bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów"

Transkrypt

1 bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów

2

3 SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler szlabanu / bramy str. 7 AP01- kntrler systemu TtalPrtect str. 8 Czytniki RDL100 - uniwersalny czytnik UHF str. 9 RDL110 - uniwersalny czytnik UHF str. 10 RDL uniwersalny przenœny czytnik UHF str. 11 Anteny i bramki ADL130 - uniwersalna antena UHF str. 12 ADL260 - uniwersalna antena UHF str. 13 ADL450 - uniwersalna antena UHF str. 14 RADL450 - czytnik z anten¹ UHF str. 15 G01 - bramka / czytnik UHF str. 16 Identyfikatry IDUHF1 - identyfikatr UHF na szybê str. 17 IDUHF2 - identyfikatr UHF w frmie etykiety str. 17 IDUHF3 - identyfikatr UHF 3D str. 18 IDUHF4 - identyfikatr UHF w frmie paski na rêkê str. 18 IDUHF5 - identyfikatr UHF przeznaczny d prania str. 19 IDUHF6 - identyfikatr UHF d metalu str. 19 IDUHF7 - identyfikatr UHF w frmie karty kredytwej str. 20 IDUHFHF1 - identyfikatr UHF/HF w frmie karty kredytwej I-CODE2 str. 20 IDUHFHF2 - identyfikatr UHF/HF w frmie karty kredytwej Mifare str. 21 IDUHFLF1 - identyfikatr UHF/LF w frmie karty kredytwej Unique str. 21 KATALOG PRODUKTÓW Akcesria Tri Lan kabel antenwy str. 22 UCH1 - uchwyt d anteny ADL450 str. 22 UCH2 - uniwersalna uchwyt d anten str. 23 SDSIO1 - szafka d systemu InOut str. 23 SANT1 - s³upek antenwy str. 24 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 3

4 SERIA HF Spis prduktów Kntrlery ACHF1 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 25 ACHF2 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 26 ACHF4 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 27 Czytniki SYSTEM RFiD Inventry RHF01 - czytnik HF Wiegand str. 28 RHF03 - czytnik zbli eniwy HF str. 29 RHF10 - czytnik HF Wiegand / Ethernet str. 30 RHF20 - czytnik kart HF str. 31 R01 - czytnik kart HF str. 32 Identyfikatry IDHFLF1 - identyfikatry HF/LF w frmie paski na rêkê str. 33 IDHF1 - identyfikatr HF w frmie karty kredytwej str. 33 IDHF2 - identyfikatr HF w frmie brelka str. 34 IDHF3 - identyfikatr HF w frmie paski na rêkê str. 34 IDLF1 - identyfikatr LF w frmie karty kredytwej str Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

5 RDL640 Kntrler UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Mc nadajnika Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 0 dbm~30dbm (kntrlwana przez prgramwanie) Max zasiêg dczytu 8 m~10 m* Zasiêg zapisu 4 m~7 m (w zale nœci d identyfikatra) Wyjœcia antenwe 4 x TNC (rekmendacja: antena ADL450) Tryby pracy autmatyczny, dpytywania Interfejsy kmunikacyjne RS-232, Ethernet, GPIO TTL 5V, POE (pcja) WskaŸniki sygna³ dÿwiêkwy, didy LED (zasilanie, praca dczyt taga, ant1, ant2, ant3, ant4) Zasilanie DC +9 ~13,5 V Pbór mcy 10 W Obudwa aluminium, klr srebrny -30~+70 C 200 x 190 x 80 mm 1000 g M liwœæ zasilania urz¹dzeñ zewnêtrznych DC 9~13,5 V * w zale nœci d anteny, identyfikatra raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu RDL640 jest wysce wydajnym kntrlerem UHF RFID. Obs³uguje peracje szybkieg dczytu i zapisu identyfikatrów UHF dalekieg zasiêgu. W p³¹czeniu z anten¹ ADL450 daje m liwœæ dczytywania identyfikatrów RFID UHF z dleg³œci 10 metrów. Interfejs Ethernet pzwala na pd³¹czenie d praktycznie dwlneg systemu kmputerweg lub systemu autmatyki przemys³wej. M e byæ szerk stswany w wielu rzwi¹zaniach wykrzystuj¹cyhc technlgiê RFID, takich jak lgistyka magazynwa, kntrla dstêpu, zapbieganie fa³szerstwu, systemach kntrli prdukcji przemys³wej raz w parkingwych systemach zarz¹dzania wjazdem i wyjazdem RFID InOut i InOut+. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Antena ADL450 Antena ADL260 Antena ADL130 Zasilacz RDL640 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 35

6 Seria UHF CDL010 Hst d RDL640 y techniczne Wartœæ WskaŸniki Didy LED (ACT, PWR, FDX, LNK, 100) Z³¹cza Ethernet RJ45, 2 x USB, HDMI, karta SD Prcesr 700 MHz Pamiêæ RAM 512 MB Pamiêæ trwa³a karta SD 8 GB (w zestawie) System peracyjny Linux Zainstalwane prgramwanie InOut Management Sftware Zasilanie 5 V DC Obudwa ABS 100 x 62 x 32 mm 150 g UWAGA! W zestawie, d kntrlera CDL010 d³¹czny jest zasilacz 5 V DC 1,2 A QR Cde Opis prduktu CDL010 jest niezale nym kntrlerem systemu parkingweg RFID InOut raz rejestratrem wjazdu i wyjazdu pjazdów. W p³¹czeniu z kntrlerem RDL640 um liwia pe³n¹ pracê systemu bez uruchmineg serwera. Zawiera bazê danych zarejestrwanych kart raz pamiêæ zdarzeñ graniczn¹ jedynie pjemnœci¹ zastswanej karty SD. 6 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

7 CDL001 Kntrler szlabanu / bramy y techniczne Wartœæ Ilœæ bs³ugiwanych szlabanów max 4 Ilœæ wyjœæ 8 (4 x pen, 4 x clse) Rdzaj wyjœæ przekaÿnikwe NO y styków przekaÿnika 5 A / 250 V AC, 5 A / 30 V DC Z³¹cza DB15 mêskie, œrubwe 16pin Rdzaj bs³ugiwanych szlabanów wszystkie rdzaje Zasilanie 9 V ~12 V DC Pbór pr¹du max 500 ma Obs³ugiwane kntrlery RDL640 WskaŸniki dida LED (pwer) Obudwa ABS 132 x 100 x 30 mm 150 g QR Cde SERIA UHF Opis prduktu CDL001 jest kntrlerem szlabanu lub bramy, pracuj¹cych pd kntrl¹ systemu parkingweg RFID InOut. Wyjœcia NO um liwiaj¹ pd³¹czenie i sterwanie dwlnym urz¹dzeniem, które psiada wejœcia przekaÿnikwe. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kabel DB-15 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 37

8 AP01 Innwacyjny, wielfunkcyjny kntrler systemu TtalPrtect y techniczne Seria UHF Obs³ugiwany prtkó³ RFID Czêsttliwœæ pracy RFID Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Gbal Gen2) UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz Max zasiêg RFID d 10 m* Mc nadajnika RFID 30 dbm (regulacja 7~30 dbm) Anteny RFID 2 szt. 8,5 dbi, plaryzacja k³wa K¹t prmieniwania anteny 70 Max liczba anten 8 Detekcja przejœcia algrytm prsty, algrytm z ptwierdzeniem, algrytm z aprksymacj¹ Anteny WiFi 2 szt. dkólne Anteny ZigBee 1 szt. dkólna Interfejsy Ethernet 1 Gbit, 2 x WiFi, UART TTL 3,3 V, 2 x GPIO TTL 3,3 V, przekaÿnik NO, ZigBee Switch Ethernet zintegrwany, 1 Gbit, 5 prtów Mdu³y WiFi g, 16dBm, AP,Client, Ruter Mdu³ ZigBee (pcja) 2,4 GHz Kamera IP (pcja) pd³¹czana d switcha Ethernet Czujniki zintegrwane (pcja) temperatura (-40~125 C), wilgtnœæ wzglêdna (0~100%) Czujniki parametrów œrdwi- CO 2, CO, NH4, CH4 pd³¹czane -skwych (na zamówienie) VOIP (na zamówienie) Pbór mcy Zasilanie Akumulatr (pcja) Czas pracy na akumulatrze bezprzewdw przez ZigBee mdu³ g³œnmówi¹cy, pd³¹czny d switcha Ethernet max 20W 9~24 V DC lub 230 V AC 7 Ah, elwy 4 h Obudwy - ró ne pcje biurwa (stalwa, bia³a), przemys³wa IP 67 budwa specjalna ATEX (budwa biurwa) 900 x 570 x 240 mm (budwa biurwa, 7,5 kg zasilacz, bez akumulatra) * w zale nœci d identyfikatra, p³ enia czytnika raz warunków tczenia Akcesria Uchwyt d niezale neg mnta u anten mdu³u AP01 QR Cde Opis prduktu Kntrler AP01 jest innwacyjnym, wielfunkcyjnym kntrlerem um liwiaj¹cym zintegrwan¹ kmunikacjê sieciw¹ przewdw¹ i bezprzewdw¹ w czasie rzeczywistym. G³ówn¹ funkcj¹ mdu³u AP01 jest wykrywanie raz identyfikacja sób (przedmitów, sprzêtu), które przemieszczaj¹ siê pmiêdzy zdefiniwanymi bszarami/sekcjami w kreœlnym miejscu. Mnitrwane biekty s¹ wypsa ne w pasywne, bezbateryjne identyfikatry RFID. Ró ne algrytmy wykrywania kierunku pruszania siê mnitrwanych biektów pzwalaj¹ na dstswanie ustawieñ d ró nych tplgii krytarzy w miejscu instalacji. Mdu³ AP01 m e byæ równie wypsa ny w czujniki parametrów œrdwiskwych (wbudwane lub pd³¹czane bezprzewdw). Wbudwany switch Ethernetwy 1Gbit daje grmne m liwœci pd³¹czenia d mdu³u wielu ddatkwych kmpnentów. Dwa mdu³y WiFi mg¹ s³u yæ d udstêpniania Internetu. Wyjœcie przekaÿnikwe um liwia pd³¹czenie d centralki alarmwej lub sterwanie dwlnym urz¹dzeniem zewnêtrznym. Mdu³ jest stswany d budwy kmpleksweg systemu chrny, w tym d œledzenia kierunku ruchu: sób, pjazdów, materia³ów w budynkach, halach prdukcyjnych, magazynach i innych miejscach wymagaj¹cych sta³eg nadzru. M e byæ wypsa ny w akumulatr elwy, um liwiaj¹cy dalsz¹ pracê w przypadku zaniku zasilania zewnêtrzneg. 8 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

9 SERIA UHF RDL100 Czytnik UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Zasiêg dczytu WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 10 ~15 cm (w zale nœci d identyfikatra) sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pwer) USB mini sterwnik klawiatury USB HID, wbudwany w Windws 5 V DC, z prtu USB 0,25 W ABS -30~+70 C 105 x 70 x 10 mm 56 g QR Cde Opis prduktu RDL100 t pdrêczny, biurkwy czytnik kart RFiD UHF. Pd³¹czny d kmputera pprzez prt USB wkleja zeskanwany numer identyfikatra d aktywneg edytra tekstu. Jest przeznaczny d wprwadzania nwych kart d systemów marki RFiD Systems. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 39

10 Seria UHF RDL110 Czytnik UHF RFID z funkcj¹ zapisu y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Zasiêg dczytu WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 10 ~15 cm (w zale nœci d identyfikatra) sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pwer) USB mini Windws XP/Server2003/Vista/7 5 V DC, z prtu USB 0,25 W ABS -30~+70 C 105 x 70 x 10 mm 56 g QR Cde Opis prduktu RDL100 t pdrêczny, biurkwy czytnik kart RFiD UHF z funkcj¹ zapisu. D³¹czne prgramwanie pzwala na dczyt raz zapis numeru EPC kart RFID UHF. Pd³¹czny d kmputera pprzez prt USB wkleja zeskanwany numer identyfikatra d aktywneg edytra tekstu. Jest przeznaczny d wprwadzania nwych kart d systemów marki RFiD Systems. 10 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

11 RDL1000 Uniwersalny mbilny czytnik UHF RFID y techniczne Wartœæ Obs³ugiwany prtkó³ RFID ISO C (EPC Glbal Gen 2) Czêsttliwœæ RFID UHF EU ETSI 865~868 MHz Mc nadajnika RFID 30 dbm (1 W), m liwœæ regulacji 5~30 dbm Max zasiêg dczytu 8 m* Œredni, zalecany zasiêg dczytu 2~5 m** Zasiêg zapisu 1 m** Zasilanie akumulatr litw - plimerwy 2400 mah, zasilacz DC 12 V 2,5 A Max. czas ci¹g³eg skanwania 4,5 h Max. czas p³¹czenia Bluetth 20 h Antena RFID zintegrwana, splaryzwana k³w K¹t prmieniwania 100 / 100 Interfejs kmunikacyjny Bluetth 2.0 class 2 WskaŸniki Dida LED trójklrwa (p³¹czenie, skanwanie, stan baterii) 0~+45 C Temperatura przechwywania -20~+60 C Wilgtnœæ wzglêdna 80%, bez kndensacji Obudwa, klr twrzyw sztuczne, czarny i zielny (d³. x wys. x szer.) 267 x 165 x 43 mm 618 g * mierzny w warunkach labratryjnych, zale ny d identyfikatra ** w zale nœci d identyfikatra, p³ enia czytnika raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu zasiêg d 8 m Mbilny czytnik RDL1000, pracwany i patentwany przez firmê Innwacja Plska, jest uniwersalnym urz¹dzeniem wykrzystywanym w wielu systemach partych na technlgii RFID dalekieg zasiêgu. Urz¹dzenie s³u y d dczytywania raz zapisywania identyfikatrów RFID UHF. Wyró nia siê wytrzyma³œci¹, niezawdnœci¹ raz wygd¹ u ytkwania. Dziêki tym cechm czytnik m na wykrzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia lub sób. Pdczas prjektwania czytnika zwrócn szczególn¹ uwagê na ergnmiê u ytkwania raz skutecznœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest prêczne raz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce d ró nych urz¹dzeñ mbilnych, takich jak smartfny, tablety (w ró nych wielkœciach), netbki czy laptpy. Przy pmcy dwóch pasków z rzepami, czytnik dbrze przylega d wiêkszœci urz¹dzeñ, jednak w ka dej chwili urz¹dzenia m na w prsty spsób rzdzieliæ. Obudwa nwczesnym kszta³cie i klrystyce zsta³a wyknana z trwa³eg twrzywa ABS. Maksymalny zasiêg skanera t 8 metrów (przy mcy wyjœciwej 30 dbm) i jest t najwiêkszy zasiêg na rynku dstêpny w teg typu urz¹dzeniach. W zale nœci d ptrzeby, istnieje m liwœæ regulwania mcy wyjœciwej w zakresie 5-30 dbm. Bateria wewnêtrzna czytnika pzwala na 4,5 gdziny ci¹g³eg skanwania. Kmunikacja pmiêdzy czytnikiem RDL1000 a urz¹dzeniami mbilnymi dbywa siê za pmc¹ Bluetth. D przesy³ania danych d bazy umieszcznej na serwerze lub kmputerze, urz¹dzenie przenœne, na którym znajduje siê dpwiednie prgramwanie wykrzystuje sieæ bezprzewdw¹ WiFi. Ergnmiczne kszta³ty raz m liwœæ wspó³pracy z ró nymi urz¹dzeniami mbilnymi z systemem Andrid lub Windws sprawiaj¹, e czytnik RDL1000 ptrafi sprstaæ wymaganim ka deg u ytkwnika. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 11 3

12 Seria UHF ADL130 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 5,5 dbi d 3 m K¹t prmieniwania w pzimie 100 K¹t prmieniwania w pinie 100 Plaryzacja k³wa Max mc wejœciwa 10 W VSWR 1,5 : 1 Z³¹cze N, SMA lub TNC ( eñskie) Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium + ABS (IP54) 132 x 132 x 18 mm 300 g QR Cde Opis prduktu Antena ADL130 jest przeznaczna d stswania wewn¹trz budynków. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na szybki dczyt identyfikatrów RFID UHF ze znacznych dleg³œci. 12 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

13 ADL260 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 8,5 dbi d 10 m K¹t prmieniwania w pzimie 70 K¹t prmieniwania w pinie 70 Plaryzacja k³wa Max mc wejœciwa 10 W VSWR 1,5 : 1 Z³¹cze N lub TNC ( eñskie) Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium + ABS (IP54), wersja przemys³wa: ABS (IP67) 259 x 259 x 34 mm 1130 g QR Cde SERIA UHF Opis prduktu Antena ADL260 jest przeznaczna d stswania wewn¹trz budynków. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na szybki dczyt identyfikatrów RFID UHF ze znacznych dleg³œci. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler RDL640 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 13 3

14 Seria UHF ADL450 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 12 dbi d 10 m K¹t prmieniwania pzim 40 K¹t prmieniwania pinw 39 Plaryzacja liniwa Max mc wejœciwa 100 W VSWR 1,3 : 1 Z³¹cze N eñskie Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium (IP54) 450 x 450 x 42 mm 2 kg QR Cde Opis prduktu Antena ADL450 jest plecana szczególnie jak element systemu kntrli wjazdu i wyjazdu RFID InOut. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na dczyt identyfikatrów RFID ze znacznej dleg³œci przy ró nych warunkach atmsferycznych. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler RDL640 Kabel antenwy RG58-U S³upek antenwy SANT-1 Uchwyt d anteny UCH1 Uchwyt d anteny UCH2 14 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

15 RADL450 Czytnik z anten¹ UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Mc nadajnika Antena Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 0~30 dbm (kntrlwana przez prgramwanie) zintegrwana ADL dbi Zasiêg dczytu 8 m~10 m* Zasiêg zapisu 4 m~7 m (w zale nœci d identyfikatra) Tryby pracy autrunning mde, answer mde Interfejsy kmunikacyjne Wiegand 26/34, RS232, RS485, trigger WskaŸniki sygna³ dÿwiêkwy Zasilanie DC +9 V Pbór mcy 10 W Obudwa aluminium (IP54) -30~+70 C 450 x 450 x 60 mm 3,7 kg * w zale nœci d identyfikatra raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu Czytnik RADL450 wraz z zintegrwan¹ anten¹ jest plecany szczególnie jak element systemu kntrli wjazdu i wyjazdu RFID InOut. Dziêki unikatwemu p³¹czeniu dwóch urz¹dzeñ w jednej budwie m liwe jest zmniejszenie ksztów budwy instalacji. Wyska jakœæ wyknania raz bardz dbre parametry techniczne um liwiaj¹ dczyt identyfikatrów RFID z du ej dleg³œci (8~10 m) przy ró nych warunkach atmsferycznych. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler ACHFx Kabel antenwy RG58-U S³upek antenwy SANT-1 Uchwyt d anteny UCH1 Uchwyt d anteny UCH2 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 15 3

16 G01 Bramki UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Max rzstaw skrzyde³ WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wilgtnœæ wzglêdna Mnta Wartœæ ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz 5 m sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pcje) EPC Glbal Lw Level Reader Prtcl Windws XP/Server2003/Vista/7 przez Ethernet 12 V DC, 3 A 1 W (+30 dbm) Twrzyw sztuczne, plastik, metal +10~+60 C 5-95% bez kndensacji 1520 x 330 x 45 mm (jedn skrzyd³) k. 7,6 kg (jedn skrzyd³) twry mnta we, rwki na kable kmunikacyjne i zasilaj¹ce Seria UHF QR Cde Opis prduktu Bramka antykradzie wa G01 t g³ówny element mdu³u AntyTief,dzia³aj¹cy w parciu technlgiê RFID UHF. Jej zadaniem jest kntrla wynszneg z firmy mienia. Przy przejœciu przez bramkê, sprawdzane jest w czasie rzeczywistym pwi¹zanie identyfikatra RFID na sprzêcie z sb¹ równie wypsa n¹ w dpwiedni identyfikatr. Jeœli dana sba nie ma takich uprawnieñ, w³¹cza siê alarm. Bramki G01, prócz zabezpieczenia antykradzie weg, mg¹ tak e pe³niæ funkcjê elementu wspmagaj¹ceg systemy ljalnœciwe - identyfikacjê klientów, systemy security - zliczaj¹ce i sprawdzaj¹ce klientów i pracwników raz wspmagaj¹ce sprzeda. W przypadku znaczenia twaru tagami RFID UHF, wystarczy, e klient przejedzie z wózkiem zakupwym pmiêdzy skrzyd³ami bramki a wszystkie prdukty zstan¹ autmatycznie skaswane. Obudwa bramki, wyknana z twrzywa sztuczneg i plastiku wraz z aluminiwym bramwaniem, jest dprna na prmieniwanie UV a tak e na chemiczne œrdki czyszcz¹ce. 16 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

17 IDUHF1 Identyfikatr UHF RFID na szybê y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 sztywna naklejka na szybê -20~+70 C Dstêpne klry lg RFID Systems, bia³y, z nadrukiem 80 x 20 x 2 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde Identyfikatr IDUHF1 zsta³ specjalnie zaprjektwany tak, aby m liwe by³ jeg umieszczenie na przedniej szybie pjazdu d strny wewnêtrznej, lub innej szklanej pwierzchni. Jeg g³ównym przeznaczeniem jest identyfikacja i/lub œledzenie pjazdów. Znajduje zastswanie w systemach kntrli dstêpu d siedli zamkniêtych, parkingów strze nych, raz wszêdzie tam, gdzie wymagana jest autryzacja wjazdu i wyjazdu. Identyfikatr jest plecany wraz z systemem RFiD InOut. IDUHF2 Identyfikatr UHF RFID w frmie etykiety SERIA UHF y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 7 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 cienka, fliwa naklejka na niemetalwe prdukty -20~+70 C Dstêpne klry przezrczysty, widczna antena 73 x 12,7 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHF2 t ma³y identyfikatr w frmie przeÿrczystej naklejki bardz dbrym zasiêgu dczytu. Typwe (chæ nie jedyne) zastswania t: przemys³ dzie wy metki na ubraniach, znaczenia pude³ kartnwych, palet, listów przewzwych, zarz¹dzanie sk³adnikami maj¹tku, archiwizwanie dkumentów znakwanie plastikwych czêœci, elementów, elementów wypsa enia biurweg. IDUHF2 jest plecany d stswania w systemie RFiD Inventry. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 17 3

18 IDUHF3 identyfikatr UHF RFID 3D y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Impinj Mnza4 XT cienka, fliwa naklejka na niemetalwe prdukty -40~+85 C Dstêpne klry przezrczysty, widczna antena 80 x 53 mm * w zale nœci d rdzaju anteny raz czytnika QR Cde Opis prduktu Seria UHF IDUHF3 t identyfikatr, któreg knstrukcja pzwala na dczyt niezale nie d p³ enia. Niewielka, przezrczysta naklejka z anten¹, w frmie kwadratu wymiarach 53 x 53 mm m liwa d zamcwania na ró nych materia³ach dstarcza ptwierdzne, rzetelne wyniki. IDUHF3 jest plecany d stswania w systemie RFiD Inventry, szczególnie d znaczania sprzêtu, któreg usytuwanie nie pzwala na przystawienie czytnika pd dpwiednim k¹tem. IDUHF4 identyfikatr UHF RFID w frmie paski na rêkê y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 2,5m* 96 bitów Chip Alien Higgs 3 paska na rêkê -40~+85 C Dstêpne klry niebieski, ró wy 275 x 35 mm (sama etykieta 75 x 25 mm) * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu IDUHF4 t identyfikatr UHF RFID w frmie paski na rêkê. Dziêki specjalnie dbranym klrm i elastycznej knstrukcji sprawdza siê w biektach typu szpitale, baseny, spa, nie pwduj¹c przy tym adneg dyskmfrtu. 18 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

19 IDUHF5 Identyfikatr UHF RFID dprny na pranie y techniczne QR Cde Opis prduktu IDUHF5 t identyfikatr przeznaczny d zaszycia w ubraniach, rêcznikach itp., przeznacznych d prania. Jest wdszczelny, dprny na wysk¹ temperaturê, detergenty raz mechaniczne uszkdzenia. Jest idealny d zarz¹dzania tekstyliami raz artyku³ami dzie wymi. IDUHF6 Identyfikatr UHF RFID d metalu Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 1,5 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP elastyczna siliknwa etykieta d zaszycia w ubraniach Warunki pracy dprnœæ na dzia³anie substancji chemicznych: detergenty, zmiêkczacze, wybielacze, alkalia; sterylizacja w autklawie: 121 C przez 15~20 min cykli; dprnœæ na gr¹c: suszenie w temp. 85 C (d 60 min.) lub 120 C (d 10 min); dprnœæ na praswanie: 200 C (d 10 sek. przez warstwê materia³u) Dstêpne klry bia³y 55 x 10 x 1,6 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny SERIA UHF y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 naklejany na ró neg rdzaju metalwe przedmity -5~+85 C Dstêpne klry bia³y 80 x 30 x 3,8 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHF6 t identyfikatr charakteryzuj¹cy siê du ¹ trwa³œci¹, bardz dbrze sprawdza siê w systemie RFID Inventry przy inwentaryzacji ciê szych sprzêtów biurwych, elektrniki raz maszyn przemys³u np. pligraficzneg. Wyknany z bia³eg twrzywa sztuczneg ze spdni¹ pwierzchni¹ klej¹c¹. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 19 3

20 IDUHF7 identyfikatr UHF RFID w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 7 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -40~+70 C Dstêpne klry bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu IDUHF7 t identyfikatr RFID w frmie karty kredytwej. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany szczególnie d systemu RFID InOut+ Seria UHF IDUHFHF1 identyfikatr RFID dualny UHF/HF w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ UHF Czêsttliwœæ pracy UHF Czêsttliwœæ pracy HF Obs³ugiwany prtkó³ HF Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Chip Dstêpne klry Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 13,56 MHz I-CODE2 6 m (UHF) / 10 cm (HF)* 96 bitów NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu 20 IDUHFHF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID I-CODE2. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

21 IDUHFHF2 Identyfikatr RFID dualny (UHF/HF) w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ UHF Czêsttliwœæ pracy UHF Czêsttliwœæ pracy HF Obs³ugiwany prtkó³ HF Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Chip Dstêpne klry Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 13,56 MHz Mifare 6 m (UHF) / 10 cm (HF)* 96 bitów NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHFHF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID Mifare. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. IDUHFLF1 Identyfikatr RFID dualny (UHF/LF) w frmie karty kredytwej SERIA UHF y techniczne Wartœæ Obs³ugiwany prtkó³ UHF ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) Czêsttliwœæ pracy UHF UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Czêsttliwœæ pracy LF 125 khz Obs³ugiwany prtkó³ LF Unique Maksymalny zasiêg 6 m (UHF) / 10 cm (LF)* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C Dstêpne klry bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHFLF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID Unique. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 21 3

22 Tri-Lan 240 kabel antenwy kncentryczny y techniczne Wartœæ Impedancja 50 Ohm T³umienie 23,3 db / MHz Pjemnœæ 83 pf / m Max mc transmitwana MHz Œrednica rdzenia (drut) 1,4 mm Œrednica dielektryka 3,8 mm Œrednica zewnêtrzna 6,1 mm Ekran flia Al + 100% + plt cynwana miedÿ 80% Wspó³czynnik ekranwania >90 Masa 47 kg / km -40~+70 C Klr czarny * w zale nœci d rdzaju anteny raz czytnika QR Cde Opis prduktu Kabel Tri-Lan 240 jest przeznaczny d p³¹czenia anten RFID z kntrlerami. Charakteryzuje siê niskim t³umieniem sygna³u raz dbrym ekranwaniem. M e byæ stswany ze z³¹czami SMA, TNC raz N. Seria UHF UCH1 uchwyt d anteny ADL450 raz RADL450 y techniczne Wartœæ Rzstaw œrub 60 x 60 mm Max wymiary 220 x 110 x 110 mm Max k¹t wychylenia 60 Max œrednica dla s³upa 85 mm k. 1 kg QR Cde Opis prduktu Uchwyt UCH1 prze znaczny jest d mnta u anteny ADL450 lub czytnika z anten¹ RADL450 d s³upa antenweg. 22 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

23 UCH2 uniwersalny uchwyt d anten y techniczne Wartœæ Rzstaw œrub 80 x 80 mm Max wymiary 340 x 210 mm k. 1 kg * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde Uchwyt UCH2 jest uniwersalnym uchwytem przeznacznym d mnta u anten na grdzeniach lub na œcianach budynków. SDSIO1 Szafka zabezpieczaj¹ca d systemu RFID InOut SERIA UHF y techniczne Zamek Materia³ Spsób mnta u P³yta mnta wa p³yty mnta wej Wartœæ 530 x 355 x 150 mm k. 1 kg zamek energetyczny PVC naœcienny, na œrubach tak 480 x 300 mm Opis prduktu QR Cde Szafka SDSIO1 prze znaczna na ptrzeby systemu RFID InOut. Sprawdza siê w mnta u systemu na twartych przestrzeniach. Szafka zabezpiecza urz¹dzenia systemu przed warunkami atmsferycznymi. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 23 3

24 Seria UHF SANT1 s³upek antenwy y techniczne Wyskœæ Œrednica Materia³ Klr Wartœæ 1,8 m 70 mm stal czarny QR Cde Opis prduktu S³upek antenwy SANT1 przeznaczny d mnta u anten na parkingach siedlwych, htelwych, ltniskwych itp. 24 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

25 ACHF1 Uniwersalny kntrler 1-drzwiwy z dwustrnn¹ kntrl¹ dstêpu y techniczne Wartœæ Ilœæ bs³ugiwanych zamków 1 Ilœæ bs³ugiwanych czytników 2 Interfejs dla czytników kart Wiegand bit WskaŸniki didy LED (pwer, link, act, tx, rx, aux, lck, run, card) Interfejsy Ethernet, RS485, wejœcie przycisku twarcia drzwi, wejœcie czujnika zamka, wyjœcie przekaÿnikwe AUX Baza danych kart Histria zdarzeñ zdarzeñ Zasilanie 230 V AC Pbór mcy 15 W 0 ~+45 C Wilgtnœæ pracy 10 ~80%, bez kndensacji Obudwa skrzynia metalwa, zamykana na zamek 160 x 106 mm (pjedyncza p³ytka) 345 x 275 x 70 mm (z zasilaniem i skrzynk¹) 1,6 kg Certyfikaty CE, FCC QR Cde SERIA HF Opis prduktu ACHF1 jest uniwersalnym kntrlerem dstêpu wykrzystuj¹cym magistralê Wiegand d wzajemnej kmunikacji pmiêdzy czytnikami HF Mifare (RHF01, RHF03, RHF10, RHF20) raz UHF (RADL450). Kntrler psiada wbudwany sterwnik twarcia zamka (1 para drzwi) raz przycisku wyjœcia. Kntrlerem m na sterwaæ przy pmcy prgramwania wyskpzimweg za pœrednictwem interfejsów RS-485, Ethernet. Wewnêtrzna pamiêæ kntrlera pzwala na zapamiêtanie numerów kart dstêpwych. Kntrler psiada m liwœæ niezale nej rejestracji zdarzeñ na karcie Flash. Przeznaczny jest d stswania jak element systemu bezpieczeñstwa, a w szczególnœci w systemie RFID InOut+. Wypsa ny jest w funkcje anti-passback, multicard. Wraz z kntrlerem dstêpne jest SDK (Sftware, Develpment Kit), um liwiaj¹ce integracjê z istniej¹cym prgramwaniem kntrli dstêpu lub pracwanie nweg prgramwania. Dziêki uniwersalnemu wyjœciu AUX, kntrler m e znaleÿæ zastswanie z innymi systemami chrny takimi jak: CCTV, p-p, BAS (building autmatin system). Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Czytnik RHF01 Czytnik RHF03 Czytnik RHF10 Czytnik RHF20 Czytnik z anten¹ RADL450 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 25 3

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi. Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W 7 7 901 07/7 7 901 073 RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów

Bardziej szczegółowo

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość Dział II pis przedmitu zamówienia Urządzenia d Przedszkla Lp. Nazwa urządzenia Ilść 1. Laptp: Prcesr (2 rdzeniwy, 4 wątkwy, 2,4 GHz, 3 MB cache) 4 GB szybkiej pamięci RAM DDR3 1600 MHz Dysk twardy pjemnści

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD50 INFORMATOR TECHNICZNY www.laskomex.com.pl Cyfrowy system domofonowy CD50 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System CD50 mo e obs³u

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL

OC 500. Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu CORRAL PL OC 500 Rejestrator czasu pracy z funkcj¹ kontroli dostêpu Charakterystyka 32 bitowy procesor Texas Instruments 300 MHz Czytelny wyœwietlacz, komunikaty g³osowe Praca w trybie online, obs³uga poprzez internet

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo