Rewizja normy ISO Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki"

Transkrypt

1 Rewizja normy ISO Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

2 Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów zarządzania np. ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2005. To spowodowało, że dla auditorów, którzy weryfikują systemy zarządzania brak było odpowiednich wytycznych dla prawidłowego planowania i przeprowadzania tych auditów, ponieważ dotychczasowa norma ISO 19011:2002, stanowiła o Wytycznych dotyczących auditowania systemów zarządzania jakością zarządzania środowiskowego.

3 Wstęp Rozwój systemów zarządzania na przestrzeni ostatnich kliku lat wymusił na ISO konieczność opracowania uregulowań dotyczących zasad i postępowania w auditowaniu systemów zarządzania w jednolite wytyczne. Dotychczas ISO opracowało różne standardy dotyczące auditowania, które były specyficzne dla poszczególnych branż np.: PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing PKN-ISO/TS 22003:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO/TS 22003:2007 Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

4 Wstęp PN-ISO/IEC 27006:2009 Technika informatyczna- Techniki bezpieczeństwa. Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27006:2007 Information technology - Security techniques.requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems ISO/IEC PRF TR Technika informatyczna- Techniki bezpieczeństwa. Wytyczne dla auditorów w sterowaniu bezpieczeństwem informacji. Information technology.security techniques. Guidelines for auditors on information security controls ISO 28003:2007 Zarządzania bezpieczeństwem informacji w łańcuchu dostaw. Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację w łańcuchu dostaw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems. Security management systems for the supply chain

5 Wstęp ISO/IEC :1993 Technika informatyczna. Otwarty system wzajemnych połączeń. System Zarządzania : Tok auditu w bezpieczeństwie informacji Information technology.open Systems Interconnection.Systems Management: Security audit trail function ISO 30003:2009 ) Technologia okrętowa i morska.system zarządzania recyklingiem okrętowym.wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemu zarządzania recyklingiem okrętowym Ships and marine technology - Ship recycling management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of ship recycling management PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności - Wymagania dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania (oryg.) ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

6 Plan nowelizacji normy ISO W 2010 w ISO pod odpowiedzialnym kierownictwem: -wspólnej grupy koordynującej (JTCG), - grupy roboczej WG16 składającej się członków z stałych komitetów technicznych ISO : TC 176 (zarządzanie jakością), TC 207 (zarządzanie środowiskiem), TC 34 (wyroby spożywcze) opracowano projekt nowego standardu: ISO/DIS 19001:2010 pod nazwą Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania Zgodnie z ustalonymi zasadami projekt ten został przekazany do zaopiniowania przez poszczególne komitety normalizacyjne krajów członkowskich ISO. Niektóre kraje wydały projekty tej normy w swoim języku np. Niemcy : Entwurf DIN EN ISO 19011:

7 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 W tym projekcie podano wytyczne dotyczące auditowania różnych systemów zarządzania, w tym zasad auditowania, zarządzania programami auditów, prowadzenia auditów systemów zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditowania, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie programem auditów, auditorów i zespołów auditujących. Norma może mieć zastosowanie do wszystkich organizacji do wszystkich organizacji potrzebujących przeprowadzać audity wewnętrzne i zewnętrzne systemów zarządzania lub zarządzać programem auditów. Zastosowanie normy do innych rodzajów auditów niż dotyczący jakości czy zarządzania środowiskowego jest możliwe pod warunkiem zwrócenia uwagi na potrzebne specyficzne kompetencje.

8 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 Rozdział 4 normy opisuje zasady na które pomagają użytkownikom zrozumieć znaczenie auditowania i są konieczne aby zrozumieć dalsze wskazówki w następnych rozdziałach. Rozdział 5 podaje wskazówki dotyczące ustalenia programów auditów włącznie z ustaleniem celów programu i koordynacji czynności auditowania. Rozdział 6 podaje wskazówki dotyczące przeprowadzania auditów systemów zarządzania. Rozdział 7 podaje wskazówki dotyczące kompetencji oceny auditorów i zespołu auditorskiego.

9 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS Załącznik A ilustruje zastosowanie wskazówek z rozdziału 7 w różnych dyscyplinach - specyfikacjach jak np. dla jakości, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, RSPC (zarządzanie odpornością, zagadnieniami bezpieczeństwa, planowanie i przygotowanie do utrzymania zdolności do działania) i bezpieczeństwem transportu. Załącznik B podaje przykłady dotyczące oceny kwalifikacji zespołu auditorskiego w różnych hipotetycznych organizacjach i różnych branżach np. zarządzanie ruchem lotniczym czy organizacji imprez. Załącznik C podaje wskazówki dla auditorów do planowania i przeprowadzenia auditów.

10 Obecny stan Wszystkie komentarze do ISO były przedyskutowane na posiedzeniu w grudniu 2010 Na gruncie uwag i całościowego stanowiska opiniujących FDIS nie mogła być zakończona w grudniu ubr. ISO/FDIS gotowe na specjalnym posiedzeniu w marcu 2011 Po tym nastąpiło przygotowanie do głosowania w ISO i równolegle w CEN- lipiec 2011 Uznano konieczność powiązania zmian w ISO ze zmianami w normie ISO/IEC 17021

11 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2010 W rozdziale 3 Terminy podano nowe terminy: pkt 3.12 Ryzyko - skutek niepewności celu (def. z normy ISO 31000:2009 pkt.2.1 ) pkt.3.16 Zgodność - spełnienie wymagania (def. wg ISO 9000:2005 pkt.3.6.1) pkt Niezgodność - Niespełnienie wymagania (def. wg ISO 9000:2005 pkt.3.6.2) pkt.3.18 Przewodnik - osoba, która jest powołana przez auditowaną organizację wspomagająca zespół auditorski

12 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 pkt.4 Zasady auditowania Zmiana -w miejsce Etycznego postępowania wprowadzono -: Integracja- podstawy profesjonalizmu Auditorzy, jak również ci którzy zarządzają programem/-ami auditu/-ów powinni: wykonać swoja pracę rzetelnie, staranie i odpowiedzialnie; zwrócić uwagę i uwzględniać wszystkie wymagania prawne; udowodnić swoją zawodową kompetencję; wypełnić swoja pracę bezstronnie tj. pozostać rzeczowym i być bez uprzedzenia we wszystkich swoich postępowaniach; być wrażliwi wobec wszelkiego wpływu, który może być wywierany na zdolność wyrokowania podczas auditu przez inne zainteresowane strony.

13 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 pkt. 4 c.d. Nowo wprowadzona zasada Poufność : zapewnienie bezpieczeństwa informacji Auditorzy powinni w toku swoich zadań - pozyskiwania informacji, zapewnić ich zastosowanie i ich ochronę. Informacje z auditu nie powinny być zastosowane do nieodpowiedzialnego osobistego wzbogacenia auditora lub organizacji. Ta zasada zawiera również należyte postępowanie z wrażliwymi, poufnymi i tajnymi informacjami

14 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 pkt. 4. c.d. Uzupełnienia do istniejących zasad: Obiektywna (rzetelna) prezencja : obowiązek przedstawienia spraw dokładnie zgodnie z prawdą (uzupełniono zdanie) : Komunikacja musi być zgodna z prawdą, dokładna, obiektywna, zgodna z czasem (o czasie), jasna i kompletna Niezależność : podstawa bezstronności i obiektywności wniosków z auditu (dodatkowy tekst do auditów wewnętrznych): W auditach wewnętrznych auditorzy powinni być niezależni od kierownictwa auditowanych obszarów (i dla małych organizacji): W małych organizacjach może być taka sytuacja, że wewnętrzni auditorzy nie są całkowicie niezależni od auditowanego działania, dlatego powinni oni postarać się, aby usunąć uprzedzenie i zapewnić obiektywizm.

15 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 Wskazówki obejmujące wymagania / uzupełnienia do rozdziałów 4, 5 i 6 Zasadniczo są istotne zmiany i uzupełnienia związane są z 5 rozdziałem - Zarządzanie programem auditu Podkreślenie roli i odpowiedzialności za program/-y auditu/-ów z powiązaniu do planowania, wdrożenia, zapisów, oceny i doskonalenia programów auditów Ta norma zawiera wskazówki i instrukcje do auditów- żadnych wymagań, które w przypadku certyfikacji muszą być nieodzownie wykazane.

16 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt Ustalenie pierwszego kontaktu z auditowaną organizacją (stare: p.6.2.5) Pierwszy kontakt dotyczący auditu z auditowaną powinien być wykonany przez kierownika zespołu auditorskiego. (dotychczas było, że przez odpowiedzialnego za zarządzanie programem auditów ) Zakres tego pierwszego kontaktu obejmuje m.in.: -ustalenie kanałów komunikacji z przedstawicielem auditowanej organizacji -potwierdzenie uprawnień do przeprowadzenia auditu -dostarczenie/przekazanie informacji dotyczącej dotyczącej obszaru auditu, metod auditu oraz składu zespołu -dostęp do stosownych dokumentów, łącznie z zapisami, -określenie występujących przepisów i innych wymagań -uzgodnienia z auditowaną organizacją dotyczące wyjaśnień zakresu (obszaru) auditowania i zachowania poufności informacji -każde miejsce ze specyficznymi wymaganiami związane z ochroną bezpieczeństwa i ochrona zdrowia - przygotowania do auditu włącznie z terminem -wzajemna zgoda na potrzebę uczestnictwa osób towarzyszących, takich jak obserwatorzy lub przewodnicy dla zespołu auditującego -oczekiwania i wymagania auditowanej organizacji, gdy takie będą!!!

17 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt Przeprowadzenie spotkania otwierającego (stare: p.6.5.1) Prawie zupełnie niezmieniony tj. Zaleca się wziąć pod uwagę niżej podane punkty jak: -przedstawienie uczestników, łącznie z obserwatorami i nakreśleniem ich roli. (Powinna to być okazja do zadawania pytań przez auditowanych) -cele, zakres, kryteria, plan auditu, przedstawienie metod i procedury auditowania, które są do zastosowania przy przeprowadzeniu auditu -(nowe!) przedstawienie metod związanych z auditem, które związane są z ryzykiem organizacji, wyrobów, usług, personelu i/lub infrastruktury (element niepewności został usunięty) -potwierdzenie formalnego sposobu komunikowania się pomiędzy zespołem auditu i auditowanym; -potwierdzenie języka, jaki będzie używany podczas auditu potwierdzenie dostępności środków i wyposażenia -potwierdzenie spraw związanych z poufnością i bezpieczeństwem informacji, -informacja o spotkaniu zamykającym

18 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt (nowe) Badanie dokumentacji podczas auditu Badanie dokumentacji podczas auditu powinno być przeprowadzone wspólnie z innymi czynnościami auditu. Efektywność auditu nie powinna być uzyskana tylko przez stawianie pytań W przypadku gdy konieczne dokumenty nie są przekazane do dyspozycji w wyznaczonym czasie, auditor wiodący powinien o tym poinformować odpowiedzialnego za program auditu. W zależności od zakresu auditu i celów auditu powinny być podjęte decyzje czy audit dalej kontynuować lub przerwać, aż do usunięcia niedociągnięć w dokumentacji.

19 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt Przydział ról dla opiekunów i obserwatorów (stare 6.5.2) Całkiem nowe : Przewodnicy i obserwatorzy mogą towarzyszyć zespołowi auditującemu podczas auditu, nie powinni mieć wpływu na audit i nie ingerować w przeprowadzenie auditu. Kiedy to nie jest zapewnione, auditor wiodący może wyłączyć ich z udziału w audicie

20 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt Sporządzenie raportu (stare: p.6.6.1) Rozdział niezmieniony i zawiera drobne uzupełnienia tj. aby raport z auditu zawierał lub powoływał się na : -cele auditu, -zakres auditu, zakresu auditu klienta auditu, (zlecającego audit), członków zespołu auditującego,daty i lokalizacje prowadzenia działań,kryteria auditu, ustalenia z auditu,wnioski z auditu -(nowe!) informacje o stopniu zgodności z kryteriami auditu -plan auditu, podsumowanie procesu auditu -potwierdzenie, że cele auditu zostały osiągnięte -(nowe!) podsumowanie dla kierownictwa dotyczące wniosków z auditu i istotnych ustaleń z auditu.. -(nowe!) ustalone mocne strony Wskazówka : Raport z auditu (projekt) powinien być sporządzony przed spotkaniem zamykającym!!!

21 Raporty z auditu w różnych normach Warto tutaj porównać podejście norm dotyczących auditowania w kwestii Raportu z auditu: Wg ISO/FDIS 19011:2001 pkt : Raport z auditu powinien zawierać kompletne, dokładne, zwięzłe i jasne zapisy z auditu. Wg ISO /IEC 17021:2011 pkt : Raport z auditu ma oddawać poprawne, zwięzłe i jasne zapisy z auditu.

22 Porównanie zawartości raporów wg różnych norm Ciekawym też będzie porównanie zawartości tych raportów wg w/w norm: ISO/ IEC 17021:2011 Musi być np. Nazwa jednostki certyfikującej Dane o kliencie auditu Rodzaj auditu Kryteria auditu Zakres auditu i informacje dotyczące organizacji Dane o uczestnikach auditu Terminy i miejsca auditu Ustalenia, dowody i wnioski z auditu Nierozwiązane aspekty ISO/ FDIS 19011:2011 Zaleca się np. Podsumowanie procesu auditu Potwierdzenie, że cele auditu zostały osiągnięte (do planu) Ustalenia z auditu jako podsumowanie dla kierownictwa Kryteria auditu Mocne strony, następstwa z auditu Wyjaśnienie o poufności Lista rozdzielników raportu Ustalenia i wnioski z auditu, informacje o stopniu zgodności z kryteriami auditu Nierozstrzygnięte rozbieżności

23 Zasady auditu, planowanie i przeprowadzenie auditu pkt.6.6 Zakończenie auditu (stare: p.6.7) Nie objęty zmianami tylko z następującymi marginalnymi uzupełnieniami : Audit jest zakończony, jeżeli wszystkie działania ujęte w planie zostaną zakończone, względnie kiedy zostanie uzgodniony z osobą odpowiedzialna za zarządzanie programem auditu Wiedza z auditu powinna stymulować ciągłe działania doskonalące systemu zarządzania

24 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7 ISO 19011:2011 pkt.7.1 Postanowienia ogólne Punkty procesu oceny kompetencji Ocena auditorów powinna być zaplanowana w zgodności z programem auditu, być wdrożona i udokumentowana, aby uzyskać pomyślny wynik, który powinien być obiektywny, logiczny odpowiedni i pewny. Proces oceny powinien zawierać 4 istotne kroki: 1)Ustalenie kompetencji dla wymaganego personelu w programie auditu: 2)Ustalenie kryteriów oceny; 3)Wybór właściwej metody oceny; 4)Przeprowadzenie oceny. Wynik procesu oceny powinien tworzyć podstawy do : wyboru zespołu auditorskiego ; określenia potrzeb szkoleniowych i dalszego zawodowego rozwoju; bieżącej oceny osiągnięć auditorów Auditorzy powinni rozwijać swoje kompetencje poprzez ciągły rozwój zawodowy i regularny udział w auditach.

25 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7 ISO 19011:2011 pkt Cechy osobowości (stare: p.7.2) Dodano dodatkowych 5 cech : Auditorzy powinni pokazać profesjonalne zachowanie podczas działań auditowych, zaleca się aby auditor był : - mocny (stanowczy) tj. być przygotowanym, odpowiedzialnym i postępować etycznie, kiedy to działanie może nie być popularne i doprowadza do niezgody lub konfrontacji -dobrze zorganizowanym tj. być efektywnym w zarządzaniu czasem, priorytetami, planowaniem i skutecznością (efektywnością) - otwartym na doskonalenie tj. uczyć się z sytuacji, starać się o lepsze wyniki auditu -kulturalnym i wrażliwym tj. zwracać uwagę na tradycje kulturalne auditowanej organizacji i je respektować -zdolny do pracy zespołowej tj. dobrze współpracować z innymi członkami zespołu auditującego

26 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7 -ISO 19011:2011 pkt Wiedza i umiejętności (stare:p.7.3) pkt Ogólna wiedza i umiejętności auditorów systemów zarządzania (stare p.7.3.1) (dopisano na czerwono ) Zaleca się, aby auditorzy systemu zarządzania mieli wiedzę i umiejętności w następujących obszarach: a) zasady auditowania, procedury i techniki. Zaleca się, aby auditor potrafił:. -rozumieć ryzyka związane z auditowanym b) system zarządzania i dokumenty odniesienia Zaleca się, aby wiedza i umiejętności w tym obszarze objęły: -kontrolę i ochronę informacji,danych, dokumentów i zapisów; c) prawo mające zastosowanie, przepisy i inne wymagania ważne dla auditowanej organizacji, aby auditor potrafił poruszać się w nich i był świadomy wymagań, które stosują się do auditowanej organizacji Zaleca się, aby wiedza i umiejętności w tym obszarze obejmowały: ustawy i rozporządzenia terminologię prawniczą prawo umowne i prawo zobowiązań

27 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7 -ISO 19011:2011 pkt.7.3 (nowe) Określenie kryteriów oceny auditora Kryteria mogą być jakościowe ( jak np. dowód cech osobowych, wiedzy i przedstawienie umiejętności podczas szkolenia i na miejscu pracy) i one mogą też być ilościowe (jak np. doświadczenie w pracy w latach, liczba przeprowadzonych auditów, ilość godzin szkoleń). pkt 7.4 (nowe) Wybór odpowiedniej metody oceny Ocena powinna być przeprowadzona z zastosowaniem dwóch lub więcej metod zawartych w tabeli poniżej. Należy przy tym zwrócić uwagę na : - przestawione metody tworzą rząd opcji i jest możliwe, że nie wszystkie wystąpią w danych sytuacjach. - niezawodność tych metod może być różna - w ogólności powinny być wzięte kombinacje metod, aby zapewnić obiektywny, logiczny, odpowiedni i pewny wynik.

28 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7- ISO 19011:2011 Metoda oceny Cele Przykłady Kontrola zapisów Zwrotna informacja Wywiad Obserwacja Kontrole Ocena po audicie Weryfikacja przebiegu pracy auditora Przygotowanie informacji o tym, jak widzi się osiągnięcia auditora Ocena osobistego zachowania. Zdolność komunikacji do informacji do zbadania wiedzy i do otrzymania dodatkowych informacji weryfikacji Ocena osobistego zachowania się i zastosowania fachowości, wiedzy i przygotowania się Ocena osobistego zachowania się i zastosowania wiedzy oraz przygotowania się Przygotowanie informacji o osiągnięciach auditora podczas działań auditowych, poznanie mocnych i słabych stron Badanie dokumentów dot. wykształcenia, szkolenia, zatrudnienia i doświadczenia auditowego Opinie ankietowe, ankiety pytań, osobiste polecenia, świadectwa, przeszkody, ocena osiągnięć, ocena porównawcza Wywiad osobisty Zabawy tematyczne, obserwacje z auditu, osiągnięcia praktyczne Testy ustne i pisemne, testy psychologiczne Ocena raportu z auditu. Wywiad z auditorem wiodącym, odpowiednie informacje zwrotne z auditowanej organizacji

29 Kompetencje i ocena auditorów Rozdział 7 -ISO 19011:2011 pkt.7.6 Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji (stare :p.7.5.) Zaleca się, aby auditorzy wykazali umiejętności auditowania poprzez ciągły udział w auditach systemu zarządzania i ją zachowali (utrzymywali) poprzez ciągły rozwój zawodowy. Ciągły rozwój zawodowy zawiera utrzymanie i doskonalenie kompetencji. To można uzyskać poprzez takie metody jak np. dodatkowe doświadczenie zawodowe, szkolenia, prywatne studia (indywidualne), prowadzenie szkoleń udział posiedzeniach, seminariach i konferencjach lub poprzez inne odpowiednie czynności. Auditorzy, auditor wiodący i osoby, które są odpowiedzialne za program auditów, powinni doskonalić swoje kompetencje Organizacja, która przeprowadza audity, powinna wprowadzić odpowiednie metody dla ciągłej oceny postępu (osiągnięć) auditorów, auditora wiodącego i osób odpowiedzialnych za zarządzanie programem auditów

30 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 Dodatek A (informacyjny) Specyficzna dyscyplinarnie wiedza i umiejętności auditorów A.2 Specyficzna wiedza i umiejętności auditorów - Jakość A.3 Specyficzna wiedza i umiejętności audiorów - Środowisko A.4 Specyficzna wiedza i / lub umiejętności audiorów - Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia A.5 Specyficzna wiedza i / lub umiejętności auditorów - Zarządzanie RSPC (zarządzanie odpornością, zagadnieniami bezpieczeństwa, planowanie i przygotowanie do utrzymania zdolności do działania) (ang. Resilience, Security, Preparedness and Continuity) A.6 Specyficzna wiedza i / lub umiejętności auditorów - Zarządzanie bezpieczeństwem transportowym A.7 Specyficzna wiedza i / lub umiejętności auditorów - Zapisy

31 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 Dodatek B (informacyjny) Dodatkowe wskazówki dla auditorów do planowania i przeprowadzania auditów B.1 Zastosowanie metod auditowania np. na miejscu, na odległość rodzaj oddziaływania komunikowania się B.2 Źródła informacji B.3 Przeprowadzenie badania dokumentacji B.4 Przygotowanie dokumentów roboczych na audit B.5 Pobieranie próbek i procedury prób losowych B.6 Wskazówki do postępowania na miejscu auditu i obserwacje B.7 Przeprowadzenie wywiadu B.8 Postępowanie z ustaleniami z auditu

32 Wykaz systemów z wymaganiami auditów np. Ṡtandard Nazwa Wymaganie PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) PN-EN 9100:2005 PN-EN 9101:2010 (BS EN 9101:2011) PN-EN ISO 10012:2004 (ISO 1012:2003) PN-ISO/IEC 12207:2007 PN-EN 12798:2010 PN-EN ISO 13485:2005 (ISO 13485:2003) Systemy zarządzania jakością. Wymagania Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy zarządzania jakością. Wymagania (na podstawie ISO 9001:2000) Systemy zarządzania jakością. Lotnictwo i kosmonautyka.ocena Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego Technika informatyczna. Procesy cyklu życia oprogramowania Transportowy system jakości. Transport drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy. Wymagania systemu jakości, uzupełniające EN ISO 9001 w zakresie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Szczególne wymagania dotyczące stosowania ISO 9001 pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt.8.2.2

33 Wykaz systemów z wymaganiami auditów PN-EN 13980:2004 (EN 13890:2002) PN-EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2005) PN-EN :2007 ISO 15161:2009 prpn - pren 15224:2011 (Pr EN 15224:2011) PN-EN ISO 15189:2008 ISO/IEC 15288:2008 Przestrzenie zagrożone wybuchem Zastosowanie systemów jakości System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych Wytyczne stosowania ISO9001 w przemyśle żywnościowymi napojów Usługi sektora ochrony zdrowia. Systemy zarządzania jakością. Wymagania oparte na ISO 9001:2008 Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji System i technika informatyczna. System życia cyklu procesu. pkt pkt pkt pkt.4.14 pkt EN 16001:2009 (ISO/DRAFT 50001:2011) System zarządzania energią. Wymagania i wytyczne do stosowania pkt (pkt.4.6.3)

34 Wykaz systemów z wymaganiami auditów ISO/TS 16949:2009 PN-EN ISO/IEC 17021:2011 PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 PN -N :2004 (OHSAS 18001:2007) PN-N-19001:2006 PN-ISO/IEC ,2: 2005 (ISO/IEC :2011 ISO/DIS 20121:2011 (BS 8901) Systemy zarządzania jakością. Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym Ocena zgodności. Wymagania dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Wewnętrzny System Kontroli (WSK) Wymagania Technika informatyczna - Zarządzanie usługami Część 1: Specyfikacja Część 2: Reguły postępowania System zrównoważonego rozwoju. Wymagania i wytyczne do stosowania pkt pkt pkt.4.14 pkt pkt.9

35 Wykaz systemów z wymaganiami auditów PN-EN ISO 22000:2006 (ISO 22000:2005) ISO 22301:2011 (BS ) ISO 22716:2008 PN-ISO/IEC 27001:2007 (ISO/IEC 27001:2005) ISO/PAS 28001:2006 (ISO/PAS 28003) ISO 29990:2010 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego Społeczne bezpieczeństwo. System zarządzania ciągłością działania. Wymagania Kosmetyki- Dobra praktyka produkcyjna GMP- Wytyczne Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania Systemy zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw. Wymagania dla auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw Usługi nauczania dotyczące kształcenia i dokształcania. Zasadnicze wymagania dla usługodawców pkt pkt.16 pkt.6 pkt.4.9

36 Wykaz systemów z wymaganiami auditów c.d. ISO/IEC FDIS 26511:2011 ISO/ FDIS 30301:2011 ISO/DIS 39001:2011 Inżynieria oprogramowania. Wymagania zarządzania i dokumentowania Informacja i dokumentacja. System zarządzania zapisami. Wymagania Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wymagania i wytyczne do stosowania pkt.9.2 pkt.9

37 Istotne wymagania z ISO/IEC :2011 dotyczące kompetencji auditorów Dodatek A (normatywny) Wymagana wiedza i umiejętności (wyciąg) Wiedza o praktycznym kierowaniu przedsiębiorstwem Wiedza o podstawach auditowania, praktyce auditowania, technice auditowania Wiedza o specyficznych normach systemu zarządzania i dokumentach normatywnych Wiedza o procesach jednostki certyfikującej Wiedza o polu )obszarze ) interesów klienta Wiedza o wyrobie, procesach i organizacji klienta Językowe umiejętności komunikowania się na wszystkich poziomach wewnątrz organizacji Umiejętności notowania zapisów i sporządzania raportów Umiejętności prezentacji Umiejętności prowadzenia wywiadu Umiejętności zarządzania (kierowania) auditem

38 ISO/IEC 17021:2011 PN-EN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011) Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania (org.) Początkowo z 2009 nowelizacja normy miała mieć rozszerzenie poprzez część 2 - ISO/IEC DIS :2009. Wymagania do trzeciej strony auditu certyfikującego systemy zarządzania. W końcu zrezygnowano z wydania tej części i pojawiło się nowe wydanie tej normy z W stosunku do normy PN-EN ISO /IEC 17021:2007 uzupełniono o dodatkowe wymagania w nawiązaniu do auditu procesu i ustalono kompetencje. Podano zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności auditowania i certyfikacji systemów zarządzania oraz zasady i wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.

39 Dodatek A normatywny Dodatek B Informacyjny Dodatek C Informacyjny Dodatek D Informacyjny Dodatek E Informacyjny Dodatek F Informacyjny Porównanie zawartości normy PN-EN ISO 17021:2007 i PN-EN ISO 17021: Wymagana wiedza i umiejętności ---- Możliwe metody oceny ---- Przykład przebiegu postępowania przy ustalaniu kompetencji i utrzymaniu kompetencji ---- Oczekiwane personalne sposoby zachowania ---- Proces auditowania i certyfikacji przez trzecią stronę ---- Rozważania dot. programu auditu, obszaru auditu i dot. planu auditu

40 Spojrzenie na najważniejsze zmiany w ISO/FDIS 19011:2011 Ogólne zmiany : 1. help boxes (pomocnicze ramki ) zostały usunięte, albo poprzez skreślenie albo poprzez wprowadzenie do tekstu. 2. Są opracowane nowe definicje. 3. Nie podano żadnych normatywnych referencji tylko wskazówki literatury 4. Rozdziały 5 i 6 zostały przepracowane 5. Rozdział 7 został przepracowany, wymagania dotyczące wiedzy (dla SZJ i SZŚ) zostały podane jako przykłady w informacyjnym załączniku A 6. Informacyjny załącznik B dostarcza dodatkowych wskazówek dla auditorów dotyczących planowania i przeprowadzenia auditu 7. Pierwotnie zaplanowany załącznik B (w projekcie z 2010) ze szczegółowymi przykładami kompetencji zespołu auditorskiego został skreślony i jest dostępny na home page ISO jako materiał informacyjny oraz znalazł się w załączniku C normy ISO/IEC 17021:2011.

41 Dziękuję za uwagę i wyrozumiałość

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska

Konferencja Cukrownicza Katarzyna Mokrosińska Konferencja Cukrownicza 22-23.06.2010 Weryfikacja SZJ / HACCP Różne aspekty auditów wewnętrznych 2 Systemy zarządzania Utrzymywanie i rozwój systemów zarządzania w firmach, wymaga ich systematycznej weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym)

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 13 PROGRAM CERTYFIKACJI TP (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym w procesie pralniczym) im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (System zarządzania bezpieczeństwem mikrobiologicznym ) Zatwierdził Dyrektor CCJ Witold Pokora w dniu 14.01.2016 r. EDYCJA 01 EGZ. NR 01 WYDZIAŁ LOGISTYKI Strona / Stron 1 /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017

KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 KOLEJ NA BIZNES 2017 PRZEJŚCIE Z IRIS Rev.2.1 NA ISO/TS 22163:2017 1 10 LAT IRIS PODSTAWOWE FAKTY Wydany w maju 2006 Opublikowano 3 wersje i sprzedano 7 300 podręczników Zakupiono

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg

Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Audity w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Ożarów Mazowiecki, 15 listopada 2016 roku Audity WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania ISO 9000

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń lipiec grudzień 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu Standardy systemów zarządzania w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Kod przedmiotu Standardy systemów zarządzania w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Standardy systemów zarządzania w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma i tryb prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r.

Harmonogram szkoleń. styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. Harmonogram szkoleń styczeń czerwiec 2016 r. 2016 r. O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz doradztwie

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA 2012 ROK HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH NA ROK SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001 (SZJ) SZJ-00 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 8 4 8 1 550 BZ SZJ-01 SZJ-02 PEŁNOMOCNIK DS. SZJ SZJ-03 MENEDśER JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Klienci Certyfikacji SGS Polska Nowi Klienci Szkolenia różne 1. EN 15838 wymagania normy jakościowej dla branży call center. 05.02.2016 2. GDP Dobre Patryki Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH DODATKOWA OFERTA WAKACYJNA 1. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 z uwzględnieniem NOWYCH WYMAGAŃ NORMY ISO/DIS 9001:2015. 2. Auditor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności HACCP. Powyższe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH TEMAT SZKOLENIA TERMIN KOSZT NETTO Szkolenia różne 1. Lean Six Sigma Green Belt. (Szkolenie 10 dniowe, w czterech sesjach) Nowość! 22-23.10.2015 04-06.11.2015 25-27.11.2015 10-11.12.2015 4 900 PLN 2. GDP

Bardziej szczegółowo