TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ Nr produktu: Strona 1 z 10

2 Drogi Kliencie, Kupując ten produkt podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Dziękujemy Ci za wybór naszego produktu i zapewniamy, że korzystanie z tego produktu będzie dla Ciebie czystą przyjemnością. Zakupiłeś wysokiej jakości produkt marki Conrad. Przeszedł on wiele testów aby sprostad naszym wymaganiom co do poziomu wykonania. Niniejsze wskazówki eksploatacyjne są częścią tego produktu. Zawierają one ważne informacje dotyczące tego jak uruchomid produkt i jak z nim postępowad. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę w razie przekazania tego produktu osobom postronnym. W razie jakichkolwiek zapytao technicznych, skontaktuj się lub skonsultuj z: Niemcy: Tel. 0180/ , Fax 0180/ Please use our contact form in the Internet: in the category "Contact" Mon to Thurs 8.00am to 4.30pm Fri 8.00am to 2.00pm Zanim przystąpisz do podłączenia i użytkowania urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Informuje ona nie tylko jak poprawnie obchodzid się z urządzeniem, ale także pozwala na pełne wykorzystanie możliwości technicznych urządzenia. Strona 2 z 10

3 Spis treści 1. Przeznaczenie 3 2. Objaśnienie symboli Instrukcje bezpieczeostwa Wyświetlacz i elementy sterujące.4 5. Montaż i podłączenie Ustawienia daty i godziny Ustawianie temperatury Tymczasowe ustawienie temperatury sterującej Ustawienie programu Ustawienie trybu termostatu Resetowanie urządzenia Czyszczenie i konserwacja Usuwanie baterii/akumulatorów Dane techniczne..9 Strona 3 z 10

4 1. Przeznaczenie Termostat pokojowy jest zaprojektowany do montażu na płaskiej, pionowej, nie drgającej powierzchni (np. ściana). Do zestyków NC/NO (normalnie zamknięty, normalnie otwarty) z tyłu urządzenia można podpiąd urządzenie grzewcze (maks Watt obciążenia rezystancyjnego) sterowanego (włącz/wyłącz) za pomocą temperatury. Termostat pokojowy z programem tygodniowym ma więcej niż dziesięd wstępnie ustawionych programów tygodniowych i dziesięd dowolnie ustawialnych programów z możliwością ustawiania pożądanej funkcji (grzanie lub chłodzenie).wyświetlacz pozwala na szybkie przeglądanie potrzebnych informacji. Zawsze unikaj kontaktu urządzenia z wysoką wilgotnością i dużym zapyleniem. Każde użycie niezgodne z przeznaczenie spowoduje uszkodzenie produktu. Co więcej istnieje ryzyko zwarcia, pożaru, porażenia ładunkiem elektrycznym, itp. Obudowa urządzenia nie powinna byd otwierana a produkt nie powinien byd modyfikowany i przebudowywany w żaden sposób! Zawsze należy zwracad uwagę na instrukcje bezpieczeostwa! 2. Objaśnienie symboli Symbol pioruna w trójkącie wskazuje na zagrożenie zdrowia, np. niebezpieczeostwo porażenia prądem. Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje na konkretne ryzyko w czasie obsługi, działania, kontroli. Symbol wskazującej ręki zwraca uwagę na dodatkowe rady i informacje. 3. Instrukcje bezpieczeostwa Gwarancja na produkt zostanie utracona jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi. Firma nie bierze odpowiedzialności za wynikające z tego szkody! Firma nie bierze też odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji bezpieczeostwa. W takich wypadkach gwarancja na produkt zostaje utracona! Z powodów bezpieczeostwa i licencji (CE) zabrania się nieautoryzowanych modyfikacji i przeróbek urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką i musi byd trzymany poza zasięgiem dzieci. Szczególna ostrożnośd powinna byd zachowana w momencie operowania urządzeniem w towarzystwie dzieci. Strona 4 z 10

5 Produkt nie może zostad zamoczony ani zawilgocony, jest przeznaczony do pracy w suchych pomieszczeniach zamkniętych (nie łazienkach i podobnie zawilgoconych pomieszczeniach). Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. Nie narażad produktu i podłączonych akcesoriów na zawilgocenie, wysokie i ujemne temperatury. Nie pozostawiad materiału pakunkowego w zasięgu dzieci. W rękach dzieci może on zamienid się w niebezpieczną zabawkę. Regulacje dotyczące zapobieganiu wypadków wprowadzone przez ubezpieczyciela miejsca, w którym instalowany jest ten produkt muszą byd przestrzegane. Obchodzid się z produktem delikatnie; uderzenie, stuknięcie lub upadek produktu z niedużej wysokości może spowodowad jego uszkodzenie. Nigdy nie montowad termostatu w sąsiedztwie wybuchowych lub łatwopalnych materiałów (np. zasłony)! Nigdy nie używad ołówka do wciskania przycisku Reset (H)/ grafit może się skruszyd i spowodowad zwarcie instalacji. W szkołach, centrach edukacji, hobby i warsztatach działanie urządzenia musi byd nadzorowane przez przeszkolonych pracowników. 4. Wyświetlacz i elementy sterujące A) Wyświetlacz B) Przycisk C) Przycisk D) Przycisk OK E) Przycisk 1C/2C F) Przycisk MODE G) Przycisk DELAY H) Przycisk RESET I) Przycisk CL/HT J) Przycisk PROG K) Przycisk DAY L) Przycisk TEMP M) Przycisk HOUR N) Przycisk PROG O) Przycisk MIN P) Pokrywa komory baterii Strona 5 z 10

6 5. Montaż i podłączenie Wybierając miejsce instalacji termostatu pokojowego należy pamiętad, że nie może on byd narażony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, drgao, gorąca i zimna. Produkt jest przystosowany do pracy w suchych pokojach. W bezpośrednim sąsiedztwie termostatu nie mogą znajdowad się urządzenia wytwarzające silne pole elektryczne, jak telefony komórkowe, silniki elektryczne, itp. Przewód połączeniowy nie może byd zgnieciony ani uszkodzony. Może to spowodowad nieprawidłowe działanie urządzenia, zwarcia, defekty. Upewnid się że przewody nie zostały uszkodzone podczas wiercenia i mocowania urządzenia. Aby zapewnid prawidłową pracę urządzenia postępowad następująco: Najpierw przygotowad otwory pod dwie śruby kołkach rozporowych w odległości 11,4 cm poziomo od siebie. Śruba po lewej stronie może byd od razu wkręcona jako że termostat będzie na nią założony (Długi otwór po tylnej stronie). Z tyłu termostatu znajdują się styki przekaźnika (NC/COM/NO). Należy podpiąd do nich urządzenie grzewcze/klimatyzujące. Szkic poniżej pokazuje schemat przełączania: Otworzyd pokrywę komory baterii (P) i przykręcid prawą śrubę. Otwór montażowy znajduje się w komorze baterii. Umieścid dwie baterie AA 1,5 V/DC w komorze upewniając się, że bieguny są podłączone prawidłowo. Założyd pokrywę komory baterii (P). 6. Ustawienia daty i godziny Aby ustawid dzieo tygodnia należy skorzystad z przycisku DAY (K). Wciskad przycisk DAY (K) do czasu, aż przy górnej krawędzi wyświetlacza (A) czarny słupek pokaże się przy odpowiednim dniu tygodnia. Aby ustawid godzinę należy skorzystad z przycisku HOUR (M). Wciskad przycisk HOUR (M) do czasu, aż ustawiona będzie pożądana godzina. Aby ustawid minuty należy skorzystad z przycisku MIN (O). Wciskad przycisk MIN (O) do czasu, aż ustawione będzie pożądane wskazanie minut. Strona 6 z 10

7 7. Ustawianie temperatury Zakres ustawiania temperatury to 5 do 30 stopni Celsjusza. Możliwe jest ustawienie dwóch temperatur sterujących. Temperatura nocna wskazywana przez symbol księżyca na wyświetlaczu (A) i temperatura dzienna wskazywana przez symbol słooca na wyświetlaczu. Jeśli aktywny jest PROG 0 i na wyświetlaczu pokazany jest symbol oznacza to, że uaktywniony jest tryb mroźny. Ten tryb nie zezwala na zmiany w ustawieniach temperatury. Termostat próbuje utrzymad stałą temperaturę 7 C. Wcisnąd przycisk TEMP (L) aby wejśd w tryb programowania dotyczący temperatury. Temperatura mruga a wyświetlacz wskazuje aktualną wartośd ustawionej temperatury. Dodatkowo wyświetlacz(a) pokazuje symbol lub. Aby przełączad pomiędzy dwoma temperaturami docelowymi wciskad przycisk (B) lub przycisk (C). Ustawid temperaturę wciskając odpowiedni przycisk (B) lub (C). Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia i wyjśd z trybu programowania dotyczącego temperatury. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 16 sekundach bezczynności. 8. Tymczasowe ustawienie temperatury sterującej To ustawienie jest przydatne, jeśli zachodzi koniecznośd tymczasowej zmiany bieżącej temperatury dziennej na nocną (lub odwrotnie) na krótki okres czasu. Wcisnąd przycisk (B) lub (C) jeden raz podczas pracy urządzenia aby zmienid temperaturę sterującą. Wyświetlacz przełącza pomiędzy i i vice versa. Dodatkowo wyświetla się symbol w kształcie ręki, sygnalizuje on ręczną regulację. Ustawienie pozostaje zapamiętane do momentu upłynięcia bieżącej godziny. Wcisnąd przycisk temperatury sterującej raz jeszcze aby ustawid liczbę godzin, dla której ustawienie będzie aktywne (od 1 do 23 godzin). Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia powrócid do trybu normalnego działania. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 16 sekundach bezczynności. Strona 7 z 10

8 9. Ustawienie programu Jak tylko temperatura sterująca i czas zostaną ustawione można przejśd do ustawienia pożądanego programu. Wcisnąd przycisk PROG (N). Program dzienny dla konkretnego dnia(wybrany dzieo jest wskazany poprzez czarny słupek przy górnej krawędzi wyświetlacza) może zostad edytowany. Wcisnąd przycisk PROG (N) ponownie, aby przejśd do następnego dnia. Przycisk PROG# (J) może byd użyty do przełączenia pomiędzy programami (PROG 0 do PROG 19). Programy PROG 0 do PROG 9 są ustawionymi fabrycznie programami i nie mogą byd zmieniane. Do edycji użytkownika pozostawione są programy PROG 10 do PROG 19. Linia kreskowa przy dolnej krawędzi wyświetlacza (nad wyświetlonym 24- godzinnym przedziałem czasu). Linia różni się w zależności od wybranego programu. Każda mała kreska oznacza 1 godzinę. Czarna kreska oznacza, że w danej godzinie ustawiona zostanie temperatura dzienna. Brak kreski oznacza ustawienie w danej godzinie temperatury nocnej. Można edytowad programy od 10 do 19 wciskając przycisk (B) lub (C). Wciśnięcie przycisku (B) lub (C) pozwala ustalid, która temperatura sterująca będzie przyporządkowana do danej godziny. Jeśli wybrana zostanie temperatura dzienna przy ustalanej godzinie pojawia się czarna kreska a kursor przenosi się do kolejnej godziny. Jeśli wybrana zostanie temperatura nocna przy danej godzinie nic się nie wyświetli a kursor przeskoczy do kolejnej godziny. Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia i wyjśd z trybu programowania. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 16 sekundach bezczynności. 10. Ustawienie trybu termostatu Termostat może pracowad w trzech różnych trybach: a) Tryb różnicy temperatur Istnieje możliwośd ustawienia uchybu temperatury. Uchyb temperatury to różnica pomiędzy temperaturą załączenia i temperaturą wyłączenia. Można ustawid uchyb 1 lub 2 C. Przykład: Jeśli uchyb jest ustawiony na 1 C a temperatura na 20 C termostat załączy się przy temperaturze 19,5 C i wyłączy przy temperaturze 20,5 C Aby uruchomid ten tryb należy postępowad następująco: Strona 8 z 10

9 Wcisnąd przycisk MODE (F). Spowoduje to przejście do wyboru ustawienia trybu termostatu. Wcisnąd przycisk 1C/2C (E) aby wybrad uchyb 1 lub 2 C. (można go wcisnąd kilkukrotnie). Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia i wyjśd z trybu programowania. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 16 sekundach bezczynności. b) Tryb opóźnienia Jeśli zostanie uruchomiony tryb opóźnienia podłączone urządzenie będzie uruchamiane po 5 minutach bezczynności. Wcisnąd przycisk MODE (F). Spowoduje to przejście do wyboru ustawienia trybu termostatu. Wcisnąd przycisk DELAY (G) aby aktywowad lub dezaktywowad tryb (można wciskad kilkukrotnie). Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia i wyjśd z trybu programowania. c) Tryb grzania i chłodzenia Można ustawid termostat tak, aby pracował w trybie grzania lub chłodzenia. Wcisnąd przycisk MODE (F). Spowoduje to przejście do wyboru ustawienia trybu termostatu. Wcisnąd przycisk CL/HT (I) aby aktywowad tryb grzania (wyświetlacz pokazuje HT ) lub chłodzenia (wyświetlacz wskazuje CL - można wciskad kilkukrotnie). Wcisnąd przycisk OK. (D) aby zapisad ustawienia i wyjśd z trybu programowania. 11. Resetowanie urządzenia Wcisnąd przycisk RESET (H) Nigdy nie używad ołówka w celu zresetowania urządzenia. Grafit rysika może się skruszyd w urządzeniu prowadząc do zwarcia. Ustawienia fabryczne wyglądają: Godzina: 0:00 Dzieo: Niedziela Temperatura: dzienna - 19 C nocna - 15 C Program: Wszystkie dni tygodnia mają program PROG 1 Strona 9 z 10

10 Uchyb: 1 C Tryb opóźnienia: Wyłączony Termostat fabrycznie jest ustawiony w tryb grzania. 12. Czyszczenie i konserwacja Termostat może byd czyszczony tylko z zewnątrz suchą szmatką lub szczotką. Nigdy nie używad agresywnych środków czystości jako że ciecz może przeniknąd do urządzenia uszkadzając elektronikę. Może to spowodowad powstawanie toksycznych lub wybuchowych par. 13. Utylizacja zużytych baterii/akumulatorów Od koocowego użytkownika wymaga się (Rozporządzenie w sprawie baterii), jako odbiorcy koocowego, aby zwrócił wszystkie zużyte baterie/baterie doładowywane. Wyrzucenie ich do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione! Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolami pokazanymi po lewej. Te symbole wskazują także, że wyrzucenie tych baterii do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione. Metale ciężkie, o które tutaj chodzi, to: Cd = kadm, Hg = rtęd, Pb = ołów (nazwy zaznaczone są na baterii/baterii doładowywanej np. pod symbolami kosza na śmieci pokazanymi po lewej).możesz oddad zużyte baterie/baterie doładowywane bez żadnych opłat w jakimkolwiek punkcie zbiorczym w swojej gminie, w naszych sklepach lub gdziekolwiek sprzedawane są baterie/baterie doładowywane. W ten sposób dopełnisz swojego ustawowego obowiązku i przyczynisz się do ochrony środowiska! 14. Utylizacja zużytych baterii/akumulatorów Zasilanie: Przekaźniki: Mierzona temperatura: Regulacja temperatury: 2x bateria AA 1,5 V/DC maks. 230 V/AC, 6 A, 1380 Wat (obciążenie rezystancyjne) 0 C do 40 C (rozdzielczośd 0,5 C) 5 C do 30 C (rozdzielczośd 0,5 C) Klasa ochronności: 30 Wymiary: Waga: 155 x 80 x 31 mm 150 g Zakres temperatury pracy: 0 C do 45 C Strona 10 z 10

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo