bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów"

Transkrypt

1 bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów

2

3 SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler szlabanu / bramy str. 7 AP01- kntrler systemu TtalPrtect str. 8 Czytniki RDL100 - uniwersalny czytnik UHF str. 9 RDL110 - uniwersalny czytnik UHF str. 10 RDL uniwersalny przenœny czytnik UHF str. 11 Anteny i bramki ADL130 - uniwersalna antena UHF str. 12 ADL260 - uniwersalna antena UHF str. 13 ADL450 - uniwersalna antena UHF str. 14 RADL450 - czytnik z anten¹ UHF str. 15 G01 - bramka / czytnik UHF str. 16 Identyfikatry IDUHF1 - identyfikatr UHF na szybê str. 17 IDUHF2 - identyfikatr UHF w frmie etykiety str. 17 IDUHF3 - identyfikatr UHF 3D str. 18 IDUHF4 - identyfikatr UHF w frmie paski na rêkê str. 18 IDUHF5 - identyfikatr UHF przeznaczny d prania str. 19 IDUHF6 - identyfikatr UHF d metalu str. 19 IDUHF7 - identyfikatr UHF w frmie karty kredytwej str. 20 IDUHFHF1 - identyfikatr UHF/HF w frmie karty kredytwej I-CODE2 str. 20 IDUHFHF2 - identyfikatr UHF/HF w frmie karty kredytwej Mifare str. 21 IDUHFLF1 - identyfikatr UHF/LF w frmie karty kredytwej Unique str. 21 KATALOG PRODUKTÓW Akcesria Tri Lan kabel antenwy str. 22 UCH1 - uchwyt d anteny ADL450 str. 22 UCH2 - uniwersalna uchwyt d anten str. 23 SDSIO1 - szafka d systemu InOut str. 23 SANT1 - s³upek antenwy str. 24 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 3

4 SERIA HF Spis prduktów Kntrlery ACHF1 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 25 ACHF2 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 26 ACHF4 - kntrler d mnitrwania dstêpu str. 27 Czytniki SYSTEM RFiD Inventry RHF01 - czytnik HF Wiegand str. 28 RHF03 - czytnik zbli eniwy HF str. 29 RHF10 - czytnik HF Wiegand / Ethernet str. 30 RHF20 - czytnik kart HF str. 31 R01 - czytnik kart HF str. 32 Identyfikatry IDHFLF1 - identyfikatry HF/LF w frmie paski na rêkê str. 33 IDHF1 - identyfikatr HF w frmie karty kredytwej str. 33 IDHF2 - identyfikatr HF w frmie brelka str. 34 IDHF3 - identyfikatr HF w frmie paski na rêkê str. 34 IDLF1 - identyfikatr LF w frmie karty kredytwej str Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

5 RDL640 Kntrler UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Mc nadajnika Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 0 dbm~30dbm (kntrlwana przez prgramwanie) Max zasiêg dczytu 8 m~10 m* Zasiêg zapisu 4 m~7 m (w zale nœci d identyfikatra) Wyjœcia antenwe 4 x TNC (rekmendacja: antena ADL450) Tryby pracy autmatyczny, dpytywania Interfejsy kmunikacyjne RS-232, Ethernet, GPIO TTL 5V, POE (pcja) WskaŸniki sygna³ dÿwiêkwy, didy LED (zasilanie, praca dczyt taga, ant1, ant2, ant3, ant4) Zasilanie DC +9 ~13,5 V Pbór mcy 10 W Obudwa aluminium, klr srebrny -30~+70 C 200 x 190 x 80 mm 1000 g M liwœæ zasilania urz¹dzeñ zewnêtrznych DC 9~13,5 V * w zale nœci d anteny, identyfikatra raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu RDL640 jest wysce wydajnym kntrlerem UHF RFID. Obs³uguje peracje szybkieg dczytu i zapisu identyfikatrów UHF dalekieg zasiêgu. W p³¹czeniu z anten¹ ADL450 daje m liwœæ dczytywania identyfikatrów RFID UHF z dleg³œci 10 metrów. Interfejs Ethernet pzwala na pd³¹czenie d praktycznie dwlneg systemu kmputerweg lub systemu autmatyki przemys³wej. M e byæ szerk stswany w wielu rzwi¹zaniach wykrzystuj¹cyhc technlgiê RFID, takich jak lgistyka magazynwa, kntrla dstêpu, zapbieganie fa³szerstwu, systemach kntrli prdukcji przemys³wej raz w parkingwych systemach zarz¹dzania wjazdem i wyjazdem RFID InOut i InOut+. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Antena ADL450 Antena ADL260 Antena ADL130 Zasilacz RDL640 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 35

6 Seria UHF CDL010 Hst d RDL640 y techniczne Wartœæ WskaŸniki Didy LED (ACT, PWR, FDX, LNK, 100) Z³¹cza Ethernet RJ45, 2 x USB, HDMI, karta SD Prcesr 700 MHz Pamiêæ RAM 512 MB Pamiêæ trwa³a karta SD 8 GB (w zestawie) System peracyjny Linux Zainstalwane prgramwanie InOut Management Sftware Zasilanie 5 V DC Obudwa ABS 100 x 62 x 32 mm 150 g UWAGA! W zestawie, d kntrlera CDL010 d³¹czny jest zasilacz 5 V DC 1,2 A QR Cde Opis prduktu CDL010 jest niezale nym kntrlerem systemu parkingweg RFID InOut raz rejestratrem wjazdu i wyjazdu pjazdów. W p³¹czeniu z kntrlerem RDL640 um liwia pe³n¹ pracê systemu bez uruchmineg serwera. Zawiera bazê danych zarejestrwanych kart raz pamiêæ zdarzeñ graniczn¹ jedynie pjemnœci¹ zastswanej karty SD. 6 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

7 CDL001 Kntrler szlabanu / bramy y techniczne Wartœæ Ilœæ bs³ugiwanych szlabanów max 4 Ilœæ wyjœæ 8 (4 x pen, 4 x clse) Rdzaj wyjœæ przekaÿnikwe NO y styków przekaÿnika 5 A / 250 V AC, 5 A / 30 V DC Z³¹cza DB15 mêskie, œrubwe 16pin Rdzaj bs³ugiwanych szlabanów wszystkie rdzaje Zasilanie 9 V ~12 V DC Pbór pr¹du max 500 ma Obs³ugiwane kntrlery RDL640 WskaŸniki dida LED (pwer) Obudwa ABS 132 x 100 x 30 mm 150 g QR Cde SERIA UHF Opis prduktu CDL001 jest kntrlerem szlabanu lub bramy, pracuj¹cych pd kntrl¹ systemu parkingweg RFID InOut. Wyjœcia NO um liwiaj¹ pd³¹czenie i sterwanie dwlnym urz¹dzeniem, które psiada wejœcia przekaÿnikwe. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kabel DB-15 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 37

8 AP01 Innwacyjny, wielfunkcyjny kntrler systemu TtalPrtect y techniczne Seria UHF Obs³ugiwany prtkó³ RFID Czêsttliwœæ pracy RFID Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Gbal Gen2) UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz Max zasiêg RFID d 10 m* Mc nadajnika RFID 30 dbm (regulacja 7~30 dbm) Anteny RFID 2 szt. 8,5 dbi, plaryzacja k³wa K¹t prmieniwania anteny 70 Max liczba anten 8 Detekcja przejœcia algrytm prsty, algrytm z ptwierdzeniem, algrytm z aprksymacj¹ Anteny WiFi 2 szt. dkólne Anteny ZigBee 1 szt. dkólna Interfejsy Ethernet 1 Gbit, 2 x WiFi, UART TTL 3,3 V, 2 x GPIO TTL 3,3 V, przekaÿnik NO, ZigBee Switch Ethernet zintegrwany, 1 Gbit, 5 prtów Mdu³y WiFi g, 16dBm, AP,Client, Ruter Mdu³ ZigBee (pcja) 2,4 GHz Kamera IP (pcja) pd³¹czana d switcha Ethernet Czujniki zintegrwane (pcja) temperatura (-40~125 C), wilgtnœæ wzglêdna (0~100%) Czujniki parametrów œrdwi- CO 2, CO, NH4, CH4 pd³¹czane -skwych (na zamówienie) VOIP (na zamówienie) Pbór mcy Zasilanie Akumulatr (pcja) Czas pracy na akumulatrze bezprzewdw przez ZigBee mdu³ g³œnmówi¹cy, pd³¹czny d switcha Ethernet max 20W 9~24 V DC lub 230 V AC 7 Ah, elwy 4 h Obudwy - ró ne pcje biurwa (stalwa, bia³a), przemys³wa IP 67 budwa specjalna ATEX (budwa biurwa) 900 x 570 x 240 mm (budwa biurwa, 7,5 kg zasilacz, bez akumulatra) * w zale nœci d identyfikatra, p³ enia czytnika raz warunków tczenia Akcesria Uchwyt d niezale neg mnta u anten mdu³u AP01 QR Cde Opis prduktu Kntrler AP01 jest innwacyjnym, wielfunkcyjnym kntrlerem um liwiaj¹cym zintegrwan¹ kmunikacjê sieciw¹ przewdw¹ i bezprzewdw¹ w czasie rzeczywistym. G³ówn¹ funkcj¹ mdu³u AP01 jest wykrywanie raz identyfikacja sób (przedmitów, sprzêtu), które przemieszczaj¹ siê pmiêdzy zdefiniwanymi bszarami/sekcjami w kreœlnym miejscu. Mnitrwane biekty s¹ wypsa ne w pasywne, bezbateryjne identyfikatry RFID. Ró ne algrytmy wykrywania kierunku pruszania siê mnitrwanych biektów pzwalaj¹ na dstswanie ustawieñ d ró nych tplgii krytarzy w miejscu instalacji. Mdu³ AP01 m e byæ równie wypsa ny w czujniki parametrów œrdwiskwych (wbudwane lub pd³¹czane bezprzewdw). Wbudwany switch Ethernetwy 1Gbit daje grmne m liwœci pd³¹czenia d mdu³u wielu ddatkwych kmpnentów. Dwa mdu³y WiFi mg¹ s³u yæ d udstêpniania Internetu. Wyjœcie przekaÿnikwe um liwia pd³¹czenie d centralki alarmwej lub sterwanie dwlnym urz¹dzeniem zewnêtrznym. Mdu³ jest stswany d budwy kmpleksweg systemu chrny, w tym d œledzenia kierunku ruchu: sób, pjazdów, materia³ów w budynkach, halach prdukcyjnych, magazynach i innych miejscach wymagaj¹cych sta³eg nadzru. M e byæ wypsa ny w akumulatr elwy, um liwiaj¹cy dalsz¹ pracê w przypadku zaniku zasilania zewnêtrzneg. 8 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

9 SERIA UHF RDL100 Czytnik UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Zasiêg dczytu WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 10 ~15 cm (w zale nœci d identyfikatra) sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pwer) USB mini sterwnik klawiatury USB HID, wbudwany w Windws 5 V DC, z prtu USB 0,25 W ABS -30~+70 C 105 x 70 x 10 mm 56 g QR Cde Opis prduktu RDL100 t pdrêczny, biurkwy czytnik kart RFiD UHF. Pd³¹czny d kmputera pprzez prt USB wkleja zeskanwany numer identyfikatra d aktywneg edytra tekstu. Jest przeznaczny d wprwadzania nwych kart d systemów marki RFiD Systems. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 39

10 Seria UHF RDL110 Czytnik UHF RFID z funkcj¹ zapisu y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Zasiêg dczytu WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 10 ~15 cm (w zale nœci d identyfikatra) sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pwer) USB mini Windws XP/Server2003/Vista/7 5 V DC, z prtu USB 0,25 W ABS -30~+70 C 105 x 70 x 10 mm 56 g QR Cde Opis prduktu RDL100 t pdrêczny, biurkwy czytnik kart RFiD UHF z funkcj¹ zapisu. D³¹czne prgramwanie pzwala na dczyt raz zapis numeru EPC kart RFID UHF. Pd³¹czny d kmputera pprzez prt USB wkleja zeskanwany numer identyfikatra d aktywneg edytra tekstu. Jest przeznaczny d wprwadzania nwych kart d systemów marki RFiD Systems. 10 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

11 RDL1000 Uniwersalny mbilny czytnik UHF RFID y techniczne Wartœæ Obs³ugiwany prtkó³ RFID ISO C (EPC Glbal Gen 2) Czêsttliwœæ RFID UHF EU ETSI 865~868 MHz Mc nadajnika RFID 30 dbm (1 W), m liwœæ regulacji 5~30 dbm Max zasiêg dczytu 8 m* Œredni, zalecany zasiêg dczytu 2~5 m** Zasiêg zapisu 1 m** Zasilanie akumulatr litw - plimerwy 2400 mah, zasilacz DC 12 V 2,5 A Max. czas ci¹g³eg skanwania 4,5 h Max. czas p³¹czenia Bluetth 20 h Antena RFID zintegrwana, splaryzwana k³w K¹t prmieniwania 100 / 100 Interfejs kmunikacyjny Bluetth 2.0 class 2 WskaŸniki Dida LED trójklrwa (p³¹czenie, skanwanie, stan baterii) 0~+45 C Temperatura przechwywania -20~+60 C Wilgtnœæ wzglêdna 80%, bez kndensacji Obudwa, klr twrzyw sztuczne, czarny i zielny (d³. x wys. x szer.) 267 x 165 x 43 mm 618 g * mierzny w warunkach labratryjnych, zale ny d identyfikatra ** w zale nœci d identyfikatra, p³ enia czytnika raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu zasiêg d 8 m Mbilny czytnik RDL1000, pracwany i patentwany przez firmê Innwacja Plska, jest uniwersalnym urz¹dzeniem wykrzystywanym w wielu systemach partych na technlgii RFID dalekieg zasiêgu. Urz¹dzenie s³u y d dczytywania raz zapisywania identyfikatrów RFID UHF. Wyró nia siê wytrzyma³œci¹, niezawdnœci¹ raz wygd¹ u ytkwania. Dziêki tym cechm czytnik m na wykrzystaæ wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba sprawnej i szybkiej identyfikacji mienia lub sób. Pdczas prjektwania czytnika zwrócn szczególn¹ uwagê na ergnmiê u ytkwania raz skutecznœæ wspó³pracy. Urz¹dzenie jest prêczne raz ma uniwersalne wymiary pasuj¹ce d ró nych urz¹dzeñ mbilnych, takich jak smartfny, tablety (w ró nych wielkœciach), netbki czy laptpy. Przy pmcy dwóch pasków z rzepami, czytnik dbrze przylega d wiêkszœci urz¹dzeñ, jednak w ka dej chwili urz¹dzenia m na w prsty spsób rzdzieliæ. Obudwa nwczesnym kszta³cie i klrystyce zsta³a wyknana z trwa³eg twrzywa ABS. Maksymalny zasiêg skanera t 8 metrów (przy mcy wyjœciwej 30 dbm) i jest t najwiêkszy zasiêg na rynku dstêpny w teg typu urz¹dzeniach. W zale nœci d ptrzeby, istnieje m liwœæ regulwania mcy wyjœciwej w zakresie 5-30 dbm. Bateria wewnêtrzna czytnika pzwala na 4,5 gdziny ci¹g³eg skanwania. Kmunikacja pmiêdzy czytnikiem RDL1000 a urz¹dzeniami mbilnymi dbywa siê za pmc¹ Bluetth. D przesy³ania danych d bazy umieszcznej na serwerze lub kmputerze, urz¹dzenie przenœne, na którym znajduje siê dpwiednie prgramwanie wykrzystuje sieæ bezprzewdw¹ WiFi. Ergnmiczne kszta³ty raz m liwœæ wspó³pracy z ró nymi urz¹dzeniami mbilnymi z systemem Andrid lub Windws sprawiaj¹, e czytnik RDL1000 ptrafi sprstaæ wymaganim ka deg u ytkwnika. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 11 3

12 Seria UHF ADL130 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 5,5 dbi d 3 m K¹t prmieniwania w pzimie 100 K¹t prmieniwania w pinie 100 Plaryzacja k³wa Max mc wejœciwa 10 W VSWR 1,5 : 1 Z³¹cze N, SMA lub TNC ( eñskie) Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium + ABS (IP54) 132 x 132 x 18 mm 300 g QR Cde Opis prduktu Antena ADL130 jest przeznaczna d stswania wewn¹trz budynków. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na szybki dczyt identyfikatrów RFID UHF ze znacznych dleg³œci. 12 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

13 ADL260 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 8,5 dbi d 10 m K¹t prmieniwania w pzimie 70 K¹t prmieniwania w pinie 70 Plaryzacja k³wa Max mc wejœciwa 10 W VSWR 1,5 : 1 Z³¹cze N lub TNC ( eñskie) Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium + ABS (IP54), wersja przemys³wa: ABS (IP67) 259 x 259 x 34 mm 1130 g QR Cde SERIA UHF Opis prduktu Antena ADL260 jest przeznaczna d stswania wewn¹trz budynków. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na szybki dczyt identyfikatrów RFID UHF ze znacznych dleg³œci. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler RDL640 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 13 3

14 Seria UHF ADL450 Antena UHF RFID y techniczne Czêsttliwœæ pracy Wzmcnienie Odleg³œæ dczytu Wartœæ UHF 865~868 MHz, 902 MHz~928 MHz 920 MHz~925 MHz 12 dbi d 10 m K¹t prmieniwania pzim 40 K¹t prmieniwania pinw 39 Plaryzacja liniwa Max mc wejœciwa 100 W VSWR 1,3 : 1 Z³¹cze N eñskie Impedancja wejœciwa 50 Ohm Obudwa aluminium (IP54) 450 x 450 x 42 mm 2 kg QR Cde Opis prduktu Antena ADL450 jest plecana szczególnie jak element systemu kntrli wjazdu i wyjazdu RFID InOut. Wyska jakœæ wyknania i bardz dbre parametry techniczne pzwalaj¹ na dczyt identyfikatrów RFID ze znacznej dleg³œci przy ró nych warunkach atmsferycznych. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler RDL640 Kabel antenwy RG58-U S³upek antenwy SANT-1 Uchwyt d anteny UCH1 Uchwyt d anteny UCH2 14 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

15 RADL450 Czytnik z anten¹ UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Mc nadajnika Antena Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 0~30 dbm (kntrlwana przez prgramwanie) zintegrwana ADL dbi Zasiêg dczytu 8 m~10 m* Zasiêg zapisu 4 m~7 m (w zale nœci d identyfikatra) Tryby pracy autrunning mde, answer mde Interfejsy kmunikacyjne Wiegand 26/34, RS232, RS485, trigger WskaŸniki sygna³ dÿwiêkwy Zasilanie DC +9 V Pbór mcy 10 W Obudwa aluminium (IP54) -30~+70 C 450 x 450 x 60 mm 3,7 kg * w zale nœci d identyfikatra raz warunków tczenia QR Cde SERIA UHF Opis prduktu Czytnik RADL450 wraz z zintegrwan¹ anten¹ jest plecany szczególnie jak element systemu kntrli wjazdu i wyjazdu RFID InOut. Dziêki unikatwemu p³¹czeniu dwóch urz¹dzeñ w jednej budwie m liwe jest zmniejszenie ksztów budwy instalacji. Wyska jakœæ wyknania raz bardz dbre parametry techniczne um liwiaj¹ dczyt identyfikatrów RFID z du ej dleg³œci (8~10 m) przy ró nych warunkach atmsferycznych. Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Kntrler ACHFx Kabel antenwy RG58-U S³upek antenwy SANT-1 Uchwyt d anteny UCH1 Uchwyt d anteny UCH2 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 15 3

16 G01 Bramki UHF RFID y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Max rzstaw skrzyde³ WskaŸniki Interfejs Sterwniki Zasilanie Pbór mcy Obudwa Wilgtnœæ wzglêdna Mnta Wartœæ ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz 5 m sygna³ dÿwiêkwy, dida LED (pcje) EPC Glbal Lw Level Reader Prtcl Windws XP/Server2003/Vista/7 przez Ethernet 12 V DC, 3 A 1 W (+30 dbm) Twrzyw sztuczne, plastik, metal +10~+60 C 5-95% bez kndensacji 1520 x 330 x 45 mm (jedn skrzyd³) k. 7,6 kg (jedn skrzyd³) twry mnta we, rwki na kable kmunikacyjne i zasilaj¹ce Seria UHF QR Cde Opis prduktu Bramka antykradzie wa G01 t g³ówny element mdu³u AntyTief,dzia³aj¹cy w parciu technlgiê RFID UHF. Jej zadaniem jest kntrla wynszneg z firmy mienia. Przy przejœciu przez bramkê, sprawdzane jest w czasie rzeczywistym pwi¹zanie identyfikatra RFID na sprzêcie z sb¹ równie wypsa n¹ w dpwiedni identyfikatr. Jeœli dana sba nie ma takich uprawnieñ, w³¹cza siê alarm. Bramki G01, prócz zabezpieczenia antykradzie weg, mg¹ tak e pe³niæ funkcjê elementu wspmagaj¹ceg systemy ljalnœciwe - identyfikacjê klientów, systemy security - zliczaj¹ce i sprawdzaj¹ce klientów i pracwników raz wspmagaj¹ce sprzeda. W przypadku znaczenia twaru tagami RFID UHF, wystarczy, e klient przejedzie z wózkiem zakupwym pmiêdzy skrzyd³ami bramki a wszystkie prdukty zstan¹ autmatycznie skaswane. Obudwa bramki, wyknana z twrzywa sztuczneg i plastiku wraz z aluminiwym bramwaniem, jest dprna na prmieniwanie UV a tak e na chemiczne œrdki czyszcz¹ce. 16 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

17 IDUHF1 Identyfikatr UHF RFID na szybê y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 sztywna naklejka na szybê -20~+70 C Dstêpne klry lg RFID Systems, bia³y, z nadrukiem 80 x 20 x 2 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde Identyfikatr IDUHF1 zsta³ specjalnie zaprjektwany tak, aby m liwe by³ jeg umieszczenie na przedniej szybie pjazdu d strny wewnêtrznej, lub innej szklanej pwierzchni. Jeg g³ównym przeznaczeniem jest identyfikacja i/lub œledzenie pjazdów. Znajduje zastswanie w systemach kntrli dstêpu d siedli zamkniêtych, parkingów strze nych, raz wszêdzie tam, gdzie wymagana jest autryzacja wjazdu i wyjazdu. Identyfikatr jest plecany wraz z systemem RFiD InOut. IDUHF2 Identyfikatr UHF RFID w frmie etykiety SERIA UHF y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 7 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 cienka, fliwa naklejka na niemetalwe prdukty -20~+70 C Dstêpne klry przezrczysty, widczna antena 73 x 12,7 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHF2 t ma³y identyfikatr w frmie przeÿrczystej naklejki bardz dbrym zasiêgu dczytu. Typwe (chæ nie jedyne) zastswania t: przemys³ dzie wy metki na ubraniach, znaczenia pude³ kartnwych, palet, listów przewzwych, zarz¹dzanie sk³adnikami maj¹tku, archiwizwanie dkumentów znakwanie plastikwych czêœci, elementów, elementów wypsa enia biurweg. IDUHF2 jest plecany d stswania w systemie RFiD Inventry. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 17 3

18 IDUHF3 identyfikatr UHF RFID 3D y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Impinj Mnza4 XT cienka, fliwa naklejka na niemetalwe prdukty -40~+85 C Dstêpne klry przezrczysty, widczna antena 80 x 53 mm * w zale nœci d rdzaju anteny raz czytnika QR Cde Opis prduktu Seria UHF IDUHF3 t identyfikatr, któreg knstrukcja pzwala na dczyt niezale nie d p³ enia. Niewielka, przezrczysta naklejka z anten¹, w frmie kwadratu wymiarach 53 x 53 mm m liwa d zamcwania na ró nych materia³ach dstarcza ptwierdzne, rzetelne wyniki. IDUHF3 jest plecany d stswania w systemie RFiD Inventry, szczególnie d znaczania sprzêtu, któreg usytuwanie nie pzwala na przystawienie czytnika pd dpwiednim k¹tem. IDUHF4 identyfikatr UHF RFID w frmie paski na rêkê y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 2,5m* 96 bitów Chip Alien Higgs 3 paska na rêkê -40~+85 C Dstêpne klry niebieski, ró wy 275 x 35 mm (sama etykieta 75 x 25 mm) * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu IDUHF4 t identyfikatr UHF RFID w frmie paski na rêkê. Dziêki specjalnie dbranym klrm i elastycznej knstrukcji sprawdza siê w biektach typu szpitale, baseny, spa, nie pwduj¹c przy tym adneg dyskmfrtu. 18 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

19 IDUHF5 Identyfikatr UHF RFID dprny na pranie y techniczne QR Cde Opis prduktu IDUHF5 t identyfikatr przeznaczny d zaszycia w ubraniach, rêcznikach itp., przeznacznych d prania. Jest wdszczelny, dprny na wysk¹ temperaturê, detergenty raz mechaniczne uszkdzenia. Jest idealny d zarz¹dzania tekstyliami raz artyku³ami dzie wymi. IDUHF6 Identyfikatr UHF RFID d metalu Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 1,5 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP elastyczna siliknwa etykieta d zaszycia w ubraniach Warunki pracy dprnœæ na dzia³anie substancji chemicznych: detergenty, zmiêkczacze, wybielacze, alkalia; sterylizacja w autklawie: 121 C przez 15~20 min cykli; dprnœæ na gr¹c: suszenie w temp. 85 C (d 60 min.) lub 120 C (d 10 min); dprnœæ na praswanie: 200 C (d 10 sek. przez warstwê materia³u) Dstêpne klry bia³y 55 x 10 x 1,6 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny SERIA UHF y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 10 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip Alien Higgs 3 naklejany na ró neg rdzaju metalwe przedmity -5~+85 C Dstêpne klry bia³y 80 x 30 x 3,8 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHF6 t identyfikatr charakteryzuj¹cy siê du ¹ trwa³œci¹, bardz dbrze sprawdza siê w systemie RFID Inventry przy inwentaryzacji ciê szych sprzêtów biurwych, elektrniki raz maszyn przemys³u np. pligraficzneg. Wyknany z bia³eg twrzywa sztuczneg ze spdni¹ pwierzchni¹ klej¹c¹. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 19 3

20 IDUHF7 identyfikatr UHF RFID w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ Czêsttliwœæ pracy Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Maksymalny zasiêg 7 m* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -40~+70 C Dstêpne klry bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu IDUHF7 t identyfikatr RFID w frmie karty kredytwej. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany szczególnie d systemu RFID InOut+ Seria UHF IDUHFHF1 identyfikatr RFID dualny UHF/HF w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ UHF Czêsttliwœæ pracy UHF Czêsttliwœæ pracy HF Obs³ugiwany prtkó³ HF Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Chip Dstêpne klry Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 13,56 MHz I-CODE2 6 m (UHF) / 10 cm (HF)* 96 bitów NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny QR Cde Opis prduktu 20 IDUHFHF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID I-CODE2. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

21 IDUHFHF2 Identyfikatr RFID dualny (UHF/HF) w frmie karty kredytwej y techniczne Obs³ugiwany prtkó³ UHF Czêsttliwœæ pracy UHF Czêsttliwœæ pracy HF Obs³ugiwany prtkó³ HF Maksymalny zasiêg Pamiêæ EPC Chip Dstêpne klry Wartœæ ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz 13,56 MHz Mifare 6 m (UHF) / 10 cm (HF)* 96 bitów NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHFHF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID Mifare. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. IDUHFLF1 Identyfikatr RFID dualny (UHF/LF) w frmie karty kredytwej SERIA UHF y techniczne Wartœæ Obs³ugiwany prtkó³ UHF ISO B / ISO C (EPC Glbal Gen2) Czêsttliwœæ pracy UHF UHF EU ETSI 865~868 MHz, 902~928 MHz 920~925 MHz Czêsttliwœæ pracy LF 125 khz Obs³ugiwany prtkó³ LF Unique Maksymalny zasiêg 6 m (UHF) / 10 cm (LF)* Pamiêæ EPC 96 bitów Chip NXP karta d nszenia w ró neg rdzaju zawieszkach / etui na identyfikatry -30~+50 C Dstêpne klry bia³y lub dedykwany nadruk 86 x 45 x 1 mm * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde IDUHFLF1 t identyfikatr RFiD dualny w frmie karty kredytwej. M e pracwaæ z systemami RFID UHF dalekieg zasiêgu raz z tradycyjnymi systemami zbli eniwymi RFID Unique. Przydatny wszêdzie tam, gdzie zachdzi ptrzeba autryzacji lub mnitrwania sób w biektach biurwych i przemys³wych. Plecany z systemem RFiD InOut+. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 21 3

22 Tri-Lan 240 kabel antenwy kncentryczny y techniczne Wartœæ Impedancja 50 Ohm T³umienie 23,3 db / MHz Pjemnœæ 83 pf / m Max mc transmitwana MHz Œrednica rdzenia (drut) 1,4 mm Œrednica dielektryka 3,8 mm Œrednica zewnêtrzna 6,1 mm Ekran flia Al + 100% + plt cynwana miedÿ 80% Wspó³czynnik ekranwania >90 Masa 47 kg / km -40~+70 C Klr czarny * w zale nœci d rdzaju anteny raz czytnika QR Cde Opis prduktu Kabel Tri-Lan 240 jest przeznaczny d p³¹czenia anten RFID z kntrlerami. Charakteryzuje siê niskim t³umieniem sygna³u raz dbrym ekranwaniem. M e byæ stswany ze z³¹czami SMA, TNC raz N. Seria UHF UCH1 uchwyt d anteny ADL450 raz RADL450 y techniczne Wartœæ Rzstaw œrub 60 x 60 mm Max wymiary 220 x 110 x 110 mm Max k¹t wychylenia 60 Max œrednica dla s³upa 85 mm k. 1 kg QR Cde Opis prduktu Uchwyt UCH1 prze znaczny jest d mnta u anteny ADL450 lub czytnika z anten¹ RADL450 d s³upa antenweg. 22 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

23 UCH2 uniwersalny uchwyt d anten y techniczne Wartœæ Rzstaw œrub 80 x 80 mm Max wymiary 340 x 210 mm k. 1 kg * w zale nœci d rdzaju anteny, czytnika raz pzycji identyfikatra wzglêdem anteny Opis prduktu QR Cde Uchwyt UCH2 jest uniwersalnym uchwytem przeznacznym d mnta u anten na grdzeniach lub na œcianach budynków. SDSIO1 Szafka zabezpieczaj¹ca d systemu RFID InOut SERIA UHF y techniczne Zamek Materia³ Spsób mnta u P³yta mnta wa p³yty mnta wej Wartœæ 530 x 355 x 150 mm k. 1 kg zamek energetyczny PVC naœcienny, na œrubach tak 480 x 300 mm Opis prduktu QR Cde Szafka SDSIO1 prze znaczna na ptrzeby systemu RFID InOut. Sprawdza siê w mnta u systemu na twartych przestrzeniach. Szafka zabezpiecza urz¹dzenia systemu przed warunkami atmsferycznymi. Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 23 3

24 Seria UHF SANT1 s³upek antenwy y techniczne Wyskœæ Œrednica Materia³ Klr Wartœæ 1,8 m 70 mm stal czarny QR Cde Opis prduktu S³upek antenwy SANT1 przeznaczny d mnta u anten na parkingach siedlwych, htelwych, ltniskwych itp. 24 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland

25 ACHF1 Uniwersalny kntrler 1-drzwiwy z dwustrnn¹ kntrl¹ dstêpu y techniczne Wartœæ Ilœæ bs³ugiwanych zamków 1 Ilœæ bs³ugiwanych czytników 2 Interfejs dla czytników kart Wiegand bit WskaŸniki didy LED (pwer, link, act, tx, rx, aux, lck, run, card) Interfejsy Ethernet, RS485, wejœcie przycisku twarcia drzwi, wejœcie czujnika zamka, wyjœcie przekaÿnikwe AUX Baza danych kart Histria zdarzeñ zdarzeñ Zasilanie 230 V AC Pbór mcy 15 W 0 ~+45 C Wilgtnœæ pracy 10 ~80%, bez kndensacji Obudwa skrzynia metalwa, zamykana na zamek 160 x 106 mm (pjedyncza p³ytka) 345 x 275 x 70 mm (z zasilaniem i skrzynk¹) 1,6 kg Certyfikaty CE, FCC QR Cde SERIA HF Opis prduktu ACHF1 jest uniwersalnym kntrlerem dstêpu wykrzystuj¹cym magistralê Wiegand d wzajemnej kmunikacji pmiêdzy czytnikami HF Mifare (RHF01, RHF03, RHF10, RHF20) raz UHF (RADL450). Kntrler psiada wbudwany sterwnik twarcia zamka (1 para drzwi) raz przycisku wyjœcia. Kntrlerem m na sterwaæ przy pmcy prgramwania wyskpzimweg za pœrednictwem interfejsów RS-485, Ethernet. Wewnêtrzna pamiêæ kntrlera pzwala na zapamiêtanie numerów kart dstêpwych. Kntrler psiada m liwœæ niezale nej rejestracji zdarzeñ na karcie Flash. Przeznaczny jest d stswania jak element systemu bezpieczeñstwa, a w szczególnœci w systemie RFID InOut+. Wypsa ny jest w funkcje anti-passback, multicard. Wraz z kntrlerem dstêpne jest SDK (Sftware, Develpment Kit), um liwiaj¹ce integracjê z istniej¹cym prgramwaniem kntrli dstêpu lub pracwanie nweg prgramwania. Dziêki uniwersalnemu wyjœciu AUX, kntrler m e znaleÿæ zastswanie z innymi systemami chrny takimi jak: CCTV, p-p, BAS (building autmatin system). Prdukty wspó³pracuj¹ce / akcesria Czytnik RHF01 Czytnik RHF03 Czytnik RHF10 Czytnik RHF20 Czytnik z anten¹ RADL450 Innwacja Plska sp. z.. Lublañska 34, Kraków, Pland 25 3

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

akcesoria elektryczne

akcesoria elektryczne akcesria elektryczne REGULATORY PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ Czêœæ prezentwanych dtychczas w katalgu wentylatrów jest wypsa na w silniki elektryczne dpuszczaj¹ce m liwœæ regulacji prêdkœci brtwej jedn¹ z pni ej

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu TM innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu SYSTEM Wprowadzenie O systemie System to innowacyjny, wielofunkcyjny system kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków, hal produkcyjnych z możliwością

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND 125 khz, 13,56MHz, 866MHz, 2,45GHz Bliskiego i dalekiego zasięgu 0-14m Sposób odczytu: karta, brelok,tag Wandaloodporne IP CZ 1 CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WANDALOODPORNE WIEGAND

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DOSTĘPU. CZYTNIKI Dalekiego Zasięgu 866MHz. CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU

KONTROLA DOSTĘPU. CZYTNIKI Dalekiego Zasięgu 866MHz.  CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU CZYTNIKI Dalekiego Zasięgu 866MHz www.satie.pl CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU do 5 m (7m) CZYTNIK ZBLIŻENIOWY - GAT Mono 866MHz,Wiegand PIESZYCH 800 x 300 x 50 mm

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - indukcyjny

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Aparat zap³onowy - indukcyjny Opis æwiczeñ Rzdzielaczwy uk³ad zap³nwy Aparat zap³nwy - indukcyjny POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 0 Wypsa enie pdstawwe Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi W³acznik masy

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci

BEZPIECZNE WALIZKI do transportu wartoœci BEZPIECZNE WALIZKI d transprtu wartœci SASZETKA Mdel S 110 190x125x75-175 mm NESESER MA Y Mdel N 400 365x85x255 mm NESESER DU Y Mdel N 500 445x90x310 mm Mdel N 600 445x120x310 mm KUFER MA Y Mdel K 100

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Sprzedaż i dstawa laptpów d jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie Numer głszenia: 133171-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC)

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PRZEMYS OWEJ Firma Rectus Plska Sp. z.., wy³¹czny przedstawiciel firmy Pneumax

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalgwa wentylatrów przeciwwybuchwych wentylatry przeciwwybuchwe EGM Zastswanie Kmry lakiernicze, labratria chemiczne, przemys³ chemiczny, petrchemia itp. Wentylatry prmieniwe EGM prdukwane s¹ zgdnie

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika MIKROFON BEZPRZEWODOWY WM-5225 Dziękujemy za zakup mikrfnu bezprzewdweg marki TOA Electrnics. Aby zapewnić długie i bezprblemwe wykrzystywanie prduktu należy zapznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10

Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 Załącznik 3 - Aparat telefoniczny przewodowy szt.10 - identyfikacja abonenta wywołującego (kompatybilny z FSK/DTMF), - 2-liniowy wyświetlacz LSD z funkcją zegara, zmiana kontrastu, - ksiąŝka telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Symbol Opis Cena Czytniki autonomiczne (program: HAMS-10) RAC-520PEA komunikacyjny 345,00 zł RAC-520PMA RAC-820PE RAC-820PM RAC-920PE RAC-920PM Pojemność pamięci: 1024 użytkowników

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY

STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY Al. Kazimierza Wielkieg 6E 87-800 W³c³awek, POLAND tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55 e-mail: ffice@renex.cm.pl Al. Kazimierza Wielkieg 6E, 87-800 W³c³awek, Pland

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DOSTĘPU. CZYTNIKI dalekiego zasięgu. CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU

KONTROLA DOSTĘPU. CZYTNIKI dalekiego zasięgu.  CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU CZYTNIKI dalekiego zasięgu 866MHz, 2,45GHz www.satie.pl CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU do 5 m (7m) CZYTNIK ZBLIŻENIOWY - GAT Mono 866MHz,Wiegand PIESZYCH 800 x 300

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowe sterowniki uniwersalne SERIA UCS10

Mikroprocesorowe sterowniki uniwersalne SERIA UCS10 Mikrprcesrwe sterwniki uniwersalne SERIA UCS11, UCS12, UCS13 Sterwniki serii s¹ swbdnymi knfigurwalnymi sterwnikami przeznacznymi d sterwania ma³y-mi i œrednimi systemami HVAC. Dziêki m liwœcim prgramwym

Bardziej szczegółowo

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE I AKCESORIA Zawór elektrmagnetyczny LFV (niskprzepływwy) stswany głównie w płączeniu z liniami krplującymi lub mikrzraszaczami unikalna membrana duble-knife z sadnikiem 1/" umżliwiająca

Bardziej szczegółowo

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji

RFID Inventory. Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Innowacyjny, kompleksowy system do inwentaryzacji TM Wprowadzenie Œrodki trwa³e stanowi¹ce maj¹tek firmy bardzo czêsto zmieniaj¹ swoje po³o enie i nie zawsze wracaj¹ w miejsce, z którego zosta³y zabrane.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WIEGAND 125 khz, 13,56MHz, 866MHz, 2,45GHz Bliskiego i dalekiego zasięgu 0-14m Sposób odczytu: karta, brelok,tag Wandaloodporne IP CZ 1 CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE WANDALOODPORNE WIEGAND

Bardziej szczegółowo

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego EMIO PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z.. EMIOTEST 2598 Zestaw py³mierza grawimetryczneg 1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWAÑ PY OMIERZA EMIOTEST 2598 Autmatyczny py³mierz EMIOTEST 2598 jest

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

Warszawa 27 czerwiec 2013

Warszawa 27 czerwiec 2013 1 Nazwa pracwania: Temat: Adres: Prjekt budwlan - wyknawczy Przebudwa i prjekt instalacji elektrycznych sanitariatów w Miejskim Dmu Kultury w Józefwie ul. Kard.Wyszyńskieg 1 Józefów Inwestr: Urząd gminy

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Pomiar ph. pomiar ph. testery ph/redox - szybka i rutynowa kontrola. ECO ph Tester 2. ph Tester 30

Pomiar ph. pomiar ph. testery ph/redox - szybka i rutynowa kontrola. ECO ph Tester 2. ph Tester 30 Pmiar pmiar Kmpletny zestaw um liwiaj¹cy pmiary t miernik, elektrda kmbinwana, czujnik temperatury (wartœæ sil zale y d temperatury) i bufry d kalibracji elektrdy. Rdzaj elektrdy metrycznej nale y dbieraæ

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y KONSTRUKCYJNE

MATERIA Y KONSTRUKCYJNE Mntáže s.r.. Prjektwanie i mntaz systemów ftwltaicznych, dystrybucja kmpnentów MATERIA Y KONSTRUKCYJNE MATERIA Y KONSTRUKCYJNE d wszystkich rdzajów instalacji ftwltaicznych Asrtyment 4/014 4 prfile feruj¹ce

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09 Energia jądrwa Fakty i mity Kazimierz Bdek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagiellński 2008/09 Transmutacja dpalanie zużyteg paliwa jądrweg Transmutacja jądrwa prcesy wywłujące transmutację

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC - do sterowania si³ownikami - tylko do pomieszczeñ suchych - dwa klawisze steruj¹ce - automatyczna blokada nieaktywnego

Bardziej szczegółowo

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła

Korzystniejsze ch³odzenie i ogrzewanie. fan-coile klimakonwektory pompy ciepła Krzystniejsze ch³dzenie i grzewanie. fan-cile klimaknwektry pmpy ciepła hybrydwy system klimatyzacji hybrydwe systemy klimatyzacji Knkrety Jak t zrbiæ? 03 SHERP Pmpy ciep³a 04 SLR+ klimaknwektry inwerterwe

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0

Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 Aplikacja interfejsu ethernetowego UNIV 2.0.2.0 1. Cechy: Interfejs ethernetowy systemu HAPCAN Napięcie zasilania z magistrali 10-24V Pobór prądu z magistrali 65mA Wbudowany moduł EM202, EM203 lub EM203A

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z:

CO TO JEST RFID? SKŁADNIKI SYSTEMU. W podstawowej konfiguracji system składa się z: CO TO JEST RFID? RFID (ang. Radio-frequency identification) jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów

Bardziej szczegółowo

NICE SOLEMYO. para fotokomórek bezprzewodowych z wbudowanym panelem s³onecznym lampa sygnalizacyjna z wbudowanym panelem s³onecznym

NICE SOLEMYO. para fotokomórek bezprzewodowych z wbudowanym panelem s³onecznym lampa sygnalizacyjna z wbudowanym panelem s³onecznym 94 AKCESORIA NICE SOLEMYO zestaw zasilania s³neczneg 98 SOLEMYO NICE SOLEMYO AIR NET SYSTEM para ftkmórek bezprzewdwych z wbudwanym panelem s³necznym lampa sygnalizacyjna z wbudwanym panelem s³necznym

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 1. Metryka Numer wersji: 6.10 Opis: Prgram klasy ERP d Zarządzania Przedsiębirstwem Prawa autrskie: Cpyright (c) 2014-2015 Simple S.A. Pzstałe infrmacje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

master 01 Uniwersalny czytnik RFID UHF Rodzina produktów: SMART RFID

master 01 Uniwersalny czytnik RFID UHF Rodzina produktów: SMART RFID Rodzina produktów: SMART RFID ZasTosowa: KONTROLA DOSTĘPU RETAIL LOGISTYKA SYSTEMY PARKINGOWE Master 01 to wielokrot nagradzany za swe innowacyjne rozwiązania czytnik RFID UHF, opracowany przez polsko-szwajcarską

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Dahua Technology Poland Sp. z o.o. VIDEODOMOFONY

Dahua Technology Poland Sp. z o.o. VIDEODOMOFONY Seria Zdj cie Kod produktu Opis G.R. Cena PLN netto Dostepno VTO1210C-X VTO1210B-X VTO1210A-X Dahua Technology Poland Sp. z o.o. VIDEODOMOFONY STACJE BRAMOWE - SYSTEMY WIELORODZINNE Stacja: Kamera 1.3MPix

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ UOD-DEM-1-501/001 Wsparcie badań naukwych i prac rzwjwych w skali demnstracyjnej DEMONSTRATOR+ Nr Umwy Tytuł prjektu UOD-DEM-1-501/001 Nwczesny demnstratr symulatra dla peratrów pjazdów szynwych zwiększający efektywnść

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE

KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE CZYTNIKI zbliżeniowe RĘCE SWOBODNE Wiegand MIFARE www.satie.pl CZYTNIKI BLISKIEGO ZASIĘGU do 1metra ręce swobodne CZYTNIK ZBLIŻENIOWY - L51 400 x 290 x 50 mm 125 khz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość

Dział II opis przedmiotu zamówienia Urządzenia do Przedszkola Lp. Nazwa urządzenia Ilość Dział II pis przedmitu zamówienia Urządzenia d Przedszkla Lp. Nazwa urządzenia Ilść 1. Laptp: Prcesr (2 rdzeniwy, 4 wątkwy, 2,4 GHz, 3 MB cache) 4 GB szybkiej pamięci RAM DDR3 1600 MHz Dysk twardy pjemnści

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu. terminal biometryczny z kolorowym wyświetlaczem. Terminal biometryczny Virdi AC-5000

Kontrola dostępu. terminal biometryczny z kolorowym wyświetlaczem. Terminal biometryczny Virdi AC-5000 Terminal biometryczny Virdi AC-5000 Detekcja żywej tkanki Odcisk palca Nowy opatentowany czytnik wykrywania fałszywych odcisków palców wykonanych z papieru, folii, silikon i gumy Wygodny w użyciu, nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... wentylatry dachwe CTH..., CTV... Zastswanie Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepwych i przemys³wych, budynków gspdarczych w rlnictwie, etc. Ze wzglêdu na wysk¹ dprnœæ temperaturw¹ zalecane zw³aszcza

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Reguatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabiizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M iwœæ zdefiniwania

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z wideoserwera, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń wideoserwer przed kontaktem z wodą.

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Nice. Szlabany WIDE 24V

Nice. Szlabany WIDE 24V Szlabany Nice Szlabany WIDE Nowa rodzina szlabanów elektromechanicznych serii WIDE do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych, urzêdach, obiektach przemys³owych, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo