URZĘDU MIASTA RYBNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĘDU MIASTA RYBNIKA"

Transkrypt

1 STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta Data Podpis Data Podpis

2 STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości Definicje Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta Rybnika Miasto Rybnik Władze Miasta Prezentacja Urzędu Miasta Rybnika System zarządzania jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Odpowiedzialność Kierownictwa Deklaracja Prezydenta Miasta Zaangażowanie kierownictwa Skoncentrowanie uwagi na Kliencie Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Przedstawiciel Kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Zarządzanie zasobami Zaopatrywanie w zasoby Kompetencje, świadomość i szkolenia pracowników Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z Klientem Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Identyfikacja i Identyfikowalność Własność Klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów... 30

3 STRONA/ STRON 3 / Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta Audity wewnętrzne Monitorowanie i pomiary procesów i wyrobu Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie Działania doskonalące... 34

4 STRONA/ STRON 4 / 35 Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości Księga Jakości opisuje system zarządzania jakością wdrożony w Urzędzie Miasta Rybnika. Oparty on został na wymaganiach normy ISO 9001:2008. System ten dostosowany jest do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej szczebla gminnego. Księga jakości jest podstawowym dokumentem, który podaje cele i zadania niezbędne dla zapewnienia założonej jakości usług i wyrobów przedstawionych w ujęciu procesowym. Jest również swoistego rodzaju przewodnikiem po systemie zarządzania jakością, który określa : - zakres wdrożonego systemu zarządzania jakością realizowany w oparciu o przepisy prawa określające zadania (własne, zlecone i powierzone), - wzajemne powiązania pomiędzy procesami. Księga jakości adresowana jest do pracowników urzędu, auditorów oraz dla każdego Klienta urzędu na jego życzenie. Dzięki przejrzystemu opisowi struktury urzędu, jego organizacji, przebiegu procesów i ujednoliconych sposobów postępowań a także dzięki określeniu kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień księga jakości pełni funkcje podręcznika organizacyjnego dla pracowników a ponadto jest bardzo dobrym narzędziem zarządzania w zdefiniowanych obszarach jakości. Wzajemne oddziaływania miedzy procesami i zarządzanie nimi jest zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom i nieustannym modyfikacjom wynikających z ich monitorowania. Zmiany te są dowodem na to, iż zarządzanie jakością nie jest tylko skopiowanym schematem ale żywym procesem podlegającym ciągłemu doskonaleniu. Poszczególne zagadnienia systemu opisano w kolejnych rozdziałach księgi. W rozdziałach początkowych Księgi zawarto podstawowe informacje na temat miasta i urzędu. Kolejne rozdziały opisują natomiast wypracowany przez pracowników urzędu sposób podejścia do konkretnych wymagań wybranego przez nas modelu normy. Przestrzeganie zasad zawartych w księdze jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne objęte systemem a tym samym wszystkich zatrudnionych w nich pracowników. Za opracowanie, aktualizację i archiwizację księgi odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik ds. Jakości lub w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona. Księgę Jakości zatwierdza Prezydent Miasta Rybnika. Potrzebę dokonania zmiany w Księdze Jakości może zgłosić każdy pracownik urzędu lub każda inna zainteresowana osoba. Zmiany księgi mogą być także wynikiem zaleceń przeglądu zarządzania lub realizacji działań doskonalących. O konieczności wprowadzenia zmian decyduje Pełnomocnik ds. jakości, który również sprawuje nadzór nad ich wprowadzeniem. Fakt wprowadzania zmian i poprawek odnotowuje się w karcie zmian poszczególnej księgi, znajdującej się u Pełnomocnika ds. Jakości. Zmiany w księdze

5 STRONA/ STRON 5 / 35 wprowadza się poprzez ponowne wydrukowanie całej księgi z uwzględnieniem naniesionych poprawek. Każdy użytkowany wewnętrznie egzemplarz Księgi Jakości jest aktualizowany, a jego wydanie rejestrowane i potwierdzane przez odbiorcę w rozdzielniku przy egzemplarzu księgi przechowywanym przez Pełnomocnika ds. Jakości. Adresat otrzymując poprawioną wersję księgi jest zobowiązany do potwierdzenia jej przyjęcia oraz do natychmiastowego zwrócenia nieaktualnego egzemplarza księgi Pełnomocnikowi ds. Jakości. Nieaktualne egzemplarze księgi - za wyjątkiem egzemplarza, w którym przechowuje się całą historię zmian - niszczy się w archiwum Urzędu. Księga dostępna jest w postaci papierowej w kilku egzemplarzach dla osób określonych w jej rozdzielniku i w postaci elektronicznej dla pozostałych Klientów wewnętrznych i zewnętrznych urzędu. Dla kontaktów z Klientem zewnętrznym wykonywane są dodatkowe kopie. Kopie te są opatrzone uwagą Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. oraz datą wskazująca na dzień, na który dany egzemplarz jest aktualny. Zastrzeżenie to umieszczane jest na kopii księgi przez Pełnomocnika ds. Jakości i odnotowywane jest w rozdzielniku księgi, w którym przechowuje się historię zmian z odpowiednią adnotacją. Wydane kopie nie podlegają późniejszemu nadzorowi i aktualizacji.

6 STRONA/ STRON 6 / 35 Definicje Specyficzne dla Urzędu Miasta pojęcia stosowane w dokumentacji systemu zawierają niżej wymienione definicje : URZĄD Urząd Miasta Rybnika. STRONA każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (w procedurach stosowane zamiennie KLIENT, INTERESANT, WNIOSKODAWCA). NACZELNIK WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału, Kierownik Biura lub Referatu lub inna osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku pracy (lub osoba zastępująca ww. osoby w czasie ich nieobecności). INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. PEŁNOMOCNIK DS. przedstawiciel kierownictwa urzędu w zakresie nadzoru i utrzymania wdrożonego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika, którego odpowiedzialność i uprawnienia obejmują: a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymane, b) przedstawianie Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzani jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, c) zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta. PROCEDURA ustalony sposób postępowania. PROCES zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących które przekształcają wejścia (np. wymóg prawny, wniosek, informacja) w wyjście (np. dane, usługa, dokument). W Urzędzie Miasta Rybnika są nim powiązane ze sobą czynności zmierzające do osiągnięcia celu przez wykonanie określonych zadań z wykorzystaniem odpowiednich zasobów. ZAPIS dokument dostarczający obiektywnego dowodu wykonania działań lub osiągnięcia wyników (potwierdzenie realizacji określonych zadań). WERYFIKACJA potwierdzenie przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania.

7 STRONA/ STRON 7 / 35 JEDNOSTKA ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, biuro, referat lub samodzielne stanowisko pracy wyodrębnione w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika realizujący określone działania. NACZELNE KIEROWNICTWO URZĘDU / NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO URZĘDU Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. MISJA ogólny cel organizacji oparty na przesłankach planu, uzasadniający istnienie organizacji. POLITYKA ogół zamierzeń i celów dotyczących działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości w sposób formalny wyrażony przez Najwyższe Kierownictwo Urzędu. Jest podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia celów organizacji. NORMA/ ISO 9001 norma ISO 9001:2008 (identyczna z PN-EN ISO 9001:2009). WYRÓB/ USŁUGA wynik procesów realizowanych na rzecz Klienta Urzędu Miasta Rybnika. KORDYNATOR PROCESU - pracownik Urzędu Miasta powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, sprawujący nadzór nad prawidłowym, skutecznym funkcjonowaniem procesu. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją procesu, posiadająca uprawnienie do wprowadzania zmian doskonalących jego przebieg. AUDITOR WEWNĘTRZNY pracownik Urzędu Miasta dokonujący oceny systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika, powołany Zarządzeniem prezydenta Miasta. AUDITOR WIODĄCY auditor wewnętrzny, który ukończył z wynikiem pozytywnym kurs auditora wewnętrznego. WYRÓB NIEZGODNY/ USŁUGA NIEZGODNA wynik procesu niespełniający wymagań (usługa zrealizowana niezgodnie z wymaganiami prawa i/ lub normy ISO 9001:2008) SZJ system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

8 STRONA/ STRON 8 / 35 Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta Rybnika Miasto Rybnik Rybnik miasto położone w województwie śląskim stanowi naturalne centrum kulturalne, gospodarcze i edukacyjne dla gmin Subregionu Zachodniego. Początki Rybnika sięgają okresu średniowiecza, kiedy to osada rybacka leżąca na ważnym szlaku handlowym została ulokowana na prawie niemieckim jeszcze przed 1308 r. W tym okresie Rybnik wraz z przyległymi wsiami utworzył tzw. państwo rybnickie, które w wyniku zawieruch wojennych często zmieniało właścicieli. Obecnie Rybnik miasto z 27 dzielnicami - to pełne zieleni miasto, położone w południowo zachodniej części województwa śląskiego, zajmuje ok. 148,3 km 2 powierzchni i liczy ponad 137 tys. mieszkańców. Jest największym ośrodkiem Aglomeracji Rybnickiej, stanowiącej dziesiąty pod względem ludności zespół miejski w Polsce. Ze względu na swoje położenie geograficzne, potencjał gospodarczy i zasoby kadrowe miasto uważane jest za niekwestionowanego lidera okręgu rybnickiego. Bliskość europejskich stolic oraz krzyżujące się w niedalekiej okolicy autostrady: A-4 i powstająca A-1, czynią z Rybnika przyjazne inwestorom i łatwo dostępne miasto. Dzięki ogromnym, stanowiącym połowę budżetu, środkom na inwestycje, w ciągu ostatnich lat przekształcił się z typowo górniczego miasta w edukacyjne, handlowe i kulturalne centrum subregionu zachodniego województwa. Wśród inwestycji realizowanych w ostatnich latach są m. in. jeden z największych w kraju projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 540 km), innowacyjny projekt Elektronicznej Karty Miejskiej czy przebudowa układu drogowego. Obok inwestycji miejskich na szeroką skalę prowadzone są również projekty komercyjne, które oprócz uatrakcyjniania wizerunku miasta stwarzają nowe miejsca pracy wartość tych inwestycji wynosi blisko pół miliarda złotych. Zalety Rybnika doceniają zarówno inwestorzy, jak i sami mieszkańcy. W badaniach Uniwersytetu Śląskiego Rybnik został uznany za miasto o bardzo dobrze postrzeganej przestrzeni publicznej oraz miasto optymistycznie patrzących na przyszłość swojej miejscowości, zadowolonych z panujących w nim warunków życia, ludzi. W obrębie Rybnika funkcjonuje kilkanaście dużych zakładów przemysłowych, ponad 1500 małych i średnich zakładów produkcyjno usługowych, a także ponad zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W ostatnim okresie obserwuje się dużą dynamikę rozwoju sektora prywatnego. Prężnie działają miejscowe organizacje grupujące rybnickich przedsiębiorców i rzemieślników. Inwestorzy przyznają Rybnikowi jedne z najwyższych ocen, jeżeli chodzi o klimat dla rozwoju biznesu. Zważywszy na położenie, potencjał gospodarczy czy zasoby ludzkie aglomeracja rybnicka stanowi zatem atrakcyjny obszar do zaangażowania w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. W planach

9 STRONA/ STRON 9 / 35 zagospodarowania przestrzennego miast i gmin aglomeracji rybnickiej zostały stworzone warunki dla lokowania inwestycji związanych z rozwojem handlu, usług, budownictwa oraz produkcji nieuciążliwej dla środowiska. Możliwości inwestowania na terenie aglomeracji rybnickiej są bardzo szerokie. Inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę hoteli, obiektów rekreacji i rozrywki, obiektów użyteczności publicznej czy też na przetwórstwo odpadów komunalnych i przemysłowych jak również na rekultywacje terenów czy zagospodarowanie obiektów przemysłowych mogą liczyć na przychylność władz lokalnych. Ważna dla miasta jest nie tylko jego funkcjonalność ale i estetyka. W okresie międzywojennym Rybnik, po Poznaniu, zyskał miano najbardziej ukwieconego miasta w Polsce. Teraz przywraca się ideę miasta-ogrodu wykorzystując każdy wolny kawałek gruntu na zrobienie pięknego skweru. Wyremontowane zostały także miejskie fontanny a parki wprost zachęcają do spacerów i odpoczynku. Rybnik inwestuje w młodych. Właśnie z myślą o nich utworzono unikalny Zespół Szkół Wyższych, w którym w jednym miejscu skupione są filie dwóch największych uczelni regionu Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Położony w samym centrum kampus akademicki powstał w zaadaptowanych budynkach byłego szpitala miejskiego. Inną instytucją inwestującą w młode talenty jest nowoczesna Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Braci Szafranków. Rybnik zapewnia także wspaniałe warunki dla wypoczynku, dysponując lotniskiem sportowym, krytymi i otwartymi basenami kąpielowymi, przystaniami żeglarskimi, ośrodkami jazdy konnej, stadionem i halami sportowymi. Rybnickie jezioro, będące sztucznym zbiornikiem wodnym, daje możliwość uprawiania wędkarstwa oraz niemal wszystkich sportów wodnych. Miasto oplatają także liczne szlaki piesze i rowerowe, dzięki którym można podziwiać krajobraz oraz poznawać zabytki regionu. Woda i lasy otaczające Rybnik oraz dynamiczny rozwój gospodarczy Miasta są magnesem przyciągającym zarówno turystów jak i inwestorów. Władze Miasta Organami Miasta są : - Rada Miasta, licząca 25 radnych organ stanowiący i kontrolny Miasta, - Prezydent Miasta organ wykonawczy Miasta. Skład Naczelnego Kierownictwa : - Prezydent Miasta Piotr Kuczera 3 Zastępców Prezydenta Miasta : - Janusz Koper - Piotr Masłowski - Wojciech Świerkosz

10 STRONA/ STRON 10 / 35 oraz : - Daniela Lampert Sekretarz Miasta - Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta - Wojciech Student Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Prezentacja Urzędu Miasta Rybnika Urząd do roku 1990 stanowił terenowy organ administracji państwowej i miał ograniczone możliwości w kształtowaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania zasobami. Dopiero przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. umożliwiły samodzielne podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących wielkości zatrudnienia, wysokości środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie techniczne czy też szkoleń pracowników. Do zadań Urzędu Miasta należą więc (zgodnie z wymienioną wcześniej ustawą) wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania realizowane przez Urząd Miasta są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel, który w konkretnych dokumentach został zobowiązany do zarządzania, wykonywania i weryfikacji tych zadań. W Urzędzie Miasta zatrudnionych jest ponad 390 pracowników. W roku 2003 Urząd Miasta Rybnika został laureatem V edycji Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii urzędów administracji publicznej. W tym samym roku Urząd Miasta Rybnika zdobył także wyróżnienie w IX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. W roku 2004 Miasto zwyciężyło w kategorii Przyjazny urząd administracji samorządowej otrzymując nagrodę -Lidera zarządzania- za rozwiązanie Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2006 zdobywając ponownie tytuł i nagrodę za wdrożenie projektu Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. W roku 2005 Rybnik zajął I miejsce w grupie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie Profesjonalna Gmina przyjazna inwestorom. Rybnik okazał się również najlepiej zarządzanym miastem w Polsce w roku 2006 zajmując I miejsce w kraju wśród największych miast na prawach powiatu. W roku 2006 i 2007 Miasto zostało także głównym laureatem konkursu Gmina Fair Play kreując godne naśladowania wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorstwami. W roku 2007 Miasto Rybnik zostało również nagrodzone, jako jedyny samorząd w Polsce, wyróżnieniem w Europejskiej Nagrodzie Jakości w zakresie sektora publicznego. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2009 otrzymując certyfikat za dobrą praktykę. W 2008 roku w Ogólnopolskim samorządowym Rankingu Rzeczypospolitej Rybnik uzyskał dwa wyróżnienia: 3 miejsce w kategorii Najlepsze Miasto w dziedzinie

11 STRONA/ STRON 11 / 35 innowacje oraz Najlepsze Miasto w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych. W 2008 r. Rybnik otrzymał również po raz II prestiżowa nagrodę uzyskując tytuł Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji w kategorii największych polskich miast. Rybnik został również laureatem Oskara Sportowego 2008 w I edycji konkursu Gminess w kategorii Gminna Inwestycja Marzeń. W 2009 roku Miasto Rybnik zostało m. in. Laureatem Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej uzyskując tytuł Najlepszego Miasta na prawach powiatu a także zdobyło tytuł Innowacyjna Gmina zarówno w edycji regionalnej jak i ogólnopolskiej w konkursie Krajowego lidera Innowacji. W 2010 roku Rybnik znalazł się w gronie największych inwestorów ostatniego dziesięciolecia, zajął również I miejsce w kraju spośród miast na prawach powiatu w wykorzystaniu środków UE w latach W roku 2011 r. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Rybnika zajął III miejsce w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Przejrzystą Stronę BIP co jest potwierdzeniem starań magistratu w tworzeniu nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi urzędu administracji publicznej. Potwierdzeniem tego faktu jest również ranking samorządów Rzeczypospolitej gdzie Rybnik w kilku kolejnych latach plasował się na wysokich miejscach w kategorii Najbardziej Innowacyjne Miasto. Efekty prowadzonych przez Miasto działań zostały docenione również przez wielu inwestorów, a także przez różne środowiska gospodarcze i opiniotwórcze. Prezydent Rybnika został laureatem ogólnopolskiego konkursu Lider Samorządu Strukturę organizacyjną urzędu zawiera Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Rybnika stanowiący Załącznik Nr 5, który przedstawia układ funkcjonalny komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. Decyzja o wprowadzeniu w Urzędzie Miasta Rybnika systemu zarządzania jakością zapadła w 2000 roku. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 116/ 2000 z dnia 10 lipca 2000 r. powołano Pełnomocnika ds. Jakości - Sekretarza Miasta - nadzorującego proces wdrażania i późniejszego utrzymania systemu zarządzania jakością. Kierownictwo Urzędu podejmując taką decyzję uznało, iż opracowując procedury czy instrukcje odpowiadające wymaganiom systemu, podjęte zostaną jednocześnie działania w zdecydowanym stopniu poprawiające funkcjonowanie urzędu. Pełnomocnik ds. Jakości, jak również powołani spośród pracowników urzędu, auditorzy wewnętrzni opierając się na dokumentach przedstawiających schematy graficzne, obrazujących proces decyzyjny i określających wymagane dokumenty mogą nadzorować funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Dobrze zorganizowany system zarządzania Urzędem pozwoli również jego kierownictwu na prowadzenie aktywnych działań odnoszących się do istotnych zagadnień ze strategii miasta, polityki długofalowej czy też priorytetowych tematów związanych z funkcjonowaniem miasta. O słuszności wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika ostatecznie przekonał Naczelne Kierownictwo cel, jakiemu służyć ma jego wprowadzenie : zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta, zadowolenie Klienta

12 STRONA/ STRON 12 / 35 odwiedzającego urząd oraz jego przekonanie o tym, że zwracając się do urzędu otrzyma zawsze usługę na najwyższym poziomie jakości. System zarządzania jakością Wymagania ogólne W Urzędzie Miasta Rybnika ustanowiono, wdrożono i utrzymuje się system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W tym celu : - zidentyfikowano procesy realizowane w urzędzie, - dokonano wyboru tych procesów, które są najistotniejsze dla pracy urzędu, - opisano jednolite zasady realizacji takich procesów, - określono zasady badania skuteczności procesów, - ustanowiono Politykę jakości oraz cele, - postanowiono systematycznie badać skuteczność systemu (audity, przeglądy, mierniki) a w razie konieczności podejmować niezbędne dla naprawy bądź poprawy działania. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez monitorowanie planowanych działań i zakładanych wyników. W urzędzie funkcjonuje podejście procesowe tzn. zidentyfikowano funkcjonujące procesy i określono wzajemne oddziaływania miedzy tymi procesami oraz sposoby zarządzania nimi. Jako proces zostały zidentyfikowane działania wykorzystujące zasoby i ich zarządzanie, przekształcające wejścia w wyjścia na podstawie modelu systemu zarządzania jakością przedstawionego w normie ISO 9001:2008. KLIENCI Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność Kierownictwa KLIENCI Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza i doskonalenie Zadowolenie Wymagania Wejście Realizacja wyrobu Wyrób Wyjście

13 STRONA/ STRON 13 / 35 Zakres obowiązywania systemu Realizacja zasady samorządności ukierunkowanej na świadczenie usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz wszechstronny rozwój Miasta. Wyłączenia: We wdrożonym w UM Rybnika systemie zarządzania jakością dokonano następujących wyłączeń: pkt 7.3 (projektowanie i rozwój) gdyż ze względu na charakter organizacji i świadczone usługi organizacje nie prowadzi procesów projektowania. Wymagania dot. realizacji świadczonych przez urząd usług określone zostały w przepisach zewnętrznych (w szczególności w Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym itp.). Ze względu jednak na specyfikę w procesie planowania usług wewnątrz organizacji jeśli charakter tego wymaga stosowane są wymagania podane w pkt 7.3 normy ISO 9001:2008. pkt (walidacja procesu doskonalenia usługi) gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/ świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Proces weryfikacji odbywa się na dwóch poziomach : - w trakcie realizacji/ przygotowania stanowiska urzędu przez osobę wyznaczoną - przez Naczelnika wydziału nadzorującego proces świadczenia usługi (w tym wydania decyzji administracyjnej) W celu potwierdzenia zgodności świadczonych usług monitorowana jest : - ilość i rodzaj zaskarżonych decyzji do wyższych instancji (dot. decyzji administracyjnych) - pomiar satysfakcji Klienta w odniesieniu do pozostałych usług. W Urzędzie Miasta Rybnika zidentyfikowano szereg procesów pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie organizacją. Załącznik nr 1 przedstawia układ graficzny systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika. Każdy zdefiniowany w UM Rybnika proces posiada własną kartę procesu, w której wyodrębniono procesy operacyjne oraz wymieniono miedzy innymi zadania realizowane w danym procesie, określono mierniki i sposób pomiaru procesu oraz wyznaczono jego cele. Procesy są monitorowane przez ich koordynatorów. Uprawnienie i obowiązki koordynatora procesu zawarto w procedurze Tworzenia i nadzorowania kart procesów oraz określenia obowiązków i uprawnień oraz zasad współpracy z koordynatorami procesów. Wykaz zdefiniowanych procesów wraz z ich powiązaniami zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej Księgi. Szczegóły dotyczące powiązań pomiędzy procesami przedstawione zostały także w postaci odwołań do innych procesów lub procedur, w zapisach poszczególnych procedur a także w opisach kart procesów.

14 STRONA/ STRON 14 / 35 W UM Rybnika wdrożono również około 40 procedur opisujących wybrane sposoby postępowania (całych procesów lub poszczególnych zadań składowych wchodzących w ich skład). Wyboru działań opisanych w procedurach dokonaliśmy wspólnie a głównymi kryteriami były tutaj: powtarzalność, skomplikowanie działania, ujednolicenie zasad postępowania przypadków niedookreślonych w aktach wyższego rzędu, współdziałanie kilku komórek organizacyjnych. W procedurach ustalone zostały sekwencje powiązań, określone jako działania poszczególnych komórek organizacyjnych (wykaz procedur systemu zarządzania jakością zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Księgi). Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika obejmuje: Deklaracje Prezydenta Miasta Rybnika Misję i Politykę Jakości Cele dotyczące jakości Księgę jakości Karty procesów i Procedury Inne dokumenty niezbędne do zapewnienia planowania, realizacji i nadzorowania procesów w urzędzie Wymagania formalno-prawne Zapisy wymagane przez normę Urząd jako aparat pomocniczy Prezydenta realizując zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach ustalonej hierarchii: akty normatywne zewnętrzne (np. : ustawy, rozporządzenia), akty normatywne wewnętrzne (np.: Zarządzenia Prezydenta Miasta, pełnomocnictwa, upoważnienia, uchwały Rady Miasta, Karty procesów czy Procedury), wymagania normy, inne uregulowania wewnętrzne. Zakres i szczegółowość dokumentacji systemowej zależy od stopnia złożoności wykonywanych działań, stosowanych metod oraz umiejętności i wyszkolenia personelu. Dokumentacja systemowa opisuje procesy i czynności administracyjne realizowane w urzędzie i obejmuje, jak wynika z przedstawionego wyliczenia, zarówno wymagania określone w zewnętrznych i wewnętrznych aktach normatywnych jak i normie. Jednym z podstawowych dokumentów systemu jest Księga Jakości. W niej przytoczono politykę urzędu oraz scharakteryzowano system w odniesieniu do wymagań normy. W Urzędzie Miasta Rybnika stworzono również karty procesów. W kartach tych oprócz wyszczegółowienia szeregu zadań realizowanych w danym procesie zawarto również określenie mierników i sposobów dokonywania pomiarów. Całość zadań nadzoruje koordynator procesu, który podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań urzędu (wykaz zdefiniowanych w UM Rybnika procesów zawiera załącznik nr 3).

15 STRONA/ STRON 15 / 35 Procedury określają przebieg procesów (lub ich części) i działań podejmowanych dla prawidłowej realizacji zadań urzędu. Mogą odwoływać się do innych procedur lub/ i zarządzeń Prezydenta, poleceń służbowych czy innych dokumentów. Procedury w Urzędzie Miasta Rybnika tworzone są zgodnie z zapisami procedury Tworzenia i nadzorowania procedur w Urzędzie Miasta Rybnika (wykaz obowiązujących w urzędzie udokumentowanych procedur zawiera załącznik nr 4 do niniejszej księgi). Akty i dokumenty wewnętrzne są sprawdzane pod względem przygotowania merytorycznego i zatwierdzane przed ich wydaniem przez osoby merytorycznie odpowiedzialne i rozprowadzane według ustalonego rozdzielnika. Zakresy uprawnień w zatwierdzaniu dokumentów określają zarządzenia Prezydenta wydane w tym zakresie. Dokumenty poddawane są przeglądom przez osoby uprawnione a w razie potrzeby są aktualizowane i ponownie zatwierdzane. Ustalone i opisane zasady postępowania z dokumentacją zapewniają właściwe oznaczenie dokumentów poprzez nadanie numeru (akty i dokumenty wewnętrzne) lub wykorzystanie nazw i oznaczeń własnych (akty normatywne zewnętrzne). Zastosowany sposób dystrybucji aktów i dokumentów umożliwia korzystanie z aktualnych ich wersji przez pracowników, którym dla załatwienia prowadzonej przez nich sprawy są one niezbędne. Zmiany i aktualizacje dokumentacji podlegają tej samej procedurze co dokumenty podstawowe. Akty normatywne zewnętrzne oraz ich aktualizacja są dostępne w komputerowym systemie informacji prawnej. Nadzorem objęte są również dane przetwarzane w systemie komputerowym. Zasady dotyczące nadzoru nad dokumentacją i zapisami regulują odpowiednie procedury lub inne dokumenty przywołane w Księdze Jakości. Zgromadzone lub utworzone w trakcie realizacji poszczególnych procesów i czynności dokumenty i zapisy (akta sprawy oraz akta zbiorowe) podlegają szczególnemu nadzorowi ze względu na ich kategorię archiwalną lub zawarte informacje niejawne. Realizowane jest to poprzez ich właściwe oznaczanie, nadawanie klauzuli tajności, przechowywanie przez ustalony okres czasu oraz określenie zasad dostępności. Ma to na celu dostarczenie dowodów zgodności z wymaganiami normy i skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy i okres ich przechowywania wynikają z podstawowych dokumentów obowiązujących w tym zakresie. W Urzędzie Miasta obowiązują: - Instrukcja Kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, - akty normatywne zewnętrzne, - Instrukcja w sprawie organizacji archiwum, - Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Wymienione dokumenty określają nadzór niezbędny do identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i określania okresu przechowywania zapisów oraz dysponowania nimi. Zasady określające nadzór nad dokumentami i zapisami w UM Rybnika szczegółowo opisano w karcie procesu Nadzorowanie dokumentacji oraz procedurze Nadzoru nad dokumentami i zapisami oraz w dokumentach związanych.

16 STRONA/ STRON 16 / 35 Odpowiedzialność kierownictwa Deklaracja Prezydenta Miasta Rybnika W marcu 2000 roku ówczesny Zarząd Miasta Rybnika podjął decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Miasta Rybnika systemu zarządzania jakością. Podejmując taką decyzję uznano, iż wdrożenie podejścia procesowego doprowadzi do ulepszenia pracy i funkcjonowania urzędu oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Doceniając wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 jako nowatorski i twórczy system zarządzania, deklaruję osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji przyjętej Misji i Polityki Jakości. Prezydent Miasta Rybnika (-) Piotr Kuczera Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe Kierownictwo Urzędu Miasta Rybnika, w skład którego wchodzą: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej jest zaangażowane w rozwijanie, wdrażanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez: - komunikowania w urzędzie znaczenia spełniania wymagań Klienta oraz wymagań ustawowych na naradach z kierownictwem urzędu oraz na spotkaniach z pojedynczymi pracownikami lub grupami pracowników, - ustanowienie Misji i Polityki jakości, - ustanowienie celów jakościowych, - przeprowadzanie przeglądów zarządzania, - zapewnienia dostępności zasobów. Skoncentrowanie uwagi na Kliencie Naczelne Kierownictwo Urzędu dąży do jak najszerszego poznania wymagań Klienta poprzez częstą i wielostronną komunikacje w trakcie spotkań z mieszkańcami, analizę nadsyłanej korespondencji, przeglądanie poczty internetowej, prowadzenie badań ankietowych i podejmuje działania zmierzające do spełnienia oczekiwań Klienta w celu podniesienia jego satysfakcji.

17 STRONA/ STRON 17 / 35 Prezydent Miasta ustanowił Polityką Jakości stanowiącą ramy do działania i doskonalenia organizacji urzędu (Załącznik Nr 2). Została ona zakomunikowana pracownikom urzędu z podkreśleniem ścisłego związku z potrzebami oraz oczekiwaniami Klientów urzędu. Cele wynikające z ustanowionej Polityki Jakości są powiązane z celami Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika. Cele jakościowe są zatwierdzane do realizacji przez Prezydenta Miasta. Dodatkowo Prezydent Miasta wyznacza osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie przydzielonych zadań oraz przygotowanie raportów z ich realizacji. Nadzór nad realizacją zadań oraz aktualnością celów jakościowych sprawuje Komitet Sterujący powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Aktualności celów Komitet Sterujący dokonuje co najmniej raz w roku. Raport z realizacji celów i zadań jest sporządzany przez Prezydenta Miasta co dwa lata w połowie i na koniec każdej kadencji władz Miasta. Wszyscy pracownicy urzędu znają Politykę Jakości, rozumieją wynikające z niej zobowiązania i są zaangażowani w jej realizację. Obecnie obowiązująca Polityka Jakości jest udokumentowana i rozpowszechniona na terenie urzędu poprzez zamieszczenie jej w systemie obiegu dokumentów (załącznik do Księgi Jakości) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu. Tekst misji i polityki jakości zamieszczony został także na stronie internetowej urzędu w celu ich prezentacji dla szerszego kręgu naszych Klientów. W celu pełnej realizacji przyjętej polityki jakości w budżecie Miasta Rybnika zostały również zagwarantowane odpowiednie środki finansowe. Planowanie Z Polityki Jakości wynikają dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu konkretne cele. Aby je doprecyzować (dopasować do specyfiki pracy poszczególnych wydziałów), Urząd Miasta podjął starania zmierzające do określenia skuteczności poszczególnych procesów. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do określenia wymiernych i możliwych do zrealizowania celów i standardów. Cele wyrażone są w postaci mierzalnej umożliwiając weryfikację ich osiągnięcia. Szczegółowe określenie celów zdefiniowanych do poszczególnych procesów zawierają karty procesów. Za opracowanie, nadzorowanie, monitorowanie i pomiar stopnia realizacji wyznaczonych celów odpowiedzialni są koordynatorzy procesów ze względu na najlepszą i najpełniejszą wiedzę z konkretnego zakresu. Zbiorcze zestawienia dokonanej analizy mierników poszczególnych procesów sporządzane są i dostarczane Pełnomocnikowi ds. Jakości zgodnie z zapisami procedury Analizy skuteczności procesów. Nadzór nad przekazaniem analizy mierników zdefiniowanych w UM Rybnika procesów sprawuje Pełnomocnik ds. Jakości. Naczelnicy wydziałów, zgodnie z zapisami procedury Analizy skuteczności identyfikują również cele właściwe dla podległych komórek organizacyjnych. Cele te wypływają z przyjętej Polityki jakości. Szczegółowy tryb identyfikacji celów oraz ich aktualizacji oraz monitorowania określają zapisy procedury. W razie zmiany Polityki Jakości zmianie ulegają również cele z niej wynikające.

18 STRONA/ STRON 18 / 35 W czasie tworzenia projektów zmian uwzględnia się w miarę możliwości opinię zainteresowanych stron. Wprowadzeniem zmiany (w zależności od jej rangi i rozmiaru) zajmuje się osoba merytorycznie odpowiedzialna. Następnie zaplanowane zostają audity w czasie których auditorzy wewnętrzni Urzędu badają funkcjonowanie systemu po wprowadzeniu do niego zmian. Hierarchia celów organizacji Ccjc orealgzaahg Ccjc nroacsów Ccjc noszazceójlwah iomórci orealgzaawhlwah z irórwah wwnł wwaha zadalga g obowgą zig Cele strategiczne i cele szczegółowe ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Rybnika na lata CELE STRATEGICZNE CS1. Rybnik regionalnym liderem rozwoju gospodarczego dzięki wykorzystywaniu innowacyjnego i kreatywnego potencjału miasta, Subregionu Zachodniego i sąsiednich aglomeracji. CELE SZCZEGÓŁOWE C1.1. Atrakcyjność biznesowa Rybnika opierająca się na dostępności dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, dogodnym skomunikowaniu miasta, wysokich kwalifikacjach kadr i korzystnym klimacie dla firm lokalnych i inwestorów zewnętrznych. C1.2. Wysoka konkurencyjność rybnickich firm wzmacniana dzięki ich funkcjonowaniu w wewnętrznych i zewnętrznych sieciach współpracy oraz partnerstwie z podmiotami nauki, badań i kultury. C1.3. Rozwijające się przedsiębiorstwa nowej gospodarki kreujące i wykorzystujące rozwiązania innowacyjne. C1.4. Wysoka zdolność rybnickich firm do tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości oraz wykorzystywania lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego.

19 STRONA/ STRON 19 / 35 CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE CS2. CS3. CS4. Wysoka jakość życia w Rybniku gwarantująca rozwój kapitału ludzkiego i stabilizację demograficzną miasta. Silny i atrakcyjny wizerunek Rybnika umożliwiający przyciąganie i zatrzymywanie podmiotów decydujących o rozwoju lokalnym oraz pełne wykorzystywanie atutów miasta. Rybnik krajowym liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym. C.2.1. Dostępność usług edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych umożliwiających rozwój mieszkańców oraz wspierających rozwój rodziny. C.2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do usług handlowych i usług czasu wolnego. C.2.3. Dogodne warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez młodych mieszkańców Rybnika. C.2.4. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego wyróżniająca Rybnik wśród innych dużych miast regionu. C.2.5. Silne więzi łączące mieszkańców miasta i wzmacniające ich poczucie bezpieczeństwa. C3.1. Oferta wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych tworząca wyróżniający wizerunek Rybnika. C3.2. Rybnik miastem ważnych wydarzeń biznesowych i naukowych. C3.3. Wizerunek Rybnika jako miasta młodego i pełnego energii dzięki rozwojowi funkcji akademickich i życia studenckiego. C3.4. Miejsca i symbole Rybnika tworzące wyróżniki miasta i przyciągające odwiedzających. C4.1. Szeroki udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w mieście. C4.2. Wysoka skuteczność miasta w aktywizacji potencjałów wewnętrznych oraz pozyskiwaniu potencjałów zewnętrznych na rzecz rozwoju lokalnego. C4.3. Wysoka aktywność sektora obywatelskiego umożliwiająca mieszkańcom włączanie się w procesy rozwoju lokalnego. C4.4. Rybnik inicjatorem innowacyjnych projektów realizowanych w partnerstwie z innymi gminami oraz projektów transgranicznych.

20 STRONA/ STRON 20 / 35 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Zasady organizacji, funkcjonowania urzędu oraz uprawnienia i odpowiedzialności pracowników zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym, zarządzeniach Prezydenta Miasta, procedurach i instrukcjach a także w aktach osobowych pracowników. Zasady powyższe oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności zostały przedstawione pracownikom. Przedstawiciel kierownictwa W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością ustanowiono w Urzędzie Miasta Rybnika stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości. Pełnomocnik niezależnie od innych obowiązków odpowiedzialny jest za sprawy związane z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym m.in. za: zapewnienie, że niezbędne do funkcjonowania systemu zarządzania jakością procesy są określone, wdrożone i utrzymane, przedstawianie Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań z funkcjonowania SZJ oraz formułowanie wniosków będących podstawą do jego doskonalenia, opracowywanie oraz zarządzanie harmonogramem auditów, zapewnienie aby wdrożony system zarządzania jakością był utrzymywany i doskonalony zgodnie z normą ISO 9001:2008, zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. jakości zostały dookreślone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie Miasta zostały ustanowione niezbędne zasady komunikacji wewnętrznej umożliwiające przekazywanie informacji i danych, niezbędnych do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Elementami systemu komunikacji są między innymi : - sieć komputerowa w siedzibie urzędu umożliwiająca przesyłanie komunikatów, informacji i danych do wszystkich pracowników, - spotkania Naczelnego Kierownictwa, - spotkania branżowe członków Naczelnego Kierownictwa z naczelnikami podległych sobie komórek organizacyjnych, - wymiana dokumentów, informacji i danych, - elektroniczny system obiegu dokumentów.

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE

PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 <wersja: 03/2011> Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE Urząd Miasta i Gminy Łasin Strona 1 z 19 KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁASINIE Zgodnie z normami Data Imię i nazwisko - stanowisko podpis Opracował/a 31.01.2011 Paweł Żuchowski Sprawdził/a 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo