Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów rozpoczynaj cych studia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych Warszawa, wersja z dnia 26 wrze±nia 2012

2 Spis tre±ci 1 Ogólne informacje o strukturze studiów II stopnia Kierunki studiów Ogólne informacje o przedmiotach Ogólne wyja±nienia do siatek zaj na wszystkich kierunkach Program studiów na matematyce Siatka studiów drugiego stopnia Wyja±nienia do siatki zaj Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na matematyce Program magisterski Matematyka ogólna Program magisterski Matematyka stosowana Program magisterski Metody matematyczne w nansach Program magisterski Metody matematyczne w ubezpieczeniach Program magisterski Nauczanie matematyki Przedmioty fundamentalne drugiego rzutu Seminaria magisterskie Program studiów na informatyce Siatka zaj studiów drugiego stopnia Wyja±nienia do siatki zaj Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na informatyce Lista staªych przedmiotów obieralnych Wa»niak, czyli masa dodatkowych informacji Program studiów na bioinformatyce Siatka zaj studiów drugiego stopnia Studia równolegªe na informatyce i matematyce 16

3 1 Ogólne informacje o strukturze studiów II stopnia 1.1 Kierunki studiów Wydziaª MIM prowadzi trzy kierunki studiów II stopnia: bioinformatyk (od roku 2011/12, wspólnie z wydziaªami Biologii i Fizyki), informatyk oraz matematyk. Niniejszy informator dotyczy wyª cznie kierunków informatyka i matematyka, opis kierunku bioinformatyka znajduje si w odr bnym informatorze. Ta wersja informatora jest przeznaczona dla studentów rozpoczynaj cych studia II stopnia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych. Studenci, którzy rozpocz li studia II stopnia wcze±niej, powinni korzysta z poprzedniej edycji informatora Studia stacjonarne drugiego stopnia s dwuletnie. Obj te s programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy»szego Zamawianie ksztaªcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych wspóªnansowanym przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoªecznego. W jego ramach najlepsi studenci b d otrzymywa stypendia, do 1000 PLN miesi cznie. Wi cej informacji na 1.2 Ogólne informacje o przedmiotach W programach studiów znajduj si nast puj ce przedmioty: przedmioty kierunkowe, seminaria monograczne, seminaria magisterskie, przedmioty spoza podstawowego kierunku studiów, tzw. ogólnouniwersyteckie. Katalog wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Wydziaª MIM znajduje si na stronie internetowej Katalog Publiczny USOSweb (najwygodniej przej± w drzewie jednostek do listy przedmiotów oferowanych przez Wydziaª MIM). W katalogu ka»dy przedmiot ma swój unikatowy kod. Kody przedmiotów oferowanych przez Wydziaª MIM zaczynaj si od przedrostka Ogólne wyja±nienia do siatek zaj na wszystkich kierunkach W tabelach siatek zaj przyj to nast puj ce oznaczenia: w wykªad, wiczenia, lab laboratorium, sem seminaria; w kolumnach liczba godzin w semestrze; zal forma zaliczenia przedmiotu: e egzamin, zo zaliczenie na ocen ; z zaliczenie. Tygodniowy wymiar zaj z poszczególnych przedmiotów otrzymuje si, dziel c liczby godzin podane tabeli przez 15. Godzina oznacza tu godzin lekcyjn, tzn. 45 minut. Kody przedmiotów W katalogu przedmiotów USOSweb ka»dy przedmiot ma swój unikatowy kod, który jest podstawowym narz dziem do identykacji przedmiotu i rozpoznawania czy student zaliczyª wªa±ciwy przedmiot 1. 1 Tzn. odpowiedni przedmiot na Wydziale MIM, a nie np. przedmiot na innym Wydziale, który ma wprawdzie t sam nazw, ale zupeªnie inny program i poziom trudno±ci. 1

4 2 Program studiów na matematyce 2.1 Siatka studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Fakultatywny / monograczny 1 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny 2 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny 5 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny 9 ( ) e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj Wyja±nienia do siatki zaj Student studiów II stopnia powinien uzyska zaliczenia co najmniej 7 przedmiotów fundamentalnych II rzutu (ª cznie z przedmiotami, które zaliczyª na studiach I stopnia), z czego co najmniej 6 do ko«ca I roku. Informator studiów I stopnia mówi,»e student, który chciaªby podj studia II stopnia na matematyce, powinien na III roku studiów zaliczy co najmniej trzy przedmioty fundamentalne II rzutu; tak wiec powy»sza reguªa w standardowej sytuacji powinna oznacza konieczno± zaliczenia trzech takich przedmiotów na I roku studiów II stopnia i jednego na II roku. Lista 10 przedmiotów fundamentalnych II rzutu podana jest w punkcie 2.3. W tabeli s one oznaczone symbolem ( ). Wskazany podziaª zalicze«takich przedmiotów pomi dzy semestry jest tylko sugerowany, inny wybór te» jest dopuszczalny. Uwaga: Do uzyskania dyplomu magistra konieczne jest zaliczenie (na etapie licencjackim lub magisterskim) Funkcji analitycznych oraz Analizy funkcjonalnej I. Przedmioty fakultatywne s w staªej ofercie wydziaªu (ich list mo»na odnale¹ tutaj). Lista przedmiotów monogracznych dla kierunku matematyka jest ustalana co roku. Ponadto jako przedmioty fakultatywne/monograczne student mo»e zaliczy do 2 wykªadów z grupy Przedmioty obieralne dla informatyki lub grupy Przedmioty obieralne staªe dla informatyki. Zaliczenie jako przedmiotu fakultatywnego/monogracznego takiego przedmiotu, który nie jest oferowany przez Wydziaª MIM, wymaga uzyskania zgody Dziekana. 2

5 Uwaga: Wybory zaliczanych przedmiotów musz by uzgodnione z prowadz cymi seminarium magisterskie lub z promotorem pracy magisterskiej. Przedmioty ogólnouniwersyteckie mo»na zalicza w dowolnych dost pnych formach (wykªad, wykªad z wiczeniami, konwersatorium, seminarium etc.), w dowolnie wybranym semestrze studiów drugiego stopnia. 2.2 Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na matematyce 1. Rozpoczynaj c studia II stopnia na kierunku Matematyka student wybiera program magisterski (specjalno± ) oraz jedn z oferowanych dla tego programu specjalizacji, w ramach której jest zobowi zany zaliczy w trakcie studiów okre±lony zestaw przedmiotów. Uwaga: Studentów rozpoczynaj cych studia II stopnia w roku 2012/13 i latach pó¹niejszych, obowi zuj nowe wymagania i siatki nast puj cych programów magisterskich: Matematyka stosowana, Metody matematyczne w nansach, Metody matematyczne w ubezpieczeniach, opisane w dalszych podrozdziaªach. 2. Programy magisterskie i specjalizacje s ±ci±le zwi zane z seminariami magisterskimi (lista seminariów znajduje si w podrozdziale 2.4). Wybór programu i specjalizacji okre±la seminarium lub seminaria magisterskie, na jakie student mo»e zosta przyj ty. Rejestracja na seminarium magisterskie wyznacza program magisterski i specjalizacj, której wymagania programowe student jest obowi zany realizowa na ka»dym roku studiów (wyj tkiem jest seminarium Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe, przypisane do dwóch programów). Studenci wpisani na program magisterski Nauczanie matematyki realizuj wymagania tego programu, niezale»nie od wyboru seminarium magisterskiego. 3. Z ka»d specjalizacj (programem) zwi zane s zaªo»enia, tj. przedmioty, jakie nale»y zaliczy przed rozpocz ciem studiów II stopnia. Je±li student z przyczyn od niego niezale»nych nie mógª wcze±niej zaliczy wskazanych zaªo»e«, Dziekan mo»e uzna zaliczenie przedmiotów, które uzna za równowa»ne przedmiotom wymienionym w zaªo»eniach, lub zezwoli na zaliczanie wskazanych przedmiotów w trakcie studiów II stopnia. Brakuj ce zaªo»enia nale»y uzupeªni w ci gu I roku studiów. Zaliczenie przedmiotów wymienionych w zaªo»eniach, lub im równowa»nych, jest niezb dne dla uzyskania dyplomu w zakresie danej specjalizacji. 3

6 Legenda: F wykªad fundamentalny II rzutu, fak wykªad fakultatywny, mon wykªad monograczny Program magisterski Matematyka ogólna Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki. Student studiuj cy wg. tego programu wybiera specjalizacj i powi zane z ni seminarium magisterskie. W ramach specjalizacji jest zobowi zany do zaliczenia 24 wskazanych wykªadów fakultatywnych, w tym wykªadów fundamentalnych drugiego rzutu. Wybór pozostaªych przedmiotów nale»y uzgodni z prowadz cymi seminarium magisterskie lub z promotorem pracy magisterskiej, zgodnie z siatk zaj przedstawion wy»ej. Lista specjalizacji programu magisterskiego Matematyka ogólna Analiza matematyczna Zestaw: Seminarium mgr: Funkcje analityczne I (F), Analiza funkcjonalna I (F) Analiza funkcjonalna II (fak) Równania ró»niczkowe cz stkowe I (F) Geometria ró»niczkowa I (F) Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe Równania ró»niczkowe zwyczajne i ukªady dynamiczne Zestaw: Seminarium mgr: Analiza funkcjonalna I (F), Funkcje analityczne (F) Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych (F) Ukªady dynamiczne (fak) Modele matem. biologii i medycyny lub Modele matem. mechaniki klasycznej (fak) Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe Topologia i teoria mnogo±ci Zestaw: Seminarium mgr: Topologia II (F), Funkcje analityczne (F) 2 wykªady do wyboru spo±ród nast puj cych: Geometria ró»niczkowa I (F) Teoria mnogo±ci (fak) Logika matematyczna (fak) Topologia algebraiczna (fak) Geometria algebraiczna (fak) Topologia i teoria mnogo±ci Topologia i geometria rozmaito±ci Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Topologia II (F) 2 wykªady do wyboru spo±ród nast puj cych: Geometria ró»niczkowa I (F) Teoria mnogo±ci (fak) Topologia algebraiczna I (fak) Geometria algebraiczna (fak) Topologia i geometria rozmaito±ci 4

7 Algebra Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Topologia II (F) Algebra III (fak) Teoria mnogo±ci (fak) Topologia algebraiczna I lub Geometria algebraiczna (fak) Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania Probabilistyka Zestaw: Seminarium mgr: Funkcje analityczne (F), Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej I (F) Procesy stochastyczne (fak) Rachunek prawdopodobie«stwa Dyskretne metody matematyki i kryptograa Zestaw: Seminarium mgr: Algebra II (F), Funkcje analityczne (F) Matematyka dyskretna (F) Teoria liczb (fak) Kryptograa (fak) Teoria liczb i kryptograa Matematyka w informatyce Zestaw: Seminaria mgr: Funkcje analityczne (F), Matematyka dyskretna (F) Logika matematyczna (fak) Modele oblicze«(fak) Systemy decyzyjne (fak) Optymalizacja I (fak) lub Logika stosowana (mon) Matematyka w informatyce lub Molekularna biologia obliczeniowa (studenci zaliczaj cy to seminarium s zobowi zani zaliczy na I roku, jako jeden z przedmiotów fakultatywnych/monogracznych, wykªad Wst p do biologii obliczeniowej M03BO) Matematyka elementarna z wy»szego punktu widzenia Zestaw: Seminaria mgr: Algebra II (F), Matematyka dyskretna (F) Geometria I (fak) Geometria II (fak) Teoria liczb (fak) Wybrane zagadnienia geometrii lub Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania Program magisterski Matematyka stosowana Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie matematyki stosowanej. W ramach programu dost pne s nast puj ce cztery specjalizacje: 5

8 1. Analiza w Modelach Matematycznych Nauk Przyrodniczych Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Jako±ciowa teoria równ. ró»n. zwycz. (F) lub Równania ró»niczkowe cz stkowe I (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Geometria ró»niczkowa I Wst p do analizy stochastycznej Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I (jeden z ostatnich dwóch przedmiotów powinien by zrealizowany w ramach zaªo»e«) Ponadto: Co najmniej cztery wykªady fakultatywne z poni»szej listy Analiza funkcjonalna II Matematyka obliczeniowa II Modele matematyczne mechaniki klasycznej Numeryczne równania ró»niczkowe Równania ró»niczkowe cz stkowe II Ukªady dynamiczne I Seminarium mgr: Równania ró»niczkowe cz stkowe i ich zastosowania Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC1 lub e 6 Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ Geometria ró»niczkowa I GR e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Wst p do analizy stochastycznej WAS e 6 Wykªad fakultatywny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Równ. ró»n. cz stk. i ich zastos D09RC z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Równ. ró»n. cz stk. i ich zastos D09RC z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 6

9 2. Matematyka Obliczeniowa Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Graka komputerowa I Numeryczne równania ró»niczkowe Teoria aproksymacji Zªo»ono± obliczeniowa procesów ci gªych Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy Analiza funkcjonalna II Matematyka obliczeniowa II Modele matematyczne w biologii i medycynie Obliczenia naukowe Optymalizacja II Równania ró»niczkowe cz stkowe II Symulacje stochastyczne Wst p do teorii gier Seminarium mgr: Metody numeryczne Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Numeryczne równania ró»niczkowe NRR e 6 Teoria aproksymacji TAP e 6 Graka komputerowa I GK e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Zªo»ono± obliczeniowa procesów ci gªych ZOP e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Metody numeryczne D96MN z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Metody numeryczne D96MN z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 7

10 3. Metody Matematyczne w Biologii i Naukach Spoªecznych Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Analiza funkcjonalna I Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Modele matematyczne biologii i medycyny Wst p do teorii gier Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy: Mikroekonomia Modele matematyczne w mechanice klasycznej Obliczenia naukowe Optymalizacja II Symulacje stochastyczne Teoria sterowania Wst p do analizy stochastycznej Seminaria mgr: Modele matematyczne w biologii i naukach spoªecznych lub Molekularna biologia obliczeniowa (studenci zaliczaj cy to seminarium s zobowi zani zaliczy na I roku, jako jeden z przedmiotów fakultatywnych/monogracznych, wykªad Wst p do biologii obliczeniowej) Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ e 6 Wst p do teorii gier WTG e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Modele matematyczne biologii i medycyny MBM e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 2 Studenci zaliczaj cy seminarium magisterskie Molekularna biologia obliczeniowa s zobowi zani zaliczy jako ten przedmiot wykªad Wst p do biologii obliczeniowej M03BO 8

11 4. Statystyka Matematyczna Analiza funkcjonalna I (F) Funkcje analityczne (F) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wykªady obowi zkowe w ramach specjalizacji: Fundamentalne II rzutu: Wst p do analizy stochastycznej Fakultatywne: Statystyka II Symulacje stochastyczne Teoria decyzji statystycznych Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy Ekonometria Mikroekonomia Optymalizacja II Procesy stochastyczne Szeregi czasowe I Teoria ryzyka w ubezpieczeniach Teoria sterowania Wst p do teorii gier Seminarium mgr: Statystyka matematyczna i jej zastosowania Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Teoria decyzji statystycznych TDS e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Statystyka II ST e 6 Symulacje stochastyczne SST e 6 Wst p do analizy stochastycznej WAS e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Statystyka mat. i jej zastosowania D96ST z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Statystyka mat. i jej zastosowania D96ST z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 9

12 2.2.3 Program magisterski Metody matematyczne w nansach Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w nansach Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej (F) Wst p do matematyki nansowej i ubezpieczeniowej (dawna nazwa: Rynki kapitaªowe, fak) Wykªady obowi zkowe: Fundamentalne II rzutu: Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Analiza portfelowa I In»ynieria nansowa Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Ponadto: Co najmniej dwa wykªady z poni»szej listy: Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych II (oferowany co 2 lata) Optymalizacja II Symulacje stochastyczne Seminaria mgr: Matematyka nansowa Metody probabilistyczne w nansach Modele matematyczne w nansach Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Funkcje analityczne FAN e 6 In»ynieria nansowa IFI e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Modele mat. rynków instrumentów poch. I IP e 6 Analiza portfelowa I AP e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Seminarium magisterskie z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub monograczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie. 10

13 2.2.4 Program magisterski Metody matematyczne w ubezpieczeniach Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie metod matematycznych w ubezpieczeniach Optymalizacja I (fak) Rachunek prawdopodobie«stwa II (F) Wst p do analizy stochastycznej (F) Wst p do matematyki nansowej i ubezpieczeniowej (dawna nazwa: Rynki kapitaªowe, fak) Wykªady obowi zkowe: Fundamentalne II rzutu: Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych Równania ró»niczkowe cz stkowe I Fakultatywne: Matematyka w ubezpieczeniach»yciowych Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Statystyka II Teoria ryzyka w ubezpieczeniach Ponadto: Co najmniej dwa wykªady fakultatywne z poni»szej listy: Analiza portfelowa I Mikroekonomia Optymalizacja II Procesy stochastyczne Symulacje stochastyczne Wst p do teorii gier oraz jeden rok seminarium magisterskiego Statystyka matematyczna i jej zastosowania lub Rachunek prawdopodobie«stwa zaliczanego jako seminarium monograczne. Seminarium mgr: Matematyka ubezpieczeniowa Siatka studiów: I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w sem zal w sem zal ECTS Analiza funkcjonalna I AF e 6 Funkcje analityczne FAN e 6 Matematyka w ubezpieczeniach»yciowych MUZ e 6 Teoria ryzyka w ubezpieczeniach TRU e 6 Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC e 6 Modele mat. rynków instrumentów poch. I IP e 6 Statystyka II ST e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Sem. mag. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM z 5,5 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Jako±ciowa teoria równa«ró»niczk. zwycz RRJ e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Fakultatywny / monograczny e 6 Wykªad monograczny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Sem. mag. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj 120 Uwaga: Je±li który± z wymienionych w siatce przedmiotów byª zaliczony na etapie licencjackim i wykorzystany do jego rozliczania (podpi ty pod ten etap), nale»y w jego miejsce zaliczy inny wykªad fakultatywny lub mono- 11

14 graczny, uzgodniony z prowadz cymi seminarium magisterskie Program magisterski Nauczanie matematyki Program prowadzi do dyplomu magistra matematyki w zakresie nauczania matematyki lub magistra matematyki. W ramach programu magisterskiego nale»y zaliczy, ª cznie na etapie licencjackim i magisterskim, nast puj ce przedmioty: Teoria liczb (fak) lub Kryptograa (fak) Geometria I (fak) Geometria II (fak) Metodyka nauczania algebry (fak) Metodyka nauczania geometrii (fak) Metodyka nauczania informatyki I (fak) (nowy wymóg, wcze±niej nieobowi zuj cy) Metodyka nauczania rachunku prawdopodobie«stwa oraz 120 godzin wykªadów z wiczeniami (lub laboratorium) z zyki, zako«czonych egzaminami. W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich nale»y ponadto zaliczy, ª cznie na etapie licencjackim i magisterskim, nast puj ce przedmioty: Pedagogika co najmniej 75 godz. Psychologia - co najmniej 75 godz. Historia matematyki I Historia matematyki II Ponadto: przedmioty uzupeªniaj ce 60 godz. okre±lone w Rozporz dzeniu MENiS z dnia , rozdz. VI, ust. B p. 4 tabeli. Przedmiotów tych WMIM nie organizuje, zainteresowani studenci musz zaliczy je w innych jednostkach UW. Poza wymienionymi przedmiotami nale»y zaliczy praktyki pedagogiczne w zakresie specjalno±ci gªównej (matematyka, 180 godzin) i praktyki w zakresie specjalno±ci dodatkowej (informatyka, 45 godzin). Uwaga: Szczegóªy tego programu mog ulec zmianie po wydaniu przez ministra wªa±ciwego dla spraw szkolnictwa wy»szego nowego rozporz dzenia o standardach ksztaªcenia nauczycieli. 12

15 2.3 Przedmioty fundamentalne drugiego rzutu T nazw okre±la si przedmioty, po±wi cone bardziej zaawansowanym dziaªom wspóªczesnej matematyki, maj - cym zasadnicze znaczenie zarówno w ró»nych gaª ziach matematyki teoretycznej, jak i w ró»norodnych powa»nych zastosowaniach matematyki w zyce, technice, ekonomii i innych dziedzinach. Dobra znajomo± pewnej liczby tych przedmiotów jest nieodzowna dla ka»dego, kto chce powa»nie my±le o gª bszym studiowaniu matematyki lub jej licznych zastosowa«; jest tak»e punktem wyj±cia do samodzielnej nauki wielu bardziej szczegóªowych i wyspecjalizowanych dziaªów matematyki. W skªad tej puli przedmiotów wchodz 1. Algebra II AG2 2. Analiza funkcjonalna I AF1 3. Funkcje analityczne FAN 4. Geometria ró»niczkowa I GR1 5. Jako±ciowa teoria równa«ró»niczkowych zwyczajnych RRJ 6. Matematyka dyskretna MAD 7. Rachunek prawdopodobie«stwa II RP2 8. Równania ró»niczkowe cz stkowe I RC1 9. Topologia II TP2 10. Wst p do analizy stochastycznej WAS 2.4 Seminaria magisterskie 1. Analiza matematyczna i równania ró»niczkowe D96AM 2. Klasyczne struktury algebraiczne i ich zastosowania D96AL 3. Matematyka w informatyce D96MI 4. Matematyka nansowa D11MF 5. Matematyka ubezpieczeniowa D11AM 6. Metody numeryczne D96MN 7. Metody probabilistyczne w nansach D05MPF 8. Modele matematyczne w biologii i naukach spoªecznych D10MBS 9. Modele matematyczne w nansach D11MMF 10. Molekularna biologia obliczeniowa D97MB 11. Rachunek prawdopodobie«stwa D96RP 12. Równania ró»niczkowe cz stkowe i ich zastosowania D09RC 13. Statystyka matematyczna i jej zastosowania D96ST 14. Teoria liczb i kryptograa D06TLK 15. Topologia i geometria rozmaito±ci D97TA 16. Topologia i teoria mnogo±ci D96TO 17. Wybrane zagadnienia geometrii D96GE Opisy wszystkich seminariów mo»na odszuka na tej stronie. 13

16 3 Program studiów na informatyce 3.1 Siatka zaj studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w lab sem zal w lab sem zal ECTS Logika dla informatyków e 6 Metody realizacji j zyków programowania e 9 Wybrane zagadnienia informatyki 30 z 2 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Zªo»ono± obliczeniowa e 6 Programowanie wspóªbie»ne i rozproszone e 9 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Seminarium magisterskie 30 z 2,5 Š cznie I rok ,5 II rok studiów II stopnia Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmiot obieralny e 6 Przedmioty ogólnouniwersyteckie Seminarium magisterskie z 5,5 Praca magisterska 20 Š cznie II rok ,5 Š cznie studia II stopnia 1020 godzin zaj Wyja±nienia do siatki zaj Lista przedmiotów obieralnych jest ustalana co roku. Instytut Informatyki oferuje szeroki zestaw tych przedmiotów, co pozwala studentom dostosowa program studiów do swoich zainteresowa«. W skªad przedmiotów obieralnych wchodz tak»e staªe przedmioty obieralne (patrz lista podana w punkcie 3.3). Dla studentów studiów drugiego stopnia jedyn wyró»niaj c cech staªych przedmiotów obieralnych jest to,»e s oferowane corocznie. Ponadto jako przedmioty obieralne student mo»e zaliczy do 2 wykªadów z listy przedmiotów kierunku matematyka (obowi zkowych, fakultatywnych lub monogracznych) oprócz: 1. Przedmiotów z I roku matematyki, 2. Analizy matematycznej II bAM3, 3. Analizy matematycznej II bAM4, 4. Matematyki obliczeniowej bMOB, 5. Matematyki dyskretnej MAD, 6. Baz danych BAD, 7. Programowania obiektowego i C POC, 8. Wst pu do systemów operacyjnych i sieci komputerowych M00SO, 9. Wst pu do algorytmów i struktur danych ASD. Studenci studiów drugiego stopnia na informatyce mog zamiast pojedynczego semestralnego przedmiotu obieralnego zaliczy roczne seminarium projektowe oferowane w danym roku akademickim na informatyce. W jednym 14

17 roku akademickim mo»na zaliczy tylko jedno seminarium projektowe. Seminaria projektowe na informatyce s przedmiotami zwi zanymi z projektami badawczymi prowadzonymi w danym roku akademickim w Instytucie Informatyki. Zaliczenie jako przedmiotu obieralnego takiego przedmiotu, który nie jest oferowany przez Wydziaª MIM, wymaga uzyskania zgody Dziekana Uwaga: Uczestnicy seminariów magisterskich musz uzgadnia wybory zaliczanych przedmiotów z prowadz cymi seminarium lub promotorem pracy magisterskiej. Przedmioty ogólnouniwersyteckie mo»na zalicza w dowolnych dost pnych formach (wykªad, wykªad z wiczeniami, konwersatorium, seminarium etc.), w dowolnie wybranym semestrze studiów drugiego stopnia. 3.2 Ogólne zasady organizacji studiów II stopnia na informatyce 1. Program pierwszego semestru zawiera obowi zkowy przedmiot o specjalnym charakterze - Wybrane zagadnienia informatyki - na kolejne spotkania s zapraszani opiekunowie poszczególnych seminariów magisterskich. Dzi ki temu, pod koniec pierwszego semestru, studenci maj peªn wiedz o oferowanych seminariach. Uªatwia to wybór tego, na które b d ucz szcza przez nast pne trzy semestry. 2. Studenci pisz prac magistersk pod kierunkiem wybranego opiekuna. Najcz ±ciej jest to jeden z prowadz - cych seminarium magisterskie, na które ucz szcza pisz cy prac student, ale nie jest to wymóg konieczny. Opiekunem mo»e by osoba prowadz ca inne seminarium (to rzadki przypadek, w takiej sytuacji raczej zmienia si seminarium) lub osoba maj ca stosowne uprawnienia, ale spoza grona prowadz cych seminaria magisterskie. 3.3 Lista staªych przedmiotów obieralnych Algorytmika Algorytmy tekstowe Kompresja danych - wprowadzenie Programowanie w logice Systemy ucz ce si Sztuczna inteligencja i systemy doradcze Teoria informacji Werykacja wspomagana komputerowo Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych Wst p do biologii obliczeniowej Zaawansowane bazy danych Zaawansowane systemy operacyjne aALG M09ALT M09KDW aPLO M09SUS aSID M03TI M09WWK M09WSS M03BO M09ZBD M09ZSO 3.4 Wa»niak, czyli masa dodatkowych informacji Na stronie mo»na znale¹ bardzo wiele dodatkowych informacji o prowadzonych na informatyce przedmiotach do wyboru, mo»liwo±ciach wyboru programu studiów na studiach drugiego stopnia itp. Mo»na te» na tej stronie znale¹ bardzo wiele materiaªów dydaktycznych, uªatwiaj cych samodzieln nauk, wspomagaj cych uczestnictwo w wykªadach itd. Dlatego: gor co t stron studentom informatyki polecamy. 15

18 4 Program studiów na bioinformatyce 4.1 Siatka zaj studiów drugiego stopnia I rok studiów II stopnia Nazwa przedmiotu Semestr zimowy Semestr letni w lab sem zal w lab sem zal ECTS Metody biologii strukturalnej e 5 Architektura du»ych projektów bioinformatycznych e 5 Projektowanie leków e 5 Systemy wiedzy e 7 Przedmiot obieralny e 6 Metody wirtualnej rzeczywisto±ci w bioinformatyce e 5 Statystyczna analiza danych e 6 Podstawy medycyny molekularnej e 5 Przedmiot obieralny e 6 Seminarium magisterskie z 4 Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60 zo 6 Š cznie I rok II rok studiów II stopnia Genomika porównawcza e 6 Modelowanie zªo»onych systemów biologicznych e 7 Technologie w skali genomowej e 7 Seminarium magisterskie z 4 Pracownia magisterska zo 16 Praca magisterska 20 Š cznie II rok Przedmioty obieralne to przedmioty, wybrane z oferty przedmiotów wydziaªów MIM, Fizyki i Biologii. 5 Studia równolegªe na informatyce i matematyce Student studiuj cy jednocze±nie matematyk i informatyk na studiach II stopnia mo»e ubiega si o uwzgl dnienie niektórych zalicze«przedmiotów tego etapu dwukrotnie na poczet ka»dego z obu równolegle studiowanych programów (decyzje podejmuje Dziekan). Mo»liwe jest zaliczenie rocznego seminarium magisterskiego na informatyce tak»e jako seminarium monogracznego na matematyce oraz jednoczesne podpi cie do 3 zaliczonych wykªadów pod obydwa programy - z uwzgl dnieniem reguª zaliczania przedmiotów z innego kierunku opisanych w punktach i

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2010/11 i 2011/12

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2010/11 i 2011/12 Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2010/11 i 2011/12 Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Załącznik do Uchwały RW nr 2 61 KOREKTA PROGRAMÓW

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Załącznik do Uchwały RW nr 2 61 KOREKTA PROGRAMÓW Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Załącznik do Uchwały RW nr 2 61 KOREKTA PROGRAMÓW studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 25 marca 2010 1 Plany studiów na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013

INFORMATOR. dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013 INFORMATOR dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013 Warszawa, wersja z dnia 26 wrze±nia 2012 Spis tre±ci Wprowadzenie 1 1 Ramy prawne 2 1.1 Uchwaªy Rady Wydziaªu.......................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów dziennych studiów magisterskich w roku akademickim 2005/2006 Warszawa, wrzesie«2005 Spis treści 1 Wst p 4 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka PROGRAMY STUDIÓW PROWADONYCH W INSTYTUCI MATMATYKI I INFORMATYKI Studia na kierunku Informatyka Wysza Szkoła Pedagogiczna w Czstochowie prowadzi letnie studia licencjackie z informatyki w dwóch specjalnociach:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Matematyka Wydziaª Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej

Plan studiów na kierunku Matematyka Wydziaª Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Plan studiów na kierunku Matematyka Wydziaª Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Uchwaªa Rady Wydziaªu z dnia 30 czerwca 2008 wraz z korekt z dnia 27 maja 2009 1 Spis tre±ci

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 21 maja 2013 roku oraz z dnia 24 września 2013 roku

Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 21 maja 2013 roku oraz z dnia 24 września 2013 roku Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2013 roku oraz z dnia 24 września 2013 roku Program studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów dziennych studiów magisterskich w roku akademickim 2005/2006 Warszawa, wrzesień 2005 Spis treści 1 Wstęp 4 2

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Podpi cia 2014/15 na Wydziale MIM

Podpi cia 2014/15 na Wydziale MIM Podpi cia 2014/15 na Wydziale MIM Marcin Engel 13 listopada 2014 1 Wprowadzenie Na Wydziale MIM ju» od wielu lat dziaªa mechanizm podpi. Ka»dy student, który rozlicza etap studiów i chce uzyska wpis na

Bardziej szczegółowo

Informator dla studentów. Studia dzienne skrót ( uwzgl dniaj cy ostatnie zmiany)

Informator dla studentów. Studia dzienne skrót ( uwzgl dniaj cy ostatnie zmiany) Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Grunwaldzki 2/4 50-384 Wrocław Informator dla studentów Studia dzienne skrót ( uwzgl dniaj cy ostatnie zmiany) wrzesie 2006 r. Wprowadzenie Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 19 stycznia 2016 roku

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 19 stycznia 2016 roku Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku Program studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: MAGISTERSKIE (po studiach licencjackich) TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" 1 z 5

Studia na kierunku Matematyka i Finanse 1 z 5 Razem Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" z 5 Kierunek: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 204/205 Matematyka i Finanse I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. II.SYLWETKA ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych.

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Zasady ogólne Programy studiów matematycznych i informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia - O±rodek Ksztaªcenia Zabrania si kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w dziaªalno±ci innych podmiotów. Autor regulaminu zastrzega do niego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2014/15 semestr zimowy

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2014/15 semestr zimowy Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 1 wykªad prof. dr hab. Piotr Tworzewski czwartki 8-10 0004 Analiza Matematyczna 1 w gr 1 dr Edward Szczypka poniedziaªki 1416 0086 Analiza Matematyczna 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010

INFORMATOR dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 INFORMATOR dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 Warszawa, wersja z dnia 12 września 2010 Spis treści Wprowadzenie 1 1 Żyjemy w okresie przejściowym... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny Rok immatrykulacji 2016 Edukacja Techniczno Informatyczna Studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Specjalność: nauczycielska profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, specjalizacje: Fizyka jądra atomowego, Struktura jąder atomowych i Fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Uchwała nr 12/III/2006 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAŁĄCZNIK Nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej

Matematyka wykªad 1. Macierze (1) Andrzej Torój. 17 wrze±nia 2011. Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej Matematyka wykªad 1 Macierze (1) Andrzej Torój Wy»sza Szkoªa Zarz dzania i Prawa im. H. Chodkowskiej 17 wrze±nia 2011 Plan wykªadu 1 2 3 4 5 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Kontakt moja strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE. I - III rok studiów UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE 2006/2007 III rok 2007/2008 - IV rok 2008/2009 - V rok Zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego dnia 26.

Bardziej szczegółowo

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH PLAN STACJONARNYCH Kierunek STUDIÓW Zarządzanie LICENCJACKICH r.a. 2008/2009 KIERUNEK ZARZĄDZANIE Liczby godzin i typ zajęć Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2015/16 semestr zimowy

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2015/16 semestr zimowy Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 1 wykªad prof. dr hab. Marek Jarnicki poniedziaªki 8-10 0004 Analiza Matematyczna 1 w gr 1 dr Katarzyna Grygiel poniedziaªki 14-16 0086 Analiza Matematyczna

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012 PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012 I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów. Przewidziana liczba

Bardziej szczegółowo

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH 2-go STOPNIA ( UKŁADZIE ROCZNYM) ybrane zagadnienia matematyki wyższej Logika i teoria mnogości dla informatyków Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Regulamin. I. Zasady ogólne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Regulamin. I. Zasady ogólne Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Regulamin I. Zasady ogólne 1. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (w skrócie MISM-P) to studia I i II stopnia o charakterze

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I MIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów I stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki WIT Studia inżynierskie (1. stopnia) stacjonarne (dzienne) Plan studiów w roku akademickim 2006/07 wg standardu ECTS 1 / 5

Wydział Informatyki WIT Studia inżynierskie (1. stopnia) stacjonarne (dzienne) Plan studiów w roku akademickim 2006/07 wg standardu ECTS 1 / 5 Wydział Informatyki WIT Studia inżynierskie (1. stopnia) stacjonarne (dzienne) Plan studiów w roku akademickim 2006/07 wg standardu ECTS (załącznik do uchwały Rady Wydziału z dn. 9.12.2006) Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 -learning INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH 2-GO STOPNIA ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/16 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne ybrane zagadnienia matematyki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Załącznik do uchwały nr 56/d/09/2014 Tekst jednolity Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Agnieszka Krzętowska

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Agnieszka Krzętowska KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/SOP w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Statistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne

Kierunek Pedagogika - studia dzienne Program studiów na kierunku pedagogika dla specjalnoci nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne studia dzienne i zaoczne Studia dzienne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr zimowy

Harmonogram INFORMATYKA ANALITYCZNA Rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Studia licencjackie I ROK: Analiza Matematyczna 1 wykład dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 12 14 0174 Analiza Matematyczna 1 ćw gr 1 dr hab. Rafał Pierzchała poniedziałki 8 10 0086 Analiza Matematyczna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Semestr 1 przedmiot w ćw. lab. proj. inne egz ECTS

Bardziej szczegółowo