Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku"

Transkrypt

1 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w dużej mierze od właściwych priorytetów i prawidłowej organizacji pracy urzędów, przy pomocy których zadania te są realizowane. Ciągłe doskonalenie zarządzania ukierunkowane na świadczenie wysokiej jakości usług i zadowolenie Klienta to warunek sine qua non do stworzenia nowoczesnej i przyjaznej administracji samorządowej, która sprosta wymaganiom stawianym przez szybki rozwój społeczno-gospodarczy Polski, jak również postępującą integrację europejską. Dostrzegając wyzwania stojące przed administracją publiczną, Starostwo Powiatowe we Włocławku zdecydowało włączyć się do realizacji projektu pn. Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którego głównym celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz społeczności lokalnych. Cel główny projektu osiągnięty będzie poprzez cele szczegółowe: 1. Wspólne ujednolicenie standardów w obsłudze mieszkańców. 2. Usprawnienie obiegu dokumentów poprzez zastosowanie norm ISO. 3. Zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych. 4. Sprawniejszą obsługę mieszkańców i zastosowanie metod mierzenia skuteczności tej obsługi. 5. Precyzyjne określenie kompetencji i odpowiedzialności urzędników. 6. Integrację urzędników wszystkich szczebli wokół celów i misji organizacji. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a partnerami 13 urzędów powiatowych i 7 urzędów gminnych z terenu województwa. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Starostwo Powiatowe we Włocławku wyraziło deklarację uczestnictwa w projekcie 30 maja 2008 r. Umowa partnerska (Nr PRK.I.0116-WSPE-75/2008) pomiędzy liderem i partnerami została podpisana w dniu 10 lipca 2008 r. w Toruniu. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zgłoszony przez lidera w odpowiedzi na konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (instytucja wdrażająca) uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania opublikowanej przez MSWiA w dniu 28 listopada 2008 r. Projekt o łącznej wartości ,23 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie ,52 zł (97,5%) ze środków Europejskiego 1

2 Funduszu Społecznego (Umowa Nr UDA--POKL /08-00). Uroczysta inauguracja realizacji projektu miała miejsce w Toruniu 16 kwietnia 2009 r. W celu wdrożenia projektu w Starostwie Powiatowym we Włocławku powołany został Zarządzeniem nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością [SZJ] Pan Marek Golasiński, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu, któremu udzielone zostały uprawnienia do ingerowania we wszystkie sprawy związane z oceną jakości wykonania oraz funkcjonowaniem, wdrażaniem i certyfikacją zarządzania zgodnego z normą ISO 1. Powołany został także zespół ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością i przygotowania go do certyfikacji w składzie: a/ Pan Piotr Zbonikowski Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, b/ Pan Marek Wiliński - podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji, c/ Pani Jadwiga Żerlak podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji, d/ Pan Piotr Zimny - informatyk oraz auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością: a/ Pani Alicja Złotnikiewicz główny specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, b/ Pani Gracja Hofman podinspektor w Wydziale Finansowym, c/ Pan Jan Jeżewski inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji. Ponadto lider projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wyłonił w procedurze przetargowej podwykonawcę projektu, którym zastała firma Quality Progress z Poznania. Do zadań podwykonawcy należało przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania jakością i wymagań normy ISO 9001:2009 oraz zapewnienie usług konsultacyjnych w zakresie przygotowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w poszczególnych urzędach i pomoc przy pierwszych auditach wewnętrznych Systemu. W dniu 19 sierpnia 2009 r. przeprowadzona została diagnoza wstępna Starostwa Powiatowego we Włocławku. Jej celem było rozpoznanie zasad funkcjonowania Starostwa, mechanizmów wypracowanych w sposób nieformalny oraz udokumentowanych regulacji, a w konsekwencji zweryfikowanie zakresu odstępstw w funkcjonowaniu Starostwa w odniesieniu do wymagań normy ISO Diagnozę przeprowadził przedstawiciel firmy Quality Progress Pan Krzysztof Mrugalski zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownictwo Starostwa planem. W trakcie dnia auditowego przeprowadzono wywiady oraz przegląd dokumentacji dostępnej w Starostwie. Auditor stwierdził, iż Starostwo ma solidną podstawę do prawidłowego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PE- EN ISO 9001:2009. Pełnomocnik ds. SZJ, wdrożeniowcy i auditorzy wewnętrzni SZJ w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyli szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne przygotowujące ich do opracowania, wdrożenia, certyfikacji, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PE- 1 Zarządzenie nr 21/09 Starosty Włocławskiego z dnia r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu partnerskiego pt. Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 2

3 EN ISO 9001:2009. Pełnomocnik ds. SZJ uczestniczył w konferencjach dla pełnomocników w Górznie (11-12 sierpnia 2009 r.) i w Przysieku k. Torunia (5 listopada 2009 r.), podczas których omawiano rolę pełnomocników w zarządzaniu jakością w urzędach, stan zaawansowania projektu oraz wyznaczano zadania do realizacji. Pełnomocnik otrzymał również materiały szkoleniowe dla pracowników Starostwa w postaci broszur informacyjnych dotyczących projektu i wprowadzanego Systemu Zarządzania Jakością. Informatory te zostały rozprowadzone wśród Kierownictwa, Naczelników i wszystkich pracowników urzędu. W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się natomiast szkolenia: a/ dla kierownictwa, w dniu 11 sierpnia 2009 r., przeprowadzone przez przedstawiciela firmy Quality Progress Pana Grzegorza Tomaszewskiego, b/ dla członków zespołu wdrożeniowego, w dniach 7,8,9,10 września 2009 r., przeprowadzone przez Pana Łukasza Kotwicę z Quality Progress, c/ dla auditorów wewnętrznych SZJ, w dniach września 2009 r. przeprowadzone również przez Pana Łukasza Kotwicę. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zagadnieniami zarządzania jakością, wymaganiami normy ISO 9001, niezbędną dokumentacją SZJ oraz z rolą odpowiednio Kierownictwa, wdrożeniowców i auditorów wewnętrznych w Systemie Zarządzania Jakością. Wdrożeniowcy i auditorzy odbyli również ćwiczenia praktyczne z zakresu przygotowywania dokumentacji systemowej i przeprowadzania auditów wewnętrznych. Firma Quality Progress wyznaczyła konsultanta wiodącego dla Starostwa Powiatowego Pana Tadeusza Zawistowskiego. Podczas konsultacji odbywanych w siedzibie Starostwa w dniach 22 października, 9 i 17 listopada, 2 grudnia 2009 r. i 4 stycznia 2010 r., konsultant spotykał się z Pełnomocnikiem ds. SZJ, zespołem wdrożeniowym i auditorami wewnętrznymi. Konsultant zapoznał się ze sposobem działania Urzędu, przedstawił ramowy plan i harmonogram wdrożenia SZJ i określił zadania i zasady realizacji projektu. Zapoznawał się również sukcesywnie z powstającą dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością, zgłaszając do niej swoje spostrzeżenia i uwagi. W dniu 9 listopada 2009 r. konsultant odbył również spotkanie z Naczelnikami wydziałów z udziałem Pana Jana Ambrożewicza Starosty Włocławskiego, w trakcie którego omówiono rolę i zadania kierownictwa w opracowywaniu i wdrażaniu SZJ. W okresie październik 2009 początek stycznia 2010 zespół ds. wdrożenia SZJ pod kierunkiem Pełnomocnika ds. SZJ i we współpracy z konsultantem wiodącym i wydziałami starostwa prowadził intensywne prace nad stworzeniem pełnej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością spełniającej wymagania normy PE-EN ISO 9001:2009 i przygotowania do wdrożenia Systemu. Opracowane zostały następujące dokumenty systemowe: a/ Polityka Jakości dokument stanowiący deklarację prowadzenia polityki zapewniającej świadczenie przez Starostwo usług wysokiej jakości i nastawionej na satysfakcję Klienta. b/ Księga Jakości dokument nadrzędny nad pozostałymi, pełniący rolę statutu Systemu Zarządzania Jakością, opisujący System, jego założenia, cele i funkcjonowanie. 3

4 c/ Procedery systemowe dokumenty określające sposób postępowania w obszarach kluczowych dla funkcjonowania SZJ, takich jak nadzór nad dokumentacją, postępowanie z niezgodnościami, działania koryguje i zapobiegawcze oraz audity wewnętrzne. d/ Karty procesów dokumenty określające procesy 2 występujące w Starostwie, ich cele, zakresy, właścicieli, etapy realizacji, powiązania, podstawy prawne oraz sposób monitorowania i wskaźniki ich jakości. e/ Formularze wzory dokumentów i zapisów stosowanych w zarządzaniu jakością. Całość dokumentacji, zgodnie z wymogami projektu, została przesłana w wersji elektronicznej do Quality Progress. Przygotowano również Kartę celów, w której określone zostaną wartości wskaźników jakości na rok 2010 oraz procedurę zarządzania ryzykiem w Starostowie. W dniach 4-8 stycznia 2010 r. zbierał się Zespół do spraw Oceny Ryzyka w składzie: Pełnomocnik ds. SZJ, wdrożeniowcy SZJ i auditorzy wewnętrzni (w dniu 4 stycznia również konsultant wiodący), który zgodnie z przyjętą procedurą dokonał szacowania ryzyka SZJ, jego hierarchizacji i zaproponował działania zapobiegawcze. Z obrad Zespołu powstały odpowiednie zapisy w postaci kwestionariusza identyfikacji ryzyka SZJ, rejestru ryzyka SZJ i hierarchizacji ryzyka rezydualnego 3 Starosta Włocławski. SZJ. Decyzje dotyczące postępowania ze zdiagnozowanymi ryzykami podejmie Wśród pozostałych czynności podejmowanych przez Pełnomocnika i zespół wdrożeniowy ds. SZJ są: opracowywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji projektu dla Biura Zarządzania Projektem SZJ w Toruniu, prowadzenie zakładki dotyczącej wdrażania projektu na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego, prowadzenie rozliczeń finansowych z liderem projektu i zakup egzemplarza normy PE-EN ISO 9001:2009. W dniu 11 stycznia 2010 r. weszło w życie Zarządzenie nr 02/10 Starosty Włocławskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Z tym dniem wprowadzono System Zarządzania Jakością wraz z całą jego dokumentacją. Podlegał on będzie jednak stałemu doskonaleniu. Na najbliższy okres przewidziane są działania takie jak: a/ szkolenie dla Kierownictwa i Naczelników z zakresu funkcjonowania Systemu i obowiązków z niego wynikających, b/ szkolenia o podobnym zakresie tematycznym dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, c/ dystrybucja dokumentacji SZJ, d/ wyznaczenie poziomu wskaźników jakości na rok 2010, e/ oszacowanie ryzyka dla Starostwa, f/ aktualizacja kart informacyjnych i Zarządzenia Starosty ich dotyczącego, 2 W Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z normą PE-EN ISO 9001:2009 obowiązuje podejście procesowe, gdzie procesy rozumie się jako zbiór działań wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziaływających, które przekształcają wejścia w wyjścia. 3 Ryzyko rezydualne to ryzyko istniejące pomimo zastosowania mechanizmów kontrolnych. 4

5 g/ przeprowadzenie pierwszych auditów wewnętrznych SZJ, h/ przeprowadzenie Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Zwieńczeniem realizacji projektu będzie certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością pod względem zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2009 przewidziana na marzec 2010 r. Wynikiem pomyślnej certyfikacji jest uzyskanie przez urząd Certyfikatu PE-EN ISO 9001:2009. Oficjalne zakończenie realizacji projektu Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi 31 marca 2010 r. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Marek Golasiński 5

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo