Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med."

Transkrypt

1 Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec

2 Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego? Seminarium: Zdrowie psychiczne problem europejski, współczesna problematyka, rozwój i profilaktyka. Olsztyn 28 maja 2007 Maciej Biardzki: Enklawy wstydu. Służba Zdrowia, wrzesień 2012, 8-11 Katarzyna Strzałkowska, Lucyna Krysiak: Pod pręgierzem kar. Gazeta Lekarska, , pl (Raport IMS Health: styczeń 2012) Andrzej Cechnicki, Hubert Kaszyński Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię rozwiązania krakowskie.

3 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Zdrowie psychiczne może i powinno także w naszym kraju stać się istotną wartością wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz przedstawicielstw samorządowych

4 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010, podpisany przez Premiera Zobowiązywał do działania wiele resortów: zdrowia, pracy, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, edukacji, szkolnictwa wyższego

5 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego CEL 1. Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego tworzenie instytucji poradnictwa i pomocy w kryzysach

6 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego CEL 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym) poprzez systemowe upowszechnienie: środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego udziału w życiu zawodowym koordynacji różnych form opieki i pomocy

7 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego CEL 3. Rozwój badań naukowych i systemów informacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

8 Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej! CEL 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym) poprzez systemowe upowszechnienie: reforma środowiskowa środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego udziału w życiu zawodowym reforma samorządowa koordynacji różnych form opieki i pomocy

9 Środowiskowa opieka psychiatryczna

10 środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej 1. Utworzenie sieci centrów (ośrodków) zdrowia psychicznego, zapewniających kompleksową (w tym szpitalną) opiekę dla mieszkańców (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) określonego terytorium i przejęcie przez nią odpowiedzialności za zapewnienie i koordynację opieki: struktura organizacyjna centrum jest dostosowana do lokalnych potrzeb zdrowotnych ludności centrum zdrowia psychicznego zatrudnia wieloprofesjonalny zespół terapeutyczny, koordynujący całość opieki nad pacjentem opieka szpitalna jest zapewniana głównie w oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych.

11 środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2. Zmniejszenie dużych szpitali psychiatrycznych i przekształcenie ich w placówki wyspecjalizowane 3. Zapewnienie kadr o zróżnicowanych i wysokich kompetencjach 4. Dostosowanie sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych 5. Zapewnienie współpracy i ciągłości opieki między różnymi resortami

12 Centrum Zdrowia Psychicznego - cel systemowy Wprowadzenie nowoczesnego, sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, który: poprawia jakość leczenia psychiatrycznego jego dostępność, ciągłość i skuteczność ogranicza rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, a tym samym koszty opieki psychiatrycznej uruchamia inicjatywy i zasoby społeczne lokalnej społeczności przeciwdziała stygmatyzacji i wykluczeniu chorych psychicznie obywateli zapewnia warunki do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi

13 Centrum Zdrowia Psychicznego - cel organizacyjny Zapewnienie opieki co najmniej 1500 osobom dorosłym, na obszarze zamieszkałym przez co najmniej ok. 50 tys. mieszkańców (obszar odpowiadający wielkości powiatu lub dużej gminy/dzielnicy) Wszechstronna psychiatryczna opieka zdrowotna (diagnostyka, leczenie i rehabilitacja oraz orzecznictwo i konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej). Wszechstronność opieki świadczonej przez CZP wynika ze: zróżnicowania świadczeń zdrowotnych oferowanych przez jego poszczególne zespoły, koordynacji świadczeń udzielanych poszczególnym chorym dostosowania struktury organizacyjnej do lokalnych potrzeb.

14 Centrum Zdrowia Psychicznego - zadania Centrum udziela: czynnej opieki długoterminowej (powyżej 60 dni) dla chorych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłej opieki i leczenia, związanych z Centrum terytorialnie (możliwość dojazdu i kontaktu) oraz społecznie (społeczność lokalna) opieki długoterminowej (powyżej 60 dni) dla innych chorych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi opieki krótkoterminowej (do 60 dni) - dla chorych z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi pomocy konsultacyjnej (porady jednorazowe lub opieka do 7 dni) dla innych osób potrzebujących świadczeń diagnostycznych lub krótkotrwałej terapii opieki szpitalnej - w niezbędnym zakresie

15 Centrum Zdrowia Psychicznego - struktura podstawowa Centrum składa się co najmniej z: zespołu ambulatoryjnego - zadania: porady lekarskie i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie, interwencje socjalne zespołu środowiskowego - zadania: wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne zespołu dziennego - zadania: częściowa hospitalizacja zespołu szpitalnego zadania: dostęp do odpowiednio kwalifikowanej psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Podstawowym i docelowym rozwiązaniem powinny być świadczenia oddziału psychiatrycznego lokalnego szpitala ogólnego, uzupełniane profilowanymi świadczeniami innych szpitali. Tam, gdzie to możliwe, oddział stanowi integralną część centrum.

16 Centrum Zdrowia Psychicznego - struktura specyficzna W zależności od miejscowych potrzeb i zasobów: opieka nad dziećmi i młodzieżą mogłaby funkcjonować równoległe, niezależnie (Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży) lub w ramach jednego ośrodka (zespół dziecięco-młodzieżowy CZP). CZP może, ponadto, organizować inne zespoły o zadaniach wyspecjalizowanych w leczeniu wybranych grup chorych (np. zespoły: zaburzeń nerwicowych, psychogeriatryczne, rehabilitacyjne) lub inne zespoły o zadaniach specyficznych (np. pomoc kryzysowa, hostele i inne formy chronionego zakwaterowania). W rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych chorych, CZP ściśle współpracuje z działaniami i placówkami pomocy społecznej np. w zakresie świadczeń opiekuńczych, pomocy materialnej i mieszkaniowej, rehabilitacji zawodowej, domów samopomocy i pomocy społecznej. Współpraca ta może być zintegrowana instytucjonalnie.

17 Centrum Zdrowia Psychicznego - warunki organizacyjne Większe centra mogą stanowić samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej (ZOZ). Działając w strukturze ogólnego ZOZ, CZP musi dysponować odrębnością organizacyjną, pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. Gęstość sieci i lokalizacja CZP powinna być określona w regionalnych planach ochrony zdrowia psychicznego, zgodnie ze wskaźnikami Programu Narodowego. W przyszłości należałoby rozważyć możliwość finansowania zadań Centrów Zdrowia Psychicznego wg stawki kapitacyjnej, analogicznie i równolegle do działalności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

18 Aktualne problemy psychiatrii zdaniem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii Prof. Marka Jaremy Przekształcenie opieki z modelu tradycyjnego w środowiskowy Walka ze stygmatyzacją i uwarunkowaniami społecznymi negatywnych postaw wobec chorych psychicznie,, jako warunek ochrony zdrowia psychicznego w Polsce Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Prof. Marek Jarema, Październik 2012

19 Pozytywne przykłady

20 Zmiana postaw wobec psychiatrii

21 Od 2002 roku, kiedy to ówczesny Minister Zdrowia ustanowił Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - rokrocznie 23 lutego, Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje z tej okazji różnego rodzaju inicjatywy. Zadaniem wszelkich tych aktywności - akcji informacyjnych, edukacyjnych i artystycznych jest zwrócenie społecznej uwagi na problematykę depresji. Za każdym razem temat przewodni jest inny, tak aby łatwiej było dotrzeć do odbiorców wywodzących się z różnych środowisk m.in. pacjentów, ich rodzin, ale także lekarzy i terapeutów.

22 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Akcje medialne artykuły w prasie, materiały w mediach elektronicznych Wykłady dla lekarzy Wykłady dla pacjentów Publikacja materiałów edukacyjnych Koncerty pogodne

23 Model MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej przeznaczony jest dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak m.in. schizofrenia. Realizowany w MORS program rehabilitacji socjopsychiatrycznej ma na celu poprawę stanu zdrowia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, podniesienie poziomu ich edukacji i reintegrację społeczną. Przez takie oddziaływania zwiększa się szansa tej grupy młodzieży niepełnosprawnej psychicznie na wejście na otwarty rynek pracy.

24 MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Zagórze k/warszawy

25 Model MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Program rehabilitacji socjopsychiatrycznej w MORS obejmuje pod jednym dachem": aktywizację i rehabilitację społeczną, doradztwo zawodowe, zindywidualizowaną pomoc w nauce na różnych poziomach, w tym specjalnie zorganizowane kształcenie zawodowe oraz moduł rehabilitacji psychiatrycznej (w tym leczenie farmakologiczne), psychoterapie (indywidualne, grupowe i rodzinne) oraz współpracę z rodzicami.

26 Andrzej Cechnicki, Hubert Kaszyński Katedra Psychiatrii CMUJ, kierownik: prof. dr hab. Adam Szymusik Programy rehabilitacji zawodowej i pracy dla osób chorych na schizofrenię rozwiązania krakowskie.

27 Oddział Dzienny (leczniczo-rehabilitacyjny), Ambulatorium Rehabilitacyjne i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) są częścią środowiskowego programu leczenia, psychoterapii i rehabilitacji schizofrenii prowadzonego od wielu lat przez krakowską Katedrę Psychiatrii w Krakowie.

28 Program rehabilitacji w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym, w Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Psychoz oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej odwołuje się do założeń obowiązujących w szerszym systemie opieki środowiskowej. Kategorie zintegrowanego zespołu, ciągłości leczenia, minimalizacji kryteriów kwalifikacyjnych, wielodyscyplinarnego zespołu, małej grupy, sieci społecznej, z których wyprowadzone są podstawy metodyki oddziaływań psychospołecznych to "zasady podstawowe" dla tworzenia i opisu każdego indywidualnego programu rehabilitacji.

29 Etapy programu rehabilitacji zawodowej w Krakowie Dzienny Oddział Rehabilitacji (Miodowa 9) Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Psychoz (Sikorskiego 2, Miodowa 9) kandydaci do warsztatu terapii zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej (Miodowa 9) Pracownie szkoleniowo - treningowe WTZ (Czarnowiejska 13) Warsztat szkoleniowo - treningowy - nowy projekt WTZ (Bałuckiego 6) Zakład Aktywizacji Zawodowej Polsko - Szkocki Projekt "Hotel" (Bałuckiego 6) Firma Społeczna - Kawiarnia "Miodowa 9" Firmy w mieście - miejsca pracy chronionej ("Big-Fox", "ABM")

30 Hotel U Pana Cogito

31 Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie Zespół Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie

32 Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, nowej jednostce organizacyjnej Szpitala Wolskiego, utworzony został Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), który od maja zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim z zaburzeniami psychiczny... Psychoterapia grupowa dla rodzin osób z doświadczeniem choroby psychicznej Od połowy listopada br. w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona będzie psychoterapia grupowa dla rodzin osób z doświadczeniem choroby psychicznej.... czytaj więcej Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej 2012 Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mamy już za sobą.10 października w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego odbyło się pierwsze Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej - konferencja połączona z wystawą, na któ... czytaj więcej

33 Zespół leczenia środowiskowego Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Warszawa Lokalizacja: pawilon 6, wejście E, parter Kogo leczymy: Nasz Zespół zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów: ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym; które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych; z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub poradni.

34 Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej października w Teatrze na Woli im. Tadeusza Łomnickiego odbyło się pierwsze Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej - konferencja połączona z wystawą, na której kilka ośrodków i organizacji prezentowało swoją działalność.

35 I wiele wiele innych inicjatyw, w różnych miejscach Polski, o których będzie można mówić w trakcie tego spotkania

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Krzysztof Balon, Grażyna Rutkowska, Joanna Starga-Piasek, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Projekt 1.18

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 roku podczas 1192 spotkania wiceministrów)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo