Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik zawierający wymagania dla dostawców komponentów innych niż chemiczne"

Transkrypt

1 Każdorazowo użyta nazwa "proseat" odnosi się do wszystkich jednostek powiązanych, mianowicie do spółek SAS proseat GmbH + Co.KG., proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP, proseat n.v./s.a 1.0 KOMUNIKAT ZARZĄDU: proseat uznaje globalne normy ISO/TS 16949:2009 i ISO oraz inne wymagania klientów, ponieważ są one obowiązujące dla organizacji produkujących części do produkcji oraz odpowiednie części serwisowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Zatem wymaga się, aby wszyscy dostawcy zakładów produkcyjnych Proseat opracowali dokumentację i wdrożyli skuteczne systemy produkcji, jakości i zarządzania spełniające niniejsze wymagania, łącznie z wymaganiami określonymi przez klienta. Dostawcy dostarczający wyroby do projektów dla grupy VW są zobowiązani wprowadzić zarządzanie D-TLD (gdy to stosowne) oraz postępować zgodnie z treścią najnowszych wymagań Formel Q. Niniejszy podręcznik wprowadza ostrzejsze wymagania do zamówień i zastrzeżeń zakupowych (Purchase Order Terms and Conditions) oraz określa specjalne wymagania klienta proseat. ISO 9001, TS16949 oraz na żądanie ISO są obowiązujące dla wszystkich zakładów dostawców i obejmują części do produkcji, części serwisowe i materiały produkcyjne, a także montażownie części do produkcji, które zaopatrują zakłady proseat. Proseat zastrzega sobie prawo do weryfikacji na miejscu, czy dostawca spełnia wymagania ISO 9001, TS16949 lub ISO 14001, w przypadku dostawców oznaczonych jako mający duży wpływ na bezpieczeństwo, dopasowanie, formę, funkcję, jakość i/lub czas przestojów u klienta. Pracownicy proseat lub pracownicy towarzyszący Klientowi proseat zastrzegają sobie prawo do wizytowania zakładu produkcyjnego dostawcy w celu weryfikacji zdolności, jakości nabywanych wyrobów oraz dokonywania przeglądu dokumentacji pomocniczej. Całość korespondencji i dokumentacji musi być dostępna w języku angielskim. UWAGA: Dodatkowe zakłady proseat lub jednostki organizacyjne mogą wprowadzić dodatkowe wymagania w swoich zamówieniach zakupowych lub w innych pisemnych umowach dotyczących dostaw. W niektórych przypadkach indywidualne uzgodnienia mogą zastępować rozdziały niniejszego dokumentu. W przypadku jakiegokolwiek odstępstwa od niniejszych wymagań, Dział Zakupów i Jakości (Purchasing and Corporate Quality) proseat musi podpisać pisemne uzgodnienie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI: (o ile nie uzgodniono inaczej) Obecnie niecertyfikowani dostawcy komponentów/ części serwisowych: certyfikacja strony trzeciej na zgodność z ISO9001:2008 do grudnia 2013 certyfikacja strony trzeciej na zgodność z ISO/TS16949:2009 do grudnia 2014 Obecnie certyfikowani dostawcy komponentów/ części serwisowych na zgodność z ISO9001:2008 certyfikacja strony trzeciej na zgodność z ISO/TS16949:2009 do grudnia 2014 UTRZYMANIE CERTYFIKACJI: Po każdym uzyskaniu przez dostawcę certyfikacji na zgodność z normą jakości po raz pierwszy lub po jej odnowieniu należy przesłać kopię do Działu Jakości (Corporate Quality). W przypadku unieważnienia certyfikacji dostawca musi zawiadomić o tym fakcie Dział Jakości (Corporate Quality) na piśmie w terminie pięciu dni roboczych. Certyfikaty lub zawiadomienie o unieważnieniu certyfikatów można przesyłać em na adres: 2.0 OCENA RYZYKA DOSTAWCY: Działy Zakupów (Corporate Purchasing), Jakości (Corporate Quality) i Rozwoju Wyrobów (Product Development) firmy proseat przeprowadzą ocenę ryzyka dostawcy, aby stwierdzić, które wyroby będą oznaczone jako pochodzące od wybranych dostawców i będą śledzone przez Dział Jakości (Corporate Quality). Kryteria obejmują m.in.: Złożoność wyrobu/ procesu Nowy wyrób/ złożoność dla proseat Wyroby/ procesy w przeszłości budzące niepokój Historia nowych uruchomień u dostawcy Wpływ na wyrób końcowy Nowy zakład produkcyjny dostawcy Budzące niepokój w przeszłości kwestie gwarancyjne Nowy dostawca Nowy wyrób/ proces dla dostawcy Oddziaływanie wyrobu na środowisko Fuzje, przejęcia lub jednostki powiązane z dostawcą C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 1 z 9

2 3.0 ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU (APQP): Wszyscy dostawcy prowadzący prace rozwojowe są zobowiązani opracować wyprzedzające plany jakości wspierające rozwój nowych wyrobów i/lub usług, zgodnie z wytycznymi najnowszego wydania podręcznika Zaawansowane planowanie jakości wyrobu i plan kontroli (Advanced Product Quality Planning and Control Plan - APQP). Wszyscy dostawcy są zobowiązani zgłaszać status działań ujętych w planie w uzgodnionych odstępach czasu. 3.1 SPOTKANIE W SPRAWIE PRZEGLĄDU KOMPONENTÓW: Z wybranymi dostawcami organizowane są spotkania w sprawie przeglądu komponentów, w celu określenia kluczowych charakterystyk wyrobu/ procesu, które dla zapewnienia stabilności muszą być monitorowane pod względem statystycznym. Podczas spotkań w sprawie przeglądu komponentów ustalane będą wymagania dotyczące opakowania i etykietowania. Może być konieczne przeprowadzenie próbnych dostaw w celu oceny zdolności opakowania do zabezpieczenia jakości wyrobu. 3.2 DZIAŁANIA DOTYCZĄCE GOTOWOŚCI DO URUCHAMIANIA NOWYCH WYROBÓW/ PROCESÓW: Dział Zakupów (Corporate Purchasing) i Dział Jakości (Corporate Quality) proseat monitorują i zarządzają wybranymi dostawcami od momentu zatwierdzenia nowego wyrobu do rozpoczęcia produkcji. Działania dotyczące gotowości do uruchomienia nowych wyrobów/ procesów są wprowadzane, aby zapewnić, że dostawcy są w stanie produkować zgodnie z wymaganiami zamówienia zakupowego oraz zweryfikować, czy ewentualne, dodatkowe wymagania klienta są właściwie realizowane PRZEGLĄD DOKUMENTÓW/ PROCESÓW DOSTAWCY: Przegląd dokumentów/ procesów dostawcy dokumentuje postępy względem planu jakości wyrobów dostawcy. Dział Jakości (Corporate Quality) może przeprowadzać audyty dokumentacji i zakładu produkcyjnego wybranego dostawcy oraz monitorować postępy dostawcy PRÓBNA SERIA PRODUKCYJNA: Wszyscy dostawcy są zobowiązani wykonać próbną serię produkcyjną (Run at Rate) przed uruchomieniem. Próbna seria produkcyjna jest wykonywana w celu weryfikacji, czy rzeczywisty proces produkcyjny dostawcy jest w stanie wykonać wolumeny zawarte w programie na możliwym do przyjęcia poziomie jakości. Proces dostawcy musi być w stanie wyprodukować 120% oferowanego wolumenu przy użyciu narzędzi i wyposażenia do produkcji oraz według oferowanych modeli pracy WSPARCIE NOWEGO URUCHOMIENIA: Podczas uruchamiania nowego programu w proseat lub w zakładzie produkcyjnym Klienta proseat, wybrani dostawcy mogą być zobowiązani do zapewnienia swojej reprezentacji na miejscu. Przedstawiciele dostawcy wspomagający nowe uruchomienia muszą posiadać wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do podejmowania decyzji. 4.0 PROCES ZATWIERDZENIA CZĘŚCI DO PRODUKCJI (PPAP): Dostawcy są zobowiązani dokonać zgłoszenia i uzyskać pełne zatwierdzenie od proseat, według najnowszych wymagań Podręcznika procesu zatwierdzenia części do produkcji (Production Part Approval Process - PPAP Manual). Zgłoszenia próbek do zatwierdzenia na poziomie 3, o ile nie uzgodniono inaczej. Dokumenty PPAP należy przekazać do zatwierdzenia do Działu Jakości zakładu proseat będącego odbiorcą. Do każdego zatwierdzenia należy przekazać sześć (6) certyfikowanych próbek (z narzędzia/ gniazda) wraz z raportem pomiarowym z użyciem urządzenia do zatwierdzenia dopasowania i funkcji, o ile nie określono inaczej. Przy każdym zgłoszeniu PPAP dostawcy muszą dostarczyć dowody dotyczące zgłoszenia materiałów, substancji i danych o możliwości recyklingu (IMDS). Zatwierdzenia PPAP nie będą udzielane w przypadku, gdy pakiety nie będą zawierały tych informacji. Numer IMDS musi być czytelnie wpisany na stronie tytułowej gwarancji przedłożonej części - PSW. Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczone materiały są zgodne z wykazem IMDS dla zgłaszanych substancji. Dostawcy są odpowiedzialni za przekazanie tego wymagania i zebranie danych od swoich odpowiednich poddostawców. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 2 z 9

3 Wymaga się corocznego badania w celu weryfikacji, czy stosowane certyfikowane sprawdziany i/lub wyposażenie spełniają wymagania w sposób ciągły. Dane te należy przechowywać w zakładzie dostawcy i udostępniać pracownikom proseat w tym samym dniu roboczym. 4.1 ZMIANY WYROBU/ PROCESU: Dział Zakupów (Corporate Purchasing) i Dział Jakości (Corporate Quality) proseat oraz wszystkie zakłady proseat będące odbiorcami muszą z wyprzedzeniem zatwierdzić wszystkie zmiany wyrobu i/lub procesu. Może wystąpić konieczności przekazania próbek do przeglądu i dokonania oceny potencjalnego wpływu na procesy produkcji proseat. Wymagane jest zgłoszenie PPAP na poziomie 3, o ile nie zostanie uchylone na piśmie przez Kierownictwo ds. Jakości zakładu proseat będącego odbiorcą. 4.2 ZMIANY MIEJSCA PRODUKCJI: Wszystkie zmiany miejsca produkcji dotyczące wyrobu i/lub procesu muszą być zgłoszone celem uzyskania zgody i zatwierdzone z wyprzedzeniem przez Dział Zakupów (Corporate Purchasing) i Dział Jakości (Corporate Quality) proseat. Dział Zakupów (Corporate Purchasing) i Dział Jakości (Corporate Quality) proseat będą wspierać opracowanie planu przeniesienia narzędzi przekazując informacje miedzy zakładem proseat i dostawcą. Plan przeniesienia narzędzi należy przekazać do Działu Zakupów (Corporate Purchasing) i uzyskać zatwierdzenie na piśmie. Plan przeniesienia narzędzi musi zawierać wymagania z bazy produkcji, jeśli to konieczne, aby zapewnić, że przeniesieniem nie będzie wpływać na wymagania proseat dotyczące produkcji i obsługi. Wymagane jest zgłoszenie PPAP poziom 3 i zatwierdzenie, jak to jest określone w najnowszym podręczniku PPAP przed wysyłką materiałów produkcyjnych z nowego miejsca produkcji. Koszt powtórnej oceny ponosi dostawca. 4.3 AUDYT W PRZYPADKU PRZEDŁUŻONEJ PRZERWY/ URUCHOMIENIA PRODUKCJI U DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO: Dział Zakupów (Corporate Purchasing) oraz WSZYSTKIE zakłady będące odbiorcami muszą zostać powiadomione na piśmie na minimum 30 dni przed przedłużoną przerwą w produkcji. Dostawca może być zobowiązany do przekazania Działowi Zakupów wypełnionego dokumentu z audytu dotyczącego przerwy/ uruchomienia. Przykładowe przedłużone okresy przerwy/ uruchomienia obejmują przezbrojenia dla klienta, planową konserwację zapobiegawczą oprzyrządowania, maszyn lub procesów lub przewidziane zatrzymanie ze względu na negocjacje układów zbiorowych pracy. 5.0 POLITYKA DOTYCZĄCA WSTRZYMANIA: Wszyscy dostawcy są zobowiązani posiadać proces wstrzymania w celu zapewnienia dodatkowej weryfikacji poza normalnymi procesami, przed wysyłką. Proces ten musi obejmować określenie działań związanych ze wstrzymaniem, odizolowaniem elementów wzbudzających obawy, zbieraniem danych i wdrożeniem działań korygujących. Patrz GM 1920 (GP-12) Partia musi być wyraźnie oznakowana, aby wskazywać, że wyrób został skontrolowany/ zbadany pod kątem 100% braku wad. Kryteria zwolnienia będą ustalane osobno dla każdego przypadku przez zakład produkcyjny proseat lub przez Dział Zakupów (Corporate Purchasing) i Dział Jakości (Corporate Quality) proseat. 5.1 ZATRZYMANIE NA WCZESNYM ETAPIE PRODUKCJI (lub zatrzymanie poziom I): Zatrzymanie jest wymagane w przypadku uruchomienia nowej produkcji i zmian technicznych w celu wstrzymania potencjalnych błędów wywołanych krzywą uczenia się przy nowych uruchomieniach. 5.2 WYSYŁKA KONTROLOWANA 1 (CS1) (lub zatrzymanie poziom II): Zatrzymanie poziom II wymaga od dostawcy wdrożenia nadzwyczajnej kontroli wyrobu, aby zatrzymać konkretny błąd. Działania zatrzymujące polegają na zweryfikowaniu, czy wymagania są spełnione, przy czym muszą one zostać zatwierdzone przez zakład produkcyjny proseat. Należy udostępnić zapisy proseat na żądanie. 5.3 WYSYŁKA KONTROLOWANA 2 (CS2) (lub zatrzymanie poziom III): C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 3 z 9

4 Zatrzymanie poziom III wymaga od dostawcy skorzystania z niezależnej strony trzeciej zatwierdzonej przez Dział Jakości i zakład proseat, która skontroluje wyrób przed wysyłką do zakładu produkcyjnego proseat. Zatrzymanie CS2 zostaje zainicjowane w momencie, gdy dostawca nie zatrzyma wyrobu niezgodnego z wymaganiami we własnym zakładzie. proseat ma prawo zażądać kontroli przeprowadzonej przez stronę trzecią poza zakładem. 6.0 WYNIKI OSIĄGANE PRZEZ DOSTAWCĘ I RAPORTOWANIE: proseat dokonuje oceny dostawców bezpośrednich materiałów produkcyjnych w oparciu o poniższe kryteria: Liczba części odrzuconych na milion (RPPM) cel Proseat = < 100 RPPM, o ile nie uzgodniono inaczej Obsługa (w tym raporty dotyczące środowiska, PPAP w terminie, przekazanie audytu D-TLD) Konkurencyjność Rozbieżności w dostawach i wysyłkach Zgłoszenia reklamacyjne (PCN) Badania do powtórnej kwalifikacji Cele jakościowe dla określonego projektu i/lub wyrobów będą uzgodnione po określeniu dostawców i mogą być wymagane specjalne uzgodnienia dotyczące jakości. Może być wymagane regularne przekazywanie certyfikatów dla określonych pozycji (sprawdzanych według rysunku). Informacje na temat wyników osiąganych przez dostawcę są wykorzystywane do szeregowania ważności możliwości doskonalenia w bazie dostaw proseat. Na podstawie osiąganych wyników wybrani dostawcy mogą podlegać indywidualnemu sprawdzeniu oraz mogą zostać zobowiązani do przedstawienia planów działań. Pozwala to informować naszych dostawców o osiąganych wynikach oraz jest wykorzystywane do oceny możliwości pozyskiwania dostawców przez proseat w przyszłości. 7.0 ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE WYROBU/ REKLAMACJA (PCN) Dostawca zostanie obciążony wszelkimi/ wszystkimi kosztami awarii wyrobu w przypadku stwierdzenia, że odpowiada za nią dostawca, niezależnie od tego, czy awaria wystąpiła przed czy po wysyłce do klienta końcowego. Niezgodności/ reklamacje dotyczące wyrobu, logistyki i obsługi będą zgłaszane przy użyciu zgłoszenia reklamacyjnego - PCN. Formularz ten będzie również stosowany do informowania dostawcy o żądaniu przedstawienia działań korygujących i zapobiegawczych na piśmie. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego (PCN) dostawca w ciągu 24 godzin przekaże upoważnienie do dysponowania. Niewydanie dyspozycji w ciągu 24 godzin upoważni zakład proseat do dysponowania na koszt dostawcy. Wszystkie zwrócone, przerobione, złomowane materiały będą zaliczone do liczby części odrzuconych na milion (PPM) dostawcy. Wyroby niezgodne z wymaganiami można wysłać wyłącznie po zatwierdzeniu pisemnego wniosku na odstępstwo przez Pełnomocnika ds. Jakości Proseat (Proseat Quality Manager). Jeżeli dostawca wykryje, że wysyłka wyrobu niezgodnego lub podejrzanego nastąpiła lub dotarła do proseat, dostawca musi bezzwłocznie zawiadomić o tym telefonicznie Dział Jakości w każdym zakładzie proseat będącym odbiorcą. W ciągu 24 godzin należy zgłosić działanie korygujące na wymaganym formularzu (8D) oraz wprowadzić jako minimum tymczasowe działania zatrzymujące. Do zamknięcia sprawy należy przekazywać informacje o aktualnym statusie co 5 dni roboczych. 7.1 ODRZUCONE MATERIAŁY: proseat określi sposób wysyłki, aby zminimalizować koszty dla dostawcy, ale zapewni, aby klient końcowy nie odczuł braków materiałowych. Dostawca otrzyma instrukcję wysyłkową z Działu Materiałowego proseat dotyczącą wymiany odrzuconego materiału. Będzie ona zależała od zapasów klienta. 8.0 SPOTKANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI PRZYCHODZĄCYCH DOSTAW (IQ): proseat organizuje spotkania dotyczące jakości przychodzących dostaw dla dostawców z największymi problemami, którzy są zobowiązani w nich uczestniczyć i przedstawić działania zatrzymujące/ korygujące. Dostawców z największymi problemami identyfikuje się w oparciu o następujące kryteria: Historia osiąganych wyników/ Powtarzające się problemy Powaga problemu Reakcja na kwestie budzące niepokój Problemy gwarancyjne C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 4 z 9

5 9.0 POLITYKA ODZYSKIWANIA KOSZTÓW: Dostawcy są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez proseat oraz klientów końcowych, jeżeli za przyczynę odpowiada dostawca, w sposób jak podano poniżej: WSZYSCY DOSTAWCY- Obciążenie dostawców w oparciu o miejscowe stawki obowiązujące zakład produkcyjny proseat, którego to dotyczy. OPŁATA ADMINISTRACYJNA Każde zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wyrobu (PCN) wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości 125, która pokrywa koszty zgromadzenia danych i dokumentacji dotyczącej problemu jakościowego. POZOSTAŁE OPŁATY wyliczone zostaną następujące rodzaje opłat w oparciu o faktyczny czas i koszty poniesione w związku ze stosownymi działaniami: PRZYKŁADOWE KOSZTY, KTÓRYMI MOŻE BYĆ OBCIĄŻONY DOSTAWCA: Koszty przeróbki/ naprawy/ złomowania z winy dostawcy Zadysponowanie odpadami z winy dostawcy Koszty wysyłki podlegającej dodatkowym opłatom, w tym lotu czarterowego, jeśli jest wymagany Koszty nadgodzin, aby uniknąć przerwania produkcji Postój produkcyjny dla proseat i jego klienta końcowego Sortowanie podejrzanego materiału w zakładzie, u klienta lub strony trzeciej i koszty wykonawcy Zatrzymanie na linii Rozmontowanie (zakres mały, duży i całkowity) oraz badania w laboratorium zewnętrznym Zwroty do klienta łącznie z opłatami za stawkę godzinową, transport i usługi kontroli na miejscu Niespełnienie wymagań klienta w zakresie raportowania wpływu na środowisko i dokumentacji Kontrola dostaw przychodzących, postępowanie z materiałem i koszty frachtu związanego z materiałem odpadowym i na wymianę Opłaty za oczekiwanie na transport, opłaty za składowanie na przyczepie Opłaty za czynności prawne i inne wynagrodzenia specjalistów Koszty podróży 10.0 WYMAGANIA ISO I INNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE: Wszyscy dostawcy proseat muszą posiadać na miejscu skuteczny program zarządzania środowiskowego. Może być wymagana certyfikacja strony trzeciej na zgodność z ISO INNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE: Wszyscy dostawcy proseat muszą współdziałać proaktywnie z proseat na rzecz ograniczenia wpływu wyrobów proseat na środowisko naturalne poprzez spełnienie wymagań naszych klientów w zakresie ochrony środowiska. Dane dotyczące materiałów, substancji, możliwości recyklingu, oceny cyklu życia (LCA)/ końca życia pojazdu (ELV) itp. należy przedstawiać zgodnie z wymaganiami prawnymi i/lub wymaganiami klientów proseat Rozporządzenie REACH Wszyscy dostawcy spoza Unii Europejskiej muszą zgłaszać Proseat wszystkie substancje budzące poważnej obawy, o stężeniu przekraczającym 0,1% obj., zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia REACH ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH (EDI): Dostawcy części do produkcji, zespołów, komponentów i materiałów produkcyjnych do zakładów proseat mogą być zobowiązani do zapewnienia możliwości elektronicznej wymiany danych PRZEGLĄD UMOWY: Części serwisowe, określanie cen i pomoc przy określaniu cen oraz dostawy części serwisowych muszą być zgodne z wymaganiami i upoważnieniami producentów OEM. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 5 z 9

6 12.1 ZAKOŃCZENIE PRODUKCJI/ PRZESTARZAŁE MATERIAŁY I WYROBY: Dostawca musi posiadać na miejscu szczegółowe procedury określające zakresy odpowiedzialności i metody stosowane w odniesieniu do materiałów, aby zarządzać zakończeniem produkcji dla wszystkich programów, aby ograniczyć przestarzałe materiały/ wyroby do minimum. proseat będzie odpowiedzialny za zakup surowca i wyrobów gotowych, które dostawca jest upoważniony zakupić i wyprodukować, zgodnie z upoważnieniami dotyczącymi materiałów i wytwarzania. Dostawca będzie mieć piętnaście dni kalendarzowych od zawiadomienia o żywotności części do złożenia w proseat roszczenia w zakresie przestarzałych materiałów/ wyrobów. Kierownik Działu Zarządzania Materiałami (Materiale Manager) w proseat może przeprowadzić audyt materiałów przestarzałych u dostawcy w celu potwierdzenia roszczenia. Dostawca otrzyma wypłatę z tytułu roszczenia dotyczącego przestarzałych materiałów/ wyrobów po otrzymaniu zapłaty od klienta końcowego przez proseat CZĘŚCI SERWISOWE, OKREŚLENIE CEN I WSPARCIE: Wymagania dotyczące serwisu są następujące: Części serwisowe muszą być dostarczane po cenach części produkcyjnych bez dodatkowych opłat za rozpoczęcie produkcji przez okres 3 lat od ostatecznego zakończenia produkcji. W związku powyższym części muszą być dostarczane po uzgodnionych cenach przez dodatkowe dwanaście (12) lat. Wszyscy dostawcy proseat są zobowiązani dostarczyć części do serwisowania starego modelu w terminie pięciu (5) tygodni lub krótszym od momentu otrzymania zamówienia zakupowego. Dostawca do produkcji musi przyjąć odpowiedzialność za okres przydatności do serwisowania, w tym m.in. konserwować i przechowywać oprzyrządowanie, plany kontroli procesu, instrukcje stanowiskowe, gwarancje itp. do produkcji wszystkich części serwisowych. Po upływie 15-letniego okresu serwisowania należy złożyć wniosek za pośrednictwem Działu Zakupów (Corporate Purchasing) o upoważnienie do dysponowania oprzyrządowaniem od producenta OEM. Dostawca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty przechowywania w oczekiwaniu na postanowienie producenta OEM. W żadnym wypadku nie wolno zniszczyć ani zadysponować oprzyrządowaniem przed uzyskaniem upoważnienia od producenta OEM POSTĘPOWANIE Z WYROBEM, JEGO PRZECHOWYWANIE, PAKOWANIE, ZABEZPIECZANIE I DOSTARCZANIE: 13.1 PAKOWANIE I ETYKIETOWANIE: Wybór opakowania może mieć istotny wpływ na jakość wyrobu i należy je rozważyć podczas oceny wykonalności. Należy przeprowadzić próbne dostawy w celu oceny zdolności opakowania do zabezpieczenia jakości wyrobu. Opakowanie musi być zatwierdzone, a dostawcy nie wolno dokonać zmian bez ich uprzedniego zatwierdzenia przez Dział Zakupów (Corporate Purchasing). Pojemniki muszą mieć ergonomiczną konstrukcję ograniczającą narażenie na obrażenia ciała podczas obsługiwania pojemników na paletach. W przypadku pojemników o wymiarach mniejszych niż palety, całkowita waga pełnego opakowania nie może przekroczyć 15 kg. proseat może wymagać zastosowania zabezpieczającego owinięcia lub określonych palet. Wszyscy dostawcy muszą stosować się do pisemnych procedur dotyczących pakowania i etykietowania. Każda sztuka wyrobu w opakowaniu musi posiadać etykiety na dwóch sąsiadujących bokach. Wyroby walcowane muszą posiadać co najmniej jedną etykietę przymocowaną do części zasadniczej, oprócz etykiety na pokryciu zewnętrznym. Wyroby walcowane nie mogą występować w różnych odcieniach koloru na paletach. Niespełnienie wymagań klienta w zakresie etykiet powoduje odrzucenie dostawy POJEMNIKI ZWROTNE: Opakowanie jednorazowe nie jest dozwolone, chyba że dostawca otrzyma pisemne upoważnienie z Działu Zakupów proseat przed dokonaniem pierwszej wysyłki do produkcji. proseat wymaga, aby opakowanie, drewniane przekładki i palety były zwrotne, zdatne do wielokrotnego użytku lub recyklingu. Należy używać i postępować z pojemnikami z należytą uwagą. Stale powtarzające się uszkodzenia pojemników należy zgłaszać do Działu Zarządzania Materiałami (Corporate Materials Department) w proseat celem uzyskania sprawiedliwego rozporządzenia. Jeżeli dostawca nie jest w posiadaniu pojemników zwrotnych lub otrzymane pojemniki są w złym stanie, powinien się skontaktować z Kierownikiem Działu Zarządzania Materiałami (Materials Manager) w zaopatrywanych zakładach w celu uzyskania wskazówek i decyzji. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 6 z 9

7 13.3 ETYKIETY: Ze względu na różnorodność wyrobów kupowanych i wytwarzanych przez proseat, dostawcy komponentów muszą stosować etykiety przewozowe z kodem kreskowym. Etykiety muszą zawierać wszystkie poniższe informacje, o ile nie ma innych uzgodnień z Działem Zakupów (Corporate Purchasing). nazwa dostawcy i miejsce wysyłki numer identyfikacyjny dostawcy ilość data pakowania jednostka miary (określona w zamówieniu zakupowym proseat) data produkcji numer kodu inwentarzowego proseat opis wyrobu kod odcienia koloru (tam, gdzie to stosowne) numery partii ostatni poziom techniczny proseat numer seryjny 13.4 NADZOROWANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH: Wszystkie materiały muszą być wysyłane zgodnie z datą na zamówieniu wg zasady FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) KOREKTY WOLUMENU: Dostawca musi zapewnić, w oparciu o zapisy dotyczące wykorzystania maszyn, że produkcja może zabezpieczyć wzrost dostawy seryjnej o 20% w uzgodnionym terminie realizacji ZWOLNIENIA DOSTAW: proseat wymaga, aby wszystkie wyroby były dostarczane w uzgodnionej jakości i w pełni zgodnie z dostarczonymi harmonogramami dostaw. Nieotrzymanie zwolnienia dostawy nie może być powodem do niekompletnej dostawy. Gdy dostawca nie otrzyma na czas zwolnienia, musi on zawiadomić Kierownika Działu Zarządzania Materiałami (Materials Manager) proseat; wymagane jest wykorzystanie zwolnienia z poprzedniego tygodnia i przestrzeganie takich samych terminów. Dostawca dokona przeglądu nowego zwolnienia po jego otrzymaniu i zawiadomi proseat w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wymagania w zwolnieniu nie zostaną spełnione. proseat nie będzie odpowiedzialny za opłaty z tytułu przechowywania wynikające ze zwolnień na zmniejszone dostawy od naszego klienta, ani też nie może przyjmować nadmiernych dostaw. proseat będzie współpracować z klientem i dostawcą w celu rozwiązania kwestii zmienności zwolnień dostaw. Jeżeli przewidywany jest brak dostaw, opóźnienie dostaw lub niedoładowania, WSZYSCY dostawcy muszą bezzwłocznie zawiadomić Kierownictwo Działu Zarządzania Materiałami w zakładzie będącym odbiorcą. Obawy dostawcy dotyczące spełnienia wymagań dotyczących zwiększonych wolumenów muszą być przekazane na piśmie Kierownikowi Działu Zarządzania Materiałami (Materials Manager) w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zwolnienia. Oczekuje się, że dostawca będzie utrzymywał plan działania na wypadek sytuacji awaryjnej (Disaster Plan), aby zapewnić dostawy w przypadku zakłóceń w produkcji z dowolnego powodu, nie wyłączając przypadków działania siły wyższej. Dostawcy mający duży wpływ na produkcję są zobowiązani utrzymywać odpowiedni zapas bezpieczeństwa uzgodniony z Działami Zakupów i Zarządzania Materiałami i zgodnie z wymaganiami klienta. Dostawca musi przekazać pełny wykaz osób do kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Osoba do kontaktu w sytuacji awaryjnej musi być osiągalna przez telefon przez 24 godz. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia do inicjowania działań awaryjnych w zakładzie produkcyjnym dostawcy, jeżeli będą tego wymagać nadzwyczajne okoliczności ODPRAWA CELNA: Do wszystkich wysyłek należy dołączyć odpowiednią dokumentację celną, aby zapewnić przekroczenie granic. Dokumenty wysyłkowe (specyfikacja przesyłki, konosament, faktura handlowa) będą zawierały numer i opis części proseat. W przypadku braku dokumentacji, lub jeśli jest ona niepełna, dostawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty. Całą dokumentację celną, w tym faktury proforma i handlowe, należy wysłać pocztą elektroniczną do Działu Zarządzania Materiałami w zakładzie proseat będącym odbiorcą w momencie, gdy ładunek opuści dok dostawcy. Jeżeli wymagane są dodatkowe informacje, dostawca skontaktuje się z Kierownikiem Działu Zarządzania Materiałami (Materials Manager) w zakładzie proseat będącym odbiorcą. W razie konieczności dostawca dostarczy świadectwo pochodzenia dla wszystkich dostarczanych materiałów do Działu Zarządzania Materiałami w zakładzie proseat. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 7 z 9

8 13.8 FRACHT ZAOPATRZENIOWY: Dostawca musi posiadać program obowiązujący jego poddostawców, który pozwala w dowolnym momencie przydzielić przewoźników i śledzić przychodzące wyroby. Służba dostawcy nadzorująca materiały musi zapewnić dostępność surowców i komponentów dzięki udokumentowanej korespondencji między służbami produkcji, wytwarzania i zakupów FRACHT DOSTAWCZY: Dostawca jest zobowiązany do koordynowania przewoźników i harmonogramów przewozowych korzystając z przewoźników określonych w umowach z działami zakupów i zarządzania materiałami proseat; niemniej jednak możliwe jest zgłaszanie możliwości ulepszeń do Działu Zarządzania Materiałami proseat. Dostawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie zmiany związane z czasem oczekiwania samochodów dostawczych powyżej ½ godziny od uzgodnionej godziny czasu pobrania w zakładzie dostawcy. Dostawcy muszą kontaktować się z Kierownictwem Działu Zarządzania Materiałami zakładu proseat w przypadku, gdy nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań w zwolnieniu dostawy, przed zwolnieniem samochodu dostawczego. Opłaty wynikające z korzystania z nieupoważnionego/ niezatwierdzonego przewoźnika ponosi dostawca STAN FIZYCZNY: Oczekuje się, że każda przyczepa będzie czysta i w dobrym, zdatnym do użytku stanie. Każde uszkodzenie przyczepy należy zgłosić przewoźnikowi przed załadunkiem wyrobu. Uszkodzenie ładunku z powodu wadliwych urządzeń przewoźnika lub uszkodzenie w transporcie musi być zgłoszone dostawcy przez odbiorcę i zlikwidowane z ubezpieczenia/ roszczenia z tytułu szkody wniesionego przez dostawcę przeciwko przewoźnikowi ROZŁADUNEK I PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW: Wszyscy dostawcy muszą się stosować do procedur dotyczących rozładunku opracowanych w każdym zakładzie. W sytuacji awaryjnej wszyscy dostawcy muszą przestrzegać procedur dotyczących sytuacji awaryjnych w zakładzie. Dostawca jest odpowiedzialny za zapoznanie się z procedurami w każdym zakładzie, dla którego wykonuje dostawy METODY STATYSTYCZNE: 14.1 CHARAKTERYSTYKI DO KONTROLI: Charakterystyki muszą być uzgodnione wspólnie przez proseat i dostawcę oraz wybrane w trakcie wyprzedzającego planowania jakowości wyrobu. Charakterystyki powinny być określone w oparciu o funkcję wyrobu, przeznaczenie konstrukcji, dopasowanie, proces wytwarzania lub inne czynniki, które mogą mieć wpływ na stan poza kontrolą NIEOKREŚLONE KLUCZOWE CHARAKTERYSTYKI WYROBU/ DO KONTROLI (KPC/KCC): Jeżeli proseat nie określił kluczowych charakterystyk wyrobu/ do kontroli, dostawca musi wybrać charakterystyki procesu i/lub wyrobu, które są związane z wytwarzaniem wyrobu. Dział Jakości zakładu proseat i odpowiedzialny Inżynier Projektu (Design Engineer) muszą zatwierdzić wybrane kluczowe charakterystyki wyrobu/ do kontroli, mające wpływ na procesy wytwarzania KLUCZOWE CHARAKTERYSTYKI WYROBU/ DO KONTROLI (KPC/KCC): Gdy na rysunkach, w specyfikacjach, umowach dostaw lub zamówieniach zakupowych dostarczonych przez klienta zaznaczono kluczowe charakterystyki wyrobu/ do kontroli, dostawca jest zobowiązany dostarczyć dane statystyczne dla takiej charakterystyki, na żądanie, do wiadomości Pełnomocnika ds. Jakości, w każdym zakładzie proseat będącym odbiorcą. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 8 z 9

9 14.4 PRZEKAZANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH PRZEZ DOSTAWCĘ KOMPONENTÓW: W jednostkowych przypadkach dostawcy komponentów mogą być zobowiązani do przekazania sumarycznych zestawień średnich wskaźników Cp i Cpk. Dodatkowe lub częstsze informacje statystyczne mogą być żądane jako pomoc podczas rozwiązywania problemów lub inicjatyw dotyczących ograniczenia zmienności. Zaleca się, aby dostawcy przesyłali dane faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą i sprawdzali odbiór danych statystycznych. Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane dotrą do odpowiedniego personelu. C_PUR_D_003_UK wydanie 4 z dnia 14 września 2012, strona 9 z 9

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 ul. COP-u 39-300 Mielec WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 WYDANIE: 04 OPRACOWAŁ IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Hajec PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMU JAKOŚCI Agnieszka Hajec ZATWIERDZIŁ Dariusz Knap ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe.

Ogólne warunki handlowe. Ogólne warunki handlowe. Corrugated Board Sp. z o.o. jest producentem tektury falistej z siedzibą w Chojnowie przy ulicy S. Małachowskiego 3. Poniższe warunki handlowe dotyczą wszystkich kontrahentów współpracujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Sprawdził / Zatwierdził : Data obowiązywania: Wydanie: Radosław Zawiliński Tomasz Piekoszewski 2014-04-01 A 1. CEL Celem procesu opisanego w niniejszej procedurze jest zapewnienie, że materiały

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. INSTRUKCJA JAKOŚCI IJ 14 Stron: 11 Indeks B WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O. UL. ŁASZCZOWIECKA 1 22 600 TOMASZÓW LUBELSKI WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sprzedający: Kupujący: Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa Zarząd Słowicza, 20 20-336 Lublin Polska Zarejestrowana w:

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych

Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych Zasady współpracy dostawców z firmą SITECH Sp. z o.o. w zakresie dyspozycji części zakupowych 1. Zastosowanie 2. Zamówienia 3. Zasady załadunku kwestie transportowe 4. Zarządzania pojemnikami 5. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogólne wymogi stanowią obligatoryjny załącznik do umów z dostawcą lub wykonawcą.

Niniejsze ogólne wymogi stanowią obligatoryjny załącznik do umów z dostawcą lub wykonawcą. Wymagania specyficzne dla dostawców Electropoli Poland sp. z o.o. Edycja 7 30.08.2017 Niniejsze ogólne wymogi stanowią obligatoryjny załącznik do umów z dostawcą lub wykonawcą. Nie stosowanie się do powyższych

Bardziej szczegółowo

Wymagania specyficzne dla dostawców Electropoli-Gawanotechnika. Edycja 6

Wymagania specyficzne dla dostawców Electropoli-Gawanotechnika. Edycja 6 Wymagania specyficzne dla dostawców Electropoli-Gawanotechnika Edycja 6 2015 1 1. Zastosowanie Niniejsze wymagania mają na celu sprecyzowanie wytycznych w zakresie przekazywania dokumentacji określonej

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI POZKRONE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę Naczepy POZKRONE Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OBSŁUGA REKLAMACJI Strona: 1/5 I CEL PROCESU Celem procesu jest określenie: - zasad przyjmowania i realizacji zgłoszonych reklamacji, - kolejności czynności słuŝących obsługi reklamacji, - decyzyjności

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy DB AG oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw dot. zapewnienia jakości przy dostawach (Zapewnienie jakości Dostawa) -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV)

Umowa Zapewnienia Jakości (QSV) pomiędzy EJOT Holding GmbH & Co.KG z wszystkimi powiązanymi spółkami i. (dalej nazywanym Dostawcą) 1. Cel i zakres obowiązywania Poniższe wytyczne jakościowe opisują podstawowe wymagania wobec dostawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia

Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki dostawy ( zwane dalej OWD ) określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejszy Regulamin sprzedaży ustalony przez Firmę: Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76 (zwana dalej Firmą ), definiuje warunki i zasady współpracy z Klientami

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

Polityka zakupowa WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O.

Polityka zakupowa WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O. Polityka zakupowa Firmy WENTYLATORY WENTECH SP. Z O.O. Własność: Wentylatory Wentech Sp. z o.o. Autor: Marcin Szostek Ul. Rzemieślnicza 6, Imielin Imielin 2010 Spis treści Część jawna Rozdział 1. WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. z o.o.

DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. z o.o. Fo58 Rew. 01 Data wyd.:19.12.2013 strona 1/14 W Y M A G A N I A DLA DOSTAWCÓW FORGEX POLSKA SP. z o.o. oraz działających w ramach kooperacji zewnętrznej Spis treści strona 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE....2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody;

OGŁOSZENIE. a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody; OGŁOSZENIE Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że stosownie do art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858-j.t.),

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE 1 1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577-581, Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych oferowanych przez Grupę Reklamową ZAPOL. 2. Właścicielem Grupy Reklamowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY Strona 1 z 7 Niniejszy dokument stanowi własność firmy z siedzibą w Poznaniu. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody właściciela Opracował: Leszek Puchalski Pełnomocnik Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. a..., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:...

UMOWA - wzór. a..., zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w Krakowie, w dniu...r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie (kod: 30-663), ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK 1. Serwis ABASERWIS jako marka należąca do firmy Aero Bay Art Dominik Baj, Jelna 52, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 8161689637 2. Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych

PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych Zawartość PPAP 1. Informacje ogólne 2. Wymagania procesu PPAP (dokumentacja PPAP) 3. Wymagania dotyczące powiadamiania klienta i przedkładania do zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo