Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A."

Transkrypt

1 Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok kończący się kończący się kończący się kończący się przekształcony przekształcony Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. mbank.pl I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu opłat i prowizji III. Wynik na działalności handlowej IV. Wynik na działalności operacyjnej V. Zysk brutto VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku S.A VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) (34 902) (51 836) X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) (96 075) XI. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) ( ) XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 28,62 28,43 6,80 6,81 XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 28,61 28,40 6,79 6,80 XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 10,00 2,37 akcję (w zł/eur) w tys. zł Stan na dzień w tys. EUR Stan na dzień przekształcony przekształcony I. Aktywa razem II. Zobowiązania wobec banku centralnego III. Zobowiązania wobec innych banków IV. Zobowiązania wobec klientów V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mbanku S.A VI. Udziały niekontrolujące VII. Kapitał akcyjny VIII. Liczba akcji IX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 242,55 227,69 58,49 55,69 X. Współczynnik wypłacalności 19,38 18,73 19,38 18,73 Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2012 roku 1 EUR = 4,0882 PLN dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i start - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2013 i 2012 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2110 PLN i 1 EUR = 4,1736 PLN. mbank S.A. ul. Senatorska 18, Warszawa tel , fax

2 Odpowiedzialność korporacyjna mbanku

3 Spis treści List Prezesa Zarządu mbanku S.A. do Akcjonariuszy 2 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej mbanku S.A. 6 Ocena Rady Nadzorczej mbanku S.A. 8 List Prezesa Zarządu mbanku S.A. do Akcjonariuszy Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Szanowni Akcjonariusze, 2013 był rokiem trudnym, zarówno dla polskiej gospodarki, jaki i całego sektora finansowego. W końcu 2012 roku nie było żadnych wątpliwości, iż polska gospodarka wkraczała w fazę wyraźnego spowolnienia, które to z kolei musiało prowadzić do zapoczątkowania cyklu głębszych obniżek stóp procentowych. W takim otoczeniu przyszło nam patrzeć na 2013 rok jako okres szczególnych wyzwań dla naszej Grupy: nie tylko utrzymania satysfakcjonującego Państwa poziomu zysków w nieprzychylnym środowisku rynkowym, ale także przeprowadzenia dwóch epokowych przedsięwzięć w historii Grupy, jakimi były rebranding oraz start nowej platformy dla klientów detalicznych - Nowego mbanku. Rok 2013 zakończyliśmy nieznacznie wyższym niż w 2012 roku, acz rekordowym, poziomem zysku netto, a procesy zarówno rebrandingu, jak i rozpoczęcia działalności nowej platformy transakcyjnej w obszarze Bankowości Detalicznej przebiegły zgodnie z założoną przez Bank Strategią na lata Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionego roku był proces rebrandingu, czyli połączenia całej Grupy dawnego BRE Banku pod jedną, wspólną nazwą mbank. To historyczne wydarzenie zakończyło trwający 27 lat okres funkcjonowania niezwykle zasłużonej marki BRE (wcześniej Bank Rozwoju Eksportu). Mimo wielu pozytywnych wspomnień związanych z tą marką wierzę, że integracja pod szyldem mbanku, najsilniejszej marki w naszym portfelu, pozwoli nam skuteczniej dotrzeć z ofertą do wszystkich grup klientów, przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji pracowników i infrastruktury. W 2013 roku, przychody wygenerowane przez Grupę wyniosły prawie 3,7 mld złotych, podczas gdy nasze przychody odsetkowe spadły aż o blisko 13%, podążając za obniżką rynkowych stóp procentowych. Antycypując ten niekorzystny, aczkolwiek typowy dla fazy spowolnienia trend, Bank prowadził bardzo rozważną politykę depozytową, która w znacznym stopniu zneutralizowała niższe przychody z działalności kredytowej, co pozytywnie wyróżniło nas na tle grupy rówieśniczej. Ponadto, dochody z opłat i prowizji zanotowały poprawę o 6%, pomimo istotnej redukcji stawek interchange za transakcje dokonywane przez klientów kartami płatniczymi, co zawdzięczamy m.in. silnemu wzrostowi samej liczby tych transakcji, jak też wyższym przychodom prowizyjnym wygenerowanym przez naszą Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną. 2

4 Dzięki kontynuacji dyscypliny kosztowej, wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się w stosunku do roku poprzedniego do poziomu 45,7%, plasując Grupę mbanku wśród najbardziej efektywnych instytucji na polskim rynku. Ponadto, wyróżniająca nas silna efektywność powinna być rozpatrywana w kontekście istotnych inwestycji, jakie ponieśliśmy w związku z procesem rebrandingu i nową platformą transakcyjną Bankowości Detalicznej. Wzrost dochodów Grupy przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej oraz satysfakcjonującej jakości portfela kredytowego pozwolił całej Grupie wygenerować rekordowy poziom zysku brutto i netto, na poziomie odpowiednio 1,5 mld i 1,2 mld złotych. Największą część, bo ponad 60% zysku brutto wypracowała Bankowość Detaliczna, której to Grupa zawdzięcza również około 58% dochodów. Rozsądne zarządzanie oprocentowaniem depozytów, wyższa sprzedaż kredytów niehipotecznych oraz wzrost aktywności transakcyjnej klientów przełożyły się na poprawę wyników w tym segmencie. W 2013 roku udało nam się powiększyć bazę klientów o prawie 235 tys. osób, co oznacza, iż do tej pory zaufało nam 4,4 miliona klientów. Co ważne, przyrost liczby klientów detalicznych przyniósł Grupie wzrost wartości depozytów, pomimo znaczącej obniżki oferowanych stawek. Wartość portfela depozytowego Bankowości Detalicznej wyniosła 34,2 mld zł, co stanowi przyrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie, odnotowaliśmy wzrost portfela kredytów o niecałe 2% do 38,3 mld zł i to pomimo szybko postępujących spłat kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Nie sposób też pominąć naszych operacji w Czechach i na Słowacji, które coraz wyraźniej kontrybuują do bilansu i wyniku całej Grupy. Te dwa kraje pozyskały dla Grupy łącznie już prawie 700 tys. klientów, 4,9 mld zł depozytów i 2,1 mld zł kredytów, a ich dynamiki wzrostów znacznie przekraczają poziomy notowane na rynku polskim. Segment Korporacji i Rynków Finansowych z powodzeniem kontynuował strategię wzrostu bazy klientów i zwiększania jej transakcyjności. Segment ten wygenerował 39% zysku brutto i prawie 41% całkowitych dochodów Grupy. Dzięki zintensyfikowanym działaniom sprzedażowym osiągnięto rekordową akwizycję klientów korporacyjnych, zwiększając ich liczbę do 16,3 tys. podmiotów. Wolumen depozytów korporacyjnych Grupy wzrósł o 10%, a wartość kredytów korporacyjnych udzielonych klientom Banku zwiększyła się o 4%, co oceniam jako bardzo dobry wynik w warunkach osłabionego popytu na kredyt inwestycyjny. Warto również podkreślić poprawę wyników spółek zależnych. Powróciliśmy na ścieżki wzrostu w wielu obszarach, w tym m.in. w leasingu, faktoringu, ubezpieczeniach i bankowości prywatnej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w głównych liniach przychodowych. Jestem przekonany, iż dalsza integracja spółek zależnych z Grupą w ramach tworzenia kompletnej oferty skupionej wokół potrzeb klienta, stanowić będzie o naszej przewadze konkurencyjnej na najbliższe lata. W 2013 roku Grupa kontynuowała wysiłki w celu wzmocnienia i dywersyfikacji swojego profilu finansowania. Silna dynamika depozytów, które na koniec 2013 roku wyniosły prawie 62 mld zł, istotnie przyczyniła się do obniżenia wskaźnika kredytów do depozytów do poziomu 110,6%. Z sukcesem funkcjonujemy również na krajowych i międzynarodowych rynkach długu, czego dowodem są dwie emisje obligacji we frankach szwajcarskich i koronie czeskiej, na kwoty odpowiednio 200 mln franków i 500 mln koron, a także emisja 500 mln zł obligacji podporządkowanych na rynku polskim. W 2014 roku, jako pierwszy bank w Polsce, planujemy rozpocząć emisję listów zastawnych zabezpieczonych hipotekami naszych klientów, pozyskanymi przez Pion Bankowości Detalicznej, w celu zapewnienia Grupie długoletniego finansowania dla kredytów o tak dalekim terminie zapadalności. Od wielu lat, fundamentem naszych relacji z klientami detalicznymi jest przejrzysty i funkcjonalny rachunek bieżący, który w prosty i szybki sposób umożliwia dostęp do najszerszej na rynku gamy produktów finansowych. Z kolei, nasi klienci korporacyjni od przeszło dwóch dekad korzystają z innowacyjnej i uznanej oferty opartej na głębokich relacjach i zrozumieniu ich zmieniających się potrzeb. W 2013 roku, w obydwu tych obszarach Grupa dokonała istotnych z perspektywy klientów zmian jakościowych. Nowy mbank, który uruchomiliśmy w czerwcu wprowadził na polski rynek niespotykaną dotąd łatwość i transparentność w dokonywaniu wszelkich codziennych i bardziej skomplikowanych transakcji bezpośrednio powiązanych z funkcjonalnym rachunkiem rozliczeniowym. Jestem przekonany, że zarówno ta platforma, jak i jej mobilne ramię stanowić będą dla Banku istotną przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu nowych klientów, a także w zwiększaniu dochodowości całej Grupy. W tym samym czasie, nasza Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna z sukcesem rozpoczęła proces scalania usług w zakresie rynku długu, akcji oraz fuzji i przejęć w jedną, zintegrowaną ofertę dla klienta. W 2013 roku Bank i jego spółki zależne otrzymały szereg nagród, które stanowią o uznaniu dla najwyższej jakości oferowanych przez Grupę usług, bliskich relacji z klientami oraz innowacyjnego podejścia do tworzenia oferty produktowej. Do najważniejszych wyróżnień należy zaliczyć zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w zakresie bankowości mobilnej oraz nagroda dla Najlepszego Banku w Polsce w corocznym konkursie Best Emerging Market Banks in CEE przyznana przez magazyn Global Finance. Dodatkowo, Nowy mbank został uznany za najbardziej przełomową innowację na świecie w konkursie Distribution and Marketing Innovation Awards, organizowanym przez Efma i Accenture, a także dwukrotnie odebrał prestiżową statuetkę Best of Show na konferencjach Finovate w Londynie i Nowym Jorku, poświęconych innowacjom z dziedziny finansów. Z przyjemnością pragnę również poinformować Państwa, iż solidna zyskowność i kapitalizacja Grupy pozwolą nam ponownie na wypłatę dywidendy. W 2014 roku, chcielibyśmy kontynuować politykę stopniowego zwiększania proporcji zysku, przeznaczonej do wypłaty. Akcjonariuszy powinna również cieszyć prawie 58% stopa zwrotu z inwestycji w akcje za 2013 rok. Państwu, naszym Akcjonariuszom, chciałbym podziękować za zaufanie i wsparcie, jakim od lat nas obdarzacie. Dziękuję również naszym klientom za lojalność i uznanie, którymi obdarzają naszą instytucję i oferowane przez nią usługi. Radzie Nadzorczej dziękuję za dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze można liczyć. Chciałbym też podziękować naszym pracownikom, których wysokie zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu Banku i spółek Grupy w minionym roku. Wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby w 2014 roku w pełni wykorzystać szybko postępujące ożywienie gospodarcze z pożytkiem dla naszych klientów i akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku Cezary Stypułkowski 3 4

5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej mbanku S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok 2013 był dla Banku rokiem przełomowym i dał wiele powodów do satysfakcji. Najważniejszym z nich był zakończony proces rebrandingu, który będąc pierwszym w historii Banku tak znaczącym podejściem do zmiany nazwy i marki, spełnił wiele funkcji: uporządkował dotychczasowe marki jednocząc, zgodnie z koncepcją Jednego Banku, wizerunek całego Banku, a także odświeżył i odmłodził go poprzez innowacyjne podejście kolorystyczne. Spotkało się to pozytywnym przyjęciem ze strony rynku. Rebranding stał się też okazją do odświeżenia serwisu transakcyjnego dawnego mbanku, który już na etapie tworzenia został doceniony przez fachowców i nagrodzony w licznych konkursach. Wasz mbank, drodzy Akcjonariusze, oznacza obecnie połączenie 27-letniej historii Banku odzwierciedlającej dojrzałość, stabilność oraz uznaną i ugruntowaną pozycję na rynku bankowym z nieustającą świeżością będącą synonimem młodości i wigoru, prężności w działaniu, otwartości na zmiany, ciągłego podążania za klientem i jego potrzebami oraz wytyczania nowych trendów. Sukces roku 2013 znalazł odzwierciedlenie również w wynikach finansowych. Ukształtowały się one na podobnym poziomie jak w rekordowym 2012 roku. Za cały 2013 rok skonsolidowany zysk brutto wyniósł 1 517,7 mln złotych, czyli 3,6% więcej niż przed rokiem, natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku S.A ,4 mln złotych (+0,8% rok do roku). Podczas minionego roku Rada Nadzorcza, wzorem lat ubiegłych, wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację w mbanku S.A. oraz pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich, Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład swoich stałych 4 Komisji: Komisji Prezydialnej, Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Wynagrodzeń oraz Komisji ds. Ryzyka. 6

6 W roku 2014 wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kończy się obecna kadencja Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się 30 marca 2011 roku. Kadencja ta wyróżnia się wyjątkowo wszechstronnym i zróżnicowanym składem Rady, gdyż dobór jej Członków odzwierciedla staranność i różnorodność ich doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i umiejętności. Są wśród nich zarówno osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w bankach w różnych pionach (np. w bankowości detalicznej, korporacyjnej, pionie rynków kapitałowych, skarbu, finansów czy ryzyka), jak i przedstawiciele świata nauki oraz biznesu pozabankowego, w tym także z doświadczeniem w przemyśle. Kompetencje Członków Rady pokrywają wszystkie dziedziny, w których działa Bank. Wszyscy posiadają merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu działania mbanku S.A. uwzględniającą jego specyfikę i jednocześnie razem tworzą znakomity i zgrany zespół fachowców. Na zakończenie, w związku z kończącą się obecną kadencją Rady Nadzorczej, chciałbym w imieniu całej Rady złożyć podziękowania Zarządowi za konstruktywną i efektywną współpracę, a także Wam drodzy Akcjonariusze za okazywane zaufanie dla działalności mbanku. Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za osobiste zaangażowanie oraz wielki wkład w pracę Rady, a przyszłej Radzie Nadzorczej życzę dalszej owocnej współpracy z Zarządem dla osiągnięcia wytyczonych celów. Maciej Leśny Przewodniczący Rady Nadzorczej Ocena Rady Nadzorczej mbanku S.A. na temat sytuacji Banku w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku. Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rok 2013 przyniósł dalsze wyhamowanie tempa wzrostu polskiej gospodarki i szedł w parze ze spadkiem inflacji. Dopiero II połowa roku przyniosła ożywienie gospodarcze. Mimo iż, pod względem wyników finansowych, miniony rok okazał się gorszy dla sektora bankowego, to skonsolidowany zysk brutto Grupy mbanku S.A. wzrósł o 3,6% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 1 517,7 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku pozostał na poziomie zbliżonym od 2012 roku i wyniósł 1 206,4 mln zł, tj.+0,8% rok do roku. Dochód ogółem za cały 2013 rok wyniósł 3 673,5 mln zł, tj.+2,9% w porównaniu do 2012 roku. Główne jego składowe, czyli wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu opłat i prowizji zmieniły się rok do roku odpowiednio o -2,4% oraz +6,1%. W 2013 roku suma wyniku odsetkowego oraz wyniku prowizyjnego stanowiła 83,3% całego dochodu Grupy mbanku, co zdaniem Rady Nadzorczej jest odpowiednią proporcją w biznesie bankowym. Biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne w 2013 roku, w jakich działał Bank, a konkretnie spadek rynkowych stóp procentowych, Rada z uznaniem odnosi się do wypracowanych rezultatów. Rada Nadzorcza z wielką satysfakcją odnotowuje fakt, iż wysoka dochodowość Grupy mbanku S.A. odznacza się wysoką stabilnością. Potwierdza ją również odniesienie do 2011 roku. Przez trzy ostatnie lata stabilność ta nie została zakłócona, a nawet szła w parze z biciem kolejnych rekordów zyskowności. W opinii Rady Nadzorczej, oprócz osiągania wysokiej i stabilnej dochodowości, Bank i jego spółki zależne utrzymują koszty pod kontrolą. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zmiany kosztów liczonych łącznie z amortyzacją, zarówno w górę jak i w dół, oscylują wokół 1% rok od roku. Natomiast efektywność Grupy mbanku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów polepszyła się kolejny rok z rzędu. Za 2013 rok wskaźnik ten wyniósł 45,7% w porównaniu z 46,5% za 2012 rok oraz 47,7% za rok Poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek również nie budzi zastrzeżeń Rady. W roku 2013 wyniosły one 477,8 mln zł. 7 8

7 Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje fakt, że miniony rok był kolejnym rokiem wzrostu bazy depozytowej Banku. W ciągu całego 2013 roku wzrosła ona o 6,4% do wartości 61,7 mld zł. Dla porównania w ciągu całego 2012 roku wzrost wyniósł 6,9%. Na koniec 2013 roku depozyty finansowały już 59,1% aktywów (56,8% w 2012 roku). W ocenie Rady Nadzorczej działalność Banku w 2013 roku była prowadzona przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa powierzonych mu środków. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony według metodologii AIRB oraz skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony na bazie funduszy podstawowych (Core Tier 1) na koniec 2013 roku wyniosły odpowiednio 19,38% i 14,21%. Są to poziomy zauważalnie wyższe od tych z końca 2012 roku (wówczas odpowiednio 18,73% oraz 13,00%), a już wtedy znacznie przekraczały one wartości wymagane przez prawo. Ponadto w Banku działa kilka komitetów, których zadania bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem ryzykiem w Grupie mbanku. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem, Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w mbanku SA. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy rodzaje ryzyka. Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację mbanku S.A. w 2013 roku. Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz wysiłki poczynione w minionym roku, zarówno przez Zarząd Banku jak i jego pracowników, które zmierzały do wzrostu wartości Banku w długim terminie dla Akcjonariuszy. Jednocześnie Rada wyraża nadzieję, że wysiłki te będą kontynuowane w 2014 roku i latach następnych. Rada Nadzorcza składa również podziękowania Akcjonariuszom za zaufanie okazywane działalności mbanku. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku System kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2013 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2013 rok. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2013 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w mbanku S.A. zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej. W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu gospodarczego. Dodatkowo, w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, do których należały zagadnienia makroekonomiczne, strategia rynku nieruchomości i portfel skarbowych papierów wartościowych.

8 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej mbanku

9 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 2 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku 4 I. Część ogólna 5 Informacje ogólne 5 Skład Grupy Kapitałowej 8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 10 Sytuacja finansowa 13 II. Część szczegółowa 16 Kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej 16 Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań oraz kapitałów własnych 16 Charakterystyka składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 Wyłączenia konsolidacyjne 17 Sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) w jednostce podporządkowanej 17 Pozycje kształtujące wynik działalności grupy 17 Słuszność odstępstw od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE 17 Zagadnienia wynikające ze specyfiki badania banku 17 Noty objaśniające 17 Sprawozdanie z działalności grupy 18 Zgodność z prawem 18 Wykorzystanie pracy specjalistów 18 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mbanku S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mbanku S.A. ( Grupy ), w której jednostką dominującą jest mbank S.A. (do dnia 22 listopada 2013 roku działającego pod nazwą BRE Bank SA, Bank ) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ). 2. Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Banku. Ponadto Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z późn. zm. ustawa o rachunkowości ). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy. 3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 2

10 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku ("Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012") było przedmiotem badania przez innego kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który z dniem 7 marca 2013 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało przekształcone do danych porównawczych zawartych w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z opisem w nocie 2.33 załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku 5. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2013roku; sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259, z późn. zm. - rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych ). w imieniu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) Rondo ONZ 1, Warszawa nr ewid. 130 Kluczowy Biegły Rewident Dominik Januszewski Biegły Rewident nr 9707 Warszawa, dnia 3 marca 2014 roku 3 4

11 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) I. Część ogólna 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w Grupie Kapitałowej (zwanej dalej Grupą lub Grupą Kapitałową ) jest mbank S.A. ( jednostka dominująca, Bank ). Jednostka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 11 grudnia 1986 roku. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, ul. Senatorska 18. W dniu 22 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany nazwy Banku z BRE Bank S.A. na mbank S.A. Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11 września 2002 roku, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609) i na podstawie art ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z późn. zm. ustawa o rachunkowości ) sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. W dniu 11 lipca 2001 roku jednostka dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Jednostka dominująca posiada numer NIP: nadany w dniu 13 grudnia 2013 roku oraz symbol REGON: nadany w dniu 9 grudnia 2013 roku. Jednostka dominująca należy do Grupy Kapitałowej Commerzbank AG. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, emitowanie bankowych papierów wartościowych, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, dokonywanie terminowych operacji finansowych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, wykonywanie czynności banku reprezentanta przewidzianych w Ustawie o obligacjach, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. Zakres działalności podmiotów zależnych, współzależnych i stowarzyszonych obejmuje następujące rodzaje działalności: usługi faktoringowe; leasing nieruchomości; administrowanie nieruchomością gruntową; pozyskiwanie środków finansowych dla jednostki dominującej; obrót papierami wartościowymi; dystrybucja produktów oferowanych przez jednostką dominującą; kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta; udzielanie kredytów hipotecznych; działalność ubezpieczeniowa; zarządzanie danymi i dokumentami; opracowywanie projektów inwestycyjnych oraz prowadzenie prac wykonawczych; realizacja przedsięwzięć deweloperskich. W dniu 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Banku wynosił tysięcy złotych i był podzielny na akcji. Na dzień 31 grudnia 2013 roku struktura własności kapitału zakładowego jednostki dominującej była następująca: Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale zakładowym Commerzbank AG ,6% ING Powszechny Fundusz Emerytalny ,4% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,1% Pozostali ,9% Razem % ===== ===== ===== ===== W roku obrotowym oraz po dacie bilansowej do daty opinii miały miejsce następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału zakładowego Banku: W dniu 2 sierpnia 2013 roku Bank otrzymał od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ( Aviva OFE ) zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Przed nabyciem akcji Aviva OFE posiadał sztuk akcji Banku, stanowiących 4,91% kapitału zakładowego 5 6

12 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) (wyemitowanych akcji) Banku i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji, na dzień 31 lipca 2013 roku, Aviva OFE posiadał sztuk akcji Banku, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Banku i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów. Zmiany kapitału zakładowego jednostki dominującej w roku obrotowym były następujące: Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotych) Od dnia bilansowego do daty opinii nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu jednostki dominującej. 2. Skład Grupy Kapitałowej Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej mbanku S.A. wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio): nazwa jednostki metoda konsolidacji rodzaj opinii o sprawozdaniu finansowym podmiot uprawniony, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe Stan na początek okresu Podwyższenie/ obniżenie kapitału Stan na koniec okresu ======= ======= W 2013 roku Krajowy depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokonał rejestracji akcji Banku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych. W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał zakładowy Banku wzrósł w 2013 roku o kwotę 140 tysięcy złotych. Aspiro S.A. BDH Development Sp. z o.o. BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna w trakcie badania w trakcie badania w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia grudnia grudnia 2013 W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2013roku wchodzili: Cezary Stypułkowski Przemysław Gdański Lidia Jabłonowska-Luba Hans Dieter Kemler Cezary Kocik Jarosław Mastalerz Jörg Hessenmüller - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. BRE Finance France S.A. konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna w trakcie badania w trakcie badania bez zastrzeżeń Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young et Associés 31 grudnia grudnia grudnia 2013 W okresie sprawozdawczym w składzie Zarządu jednostki dominującej zaszły następujące zmiany: w dniu 11 kwietnia 2013 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołano z dniem 12 kwietnia 2013 roku Panią Lidię Jabłonowską Luby na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W dniu 17 września 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pani Lidii Jabłonowskiej Luby na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; z dniem 11 kwietnia 2013 roku Pan Wiesław Thor przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu w związku z zakończeniem kadencji. Dom Maklerski mbanku S.A. Garbary sp. z o.o. konsolidacja pełna konsolidacja pełna w trakcie badania w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia grudnia

13 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) mcentrum Operacji Sp. z o.o. mbank Hipoteczny S.A. konsolidacja pełna konsolidacja pełna w trakcie badania w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia grudnia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130. mfactoring S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2013 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) w dniu 11 kwietnia 2013 roku została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. mlocum S.A. mleasing S.A. MLV 45 sp. z o.o sp.k. mwealth Management S.A. konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna w trakcie badania w trakcie badania w trakcie badania w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia grudnia grudnia grudnia 2013 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident spełniają, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 roku, nr 77, poz. 649, z późn. zm.), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Na podstawie umowy zawartej w dniu 20 maja 2013 roku z Zarządem jednostki dominującej przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe traktowane jako całość. Transfinance a.s. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audit, s.r.o. 31 grudnia 2013 Rodzaj zmian i wpływ wywołany zmianami w stosunku do roku ubiegłego w zakresie jednostek objętych konsolidacją został przedstawiony w nocie 1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( noty objaśniające ) Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 9 10

14 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) Na podstawie naszego badania, z dniem 3 marca 2014 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń o następującej treści: Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mbanku S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mbanku S.A. ( Grupy ), w której jednostką dominującą jest mbank S.A. (do dnia 22 listopada 2013 roku działającego pod nazwą BRE Bank SA, Bank ) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ). 2. Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Banku. Ponadto Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z późn. zm. ustawa o rachunkowości ). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy. 3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku ("Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012") było przedmiotem badania przez innego kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który z dniem 7 marca 2013 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało przekształcone do danych porównawczych zawartych w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z opisem w nocie 2.33 załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2013roku; sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259, z późn. zm. - rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych ). Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przeprowadziliśmy w okresie od dnia 20 maja 2013 roku do dnia 3 marca 2014 roku, w tym w siedzibie jednostki dominującej od dnia 20 maja 2013 roku do dnia 3 marca 2014 roku. 3.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych Zarząd jednostki dominującej potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność i jasność sprawozdania finansowego jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej. Oświadczył on, iż udostępnił nam wszystkie sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, dokumentację konsolidacyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 3 marca 2014 roku Zarządu jednostki dominującej o: kompletnym ujęciu informacji w dokumentacji konsolidacyjnej, 11 12

15 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu jednostki dominującej i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jednocześnie oświadczamy, że w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania. 3.3 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez Agnieszkę Accordi-Krawiec, kluczowego biegłego rewidenta nr 11665, działającego w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. Działający w imieniu podmiotu uprawnionego kluczowy biegły rewident wydał o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku opinię. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 kwietnia 2013 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności Grupy zostało złożone w dniu 18 kwietnia 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Sytuacja finansowa 4.1 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Grupy w latach wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku * suma bilansowa kapitał własny wynik finansowy netto Współczynnik wypłacalności (%) 19,38% 18,73% Wskaźnik rentowności 90,44% 88,17% zysk brutto ogólne koszty administracyjne i amortyzacja Wskaźnik poziomu kosztów 45,68% 46,53% ogólne koszty administracyjne i amortyzacja przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne 1 Wskaźnik zwrotu kapitału 12,17% 13,54% zysk netto średni stan kapitałów własnych 2 Wskaźnik zwrotu aktywów 1,17% 1,19% zysk netto średni stan aktywów 3 wskaźnik inflacji: średnioroczny 0,9% 3,7% od grudnia do grudnia 0,7% 2,4% Wskaźniki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wyliczono na podstawie zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok, które było przedmiotem badania przez innego kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który z dniem 7 marca 2013 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało przekształcone do danych porównawczych zawartych w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z opisem w nocie 2.33 zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1 Przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne stanowią sumę wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone oraz pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne. 2 Średni stan kapitałów własnych jest średnią arytmetyczną stanu kapitałów własnych na początek i koniec danego okresu. 3 Średni stan aktywów jest średnią arytmetyczną stanu aktywów na początek i koniec danego okresu. *Dane przekształcone 13 14

16 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) 4.2 Komentarz Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy: II. Część szczegółowa Wskaźnik rentowności wzrósł z 88,17% w 2012 roku do poziomu 90,44% w 2013 roku. Wskaźnik poziomu kosztów spadł z poziomu 46,53% w 2012 roku do poziomu 45,68% w 2013 roku. Wskaźnik zwrotu kapitału spadł z poziomu 13,54% w 2012 roku do poziomu 12,17% w 2013 roku. Wskaźnik zwrotu aktywów spadł z poziomu 1,19% w 2012 roku do poziomu 1,17% w 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku współczynnik wypłacalności Grupy wynosił 19,38% w porównaniu do 18,73% na koniec 2012 roku. 4.3 Kontynuacja działalności Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że jednostka dominująca nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2013 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. W nocie 2.1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd jednostki dominującej wskazał, że będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania finansowe jednostek Grupy zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez te jednostki przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2013 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez te jednostki. 1. Kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej Podczas badania nie stwierdziliśmy mogących mieć istotny wpływ na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostałyby usunięte, w tym w zakresie spełnienia warunków, jakim powinna odpowiadać dokumentacja konsolidacyjna (a w szczególności obejmujących wyłączenia dotyczące korekt konsolidacyjnych). 2. Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań oraz kapitałów własnych Zasady (politykę) rachunkowości Grupy oraz wykazywania danych przedstawiono w nocie 2 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 3. Charakterystyka składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego Struktura aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 3.1 Wartość firmy z konsolidacji oraz sposób dokonywania odpisów Sposób ustalenia wartości firmy z konsolidacji, zasady oceny utraty wartości oraz dokonane odpisy z tytułu utraty wartości za rok obrotowy i do dnia bilansowego przedstawiono w nocie 2 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.2 Kapitał własny, w tym udziały niekontrolujące Wykazany stan kapitałów własnych, w tym udziałów niekontrolujących jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną i odpowiednimi dokumentami prawnymi. Udziały niekontrolujące na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły tysięcy złotych. Udziały niekontrolujące zostały ustalone prawidłowo i są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. Dane dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w notach not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.3 Rok obrotowy Sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku i obejmują dane finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

17 GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) GRUPA mbanku S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych) 4. Wyłączenia konsolidacyjne 4.1 Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją Dokonane wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 4.2 Wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend Dokonane wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 5. Sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) w jednostce podporządkowanej W roku obrotowym Grupa nie sprzedała żadnych udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych. 6. Pozycje kształtujące wynik działalności grupy Charakterystyka pozycji kształtujących wynik działalności Grupy została przedstawiona w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 7. Słuszność odstępstw od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE W procesie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały miejsca odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności. 8. Zagadnienia wynikające ze specyfiki badania banku Do zagadnienia stosowania się przez Bank do obowiązujących norm ostrożnościowych oraz prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności ustosunkowano się w raporcie z badania z dnia 3 marca 2014 roku, uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 9. Noty objaśniające Noty objaśniające do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 10. Sprawozdanie z działalności grupy Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z późn. zm.). 11. Zgodność z prawem Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu jednostki dominującej, iż w roku sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutów jednostek Grupy mające wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 12. Wykorzystanie pracy specjalistów W trakcie naszego badania korzystaliśmy z wyników prac niezależnych rzeczoznawców majątkowych w wyliczeniach dotyczących poziomu odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu kredytów Grupa uwzględniła wartość przedmiotów zabezpieczeń według wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Grupy. w imieniu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.) Rondo ONZ 1, Warszawa nr ewid. 130 Kluczowy Biegły Rewident Dominik Januszewski Biegły Rewident nr 9707 Warszawa, dnia 3 marca 2014 roku 17 18

18 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów

19 Spis treści Wybrane dane finansowe 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 7 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 8 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 9 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 10 Noty objaśniające do sprawozdania finansowego 11 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok 2

20 Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. Rok kończący się Rok kończący się przekształcony Rok kończący się Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy: Rok kończący się przekształcony I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu opłat i prowizji III. Wynik na działalności handlowej IV. Wynik na działalności operacyjnej V. Zysk brutto VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku S.A VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) (34 902) (51 836) X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) (96 075) XI. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) ( ) XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 28,62 28,43 6,80 6,81 XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 28,61 28,40 6,79 6,80 XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 10,00-2, w tys. zł w tys. zł Stan na dzień przekształcony w tys. EUR w tys. EUR Stan na dzień przekształcony I. Aktywa razem II. Zobowiązania wobec banku centralnego III. Zobowiązania wobec innych banków IV. Zobowiązania wobec klientów V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mbanku S.A VI. Udziały niekontrolujące VII. Kapitał akcyjny VIII. Liczba akcji IX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 242,55 227,69 58,49 55,69 X. Współczynnik wypłacalności 19,38 18,73 19,38 18,73 dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2012 roku 1 EUR = 4,0882 PLN dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i start - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2013 i 2012 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2110 PLN i 1 EUR = 4,1736 PLN. Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 7 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 8 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 9 Noty objaśniające do sprawozdania finansowego Informacje o Grupie mbanku S.A Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Podstawa sporządzenia Konsolidacja Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami Przypis składki Odszkodowania i świadczenia netto Sprawozdawczość dotycząca segmentów Aktywa finansowe Aktywa reasekuracyjne Kompensowanie instrumentów finansowych Utrata wartości aktywów finansowych Umowy gwarancji finansowych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Umowy sprzedaży i odkupu Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń Zyski i straty w momencie początkowego ujęcia Kredyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Odroczony podatek dochodowy Aktywa przejęte za długi Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów Leasing Rezerwy Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia inne świadczenia pracownicze Kapitał Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Działalność powiernicza Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów Dane porównawcze Zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem Struktura dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem Zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka Ryzyko kredytowe Koncentracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym Wartość godziwa aktywów i zobowiązań Pozostała działalność Ważniejsze oszacowania i oceny dokonane w związku z zastosowaniem zasad rachunkowości Segmenty działalności

GRUPA mbanku S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA mbanku S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok zakończony dnia roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w Grupie mbank

Bardziej szczegółowo

mbank S.A. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

mbank S.A. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne mbank S.A. ( Bank ) został utworzony Aktem Notarialnym z dnia 11 grudnia 1986

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA Polski Holding Nieruchomości S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polski

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM Grupa RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM Grupa RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM Grupa RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Orange Polska S.A. ( Spółka lub OPL ) wraz z jej jednostkami

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Global Audit Partner Spółka

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający zawiera 13 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 ROKU Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok Grupa Kapitałowa Octava S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BRE Banku SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Raport uzupełniający. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Raport uzupełniający zawiera

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. ABCD GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Ta opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Bank

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Noble Bank S.A. ( Bank, dawniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2015r.

Katowice, Marzec 2015r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo