SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Transkrypt

1 Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie Liberalizacja gospodarki krajowej, przejawiająca się w otwarciu na gospodarkę światową prowadzącą do ujednolicenia rynków, produktów, systemów zarządzania, stwarza podstawy do stosowania i rozpowszechniania znanych oraz do wprowadzania innowacyjnych metod i technik w zarządzaniu jakością. Strategie stosowane w sposób globalny sprzyjają wzrostowi przedsiębiorstw jak również aktywnie oddziaływają na uczestników wspólnego rynku, nie zawsze jednak określając innym drogę i kierunki dalszego rozwoju. Nowoczesne przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji procesów wewnętrznych i zewnętrznych, nastawione są na zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych. Zadowolenie klienta wewnętrznego i zewnętrznego stanowi podstawowe narządzie podwyższenia i ustabilizowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wzrostu konkurencyjności i wymagań jakościowych oferowanych produktów. Wprowadzenie SZJ (System Zarządzania Jakością) w przedsiębiorstwie polega na wdrożeniu i doskonaleniu systemów jakości. Jednym z podstawowych systemów są normy ISO serii 9000, ich sens polega na tym by wywołać u klienta upragnione przekonanie, że oczekiwana przez niego jakość usługi bądź wyrobu będzie rzeczywiście osiągnięta i dostarczona. W celu powstania takich relacji konieczne jest zarządzanie jakością rozumiane jako suma czynności i zadań między sobą powiązanych. Wdrożenie systemów z serii ISO 9000 umożliwia uporządkowanie, sformalizowanie metod zarządzania firmą, określa system zarządzania jakością i standaryzację realizowanych tam procesów (Grudzewski, Hejduk, 2004, s.27). Kształtuje się to przez podejście top-down, czyli wychodzące od kierownictwa przedsiębiorstwa, polegające na przyswojeniu zasad i wartości, które mogą być efektem wdrożenia systemu zarządzania jakością i powinny być właściwie interpretowane i przyswajane przez pozostałych pracowników (Provetti, 2006, s.13). Następnym krokiem jest stałe aktualizowanie posiadanych informacji i ciągłe doskonalenie procesów, by ciągle dążyć do ich poprawy. Decyzje o wdrożeniu normy ISO z serii 9000 w przedsiębiorstwie nie zawsze poparte jest rzeczywistą potrzebą, lecz często wymogiem stawianym przez kontrahentów, co w rezultacie może prowadzić do złej interpretacji wdrożonego systemu oraz brakiem zakładanych rezultatów. Wdrożenie systemu nie zawsze poparte jest jego znajomością. Posiadanie wiedzy o samej normie, jej wadach i zaletach stosowania oraz wynikające z doświadczeń innych przedsiębiorstw, które wcześniej podjęły się procesu certyfikacji, dają przybliżony obraz przyszłych zmian i certyfikacji. Dlatego często powstaje problem nadmiernych oczekiwań w stosunku do systemu i procesu jego certyfikacji. Sama certyfikacja może przyczynić się do lepszego działania przedsiębiorstwa w wielu aspektach, jednakże nie jest panaceum na wszystko. Normy wytyczne i raporty techniczne tworzące rodzinę ISO 9000 wymienione w ta-

2 Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie 69 beli nr 1 Rodzina norm ISO 9000 powinno się stosować w sposób zintegrowany. Podczas wdrażania systemu sugeruje się zastosowanie w pierwszej kolejności normy ISO 9000:2000, następnie ISO 9001:2000. W celu zwiększenia skuteczności wdrażania systemu zarządzania jakością można wdrożyć kolejne systemy. Tabela 1. Rodzina norm ISO 9000 Normy i wytyczne ISO 9000:2000 System zarządzania jakością podstawy i terminologia ISO 9001:2000 System zarządzania jakością wymagania. ISO 9004:2000 System zarządzania jakością przewodnik. ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością, i/lub systemów zarządzania środowiskowego. ISO 10005:1995 Zarządzania jakością wytyczne dotyczące planów jakości. ISO 10006:1997 Wytyczne dotyczące jakości w zarządzaniu przedsięwzięciem. ISO 10007:1995 Zarządzania jakością wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. ISO/DIS Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego Cześć 1: System potwierdzenia metrologicznego wyposażenia pomiarowego. ISO :1997 Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego Cześć 2:Wytyczne do sterowania procesami pomiarowymi. ISO 10013:1995 Wytyczne do opracowania ksiąg jakości. ISO/TR 10014:1998 Wytyczne do zarządza- Cel Jest punktem wyjściowym do prawidłowego pojmowania i rozumienia norm, definiuje podstawowe terminy stosowane w rodzinie norm ISO 9000, które są niezbędne do zrozumienia ich podczas stosowania norm. Norma ta posiada charakter wymagań, stosowana do oceny zdolności spełnienia oczekiwań i zadowolenia klienta oraz dotyczy spełnienia wymagań mających zastosowanie przepisów. Jest to jedyna norma z rodziny ISO 9000, która podlega certyfikacji przez trzecią stronę. W normie tej znajdują się wytyczne, w której są podane wskazówki dotyczące ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością z korzyścią dla wszystkich stron biorących udział przez utrzymanie stałego zadowolenia klienta. Określone zostały wytyczne do weryfikowania zdolności systemu osiągnięcia określonych celów dotyczących jakości. Norma ta stosowana może być do auditowania dostawców jak i również do celów wewnętrznych. W normie tej zawarte zostały wytyczne pomocne w przygotowaniu, przeglądzie, akceptacji i nowelizacji planów jakości. Wytyczne stanowiące pomoc w zapewnieniu jakości procesów i wyrobów przedsięwzięcia. W normie tej podane są wytyczne do zapewnienia, ze wyrób złożony ciągle funkcjonuje, podczas gdy zmianie ulegają jego indywidualne elementy. Podane są wytyczne dotyczące głównych cech systemu wzorcowania w celu zapewnienia, że wykonywane pomiary są zgodne z zamierzoną dokładnością. Określone zostały uzupełniające wytyczne dotyczące statystycznego sterowania procesem, o ile jest to zgodne i odpowiednie do celów określonych w części 1. (ISO :1997) Określone są wytyczne dotyczące opracowania i utrzymania ksiąg jakości, dostosowanych do specyficznych potrzeb. Podane są wytyczne dotyczące uzyskania ko-

3 70 Józef Frąś, Marek Siwkowski nia efektami ekonomicznymi jakości. ISO 10015:1999 Wytyczne dotyczące szkolenia. ISO/TS 16949:1999 System jakości Dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego Szczególne wymagania dotyczące ISO 9001:1994. rzyści ekonomicznych z zastosowania systemu zarządzania jakości. Podane zostały wytyczne dotyczące opracowania, wdrożenia, utrzymania oraz doskonalenia strategii i systemów szkolenia, które mają wpływ na jakość oferowanych wyrobów. Specyficzne wytyczne sektorowe dotyczące zastosowania ISO 9001 w przemyśle motoryzacyjnym. Źródło: opracowanie własne (Polski Komitet Normalizacyjny, 2001) W celu utrzymywania skuteczności norm ISO serii 9000 dokonywany jest okresowy przegląd norm, podczas którego wykorzystuje się nowe osiągnięcia w dziedzinie zarządzania jakością jak również informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników. ISO/TC 176, w skład którego wchodzą eksperci pochodzący z przedsiębiorstw i innych organizacji z całego świata, monitoruje stosowanie norm w celu określenia w jaki sposób można je poprawić. Podstawowym zadaniem Komitetu TC 176 jest promowanie stosowania standardów zarządzania jakością przez organizacje na całym świecie, a w konsekwencji polepszenie produktywności i podniesienie satysfakcji klientów z dostarczanych dób czy też usług (Zimmerman, 2006, s.18) Wymagania ogólne standardu ISO 9001:2000 Proces wprowadzenia zmian polega na stworzeniu takiej wizji organizacji, w której poza efektami ekonomicznymi zostanie nakreślona droga dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wizja powinna określać te cele organizacji, które dana jednostka gospodarcza zamierza osiągnąć w przyszłości bu uzyskać renomę i przewagę rynkową. Zapewnienie jakości produktu czy usługi dla klienta bez dodatkowych kosztów wiąże się z nowymi zmianami i z nowymi wyzwaniami. Przedsiębiorstwa stosują szereg różnych metod i technik w celu pozyskania klienta często zapominają o podstawowej metodzie, jaką jest jakość. Względy ekonomiczne są w wielu przypadkach ważniejsze od jakości produktu i reputacji niż zdobyta renoma czy też marka przez lata istnienia firmy (Greber, 2006, s. 6). Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest jednym z wymogów obecnego rynku, lecz nie zawsze w organizacji, która poddaje się procesom certyfikacji znana jest dokładnie wdrażana metoda czy też norma. Brak identyfikacji danej normy, metody powoduje dodatkowe koszty oraz zwiększa zaangażowanie osób biorących udział w przedsięwzięciu certyfikacji. W wielu przypadkach zniechęceni inwestorzy postrzegają wprowadzany system jako wmuszony, zamiast wynikający z ich wewnętrznej potrzeby integracji i harmonizacji z otoczeniem. Wprowadzenie i jednolitość systemów zarządzania jakością określa niezbędne minimum wymagań dla systemu zarządzania przedsiębiorstwem w celu zapewnienia pożądanej jakości w stosunku do żądanej ceny. Proces certyfikacji ma na celu standaryzację i harmonizację wymagań dotyczących jakości w skali ogólnoświatowej. Międzynarodowa norma ISO 9001:2000 przedstawia wymagania względem systemu zarządzania jakością, której stosowanie służy danej organizacji do pokazania zdolności zapewnienia oczekiwań klienta, zdolność ta może być oceniana przez wewnętrzne i zewnętrzne grupy społeczne. Jest to uniwersalna norma, która niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa, gałęzi przemysłu czy też specjalnych sektorów gospodarczych, może być wdrożona oraz stosowana. Wymagania względem systemu zarządzania jakością, które zostały ustanowione w tej normie, uzupełniają specyficzne wymagania techniczne dla produktów i usług w celu uzy-

4 Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie 71 skania jednolitości systemów zarządzania jakością. Organizacje nie są zmuszone do stosowania swojego systemu zarządzania jakością, ani do pisania dokumentacji według struktury międzynarodowej normy. Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zostać dostosowana do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Na rysunku nr 1 przedstawiony został proces wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie oparty o normy ISO 9000, ukazując tym samym jego prostotę podczas wdrażania. Rysunek 1. Proces wdrożenia systemu jakości opartego o normy ISO 9000 Etap I Szkolenie w celu poznania norm serii ISO 9000:2000 następnie Wybierana zostaje odpowiednia norma aby później Etapie I Stosując audyt wstępny określić wymagania projektu Etap III Następuje rozwój projektu, opracowanie procedur, audyt wewnętrzny na podstawie których Określany zostaje plan ich pracy i I w ten sposób Organizowane zostają zespoły w celu Opracowanie księgi jakości następnie Należy zweryfikować i zatwierdzić księgę jakości i pozostałą dokumentacje i w ten sposób Dokumentacje i księgę jakości zachować do czasu Audytu certyfikacyjnego Źródło: opracowanie własne (M. Bednarek, 2002) W procesie tworzenia nowelizacji ISO 9001:2000 system ten został skonstruowany tak by tworzył jedną z dwóch części systemu zarządzania jakością. Drugą połowę stanowi norma ISO 9004:2000 o nazwie Systemy zarządzania jakością przewodnik, w której udostępniona jest idea przewodnika i kierunki rozwoju kompleksowego systemu zarządzania jakością dla optymalizacji przedsiębiorstwa, które wychodzą poza uwarunkowania norm ISO 9001:2000. Normy te powstały z myślą wspólnego korzystania z nich, ale również mogą być stosowane oddzielnie. Norma ISO 9001:2000 koncentruje się na czterech głównych elementach, które zostały przedstawione na rysunku nr 1 (Frąś, Gołębiewski, Bielawa, 2006, s. 38) i dotyczą: odpowiedzialności kierownictwa, zarządzania zasobami, realizacji produktu,

5 72 Józef Frąś, Marek Siwkowski pomiaru, analizy i doskonalenia. Rysunek 2. Model systemu zarządzania jakością CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Klienci Odpowiedzialność kierownictwa Klienci Realizacja procesów Pomiar, analiza i doskonalenie Produkcja Zarządzanie zasobami Wymagania Zadowolenie Przepływ procesu Przepływ informacji Źródło: opracowanie własne (Frąś, Gołębiewski, Bielawa, 2006) Międzynarodowa norma ISO 9001:2000 składa się z 8 punktów, jednakże w celu wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie należy spełnić wymagania zawarte od punktu 4, ponieważ w punktach 1-3 określono zakres stosowania normy (Konarzewska-Gubała, 2003, s. 341). Struktura normy ISO 9001:2000 od punktu 4-tego przedstawiona została poniżej i przedstawia sfery dostosowawcze dla danej jednostki organizacyjnej (Urbaniak, 2004, s. 102). 4. System zarządzania jakością 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Nastawienie na klienta 5.3. Polityka jakości 5.4. Planowanie 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zaopatrywanie w zasoby

6 Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. Realizacja wyrobu 7.1. Planowanie realizacji wyrobu 7.2. Procesy związane z klientem 7.3. Projektowanie i prace rozwojowe 7.4. Zakupy 7.5. Produkcja i dostarczanie usługi 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne 8.2. Pomiary i monitorowanie 8.3. Nadzór nad wyborem niezgodnym 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie Spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 w jej obszarach System zarządzania jakością każda organizacja, która zamierza uzyskać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 podczas wdrażania tego systemu powinna dostosować się do wytycznych zawartych w jej punktach (obszarach). Wdrożenie i wykorzystanie w pełni możliwości, jakie daje norma ISO 9001:2000 w jej obszarach jest niezmiernie ważne do usystematyzowania działań, określenia zakresu kompetencji oraz analizy i pomiarów poczynionych działań jak również w celu oszacowania wielkości korzyści uzyskanych z posiadania systemu zarządzania jakością. Ogólne wymagania normy ISO 9001:2000 wynikają bezpośrednio z podejścia procesowego, w związku z tym kierownictwo organizacji powinno ustalić konieczne procesy w systemie zarządzania jakością, określić relacje i powiązania między procesami organizacji, wyznaczyć metody i kryteria nadzorowania procesów, zapewnić zasoby oraz monitorować, mierzyć i wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia planowanych wyników i działania doskonalące procesy (Sokołowicz, Srzednicki, 2004, s. 33). Wymagania dotyczące dokumentacji normy ISO 9001:2000 muszą zawierać: Politykę jakości i jej cele. Księgę Jakości. Udokumentowane procedury. Dokumenty niezbędne w organizacji do zapewnienia planowania, oraz przebiegu i nadzorowania procesów. Zapisy. Dokumentacja systemu powinna zapewnić jednoznaczność i jednorodność w zakresie podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, należy także określić warunki podejmowania kluczowych decyzji. Integralność obowiązującego systemu musi być rozumiana jako spójność między procedurami. Odpowiedzialność kierownictwa odpowiedzialność kierownictwa wyrażona w punkcie 5-tym struktury normy ISO 9001:2000 zobowiązuje organy organizacji do zaangażowania w ustanowienie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Orientacja na klienta jest integralną częścią składową zadań kierownictwa organizacji, wyrażona w odpowiednich decyzjach i działaniach. Każda jednostka musi ustalić i posiadać wiedzę na temat żądań i potrzeb obecnych i przyszłych klientów oraz na tej podstawie zwiększać zaufanie odbiorcy usługi czy też wytwarzanego produktu na poziomie deklarowanej jakości.

7 74 Józef Frąś, Marek Siwkowski Podczas ustalania polityki jakościowej przedsiębiorstwa, szczególnie należy dbać o dostosowanie się do potrzeb klienta, muszą zostać dokonane zapisy zobowiązujące do spełnienia tej normy i stałego polepszania wszystkich struktur organizacji. Polityka ta powinna posiadać jasno określone ramy oraz kryteria kontroli organizacji, zadaniem jej jest bycie powszechną i zrozumiałą przez wszystkich jej uczestników przy ciągłym badaniu jej przydatności i efektywności. Planowanie potrzebne jest do określenia i osiągnięcia celów jakości przy równoczesnej zgodności z innymi wymaganiami względem systemu zarządzania jakością. Ważnym zadaniem jest ustalenie celów dla poszczególnych szczebli organizacji przy zachowaniu zasady, że każde działanie musi być mierzalne. Wszelkie planowane cele i ich zmiany muszą być dokładnie zintegrowane z systemem zarządzania jakością z powodu uniknięcia zakłóceń między procesami. Podczas wdrażania wszelkich zmian należy dokładnie przeanalizować wpływ danej modyfikacji na funkcjonowanie jej w systemie zarządzania jakością. Norma ISO 9001:2000 wymaga od kierownictwa zapewnienia o znajomości odpowiedzialności, uprawnień i komunikacji. Określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień odbywa się w trakcie ustalania przebiegu procesów i procedur. W małych i średnich przedsiębiorstwach zakres odpowiedzialności, uprawnień oraz zależności między jednostkami organizacji można zamieścić w księdze jakości. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień i odpowiedzialności ustalonych w związku z realizacją poszczególnych procesów powinny zostać zawarte w przedmiotowych procedurach i instrukcjach. W trakcie projektowania i tworzenia systemu zarządzania jakością ważne jest ustalenie zasad komunikacji wewnętrznej. Stworzenie odpowiedniej komunikacji spowoduje przekazywanie rzetelnych i potrzebnych informacji bez potrzeby jej dodatkowej weryfikacji pod względem zgodności. Najwyższe organy organizacji mają za zadanie przeprowadzać w cyklicznych odstępach czasowych przegląd zarządzania jakością w celu zweryfikowania przydatności i skuteczności systemu. W związku z tym pełnomocnik ds. Systemu Jakości powinien przygotować dane do przeglądu dotyczące wyników audytów, informacji od klientów (pochwały i skargi), funkcjonowania procesów oraz zgodności wyrobu, stan działań korygujących i zapobiegawczych oraz realizacja postępowania po wcześniejszych przeglądach systemu. Wyniki oceny muszą zawierać charakterystykę jego aktualnego stanu w odniesieniu do skuteczności zarządzania, polityki jakości i jej celów, powinny przedstawiać potrzeby audytu systemu, produktu czy procesu, jak również w celu zabezpieczenia środków. Zarządzanie zasobami organizacja musi ustalić i przygotować środki w celu ciągłego polepszania procesów. Norma wymaga kompetentnego i fachowego personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Ważne jest utrzymanie personelu na wysokim poziomie wiedzy poprzez ciągłe podnoszenie ich wiedzy i wykształcenia. Ustala się potrzeby w zakresie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji na podstawie przeprowadzanych egzaminów, ankiet jak i obserwacji. Działania, które służą do badania poziomu posiadanej wiedzy określają rodzaje i ilości potrzebnych szkoleń oraz wskazują mocne i słabe strony personelu. Infrastruktura i środowisko pracy musi być ustalone przez organizację w taki sposób by osiągnięcie wymaganego poziomu jakości wyrobu zostało w pełni spełnione. Realizacja wyrobu każda organizacja powinna zaplanować i opracować niezbędne procesy do realizacji wyrobu. Przebieg i działanie tych procesów muszą zostać ustalone, zaplanowane i kontrolowane w celu sprawdzenia ich efektywnej pracy. Wymagania związane z planowaniem i realizacją wyrobu dotyczą określenia celów dotyczących jakości i wymagań, należy dokonać określenia potrzeb i zasobów dla danego wyrobu, należy poczynić także działania w zakresie pomiarów, kontroli i monitorowania wyrobów zgodnie z ustalonymi kryteriami. Na podstawie normy klient wymusza na organizacji spełnienie jego oczekiwań, w tym celu organizacja musi określić:

8 Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie 75 wymagania wyspecyfikowane przez klienta, w tym działania dotyczące dostaw i działań po dostawie, wymagania niewyspecyfikowane przez klienta, ale niezbędne do ustalonego lub zamierzonego zastosowania wyrobu, w przypadku gdy zastosowanie to jest znane, wymagań dotyczących regulacji prawnych danego wyrobu, wszelkie dodatkowe działanie ustalone w organizacji. Ważne jest, by w celu spełnienia wymagań klienta przeprowadzić przegląd dotyczący wymagań wyrobu. Przegląd taki musi zostać przeprowadzony przed dostarczeniem wyrobu do klienta, a w szczególności przed przedstawieniem oferty, czy też przed zawarciem samej umowy. Działania takie przeprowadza się w celu określenia wymagań klienta dotyczących wyrobu, w celu rozwiązania wątpliwości pomiędzy wymaganiami klienta a wcześniejszymi ustaleniami, jak również dla sprawdzenia zdolności organizacji do spełnienia oczekiwań klienta. Projektowanie i rozwój wyrobu wymaga podziału na odpowiednie etapy jego realizacji, jak również monitorowania i weryfikacji zgodności wyrobu, należy także określić zakres odpowiedzialności i uprawnienia dotyczące działań projektowania i rozwoju. Wszelkie zmiany dotyczące projektowania i rozwoju powinny zostać udokumentowane w celu ich weryfikacji, zatwierdzenia i wdrożenia lub jego całkowitego wycofania. Każdy produkt na wejściu do organizacji powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez daną jednostkę. Konieczne jest dokonanie oceny wyrobu oraz dostawcy w celu określenia możliwości otrzymania wyrobu zgodnego z wymogami technicznymi i prawnymi oraz w odpowiednim czasie i miejscu. Informacje dotyczące zakupów powinny jednoznacznie określać wyrób i jego wymagania związane z zatwierdzeniem kupowanego wyrobu. Dokumenty dotyczące dostaw muszą zawierać informacje, które dokładnie opisują zamówione produkty lub usługi, dokumenty te powinny określać: wymagania w odniesieniu do dopuszczenia na rynek, przydatności produktów, metod, procesów, wyposażenia i personelu, wszystkie wymagania względem systemu zarządzania jakością (Bartz, 2003, s. 41). Organizacja musi sprawdzić i potwierdzić przed wprowadzeniem na rynek dokumenty dostawcy co do ich przydatności. Celem produkcji jest dostarczenie usługi zgodnej z procedurami oraz z wymaganiami klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno ustalić odpowiednie warunki do kierowania działalnością produkcyjną i pracami konserwacyjnymi. Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe ma możliwość znakowania produktów, usługi o ile naczelne kierownictwo uzna to za stosowne działanie. Od każdej organizacji wymaga się zapewnienia, że podczas obróbki, pakowania i wysyłki produktu nie zmieni on zgodności z wymogami. Jednostka organizacyjna powinna określić te produkty i usługi, których sprawdzenie zgodności będzie niemożliwe. Dotyczy to wszystkich produktów i usług, których wady mogą być widoczne dopiero po ich użyciu lub wyświadczeniu usługi. Procesy te powinny wcześniej zostać zatwierdzone pod względem ich przydatności i efektywności. Pomiary, analiza i doskonalenie organizacja odpowiedzialna jest za wprowadzenie procesów do kontroli, analizy w celu polepszenia wytwarzanych produktów, usługi oraz w celu pokazania klientowi zgodność produktu z określonymi wymogami. Każda organizacja musi stosować odpowiednie instrumenty kontroli i nadzoru, które są wykorzystywane do przedstawienia zgodności produktów. W celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz oceny jego skuteczności, należy określić, zbierać i analizować odpowiednie dane. Analiza wniosków powinna udzielić informacji w zakresie zadowolenia klienta, oceny zgodności wyrobu, właściwości i trendów realizowanych procesów i wyrobów oraz powinna udzielić informacji o dostawcach. Należy określać działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobieżenia ich wystąpieniu, działania powinny

9 76 Józef Frąś, Marek Siwkowski być dostosowane do skutków niezgodności. Norma ISO 9000 jak wstęp do TQM TQM Kompleksowe Zarządzanie Jakością ma na celu zapewnienie organizacji długotrwałego sukcesu przez osiągniecie zadowolenia klienta oraz przynoszenie korzyści członkom organizacji i społeczeństwu (Steinbeck, 1998, s. 13). Każda organizacja posiada jakiś system zarządzania jakością, mając na celu wytworzenie produktu całkowicie zgodnego z określonymi wymogami. Zadaniem jest, aby spełnić wymagania organizacji co do jakości produktu czy usługi pod względem jakości ze strony klienta. Metoda TQM ma na celu osiągnięcie stanu, w którym wykorzystanie posiadanych zasobów będzie optymalne. System ten ma również na celu poprawę konkurencyjności poprzez planowanie, organizowanie i zrozumienie wszystkich działań i zaangażowanie wszystkich członków organizacji na każdym poziomie. Istota tego systemu polega na ciągłym doskonaleniu procesów, stałej poprawie i angażowaniu w te działania wszystkich członków organizacji, dzięki temu wytwarza się nowa kultura organizacyjna, która ma ogromny wpływ na relacje wewnętrzne w organizacji, co z kolei oddziałuje na kształtowanie się organizacji i jej wizerunku w istniejącym już otoczeniu. Sposobem do stosowania Kompleksowego Zarządzania Jakością jest wdrożenie systemu zarządzania jakością, jakim jest ISO serii 9000, ponieważ różnica zawarta między założeniami serii ISO 9000 a TQM jest niewielka i polega na tym, że ISO zmierza do usystematyzowania i usprawnienia pracy podmiotów, natomiast TQM wychodzi ponad ich wymagania i rozciąga się na obszar uwarunkowań pożądanych zachowań ludzi pracy (Bartz, 2003, s. 73). Do najważniejszych zasad TQM zaliczyć należy: orientacja nastawiona na klienta sukces organizacji zależy od zrozumienia i zaspokojenia potrzeb bieżących i przyszłych oraz oczekiwań klienta, przywództwo umiejętność wyrażania wizji, wpływania na innych w celu jej urzeczywistnienia, inspirowania do pracy zespołowej z szerokimi zdolnościami komunikowania się. Poprzez tworzenie wspólnej wizji określa się cele i kierunki dalszego rozwoju organizacji angażując wszystkich członków organizacji, zaangażowanie personelu potencjał ludzki organizacji jako ukierunkowany na systematyczną poprawę efektów pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału. Prawidłowa rekrutacja pracowników, szkolenia, rozwijanie ich kompetencji powinno gwarantować, że organizacja będzie w stanie sprostać oczekiwaniom stałego jej rozwoju, podejście procesowe postrzeganie działań i zasobów jako procesu odpowiednio zarządzanego. Proces działania organizacji inicjowany jest poprzez każdego jej klienta, systemowe podejście do zarządzania umiejętność postrzegania procesów jako współzależnych elementów oddziaływujących na siebie w ramach wspólnego systemu, ciągłe doskonalenie określanie nowych, ambitnych celów, ich osiąganie i przechodzenie na wyższy poziom, podejmowanie decyzji na podstawie faktów efektywne działania na podstawie określonych informacji, danych oraz poddawania ich logicznej analizie, więzi z dostawcami zdolność i wartość organizacji powiązanych między sobą w łańcuchu jakości. Wprowadzenie TQM wywołuje zmiany w przebiegu wszystkich procesów organizacji, które dotyczą każdego jej członka. Ważnym działaniem jest przedstawienie wszystkich cząstkowych relacji w organizacji jako całości. Przy wdrażaniu tego systemu niezbędna jest wytrwałość i silna wola naczelnego kierownictwa jako spadkobierców przyszłych sukcesów.

10 BIBLIOGRAFIA: Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie Bartz B., (2003), Międzynarodowa certyfikacja jakości usług, WWZPcz, Częstochowa. 2. Bednarek M., (2002), Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania, WSHE, Łódź 3. Frąś J., Gołębiewski M., Bielawa A., (2006), Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 4. Greber T., (2006), Mercedes próbuje odzyskać jakość, Zarządzanie Jakością, nr Grudzewski W.M., Hejduk I.K., (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 6. Konarzewska-Gubała E., (2003), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. 7. Provetti C., (2006), Certyfikacja jako szansa rozwoju, Zarządzanie Jakością, nr Sokołowicz W., Srzednicki A., (2004), ISO system zarządzania jakością, C.H. Beck, Warszawa. 9. Steinbeck H. H., (1998), TQM, Wydawnictwo A.W. Placet, Warszawa. 10. Urbaniak M., (2004), Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 11. Zimmerman D., (2006), Standaryzacja zarządzania jakością, Zarządzanie Jakością, nr 2.

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE

System Zarządzania Jakością kalibracja POUFNE System Zarządzania Jakością kalibracja wersja robocza ISO 9001 POUFNE Tylko do użytku własne w ramach kalibracji auditorów Quality Austria Polska Sp. z o.o. Niniejszy dokument przedstawia wyniki ostatniego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Ocena polityki jakości

Zadanie: Ocena polityki jakości Przedmiot: Zarządzanie Jakością Forma zajęć: Ćwiczenia Blok tematyczny: Polityka jakości Zadanie: polityki jakości. Napisać politykę jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania

Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania Anna Dobrowolska Geneza norm ISO serii 9000 PIERWSZE NORMY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI OPRACOWANO SIĘ W LATACH 50-TYCH W USA 1956 r. norma MIL-Q-9858

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? ISO 9001:2015 ORAZ ISO 14001:2015 REWIZJA NORM CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY? JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? W czasach nieustannych wyzwań natury gospodarczej, technologicznej i środowiskowej, firmy muszą stale

Bardziej szczegółowo