenia. Wykonywanie automatycznego wyszukiwania kanałów Przed użyciem telewizora do podglądu programów należy najpierw uaktywnić wyszukiwanie kanałów. 1 Naciśnij MENU w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania Menu, aby przejść do menu TV. 2 Wybierz KANAŁ (CHANNEL). 3 Wybierz Automatyczne strojenie (Auto Tuning) i naciśnij OK. 4 Wybierz Typ strojenia (Tune Type) i naciśnij OK. 5 Wybierz kraj i naciśnij OK, aby uruchomić wyszukiwanie kanałów. 6 Naciśnij Menu na piloce zdalnego sterowania, aby pominąć strojenie ATV/DTV. Wybieranie kanałów Naciśnij P lub P w panelu sterowania lub P p albo P q na pilocie zdalnego sterowania w celu zwiększenia/zmniejszenia numeru programu. Naciśnij przyciski numeryczne na pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia ulubionych kanałów 1 Naciśnij Menu, aby wybrać KANAŁ (CHANNEL). 2 Naciśnij p/q w celu wyboru Edycja programu (Programme Edit). Naciśnij OK, aby przejść do Edycja programu (Programme Edit). Naciśnij p/q, aby wybrać kanał. 3 Naciśnij FAV, aby uruchomić edycję listy ulubionych. Naciśnij p/q w celu przewinięcia listy listy kanałów i naciśnij OK w celu wyboru. Powtórz tę procedurę w celu ustawienia innych ulubionych kanałów. 4 Naciśnij Menu w celu zakończenia. Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych 1 Naciśnij MENU na pilocie zdalnego sterowania w celu wyświetlenia menu głównego. 2 Wybierz Ustawienia > Resetuj do domyślnych (Setup > Reset Default) i naciśnij OK/u, aby przejść do podmenu. Na ekranie pojawi się komunikat Czy na pewno?. 3 Naciśnij /, aby wybrać Tak (Yes) i naciśnij OK w celu przejścia do ekranu Ustawienie. 13

14 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD) System menu ekranowego (OSD) udostępnia szybką i prostą metodę regulacji ustawień telewizora. Dostęp do menu OSD można wygodnie uzyskać poprzez przyciski pilota zdalnego sterowania. Przed przejściem do szczegółów każdej z opcji OSD, można uzyskać informacje o rozmieszczeniu systemu OSD: Menu główne: Wyświetla menu główne. Instrukcje: Szybkie instrukcje regulacji ustawień. Regulowane opcje: Wyświetla ustawienie/wartość regulowanych opcji. Funkcja Panel sterowania telewizora Pilot zdalnego sterowania Menu OSD MENU Menu W górę P Strzałka p W dół P Strzałka q Wybierz/Zwiększ VOL + Strzałka u Wybierz/Zmniejsz VOL - Strzałka t Powrót MENU Menu 14

15 Wybór menu ekranowego Wykonaj instrukcje wskazane z lewej strony menu funkcji OSD. Naciśnij P /P w panelu sterowania lub p/q lub przyciski strzałek w celu przewinięcia menu. Naciśnij VOL + w panelu sterowania lub przycisk strzałki u w celu przejścia do odpowiedniego podmenu. Naciśnij VOL +/VOL - w panelu sterowania lub przyciski strzałek t/u w celu regulacji wymaganego ustawienia. Naciśnij MENU w panelu sterowania lub Zakończ (Exit), aby opuścić menu OSD. KANAŁ Opcja Automatyczne strojenie (Auto Tuning) Ręczne strojenie ATV (ATV Manual Tuning) Ręczne strojenie DTV (DTV Manual Tuning) Edycja programu (Programme Edit) Informacje o sygnale (Signal Information) Informacje CI (CI Information) Uwaga: Domyślne hasło to Opis Automatyczne wyszukiwanie kanałów. Ręczne wyszukiwanie kanałów ATV. Ręczne wyszukiwanie kanałów DTV. Edycja kanału (Edit the channel) (Usuń/Zmień nazwę/przenieś/ Pomiń/Ulubione (Delete/Rename/Move/Skip/Fav)). Wyświetlanie informacji o sygnale. Wyświetlanie informacji CI. Naciśnij OK, aby przejść do menu Informacje CI (CI Information). OBRAZ Opcja Tryb obrazu (Picture Mode) Opis Wybór opcji wstępnych ustawień obrazu, zoptymalizowanych do różnych warunków widzenia [Dynamiczny/Standardowy/Nieduży/ Osobisty (Dynamic/Standard/Mild/Personal)). Kontrast (Contrast) Regulacja gradientu sygnału video (0~100). Jasność (Brightness) Regulacja podstawowego poziomu sygnału obrazu (0~100). Kolor (Colour) Regulacja intensywności kolorów (0~100). Barwa (Tint) Kontrola różnicy pomiędzy zielonymi i czerwonymi obszarami obrazu (R50 do G50). Ostrość (Sharpness) Regulacja ostrości lub miękkości obrazu wyświetlacza (0~100). Temperatura barwowa (Color Temp) Redukcja zakłóceń (Noise reduction) Aktywny kontrast (Active Contrast) Wybór temperatury kolorów wyświetlacza (Normalne/Ciepłe/Chłodne (Normal/Warm/Cool)) Redukcja poziomu zakłóceń (Wyłączona/Niska/Średnia/Wysoka/ Domyślna (Off/Low/Middle/High/Default)). Włączenie/wyłączenie funkcji Aktywny kontrast (Active Contrast) (Włącz/Wyłącz (On/Off)). 15

16 Tryb podświetlenia (Backlight Mode) Tryb HDMI (HDMI Mode) (dostępne wyłącznie wtedy, gdy źródłem wejścia jest HDMI) Wstępne ustawienia obrazu (Picture Preset) Automatyczna regulacja ustawienia trybu podświetlenia w oparciu o bieżącą lokalizację (Home Mode/Tryb Sklep (Home Mode/Shop Mode)). * Ta opcja pojawia się wyłącznie wtedy, gdy funkcja Aktywny kontrast (Active Contrast) jest ustawiona na Wyłącz (Off). Automatyczne (Auto) Video Grafika (Graphic) Wybór w celu automatycznego ustawienia trybu HDMI. Wybór do wyświetlania overscan. Wybór do wyświetlania underscan. Naciśnij OK w celu przywrócenia ustawienia początkowego. Uwaga: Opcje dostępne w OSD zależą od źródła wejścia sygnału. DŹWIĘK Opcja Tryb Dźwięk (Sound Mode) Tony wysokie (Treble) Opis Wybór Tryb Dźwięk (Sound Mode) w wyświetlaczu (Standardowy/Muzyka/Film/Sport/Osobiste (Standard/Music/Movie/ Sports/Personal)). Regulacja ustawienia tonów wysokich audio w milisekundach (0~100). Basy (Bass) Regulacja ustawienia basów audio w milisekundach (0~100). Balans (Balance) Automatyczna głośność (Auto Volume) Przełącznik AD (AD Switch) Wstępne ustawienia dźwięku (Sound Preset) Regulacja balansu dźwięków pomiędzy głośnikiem lewym i prawym (-50~50). Wybór ustawienia Automatyczna głośność (Auto Volume) (Wył/Wł (Off/On)). Włączenie/wyłączenie funkcji Opis audio (Audio Description), która opisuje przebieg wydarzeń na ekranie, na przykłąd zmiany miejsca lub sceny i udostępnia w ten sposób telewizję dla osób z zaburzeniami widzenia (Wł/Wył (On/Off)). Naciśnij OK w celu przywrócenia ustawienia początkowego. CZAS Opcja Zegar (Clock) Czas wyłączenia (Off Time) Czas włączenia (On Time) Strefa czasowa (Time Zone) Opis Wybór ustawienia bieżącego zegara. * Gdy ustawione jest źródło wejścia DTV, nie można wyregulować zegara. Zegar zostanie zsynchronizowany z przekazem TV. Ustawianie timerów wyłączenia, automatycznie wyłączających telewizor w wybranym czasie. Ustawienie timerów włączenia, powodujących automatyczne włączenie telewizora i dostrojenie do wybranego trybu, w wybranym czasie. Przełączanie dostępnych w danym kraju stref czasowych. 16

17 Zegar uśpienia (Sleep Timer) Automatyczne przejście do trybu oczekiwania (Auto Standby) Timer OSD (OSD Timer) Ustawienie timera uśpienia na automatyczne wyłączanie wyświetlacza. na 1 minutę przed wyłączeniem, na ekranie pojawi się komunikat. Można wtedy anulować tę funkcję, naciskając dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Po upływie określonego czasu, wyświetlacz automatycznie pzejdzie do trybu oczekiwania. (Wył (Off)/10min/20min/30min/60min/90min/120min/180min/240min) Dopasowanie ustawienia Automatyczne przejście do trybu oczekiwania (Auto Standby) (Wył/3 godz./4 godz./5 godz. (Off/3H/4H/5H)). Ustawienie czasu ukrywania menu ekranowego (OSD) w określonym wstępnie czasie (5S/10S/15S/20S/25S/30S). BLOKADA Opcja Blokada systemu (Lock System) Ustaw hasło (Set Password) Blokada programu (Block Program) Nadzór rodzicielski (Parental Guidance) Blokada przycisku (Key Lock) Opis Ustawienie stanu blokady systemu (Wł/Wył (On/Off)). Ustawienie hasła * Początkowe hasło telewizora to Ustawienie blokady kanału. * Początkowe hasło odblokowania to Ustawienie funkcji Nadzór rodzicielski (Parental Guidance) (Wył (Off)/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18). Ustawienie stanu przycisku w panelu sterowania (Wł/Wył (On/Off)). USTAWIENIA Opcja Język OSD (OSD Language) Język TT (TT Language) Języki audio (Audio Languages) Języki napisów (Subtitle Languages) Niedosłyszący (Hearing Impaired) System plików PVR (PVR File System) Współczynnik proporcji (Aspect Ratio) Niebieski ekran (Blue Screen) Opis Ustawienie języka menu ekranowego. Ustawienie języka teletekstu. Wybór wymaganego języka dla audio (Podstawowy/Dodatkowy (Primary/Secondary)). * dostępne wyłącznie w DTV Wyświetlanie napisów na ekranie (Podstawowy/Drugi (Primary/ Secondary)). * dostępne wyłącznie w DTV Udostępnianie funkcji napisów dla niedosłyszących, o ile zapewnia je program (Wł/Wył (On/Off)). * dostępne wyłącznie w DTV Edycja lub usuwanie plików PVR. Wybór współczynnika proporcji ekranu (Automatyczny/4:3/16:9/Powiększenie 1/Powiększenie 2 (Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)) Włączenie/wyłączenie funkcji Niebieski ekran (Blue Screen). Po włączeniu funkcji Niebieski ekran (Blue Screen), przy braku sygnału ekran zmieni kolor na niebieski i zostanie wyciszony dźwięk (Wł/Wył (On/Off)). 17

18 Pierwsza instalacja (First Time Installation) Resetuj (Reset) E-Sticker Aktualizacja oprogramowania (Software Update) (USB) Usunięcie wszystkich zapisanych kanałów i uruchomienie kreatora ustawień (OK/Anuluj (Cancel)). Przywrócenie ustawień fabrycznych. Włączenie/wyłączenie funkcji E-Sticker. Funkcja E-Sticker jest używana przez dostawców do wyświetlania w telewizorze banerów lub logo, w 8 sekundowym odstępie w celach promocyjnych (Wył/Wł (Off/On)). * Ta opcja pojawia się wyłącznie wtedy, gdy funkcja Aktywny kontrast (Active Contrast) jest ustawiona na Wył(Off). Do aktualizacji oprogramowania. * dostępne wyłącznie po zapisaniu nowego oprogramowania w urządzeniu USB i po włożeniu urządzenia USB. Menu Media Center Ten telewizor jest wyposażony w złącze USB, które umożliwia przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie video zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB. DTV/TV HDM CABLE/ANTENNA USB USB Urządzenie Format pliku Urządzenie USB 2.0 Pamięć USB, czytnik kart USB System plików Format pliku zdjęć Format muzyki Format pliku video FAT/FAT 32/NTFS JPEG (*.JPG) Szybkość przesyłania MPEG1 (*.MP3): 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Częstotliwość próbkowania: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) Podłącz urządzenie USB do złącza USB telewizora. Po wykryciu tego urządzenia USB, następuje bezpośrednie przejście do menu Media Center. USB2.0 PHOTO MUSIC MOVIE TEXT Naciśnij powiązane przyciski na pilocie zdalnego sterowania w celu wykonania dostępnych funkcji, pokazanych na pasku funkcji, w dolnej części ekranu telewizora. 18

19 Funkcja Przesunięcie czasu Umożliwia nagrywanie programu TV, aby nie pominąć ulubionej części, nawet po odejściu od telewizora. Przed użyciem tej funkcji należy najpierw podłączyć do telewizora urządzenie USB. Przy pierwszym uruchomieniu należy wykonać ustawienia dysku dla urządzenia USB. 1 Przełącz źródło wejścia na tryb DTV. 2 Naciśnij, aby wstrzymać obraz i uruchomić funkcję time shift. 3 Naciśnij, aby kontynuować program. 4 Naciśnij w celu szybkiego przesunięcia do przodu lub naciśnij, aby przewinąć plik funkcji time shift. 5 Naciśnij, aby opuścić funkcję time shift. PVR SLEEP FAV. Uwagi: Przed podłączeniem urządzenia USB do telewizora należy sprawdzić, czy wykonano w urządzeniu kopię zapasową danych, aby uniknąć niestandardowego działania, które może spowodować utratę ważnych danych użytkownika. Zalecamy użycie urządzenia USB z wolnym miejscem pamięci na zapis pliku, przekraczającym 1Gb i szybkością zapisu na dysku większą od 5,0M/sek. Im większa wielkość wolnego miejsca na zapis pliku funkcji przesunięcie czasu, tym dłuższy można nagrać program. Podczas zmiany kanału, przy aktywnej funkcji przesunięcie czasu, pojawi się komunikat z poleceniem wyboru Tak (Yes) lub Nie (No). Można wybrać Tak (Yes), aby zakończyć działanie funkcji przesunięcie czasu i wykonać zmianę kanału. PVR (Nagrywanie osobistych video) Ta funkcja umożliwia nagranie ulubionego programu TV w urządzeniu USB. 1 Podłącz urządzenie USB do złącza USB telewizora. 2 Naciśnij czerwony przycisk w celu rozpoczęcia nagrywania. Na ekranie pojawi się mini panel PVR, wskazując trwanie nagrywania. Naciśnij zielony przycisk, aby ręcznie zatrzymać nagrywanie. W przeciwnym razie, nagranie zatrzyma się automatycznie, po upłynięciu czasu nagrywania. Nagrany plik zostanie zapisany w folderze PVR w folderze Media Center > MOVIE>_ MSTPVR. 3 Aby oglądać nagrany program, najpierw należy opuścić tryb PVR i przełączyć się na tryb USB. Przejdź do Media Center > MOVIE>_MSTPVR i wybierz wymagany nagrany plik w folderze PVR. Naciśnij OK w celu odtworzenia. Uwagi: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla kanałów cyfrowych. Ta funkcja obsługuje wyłącznie urządzenia USB w formacie FAT32. Przed podłączeniem urządzenia USB do telewizora należy sprawdzić, czy wykonano w urządzeniu kopię zapasową danych, aby uniknąć niestandardowego działania, które może spowodować utratę danych. Im większa wielkość pamięci urządzenia USB dla funkcji PVR, tym dłuższy może być czas nagrywania programu. Aby podczas nagrywania przełączyć kanał lub źródło sygnału, po wybraniu przełączenia pojawi się pytanie o zatrzymanie nagrywania, aby zapisać nagrane dane należy wybrać OK. Następnie można przełączyć na nowy kanał lub źródło sygnału. Telewizor nie może normalnie odtwarzać plików, jeśli parametry pliku wykraczają poza ograniczenia systemu, gdy nie jest obsługiwany format pliku, gdy plik jest uszkodzony lub, gdy nie można wykonać dekodowania pliku. Nie należy odłączać urządzenia USB, gdy system nagrywa dane lub odczytuje plik. Może to spowodować nieprawidłowe działanie systemu lub urządzenia. 19

20 4. Rozwiązywanie problemów Sytuacja Brak obrazu i dźwięku. Rozwiązanie Podłącz prawidłowo przewód zasilający. Sprawdź, czy jest włączona dioda LED zasilania. Naciśnij w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij INPUT na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać podłączone źródła video. Naciśnij P lub P w panelu sterowania lub P p lub P q na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na inne programy TV. Upewnij się, że są prawidłowo podłączone wszystkie kable. Brak obrazu lub słaby obraz, dźwięk jest OK. Brak koloru obrazu. Obraz jest OK, brak dźwięku. Brak dźwięku w jednym z głośników. Nie można odbierać niektórych kanałów TV poprzez telewizję kablową. Aby zresetować ustawienia TV. Nie można działać w obrębie menu. Obraz ekranowy jest przekręcony Śnieżenie na ekranie. Zakłócenia lub nakładające się obrazy. Nie działa pilot zdalnego sterowania. Sprawdź połączenia anteny i telewizji kablowej. Wyreguluj Jasność (Brightness) w menu OBRAZ (PICTURE). Wypróbuj funkcję Tryb obrazu (Picture Preset) w menu OBRAZ (PICTURE). Upewnij się, że prawidłowo działa urządzenie źródła. Upewnij się, że jest pewnie podłączony kabel audio. Wyłącz wyciszenie. Naciśnij VOL + w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania. Wyreguluj Balans (Balance) w menu DŹWIĘK (SOUND). Wypróbuj funkcję Automatyczne strojenie (Auto Tuning) w menu KANAŁ (CHANNEL). Użyj funkcję Resetuj (Reset) w menu USTAWIENIA (SETUP). Jeśli elementy OSD są w kolorze szarym, system znajduje się w stanie, w którym te ustawienia nie są dostępne. Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony kabel sygnałowy. Wyreguluj położenie anteny, ustawiając ją z dala od dróg lub źródeł zakłóceń. Sprawdź warunki połączenia anteny i linii sygnału video. Wyreguluj ustawienie ostrości. Wybierz programy z wysoką jakością sygnałów. Wyreguluj kierunek anteny lub zmień kabel sygnału video. Upewnij się, że bateria jest włożona prawidłowo. Wymień baterię na nową. Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilający telewizora. Upewnij się, że nie ma przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i sensorem. Spróbuj użyć pilota zdalnego sterowania z bliższej odległości do telewizora. 20

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 2. Ustawienia telewizora...11. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...12

Spis treści POLSKI. 2. Ustawienia telewizora...11. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...12 Spis treści Informacje dotyczące przepisów... Opis symboli ostrzegawczych... Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość opakowania...5

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...15

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...15 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

BeoVision 8. Nowe oprogramowanie - dodatek

BeoVision 8. Nowe oprogramowanie - dodatek BeoVision 8 Nowe oprogramowanie - dodatek Menu ekranowe Państwa telewizor został wyposażony w nowe oprogramowanie oraz podzespoły. W wyniku tego dostępne stały się nowe funkcje oraz opcje, które zostały

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H

S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H S_ST28FMMR_UM_EU_V01_H 28 Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos ЖКД ТВ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo