Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015"

Transkrypt

1 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

2 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Wstęp Zadania określone w programie Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie wynikają z: 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U Nr 70 poz. 473 ze zm.), 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259), 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192 ze zm.), 4) statutu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie zatwierdzonego uchwałą Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Miasta Konina oraz przyjęcia statutu Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie. Zadania zwarte w tym Programie planujemy realizować w latach , w zależności od środków, jakimi decyzją Rady Miasta w Koninie będziemy dysponować w budżecie Ośrodka w danym roku kalendarzowym. Duży wpływ na realizację tych zadań będą miały porozumienia podpisane przez przedstawicieli ościennych gmin z Prezydentem Miasta Konina oraz wysokość wpłat zadeklarowanych przez gminy na realizację zadań okre- 2

3 ślonych programem. Dotychczasowa praca prowadzona w tej placówce, z osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi od alkoholu, zwłaszcza w 2012 roku, jeszcze pod nazwą,,izba Wytrzeźwień w Koninie, uświadamia jak bardzo potrzebna jest każda, tego rodzaju działalność w rejonie konińskim, pomimo istnienia wielu różnorodnych placówek terapeutycznych. Każde dodatkowe działanie podejmowane w celu wyprowadzenia tych osób z nieludzkiego nałogu, zmianę ich życia, postawy oraz egzystencji ich rodzin świadczy o odpowiedzialności środowiska za tych ludzi, którzy wpadają w ten nałóg bardzo często dzięki oddziaływaniom i stereotypom tego środowiska. Do opracowania Programu nakłoniła nas analiza przypadków przebywających w Izbie Wytrzeźwień klientów oraz wnioski jakie wypływają z pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie i ośrodków pomocy społecznej. 3

4 Krótka analiza różnych przypadków stanowiących podstawę (determinujących) do podjęcia systemowej pracy nad osobami nietrzeźwymi, uzależnionymi od alkoholu klientami Izby Wytrzeźwień w Koninie w 2012 roku. Izba Wytrzeźwień w Koninie została powołana Zarządzeniem nr 17/86 Prezydenta Miasta Konina z dnia r. Pierwsza osoba w stanie nietrzeźwości została doprowadzona do Izby w dniu 5 września 1988 roku. Izba Wytrzeźwień w Koninie dysponuje 30 miejscami, w 12 salach, z czego jedną wydzielono dla kobiet, jedną dla nieletnich, jedną dla osób stwarzających szczególne zagrożenie oraz jedną dla osób szczególnie zaniedbanych i jedną dla osób bezdomnych w okresie jesienno zimowym. W 2012 roku do Izby Wytrzeźwień w Koninie doprowadzono do wytrzeźwienia 2715 osób, w tym: 131 kobiet, 2571 mężczyzn, 12 chłopców, 1 dziewczynka. Ilość osób przebywających w 2012 roku Izbie wg częstości pobytów przedstawiała się następująco: 1 raz razy razy 65 więcej niż 3 razy 112 4

5 Strukturę społeczną osób trafiających w 2012 r. do Izby przedstawia tabela i wykres Nr 1: Grupa klientów Ilość osób % Osoby bezrobotne ,97 Emeryci ,05 Osoby pracujące 242 8,91 Uczniowie 26 0,96 Rolnicy 8 0,29 Studenci 3 0,11 Brak danych ,71 Razem Wykres Nr 1: Struktura społeczna osób trafiających do Izby w 2012 roku Bezrobotni 44,97% Brak danych 32,71% Emeryci 12,05% Pracujący 8,91% Uczniowie 0,96% Rolnicy 0,29% Studenci 0,11% Największą liczbę osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, stanowiły osoby bezrobotne (1221 osób 44,97 % ) i emeryci ( 327 osób 12,05%) ogólnej liczby osób doprowadzonych do Izby. 5

6 Główne przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2012 roku ilustruje tabela i wykres Nr 2: Przyczyna zatrzymania w Izbie Ilość osób % Leżący w miejscu publicznym ,56 Awantury domowe ,63 Interwencja publiczna ,06 Bójki, rozboje 43 1,58 Nietrzeźwi kierowcy 29 1,07 Wykroczenia, napady 9 0,33 Niszczenie mienia 8 0,29 Inne przypadki 13 0,48 Razem Wykres Nr 2: Przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w 2012 roku Leżący w miejscu publicznym 46,56% Awantury domowe 27,63% Interwencja publiczna 22,06% Nietrzeźwi kierowcy 1,07% Bójki, rozboje 1,58% Niszczenie mienia 0,29% Włamania, kradzieże 0,33% Inne przypadki 0,48% Największą liczbę osób nietrzeźwych doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, wg przyczyn zatrzymań, ostanowiły osoby leżące w miejscu publicznym. Przypadków takich było 1264, tj. 46,56% ogólnej liczby pobytu osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. Na drugiej pozycji plasują się osoby wszczynające awantury domowe, w tym stosujące przemoc domową. Ten rodzaj wykroczenia dokonało 750 osób, głównie mężczyzn (27,63% doprowadzonych do 6

7 Izby). Trzecią co do ilości grupą osób zatrzymanych w Izbie ( 899 osób 22,06 %) to osoby zatrzymane w interwencji publicznej. Przekrój wiekowy osób nietrzeźwych przebywających w Izbie w 2012 roku obrazuje tabela i wykres Nr 3: Przekrój wiekowy osób Ilość osób % zatrzymanych Do 15 lat w Izbie 1 0,04 16 lat 2 0,08 17 lat 10 0, lat 235 8, lat , lat ,11 Powyżej 50 lat ,07 Razem (dane Izby Wytrzeźwień w Koninie) Wykres Nr 3: Przekrój wiekowy osób przebywających w Izbie w 2012 roku Do 15 lat 0,04% 16 lat 0,08% 17 lat 0,37% lat 8,66% lat 12,67% lat 45,11% Powyżej 50 lat 33,07% 7

8 Z powyższego zestawienia wynika, że największa liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w 2012 roku to osoby w przedziale wiekowym lat (1225 pobytów), co stanowi 45,11 % ogólnej liczby pobytów w Izbie. Zjawiskiem wyjątkowo negatywnym był pobyt osób nietrzeźwych nieletnich ( 13 osób -0,49%). W okresie od r. do r. w Izbie Wytrzeźwień zatrzymano do wytrzeźwienia 26 osób nieletnich (24 chłopców i 2 dziewczynki). Wiek i płeć nieletnich obrazuje poniższa tabela. Wiek Ogółem Chłopcy Dziewczynki do 14 lat lat lat lat Razem (dane Izba Wytrzeźwień Konin) Z danych osób przebywających w Izbie wynika, że: Najstarsza kobieta miała 80 lat, Najstarszy mężczyzna 79 lat. Największa liczba klientów w ciągu doby to 20 osób ( r.) Najwyższy stan upojenia alkoholowego 2,75 mg/l, tj. 5,775 W roku 2012 podobnie jak w latach poprzednich konińska Izba Wytrzeźwień przyjmowała osoby nietrzeźwe także z sąsiednich miast i gmin, jednak w 2012 roku aż 79,48%, a w 2011 roku 65,90 % nietrzeźwych, to jest większość, to osoby doprowadzone z Konina. W 2010 roku osoby z Konina stanowiły 63,39% ogółu przyjętych do placówki. 8

9 Ilość pobytów osób dowiezionych z poszczególnych miast i gmin (wg miejsca zdarzenia) przedstawia tabela i wykres Nr 4: Lp. Miejsce zdarzenia Ilość osób % 1 Konin ,48 2 Ślesin 73 2,68 3 Kazimierz Biskupi 67 2,47 4 Kramsk 25 0,92 5 Rzgów 21 0,77 6 Sompolno 14 0,51 7 Rychwał 10 0,37 8 Skulsk 7 0,26 9 Wierzbinek 6 0,22 10 Krzymów 5 0,18 11 Stare Miasto 3 0,12 12 Golina 2 0,08 13 Koło (miasto) 110 4,05 14 Kłodawa 22 0,81 15 Babiak 21 0,77 16 Koło (gmina) 9 0,33 17 Grzegorzew 8 0,29 18 Kościelec 4 0,15 19 Osiek Mały 3 0,12 20 Olszówka 2 0,08 21 Strzałkowo 26 0,95 22 Zagórów 15 0,55 23 Ostrowite 8 0,29 24 Orchowo 3 0,12 25 Turek (miasto) 66 2,43 26 Władysławów 19 0,70 27 Turek (gmina) 7 0,26 28 Malanów 1 0,04 X Razem

10 Wykres Nr 4: Ilość pobytów osób dowiezionych w 2012 roku z poszczególnych miast i gmin Konin 79,48% Ślesin 2,68% Stare Miasto 0,12% Kramsk 0,92% Rychwał 0,37% Krzymów 0,18% Golina 0,08% Wierzbinek 0,22% Rzgów 0,77% Kazimierz Biskupi 2,47% Sompolno 0,51% Skulsk 0,26% Miasto Koło 4,05% Babiak 0,77% Kłodawa 0,81% Gmina Koło 0,33% Grzegorzew 0,29% Olszówka 0,08% Kościelec 0,15% Osiek Mały 0,12% Zagórów 0,55% Orchowo 0,12% Strzałkowo 0,95% Ostrowite 0,29% Miasto Turek 2,43% Władysławów 0,70% Gmina Turek 0,26% Malanów 0,04% Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 roku 79,48 % osób nietrzeźwych korzystających z usług Izby, to osoby doprowadzone z Konina, pozostałe 20,52 % - to osoby doprowadzone z terenu powiatu konińskiego i innych powiatów i gmin. Najwięcej klientów oprócz Konina (2158 osób ) i powiatu konińskiego ( 233 osób) stanowili mieszkańcy miasta Koła (110 osób) i powiatu kolskiego (179 osób), Turku ( 66 osób) i powiatu tureckiego (93 osoby), gminy Ślesin (73 osoby) i Kazimierz Biskupi (67 osób) oraz powiatu słupeckiego ( 52 osoby). Klientów byłoby znacznie więcej ale uległa ograniczeniu ze względu na to że, w 2012 roku nie przyjmowano do Izby mieszkańców tych gmin, które nie podpisały z Miastem 10

11 Konina stosownego porozumienia i nie udzieliły Miastu Konin dotacji na funkcjonowanie Izby (proporcjonalnej do przeciętnej liczby dowożonych w poprzednich latach mieszkańców). Pobyty w Izbie w roku 2012 wg powiatów przedstawia tabela i wykres Nr 5: Lp. Miejsce zdarzenia (powiat) Ilość osób % 1 Konin ,06 2 Koło 179 6,59 3 Turek 93 3,43 4 Słupca 52 1,92 x Ogółem Wkres Nr 5: Ilość pobytów osób dowiezionych z poszczególnych powiatów w 2012 roku Konin 88,06% Koło 6,59% Turek 3,43% Słupca 1,92% Liczba wniosków dot. leczenia odwykowego napływających do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie w latach Lata Liczba wniosków ogółem W tym skierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego Źródło: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie 11

12 Dane Izby Wytrzeźwień w Koninie dotyczące zatrzymań do wytrzeźwienia (najczęściej przyczyną zatrzymania do wytrzeźwienia są awantury domowe) w latach Lata/ Zatrzymani Nieletni w tym w tym w tym w tym w tym w tym w tym 33 chłopców 45 chłopców 48 chłopców 33 chłopców 36 chłopców 24 chłopców 24 chłopców 3 dziewczyny 2 dziewczyny 1 dziewczyna 3 dziewczyny 1 dziewczyna 4 dziewczyny Kobiety Mężczyźni Ogółem Źródło: Izba Wytrzeźwień w Koninie Bardzo często osoby uzależnione od alkoholu i będące w stanie nietrzeźwym są źródłem przemocy domowej w rodzinie. Jest to różnego rodzaju przemoc, w tym fizyczna i psychiczna. Wśród przebywających w izbie klientów były również takie osoby. Dane dotyczące przemocy w rodzinie w latach Lata Liczba interwencji domowych Liczba sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu Ilość rodzin objętych procedurą,,niebieskich Kart

13 Ilość postępowań wszczętych z art. 207 kk Ilość postępowań z art. 207 kk. z aktem oskarżenia Źródło: Komenda Miejska Policji w Koninie Informacje o stosowaniu przemocy fizycznej bądź psychicznej w rodzinie uzyskane w toku prac zespołu motywującego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie w latach Rok Liczba rodzin Źródło: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie. Na podstawie przedstawionego materiału można stwierdzić, że najczęściej do Izby doprowadzane były osoby: bezrobotne, w przedziale wiekowym lat, mieszkańcy Konina, leżących w miejscu publicznym. 13

14 Najczęstsze przyczyny zatrzymań do wytrzeźwienia w roku 2010, 2011 i 2012 to: awantury domowe 40,15%, 36,06 % i 27,63%, leżący w miejscu publicznym 35,43%, 41,23 % i 46,56%. Pracownicy Izby w ciągu całego roku jako zadania planowe zadanie statutowe podejmują działania edukacyjne i motywujące osoby nadużywające alkoholu do leczenia odwykowego. Robią to głównie lekarze i depozytariusze oraz terapeuci i psychoterapeuci Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W przypadku osób, które wielokrotnie trafiały do placówki, każdorazowo kierowane były wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, a w przypadku osób niepełnoletnich do Sądu Rodzinnego, rodzin i szkoły. W 2012 r. miały miejsce także sytuacje nie przyjęcia do Izby dowiezionych przez straż miejską i policję osób. W badanym okresie nie przyjęto do Izby do wytrzeźwienia 42 osoby z następujących przyczyn: Przyczyna nieprzyjęcia Ilość osób % stan zdrowia 20 47,62 brak podstaw prawnych 12 28,57 brak objawów nietrzeźwości Razem 10 23, (dane Izby Wytrzeźwień Konin) Klientów byłoby znacznie więcej ale w 2012 roku nie przyjmowano do Izby mieszkańców gmin, które nie udzieliły Miastu Konin dotacji na funkcjonowanie Izby (proporcjonalnej do przeciętnej liczby dowożonych w poprzednich latach mieszkańców). Najczęstszą przyczyną odmowy przyjęcia do Izby jest stan zdrowia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia lub brak podstaw prawnych np. podpisanej umowy przez gminę, z której doprowadzono osobę nietrzeźwą, z Prezydentem Miasta Konina. 14

15 Osoby w złym stanie zdrowia były odwiezione z Izby do szpitala przez policję lub straż miejską, ewentualnie przez Pogotowie Ratunkowe wzywane przez dyżurujących pracowników Izby. Wykres Nr 6: Przyczyny nie przyjęcia osób do Izby w 2012 roku stan zdrowia 47,62% brak podstaw prawnych 28,57% brak objawów nietrzeźwości 23,81% Z dniem 1 stycznia 2013 roku Izba Wytrzeźwień w Koninie na podstawie nadanego uchwałą Nr 489 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 r. statutu przyjęła nazwę Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie. W trosce o stan zdrowia osób uzależnionych od alkoholu, będących w stanie nietrzeźwości i przebywających od 2013 roku w Ośrodku planujemy podjęcie systematycznych działań z udziałem wielu partnerów z terenu miasta i gmin. Zadania te zostały ujęte w w/w Programie. Przeprowadzony też został stosowny remont pomieszczeń Ośrodka i wzbogacenie jego wyposażenia, zwłaszcza Ambulatorium. 15

16 Główne cele i zadania Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Przemocy Główne cele programu: 1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia. 2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych wynikających z używania alkoholu, zwłaszcza przez młodzież. 4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już występującymi problemami. Priorytetowe zadania programu: 1. Działania mające na celu promocję zdrowia i przedłużenie życia osób uzależnionych od alkoholu oraz zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, w tym również przeciwdziałania i leczenia agresji i przemocy domowej. 2. Działania mające na celu identyfikację osób o najwyższym ryzyku wystąpienia problemów alkoholowych i przemocy / bycia sprawcą / oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka. 3. Działania zmierzające do zatrzymania postępu choroby u osób uzależnionych oraz umożliwienie tym osobom powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główne kierunki działania Programu: Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez: a. prowadzenie zajęć terapeutycznych i innych wspierających zdrowienie dla osób uzależnionych od alkoholu, b. prowadzenie grup korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy, c. prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i stosujących przemoc. 16

17 Szczegółowe zadania Programu 1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 2. Środki finansowe na realizację zadań Programu określa Rada Miasta Konina w ramach uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok. 3. Koordynacja realizacji Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i przebywającym w Ośrodku należy do zadań Dyrektora Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie, który współpracuje z podmiotami realizującymi poszczególne zadania Programu. 4. Program jest spójny z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina w zakresie określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 5. Program realizowany jest w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Konina. 6. Zadania realizowane w Programie będą podlegały monitorowaniu i ewaluacji programowej. L.p. Zadanie Wskaźnik realizacji Współpraca Termin Odpowiedzialny 1. Wspieranie lokalnych mediów w zakresie ich działań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 2. Motywowanie do leczenia odwykowego klientów nadużywających alkoholu w tym klientów pomocy społecznej Liczba audycji, artykułów prasowych Lokalne media cały rok Dyrektor 1. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi wielokrotnie przebywającymi w Ośrodku lub zdradzającymi objawy uzależnienia Liczba osób zmotywowanych do leczenia odwykowego, Liczba osób uzależnionych, które wywiązały się z kontraktu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, gminne ośrodki pomocy społecznej, cały rok Lekarz dyżurny, Depozytariusz, Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta 17

18 socjalnego, Liczba rozmów z osobami uzależnionymi, Liczba rozmów z rodzinami /uzależnionych i członków rodzin,/ Liczba osób zmotywowanych do leczenia /uzależnionych i członków rodzin/ Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa, Oddział Leczenia Uzależnień Woj. Szpitala Zespolonego 2. Monitorowanie wyników leczenia przy współpracy z placówkami pomocy społecznej z wykorzystaniem kontraktów socjalnych Liczba osób uzależnionych, które wywiązały się z kontraktu socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, gminne ośrodki pomocy społecznej cały rok Depozytariusz 3. Inicjowanie działań zmierzających do poszerzenia oferty dla osób uzależnionych przerywanie ciągu picia * Liczba podjętych działań Placówki terapii, Oddział Leczenia Uzależnień Woj. Szpitala Zespolonego cały rok Zapewnienie pobytu (miejsc noclegowych) dla osób biorących udział w przerwaniu ciągu picia* Liczba osób biorących udział w terapii cały rok Administracja 4. Pomoc i prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie miejsc noclegowych w okresie jesienno-zimowym Liczba osób korzystających ze schronienia Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych w Koninie listopad - marzec Depozytariusze Opiekunowie zmian 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych* 18

19 1. Prowadzenie grup korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej* Liczba grup, Liczba sprawców przemocy objętych programem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacje pozarządowe cały rok Psycholog, Terapeuta 2. Realizacja programu korekcyjno edukacyjnego ze sprawcami przemocy domowej* 3. Zapewnienie sprawcom biorącym udział w programie miejsc czasowego pobytu w przypadku pozbawienia ich mieszkania* Liczba osób korzystających z pobytu czasowego Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Policja Dyrektor 6. Współpraca z Sądem i Prokuraturą Rejonową w sprawach obecnych i przyszłych klientów, w zakresie wypracowania i wdrażania procedur zobowiązania do leczenia odwykowego, oraz nadzoru rodzin, w których występuje alkoholizm i przemoc Liczba wniosków o wszczęcie postępowania karnego. Liczba decyzji dot. obowiązku podjęcia leczenia, Liczba rozmów prokuratorami Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Psycholog, Terapeuta 7. Współpraca z gminami, cały rok Dyrektor gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach dotyczących klientów z ich terenu oraz z policją i strażą miejską * oznacza, że zadanie będzie realizowane w przypadku posiadania środków na ten cel Zasoby rzeczowe w realizacji zadań Programu Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku: Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Realizując swoje statutowe zadania i przedstawiony Program współpracuje z: 19

20 1. Organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 2. Placówkami terapii uzależnień, w tym Oddziałem Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Koninie, 3. Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminach i mieście Koninie, 4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie, 5. Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym w Koninie, 6. Szkołami, 7. Komendą Miejską Policji, 8. Strażą Miejską, 9. Sądem Rejonowym, 10. Prokuraturą Rejonową, 11. Kościołami, 12. Miejską Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 13. Lokalnymi mediami. Zasoby ludzkie Realizując zadania Programu Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie korzysta z wiedzy i zawodowego doświadczenia osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy, zwłaszcza zaś: 1. terapeutów uzależnień w tym oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, 2. członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie, 3. pracowników pomocy społecznej, 4. członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy, 5. funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Koninie, 6. sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych i społecznych, 7. księży, 8. niepijących alkoholików, członków wspólnoty AA i stowarzyszenia abstynenckiego, 9. dziennikarzy. Opracował J.Mazurkiewicz 20

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo