(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/23 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Uniwersalna karta chipowa (30) Pierwszeństwo: IT UD IT UD (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/17 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/12 (73) Uprawniony z patentu: Borracci, Fabrizio, Udine, IT Amoruso, Matteo, Udine, IT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 FABRIZIO BORRACCI, Udine, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Piotrowicz KANCELARIA PATENTOWA KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.J. SKR. POCZT Warszawa 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 23794/PE/13 EP Opis Dziedzina techniki [0001] Wynalazek dotyczy karty chipowej (ang. smart card) jako uniwersalnej karty elektronicznej. Zastosowanie [0002] Zastosowanie zasadniczo obejmuje elektroniczną obsługę przetwarzania danych, sektor telekomunikacji oraz wszystko co jest związane z elektronicznym przetwarzaniem danych. Stan techniki [0003] W chwili obecnej karty inteligentne albo karty chipowe są znane oraz uŝywane, oraz mogą realizować bardzo duŝą liczbę funkcji, takich jak identyfikacja, płatności oraz kolekcjonowanie, a takŝe wiele innych usług. [0004] Obecnie znane są pamięci USB, które mogą realizować wiele funkcji fizycznie łącząc się z co najmniej jednym z urządzeń elektronicznych. Przykłady stanu techniki: [0005] US2003/ A1 (BLOSSOM GEORGE W.) ujawnia ulepszoną kartę transakcji zawierającą elektroniczne elementy oraz cienki, elastyczny zespół zasilania, taki jak akumulator

3 2 metalowo-litowy, który moŝe być uŝywany, gdy karta jest albo nie jest połączona z czytnikiem. Zespół napędowy moŝe zawierać wbudowane źródło zasilania, takie jak cienko warstwowe ogniwo słoneczne do ładowania urządzenia do magazynowania energii z tego źródła, na karcie. Wynalazek dotyczy takŝe sposobu selektywnego zasilania plastikowej karty z róŝnych źródeł zasilania. [0006] US2004/ A1 (HALL ERIC S ET ALL) ujawnia urządzenie do komunikacji mobilnej, które jest przewidziane do bezprzewodowego przesyłania informacji do oraz z bazy. Urządzenie składa się z modułu RFID do odbierania komunikacji wzbudzającej z jednostki bazowej oraz wysłania parametrów połączenia z powrotem do bazy. Moduł bezprzewodowej komunikacji jest dołączony, oraz jest dostosowywany do parametrów połączenia odebranych z jednostki bazowej. Mikrosterownik jest połączony pomiędzy modułem RFID oraz modułem bezprzewodowej komunikacji, aby wzbudzać moduł bezprzewodowej komunikacji, gdy moduł RFID odbiera komunikację wzbudzającą z jednostki bazowej. [0007] GB (VODAFONE GROUP PLC) ujawnia wyłączanie karty, jeśli nie jest potrzebna w celu zapewnienia, Ŝe bezkontaktowa karta inteligentna nie jest dostępna przez nieuprawniony podmiot. Karta moŝe być włączana przez wprowadzenie kodu albo skanowanie linii papilarnych. Karta moŝe być równieŝ włączana przez fotodiody, jeden albo więcej czujników ciśnienia, czujnik cieplny albo opór skóry lub czujnik inercyjny. Alternatywnie urządzenie zagłuszające moŝe zagłuszać komunikację z sąsiednimi kartami albo karta inteligentna moŝe być osłonięta metalową płytką w portfelu albo portmonetce.

4 3 [0008] EP (NAGNEK CORPORATION) ujawnia kartę inteligentną do uŝytku w połączeniu z portalem zabezpieczeń, takim jak tranzytowy turnikiet, willowa brama główna, albo parking, do przeprowadzania kontroli toŝsamości dla uprawnionego przejścia. Czujnik odcisku jest umieszczony na kaŝdej powierzchni głównej karty w miejscach zgodnych z naturalnym połoŝeniem kciuka oraz palca. Czujniki odcisku generują sygnały wzory odcisku, które są sprawdzane względem autentycznych wersji zapisanych w pamięci nieulotnej na karcie, wykorzystując procesor znajdujący się w karcie. Wynik kontroli uwierzytelniania jest przekazywany do powiązanego portalu zewnętrznego bezpieczeństwa przez układ bezprzewodowy, który odbiera równieŝ energię częstotliwości radiowej z zewnętrznego urządzenia do zasilania prądem stałym obwodów wewnętrznych karty. Karta moŝe być uŝywana w locie bez konieczności zatrzymywania się w punkcie kontrolnym, ułatwiając ruch przez punkt kontrolny. [0009] GB A ujawnia czuły na nacisk sterujący kursor nadający się do zastosowań, które obejmują telefony komórkowe oraz palmtopy zawierające szereg czujników nacisku odpowiednich do wykrywania ludzkiego odcisku palca. Sterowanie kursorem jest realizowane przez subtelny ruch palca. Sekwencyjne obrazy palca są przechwytywane oraz porównane, aby określić planarny ruch albo wprowadzanie danych. Wydajność moŝna zwiększyć przez próbkowanie w strefach zapisanego obrazu oraz porównywanie tych stref z wcześniejszym obrazem i/lub tablicą próbki wewnątrz próbki. Układ czujnika nacisku jest na podłoŝu szklanym. Powiązany krzemowy chip, gdzie dane są interpretowane równieŝ dostarcza tablicę oraz dlatego moŝe sprawdzać tablicę próbki wewnątrz

5 4 próbki podczas nawigacji i/lub uzyskać pełną rozdzielczość obrazu podczas uwierzytelniania. Problemy oraz wady stanu techniki [0010] Problemy oraz wady stanu techniki odnoszą się zasadniczo do ograniczenia funkcji. [0011] Innymi słowy obecne karty mają ograniczone zastosowanie pewnych usług, a inne usługi są realizowane przez inne urządzenia, na ogół o innej postaci. Zakres wynalazku [0012] Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie powyŝej wskazanych problemów oraz wad, oraz dostarczenie inteligentnej karty mogącej realizować duŝe ilości funkcji, oraz mogącej zapewnić kontrolę toŝsamości uŝytkownika, według zastrzeŝenia 1. Zalety [0013] Dzięki temu, zaletą jest posiadanie karty mogącej realizować wiele róŝnych obecnie niedostępnych funkcji. [0014] W szczególności moŝna równieŝ zauwaŝyć, Ŝe takie karty mogą być związane z działaniem wspólnej pamięci USB. [0015] Ponadto, jeśli karta zostanie utracona albo na przykład skradziona, osoba trzecia nie moŝe jej uŝyć, poniewaŝ tylko odcisk palca prawowitego właściciela moŝe zezwolić na jej uŝycie.

6 5 Opis figur [0016] Dla lepszego zrozumienia wynalazek opisany jest w odniesieniu do załączonych figur, na których: - Fig.1 przedstawia widok z góry karty w jednej moŝliwej postaci z odpowiednimi odkrytymi elementami konstrukcyjnymi. - Fig.2 - przedstawia przekrój karty z Fig.1. - Fig.3 - przedstawia widok karty z Fig.1 z częściowym usunięciem pokrywającego ją przykrycia z tworzywa sztucznego. - Fig.4 - przedstawia widok schematu karty w pierwszej postaci. - Fig.5 - przedstawia widok schematu karty w drugiej postaci. - Fig.6 - przedstawia widok schematu karty w trzeciej postaci, która zasadniczo łączy w sobie dwie pierwsze. - Fig.7 - przedstawia widok schematyczny operacyjnofunkcyjnego schematu. [0017] Fig.1A - przedstawia schematyczny widok z góry najbardziej zabezpieczonej karty chipowej posiadającej moduł czytnika linii papilarnych, według wynalazku. [0018] Szczegółowy opis karty chipowej jest przedstawiony na figurach 1 do 7. [0019] Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe wynalazek dotyczy uniwersalnej karty elektronicznej, albo uniwersalnej karty chipowej z elementami telekomunikacyjnymi. Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe nowa karta wygląda bardzo podobnie jak standardowa karta kredytowa (rozmiaru około 850x550x30mm), z ograniczonymi rozmiarami wewnętrznych części składowych, co umoŝliwia produkcję giętkiej karty oraz estetyczne

7 6 dostosowanie do wymogów klienta nadruków logo, obrazów albo innych. [0020] To samo ma podstawę nośną w materiale z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym-obwodem (1) z częściami składowymi takimi jak mikroprocesor albo CPU (2), pamięć (6), moduł nadawczy (3), bateria (4), opcjonalny ekran LCD (8) oraz przycisk WŁ./WYŁ. (b). [0021] Karta poniŝej dla uproszczenia zwana kartą albo kartą chipową, będzie mogła odbierać, wprowadzać do pamięci oraz przekazywać wiele danych oraz informacji po prostu przez zbliŝanie elektronicznego urządzenia wyposaŝonego w Wi-Fi oraz technologię Bluetooth albo wyŝszy albo podobny standard komunikacji. Zatem, moŝe komunikować się z róŝnymi urządzeniami dostępnymi w sprzedaŝy takimi jak komputery, przenośne komputery osobiste, palmtopy, telefony komórkowe, złącza satelitarne, ogólnie elektroniczne urządzenia itd. [0022] Ponadto karta wykorzystująca połączenie radiowe bez potrzeby przewodów albo połączenia USB moŝe być wykorzystywana w wielu zastosowaniach albo aplikacjach. Karta model Bluetooth z Fig.4 [0023] Składa się z: - modułu Bluetooth (31); - mikrosterownika (7), który obejmuje procesor CPU (2) oraz pamięci statycznej (6); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnego ekranu LCD (8).

8 7 [0024] Zatem, składa się ona z pięciu elementów: modułu Bluetooth, który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w technologię Bluetooth; mikrosterownika (7), który umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w nim zapisane oraz baterię (4) umoŝliwiającą pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, moŝliwe jest dodanie ekranu LCD (8) do odczytu danych. [0025] Dzięki temu nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą a kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię Bluetooth jest zapewnione bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek kabla połączeniowego, i jest dostępne dla wszystkich. Karta model Wi-Fi z Fig.5 [0026] Składa się z: - modułu Wi-Fi z nadajnikiem-odbiornikiem oraz pasmem podstawowym (3); - CPU (2); - pamięci (6); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnie ekranu LCD (8) [0027] Zatem, karta ta składa się z sześciu elementów: modułu Wi-Fi (3) który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w technologię Wi-Fi; CPU (2), która umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w niej zapisane, pamięć (6) oraz bateria (4)

9 8 umoŝliwiająca pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, będzie moŝliwe dodanie ekranu LCD do odczytu danych. [0028] Nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą a kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię Wi-Fi odbywa się bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek kabla połączeniowego, jest łatwe w uŝyciu oraz dostępne dla wszystkich. Karta model Bluetooth/Wi-Fi z Fig.6 [0029] Karta składa się z: - modułu Bluetooth (31); - modułu Wi-Fi (32); - procesora (2) oraz pamięć (6) (jeśli niezbędne zintegrowanych w mikrosterowniku (7), jak na Fig.4); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnego ekranu LCD (8). [0030] Ta karta składa się z pięciu elementów: moduł Wi-Fi (32), moduł Bluetooth (21), który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w Wi-Fi oraz [0031] Technologia Bluetooth; CPU (2), która umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w niej zapisane, pamięć (6) oraz bateria (4) umoŝliwiająca pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, będzie moŝliwe dodanie ekranu LCD do odczytu danych. [0032] Nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą oraz kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię

10 9 Bluetooth oraz technologię Wi- Fi, bez konieczności uŝywania jakiegokolwiek kabla połączeniowego. [0033] Ponadto, urządzenie umoŝliwia wykonanie funkcji przekształcania pomiędzy dwoma systemami komunikacji. Zastosowania oraz aplikacje [0034] Zastosowanie oraz aplikacje mogą być bardzo róŝne, np. nie ograniczająco to: Wizytówki, Prezentacja firm i usług, cennik, Baza danych, KsiąŜka telefoniczna, Muzyka, gry i wzorce muzyczne, Karty Prepaid, urządzenie elektroniczne do zapisu rachunkowości, ogólnie elektroniczne instrumenty płatnicze, Karta serwisowa, karty abonamentowe, uwierzytelniania, Karty identyfikacyjne, dane sanitarne, dane osobowe, karty obecności, Karty na lunch, bilet płatności abonamentu za autobus, kolej, i podobne, Automaty do dostawy, kserokopiarki, Sterowanie i komunikacja z urządzeniami elektronicznymi, Dostawa usług telematycznych, dostęp do komputera lub innych, Wiadomość, plik, dane, odcisk palca oraz telematyczne kodowanie podpisu cyfrowego oraz rozpoznanie e.commerce, chronione usługi internetowe

11 10 Informacje o mobilności, przepustka na autostrady, karta parkingowa, Tele-pass, kontrola dostępu, Zapamiętywanie i transfer danych, obrazy, zdjęcia, itp. Przykład zastosowania [0035] Karta USC moŝe być wykorzystana jako bezpieczna biznesowa elektroniczna karta. W odniesieniu do walorów estetycznych, będzie moŝna personalizować ją z logo firmy, a dzięki dołączonemu wewnątrz chipowi moŝemy znaleźć dane samej firmy: - nagłówek; - adresy z róŝnych siedzib; - numery telefonów; - numer faksu; - ; - strona internetowa; - numer VAT; - opis usług, które firma oferuje. [0036] Dane te mogą być uŝywane bezpośrednio z urządzenia odbiorczego, gdy karta jest zbliŝana z korzyścią, Ŝe dane nie zostały wprowadzone do urządzenia odbiorczego poprzez klawiaturę. [0037] Gdy w pobliŝu karty będzie znajdował się telefon komórkowy wyposaŝony w technologię Bluetooth, numer telefony Spółki pojawi się na wyświetlaczu telefonu, i połączenie moŝe być natychmiast nawiązane; ponadto moŝna natychmiast

12 11 wprowadzić ten numer do pamięci telefonu w ksiąŝce telefonicznej telefonu komórkowego. [0038] Zamiast tego, gdy w pobliŝu karty będzie znajdował się komputer wyposaŝony w technologię Bluetooth, system pokaŝe dane zawarte na karcie wymagając odczytu oraz zapisania w pamięci prywatnych danych w róŝnych archiwach (prywatne dane dla programu do fakturowania, poczty dla Outlooka, listy i/lub usługi oferowane przez spółkę, inne). [0039] MoŜna teŝ korzystać z karty do wprowadzania miejsca docelowego w urządzeniu GPS wyposaŝonym w technologię Bluetooth bez cyfrowego adresu, do wyznaczania moŝliwych przystanków takich jak hotele, restauracje czy zorganizowania wstępnie określonej trasy. [0040] Wyjątkowe jest to, Ŝe dla opisu usług, które firma oferuje będzie moŝna wprowadzać go do pamięci w kilku językach oraz pokazać go w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika. [0041] Karta moŝe równieŝ być wykorzystywana przez sektor finansowy banku, przez administrację publiczną, w dziedzinie transportu oraz ogólnie przez przedsiębiorstwa jako zastępczy produkt obecnej karty albo karty chipowej. Dane techniczne [0042] Zatem, głównym celem karty (bezprzewodowej) jest komunikacja z róŝnymi rodzajami urządzeń, na przykład telefonami komórkowymi, palmtopami, komputerami, notebookami, albo innymi elektronicznymi urządzeniami, itd. [0043] Na podstawie ilości danych do nadawania/odbierania, urządzenia będą wykorzystywały róŝne technologie (Wireless albo Bluetooth).

13 12 [0044] Gdy przepływ danych do nadawania/odbierania jest niski (jak w telefonach komórkowych oraz palmtopach), wykorzystywaną technologią będzie technologia Bluetooth (albo nowy podobny standard komunikacji albo inny), podczas gdy do przekazywania/odbioru większej ilości danych (jak przy wymianie plików pomiędzy komputerami), wskazanym standardem będzie Wi-Fi (Wireless Fidelity - IEEE b albo nowy podobny albo wyŝszy standard komunikacji, na przykład a/b/i/g). [0045] Oczywiście będzie moŝliwe zrealizowanie róŝnych typologii produktów o róŝnych cenach, a produkt będzie się zmieniać w zaleŝności od typu podłączonego urządzenia oraz ilości danych do transmisji. Ogólna budowa KARTA BLUETOOTH [0046] Karta składa się z modułu Bluetooth zarządzanego przez centralny procesor, połączony do pamięci. [0047] Moduł Bluetooth będzie umoŝliwiał komunikację bezprzewodową pomiędzy kartą a innymi urządzeniami. [0048] W pamięci zapisywane są dane klientów. [0049] W rozwiązaniu według wynalazku, pojedynczy podzespół mikrosterownika (7) wykorzystywany jest do integrowania procesora (2) oraz pamięci (6). Zasilanie poprzez baterię (4) realizowane jest podczas transmisji danych oraz po wciśnięciu klawisza do odbioru albo nadawania (b). [0050] Do pewnych określonych zastosowań np. karty prepaid albo kredytowych/debetowych kart, w karcie moŝna dodać

14 13 urządzenie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD (8), aby weryfikować dane np. pozostały kredyt. Części składowe [0051] Przykłady części składowych wraz z rozmiarami opisane są w załączonej tabeli 01: Tabela 01 Wymiarowa część składowa Ref. National Instruments LMX9820 Moduł Nluetooth seryjny port 10,1X 14,0 X 1,9 mm 31 Motorola MC68HC908QT1 5,50 X 8,20 X 2,05 mm CPU 2 bateria Varta CR2032 średnica 20,0mm 4 Karta WIFI [0052] W przypadku zastosowania standard Wi-Fi zamiast Bluetooth, będzie moŝliwe przekazywanie większej ilości danych oraz tym samym karta moŝe być wykorzystywana, aby obsługiwać większe pliki takie jak pliki audio, video, itd. komunikując się w szczególności z komputerami poprzez sieć bezprzewodową WLAN (ang. Local Wireless Network area). PoniewaŜ zapotrzebowanie na pamięć u kaŝdego uŝytkownika jest zmienna w zaleŝności od natury zapisywanych plików, w tym przypadku istnieje moŝliwość dodania karty pamięci (karty SD, CompactFlash). [0053] Najbardziej znaczącą fizyczną zmianą jest wprowadzenie moduł Wi-Fi zamiast modułu Bluetooth.

15 14 [0054] W tabeli 02 opisane są niezbędne części składowe dla standardu IEEE b dotyczącego sieci bezprzewodowych, jak równieŝ zaproponowana jest pamięć, z cenami oraz rozmiarami. [0055] Do pewnych określonych zastosowań np. karty prepaid albo kredytowych/debetowych kart, w karcie moŝna dodać urządzenie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD (8), aby weryfikować dane np. pozostały kredyt. Części składowe [0056] Tabela 02 Wymiarowa część składowa Ref. Texas TNETW1100B - MAC/Pasmo podstawowe 12, X 12,0 mm 32 Maxim MAX b Nadajnik-odbiornik 7,0 X 7,0 mm 32 Pamięć SD Karta 64MB 32,0 X 24,0 mm 6 [0057] Koszt oraz rozmiary części składowych są podobne do poprzednich, poza pamięcią o większej pojemności, która powinna być dodana zgodnie z potrzebami uŝytkownika. [0058] Procesor oraz bateria mogą być zastępowane podobnymi częściami składowymi odpowiednio z większą prędkością oraz pojemnością. Bluetooth/WIFI karty

16 15 [0059] Aby osiągnąć wszystkie moŝliwe urządzenia bezprzewodowe, karta hybrydowa jest tą wskazaną, wykorzystującą jednocześnie moduły Wi-Fi oraz Bluetooth. [0060] Ogólna struktura jest przedstawiona na Fig. 6. Oczywiście koszt oraz zuŝycie energii są równowaŝne do powyŝej opisanych wszystkich części składowych. Opis działania systemu [0061] Opis działania karty jest przedstawiony na schemacie blokowym z Fig. 7. Stan początkowy występuje, gdy źródło energii jest połączone do obwodu. [0062] W tym czasie karta jest wyłączona, zatem nie zuŝywa energii. [0063] Aktywacja moŝe być przeprowadzana przez przycisk programowania albo przycisk nadawania. [0064] Gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w modalność programowania, co oznacza, Ŝe odbierane dane są zapisywane w pamięci. [0065] Gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta przestanie się wyłączać automatycznie. [0066] W innym przypadku, gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci. [0067] Na końcu nadawania, karta wyłącza się dla oszczędności energii oraz powraca do stanu początkowego. Zaawansowane rozwiązanie osobiste [0068] Teraz w nawiązaniu do najbardziej zaawansowanego rozwiązania odnoszącego się do Fig.1A,

17 16 naleŝy zauwaŝyć, Ŝe najbardziej zaawansowane rozwiązanie dotyczy tej samej uniwersalnej karty elektronicznej, albo uniwersalnej karty chipowej, ale posiadającej moduł personalizacji (80). Karta ma korzystnie format 80x55x3mm, z materiału metalicznego albo z tworzywa sztucznego, oraz obejmuje następujące elementy: (10) moduł Wi-Fi: realizuje połączenie bezprzewodowe poprzez standard IEEE b. (20) moduł Bluetooth: realizuje połączenie bezprzewodowe poprzez standard Bluetooth. (30) złącze USB: łączy urządzenie z portem USB, umoŝliwiając ładowanie baterii oraz wymianę danych. (40) doładowywana bateria: jej stan jest monitorowany, wskazując uŝytkownikowi moment ponownego ładowania. (50) pamięć wewnętrzna: zapisuje ustawienia uŝytkownika. (60) Mikroprocesor: jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi. (70) złącze karty pamięci flash: umoŝliwia uŝycie zewnętrznej pamięci, dostosowując pojemność do potrzeb (aŝ 2GB). (80) moduł odcisku palca: wykrywa linie papilarne uŝytkownika, sprawdzając ich autentyczność, oraz działa równieŝ jako nawigator menu. (90) wyświetlacz LCD: umoŝliwia przeglądanie menu oraz trwających operacji. [0069] Oczywiście to samo jest zintegrowane z anteną.

18 17 [0070] W interfejsie uŝytkownika oczywiście razem z częściami składowymi (80,90) będzie równieŝ szereg klawiszy z funkcjami sterowania, i/lub wprowadzania. [0071] Nowość oraz oryginalność stanowi powiązanie wszystkich elementów, a w szczególności: dodanie czytnika linii papilarnych (80) do sprawdzania, identyfikacji oraz udzielenia dostępu do wszystkich funkcji. [0072] Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe nowa karta wygląda bardzo podobnie jak karta kredytowa, zmniejszone rozmiary wewnętrznych części składowych umoŝliwią produkcję uplastycznionej karty oraz estetycznie umoŝliwią dostosowanie do wymogów klienta nadruków logo, obrazów albo innych. [0073] To samo ma podstawę nośną w materiale z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym-obwodem z częściami składowymi takimi jak mikroprocesor albo CPU, pamięć, moduł nadawczy, bateria, ekran LCD oraz przycisk WŁ./WYŁ. [0074] Jak poprzednia, karta chipowa moŝe odbierać, wprowadzać do pamięci oraz przekazywać wiele danych oraz informacji po prostu przy zbliŝaniu się do elektronicznego urządzenia wyposaŝonego w technologię Bluetooth oraz Wi-Fi albo wyŝszy lub podobny standard komunikacji, tym samym podobnie moŝe komunikować się z róŝnymi dostępnymi na rynku urządzeniami takimi jak komputery, laptopy, palmtopy, telefony mobilne albo komórkowe, urządzenia satelitarne, oraz inne elektroniczne urządzenia. [0075] Podobnie, uŝywając połączenia radiowego bez potrzeby kabli albo połączenia USB, karta moŝe być wykorzystywana do róŝnych zastosowań albo aplikacji, ale przy połączeniu USB moŝe równieŝ realizować podobne funkcje jak dowolne USB.

19 18 [0076] Działanie karty z osobistym czytnikiem linii papilarnych jest przedstawione na schemacie blokowym Fig. 1A. [0077] Start następuje, gdy źródło energii jest połączone do obwodu. [0078] W tym czasie karta jest wyłączona, tym samym nie pobiera energii. [0079] Aktywacja moŝe być przeprowadzana poprzez przycisk programowania albo przez przycisk nadawania. [0080] Gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w modalność programowania, co oznacza, Ŝe odbierane dane są zapisywane w pamięci. [0081] Gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta zatrzyma się automatycznie. [0082] Poza tym, gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci. [0083] Na końcu nadawania karta wyłącza się, aby oszczędzać energię oraz powraca do stanu początkowego.

20 /PE/13 EP ZastrzeŜenia patentowe 1. Karta chipowa, która moŝe zapamiętywać dane, odbierać dane z oraz przekazywać dane do elektronicznego urządzenia, oraz która moŝe dostarczać szereg funkcji uŝytkownika wybieralnych poprzez menu interfejsu uŝytkownika (80, 90) oraz poprzez klawisze sterujące, przy czym karta chipowa jest warstwowa oraz ma postać karty z tworzywa sztucznego (1) z elementami układu scalonego, które są zintegrowane w grubości warstwowej karty oraz elementami układu scalonego stanowiącymi co najmniej jeden mikrochip, przy czym karta chipowa zawiera co najmniej następujące części składowe: i- mikroprocesor (2,60) związany z pamięcią statyczną (6, 50); ii- wymienną płaską baterię wewnątrz grubości karty (4) mogącą zasilać energią mikroprocesor (2, 60) oraz pamięć (6, 50); iii- co najmniej jedno urządzenie do transmisji danych (3, 30, 10, 20, 70) połączone z mikroprocesorem (2, 60) i/lub z pamięcią (6, 50), oraz znamienna poprzez to, Ŝe ma: iv- elementy czytnika linii papilarnych (8), przy czym elementy czytnika linii papilarnych (8) są połączone z mikroprocesorem, aby odczytywać odcisk palca uŝytkownika, sprawdzając jego autentyczność przed umoŝliwieniem dostępu do funkcji.

21 20 v- co najmniej jedną antenę (5) połączoną z urządzeniem do transmisji danych (3). vi- urządzenie do transmisji danych obejmuje moduł Bluetooth (31), vii- urządzenie do transmisji danych obejmuje moduł WIFI z nadajnikiem-odbiornikiem oraz Pasmo podstawowe (32), viii- mikroprocesor (2, 60) jest zintegrowany z pamięcią (6) w mikrosterowniku (7). ix- ekran (8), aby wyświetlać menu interfejsu uŝytkownika (80, 90). x- ekran (8) stanowi wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, przy czym karta chipowa jest dostosowana do następującego trybu pracy: a) stan początkowy występuje, gdy bateria jest połączona do elementów obwodowych; b) w tym czasie karta jest wyłączona oraz nie aktywna, tym samym nie pobiera energii; c) aktywacja jest przeprowadzana poprzez przycisk programowania klawiszy sterujących albo przez przycisk nadawania klawiszy sterujących; d) gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w programującą funkcję modalną, która oznacza, Ŝe odbierane dane, które są odbierane z elektronicznego urządzenia są zapisywane w pamięci; e) gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta wyłączy się automatycznie;

22 21 f) gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci do elektronicznego urządzenia; g) na końcu nadawania karta wyłącza się, aby oszczędzać energie oraz powraca do stanu początkowego, przy czym karta chipowa jest ponadto dostosowana tym, Ŝe elementy czytnika linii papilarnych (8) odczytują odcisk palca uŝytkownika, sprawdzając autentyczność uŝytkownika przed umoŝliwieniem dostępu do wszystkich funkcji, przy czym elementy czytnika linii papilarnych równieŝ działają jako nawigator menu wyświetlanego na ekranie.

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26 DOKUMENTY PRZYTOCZONE W OPISIE Lista przytoczonych przez Zgłaszającego dokumentów została zamieszczona wyłącznie do informacji czytelnika i nie stanowi części składowej europejskiego dokumentu patentowego. Została ona zestawiona z największą starannością; EUP nie ponosi jednakŝe Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Literatura patentowa przytoczona w opisie

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2258256 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.2010 10164555.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A61B 3/103 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2525690 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.2011 11734422.6 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 27/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.8 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 65/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178727 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 320334 ( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 21.11.1995 (86) Data

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 60841

OPIS OCHRONNY PL 60841 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 60841 WZORU UŻYTKOWEGO (2n Numer zgłoszenia: 111013 (22) Data zgłoszenia: 25.05.2000 Y1 Intel7: G07C

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania IRSC OPEN

Instrukcja programowania IRSC OPEN Instrukcja programowania IRSC OPEN Zennio IRSC OPEN (ZN1CL-IRSC) I. UWAGI WSTĘPNE Urządzenie IRSC OPEN umoŝliwia wykorzystanie w systemie KNX komend róŝnych pilotów zdalnego sterowania do obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1813002 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04811674.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H01R 31/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

To jeszcze prostsze, MMcc1100! MMcc1100 jest miniaturowym, kompletnym modułem nadawczo-odbiorczym (transceiverem), słuŝącym do przesyłania danych w postaci cyfrowej, zbudowanym w oparciu o układ CC1100 firmy Texas Instruments. Moduł

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie diphoto 4.0

Zmiany w programie diphoto 4.0 Jacek Bator Sp. J. ul. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.river.com.pl Zmiany w programie diphoto 4.0 Nowe elementy ozdobne w oknie Edycji W menu dostępnym pod przyciskiem

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867060 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.04.2005 05732783.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04B 1/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3. Wprowadzenie

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3. Wprowadzenie Wprowadzenie MODECOM FreeWAY MX3 to nasza najnowsza nawigacja samochodowa, która jest kolejną odsłoną, uznanej przez użytkowników i wielokrotnie nagradzanej przez redakcje branżowe, serii MODECOM FreeWAY.

Bardziej szczegółowo

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN Biznesowy kontroler sieci WLAN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 Czerwiec 2007 Spis treści Przegląd...1 1 Wykonywanie wstępnych połączeń sprzętowych...2 2 Dostęp do programu konfiguracyjnego...3

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyłącznie do użytku służbowego w Banku

Prezentacja wyłącznie do użytku służbowego w Banku Przygotowanie telefonu 1. Weryfikacja czy telefon jest obsługiwany w sieci T-Mobile 2. Weryfikacja czy w telefonie klienta jest aktywny komórkowy transfer danych np. Menu główne Ustawienia Użycie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Budowa urządzenia. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Zawartość opakowania. 2. Budowa urządzenia. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio MultiPad PMP5080B 1. Zawartość opakowania 1. 2. Zasilacz AC 3. Futerał 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa 2. Budowa urządzenia 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 PL - 1 1

Bardziej szczegółowo

MikroTik jako Access Point

MikroTik jako Access Point MikroTik jako Access Point Po zalogowaniu ukaŝe nam się poniŝsze okno z którego będzie wynikać, Ŝe jesteśmy podłączeni pod interfejs ether1. Literka R oznacza nawiązane połączenie. Oczywiście Nas interesuje

Bardziej szczegółowo

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie

ALTIMETR Modelarski ALT-USB. ALTIMETR Modelarski ALT-LED. Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie ALTIMETR Modelarski ALT-USB ALTIMETR Modelarski ALT-LED Pełna Instrukcja jest dostępna na stronie www.adrel.com.pl/download Parametry ALT-USB Sposób pomiaru wysokości: pomiar zmian ciśnienia Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo