(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/23 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Uniwersalna karta chipowa (30) Pierwszeństwo: IT UD IT UD (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/17 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/12 (73) Uprawniony z patentu: Borracci, Fabrizio, Udine, IT Amoruso, Matteo, Udine, IT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 FABRIZIO BORRACCI, Udine, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Piotrowicz KANCELARIA PATENTOWA KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.J. SKR. POCZT Warszawa 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 23794/PE/13 EP Opis Dziedzina techniki [0001] Wynalazek dotyczy karty chipowej (ang. smart card) jako uniwersalnej karty elektronicznej. Zastosowanie [0002] Zastosowanie zasadniczo obejmuje elektroniczną obsługę przetwarzania danych, sektor telekomunikacji oraz wszystko co jest związane z elektronicznym przetwarzaniem danych. Stan techniki [0003] W chwili obecnej karty inteligentne albo karty chipowe są znane oraz uŝywane, oraz mogą realizować bardzo duŝą liczbę funkcji, takich jak identyfikacja, płatności oraz kolekcjonowanie, a takŝe wiele innych usług. [0004] Obecnie znane są pamięci USB, które mogą realizować wiele funkcji fizycznie łącząc się z co najmniej jednym z urządzeń elektronicznych. Przykłady stanu techniki: [0005] US2003/ A1 (BLOSSOM GEORGE W.) ujawnia ulepszoną kartę transakcji zawierającą elektroniczne elementy oraz cienki, elastyczny zespół zasilania, taki jak akumulator

3 2 metalowo-litowy, który moŝe być uŝywany, gdy karta jest albo nie jest połączona z czytnikiem. Zespół napędowy moŝe zawierać wbudowane źródło zasilania, takie jak cienko warstwowe ogniwo słoneczne do ładowania urządzenia do magazynowania energii z tego źródła, na karcie. Wynalazek dotyczy takŝe sposobu selektywnego zasilania plastikowej karty z róŝnych źródeł zasilania. [0006] US2004/ A1 (HALL ERIC S ET ALL) ujawnia urządzenie do komunikacji mobilnej, które jest przewidziane do bezprzewodowego przesyłania informacji do oraz z bazy. Urządzenie składa się z modułu RFID do odbierania komunikacji wzbudzającej z jednostki bazowej oraz wysłania parametrów połączenia z powrotem do bazy. Moduł bezprzewodowej komunikacji jest dołączony, oraz jest dostosowywany do parametrów połączenia odebranych z jednostki bazowej. Mikrosterownik jest połączony pomiędzy modułem RFID oraz modułem bezprzewodowej komunikacji, aby wzbudzać moduł bezprzewodowej komunikacji, gdy moduł RFID odbiera komunikację wzbudzającą z jednostki bazowej. [0007] GB (VODAFONE GROUP PLC) ujawnia wyłączanie karty, jeśli nie jest potrzebna w celu zapewnienia, Ŝe bezkontaktowa karta inteligentna nie jest dostępna przez nieuprawniony podmiot. Karta moŝe być włączana przez wprowadzenie kodu albo skanowanie linii papilarnych. Karta moŝe być równieŝ włączana przez fotodiody, jeden albo więcej czujników ciśnienia, czujnik cieplny albo opór skóry lub czujnik inercyjny. Alternatywnie urządzenie zagłuszające moŝe zagłuszać komunikację z sąsiednimi kartami albo karta inteligentna moŝe być osłonięta metalową płytką w portfelu albo portmonetce.

4 3 [0008] EP (NAGNEK CORPORATION) ujawnia kartę inteligentną do uŝytku w połączeniu z portalem zabezpieczeń, takim jak tranzytowy turnikiet, willowa brama główna, albo parking, do przeprowadzania kontroli toŝsamości dla uprawnionego przejścia. Czujnik odcisku jest umieszczony na kaŝdej powierzchni głównej karty w miejscach zgodnych z naturalnym połoŝeniem kciuka oraz palca. Czujniki odcisku generują sygnały wzory odcisku, które są sprawdzane względem autentycznych wersji zapisanych w pamięci nieulotnej na karcie, wykorzystując procesor znajdujący się w karcie. Wynik kontroli uwierzytelniania jest przekazywany do powiązanego portalu zewnętrznego bezpieczeństwa przez układ bezprzewodowy, który odbiera równieŝ energię częstotliwości radiowej z zewnętrznego urządzenia do zasilania prądem stałym obwodów wewnętrznych karty. Karta moŝe być uŝywana w locie bez konieczności zatrzymywania się w punkcie kontrolnym, ułatwiając ruch przez punkt kontrolny. [0009] GB A ujawnia czuły na nacisk sterujący kursor nadający się do zastosowań, które obejmują telefony komórkowe oraz palmtopy zawierające szereg czujników nacisku odpowiednich do wykrywania ludzkiego odcisku palca. Sterowanie kursorem jest realizowane przez subtelny ruch palca. Sekwencyjne obrazy palca są przechwytywane oraz porównane, aby określić planarny ruch albo wprowadzanie danych. Wydajność moŝna zwiększyć przez próbkowanie w strefach zapisanego obrazu oraz porównywanie tych stref z wcześniejszym obrazem i/lub tablicą próbki wewnątrz próbki. Układ czujnika nacisku jest na podłoŝu szklanym. Powiązany krzemowy chip, gdzie dane są interpretowane równieŝ dostarcza tablicę oraz dlatego moŝe sprawdzać tablicę próbki wewnątrz

5 4 próbki podczas nawigacji i/lub uzyskać pełną rozdzielczość obrazu podczas uwierzytelniania. Problemy oraz wady stanu techniki [0010] Problemy oraz wady stanu techniki odnoszą się zasadniczo do ograniczenia funkcji. [0011] Innymi słowy obecne karty mają ograniczone zastosowanie pewnych usług, a inne usługi są realizowane przez inne urządzenia, na ogół o innej postaci. Zakres wynalazku [0012] Przedmiotem wynalazku jest rozwiązanie powyŝej wskazanych problemów oraz wad, oraz dostarczenie inteligentnej karty mogącej realizować duŝe ilości funkcji, oraz mogącej zapewnić kontrolę toŝsamości uŝytkownika, według zastrzeŝenia 1. Zalety [0013] Dzięki temu, zaletą jest posiadanie karty mogącej realizować wiele róŝnych obecnie niedostępnych funkcji. [0014] W szczególności moŝna równieŝ zauwaŝyć, Ŝe takie karty mogą być związane z działaniem wspólnej pamięci USB. [0015] Ponadto, jeśli karta zostanie utracona albo na przykład skradziona, osoba trzecia nie moŝe jej uŝyć, poniewaŝ tylko odcisk palca prawowitego właściciela moŝe zezwolić na jej uŝycie.

6 5 Opis figur [0016] Dla lepszego zrozumienia wynalazek opisany jest w odniesieniu do załączonych figur, na których: - Fig.1 przedstawia widok z góry karty w jednej moŝliwej postaci z odpowiednimi odkrytymi elementami konstrukcyjnymi. - Fig.2 - przedstawia przekrój karty z Fig.1. - Fig.3 - przedstawia widok karty z Fig.1 z częściowym usunięciem pokrywającego ją przykrycia z tworzywa sztucznego. - Fig.4 - przedstawia widok schematu karty w pierwszej postaci. - Fig.5 - przedstawia widok schematu karty w drugiej postaci. - Fig.6 - przedstawia widok schematu karty w trzeciej postaci, która zasadniczo łączy w sobie dwie pierwsze. - Fig.7 - przedstawia widok schematyczny operacyjnofunkcyjnego schematu. [0017] Fig.1A - przedstawia schematyczny widok z góry najbardziej zabezpieczonej karty chipowej posiadającej moduł czytnika linii papilarnych, według wynalazku. [0018] Szczegółowy opis karty chipowej jest przedstawiony na figurach 1 do 7. [0019] Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe wynalazek dotyczy uniwersalnej karty elektronicznej, albo uniwersalnej karty chipowej z elementami telekomunikacyjnymi. Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe nowa karta wygląda bardzo podobnie jak standardowa karta kredytowa (rozmiaru około 850x550x30mm), z ograniczonymi rozmiarami wewnętrznych części składowych, co umoŝliwia produkcję giętkiej karty oraz estetyczne

7 6 dostosowanie do wymogów klienta nadruków logo, obrazów albo innych. [0020] To samo ma podstawę nośną w materiale z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym-obwodem (1) z częściami składowymi takimi jak mikroprocesor albo CPU (2), pamięć (6), moduł nadawczy (3), bateria (4), opcjonalny ekran LCD (8) oraz przycisk WŁ./WYŁ. (b). [0021] Karta poniŝej dla uproszczenia zwana kartą albo kartą chipową, będzie mogła odbierać, wprowadzać do pamięci oraz przekazywać wiele danych oraz informacji po prostu przez zbliŝanie elektronicznego urządzenia wyposaŝonego w Wi-Fi oraz technologię Bluetooth albo wyŝszy albo podobny standard komunikacji. Zatem, moŝe komunikować się z róŝnymi urządzeniami dostępnymi w sprzedaŝy takimi jak komputery, przenośne komputery osobiste, palmtopy, telefony komórkowe, złącza satelitarne, ogólnie elektroniczne urządzenia itd. [0022] Ponadto karta wykorzystująca połączenie radiowe bez potrzeby przewodów albo połączenia USB moŝe być wykorzystywana w wielu zastosowaniach albo aplikacjach. Karta model Bluetooth z Fig.4 [0023] Składa się z: - modułu Bluetooth (31); - mikrosterownika (7), który obejmuje procesor CPU (2) oraz pamięci statycznej (6); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnego ekranu LCD (8).

8 7 [0024] Zatem, składa się ona z pięciu elementów: modułu Bluetooth, który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w technologię Bluetooth; mikrosterownika (7), który umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w nim zapisane oraz baterię (4) umoŝliwiającą pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, moŝliwe jest dodanie ekranu LCD (8) do odczytu danych. [0025] Dzięki temu nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą a kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię Bluetooth jest zapewnione bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek kabla połączeniowego, i jest dostępne dla wszystkich. Karta model Wi-Fi z Fig.5 [0026] Składa się z: - modułu Wi-Fi z nadajnikiem-odbiornikiem oraz pasmem podstawowym (3); - CPU (2); - pamięci (6); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnie ekranu LCD (8) [0027] Zatem, karta ta składa się z sześciu elementów: modułu Wi-Fi (3) który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w technologię Wi-Fi; CPU (2), która umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w niej zapisane, pamięć (6) oraz bateria (4)

9 8 umoŝliwiająca pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, będzie moŝliwe dodanie ekranu LCD do odczytu danych. [0028] Nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą a kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię Wi-Fi odbywa się bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek kabla połączeniowego, jest łatwe w uŝyciu oraz dostępne dla wszystkich. Karta model Bluetooth/Wi-Fi z Fig.6 [0029] Karta składa się z: - modułu Bluetooth (31); - modułu Wi-Fi (32); - procesora (2) oraz pamięć (6) (jeśli niezbędne zintegrowanych w mikrosterowniku (7), jak na Fig.4); - baterii (4); - anteny (5); - opcjonalnego ekranu LCD (8). [0030] Ta karta składa się z pięciu elementów: moduł Wi-Fi (32), moduł Bluetooth (21), który umoŝliwia komunikację ze wszystkimi urządzeniami wyposaŝonymi w Wi-Fi oraz [0031] Technologia Bluetooth; CPU (2), która umoŝliwia zapisywanie nowych danych oraz nadawanie tych, które juŝ są w niej zapisane, pamięć (6) oraz bateria (4) umoŝliwiająca pracę karty, która zawiera antenę (5). Ponadto, będzie moŝliwe dodanie ekranu LCD do odczytu danych. [0032] Nadawanie oraz odbiór danych pomiędzy kartą oraz kaŝdym rodzajem urządzenia wyposaŝonego w technologię

10 9 Bluetooth oraz technologię Wi- Fi, bez konieczności uŝywania jakiegokolwiek kabla połączeniowego. [0033] Ponadto, urządzenie umoŝliwia wykonanie funkcji przekształcania pomiędzy dwoma systemami komunikacji. Zastosowania oraz aplikacje [0034] Zastosowanie oraz aplikacje mogą być bardzo róŝne, np. nie ograniczająco to: Wizytówki, Prezentacja firm i usług, cennik, Baza danych, KsiąŜka telefoniczna, Muzyka, gry i wzorce muzyczne, Karty Prepaid, urządzenie elektroniczne do zapisu rachunkowości, ogólnie elektroniczne instrumenty płatnicze, Karta serwisowa, karty abonamentowe, uwierzytelniania, Karty identyfikacyjne, dane sanitarne, dane osobowe, karty obecności, Karty na lunch, bilet płatności abonamentu za autobus, kolej, i podobne, Automaty do dostawy, kserokopiarki, Sterowanie i komunikacja z urządzeniami elektronicznymi, Dostawa usług telematycznych, dostęp do komputera lub innych, Wiadomość, plik, dane, odcisk palca oraz telematyczne kodowanie podpisu cyfrowego oraz rozpoznanie e.commerce, chronione usługi internetowe

11 10 Informacje o mobilności, przepustka na autostrady, karta parkingowa, Tele-pass, kontrola dostępu, Zapamiętywanie i transfer danych, obrazy, zdjęcia, itp. Przykład zastosowania [0035] Karta USC moŝe być wykorzystana jako bezpieczna biznesowa elektroniczna karta. W odniesieniu do walorów estetycznych, będzie moŝna personalizować ją z logo firmy, a dzięki dołączonemu wewnątrz chipowi moŝemy znaleźć dane samej firmy: - nagłówek; - adresy z róŝnych siedzib; - numery telefonów; - numer faksu; - ; - strona internetowa; - numer VAT; - opis usług, które firma oferuje. [0036] Dane te mogą być uŝywane bezpośrednio z urządzenia odbiorczego, gdy karta jest zbliŝana z korzyścią, Ŝe dane nie zostały wprowadzone do urządzenia odbiorczego poprzez klawiaturę. [0037] Gdy w pobliŝu karty będzie znajdował się telefon komórkowy wyposaŝony w technologię Bluetooth, numer telefony Spółki pojawi się na wyświetlaczu telefonu, i połączenie moŝe być natychmiast nawiązane; ponadto moŝna natychmiast

12 11 wprowadzić ten numer do pamięci telefonu w ksiąŝce telefonicznej telefonu komórkowego. [0038] Zamiast tego, gdy w pobliŝu karty będzie znajdował się komputer wyposaŝony w technologię Bluetooth, system pokaŝe dane zawarte na karcie wymagając odczytu oraz zapisania w pamięci prywatnych danych w róŝnych archiwach (prywatne dane dla programu do fakturowania, poczty dla Outlooka, listy i/lub usługi oferowane przez spółkę, inne). [0039] MoŜna teŝ korzystać z karty do wprowadzania miejsca docelowego w urządzeniu GPS wyposaŝonym w technologię Bluetooth bez cyfrowego adresu, do wyznaczania moŝliwych przystanków takich jak hotele, restauracje czy zorganizowania wstępnie określonej trasy. [0040] Wyjątkowe jest to, Ŝe dla opisu usług, które firma oferuje będzie moŝna wprowadzać go do pamięci w kilku językach oraz pokazać go w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika. [0041] Karta moŝe równieŝ być wykorzystywana przez sektor finansowy banku, przez administrację publiczną, w dziedzinie transportu oraz ogólnie przez przedsiębiorstwa jako zastępczy produkt obecnej karty albo karty chipowej. Dane techniczne [0042] Zatem, głównym celem karty (bezprzewodowej) jest komunikacja z róŝnymi rodzajami urządzeń, na przykład telefonami komórkowymi, palmtopami, komputerami, notebookami, albo innymi elektronicznymi urządzeniami, itd. [0043] Na podstawie ilości danych do nadawania/odbierania, urządzenia będą wykorzystywały róŝne technologie (Wireless albo Bluetooth).

13 12 [0044] Gdy przepływ danych do nadawania/odbierania jest niski (jak w telefonach komórkowych oraz palmtopach), wykorzystywaną technologią będzie technologia Bluetooth (albo nowy podobny standard komunikacji albo inny), podczas gdy do przekazywania/odbioru większej ilości danych (jak przy wymianie plików pomiędzy komputerami), wskazanym standardem będzie Wi-Fi (Wireless Fidelity - IEEE b albo nowy podobny albo wyŝszy standard komunikacji, na przykład a/b/i/g). [0045] Oczywiście będzie moŝliwe zrealizowanie róŝnych typologii produktów o róŝnych cenach, a produkt będzie się zmieniać w zaleŝności od typu podłączonego urządzenia oraz ilości danych do transmisji. Ogólna budowa KARTA BLUETOOTH [0046] Karta składa się z modułu Bluetooth zarządzanego przez centralny procesor, połączony do pamięci. [0047] Moduł Bluetooth będzie umoŝliwiał komunikację bezprzewodową pomiędzy kartą a innymi urządzeniami. [0048] W pamięci zapisywane są dane klientów. [0049] W rozwiązaniu według wynalazku, pojedynczy podzespół mikrosterownika (7) wykorzystywany jest do integrowania procesora (2) oraz pamięci (6). Zasilanie poprzez baterię (4) realizowane jest podczas transmisji danych oraz po wciśnięciu klawisza do odbioru albo nadawania (b). [0050] Do pewnych określonych zastosowań np. karty prepaid albo kredytowych/debetowych kart, w karcie moŝna dodać

14 13 urządzenie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD (8), aby weryfikować dane np. pozostały kredyt. Części składowe [0051] Przykłady części składowych wraz z rozmiarami opisane są w załączonej tabeli 01: Tabela 01 Wymiarowa część składowa Ref. National Instruments LMX9820 Moduł Nluetooth seryjny port 10,1X 14,0 X 1,9 mm 31 Motorola MC68HC908QT1 5,50 X 8,20 X 2,05 mm CPU 2 bateria Varta CR2032 średnica 20,0mm 4 Karta WIFI [0052] W przypadku zastosowania standard Wi-Fi zamiast Bluetooth, będzie moŝliwe przekazywanie większej ilości danych oraz tym samym karta moŝe być wykorzystywana, aby obsługiwać większe pliki takie jak pliki audio, video, itd. komunikując się w szczególności z komputerami poprzez sieć bezprzewodową WLAN (ang. Local Wireless Network area). PoniewaŜ zapotrzebowanie na pamięć u kaŝdego uŝytkownika jest zmienna w zaleŝności od natury zapisywanych plików, w tym przypadku istnieje moŝliwość dodania karty pamięci (karty SD, CompactFlash). [0053] Najbardziej znaczącą fizyczną zmianą jest wprowadzenie moduł Wi-Fi zamiast modułu Bluetooth.

15 14 [0054] W tabeli 02 opisane są niezbędne części składowe dla standardu IEEE b dotyczącego sieci bezprzewodowych, jak równieŝ zaproponowana jest pamięć, z cenami oraz rozmiarami. [0055] Do pewnych określonych zastosowań np. karty prepaid albo kredytowych/debetowych kart, w karcie moŝna dodać urządzenie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD (8), aby weryfikować dane np. pozostały kredyt. Części składowe [0056] Tabela 02 Wymiarowa część składowa Ref. Texas TNETW1100B - MAC/Pasmo podstawowe 12, X 12,0 mm 32 Maxim MAX b Nadajnik-odbiornik 7,0 X 7,0 mm 32 Pamięć SD Karta 64MB 32,0 X 24,0 mm 6 [0057] Koszt oraz rozmiary części składowych są podobne do poprzednich, poza pamięcią o większej pojemności, która powinna być dodana zgodnie z potrzebami uŝytkownika. [0058] Procesor oraz bateria mogą być zastępowane podobnymi częściami składowymi odpowiednio z większą prędkością oraz pojemnością. Bluetooth/WIFI karty

16 15 [0059] Aby osiągnąć wszystkie moŝliwe urządzenia bezprzewodowe, karta hybrydowa jest tą wskazaną, wykorzystującą jednocześnie moduły Wi-Fi oraz Bluetooth. [0060] Ogólna struktura jest przedstawiona na Fig. 6. Oczywiście koszt oraz zuŝycie energii są równowaŝne do powyŝej opisanych wszystkich części składowych. Opis działania systemu [0061] Opis działania karty jest przedstawiony na schemacie blokowym z Fig. 7. Stan początkowy występuje, gdy źródło energii jest połączone do obwodu. [0062] W tym czasie karta jest wyłączona, zatem nie zuŝywa energii. [0063] Aktywacja moŝe być przeprowadzana przez przycisk programowania albo przycisk nadawania. [0064] Gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w modalność programowania, co oznacza, Ŝe odbierane dane są zapisywane w pamięci. [0065] Gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta przestanie się wyłączać automatycznie. [0066] W innym przypadku, gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci. [0067] Na końcu nadawania, karta wyłącza się dla oszczędności energii oraz powraca do stanu początkowego. Zaawansowane rozwiązanie osobiste [0068] Teraz w nawiązaniu do najbardziej zaawansowanego rozwiązania odnoszącego się do Fig.1A,

17 16 naleŝy zauwaŝyć, Ŝe najbardziej zaawansowane rozwiązanie dotyczy tej samej uniwersalnej karty elektronicznej, albo uniwersalnej karty chipowej, ale posiadającej moduł personalizacji (80). Karta ma korzystnie format 80x55x3mm, z materiału metalicznego albo z tworzywa sztucznego, oraz obejmuje następujące elementy: (10) moduł Wi-Fi: realizuje połączenie bezprzewodowe poprzez standard IEEE b. (20) moduł Bluetooth: realizuje połączenie bezprzewodowe poprzez standard Bluetooth. (30) złącze USB: łączy urządzenie z portem USB, umoŝliwiając ładowanie baterii oraz wymianę danych. (40) doładowywana bateria: jej stan jest monitorowany, wskazując uŝytkownikowi moment ponownego ładowania. (50) pamięć wewnętrzna: zapisuje ustawienia uŝytkownika. (60) Mikroprocesor: jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi. (70) złącze karty pamięci flash: umoŝliwia uŝycie zewnętrznej pamięci, dostosowując pojemność do potrzeb (aŝ 2GB). (80) moduł odcisku palca: wykrywa linie papilarne uŝytkownika, sprawdzając ich autentyczność, oraz działa równieŝ jako nawigator menu. (90) wyświetlacz LCD: umoŝliwia przeglądanie menu oraz trwających operacji. [0069] Oczywiście to samo jest zintegrowane z anteną.

18 17 [0070] W interfejsie uŝytkownika oczywiście razem z częściami składowymi (80,90) będzie równieŝ szereg klawiszy z funkcjami sterowania, i/lub wprowadzania. [0071] Nowość oraz oryginalność stanowi powiązanie wszystkich elementów, a w szczególności: dodanie czytnika linii papilarnych (80) do sprawdzania, identyfikacji oraz udzielenia dostępu do wszystkich funkcji. [0072] Na figurach moŝna zauwaŝyć, Ŝe nowa karta wygląda bardzo podobnie jak karta kredytowa, zmniejszone rozmiary wewnętrznych części składowych umoŝliwią produkcję uplastycznionej karty oraz estetycznie umoŝliwią dostosowanie do wymogów klienta nadruków logo, obrazów albo innych. [0073] To samo ma podstawę nośną w materiale z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym-obwodem z częściami składowymi takimi jak mikroprocesor albo CPU, pamięć, moduł nadawczy, bateria, ekran LCD oraz przycisk WŁ./WYŁ. [0074] Jak poprzednia, karta chipowa moŝe odbierać, wprowadzać do pamięci oraz przekazywać wiele danych oraz informacji po prostu przy zbliŝaniu się do elektronicznego urządzenia wyposaŝonego w technologię Bluetooth oraz Wi-Fi albo wyŝszy lub podobny standard komunikacji, tym samym podobnie moŝe komunikować się z róŝnymi dostępnymi na rynku urządzeniami takimi jak komputery, laptopy, palmtopy, telefony mobilne albo komórkowe, urządzenia satelitarne, oraz inne elektroniczne urządzenia. [0075] Podobnie, uŝywając połączenia radiowego bez potrzeby kabli albo połączenia USB, karta moŝe być wykorzystywana do róŝnych zastosowań albo aplikacji, ale przy połączeniu USB moŝe równieŝ realizować podobne funkcje jak dowolne USB.

19 18 [0076] Działanie karty z osobistym czytnikiem linii papilarnych jest przedstawione na schemacie blokowym Fig. 1A. [0077] Start następuje, gdy źródło energii jest połączone do obwodu. [0078] W tym czasie karta jest wyłączona, tym samym nie pobiera energii. [0079] Aktywacja moŝe być przeprowadzana poprzez przycisk programowania albo przez przycisk nadawania. [0080] Gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w modalność programowania, co oznacza, Ŝe odbierane dane są zapisywane w pamięci. [0081] Gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta zatrzyma się automatycznie. [0082] Poza tym, gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci. [0083] Na końcu nadawania karta wyłącza się, aby oszczędzać energię oraz powraca do stanu początkowego.

20 /PE/13 EP ZastrzeŜenia patentowe 1. Karta chipowa, która moŝe zapamiętywać dane, odbierać dane z oraz przekazywać dane do elektronicznego urządzenia, oraz która moŝe dostarczać szereg funkcji uŝytkownika wybieralnych poprzez menu interfejsu uŝytkownika (80, 90) oraz poprzez klawisze sterujące, przy czym karta chipowa jest warstwowa oraz ma postać karty z tworzywa sztucznego (1) z elementami układu scalonego, które są zintegrowane w grubości warstwowej karty oraz elementami układu scalonego stanowiącymi co najmniej jeden mikrochip, przy czym karta chipowa zawiera co najmniej następujące części składowe: i- mikroprocesor (2,60) związany z pamięcią statyczną (6, 50); ii- wymienną płaską baterię wewnątrz grubości karty (4) mogącą zasilać energią mikroprocesor (2, 60) oraz pamięć (6, 50); iii- co najmniej jedno urządzenie do transmisji danych (3, 30, 10, 20, 70) połączone z mikroprocesorem (2, 60) i/lub z pamięcią (6, 50), oraz znamienna poprzez to, Ŝe ma: iv- elementy czytnika linii papilarnych (8), przy czym elementy czytnika linii papilarnych (8) są połączone z mikroprocesorem, aby odczytywać odcisk palca uŝytkownika, sprawdzając jego autentyczność przed umoŝliwieniem dostępu do funkcji.

21 20 v- co najmniej jedną antenę (5) połączoną z urządzeniem do transmisji danych (3). vi- urządzenie do transmisji danych obejmuje moduł Bluetooth (31), vii- urządzenie do transmisji danych obejmuje moduł WIFI z nadajnikiem-odbiornikiem oraz Pasmo podstawowe (32), viii- mikroprocesor (2, 60) jest zintegrowany z pamięcią (6) w mikrosterowniku (7). ix- ekran (8), aby wyświetlać menu interfejsu uŝytkownika (80, 90). x- ekran (8) stanowi wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, przy czym karta chipowa jest dostosowana do następującego trybu pracy: a) stan początkowy występuje, gdy bateria jest połączona do elementów obwodowych; b) w tym czasie karta jest wyłączona oraz nie aktywna, tym samym nie pobiera energii; c) aktywacja jest przeprowadzana poprzez przycisk programowania klawiszy sterujących albo przez przycisk nadawania klawiszy sterujących; d) gdy przycisk programowania jest aktywowany, karta wchodzi w programującą funkcję modalną, która oznacza, Ŝe odbierane dane, które są odbierane z elektronicznego urządzenia są zapisywane w pamięci; e) gdy odbiór oraz przechowywanie w pamięci są ukończone, karta wyłączy się automatycznie;

22 21 f) gdy wciska się przycisk nadawania, rozpoczyna się nadawanie danych zawartych w pamięci do elektronicznego urządzenia; g) na końcu nadawania karta wyłącza się, aby oszczędzać energie oraz powraca do stanu początkowego, przy czym karta chipowa jest ponadto dostosowana tym, Ŝe elementy czytnika linii papilarnych (8) odczytują odcisk palca uŝytkownika, sprawdzając autentyczność uŝytkownika przed umoŝliwieniem dostępu do wszystkich funkcji, przy czym elementy czytnika linii papilarnych równieŝ działają jako nawigator menu wyświetlanego na ekranie.

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26 DOKUMENTY PRZYTOCZONE W OPISIE Lista przytoczonych przez Zgłaszającego dokumentów została zamieszczona wyłącznie do informacji czytelnika i nie stanowi części składowej europejskiego dokumentu patentowego. Została ona zestawiona z największą starannością; EUP nie ponosi jednakŝe Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Literatura patentowa przytoczona w opisie

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo