URZĘDU MIASTA RYBNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĘDU MIASTA RYBNIKA"

Transkrypt

1 STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta Data Podpis Data Podpis

2 STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości Definicje Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta Rybnika Miasto Rybnik Władze Miasta Prezentacja Urzędu Miasta Rybnika System zarządzania jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Odpowiedzialność Kierownictwa Deklaracja Prezydenta Miasta Zaangażowanie kierownictwa Skoncentrowanie uwagi na Kliencie Planowanie Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Przedstawiciel Kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Zarządzanie zasobami Zaopatrywanie w zasoby Kompetencje, świadomość i szkolenia pracowników Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z Klientem Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Identyfikacja i Identyfikowalność Własność Klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów... 30

3 STRONA/ STRON 3 / Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Klienta Audity wewnętrzne Monitorowanie i pomiary procesów i wyrobu Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie Działania doskonalące... 34

4 STRONA/ STRON 4 / 35 Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości Księga Jakości opisuje system zarządzania jakością wdrożony w Urzędzie Miasta Rybnika. Oparty on został na wymaganiach normy ISO 9001:2008. System ten dostosowany jest do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej szczebla gminnego. Księga jakości jest podstawowym dokumentem, który podaje cele i zadania niezbędne dla zapewnienia założonej jakości usług i wyrobów przedstawionych w ujęciu procesowym. Jest również swoistego rodzaju przewodnikiem po systemie zarządzania jakością, który określa : - zakres wdrożonego systemu zarządzania jakością realizowany w oparciu o przepisy prawa określające zadania (własne, zlecone i powierzone), - wzajemne powiązania pomiędzy procesami. Księga jakości adresowana jest do pracowników urzędu, auditorów oraz dla każdego Klienta urzędu na jego życzenie. Dzięki przejrzystemu opisowi struktury urzędu, jego organizacji, przebiegu procesów i ujednoliconych sposobów postępowań a także dzięki określeniu kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień księga jakości pełni funkcje podręcznika organizacyjnego dla pracowników a ponadto jest bardzo dobrym narzędziem zarządzania w zdefiniowanych obszarach jakości. Wzajemne oddziaływania miedzy procesami i zarządzanie nimi jest zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom i nieustannym modyfikacjom wynikających z ich monitorowania. Zmiany te są dowodem na to, iż zarządzanie jakością nie jest tylko skopiowanym schematem ale żywym procesem podlegającym ciągłemu doskonaleniu. Poszczególne zagadnienia systemu opisano w kolejnych rozdziałach księgi. W rozdziałach początkowych Księgi zawarto podstawowe informacje na temat miasta i urzędu. Kolejne rozdziały opisują natomiast wypracowany przez pracowników urzędu sposób podejścia do konkretnych wymagań wybranego przez nas modelu normy. Przestrzeganie zasad zawartych w księdze jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne objęte systemem a tym samym wszystkich zatrudnionych w nich pracowników. Za opracowanie, aktualizację i archiwizację księgi odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik ds. Jakości lub w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona. Księgę Jakości zatwierdza Prezydent Miasta Rybnika. Potrzebę dokonania zmiany w Księdze Jakości może zgłosić każdy pracownik urzędu lub każda inna zainteresowana osoba. Zmiany księgi mogą być także wynikiem zaleceń przeglądu zarządzania lub realizacji działań doskonalących. O konieczności wprowadzenia zmian decyduje Pełnomocnik ds. jakości, który również sprawuje nadzór nad ich wprowadzeniem. Fakt wprowadzania zmian i poprawek odnotowuje się w karcie zmian poszczególnej księgi, znajdującej się u Pełnomocnika ds. Jakości. Zmiany w księdze

5 STRONA/ STRON 5 / 35 wprowadza się poprzez ponowne wydrukowanie całej księgi z uwzględnieniem naniesionych poprawek. Każdy użytkowany wewnętrznie egzemplarz Księgi Jakości jest aktualizowany, a jego wydanie rejestrowane i potwierdzane przez odbiorcę w rozdzielniku przy egzemplarzu księgi przechowywanym przez Pełnomocnika ds. Jakości. Adresat otrzymując poprawioną wersję księgi jest zobowiązany do potwierdzenia jej przyjęcia oraz do natychmiastowego zwrócenia nieaktualnego egzemplarza księgi Pełnomocnikowi ds. Jakości. Nieaktualne egzemplarze księgi - za wyjątkiem egzemplarza, w którym przechowuje się całą historię zmian - niszczy się w archiwum Urzędu. Księga dostępna jest w postaci papierowej w kilku egzemplarzach dla osób określonych w jej rozdzielniku i w postaci elektronicznej dla pozostałych Klientów wewnętrznych i zewnętrznych urzędu. Dla kontaktów z Klientem zewnętrznym wykonywane są dodatkowe kopie. Kopie te są opatrzone uwagą Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. oraz datą wskazująca na dzień, na który dany egzemplarz jest aktualny. Zastrzeżenie to umieszczane jest na kopii księgi przez Pełnomocnika ds. Jakości i odnotowywane jest w rozdzielniku księgi, w którym przechowuje się historię zmian z odpowiednią adnotacją. Wydane kopie nie podlegają późniejszemu nadzorowi i aktualizacji.

6 STRONA/ STRON 6 / 35 Definicje Specyficzne dla Urzędu Miasta pojęcia stosowane w dokumentacji systemu zawierają niżej wymienione definicje : URZĄD Urząd Miasta Rybnika. STRONA każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (w procedurach stosowane zamiennie KLIENT, INTERESANT, WNIOSKODAWCA). NACZELNIK WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału, Kierownik Biura lub Referatu lub inna osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku pracy (lub osoba zastępująca ww. osoby w czasie ich nieobecności). INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. PEŁNOMOCNIK DS. przedstawiciel kierownictwa urzędu w zakresie nadzoru i utrzymania wdrożonego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika, którego odpowiedzialność i uprawnienia obejmują: a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymane, b) przedstawianie Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzani jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, c) zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta. PROCEDURA ustalony sposób postępowania. PROCES zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących które przekształcają wejścia (np. wymóg prawny, wniosek, informacja) w wyjście (np. dane, usługa, dokument). W Urzędzie Miasta Rybnika są nim powiązane ze sobą czynności zmierzające do osiągnięcia celu przez wykonanie określonych zadań z wykorzystaniem odpowiednich zasobów. ZAPIS dokument dostarczający obiektywnego dowodu wykonania działań lub osiągnięcia wyników (potwierdzenie realizacji określonych zadań). WERYFIKACJA potwierdzenie przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania.

7 STRONA/ STRON 7 / 35 JEDNOSTKA ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, biuro, referat lub samodzielne stanowisko pracy wyodrębnione w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika realizujący określone działania. NACZELNE KIEROWNICTWO URZĘDU / NAJWYŻSZE KIEROWNICTWO URZĘDU Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. MISJA ogólny cel organizacji oparty na przesłankach planu, uzasadniający istnienie organizacji. POLITYKA ogół zamierzeń i celów dotyczących działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości w sposób formalny wyrażony przez Najwyższe Kierownictwo Urzędu. Jest podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia celów organizacji. NORMA/ ISO 9001 norma ISO 9001:2008 (identyczna z PN-EN ISO 9001:2009). WYRÓB/ USŁUGA wynik procesów realizowanych na rzecz Klienta Urzędu Miasta Rybnika. KORDYNATOR PROCESU - pracownik Urzędu Miasta powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, sprawujący nadzór nad prawidłowym, skutecznym funkcjonowaniem procesu. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją procesu, posiadająca uprawnienie do wprowadzania zmian doskonalących jego przebieg. AUDITOR WEWNĘTRZNY pracownik Urzędu Miasta dokonujący oceny systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika, powołany Zarządzeniem prezydenta Miasta. AUDITOR WIODĄCY auditor wewnętrzny, który ukończył z wynikiem pozytywnym kurs auditora wewnętrznego. WYRÓB NIEZGODNY/ USŁUGA NIEZGODNA wynik procesu niespełniający wymagań (usługa zrealizowana niezgodnie z wymaganiami prawa i/ lub normy ISO 9001:2008) SZJ system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

8 STRONA/ STRON 8 / 35 Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta Rybnika Miasto Rybnik Rybnik miasto położone w województwie śląskim stanowi naturalne centrum kulturalne, gospodarcze i edukacyjne dla gmin Subregionu Zachodniego. Początki Rybnika sięgają okresu średniowiecza, kiedy to osada rybacka leżąca na ważnym szlaku handlowym została ulokowana na prawie niemieckim jeszcze przed 1308 r. W tym okresie Rybnik wraz z przyległymi wsiami utworzył tzw. państwo rybnickie, które w wyniku zawieruch wojennych często zmieniało właścicieli. Obecnie Rybnik miasto z 27 dzielnicami - to pełne zieleni miasto, położone w południowo zachodniej części województwa śląskiego, zajmuje ok. 148,3 km 2 powierzchni i liczy ponad 137 tys. mieszkańców. Jest największym ośrodkiem Aglomeracji Rybnickiej, stanowiącej dziesiąty pod względem ludności zespół miejski w Polsce. Ze względu na swoje położenie geograficzne, potencjał gospodarczy i zasoby kadrowe miasto uważane jest za niekwestionowanego lidera okręgu rybnickiego. Bliskość europejskich stolic oraz krzyżujące się w niedalekiej okolicy autostrady: A-4 i powstająca A-1, czynią z Rybnika przyjazne inwestorom i łatwo dostępne miasto. Dzięki ogromnym, stanowiącym połowę budżetu, środkom na inwestycje, w ciągu ostatnich lat przekształcił się z typowo górniczego miasta w edukacyjne, handlowe i kulturalne centrum subregionu zachodniego województwa. Wśród inwestycji realizowanych w ostatnich latach są m. in. jeden z największych w kraju projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 540 km), innowacyjny projekt Elektronicznej Karty Miejskiej czy przebudowa układu drogowego. Obok inwestycji miejskich na szeroką skalę prowadzone są również projekty komercyjne, które oprócz uatrakcyjniania wizerunku miasta stwarzają nowe miejsca pracy wartość tych inwestycji wynosi blisko pół miliarda złotych. Zalety Rybnika doceniają zarówno inwestorzy, jak i sami mieszkańcy. W badaniach Uniwersytetu Śląskiego Rybnik został uznany za miasto o bardzo dobrze postrzeganej przestrzeni publicznej oraz miasto optymistycznie patrzących na przyszłość swojej miejscowości, zadowolonych z panujących w nim warunków życia, ludzi. W obrębie Rybnika funkcjonuje kilkanaście dużych zakładów przemysłowych, ponad 1500 małych i średnich zakładów produkcyjno usługowych, a także ponad zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W ostatnim okresie obserwuje się dużą dynamikę rozwoju sektora prywatnego. Prężnie działają miejscowe organizacje grupujące rybnickich przedsiębiorców i rzemieślników. Inwestorzy przyznają Rybnikowi jedne z najwyższych ocen, jeżeli chodzi o klimat dla rozwoju biznesu. Zważywszy na położenie, potencjał gospodarczy czy zasoby ludzkie aglomeracja rybnicka stanowi zatem atrakcyjny obszar do zaangażowania w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. W planach

9 STRONA/ STRON 9 / 35 zagospodarowania przestrzennego miast i gmin aglomeracji rybnickiej zostały stworzone warunki dla lokowania inwestycji związanych z rozwojem handlu, usług, budownictwa oraz produkcji nieuciążliwej dla środowiska. Możliwości inwestowania na terenie aglomeracji rybnickiej są bardzo szerokie. Inwestorzy, którzy zdecydują się na budowę hoteli, obiektów rekreacji i rozrywki, obiektów użyteczności publicznej czy też na przetwórstwo odpadów komunalnych i przemysłowych jak również na rekultywacje terenów czy zagospodarowanie obiektów przemysłowych mogą liczyć na przychylność władz lokalnych. Ważna dla miasta jest nie tylko jego funkcjonalność ale i estetyka. W okresie międzywojennym Rybnik, po Poznaniu, zyskał miano najbardziej ukwieconego miasta w Polsce. Teraz przywraca się ideę miasta-ogrodu wykorzystując każdy wolny kawałek gruntu na zrobienie pięknego skweru. Wyremontowane zostały także miejskie fontanny a parki wprost zachęcają do spacerów i odpoczynku. Rybnik inwestuje w młodych. Właśnie z myślą o nich utworzono unikalny Zespół Szkół Wyższych, w którym w jednym miejscu skupione są filie dwóch największych uczelni regionu Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Położony w samym centrum kampus akademicki powstał w zaadaptowanych budynkach byłego szpitala miejskiego. Inną instytucją inwestującą w młode talenty jest nowoczesna Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Braci Szafranków. Rybnik zapewnia także wspaniałe warunki dla wypoczynku, dysponując lotniskiem sportowym, krytymi i otwartymi basenami kąpielowymi, przystaniami żeglarskimi, ośrodkami jazdy konnej, stadionem i halami sportowymi. Rybnickie jezioro, będące sztucznym zbiornikiem wodnym, daje możliwość uprawiania wędkarstwa oraz niemal wszystkich sportów wodnych. Miasto oplatają także liczne szlaki piesze i rowerowe, dzięki którym można podziwiać krajobraz oraz poznawać zabytki regionu. Woda i lasy otaczające Rybnik oraz dynamiczny rozwój gospodarczy Miasta są magnesem przyciągającym zarówno turystów jak i inwestorów. Władze Miasta Organami Miasta są : - Rada Miasta, licząca 25 radnych organ stanowiący i kontrolny Miasta, - Prezydent Miasta organ wykonawczy Miasta. Skład Naczelnego Kierownictwa : - Prezydent Miasta Piotr Kuczera 3 Zastępców Prezydenta Miasta : - Janusz Koper - Piotr Masłowski - Wojciech Świerkosz

10 STRONA/ STRON 10 / 35 oraz : - Daniela Lampert Sekretarz Miasta - Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta - Wojciech Student Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Prezentacja Urzędu Miasta Rybnika Urząd do roku 1990 stanowił terenowy organ administracji państwowej i miał ograniczone możliwości w kształtowaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania zasobami. Dopiero przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. umożliwiły samodzielne podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących wielkości zatrudnienia, wysokości środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie techniczne czy też szkoleń pracowników. Do zadań Urzędu Miasta należą więc (zgodnie z wymienioną wcześniej ustawą) wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania realizowane przez Urząd Miasta są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel, który w konkretnych dokumentach został zobowiązany do zarządzania, wykonywania i weryfikacji tych zadań. W Urzędzie Miasta zatrudnionych jest ponad 390 pracowników. W roku 2003 Urząd Miasta Rybnika został laureatem V edycji Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii urzędów administracji publicznej. W tym samym roku Urząd Miasta Rybnika zdobył także wyróżnienie w IX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. W roku 2004 Miasto zwyciężyło w kategorii Przyjazny urząd administracji samorządowej otrzymując nagrodę -Lidera zarządzania- za rozwiązanie Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2006 zdobywając ponownie tytuł i nagrodę za wdrożenie projektu Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. W roku 2005 Rybnik zajął I miejsce w grupie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie Profesjonalna Gmina przyjazna inwestorom. Rybnik okazał się również najlepiej zarządzanym miastem w Polsce w roku 2006 zajmując I miejsce w kraju wśród największych miast na prawach powiatu. W roku 2006 i 2007 Miasto zostało także głównym laureatem konkursu Gmina Fair Play kreując godne naśladowania wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorstwami. W roku 2007 Miasto Rybnik zostało również nagrodzone, jako jedyny samorząd w Polsce, wyróżnieniem w Europejskiej Nagrodzie Jakości w zakresie sektora publicznego. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2009 otrzymując certyfikat za dobrą praktykę. W 2008 roku w Ogólnopolskim samorządowym Rankingu Rzeczypospolitej Rybnik uzyskał dwa wyróżnienia: 3 miejsce w kategorii Najlepsze Miasto w dziedzinie

11 STRONA/ STRON 11 / 35 innowacje oraz Najlepsze Miasto w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych. W 2008 r. Rybnik otrzymał również po raz II prestiżowa nagrodę uzyskując tytuł Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji w kategorii największych polskich miast. Rybnik został również laureatem Oskara Sportowego 2008 w I edycji konkursu Gminess w kategorii Gminna Inwestycja Marzeń. W 2009 roku Miasto Rybnik zostało m. in. Laureatem Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej uzyskując tytuł Najlepszego Miasta na prawach powiatu a także zdobyło tytuł Innowacyjna Gmina zarówno w edycji regionalnej jak i ogólnopolskiej w konkursie Krajowego lidera Innowacji. W 2010 roku Rybnik znalazł się w gronie największych inwestorów ostatniego dziesięciolecia, zajął również I miejsce w kraju spośród miast na prawach powiatu w wykorzystaniu środków UE w latach W roku 2011 r. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Rybnika zajął III miejsce w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Przejrzystą Stronę BIP co jest potwierdzeniem starań magistratu w tworzeniu nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi urzędu administracji publicznej. Potwierdzeniem tego faktu jest również ranking samorządów Rzeczypospolitej gdzie Rybnik w kilku kolejnych latach plasował się na wysokich miejscach w kategorii Najbardziej Innowacyjne Miasto. Efekty prowadzonych przez Miasto działań zostały docenione również przez wielu inwestorów, a także przez różne środowiska gospodarcze i opiniotwórcze. Prezydent Rybnika został laureatem ogólnopolskiego konkursu Lider Samorządu Strukturę organizacyjną urzędu zawiera Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Rybnika stanowiący Załącznik Nr 5, który przedstawia układ funkcjonalny komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. Decyzja o wprowadzeniu w Urzędzie Miasta Rybnika systemu zarządzania jakością zapadła w 2000 roku. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 116/ 2000 z dnia 10 lipca 2000 r. powołano Pełnomocnika ds. Jakości - Sekretarza Miasta - nadzorującego proces wdrażania i późniejszego utrzymania systemu zarządzania jakością. Kierownictwo Urzędu podejmując taką decyzję uznało, iż opracowując procedury czy instrukcje odpowiadające wymaganiom systemu, podjęte zostaną jednocześnie działania w zdecydowanym stopniu poprawiające funkcjonowanie urzędu. Pełnomocnik ds. Jakości, jak również powołani spośród pracowników urzędu, auditorzy wewnętrzni opierając się na dokumentach przedstawiających schematy graficzne, obrazujących proces decyzyjny i określających wymagane dokumenty mogą nadzorować funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Dobrze zorganizowany system zarządzania Urzędem pozwoli również jego kierownictwu na prowadzenie aktywnych działań odnoszących się do istotnych zagadnień ze strategii miasta, polityki długofalowej czy też priorytetowych tematów związanych z funkcjonowaniem miasta. O słuszności wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika ostatecznie przekonał Naczelne Kierownictwo cel, jakiemu służyć ma jego wprowadzenie : zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta, zadowolenie Klienta

12 STRONA/ STRON 12 / 35 odwiedzającego urząd oraz jego przekonanie o tym, że zwracając się do urzędu otrzyma zawsze usługę na najwyższym poziomie jakości. System zarządzania jakością Wymagania ogólne W Urzędzie Miasta Rybnika ustanowiono, wdrożono i utrzymuje się system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W tym celu : - zidentyfikowano procesy realizowane w urzędzie, - dokonano wyboru tych procesów, które są najistotniejsze dla pracy urzędu, - opisano jednolite zasady realizacji takich procesów, - określono zasady badania skuteczności procesów, - ustanowiono Politykę jakości oraz cele, - postanowiono systematycznie badać skuteczność systemu (audity, przeglądy, mierniki) a w razie konieczności podejmować niezbędne dla naprawy bądź poprawy działania. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez monitorowanie planowanych działań i zakładanych wyników. W urzędzie funkcjonuje podejście procesowe tzn. zidentyfikowano funkcjonujące procesy i określono wzajemne oddziaływania miedzy tymi procesami oraz sposoby zarządzania nimi. Jako proces zostały zidentyfikowane działania wykorzystujące zasoby i ich zarządzanie, przekształcające wejścia w wyjścia na podstawie modelu systemu zarządzania jakością przedstawionego w normie ISO 9001:2008. KLIENCI Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność Kierownictwa KLIENCI Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza i doskonalenie Zadowolenie Wymagania Wejście Realizacja wyrobu Wyrób Wyjście

13 STRONA/ STRON 13 / 35 Zakres obowiązywania systemu Realizacja zasady samorządności ukierunkowanej na świadczenie usług zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz wszechstronny rozwój Miasta. Wyłączenia: We wdrożonym w UM Rybnika systemie zarządzania jakością dokonano następujących wyłączeń: pkt 7.3 (projektowanie i rozwój) gdyż ze względu na charakter organizacji i świadczone usługi organizacje nie prowadzi procesów projektowania. Wymagania dot. realizacji świadczonych przez urząd usług określone zostały w przepisach zewnętrznych (w szczególności w Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym itp.). Ze względu jednak na specyfikę w procesie planowania usług wewnątrz organizacji jeśli charakter tego wymaga stosowane są wymagania podane w pkt 7.3 normy ISO 9001:2008. pkt (walidacja procesu doskonalenia usługi) gdyż wyniki procesów są weryfikowane poprzez monitorowanie zgodności wydanych decyzji administracyjnych/ świadczonych usług z ustalonymi wymaganiami określonymi w przepisach zewnętrznych oraz wewnętrznych dokumentach dotyczących świadczonych usług. Proces weryfikacji odbywa się na dwóch poziomach : - w trakcie realizacji/ przygotowania stanowiska urzędu przez osobę wyznaczoną - przez Naczelnika wydziału nadzorującego proces świadczenia usługi (w tym wydania decyzji administracyjnej) W celu potwierdzenia zgodności świadczonych usług monitorowana jest : - ilość i rodzaj zaskarżonych decyzji do wyższych instancji (dot. decyzji administracyjnych) - pomiar satysfakcji Klienta w odniesieniu do pozostałych usług. W Urzędzie Miasta Rybnika zidentyfikowano szereg procesów pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie organizacją. Załącznik nr 1 przedstawia układ graficzny systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika. Każdy zdefiniowany w UM Rybnika proces posiada własną kartę procesu, w której wyodrębniono procesy operacyjne oraz wymieniono miedzy innymi zadania realizowane w danym procesie, określono mierniki i sposób pomiaru procesu oraz wyznaczono jego cele. Procesy są monitorowane przez ich koordynatorów. Uprawnienie i obowiązki koordynatora procesu zawarto w procedurze Tworzenia i nadzorowania kart procesów oraz określenia obowiązków i uprawnień oraz zasad współpracy z koordynatorami procesów. Wykaz zdefiniowanych procesów wraz z ich powiązaniami zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej Księgi. Szczegóły dotyczące powiązań pomiędzy procesami przedstawione zostały także w postaci odwołań do innych procesów lub procedur, w zapisach poszczególnych procedur a także w opisach kart procesów.

14 STRONA/ STRON 14 / 35 W UM Rybnika wdrożono również około 40 procedur opisujących wybrane sposoby postępowania (całych procesów lub poszczególnych zadań składowych wchodzących w ich skład). Wyboru działań opisanych w procedurach dokonaliśmy wspólnie a głównymi kryteriami były tutaj: powtarzalność, skomplikowanie działania, ujednolicenie zasad postępowania przypadków niedookreślonych w aktach wyższego rzędu, współdziałanie kilku komórek organizacyjnych. W procedurach ustalone zostały sekwencje powiązań, określone jako działania poszczególnych komórek organizacyjnych (wykaz procedur systemu zarządzania jakością zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Księgi). Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika obejmuje: Deklaracje Prezydenta Miasta Rybnika Misję i Politykę Jakości Cele dotyczące jakości Księgę jakości Karty procesów i Procedury Inne dokumenty niezbędne do zapewnienia planowania, realizacji i nadzorowania procesów w urzędzie Wymagania formalno-prawne Zapisy wymagane przez normę Urząd jako aparat pomocniczy Prezydenta realizując zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach ustalonej hierarchii: akty normatywne zewnętrzne (np. : ustawy, rozporządzenia), akty normatywne wewnętrzne (np.: Zarządzenia Prezydenta Miasta, pełnomocnictwa, upoważnienia, uchwały Rady Miasta, Karty procesów czy Procedury), wymagania normy, inne uregulowania wewnętrzne. Zakres i szczegółowość dokumentacji systemowej zależy od stopnia złożoności wykonywanych działań, stosowanych metod oraz umiejętności i wyszkolenia personelu. Dokumentacja systemowa opisuje procesy i czynności administracyjne realizowane w urzędzie i obejmuje, jak wynika z przedstawionego wyliczenia, zarówno wymagania określone w zewnętrznych i wewnętrznych aktach normatywnych jak i normie. Jednym z podstawowych dokumentów systemu jest Księga Jakości. W niej przytoczono politykę urzędu oraz scharakteryzowano system w odniesieniu do wymagań normy. W Urzędzie Miasta Rybnika stworzono również karty procesów. W kartach tych oprócz wyszczegółowienia szeregu zadań realizowanych w danym procesie zawarto również określenie mierników i sposobów dokonywania pomiarów. Całość zadań nadzoruje koordynator procesu, który podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań urzędu (wykaz zdefiniowanych w UM Rybnika procesów zawiera załącznik nr 3).

15 STRONA/ STRON 15 / 35 Procedury określają przebieg procesów (lub ich części) i działań podejmowanych dla prawidłowej realizacji zadań urzędu. Mogą odwoływać się do innych procedur lub/ i zarządzeń Prezydenta, poleceń służbowych czy innych dokumentów. Procedury w Urzędzie Miasta Rybnika tworzone są zgodnie z zapisami procedury Tworzenia i nadzorowania procedur w Urzędzie Miasta Rybnika (wykaz obowiązujących w urzędzie udokumentowanych procedur zawiera załącznik nr 4 do niniejszej księgi). Akty i dokumenty wewnętrzne są sprawdzane pod względem przygotowania merytorycznego i zatwierdzane przed ich wydaniem przez osoby merytorycznie odpowiedzialne i rozprowadzane według ustalonego rozdzielnika. Zakresy uprawnień w zatwierdzaniu dokumentów określają zarządzenia Prezydenta wydane w tym zakresie. Dokumenty poddawane są przeglądom przez osoby uprawnione a w razie potrzeby są aktualizowane i ponownie zatwierdzane. Ustalone i opisane zasady postępowania z dokumentacją zapewniają właściwe oznaczenie dokumentów poprzez nadanie numeru (akty i dokumenty wewnętrzne) lub wykorzystanie nazw i oznaczeń własnych (akty normatywne zewnętrzne). Zastosowany sposób dystrybucji aktów i dokumentów umożliwia korzystanie z aktualnych ich wersji przez pracowników, którym dla załatwienia prowadzonej przez nich sprawy są one niezbędne. Zmiany i aktualizacje dokumentacji podlegają tej samej procedurze co dokumenty podstawowe. Akty normatywne zewnętrzne oraz ich aktualizacja są dostępne w komputerowym systemie informacji prawnej. Nadzorem objęte są również dane przetwarzane w systemie komputerowym. Zasady dotyczące nadzoru nad dokumentacją i zapisami regulują odpowiednie procedury lub inne dokumenty przywołane w Księdze Jakości. Zgromadzone lub utworzone w trakcie realizacji poszczególnych procesów i czynności dokumenty i zapisy (akta sprawy oraz akta zbiorowe) podlegają szczególnemu nadzorowi ze względu na ich kategorię archiwalną lub zawarte informacje niejawne. Realizowane jest to poprzez ich właściwe oznaczanie, nadawanie klauzuli tajności, przechowywanie przez ustalony okres czasu oraz określenie zasad dostępności. Ma to na celu dostarczenie dowodów zgodności z wymaganiami normy i skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy i okres ich przechowywania wynikają z podstawowych dokumentów obowiązujących w tym zakresie. W Urzędzie Miasta obowiązują: - Instrukcja Kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, - akty normatywne zewnętrzne, - Instrukcja w sprawie organizacji archiwum, - Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Wymienione dokumenty określają nadzór niezbędny do identyfikacji, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i określania okresu przechowywania zapisów oraz dysponowania nimi. Zasady określające nadzór nad dokumentami i zapisami w UM Rybnika szczegółowo opisano w karcie procesu Nadzorowanie dokumentacji oraz procedurze Nadzoru nad dokumentami i zapisami oraz w dokumentach związanych.

16 STRONA/ STRON 16 / 35 Odpowiedzialność kierownictwa Deklaracja Prezydenta Miasta Rybnika W marcu 2000 roku ówczesny Zarząd Miasta Rybnika podjął decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Miasta Rybnika systemu zarządzania jakością. Podejmując taką decyzję uznano, iż wdrożenie podejścia procesowego doprowadzi do ulepszenia pracy i funkcjonowania urzędu oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Doceniając wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 jako nowatorski i twórczy system zarządzania, deklaruję osobiste zaangażowanie w celu zapewnienia środków i warunków do realizacji przyjętej Misji i Polityki Jakości. Prezydent Miasta Rybnika (-) Piotr Kuczera Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe Kierownictwo Urzędu Miasta Rybnika, w skład którego wchodzą: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej jest zaangażowane w rozwijanie, wdrażanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez: - komunikowania w urzędzie znaczenia spełniania wymagań Klienta oraz wymagań ustawowych na naradach z kierownictwem urzędu oraz na spotkaniach z pojedynczymi pracownikami lub grupami pracowników, - ustanowienie Misji i Polityki jakości, - ustanowienie celów jakościowych, - przeprowadzanie przeglądów zarządzania, - zapewnienia dostępności zasobów. Skoncentrowanie uwagi na Kliencie Naczelne Kierownictwo Urzędu dąży do jak najszerszego poznania wymagań Klienta poprzez częstą i wielostronną komunikacje w trakcie spotkań z mieszkańcami, analizę nadsyłanej korespondencji, przeglądanie poczty internetowej, prowadzenie badań ankietowych i podejmuje działania zmierzające do spełnienia oczekiwań Klienta w celu podniesienia jego satysfakcji.

17 STRONA/ STRON 17 / 35 Prezydent Miasta ustanowił Polityką Jakości stanowiącą ramy do działania i doskonalenia organizacji urzędu (Załącznik Nr 2). Została ona zakomunikowana pracownikom urzędu z podkreśleniem ścisłego związku z potrzebami oraz oczekiwaniami Klientów urzędu. Cele wynikające z ustanowionej Polityki Jakości są powiązane z celami Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika. Cele jakościowe są zatwierdzane do realizacji przez Prezydenta Miasta. Dodatkowo Prezydent Miasta wyznacza osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie przydzielonych zadań oraz przygotowanie raportów z ich realizacji. Nadzór nad realizacją zadań oraz aktualnością celów jakościowych sprawuje Komitet Sterujący powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Aktualności celów Komitet Sterujący dokonuje co najmniej raz w roku. Raport z realizacji celów i zadań jest sporządzany przez Prezydenta Miasta co dwa lata w połowie i na koniec każdej kadencji władz Miasta. Wszyscy pracownicy urzędu znają Politykę Jakości, rozumieją wynikające z niej zobowiązania i są zaangażowani w jej realizację. Obecnie obowiązująca Polityka Jakości jest udokumentowana i rozpowszechniona na terenie urzędu poprzez zamieszczenie jej w systemie obiegu dokumentów (załącznik do Księgi Jakości) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu. Tekst misji i polityki jakości zamieszczony został także na stronie internetowej urzędu w celu ich prezentacji dla szerszego kręgu naszych Klientów. W celu pełnej realizacji przyjętej polityki jakości w budżecie Miasta Rybnika zostały również zagwarantowane odpowiednie środki finansowe. Planowanie Z Polityki Jakości wynikają dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu konkretne cele. Aby je doprecyzować (dopasować do specyfiki pracy poszczególnych wydziałów), Urząd Miasta podjął starania zmierzające do określenia skuteczności poszczególnych procesów. Uzyskane w ten sposób wyniki służą jako podstawa do określenia wymiernych i możliwych do zrealizowania celów i standardów. Cele wyrażone są w postaci mierzalnej umożliwiając weryfikację ich osiągnięcia. Szczegółowe określenie celów zdefiniowanych do poszczególnych procesów zawierają karty procesów. Za opracowanie, nadzorowanie, monitorowanie i pomiar stopnia realizacji wyznaczonych celów odpowiedzialni są koordynatorzy procesów ze względu na najlepszą i najpełniejszą wiedzę z konkretnego zakresu. Zbiorcze zestawienia dokonanej analizy mierników poszczególnych procesów sporządzane są i dostarczane Pełnomocnikowi ds. Jakości zgodnie z zapisami procedury Analizy skuteczności procesów. Nadzór nad przekazaniem analizy mierników zdefiniowanych w UM Rybnika procesów sprawuje Pełnomocnik ds. Jakości. Naczelnicy wydziałów, zgodnie z zapisami procedury Analizy skuteczności identyfikują również cele właściwe dla podległych komórek organizacyjnych. Cele te wypływają z przyjętej Polityki jakości. Szczegółowy tryb identyfikacji celów oraz ich aktualizacji oraz monitorowania określają zapisy procedury. W razie zmiany Polityki Jakości zmianie ulegają również cele z niej wynikające.

18 STRONA/ STRON 18 / 35 W czasie tworzenia projektów zmian uwzględnia się w miarę możliwości opinię zainteresowanych stron. Wprowadzeniem zmiany (w zależności od jej rangi i rozmiaru) zajmuje się osoba merytorycznie odpowiedzialna. Następnie zaplanowane zostają audity w czasie których auditorzy wewnętrzni Urzędu badają funkcjonowanie systemu po wprowadzeniu do niego zmian. Hierarchia celów organizacji Ccjc orealgzaahg Ccjc nroacsów Ccjc noszazceójlwah iomórci orealgzaawhlwah z irórwah wwnł wwaha zadalga g obowgą zig Cele strategiczne i cele szczegółowe ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Rybnika na lata CELE STRATEGICZNE CS1. Rybnik regionalnym liderem rozwoju gospodarczego dzięki wykorzystywaniu innowacyjnego i kreatywnego potencjału miasta, Subregionu Zachodniego i sąsiednich aglomeracji. CELE SZCZEGÓŁOWE C1.1. Atrakcyjność biznesowa Rybnika opierająca się na dostępności dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, dogodnym skomunikowaniu miasta, wysokich kwalifikacjach kadr i korzystnym klimacie dla firm lokalnych i inwestorów zewnętrznych. C1.2. Wysoka konkurencyjność rybnickich firm wzmacniana dzięki ich funkcjonowaniu w wewnętrznych i zewnętrznych sieciach współpracy oraz partnerstwie z podmiotami nauki, badań i kultury. C1.3. Rozwijające się przedsiębiorstwa nowej gospodarki kreujące i wykorzystujące rozwiązania innowacyjne. C1.4. Wysoka zdolność rybnickich firm do tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości oraz wykorzystywania lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego.

19 STRONA/ STRON 19 / 35 CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE CS2. CS3. CS4. Wysoka jakość życia w Rybniku gwarantująca rozwój kapitału ludzkiego i stabilizację demograficzną miasta. Silny i atrakcyjny wizerunek Rybnika umożliwiający przyciąganie i zatrzymywanie podmiotów decydujących o rozwoju lokalnym oraz pełne wykorzystywanie atutów miasta. Rybnik krajowym liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania rozwojem lokalnym. C.2.1. Dostępność usług edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych umożliwiających rozwój mieszkańców oraz wspierających rozwój rodziny. C.2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do usług handlowych i usług czasu wolnego. C.2.3. Dogodne warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez młodych mieszkańców Rybnika. C.2.4. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego wyróżniająca Rybnik wśród innych dużych miast regionu. C.2.5. Silne więzi łączące mieszkańców miasta i wzmacniające ich poczucie bezpieczeństwa. C3.1. Oferta wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych tworząca wyróżniający wizerunek Rybnika. C3.2. Rybnik miastem ważnych wydarzeń biznesowych i naukowych. C3.3. Wizerunek Rybnika jako miasta młodego i pełnego energii dzięki rozwojowi funkcji akademickich i życia studenckiego. C3.4. Miejsca i symbole Rybnika tworzące wyróżniki miasta i przyciągające odwiedzających. C4.1. Szeroki udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w mieście. C4.2. Wysoka skuteczność miasta w aktywizacji potencjałów wewnętrznych oraz pozyskiwaniu potencjałów zewnętrznych na rzecz rozwoju lokalnego. C4.3. Wysoka aktywność sektora obywatelskiego umożliwiająca mieszkańcom włączanie się w procesy rozwoju lokalnego. C4.4. Rybnik inicjatorem innowacyjnych projektów realizowanych w partnerstwie z innymi gminami oraz projektów transgranicznych.

20 STRONA/ STRON 20 / 35 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Zasady organizacji, funkcjonowania urzędu oraz uprawnienia i odpowiedzialności pracowników zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym, zarządzeniach Prezydenta Miasta, procedurach i instrukcjach a także w aktach osobowych pracowników. Zasady powyższe oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności zostały przedstawione pracownikom. Przedstawiciel kierownictwa W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością ustanowiono w Urzędzie Miasta Rybnika stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości. Pełnomocnik niezależnie od innych obowiązków odpowiedzialny jest za sprawy związane z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym m.in. za: zapewnienie, że niezbędne do funkcjonowania systemu zarządzania jakością procesy są określone, wdrożone i utrzymane, przedstawianie Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań z funkcjonowania SZJ oraz formułowanie wniosków będących podstawą do jego doskonalenia, opracowywanie oraz zarządzanie harmonogramem auditów, zapewnienie aby wdrożony system zarządzania jakością był utrzymywany i doskonalony zgodnie z normą ISO 9001:2008, zapewnienie upowszechnienia w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. jakości zostały dookreślone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie Miasta zostały ustanowione niezbędne zasady komunikacji wewnętrznej umożliwiające przekazywanie informacji i danych, niezbędnych do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Elementami systemu komunikacji są między innymi : - sieć komputerowa w siedzibie urzędu umożliwiająca przesyłanie komunikatów, informacji i danych do wszystkich pracowników, - spotkania Naczelnego Kierownictwa, - spotkania branżowe członków Naczelnego Kierownictwa z naczelnikami podległych sobie komórek organizacyjnych, - wymiana dokumentów, informacji i danych, - elektroniczny system obiegu dokumentów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo