Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r"

Transkrypt

1 Porównanie i ocena właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet i autoklawie parowym Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie Kraków, 1.09.r

2 Spis treści 1 Wstęp 3 Cel i zakres badań Materiał i metodyka Opis materiału Pożywki użyte do badań Szczepy testowe użyte do badań Opis zastosowanych metod Kontrola właściwości fizycznych pożywek Sprawdzanie jałowości pożywek Kontrola właściwości mikrobiologicznych pożywek Wyniki badań właściwości fizycznych i jałowości pożywek Wyniki badań właściwości mikrobiologicznych pożywek Podsumowanie i wnioski. 94

3 1. Wstęp Na zlecenie Firmy Enbio Technology sp. z o.o. Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie przeprowadziło porównanie i ocenę właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet Firmy Enbio Technology i autoklawie parowym Varioklav używanym w Pracowni Biologicznej. Firma Enbio Technology dostarczyła i zainstalowała autoklaw do Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium, gdzie zostały wykonane wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem autoklawu mikrofalowego enbiojet. Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie pracuje zgodnie z wymaganiami wdrożonych norm: PN-EN ISO 9001:008, PN-EN ISO 14001:004 oraz PN-EN ISO/IEC 1705:005. W dniu 1 maja 004 r. niezależna jednostka certyfikująca - firma BVQI przeprowadziła audyt certyfikujący. W jego wyniku Krakowskie Wodociągi uzyskały pozytywną rekomendację dla otrzymania certyfikatu, a także bardzo wysoką ocenę sposobu opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Przyznany certyfikat o numerze obejmował obszar związany z ujmowaniem, uzdatnianiem, dystrybucją i sprzedażą wody. Od sierpnia 009 roku rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO Wymagania normy ISO 9001 i ISO połączono w jeden Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). Audyt certyfikujący odbył się w dniach 19-1 maja 010 r. Pozytywna ocena ZSZ pozwoliła na otrzymanie certyfikatu nr PL /P wydanego przez BVQI Polska Sp. z o.o. Również w 004 roku Centralne Laboratorium rozpoczęło działania zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 1705:001, następnie PN-EN ISO/IEC 1705:005 oraz dokumentów PCA dotyczących laboratoriów badawczych. W czerwcu 006 roku odbył się audyt, a w styczniu 007 roku Polskie Centrum Akredytacji przyznało Centralnemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 776. Certyfikat jest formalnym uznaniem kompetencji technicznych laboratorium do wykonywania określonych badań. Pracownia Biologiczna wdrożyła i utrzymuje wymagania obowiązującego dokumentu EA-04/10 Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych. Odpowiednie warunki lokalowe, kontrolowane warunki środowiskowe, nadzór nad wyposażeniem z zachowaniem spójności pomiarowej, kontrola jakości pożywek przy użyciu 3

4 szczepów wzorcowych z uznanej światowej kolekcji ATTC, dają maksimum pewności, że wynik przedstawiany klientowi jest wiarygodny. Badania mikrobiologiczne w Pracowni Biologicznej są wykonywane i nadzorowane przez personel posiadający wyższe wykształcenie w dziedzinie mikrobiologii lub równoważne. Biegłość personelu zgodnie z wymaganiami DA-5 wyd.5 z dnia Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości jest monitorowana poprzez systematyczny udział w badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards. Pracownia otrzymuje w badaniach biegłości zadawalające wyniki. Podczas audytu PCA, który odbył się roku, audytor techniczny dr Halina Wróblewska ( Kierownik Regionalnego Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej WSSE w Rzeszowie) jako mocną stronę pracowni wymieniła kompetentny i zaangażowany personel oraz szkolenia ukierunkowane na bieżące i przewidywane działania. Działania audytowe obejmowały także ocenę dokumentacji i czynności związanych z kontrolą jakości pożywek do badań mikrobiologicznych. Pracownia Biologiczna również w tym zakresie została oceniona wysoko.. Cel i zakres badań Wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium mikrobiologicznym wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań normy ISO/IEC 1705 i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Jednym z takich dokumentów jest dokument EA-04/10: Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych, który zaleca przeprowadzać kontrolę pożywek zgodnie z następującymi dokumentami: PKN-CEN ISO/TS : dotyczące przygotowania i wytwarzania pożywek. Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące kontroli jakości pożywek przygotowywanych w laboratorium. ISO/TS : Microbiology of food and animal feeding stuffs. Guidelines on preparation and production of culture media. Part Practical guidelines on performance testing of culture media. Celem badań była: ocena pożywek wykonanych i sterylizowanych mikrofalowym enbiojet, w Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium zgodnie z wymaganiami w/w dokumentów. 4

5 Każda pożywka została sprawdzona siedmiokrotnie, równolegle z pożywką sporządzoną i sterylizowaną parowym. Zakres prac przeprowadzonych w ramach realizacji zlecenia obejmował: przygotowanie i sterylizację pożywek mikrofalowym enbiojet; przygotowanie i sterylizację pożywek parowym; kontrolę właściwości fizycznych pożywek; sprawdzenie jałowości pożywek; kontrolę właściwości mikrobiologicznych (żyzność i selektywność) pożywek; 3. Materiał i metodyka 3.1. Opis materiału Pożywki użyte do badań Do kontroli wybrano następujące agarowe i płynne. L.p Pożywki agarowe Producent 1. Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 Merck. Agar z ekstraktem drożdżowym Merck 3. Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) Merck 4. Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem Merck 5. Agar CN dla Pseudomonas BTL 6. Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową Merck 7. Agar GVPC Oxoid 8. Agar BCYE z cysteiną Oxoid 9. Agar BCYE bez cysteiny Oxoid Pożywki płynne 10. Woda peptonowa (zbuforowana) Merck 11. Bulion z acetamidem BTL 1. Bulion RVS wg Rappaport i Vassiliadis Merck 13. DEV Bulion tryptofanowy Merck Pożywki te (z wyjątkiem agaru Chapmana, wody peptonowej (zbuforowanej) i bulionu RVS) są używane do badań wymaganych przez aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz. U. Nr 61, Poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami z 0 kwietnia 010 r., Dz. U. Nr 7, Poz. 466). 5

6 W załączniku nr 9 do Rozporządzenia przedstawiono zalecane normy metodyczne dla wymaganych parametrów mikrobiologicznych (Tab. 1). Tab.1. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań Lp. Parametr Zalecane normy 1 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC i w ºC PN-EN ISO 6 Bakterie grupy coli, Escherichia coli PN-EN ISO Enterokoki PN-EN ISO Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) - 5 Pseudomonas aeruginosa PN-EN Legionella sp. PN-ISO W każdej normie metodycznej przywołane są konieczne do wykonania badania (Tab.) Tab.. Pożywki, konieczne do zbadania parametrów mikrobiologicznych zgodnie z normami zalecanymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (z późniejszymi zmianami). Parametr Zalecana norma Wymagana pożywka* Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC i w ºC Bakterie grupy coli, Escherichia coli PN-EN ISO 6 PN-EN ISO Enterokoki (paciorkowce kałowe) PN-EN ISO Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Pseudomonas aeruginosa** Agar z ekstraktem drożdżowym Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7, Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA), DEV Bulion tryptofanowy Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem - - PN-EN 1780 PN-EN ISO 1666 Agar CN dla Pseudomonas, Bulion z acetamidem Legionella sp. PN-ISO Agar GVPC, Agar BCYE z cysteiną, Agar BCYE bez cysteiny * - w kolumnie wymieniono tylko te, które wymagają sterylizacji; ** - Norma PN-EN ISO 1666 ukazała się później niż w/w Rozporządzenie, ale zarówno norma 1780 jak i 1666 przywołują takie same ; Normy: PN-EN ISO i PN-EN ISO cytowane są również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 011 r. (Dz. U. Nr 86, Poz. 478) w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Pożywki związane z tymi normami (Tab.) są niezbędne do wykonania badań wymaganych przez w/w Rozporządzenie. Agar Chapmana służy do wykrywania ogólnej liczby gronkowców i gronkowców koagulazo-dodatnich w próbkach wody m. in. z basenów kąpielowych. 6

7 Od 00 roku do chwili obecnej brak przepisów prawnych, dotyczących stałego nadzoru nad jakością wody w basenach kąpielowych. Ostatnim aktem prawnym w tym zakresie było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 000 roku w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 8 poz. 937). W rozporządzeniu tym nie przedstawiono jednak normy metodycznej według której należy prowadzić badania. Metodyka PZH ZHK:007 Badania w kierunku wykrywania i izolacji gronkowców koagulazo-dodatnich z środowiska wodnego oraz norma PN-Z : Butelkowane naturalne wody mineralne i lecznicze. Wymagania jakościowe i badania dotyczące butelkowanych wód leczniczych. Załącznik A: Metoda oznaczania gronkowców koagulazo-dodatnich zalecają aby próbki wody sączyć przez sterylny filtr membranowy, a następnie inkubować na podłożu Chapmana. Wyrosłe kolonie poddać badaniom potwierdzającym. Pożywki: Woda peptonowa (zbuforowana) i Bulion RVS wg Rappaport- Vassiliadis używane są do badań w kierunku obecności bakterii Salmonella, wymaganych przez aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 00 r. (Dz. U. Nr 04, Poz. 178) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 006 r. (Dz. U. Nr 137, Poz. 984) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 010 r. (Dz. U. nr 137, poz. 94). w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W Rozporządzeniach tych nie przedstawiono norm metodycznych (z wyjątkiem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 006r.) natomiast podano wymaganie, iż hodowle należy prowadzić na pożywkach namnażających i różnicująco-selektywnych, a wyniki potwierdzić badaniami biochemicznymi. W metodyce wykrywania i izolacji Salmonella z wód powierzchniowych i ścieków, wydanej przez Państwowy Zakład Higieny autorki precyzują, iż preinkubację prowadzi się w wodzie peptonowej (zbuforowanej), a jako podłoża różnicującoselektywnego należy użyć bulion RVS wg Rappaport- Vassiliadis. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 006 r. cytuje się m. in. normę PN-EN ISO 6579:003, która również zaleca prowadzić przednamnażanie w wodzie peptonowej (zbuforowanej), a selektywne namnażanie w bulionie RVS wg Rappaport- Vassiliadis. 7

8 3.1.. Szczepy testowe użyte do badań W celu zapewnienia spójności pomiarowej Pracownia Biologiczna Centralnego Laboratorium stosuje szczepy pochodzące z uznanej kolekcji kultur (American Type Culture Collection). Szczepy testowe to drobnoustroje ogólnie stosowane do kontroli przydatności pożywek. W przypadku pożywek różnicująco-selektywnych, sprawdzanie przeprowadzono z użyciem szczepów dodatnich i/lub ujemnych. W przypadku pożywek nieselektywnych, takich jak agar z ekstraktem drożdżowym, agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) i woda peptonowa (zbuforowana) kontrolę przeprowadzono z użyciem odpowiednich szczepów dodatnich. Szczep dodatni to szczep testowy, dobrany tak, aby wykazywał silną reakcję wzrostową lub biochemiczną na testowanej pożywce. Szczep ujemny to szczep, którego wzrost jest całkowicie lub częściowo zahamowany. Szczepy testowe dobrano głównie w oparciu o certyfikaty jakości pożywek, dostarczanych przez (Tab.3). Tab.3. Szczepy kontrolne użyte do badań właściwości mikrobiologicznych wybranych pożywek. L.p. pożywka szczep dodatni nr szczep ujemny nr 1. Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 Escherichia coli Bacillus cereus Agar z ekstraktem drożdżowym Escherichia coli Pseudomonas fluorescens Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) Staphylococcus aureus Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem Enterococcus faecalis Escherichia coli 5. Agar CN dla Pseudomonas 6. Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową 7. Agar GVPC 8. Agar BCYE z cysteiną Pseudomonas aeruginosa 7853 Staphylococcus aureus 593 Staphylococcus epidermidis 18 Legionella pneumophila sg Legionella pneumophila sg Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli - 8

9 9. Agar BCYE bez cysteiny Woda peptonowa (zbuforowana) Salmonella typhimurium 1408 Legionella pneumophila sg Bulion z acetamidem 1. Bulion RVS wg Rappaport i Vassiliadis 13. DEV Bulion tryptofanowy Pseudomonas aeruginosa 7853 Salmonella typhimurium 1408 Escherichia coli Salmonella typhimurium Escherichia coli Opis zastosowanych metod Wszystkie użyte do badań zostały przygotowane w pożywkarni w Pracowni Biologicznej. Do przygotowania pożywek Pracownia wykorzystuje gotowe, suche podłoża w formie granulatu lub proszku. Etapy przygotowania : Uwadnianie pożywek Pożywki są uwadniane zgodnie z instrukcją. Do przygotowania pożywek stosuje się wodę dejonizowaną, o następujących parametrach: Odczyn ph 5,5-7,5; Przewodnictwo właściwe < 5 µs/cm; Liczba bakterii heterotroficznych metodą płytkową <1000 jtk/1ml; Uwodnioną pożywkę rozdzielano na dwie równe części. Jedną część sterylizowano parowym, a drugą mikrofalowym enbiojet. Sterylizacja pożywek parowym i mikrofalowym enbiojet W autoklawie parowym sterylizowane są zawsze zgodnie z zaleceniami. Warunki sterylizacji: temperatura, czas i ciśnienie monitorowane są przez system LimaTherm wraz z aplikacją komputerową LoggySoft. Do kontroli procesu sterylizacji każdorazowo stosuje się test TST i taśmę kontrolną TAS. Sterylizację mikrofalowym enbiojet przeprowadzono zgodnie z wszystkimi zaleceniami autoklawu. Pomiar wartości ph Wartość ph przygotowywanych pożywek sprawdzane było każdorazowo, po sterylizacji. W przypadku pożywek stałych ph kontrolowane jest po zestaleniu się przy użyciu elektrody na wkłucie. 9

10 Rozlane na płytki lub do probówek sterylne, które nie użyto bezpośrednio po przygotowaniu przechowywane były w chłodziarkach, w których temperatura jest monitorowana przy pomocy Systemu Bezprzewodowego Monitoringu i Rejestracji Temperatury Q-MSystem. Każda z badanych pożywek została przygotowana według w/w schematu w siedmiu powtórzeniach (siedem partii). Na etapie przygotowywania pożywek brały udział dwie osoby: specjalista ds. analiz i biolog. Każdą partię danej, sterylizowaną parowym i mikrofalowym enbiojet zbadano równolegle pod kątem jej właściwości fizycznych, jałowości i właściwości mikrobiologicznych Kontrola właściwości fizycznych pożywek oceniane są głównie poprzez wizualną, makroskopową ocenę wyglądu. Kontrola obejmowała ocenę: wyglądu zewnętrznego, tj. zabarwienia, klarowności, obecności artefaktów; konsystencji i stabilności żelu; grubości warstwy na płytce, objętości rozlanej ; wartości ph; Ocenę prowadzono w oparciu o wytyczne Sprawdzanie jałowości pożywek Badanie przeprowadza się inkubując probówki lub płytki Petriego z pożywką w warunkach stosowanych rutynowo dla określonej i ocenia (Tab. 4). W przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek wzrostu mikroorganizmów całą partię należy usunąć. Tab. 4 Warunki inkubacji pożywek, w celu sprawdzenia ich jałowości i właściwości mikrobiologicznych. pożywka Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 szczepy bakteryjne Escherichia coli Bacillus cereus temperatura inkubacji czas inkubacji 36± C 1±3h Agar z ekstraktem drożdżowym Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) Escherichia coli Pseudomonas fluorescens 36± C ± C 44±4 h 68±4 h Staphylococcus aureus 36± C 1±3h 10

11 Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem Agar CN dla Pseudomonas Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową Agar GVPC Agar BCYE z cysteiną Enterococcus faecalis Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Escherichia coli Legionella pneumophila sg 1 Escherichia coli Legionella pneumophila sg 1 44±0,5 C 1±3h 36± C 44±4h 36± C 44±4h 36± C 10 dni 36± C dni Agar BCYE bez cysteiny Legionella pneumophila sg 1 36± C dni Woda peptonowa (zbuforowana) Salmonella typhimurium 36± C 18±h Bulion z acetamidem Pseudomonas aeruginosa 36± C ±h Bulion RVS wg Rappaport i Vassiliadis DEV Bulion tryptofanowy Salmonella typhimurium Escherichia coli Escherichia coli Salmonella typhimurium 41,5±1 C 4±3h 44±0,5 C 1±3h Kontrola właściwości mikrobiologicznych pożywek Jest to ocena z użyciem szczepów testowych. Do oceny mikrobiologicznej pożywek zastosowano metody: ilościową - w przypadku oceny pożywek stałych; jakościową - do oceny stałej BCYE z cysteiną i BCYE bez cysteiny; jakościową (wizualna ocena intensywności wzrostu) - w przypadku oceny płynnej; półilościową do oceny Bulion RVS wg Rappaport- Vassiliadis; Metoda ilościowa Ilościowa ocena nieselektywnej polega na obliczeniu współczynnika żyzności P R. Ilościowa ocena selektywnej polega na obliczeniu współczynnika żyzności P R i współczynnika selektywności S F 11

12 tryb postępowania: w jałowych probówkach sporządzono zawiesinę wyjściową kultur roboczych szczepów dodatnich i ujemnych (lub tylko dodatnich), właściwych dla danej (Tab. 4), posługując się densytometrem; przygotowano 10-krotne rozcieńczenia zawiesiny szczepów dodatnich i ujemnych (lub tylko dodatnich). Do rozcieńczeń użyto płynu Ringera 1:4, w przypadku L. pneumophila użyto płynu Ringera 1:40; z dwóch lub trzech ostatnich rozcieńczeń naniesiono po 100 μl zawiesiny szczepu dodatniego na dwie płytki badanej i dwie płytki referencyjnej (dla każdego rozcieńczenia) i rozprowadzono jałową głaszczką po powierzchni do całkowitego wchłonięcia zawiesiny; z dwóch lub trzech ostatnich rozcieńczeń naniesiono po 100 μl zawiesiny szczepu ujemnego na dwie płytki badanej i dwie płytki referencyjnej (dla każdego rozcieńczenia) i rozprowadzono jałową głaszczką po powierzchni do całkowitego wchłonięcia zawiesiny; inkubację przeprowadzono w warunkach odpowiednich dla badanej (Tab.4); oceniono wzrost na pożywce pod względem wyglądu, morfologii kolonii i oczekiwanej ilości; policzono wyrosłe kolonie i obliczono współczynnik żyzności (P R ) dla szczepu dodatniego: P R =Ns/No gdzie, Ns liczba kolonii na pożywce testowanej No liczba kolonii na pożywce referencyjnej Kryterium oceny: P R dla nieselektywnej powinien wynosić co najmniej 0,7 P R dla selektywnej powinien wynosić co najmniej 0,1 obliczyć współczynnik selektywności (S F ) dla szczepu ujemnego: S F =Do-Ds gdzie, Do najwyższe rozcieńczenie wykazujące wzrost przynajmniej 10 kolonii na pożywce referencyjnej, Ds - najwyższe rozcieńczenie wykazujące wzrost przynajmniej 10 kolonii na pożywce badanej. Wartość SF jest wyrażana w log10. 1

13 Kryterium oceny: S F dla szczepu ujemnego na pożywce selektywnej powinna wynosić co najmniej. Metoda jakościowa dla oceny BCYE z cysteiną i BCYE bez cysteiny tryb postępowania: w jałowych probówkach sporządzono zawiesinę wyjściową kultur roboczych szczepu dodatniego i ujemnego (Tab. 4), posługując się densytometrem; przygotowano 10-krotne rozcieńczenia zawiesiny szczepu dodatniego i ujemnego. Do rozcieńczeń użyto płynu Ringera 1:40; W przypadku szczepu dodatniego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać od 10 3 do 10 4 jtk w 1 µl. W przypadku szczepu ujemnego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać od 10 4 do 10 6 jtk w 1 µl; z w/w rozcieńczeń pobrano ezą o pojemności 1 µl materiał bakteryjny i wykonano posiew rysowy (posiew wykonuje się w postaci prostych linii); inkubację przeprowadzono w warunkach odpowiednich dla badanej (Tab. 4); po inkubacji oceniono wygląd wyrosłych kolonii i intensywność wzrostu. Ocenę przeprowadzono z zastosowaniem skali punktowej jako: 0 brak wzrostu 1 wzrost słaby; 1-10 jtk wzrost dobry; jtk Kryterium oceny: Żyzność badanej jest właściwa jeżeli liczba punktów wynosi i wzrost szczepu dodatniego jest typowy. Selektywność badanej jest właściwa jeżeli wzrost szczepu ujemnego jest całkowicie zahamowany (0 pkt.). Metoda jakościowa dla pożywek płynnych tryb postępowania: w jałowych probówkach sporządzono zawiesinę wyjściową kultur roboczych szczepów dodatnich i ujemnych (lub tylko dodatnich), właściwych dla danej (Tab. 4), posługując się densytometrem; przygotowano 10-krotne rozcieńczenia zawiesiny szczepów dodatnich i ujemnych (lub tylko dodatnich). Do rozcieńczeń użyto płynu Ringera 1:4; 13

14 w przypadku szczepu dodatniego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać od 10 do 100 jtk w 1 µl. W przypadku szczepu ujemnego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać od 10 4 do 10 6 jtk w 1 µl; z płynnej kultury roboczej szczepu dodatniego pobrano materiał ezą o pojemności 1 µl i przeniesiono do jednej probówki z badaną pożywką; z płynnej kultury roboczej szczepu ujemnego pobrano materiał ezą o pojemności 1 µl i przeniesiono do drugiej probówki z badaną pożywką; inkubację przeprowadzono w warunkach odpowiednich dla badanej ; ocenę przeprowadzono w sposób wizualny, z zastosowaniem skali punktowej na podstawie zmętnienia: 0 brak zmętnienia 1 zmętnienie nieznaczne zmętnienie średnie lub znaczne Kryterium oceny: Żyzność badanej płynnej jest właściwa jeżeli zmętnienie wynosi pkt. Selektywność badanej płynnej jest wystarczająca jeżeli wzrost szczepu ujemnego jest całkowicie lub częściowo zahamowany (0-1 pkt.) oceniono również wystąpienie odpowiednich reakcji biochemicznych; Metoda półilościowa do oceny Bulion RVS wg Rappaport- Vassiliadis, tryb postępowania: w jałowych probówkach sporządzono zawiesinę wyjściową kultur roboczych szczepu dodatniego i ujemnego (Tab. 4), posługując się densytometrem; przygotowano 10-krotne rozcieńczenia zawiesiny szczepu dodatniego i ujemnego. Do rozcieńczeń użyto płynu Ringera 1:4; w przypadku szczepu dodatniego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać od jtk. W przypadku szczepu ujemnego hodowlę roboczą rozcieńczono tak aby uzyskać >1000 jtk; zaszczepiono jedną probówkę z badaną pożywką mieszaną kulturą złożoną z szczepu dodatniego i ujemnego, pobraną za pomocą ezy o pojemności 1 µl, delikatnie wymieszano; zaszczepiono drugą probówkę z badaną pożywką kulturą szczepu ujemnego, pobraną za pomocą ezy o pojemności 1 µl, delikatnie wymieszano; inkubowano w warunkach odpowiednich dla RVS (Tab.4); 14

15 pobrano jedno oczko ezy 10 µl materiału z hodowli mieszanej i posiano na pożywkę agarową selektywną XLD; pobrano jedno oczko ezy 10 µl materiału z hodowli szczepu ujemnego i posiano na agar nieselektywny TSA; obie płytki inkubowano w temperaturze 36 ± C przez 1 ± 3h; Interpretacja wyników Żyzność badanej RVS jest odpowiednia jeżeli na agarze selektywnym wyrośnie co najmniej 10 jtk szczepu dodatniego. Selektywność badanej jest odpowiednia jeżeli na agarze nieselektywnym szczep ujemny nie wykaże wzrostu. Do oceny wszystkich pożywek używano 4 godzinnych kultur roboczych szczepów ożywianych na agarze TSA lub w przypadku L. pneumophila 48 godzinnej kultury ożywianej na agarze BCYE. Na etapie kontroli właściwości fizycznych i mikrobiologicznych, jałowości pożywek i dokumentacji fotograficznej brały udział cztery osoby: specjalista ds. analiz i trzech biologów. 4. Wyniki badań właściwości fizycznych i jałowości pożywek Pożywka: Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 Producent: Merck Seria: VM Partia: 1 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,09 7,01 zielona jasnozielona jasnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Partia: Data przygotowania :

16 wartość ph 7, ± 0, 7,13 7,8 zielona - jasnozielona prawidłowa ciemnozielona Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Jałowość - pożywka sterylna, pożywka sterylna, Partia: 3 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,06 7,1 zielona jasnozielona ciemnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Jałowość - pożywka sterylna, pożywka sterylna, Partia: 4 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,00 7,9 zielona jasnozielona ciemnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Partia: 5 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,10 7,4 zielona jasnozielona ciemnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Jałowość - pożywka sterylna, pożywka sterylna, Partia: 6 16

17 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,10 7,30 zielona jasnozielona ciemnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Jałowość - pożywka sterylna, pożywka sterylna, Partia: 7 Data przygotowania :.07. wartość ph 7, ± 0, 7,07 7,38 zielona jasnozielona ciemnozielona - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Jałowość - pożywka sterylna, pożywka sterylna, 17

18 Fot. 1. Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 ocena właściwości fizycznych po sterylizacji parowym i mikrofalowym; Fot.. Agar z laktozą, TTC i tergitolem 7 ocena jałowości po inkubacji w temp. 36 ± C przez 1 ± 3h; 18

19 Pożywka: Agar z ekstraktem drożdżowym Producent: Merck Seria: VM Partia: 1 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,0 7,03 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Partia: Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,03 7,03 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta - prawidłowa Prawidłowa obecność artefaktów - brak Brak - właściwa Właściwa Partia: 3 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,10 7,09 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta obecność artefaktów - Brak brak Partia: 4 Data przygotowania : wartość ph 7, ± 0, 7,10 7,1 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta 19

20 obecność artefaktów - Brak brak Partia: 5 Data przygotowania : Pożywka sterylizowana wartość ph 7, ± 0, 7,09 7,14 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta obecność artefaktów - Brak brak Partia: 6 Data przygotowania : mikrofalowym ENBIOJET wartość ph 7, ± 0, 7,08 7,11 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta, Partia: 7 Data przygotowania : mikrofalowym ENBIOJET wartość ph 7, ± 0, 7,10 7,14 klarowna z lekko żółtym zabarwieniem klarowna, jasnożółta klarowna, jasnożółta 0

21 Fot. 3. Agar z ekstraktem drożdżowym ocena właściwości fizycznych po sterylizacji parowym i mikrofalowym; Fot. 4. Agar z ekstraktem drożdżowym ocena jałowości po inkubacji w temp. 36 ± C przez 44 ± 4 h; 1

22 Fot. 5. Agar z ekstraktem drożdżowym ocena jałowości po inkubacji w temp. ± C przez 68 ± 4 h; Pożywka: Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) Producent: Merck Seria: VM Partia: 1 Data przygotowania : wartość ph 7,3 ± 0, 7,6 7,9 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta Partia: Data przygotowania : wartość ph 7,3 ± 0, 7,19 7, przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta

23 Partia: 3 Data przygotowania : wartość ph 7,3 ± 0, 7,3 7,6 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta Partia: 4 Data przygotowania : wartość ph 7,3 ± 0, 7,3 7,5 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta Partia: 5 Data przygotowania : wartość ph 7,3 ± 0, 7,1 7,3 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta Partia: 6 Data przygotowania :

24 wartość ph 7,3 ± 0, 7,7 7,8 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta Partia: 7 Data przygotowania :.07. wartość ph 7,3 ± 0, 7,8 7,30 przeźroczysta, żółtawobrązowa* przeźroczysta, żółta przeźroczysta, żółta * - pożywka w kolbie lub butelce ma kolor żółtawobrązowy, po rozlaniu na szalki Petriego jest jaśniejsza; 4

25 Fot. 6. Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) ocena właściwości fizycznych po sterylizacji w autoklawie parowym i mikrofalowym; Fot. 7. Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA) ocena jałowości po inkubacji w temp. 36 ± C przez 1± 3h; 5

26 Pożywka: Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem Producent: Merck Seria: VM017 Partia: 1 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,0 7,04 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa Partia: Data przygotowania : wartość ph obecność artefaktów 7,1 ± 0, 7,10 7,05 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa - brak brak Partia: 3 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,0 7,03 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa Partia: 4 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,06 7,04 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa 6

27 Partia: 5 Data przygotowania : wartość ph obecność artefaktów 7,1 ± 0, 7,11 7,10 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa - brak brak Partia: 6 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,16 7,19 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa Partia: 7 Data przygotowania :.07. wartość ph 7,1 ± 0, 7,15 7,19 niebieskawobrązowa* żółtobrązowa żółtobrązowa Jałowość - pożywka sterylna pożywka sterylna * - pożywka w kolbie lub butelce ma kolor niebieskawobrązowy, po rozlaniu na szalki Petriego jest jaśniejsza 7

28 Fot. 8. Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem - ocena właściwości fizycznych po sterylizacji parowym i mikrofalowym; Fot. 9. Agar z kanamycyną, eskuliną i azydkiem ocena jałowości po inkubacji w temp. 44 ± 0,5 C przez 1 ± 3h; 8

29 Pożywka: Agar CN dla Pseudomonas Producent: BTL Seria: P Partia: 1 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,1 7,15 przeźroczysta, żółta przeźroczysta, jasnożółta przeźroczysta, jasnożółta, Partia: Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,16 7,16 przeźroczysta, żółta przeźroczysta, jasnożółta przeźroczysta, jasnożółta Partia: 3 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,19 7,18 przeźroczysta, żółta przeźroczysta, jasnożółta przeźroczysta, jasnożółta Partia: 4 Data przygotowania : wartość ph 7,1 ± 0, 7,9 7,8 9

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych Kontrola pożywek mikrobiologicznych Sekcja Badań Epidemiologicznych 27.04.2015 Zgodnie z ISO 17025 oraz ISO 15189 jednym z czynników istotnie wpływających na jakość wyników badań w przypadku badań mikrobiologicznych,

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 1/PN/2013 Załącznik nr 2 B FORMULARZ CENOWY Data:... Nazwa wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj Norma Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczeń Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Woda jako

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody ĆWICZENIA Z GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ, WODNEJ I ŚCIEKOWEJ CZĘŚĆ MIKROBIOLOGICZNA Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody Część teoretyczna: 1. Kryteria jakości sanitarnej wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo Blirt S.A. 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3/1.38 RAPORT Z BADAŃ Dział DNA-Gdańsk Nr zlecenia 164/Z/20110825/D/JOGA NAZWA I ADRES KLIENTA GROUND-Therm spółka z o.o. ul. Stepowa 30 44-105 Gliwice Tytuł zlecenia:

Bardziej szczegółowo

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe

liczba godzin 2 MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA półpłynne stałe MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 6 i 7 6 Fizjologia drobnoustrojów Wymagania metaboliczne bakterii. Rodzaje podłóż mikrobiologicznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Ćwiczenie 11 Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Wskaźniki higieniczne żywności są to grupy bakterii dostające się do żywności w wyniku niewłaściwej higieny produkcji i braku higieny osobistej pracowników.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza sanitarna wody

Temat: Analiza sanitarna wody Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Diagnostyka mikrobiologiczna Analityka medyczna III rok Instrukcja do ćwiczeń Temat: Analiza sanitarna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej

III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej III. Fizjologia bakterii i zasady diagnostyki bakteriologicznej Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 13 z dnia 5 maja 2017 ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Produkty

Bardziej szczegółowo

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS)

woda do 1000 ml ph=6,9-7,1. Po sterylizacji dodać nystatynę (końcowe stężenie ok. 50 μg/ml). Agar z wyciągiem glebowym i ekstraktem drożdżowym (YS) Ćwiczenie 1, 2, 3, 4 Skrining ze środowiska naturalnego: selekcja promieniowców zdolnych do produkcji antybiotyków. Testowanie zdolności do syntezy antybiotyków przez wyselekcjonowane szczepy promieniowców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne

VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne VII. Fizjologia bakterii - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Rodzaje pożywek i ich zastosowanie a. Podłoże stałe - proste Agar zwykły (AZ) b. Podłoża wzbogacone Agar z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej

Bardziej szczegółowo

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm K000 04028 Agar 0,5% 20 25,80 K000 02029 AMP Agar 20 39,59 K000 09031 Agar Baird Parkera z Ŝółtkiem jaja i tellurynem 20 59,40 K000 10002 Agar BGA 20 40,00 K000 10061

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem.

Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych. Podłoża mikrobiologiczne, gotowe i suplementy. ilość razem. EA-ZP.272.14.2013 Zał. 2.7 Sukcesywna dostawa w 2014 r. materiałów do badań laboratoryjnych LP 1 2 Paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach. 50 testów /op.certyfikat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji. Wzrost mikroorganizmów rozumieć można jako: 1. Wzrost masy i rozmiarów pojedynczego osobnika, tj. komórki 2. Wzrost biomasy i liczebności komórek w środowisku, tj. wzrost liczebności populacji Hodowlą

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY ARGENTA MIKROBIOLOGIA Mikrobiologiczna analiza wody Spis treści: I. Przygotowanie próbek do badań II. Oznaczanie głównych grup drobnoustrojów Ogólna liczba drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 czerwca 2017 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r.

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r. Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych 27.04.2015 r. Wstęp Sterylizacja to proces, w wyniku którego zostają zniszczone lub usunięte wszystkie drobnoustroje, zarówno

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX /zlecenie 514010/ wykonane w WOJSKOWYM INSTYTUCIE CHEMII I RADIOMETRII w Warszaawie 1. Materiały i metody

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 września 2016 r. Nazwa i adres VETDIAGNOSTICA

Bardziej szczegółowo

Podłoża hodowlane SYSTEMY JAKOŚCI ŚRODOWISKO. Nadzór nad materiałami stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych (cz. I)

Podłoża hodowlane SYSTEMY JAKOŚCI ŚRODOWISKO. Nadzór nad materiałami stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych (cz. I) Nadzór nad materiałami stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych (cz. I) Podłoża hodowlane Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska* Badania oceny jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA

ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia r. NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY CELON PHARMA SA ZAPYTANIE OFERTOWE ROCZNE nr 13/K z dnia 15.12.2015 r. Miejscowość Kazuń Nowy NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DLA FIRMY Z SIEDZIBĄ W Kazuniu Nowym Data zamieszczenia: 15.12.2015 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 10

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 10 Część teoretyczna: Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka Ćwiczenie 10 I. MIKROFLORA WODY Mikroflora autochtoniczna to drobnoustroje naturalnie bytujące i rozmnażające się w środowisku wodnym.

Bardziej szczegółowo

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową

II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową II. Badanie lekowrażliwości drobnoustrojów ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową Zasada metody: Krążki bibułowe nasycone odpowiednimi ilościami antybiotyków

Bardziej szczegółowo

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy,

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy, Zarządzenie nr /06 z dnia 6 września 06 r /z mocą od 00806 r/ Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA LBŚiŻ Olsztyn, dnia 20.04.2012 ZP/3230/02/12 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę testów do kontroli jakości badań, kolumienek, podłóż i materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku. Numer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów

Ćwiczenie 4. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Ćwiczenie 4 Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Podłoża hodowlane Do wykrywania mikroorganizmów, ich namnażania i identyfikacji w warunkach in vitro służą podłoża (inaczej pożywki) hodowlane. Są to mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Numer egzemplarza: 00/2015 Gdańsk, lipiec 2015 Strona 2 z 50

Spis treści. Numer egzemplarza: 00/2015 Gdańsk, lipiec 2015 Strona 2 z 50 Spis treści WSTĘP... 4 WYBRANE DEFINICJE Z NORMY ORAZ EA-04/10... 5 ZAKUP POŻYWEK... 6 PRZECHOWYWANIE POŻYWEK... 7 PRZYGOTOWYWANIE POŻYWEK W LABORATORIACH... 8 JAKOŚĆ SKŁADNIKÓW... 10 PRZYGOTOWANIE POŻYWEK

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów gronkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii.. b. podłożu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK)

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) VII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia skóry i tkanek miękkich. Drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus Staphylococcus ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus Gramujemne pałeczki auksotroficzne. Rodzaj: Haemophilus, Brucella, Legionella Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 marca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EZ-Hydro Shot Microorganisms PRZEZNACZENIE EZ-Hydro Shot są liofilizowanymi, preparatami ilościowymi mikroorganizmów w laboratoriach przemysłowych, służące do kontroli jakości. Te

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych uzyskane przez laboratorium ChŚPWiK sp. z o.o. w 2015 roku

Wyniki badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych uzyskane przez laboratorium ChŚPWiK sp. z o.o. w 2015 roku Strona 1/6 Wyniki badań biegłości organizowanych przez LGC Standards - parametry mikrobiologiczne 1 Escherichia coli 2 Bakterie grupy coli 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 prawdziwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża LP Nazwa Szczegółowy opis/zastosowanie Jednostka miary Ilość 5 1 Agar odżywczy C 2 3 Bulion z acetamidem Agar z mocznikiem wg Chrystiansena 4 Bulion LPB Eijkman

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN ĆWICZENIE 5 MECHANIZMY PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN CZĘŚĆ TEORETYCZNA Mechanizmy promujące wzrost rośli (PGP) Metody badań PGP CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 1. Mechanizmy promujące wzrost roślin. Odczyt. a) Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo