SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 SYSTM ZRZĄDZ JOŚCĄ orzyści wynikające z SZJ i dokumentowanie systemu 2 DOUMTCJ SYSTMU JOŚC Dokumentami stosowanymi w systemie zarządzania jakością są: księga jakości - dokument, który dostarcza spójnych informacji - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - o systemie zarządzana jakością organizacji, procedury, instrukcje pracy i rysunki - dokumenty, które dostarczają informacji o tym jak jednakowo realizować działania i procesy; takie dokumenty mogą obejmować udokumentowane procedury, zapisy - dokumenty, które dostarczają dowodu obiektywnego o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach, plan jakości - dokument, który opisuje jak system zarządzania jakością jest stosowany do określonego wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy, specyfikacje - dokumenty, w których ustalono wymagania, wytyczne - dokumenty, w których ustalono zalecenia lub propozycje. Dokumentem - jest informacja i jej nośnik. ośnikiem moŝe być papier, dysk komputerowy magnetyczny, elektroniczny lub optyczny, fotografia lub próbka wzorcowa, lub ich kombinacja. 3 Dokumentowania Systemu Jakości ma na celu: prowadzenie do usystematyzowania i większej efektywności działań, unikanie (w znacznym stopniu) zaniedbań i przeoczeń, w tym skarg i reklamacji moŝliwość przeprowadzenia weryfikacji dzięki zastosowaniu formy pisemnej, moŝliwość zapoznania się klientów z systemem przed nawiązaniem kontaktów handlowych, w przypadku odpowiedzialności sądowej za jakość wyrobu moŝna przy udokumentowanym systemie uwolnić się od winy lub ją zminimalizować, udokumentowany system pozwala pełniej uwzględnić otoczenie, rosnące wymagania klientów, rosnąca konkurencja. 4 Piramida SZJ 5 Polityka Jakości Polityka jakości to ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości, formalnie wyraŝone przez najwyŝsze kierownictwo 6 Polityka Jakości Firma XYZ jest przedsiębiorstwem z dziesięcioletnim doświadczeniem, zajmującym się organizacją szkoleń i świadczącą usługi doradcze z zakresu BHP. Celem XYZ w zakresie jakości jest: 1. Zapewnienie wysokiej Jakości świadczonych usług czyli maksymalizację zadowolenia lienta na kaŝdym etapie realizacji usługi, począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez opracowanie szczegółowych warunków świadczenia usługi, aŝ po zakończenie jej realizacji, 2. Pozyskiwanie nowych lientów. Dla osiągnięcia celu XYZ podejmuje przede wszystkim następujące działania: - wdroŝenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Jakości, zgodnego z wymaganiami normy SO 9001: podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników i współpracowników, - badanie potrzeb i pomiar zadowolenia klienta, - zapewnienie niezbędnego wyposaŝenia technicznego i zaplecza lokalowego Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom i współpracownikom firmy i jest przez nich stosowana. W imieniu ajwyŝszego ierownictwa zapewniam, ze dołoŝymy wszelkich starań aby zapewnić zasoby na utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie SZJ. Wydanie Prezes

2 7 sięga Jakości sięga Jakości jest to dokument opisujący ogólne działania przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia wymaganej jakości wyrobów. 8 Przykładowa treść sięgi Jakości Rozdział 1. Spis treści 2. Definicje i waŝniejsze skróty 3. Charakterystyka XYZ: 3.1 Charakterystyka XYZ i podstawowe cele działalności 3.2 Struktura organizacyjna 3.3 Metody pracy 4. SYSTM ZRZĄDZ JOŚCĄ 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące Postanowienia ogólne sięga Jakości adzór nad dokumentami adzór nad zapisami 5. ODPOWDZOŚĆ ROWCTW 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka Jakości 5.4 Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa omunikacja wewnętrzna 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu 6. ZRZĄDZ ZSOBM 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne ompetencje, świadomość i szkolenie 6.3 nfrastruktura 6.4 Środowisko pracy 9 Przykładowa treść księgi jakości c.d. 7. RZCJ USŁUG 7.1 Planowanie realizacji usługi 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu omunikacja z lientem 7.3 Projektowanie i rozwój 7.4 Zakupy Proces zakupu nformacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu 7.5 Dostarczanie usługi adzorowanie produkcji i dostarczania usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi dentyfikacja i identyfikowalność Własność lienta Zabezpieczanie wyrobu 7.6 adzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów 8. POMRY, Z DOSO 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta udit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi 8.3 adzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 naliza danych8.5 Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze 10 Przykład winiety sięgi Jakości OGO XYZ Firma XYZ Szczęśliwa 1, Dwór Tel. (13) , Fax (13) SĘG JOŚC opisująca System Jakości funkcjonujący w Firmie XYZ zgodny z wymaganiami P- SO 9001:2008 z wyłączeniem walidacji procesów dostarczania usługi opisanych w punkcie oraz wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów w punkcie 7.6 i projektowania i rozwoju w punkcie 7.3 normy P- SO 9001:2001 Rozdzielnik J: gz. r 1 Pełnomocnik ds. Jakości gz. r 2 - Prezes Opracował: Data i podpis Sprawdził: Data i podpis Zatwierdził: gzemplarz: DZOROWY r egz.: 1 Wydanie : Data wydania: Data i podpis Wszelkie prawa do niniejszej sięgi Jakości są zastrzeŝone. Zabrania się wprowadzenia zmian i rozpowszechniania bez zgody Prezesa lub Pełnomocnika ds. Jakości XYZ 11 Przykład strony sięgi Jakości OGO XYZ SĘG JOŚC Strona 1 z 12 Wydanie owelizacja Rozdział 1 TYTUŁ 1 12 PROCDURY Procedury to podstawowe dokumenty opisujące kompleksowo i jednoznacznie poszczególne elementy funkcjonującego w przedsiębiorstwie Systemu Jakości. Procedury dotyczą poszczególnych procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo, istotnych z punktu widzenia zapewnienia wymaganej jakości wyrobów i usług. W kaŝdym przypadku są one w zasadzie rozwinięciem i uszczegółowieniem postanowień zawartych w siędze Jakości.

3 13 Przykładowy wykaz procedur, przedstawiony na Mapie procesów PROCSY SYSTMOW adzór nad Przegląd zarządzania adzór nad usługą udit wewnętrzny Działania korygujące i dokumentami i P-2 niezgodną P-9 zapobiegawcze zapisami P-10 P-11 P-1 O C Z W PROCSY RZCJ WYROBU - P-5 (7.5) Realizacja usługi doradczej - P-6 (7.5) Realizacja usługi informacyjnej, - P-7 (7.5) Realizacja usługi szkolenia T J ZC Postępowanie w ZWĄTRZ przypadku braku Usługi szkoleniowe Zaopatrzenie moŝliwości wykonania P-4 sięgowość, finanse, (wiedza P-3 usługi, Zasoby ludzkie, marketing wykładowców), P-8 wynajem pomieszczeń, usługi transportowe, itp PROCSY POMOCCZ Z D O W O T J 14 Przykładowa procedura OGO XYZ P - 1 PROCDUR SYSTMU JOŚC Str. X z Y Wydanie: owelizacja: TYTUŁ: BBBBBBBBBB CCCCCCCCCC Obowiązuje od : r. r egz.: 1 OPRCOWŁ: UZGODŁ: ZTWRDZŁ: DT: ZWSO: PODPS: DT: ZWSO: PODPS: DT: ZWSO: PODPS: XXXXX XXXX XXXXX 08 ZWRTOŚĆ 1) Odwołanie do punktów normy P- SO 9001:2008 2) Cel 3) Zakres procedury 4) Właściciel procesu 5) Dokumenty związane 6) Definicje 7) Wejście procesu 8) Tryb postępowania 9) Wyjście procesu 10) Parametryzacja procesu (wskaźniki i miary) 11) Monitorowanie procesu 12) Załączniki 13) Uwagi TB ZM STROY ZM DT ZTWRDZŁ.P. RÓT OPS ZMY ZMO OWZCJ ZMY / PODPS / 15 Przykładowa procedura c.d. Odwołanie do punktów normy P- SO 9001:2001 Cel: BBBBBBBBBBB Zakres procedury: CCCCCCCC Właściciel procesu: DDDDDDDDDD Dokumenty związane: Definicje: FFFFFFFF Wejście procesu: GGGGGGGG Tryb postępowania: * HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wyjście procesu: Parametryzacja procesu (wskaźniki i miary): Wskaźnik: J/ Sposób: Odpowiedzialny: Zapis: Monitorowani MMMMMMMM e procesu M Załączniki: OOOOOOOOOOOOOOOOO Uwagi: 16 STRUCJ W Systemie Jakości opracowuje się równieŝ instrukcje, czyli dokumenty szczegółowo mówiące o tym, jak poszczególne działania powinny być realizowane. nstrukcje są dokumentami Systemu Jakości reprezentującymi najwyŝszy stopień szczegółowości w porównaniu z sięgą Jakości i procedurami. nstrukcje moŝna podzielić je na dwie grupy: - instrukcje systemowe; Są niejako rozwinięciem procedur. Dokładnie opisują jak wykonać określone działania, jak kontrolować, nadzorować, kwalifikować, itd. Powinny szczegółowo nakreślać realizację załoŝeń opisanych w procedurach, podobnie jak one musza podlegaćścisłemu nadzorowi. - instrukcje techniczne/pracy/robocze/kontrolne. Te instrukcje natomiast są częścią, procesów technologicznych, przez to równieŝ systemu. WyraŜają, zaleŝność "człowiek - maszyna" (np. instrukcja spawania, instrukcja toczenia). Tak jak pozostałe dokumenty powinny być kompletne i podlegać nadzorowi STRUCJ umer instrukcji 18 ZPSY W SYSTMCH JOŚC Przykład instrukcji OGO XYZ TYTUŁ Wydanie 1 Data wydania: XX-YY-ZZZZ Strona X z Y Stanowisko mię i azwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 1. Cel Zapis jest to dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Definicje i terminologia 4. Odpowiedzialność i uprawnienia 5. Opis postępowania 6. Zapisy jakości azwa zapisu nr formularza Odpowiedzialny za przechowywanie Okres przechowywania co najmniej F-XXXXXXXX TTT

4 19 Przykładowy zakres odpowiedzialności nad dokumentami i zapisami w Systemie Jakości (nadzór nad dokumentacją systemową) 20 Przykładowy zakres odpowiedzialności nad dokumentami i zapisami w Systemie Jakości (nadzór nad dokumentacją organizacyjną) p. r.dokumentu azwa Obowiązuje Opracowujący Okres Miejsce dokumentu od przechowywani przechowywania a 1) J sięga Jakości PJ Bezterminowo PJ, Prezes p r.dok. azwa dokumentu Opracowujący/Zatwierdz. Okres przecho. Miejsce przechowywania 2) FZ sięga PJ Bezterminowo PJ, Prezes Formularzy i Załączników 3) F-16 naliza rynku D 1 rok Teczki róŝne 4) F-8 Harmonogram S 1,5 roku Segregator: przeglądów systemowej na rok 5) F-11 arta S 1,5 roku Segregator: ewidencyjna sięgi Jakości systemowej 6) F-13 arta S 1 rok Segregator uczestnika Szkoleń 1) Statut Prezes bezterminowo Szafka systemowej 2) F-18 odeks tyczny Prezes 1,5 roku FZ 3) F-81 Grafik dyŝurów Specjalista ds. 3 miesiące uchnia: szafka sprzątania dministracyjno- konomicznych Segregator: dministracja 4) F-9 mienny wykaz Specjalista ds. 1,5 roku Segregator: pracowników dministracyjno- dministracja konomicznych 21 Przykładowy zakres odpowiedzialności nad dokumentami i zapisami w Systemie Jakości (nadzór nad zapisami SJ) p r. azwa zapisu Opracowujący Zatwierdzający Okres Miejsce zapis przechowywan przechowywania u ia 1 F-1 nkieta ierownik Projektu, 1 rok Teczka lienta/beneficjenta lienta/beneficjen systent ta Projektu 2 F-2 nkieta oczekiwań lienta oordynator Projektów, systenci Projektu, ierownicy Projektu 3 F-4 BudŜet szkolenia Referent ds. Finansowo-sięgowych, 1 rok Teczka lienta/beneficjenta DR, Prezes 1,5 roku Segregator szkoleń ierownicy Projektu 4 F-5 Dziennik zajęć ierownicy Projektu DR 1,5 roku Segregator szkoleń 5 F-6 widencja Dyrektor, P PJ 1,5 roku Segregator pism dokumentów przychodzących przychodzących 14 F-33 otatka z Dyrektor, 1 rok Teczka lienta/beneficjenta pierwszego systenci Projektu, kontaktu z lientem oordynator Projektu, ierownicy Projektu, 15 F-36 Opis stanowisk Prezes Prezes 1,5 roku Teczka osobowa pracownika 16 F-66 Potwierdzenie oordynator 1,5 roku Teczka lienta/beneficjenta przekazania Projektów, P dokumentów 17 F-41 Potwierdzenie wykonania usługi 18 F-42 Powiadomienie o rezygnacji z usługi ierownicy Projektu DR 1,5 roku Teczka lienta/beneficjenta Prezes Prezes 1 rok Teczka lienta/beneficjenta 22 PY JOŚC Plan jakości- dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby naleŝy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy 23 Przykładowy Plan Jakości Plan Jakości dla usługi Plan jakości realizowany jest w postaci procesu, w którym poszczególne etapy to: Dokum Wykonawca i termin p. Opis działań ent SZJ omentarz wykonania przegląd, analiza i 1 aktualizacja wymagań osoba zatw. etap 1 przygotowanie realizacji 2 osoba zatw. etap 2 realizacja przedsięwzięcia 3 osoba zatw. etap 3 4 zapisy dotyczące jakości osoba zatw. etap 4 5 badanie systemu osoba zatw. etap 5 ocena końcowa realizacji 6 przedsięwzięcia osoba zatw. etap 6 7 wprowadzenie zmian do przedsięwzięcia osoba zatw. etap 7 Zatwierdzenie do 8 stosowania aktualnej wersji osoba zatw. etap 8 24 Dokumentowanie SZJ aŝda organizacja określa sama zakres potrzebnej oraz rodzaj stosowanych mediów, w zaleŝności od: - osób pracujących uczestniczących w organizacji oraz rodzaju prowadzonych działań, - ilości i złoŝoności oraz wzajemnych powiązań pomiędzy procesami, - stopnia skomplikowania wyrobu, - wymagań klienta, - przepisów, - umiejętności personelu - potrzeb w zakresie zademonstrowania spełnienia wymagań systemu

5 25 orzyści wynikające z dokumentowania Systemu Jakości to: przejrzystość i racjonalność w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwój współpracy miedzy działami przedsiębiorstwa dzięki jasnemu podziałowi kompetencji, zachowanie zdolności funkcjonalno - organizacyjnych niezaleŝnie od zmian personalnych, poprawa struktury personalnej dzięki ustalonym metodom doboru personelu, jego kwalifikacji i szkoleniom, uaktywnienie motywacji pracowników do poprawnej pracy oraz do współpracy, ułatwienie procesów wprowadzania pracowników w ustalone działania i operacje, moŝliwość szybkiego wykrywania słabych punktów, usterek, przeoczeń i ich wpływu na jakość wyrobu, wczesne rozpoznawanie skutków przy wprowadzanych zmianach. dowód wypełnienia przez przedsiębiorstwo obowiązków wynikających z odpowiedzialności producenta za wyrób a takŝe ochronę środowiska. moŝliwość samokontroli systemu zarządzania jakością, a więc spełniania obowiązku nadzoru, pomoc przy zbieraniu danych i informacji niezbędnych do analiz statystycznych procesu, wad itp 26 Znaczenie Ułatwia komunikację Jest niezbędny elementem systemu Przyczynia się do: a) osiągania jakości wyrobu i doskonalenia jakości b) zabezpieczenia odpowiednich szkoleń c) zapewniania powtarzalności i identyfikowalności d) dostarczania obiektywnych dowodów skuteczności systemu e) oceny skuteczności i stałej adekwatności systemu Opracowywanie powinno być działalnością przynosząca korzyść (wartość dodaną) 27 orzyści wewnętrzne z posiadania SZJ: Usprawnienie zarządzania, dzięki zastosowaniu podejścia procesowego Stworzenie wewnętrznego zaufania do własnego systemu zarządzania poprzez uporządkowanie wewnętrznej struktury, podział kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień Redukcję wewnętrznych kosztów jakości, w tym kosztów złej jakości i ujawnienie źródeł ich powstania Usprawnienie obiegu informacji, co jest niezbędne do szybkich i trafnych decyzji 28 orzyści wewnętrzne z posiadania SZJ: UmoŜliwienie ciągłego doskonalenia, a poprzez to polepszanie jakości wyrobów, wzrost efektywności i produktywności oraz zmniejszenie potencjalnych błędów Zapewnienie terminowych i stałych dostaw Uproszczenie procedur wdraŝania pracowników nowo zatrudnianych i zatrzymanie w firmie pracowników wykwalifikowanych, a poprzez to wartościowych Redukcję częstotliwości i zakresu auditów drugiej strony, dzięki posiadaniu certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość systemu zarządzania wydanego przez niezaleŝną jednostkę certyfikującą 29 orzyści zewnętrzne: Zbudowanie zaufania klientów, dzięki stałemu spełnianiu ich wymagań, co w konsekwencji podnosi wartość organizacji w opinii klientów i ułatwia kontakty handlowe, zdobywanie nowych klientów i zatrzymanie dotychczasowych Zmniejszenie liczby reklamacji i wzrost wiarygodności firmy Zwiększenie sprzedaŝy przy mniejszych kosztach własnych Osiągnięcie pewnej pozycji na rynku dzięki lepszemu image owi firmy 30 orzyści zewnętrzne: Poprawę współpracy z dostawcami Zwiększenie konkurencyjności dzięki posiadaniu certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu z wymaganiami standardu SO 9001 Międzynarodowe uznanie systemu (lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen) poniewaŝ zgodność z zaleceniami norm SO coraz częściej jest wymagana przez kraje i międzynarodowe organizacje

6 31 nne wymierne korzyści z posiadania SZJ i jego poprawnego dokumentowania to: punkty w programach pomocowych np. w przyznaniu dotacji z Programu Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego nfrastruktura i Środowisko 2 pkt za posiadanie akredytowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy SO 9001, 2 pkt za posiadanie akredytowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego SO lub innego równowaŝnego np. MS, 2 pkt za posiadanie akredytowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SO dobre postrzeganie firmy przez banki w staraniach o przyznanie np. kredytu (posiadanie certyfikatu lub systemu jakości) świadczy o rzetelności organizacji oraz w staraniach o dotację z RPO (wyróŝnienia, certyfikaty i nagrody) posiadanie systemu jakości daje moŝliwość nawiązania współpracy z atrakcyjnymi, wymagającymi kontrahentami którzy mogą nawiązać współpracę jednie z dostawcami posiadającymi systemu jakości dodatkowe punkty za system przy udziale w przetargach i innych ogłoszeniach na wykonanie prac, zlecenie, dodatkowe punkty w kontraktach p. z FZ 32 Dziękuję za uwagę nna Radoń-Cholewa

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo