STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1198/14 ZWM z dnia 30 października 2014 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwany dalej Szpitalem uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy. 2 Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego. Szpital działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 3 II. CELE I ZADANIA SZPITALA 4 Misją Szpitala jest diagnozowanie i leczenie poprzez świadczenie usług medycznych według najwyższych standardów światowych, nie ustając w dbałości o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaufania pacjentów. 5 I. Główne cele Szpitala: 1. poprawa stanu zdrowia i jakości życia pacjentów, 2. prowadzenie w sposób ciągły badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii, 3. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych metod badawczych w leczeniu pacjentów. 4. dbałość o utrzymanie prestiżowej pozycji Szpitala i szacunek dla jego tradycji. II. Główne cele Szpitala realizowane są poprzez: 1. leczenie chorób w dziedzinach reprezentowanych przez Szpital, w szczególności poprzez udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 2. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i prewencji chorób cywilizacyjnych. 3. ciągłe doskonalenie jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń. 4. podejmowanie działań na rzecz rozwoju Szpitala jako nowoczesnego zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka wymiany myśli medycznej oraz stosowania najnowszych technologii medycznych w ochronie zdrowia.

2 5. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w szczególności finansowanych lub współfinansowanych na zasadach określonych w przepisach o finansowaniu nauki, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą na podstawie zawartych umów określających warunki współpracy i finansowania. 6. realizowanie zadań edukacyjnych oraz zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w szczególności finansowanych lub współfinansowanych na zasadach określonych w przepisach o finansowaniu nauki, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą na podstawie zawartych umów określających warunki współpracy i finansowania. 7. zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samorealizacji. 8. udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych. 9. realizację zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez podmiot tworzący obejmujących działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 10. prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza - pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla Pacjentów lub przebiegu leczenia. III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA SZPITALA Siedzibą Szpitala jest miasto Kraków. 6 Obszarem działania Szpitala jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 7 IV. ORGANY SZPITALA 8 Organami Szpitala są Dyrektor i Rada Społeczna Szpitala Szpitalem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Z Dyrektorem Szpitala Zarząd Województwa Małopolskiego nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Marszałek Województwa Małopolskiego Dyrektor zarządza Szpitalem przy udziale podległego mu bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Uprawnienia do sprawowania bieżącego zwierzchnictwa służbowego Dyrektor może zlecić na rzecz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

3 12 Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Małopolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot tworzący. 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany. 4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, Podmiotu tworzącego lub organu desygnującego. 5. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie - powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach uprawniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie. 6. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania. 14 W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą: 1. Jako przewodniczący: osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego, 2. Jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, b) osoby powołane przez Sejmik Województwa Małopolskiego, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 Do zadań Rady Społecznej należy: 1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach: 1) Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 2) Związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala, 3) Przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród, 4) Rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala, 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 1) Planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 2) Rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 3) Kredytów bankowych lub dotacji, 4) Podziału zysku; 5) Zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; 6) Regulaminu organizacyjnego. 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Szpitala; 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Szpitala.

4 16 Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej. 17 Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Podmiotu tworzącego Nadzór nad Szpitalem sprawuje Podmiot tworzący. 2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZPITALA Struktura organizacyjna Szpitala obejmuje: 1) Przedsiębiorstwa realizujące odpowiednie rodzaje działalności leczniczej pod nazwą: a) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddziały Szpitalne, grupujący jednostki organizacyjne realizujące stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne b) Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ambulatoria, grupujący jednostki organizacyjne realizujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 2) Zespoły, komórki i stanowiska pracy realizujące funkcje ekonomiczne, administracyjne, techniczne i eksploatacyjne. 2. Działalność przedsiębiorstw Szpitala nadzoruje bezpośrednio Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. 3. Zadania z zakresu opieki pielęgniarskiej, higieny szpitalnej oraz żywienia pacjentów realizowane w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych nadzoruje Naczelna Pielęgniarka podległa bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala. 4. W wyodrębnionych przedsiębiorstwach Szpitala realizowane są specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób wewnętrznych obejmujące w szczególności: 1) Kardiologię, w tym: a) wysokospecjalistyczna terapia chorób serca i naczyń z zastosowaniem diagnostyki inwazyjnej i nieinwazyjnej, b) wysokospecjalistyczna terapia kardiologiczna u chorych zagrożonych zawałem serca, przygotowanie przedoperacyjne oraz leczenie pooperacyjne, c) wykonywanie specjalistycznych operacji i rozwijanie działalności zabiegowej w zakresie chirurgii serca i naczyń, w tym zwłaszcza chirurgii naczyń wieńcowych, d) stosowanie unikalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w kardiologii oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń konsultacyjnych, 2) Pulmonologię, w tym: a) specjalistyczne leczenie chorób płuc z zastosowaniem nowoczesnej diagnostyki endoskopowej, czynnościowej i radiologicznej, b) wykonywanie specjalistycznych operacji i rozwijanie działalności zabiegowej w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii onkologicznej, c) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń konsultacyjnych dla pacjentów kierowanych z lecznictwa otwartego, oddziałów szpitalnych i innych zakładów opieki zdrowotnej, d) udzielanie świadczeń z zakresu długoterminowej domowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

5 3) Pediatrię, choroby zakaźne i infekcyjne, w tym: a) stacjonarne leczenie chorób zakaźnych i infekcyjnych oraz ich powikłań u dzieci dorosłych, b) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń konsultacyjnych oraz wykonywanie szczepień u dzieci i dorosłych, c) prowadzenie poradni dla ozdrowieńców po wirusowym zapaleniu wątroby oraz nosicieli antygenu HBs, 4) Neurologię, w tym: a) specjalistyczne diagnozowanie i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u chorych wymagających leczenia szpitalnego, b) wysokospecjalistyczne diagnozowanie przyczyn udaru i ich leczenie, także za pomocą metod interwencyjnych, c) prewencję pierwotną i wtórną udaru mózgu, w tym wysokospecjalistyczne procedury interwencyjne, d) specjalistyczną rehabilitację neurologiczną, w tym wczesną i późną rehabilitację poudarową, szpitalną i ambulatoryjną, e) stosowanie unikalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz rehabilitacji neurologicznej, f) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z zakresu neurologii 5) Diagnostykę a) kompleksowa wysokospecjalistyczna diagnostyka przy użyciu najnowocześniejszych metod i urządzeń cyfrowych, b) wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych dla chorych z oddziałów Szpitala, a także innych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie odrębnie zawartych umów, c) wykonywanie badań pośmiertnych chorych zmarłych w Podmiocie oraz badań histopatologicznych i cytologicznych. 6) Ponadto w Szpitalu udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu: a) rehabilitacji i promocji zdrowia, b) leczenia otyłości. 5. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 4, mogą być realizowane w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 6. Regulamin organizacyjny Szpitala określa organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala wymienionych w Statucie. Zmiany Regulaminu organizacyjnego polegające na tworzeniu lub likwidowaniu komórek organizacyjnych w ramach jednostek organizacyjnych wymienionych w Statucie nie mogą prowadzić do rozszerzenia albo likwidacji lub istotnego ograniczenia poszczególnych rodzajów działalności Szpitala i udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitalne) realizowane są przez przedsiębiorstwo pod nazwą Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddziały Szpitalne, w skład którego wchodzą: 1) Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc 2) Oddział Chorób Płuc 3) Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej 4) Oddział Onkologiczny 5) Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej 6) Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej

6 7) Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii 8) Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych 9) Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 10) Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 11) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii 12) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 13) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej 14) Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii 15) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 16) Oddział Szybkiej Diagnostyki 17) Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 18) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej 19) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 20) Oddział Pulmonologii Interwencyjnej 21) Centralna Izba Przyjęć 2. Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń wspomagane jest przez: 1) Aptekę Szpitalną 2) Zakład Patomorfologii 3) Dział Transfuzjologii Szpitalnej 4) Centralną Sterylizatornię 3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane są przez przedsiębiorstwo Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II - Ambulatoria, w skład którego wchodzą: 1) Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna 2) Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc 3) Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej 4) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki 5) Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych 6) Centrum Szczepień 7) Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia 8) Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii 9) Ośrodek Rehabilitacji 10) Zakład Medycyny Nuklearnej 11) Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 12) Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia 13) Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej 14) Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy 15) Samodzielna Pracownia Endoskopii 16) Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem 17) Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie 18) Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych 19) Gabinet Lekarza Medycyny Pracy 20) Poradnia Leczenia Otyłości 21) Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu 22) Małopolskie Centrum Guza Płuca 23) Poradnia Neurologiczna 4. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ma bezpośredni nadzór nad jednostkami wspomagającymi działalność leczniczą: 1) Zespołem Dokumentacji Medycznej i Weryfikacji Rozliczeń

7 2) Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych 3) Pielęgniarką Epidemiologiczną 4) Biblioteką Medyczną 5) Działem Inżynierii Klinicznej. 5. W oddziałach Szpitala: Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii, Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej prowadzona jest działalność dydaktyczna w porozumieniu z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6. Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych dodatkowo realizuje zadania w zakresie koordynacji, oceny i nadzoru nad realizacją działań w zakresie działalności badawczo-naukowej oraz edukacyjnej szpitala, w tym pozyskiwania krajowych i zagranicznych środków finansowych na tę działalność. W tym zakresie działalność Centrum podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala Dla wykonywania przez Dyrektora Szpitala funkcji kierowniczych o charakterze niemedycznym w strukturze organizacyjnej Szpitala występują zespoły, działy i stanowiska realizujące zadania w zakresie: 1) finansów 2) systemu zarządzania jakością 3) polityki personalnej 4) infrastruktury 5) obsługi prawnej 6) zamówień publicznych 7) projektów międzynarodowych, naukowych i badawczo-rozwojowych 8) kancelarii 9) organizacji 10) bezpieczeństwa informacji 11) kontroli wewnętrznej 12) obronnych i obrony cywilnej 13) bezpieczeństwa i higieny pracy 14) edukacji 15) marketingu i promocji 16) oraz kapelan szpitalny. 2. Dla wykonywania zadań z zakresu finansów, infrastruktury i jakości Dyrektor powołuje i odwołuje stałych pełnomocników. 3. Organem doradczym Dyrektora Szpitala w zakresie działalności badawczo-naukowej oraz edukacyjnej Szpitala jest Rada Naukowa. 4. Dyrektor Szpitala, w zależności od potrzeb, powołuje i odwołuje pełnomocników do realizacji innych zadań. 5. Schemat organizacyjny Szpitala, stanowiący graficzne odzwierciedlenie treści Statutu, stanowi załącznik do Statutu.

8 VI. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA 22 Szpital jako Szpital leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy i inwestycyjny Szpitala opracowany przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę Społeczną. 2. Dyrektor przekazuje zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez siebie plan finansowy Zarządowi Województwa Małopolskiego. 24 Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 1. Z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami. Do tego rodzaju działalności zalicza się: - wynajem powierzchni konferencyjnych, mieszkalnych i gospodarczych, - prowadzenie usług gastronomicznych, - działalność szkoleniową 3. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego. 4. Na cele i na zasadach określonych w art ustawy o działalności leczniczej. 5. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 6. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 24¹ 1. Działalność, o której mowa w 5 ust. 1 pkt. 2 Statutu podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 2. Wszystkie zyski z prowadzenia badań wskazanych w 5 ust. 1 pkt 2 są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę Wartość majątku Szpitala określają: 1) Fundusz założycielski, 2) Fundusz Zakładu. 2. Szpital decyduje samodzielnie o podziale zysku. 3. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26 W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

9

10 Załącznik do Uchwały Nr 1198/14 ZWM z dnia 30 października 2014 r. Dyrektor Szpitala Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Naczelna Pielęgniarka Przedsiębiorstwo pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Oddziały Szpitalne Przedsiębiorstwo pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Ambulatoria - Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc - Oddział Chorób Płuc - Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej - Oddział Onkologiczny - Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej - Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii - Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych - Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Oddział Kliniczny Elektrokardiologii - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej - Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Oddział Szybkiej Diagnostyki - Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej - Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - Oddział Pulmonologii Interwencyjnej - Centralna Izba Przyjęć - Apteka Szpitalna - Zakład Patomorfologii - Dział Transfuzjologii Szpitalnej - Centralna Sterylizatornia - Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna - Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc - Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki - Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych - Centrum Szczepień - Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia - Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii - Ośrodek Rehabilitacji - Zakład Medycyny Nuklearnej - Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia - Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej - Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy - Samodzielna Pracownia Endoskopii - Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie - Gabinet Lekarza Medycyny Pracy - Poradnia Leczenia Otyłości - Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu - Małopolskie Centrum Guza Płuca - Poradnia Neurologiczna - Krakowskie Centrum Badań i Technologii Medycznych - Zespół Dokumentacji Medycznej i Weryfikacji Rozliczeń - Zespół Technologii Informatycznych i Telemedycznych - Pielęgniarka Epidemiologiczna - Biblioteka Medyczna - Dział Inżynierii Klinicznej - opieka pielęgniarska - higiena szpitalna - żywienie pacjentów - Pełnomocnik ds. finansowych - Pełnomocnik ds. jakości - Pełnomocnik ds. infrastruktury - Rada Naukowa - finanse - system zarządzania jakością - polityka personalna - infrastruktura - obsługa prawna - zamówienia publiczne - projekty międzynarodowe, naukowe i badawczorozwojowe - kancelaria - organizacja - bezpieczeństwo informacji - kontrola wewnętrzna - zadania obronne i obrona cywilna - bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja - marketing i promocja - kapelan szpitalny

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Załącznik do Uchwały Nr 1255/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.)

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.) STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień 11.08.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie Załącznik do Uchwały Nr 1459/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 1456/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. STATUT KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest wyodrębnionym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik do Uchwały Nr 505/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2012 r. STATUT Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 266/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 1393 UCHWAŁA NR XXV/247/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XV/183/12 Rady Powiatu w Nysie z 27 kwietnia 2012r STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO. z dnia 22 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXI/194/2013 RADY POWIATU PUCKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 r. W sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r.

Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy grudzień 2012 r. Załącznik do Uchwały NR XXVIII/536/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. Statut Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE. Tekst jednolity. Lipiec 2013 rok STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Tekst jednolity Lipiec 2013 rok Rozdział I. NAZWA I SIEDZIBA 1. 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR L/683/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE

Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia r. S T A T U T. SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE Załącznik do uchwały Nr / /2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia.. 2012 r. S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA w TARNOWIE P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW. Warszawa, 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - REMBERTÓW Warszawa, 2011 r. 1 1. 1.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Rembertów zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli grudzień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI

S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI S T A T U T KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI Załącznik do Uchwały nr XLVIII/782/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK

STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK Załącznik do uchwały Nr XXIV/221/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku STATUT OŚRODKA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWY DWOREK Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/231/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 381 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Gnieźnie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 155/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 października 2015 r. Poz. 4046 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXI/395/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r. Poz. 1806 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/556/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Statut. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Statut Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie Statut Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XVII/139/12 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

STATUT. Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. STATUT Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zawiera zmiany określone w uchwale NR XXXII/322/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały Nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE ul. WILEŃSKA 74 z FILIĄ W ZAGOŚCIŃCU UL.

STATUT MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE ul. WILEŃSKA 74 z FILIĄ W ZAGOŚCIŃCU UL. STATUT MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE ul. WILEŃSKA 74 z FILIĄ W ZAGOŚCIŃCU UL. KOLEJOWA 17 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Miejski Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 118/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693 UCHWAŁA NR XXIV/684/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. opracowano na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3497 / 215 / IV / 2012 z dnia 11.12.2012 roku S T A T U T Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Załącznik do Uchwały Nr 80/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XVIII/160/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 137/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. Statut Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Międzyleski Szpital

Bardziej szczegółowo

SZPITALA POWIATOWEGO im. JANA PAWŁA II w TRZCIANCE

SZPITALA POWIATOWEGO im. JANA PAWŁA II w TRZCIANCE S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO im. JANA PAWŁA II w TRZCIANCE (tekst jednolity) Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Załącznik do uchwały Nr XX/148/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Załącznik do uchwały Nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Statut Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kwiecień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 333 UCHWAŁA NR XXXIV/458/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania

Rozdział I Nazwa, siedziba, cele i zadania Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JAWORZNIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XI-92/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA. z dnia 2 lipca 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/126/2012 RADY GMINY KONOPNICA z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/286/11. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XVII/286/11. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XVII/286/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 21 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 3794 UCHWAŁA NR XXI/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... STATUT CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI SP ZOZ W LUBLINIE

Załącznik do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... STATUT CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI SP ZOZ W LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... STATUT CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI SP ZOZ W LUBLINIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/1040/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 124/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wojewódzki Szpital Zespolony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2408 UCHWAŁA NR XXII/160/12 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/149/12 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo