Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów rozpoczynaj cych studia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych Warszawa, wersja z dnia 26 wrze±nia 2012

2 Spis tre±ci 1 Ogólne informacje o strukturze studiów II stopnia Kierunki studiów Ogólne informacje o przedmiotach Ogólne wyja±nienia do siatek zaj na wszystkich kierunkach Program studiów na matematyce Siatka studiów drugiego stopnia Wyja±nienia do siatki zaj Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na matematyce Program magisterski Matematyka ogólna Program magisterski Matematyka stosowana Program magisterski Metody matematyczne w nansach Program magisterski Metody matematyczne w ubezpieczeniach Program magisterski Nauczanie matematyki Przedmioty fundamentalne drugiego rzutu Seminaria magisterskie Program studiów na informatyce Siatka zaj studiów drugiego stopnia Wyja±nienia do siatki zaj Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na informatyce Lista staªych przedmiotów obieralnych Wa»niak, czyli masa dodatkowych informacji Program studiów na bioinformatyce Siatka zaj studiów drugiego stopnia Studia równolegªe na informatyce i matematyce 16

3 1 Ogólne informacje o strukturze studiów II stopnia 1.1 Kierunki studiów Wydziaª MIM prowadzi trzy kierunki studiów II stopnia: bioinformatyk (od roku 2011/12, wspólnie z wydziaªami Biologii i Fizyki), informatyk oraz matematyk. Niniejszy informator dotyczy wyª cznie kierunków informatyka i matematyka, opis kierunku bioinformatyka znajduje si w odr bnym informatorze. Ta wersja informatora jest przeznaczona dla studentów rozpoczynaj cych studia II stopnia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych. Studenci, którzy rozpocz li studia II stopnia wcze±niej, powinni korzysta z poprzedniej edycji informatora Studia stacjonarne drugiego stopnia s dwuletnie. Obj te s programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy»szego Zamawianie ksztaªcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych wspóªnansowanym przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoªecznego. W jego ramach najlepsi studenci b d otrzymywa stypendia, do 1000 PLN miesi cznie. Wi cej informacji na 1.2 Ogólne informacje o przedmiotach W programach studiów znajduj si nast puj ce przedmioty: przedmioty kierunkowe, seminaria monograczne, seminaria magisterskie, przedmioty spoza podstawowego kierunku studiów, tzw. ogólnouniwersyteckie. Katalog wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Wydziaª MIM znajduje si na stronie internetowej Katalog Publiczny USOSweb (najwygodniej przej± w drzewie jednostek do listy przedmiotów oferowanych przez Wydziaª MIM). W katalogu ka»dy przedmiot ma swój unikatowy kod. Kody przedmiotów oferowanych przez Wydziaª MIM zaczynaj si od przedrostka Ogólne wyja±nienia do siatek zaj na wszystkich kierunkach W tabelach siatek zaj przyj to nast puj ce oznaczenia: w wykªad, wiczenia, lab laboratorium, sem seminaria; w kolumnach liczba godzin w semestrze; zal forma zaliczenia przedmiotu: e egzamin, zo zaliczenie na ocen ; z zaliczenie. Tygodniowy wymiar zaj z poszczególnych przedmiotów otrzymuje si, dziel c liczby godzin podane tabeli przez 15. Godzina oznacza tu godzin lekcyjn, tzn. 45 minut. Kody przedmiotów W katalogu przedmiotów USOSweb ka»dy przedmiot ma swój unikatowy kod, który jest podstawowym narz dziem do identykacji przedmiotu i rozpoznawania czy student zaliczyª wªa±ciwy przedmiot 1. 1 Tzn. odpowiedni przedmiot na Wydziale MIM, a nie np. przedmiot na innym Wydziale, który ma wprawdzie t sam nazw, ale zupeªnie inny program i poziom trudno±ci. 1

4 2 Program studiów na matematyce 2.1 Siatka studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Fakultatywny / monograczny 1 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny 2 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny 5 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny 9 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj Wyja±nienia do siatki zaj Student studiów II stopnia powinien uzyska zaliczenia co najmniej 7 przedmiotów fundamentalnych II rzutu (ª cznie z przedmiotami, które zaliczyª na studiach I stopnia), z czego co najmniej 6 do ko«ca I roku. Informator studiów I stopnia mówi,»e student, który chciaªby podj studia II stopnia na matematyce, powinien na III roku studiów zaliczy co najmniej trzy przedmioty fundamentalne II rzutu; tak wiec powy»sza reguªa w standardowej sytuacji powinna oznacza konieczno± zaliczenia trzech takich przedmiotów na I roku studiów II stopnia i jednego na II roku. Lista 10 przedmiotów fundamentalnych II rzutu podana jest w punkcie 2.3. W tabeli s one oznaczone symbolem ( ). Wskazany podziaª zalicze«takich przedmiotów pomi dzy semestry jest tylko sugerowany, inny wybór te» jest dopuszczalny. Uwaga: Do uzyskania dyplomu magistra konieczne jest zaliczenie (na etapie licencjackim lub magisterskim) Funkcji analitycznych oraz Analizy funkcjonalnej I. Przedmioty fakultatywne s w staªej ofercie wydziaªu (ich list mo»na odnale¹ tutaj). Lista przedmiotów monogracznych dla kierunku matematyka jest ustalana co roku. Ponadto jako przedmioty fakultatywne/monograczne student mo»e zaliczy do 2 wykªadów z grupy Przedmioty obieralne dla informatyki lub grupy Przedmioty obieralne staªe dla informatyki. Zaliczenie jako przedmiotu fakultatywnego/monogracznego takiego przedmiotu, który nie jest oferowany przez Wydziaª MIM, wymaga uzyskania zgody Dziekana. 2

5 Uwaga: Wybory zaliczanych przedmiotów musz by uzgodnione z prowadz cymi seminarium magisterskie lub z promotorem pracy magisterskiej. Przedmioty ogólnouniwersyteckie mo»na zalicza w dowolnych dost pnych formach (wykªad, wykªad z wiczeniami, konwersatorium, seminarium etc.), w dowolnie wybranym semestrze studiów drugiego stopnia. 2.2 Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na matematyce 1. Rozpoczynaj c studia II stopnia na kierunku Matematyka student wybiera program magisterski (specjalno± ) oraz jedn z oferowanych dla tego programu specjalizacji, w ramach której jest zobowi zany zaliczy w trakcie studiów okre±lony zestaw przedmiotów. Uwaga: Studentów rozpoczynaj cych studia II stopnia w roku 2012/13 i latach pó¹niejszych, obowi zuj nowe wymagania i siatki nast puj cych programów magisterskich: Matematyka stosowana, Metody matematyczne w nansach, Metody matematyczne w ubezpieczeniach, opisane w dalszych podrozdziaªach. 2. Programy magisterskie i specjalizacje s ±ci±le zwi zane z seminariami magisterskimi (lista seminariów znajduje si w podrozdziale 2.4). Wybór programu i specjalizacji okre±la seminarium lub seminaria magisterskie, na jakie student mo»e zosta przyj ty. Rejestracja na seminarium magisterskie wyznacza program magisterski i specjalizacj, której wymagania programowe student jest obowi zany realizowa na ka»dym roku studiów (wyj tkiem jest seminarium Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe, przypisane do dwóch programów). Studenci wpisani na program magisterski Nauczanie matematyki realizuj wymagania tego programu, niezale»nie od wyboru seminarium magisterskiego. 3. Z ka»d specjalizacj (programem) zwi zane s zaªo»enia, tj. przedmioty, jakie nale»y zaliczy przed rozpocz ciem studiów II stopnia. Je±li student z przyczyn od niego niezale»nych nie mógª wcze±niej zaliczy wskazanych zaªo»e«, Dziekan mo»e uzna zaliczenie przedmiotów, które uzna za równowa»ne przedmiotom wymienionym w zaªo»eniach, lub zezwoli na zaliczanie wskazanych przedmiotów w trakcie studiów II stopnia. Brakuj ce zaªo»enia nale»y uzupeªni w ci gu I roku studiów. Zaliczenie przedmiotów wymienionych w zaªo»eniach, lub im równowa»nych, jest niezb dne dla uzyskania dyplomu w zakresie danej specjalizacji. 3

6 Legenda: F wykªad fundamentalny II rzutu, fak wykªad fakultatywny, mon wykªad monograczny Program magisterski Matematyka ogólna Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki. Student studiuj cy wg. tego programu wybiera specjalizacj i powi zane z ni seminarium magisterskie. W ramach specjalizacji jest zobowi zany do zaliczenia 24 wskazanych wykªadów fakultatywnych, w tym wykªadów fundamentalnych drugiego rzutu. Wybór pozostaªych przedmiotów nale»y uzgodni z prowadz cymi seminarium magisterskie lub z promotorem pracy magisterskiej, zgodnie z siatk zaj przedstawion wy»ej. Lista specjalizacji programu magisterskiego Matematyka ogólna Analiza matematyczna Zestaw: Seminarium mgr: Funkcje analityczne I (F), Analiza funkcjonalna I (F) Analiza funkcjonalna II (fak) Równania ró»niczkowe cz stkowe I (F) Geometria ró»niczkowa I (F) Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe Równania ró»niczkowe zwyczajne i ukªady dynamiczne Zestaw: Seminarium mgr: Analiza funkcjonalna I (F), Funkcje analityczne (F) Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych (F) Ukªady dynamiczne (fak) Modele matem. biologii i medycyny lub Modele matem. mechaniki klasycznej (fak) Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe Topologia i teoria mnogo±ci Zestaw: Seminarium mgr: Topologia II (F), Funkcje analityczne (F) 2 wykªady do wyboru spo±ród nast puj cych: Geometria ró»niczkowa I (F) Teoria mnogo±ci (fak) Logika matematyczna (fak) Topologia algebraiczna (fak) Geometria algebraiczna (fak) Topologia i teoria mnogo±ci Topologia i geometria rozmaito±ci Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Topologia II (F) 2 wykªady do wyboru spo±ród nast puj cych: Geometria ró»niczkowa I (F) Teoria mnogo±ci (fak) Topologia algebraiczna I (fak) Geometria algebraiczna (fak) Topologia i geometria rozmaito±ci 4

7 Algebra Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Topologia II (F) Algebra III (fak) Teoria mnogo±ci (fak) Topologia algebraiczna I lub Geometria algebraiczna (fak) Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania Probabilistyka Zestaw: Seminarium mgr: Funkcje analityczne (F), Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej I (F) Procesy stochastyczne (fak) Rachunek prawdopodobie«stwa Dyskretne metody matematyki i kryptograa Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Funkcje analityczne (F) Matematyka dyskretna (F) Teoria liczb (fak) Kryptograa (fak) Teoria liczb i kryptograa Matematyka w informatyce Zestaw: Seminaria mgr: Funkcje analityczne (F), Matematyka dyskretna (F) Logika matematyczna (fak) Modele oblicze«(fak) Systemy decyzyjne (fak) Optymalizacja I (fak) lub Logika stosowana (mon) Matematyka w informatyce lub Molekularna biologia obliczeniowa (studenci zaliczaj cy to seminarium s zobowi zani zaliczy na I roku, jako jeden z przedmiotów fakultatywnych/monogracznych, wykªad Wst p do biologii obliczeniowej M03BO) Matematyka elementarna z wy»szego punktu widzenia Zestaw: Seminaria mgr: Algebra II (F), Matematyka dyskretna (F) Geometria I (fak) Geometria II (fak) Teoria liczb (fak) Wybrane zagadnienia geometrii lub Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania Program magisterski Matematyka stosowana Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie matematyki stosowanej. W ramach programu dost pne s nast puj ce cztery specjalizacje: 5

8 1. Analiza w Modelach Matematycznych Nauk Przyrodniczych Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Jako±ciowa teoria równ. ró»n. zwycz. (F) lub Równania ró»niczkowe cz stkowe I (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Geometria ró»niczkowa I Wst p do analizy stochastycznej Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I (jeden z ostatnich dwóch przedmiotów powinien by zrealizowany w ramach zaªo»e«) Ponadto: Co najmniej cztery wykªady fakultatywne z poni»szej listy Analiza funkcjonalna II Matematyka obliczeniowa II Modele matematyczne mechaniki klasycznej Numeryczne równania ró»niczkowe Równania ró»niczkowe cz stkowe II Ukªady dynamiczne I Seminarium mgr: Równania ró»niczkowe cz stkowe i ich zastosowania Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC1 lub e 6 Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ Geometria ró»niczkowa I GR e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Wst p do analizy stochastycznej WAS e 6 Wykªad fakultatywny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Równ. ró»n. cz stk. i ich zastos D09RC z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Równ. ró»n. cz stk. i ich zastos D09RC z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 6

9 2. Matematyka Obliczeniowa Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Graka komputerowa I Numeryczne równania ró»niczkowe Teoria aproksymacji Zªo»ono± obliczeniowa procesów ci gªych Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy Analiza funkcjonalna II Matematyka obliczeniowa II Modele matematyczne w biologii i medycynie Obliczenia naukowe Optymalizacja II Równania ró»niczkowe cz stkowe II Symulacje stochastyczne Wst p do teorii gier Seminarium mgr: Metody numeryczne Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Numeryczne równania ró»niczkowe NRR e 6 Teoria aproksymacji TAP e 6 Graka komputerowa I GK e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Zªo»ono± obliczeniowa procesów ci gªych ZOP e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Metody numeryczne D96MN z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Metody numeryczne D96MN z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 7

10 3. Metody Matematyczne w Biologii i Naukach Spoªecznych Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Analiza funkcjonalna I Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Modele matematyczne biologii i medycyny Wst p do teorii gier Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy: Mikroekonomia Modele matematyczne w mechanice klasycznej Obliczenia naukowe Optymalizacja II Symulacje stochastyczne Teoria sterowania Wst p do analizy stochastycznej Seminaria mgr: Modele matematyczne w biologii i naukach spoªecznych lub Molekularna biologia obliczeniowa (studenci zaliczaj cy to seminarium s zobowi zani zaliczy na I roku, jako jeden z przedmiotów fakultatywnych/monogracznych, wykªad Wst p do biologii obliczeniowej) Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ e 6 Wst p do teorii gier WTG e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Modele matematyczne biologii i medycyny MBM e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 2 Studenci zaliczaj cy seminarium magisterskie Molekularna biologia obliczeniowa s zobowi zani zaliczy jako ten przedmiot wykªad Wst p do biologii obliczeniowej M03BO 8

11 4. Statystyka Matematyczna Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Wst p do analizy stochastycznej Fakultatywne: Statystyka II Symulacje stochastyczne Teoria decyzji statystycznych Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy Ekonometria Mikroekonomia Optymalizacja II Procesy stochastyczne Szeregi czasowe I Teoria ryzyka w ubezpieczeniach Teoria sterowania Wst p do teorii gier Seminarium mgr: Statystyka matematyczna i jej zastosowania Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Teoria decyzji statystycznych TDS e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Statystyka II ST e 6 Symulacje stochastyczne SST e 6 Wst p do analizy stochastycznej WAS e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Statystyka mat. i jej zastosowania D96ST z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Statystyka mat. i jej zastosowania D96ST z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 9

12 2.2.3 Program magisterski Metody matematyczne w nansach Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w nansach Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej (F) Wst p do matematyki nansowej i ubezpieczeniowej (dawna nazwa: Rynki kapitaªowe, fak) Wykªady obowi zkowe: Fundamentalne II rzutu: Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Analiza portfelowa I In»ynieria nansowa Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Ponadto: Co najmniej dwa wykªady z poni»szej listy: Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych II (oferowany co 2 lata) Optymalizacja II Symulacje stochastyczne Seminaria mgr: Matematyka nansowa Metody probabilistyczne w nansach Modele matematyczne w nansach Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Funkcje analityczne FAN e 6 In»ynieria nansowa IFI e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Modele mat. rynków instrumentów poch. I IP e 6 Analiza portfelowa I AP e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 10

13 2.2.4 Program magisterski Metody matematyczne w ubezpieczeniach Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w ubezpieczeniach Optymalizacja I (fak) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej (F) Wst p do matematyki nansowej i ubezpieczeniowej (dawna nazwa: Rynki kapitaªowe, fak) Wykªady obowi zkowe: Fundamentalne II rzutu: Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Matematyka w ubezpieczeniach»yciowych Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Statystyka II Teoria ryzyka w ubezpieczeniach Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy: Analiza portfelowa I Mikroekonomia Optymalizacja II Procesy stochastyczne Symulacje stochastyczne Wst p do teorii gier oraz jeden rok seminarium magisterskiego Statystyka matematyczna i jej zastosowania lub Rachunek prawdopodobie«stwa zaliczanego jako seminarium monograczne. Seminarium mgr: Matematyka ubezpieczeniowa Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Funkcje analityczne FAN e 6 Matematyka w ubezpieczeniach»yciowych MUZ e 6 Teoria ryzyka w ubezpieczeniach TRU e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Modele mat. rynków instrumentów poch. I IP e 6 Statystyka II ST e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub mono- 11

14 graczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie Program magisterski Nauczanie matematyki Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie nauczania matematyki lub magistra matematyki. W ramach programu magisterskiego nale»y zaliczy, ª cznie na etapie licencjackim i magisterskim, nast puj ce przedmioty: Teoria liczb (fak) lub Kryptograa (fak) Geometria I (fak) Geometria II (fak) Metodyka nauczania algebry (fak) Metodyka nauczania geometrii (fak) Metodyka nauczania informatyki I (fak) (nowy wymóg, wcze±niej nieobowi zuj cy) Metodyka nauczania rachunku prawdopodobie«stwa oraz 120 godzin wykªadów z wiczeniami (lub laboratorium) z zyki, zako«czonych egzaminami. W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich nale»y ponadto zaliczy, ª cznie na etapie licencjackim i magisterskim, nast puj ce przedmioty: Pedagogika co najmniej 75 godz. Psychologia - co najmniej 75 godz. Historia matematyki I Historia matematyki II Ponadto: przedmioty uzupeªniaj ce 60 godz. okre±lone w Rozporz dzeniu MENiS z dnia , rozdz. VI, ust. B p. 4 tabeli. Przedmiotów tych WMIM nie organizuje, zainteresowani studenci musz zaliczy je w innych jednostkach UW. Poza wymienionymi przedmiotami nale»y zaliczy praktyki pedagogiczne w zakresie specjalno±ci gªównej (matematyka, 180 godzin) i praktyki w zakresie specjalno±ci dodatkowej (informatyka, 45 godzin). Uwaga: Szczegóªy tego programu mog ulec zmianie po wydaniu przez ministra wªa±ciwego dla spraw szkolnictwa wy»szego nowego rozporz dzenia o standardach ksztaªcenia nauczycieli. 12

15 2.3 Przedmioty fundamentalne drugiego rzutu T nazw okre±la si przedmioty, po±wi cone bardziej zaawansowanym dziaªom wspóªczesnej matematyki, maj - cym zasadnicze znaczenie zarówno w ró»nych gaª ziach matematyki teoretycznej, jak i w ró»norodnych powa»nych zastosowaniach matematyki w zyce, technice, ekonomii i innych dziedzinach. Dobra znajomo± pewnej liczby tych przedmiotów jest nieodzowna dla ka»dego, kto chce powa»nie my±le o gª bszym studiowaniu matematyki lub jej licznych zastosowa«; jest tak»e punktem wyj±cia do samodzielnej nauki wielu bardziej szczegóªowych i wyspecjalizowanych dziaªów matematyki. W skªad tej puli przedmiotów wchodz 1. Algebra II AG2 2. Analiza funkcjonalna I AF1 3. Funkcje analityczne FAN 4. Geometria ró»niczkowa I GR1 5. Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych RRJ 6. Matematyka dyskretna MAD 7. Rachunek prawdopodobie«stwa II RP2 8. Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC1 9. Topologia II TP2 10. Wst p do analizy stochastycznej WAS 2.4 Seminaria magisterskie 1. Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe D96AM 2. Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania D96AL 3. Matematyka w informatyce D96MI 4. Matematyka nansowa D11MF 5. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM 6. Metody numeryczne D96MN 7. Metody probabilistyczne w nansach D05MPF 8. Modele matematyczne w biologii i naukach spoªecznych D10MBS 9. Modele matematyczne w nansach D11MMF 10. Molekularna biologia obliczeniowa D97MB 11. Rachunek prawdopodobie«stwa D96RP 12. Równania ró»niczkowe cz stkowe i ich zastosowania D09RC 13. Statystyka matematyczna i jej zastosowania D96ST 14. Teoria liczb i kryptograa D06TLK 15. Topologia i geometria rozmaito±ci D97TA 16. Topologia i teoria mnogo±ci D96TO 17. Wybrane zagadnienia geometrii D96GE Opisy wszystkich seminariów mo»na odszuka na tej stronie. 13

16 3 Program studiów na informatyce 3.1 Siatka zaj studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w lab sem zal w lab sem zal ECTS Logika dla informatyków e 6 Metody realizacji j zyków programowania e 9 Wybrane zagadnienia informatyki 30 z 2 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Zªo»ono± obliczeniowa e 6 Programowanie wspóªbie»ne i rozproszone e 9 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Seminarium magisterskie 30 z 2,5 Š cznie I rok ,5 II rok studiów II stopnia Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok ,5 Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj Wyja±nienia do siatki zaj Lista przedmiotów obieralnych jest ustalana co roku. Instytut Informatyki oferuje szeroki zestaw tych przedmiotów, co pozwala studentom dostosowa program studiów do swoich zainteresowa«. W skªad przedmiotów obieralnych wchodz tak»e staªe przedmioty obieralne (patrz lista podana w punkcie 3.3). Dla studentów studiów drugiego stopnia jedyn wyró»niaj c cech staªych przedmiotów obieralnych jest to,»e s oferowane corocznie. Ponadto jako przedmioty obieralne student mo»e zaliczy do 2 wykªadów z listy przedmiotów kierunku matematyka (obowi zkowych, fakultatywnych lub monogracznych) oprócz: 1. Przedmiotów z I roku matematyki, 2. Analizy matematycznej II bAM3, 3. Analizy matematycznej II bAM4, 4. Matematyki obliczeniowej bMOB, 5. Matematyki dyskretnej MAD, 6. Baz danych BAD, 7. Programowania obiektowego i C POC, 8. Wst pu do systemów operacyjnych i sieci komputerowych M00SO, 9. Wst pu do algorytmów i struktur danych ASD. Studenci studiów drugiego stopnia na informatyce mog zamiast pojedynczego semestralnego przedmiotu obieralnego zaliczy roczne seminarium projektowe oferowane w danym roku akademickim na informatyce. W jednym 14

17 roku akademickim mo»na zaliczy tylko jedno seminarium projektowe. Seminaria projektowe na informatyce s przedmiotami zwi zanymi z projektami badawczymi prowadzonymi w danym roku akademickim w Instytucie Informatyki. Zaliczenie jako przedmiotu obieralnego takiego przedmiotu, który nie jest oferowany przez Wydziaª MIM, wymaga uzyskania zgody Dziekana Uwaga: Uczestnicy seminariów magisterskich musz uzgadnia wybory zaliczanych przedmiotów z prowadz cymi seminarium lub promotorem pracy magisterskiej. Przedmioty ogólnouniwersyteckie mo»na zalicza w dowolnych dost pnych formach (wykªad, wykªad z wiczeniami, konwersatorium, seminarium etc.), w dowolnie wybranym semestrze studiów drugiego stopnia. 3.2 Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na informatyce 1. Program pierwszego semestru zawiera obowi zkowy przedmiot o specjalnym charakterze - Wybrane zagadnienia informatyki - na kolejne spotkania s zapraszani opiekunowie poszczególnych seminariów magisterskich. Dzi ki temu, pod koniec pierwszego semestru, studenci maj peªn wiedz o oferowanych seminariach. Uªatwia to wybór tego, na które b d ucz szcza przez nast pne trzy semestry. 2. Studenci pisz prac magistersk pod kierunkiem wybranego opiekuna. Najcz ±ciej jest to jeden z prowadz - cych seminarium magisterskie, na które ucz szcza pisz cy prac student, ale nie jest to wymóg konieczny. Opiekunem mo»e by osoba prowadz ca inne seminarium (to rzadki przypadek, w takiej sytuacji raczej zmienia si seminarium) lub osoba maj ca stosowne uprawnienia, ale spoza grona prowadz cych seminaria magisterskie. 3.3 Lista staªych przedmiotów obieralnych Algorytmika Algorytmy tekstowe Kompresja danych - wprowadzenie Programowanie w logice Systemy ucz ce si Sztuczna inteligencja i systemy doradcze Teoria informacji Werykacja wspomagana komputerowo Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych Wst p do biologii obliczeniowej Zaawansowane bazy danych Zaawansowane systemy operacyjne aALG M09ALT M09KDW aPLO M09SUS aSID M03TI M09WWK M09WSS M03BO M09ZBD M09ZSO 3.4 Wa»niak, czyli masa dodatkowych informacji Na stronie mo»na znale¹ bardzo wiele dodatkowych informacji o prowadzonych na informatyce przedmiotach do wyboru, mo»liwo±ciach wyboru programu studiów na studiach drugiego stopnia itp. Mo»na te» na tej stronie znale¹ bardzo wiele materiaªów dydaktycznych, uªatwiaj cych samodzieln nauk, wspomagaj cych uczestnictwo w wykªadach itd. Dlatego: gor co t stron studentom informatyki polecamy. 15

18 4 Program studiów na bioinformatyce 4.1 Siatka zaj studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w lab sem zal w lab sem zal ECTS Metody biologii strukturalnej e 5 Architektura du»ych projektów bioinformatycznych e 5 Projektowanie leków e 5 Systemy wiedzy e 7 Przedmiot obieralny e 6 Metody wirtualnej rzeczywisto±ci w bioinformatyce e 5 Statystyczna analiza danych e 6 Podstawy medycyny molekularnej e 5 Przedmiot obieralny e 6 Seminarium magisterskie z 4 Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60 zo 6 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Genomika porównawcza e 6 Modelowanie zªo»onych systemów biologicznych e 7 Technologie w skali genomowej e 7 Seminarium magisterskie z 4 Pracownia magisterska zo 16 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Przedmioty obieralne to przedmioty, wybrane z oferty przedmiotów wydziaªów MIM, Fizyki i Biologii. 5 Studia równolegªe na informatyce i matematyce Student studiuj cy jednocze±nie matematyk i informatyk na studiach II stopnia mo»e ubiega si o uwzgl dnienie niektórych zalicze«przedmiotów tego etapu dwukrotnie na poczet ka»dego z obu równolegle studiowanych programów (decyzje podejmuje Dziekan). Mo»liwe jest zaliczenie rocznego seminarium magisterskiego na informatyce tak»e jako seminarium monogracznego na matematyce oraz jednoczesne podpi cie do 3 zaliczonych wykªadów pod obydwa programy - z uwzgl dnieniem reguª zaliczania przedmiotów z innego kierunku opisanych w punktach i

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo