EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI"

Transkrypt

1 EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione w 1987r. W artykule dokonano przegl du ewolucji wymaga zawartych w normie z uwzgl dnieniem planowanej w 2015r du ej nowelizacji. Przedstawiono zało enia do tej nowelizacji. Słowa kluczowe: jako, normy ISO serii 9000, innowacje, audit, doskonalenie 1. Wprowadzenie Mo na przyj tez, e poj cie jako ci oraz d no do jej zapewnienia si ga czasów, kiedy człowiek zdołał wytworzy wi cej dóbr ni był w stanie sam skonsumowa. Patrz c jednak na współczesne metody zapewnienia jako ci okres ten mo na pomin i pocz tek ery jako ci wi za z rozwojem rzemiosła (XIII do XVIIIw.), a nast pnie z rozwojem przemysłu, zainicjowanym w Anglii, w połowie XVIIIw. Ruch ten we wczesnych latach XIXw. Przerodził si w rewolucj przemysłow. Chocia ju w pierwszej połowie XIXw. pojawiaj si towarzystwa techniczne, których celem było zagwarantowanie bezpiecze stwa eksploatacji urz dze technicznych (Bureau Veritas 1828; T V 1848) za pocz tek ery jako ciowej uwa a si przełom XIX i XXw. Przełomowe w zakresie organizacji procesów wytwórczych staj si prace Frederica Taylora. Przyjmuje si, e jego oraz Forda koncepcje zarz dzania produkcj stały si podstaw pó niejszego ruchu znanego jako Lean management [1,2,3]. Wg. Druckera wprowadzenie w przemy le metod Taylora spowodowało w krajach rozwini tych podwojenie wydajno ci rednio co 18 lat [4]. Pierwsze normy dotycz ce jako ci zwi zane s z pracami Waltera Shewarta. Jest ni brytyjska Norma BS 600 A guide to the application of statistical methods to quality and standardization. Jej wydanie w 1936r, jest inspirowane ksi k Shewarta Economic Control of Quality of Manufactured Product wydan w 1931r [5]. Norma ta doczekała si kolejnych wyda ostatnie pochodzi z 2000r. (rysunek 1).

2 308 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 ródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Ewolucja norm jako ciowych U schyłku lat 40-tych XXw. Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych rozpocz ło prace normalizacyjne. Prace te zostały zainicjowane w wyniku problemów logistycznych, jakie pojawiły si w trakcie II wojny wiatowej, zwi zanych z zamienno ci cz ci i jako ci dostaw dla wojska. Celem normalizacji było zapewnienie kompatybilno ci dostarczanych cz ci oraz zapewnienie spełnienia przez dostawców wymaga, w tym jako ciowych. Normy te, znane jako Mil-Std, zyskały du popularno i zostały przyj te do stosowania w wielu krajach równie w NATO. W 1979r. ustanowiono pierwsz cywiln norm jako ciow. Była ni brytyjska norma BS 5750 Specification for design/development, production, installation and servicing. Norma ta opracowana została w oparciu o wymagania zawarte w ameryka skich standardach wojskowych. Stanowiła dla organizacji zestaw celów oraz sposób monitorowania ich realizacji. 2. Pocz tki norm jako ciowych ISO serii Brytyjska norma BS 5750 stała si podstaw pierwszego wydania norm ISO serii 9000 Systemy zapewnienia jako ci. Wymagania. Normy jako ciowe ISO serii 9000 wydane zostały po raz pierwszy w 1987r. [5]. Normy te były opracowane przez powstały przy ISO Komitet techniczny TC 176. Pocz tkowo dotyczyły modeli zapewnienia jako ci, by w 2000r., w wyniku nowelizacji, obj swoim zakresem zarz dzanie jako ci rozumiane jako skoordynowane działania dotycz ce kierowania organizacj i jej nadzorowania w odniesieniu do jako ci. [6]. Normy ISO przegl dane s i aktualizowane w miar potrzeb co 5 lat. Kolejne nowelizacje to wynik takich okresowych przegl dów. W przegl dach uwzgl dniany jest post p techniczno organizacyjny oraz ocena do wiadcze zwi zanych ze stosowaniem norm. Zmiany w kolejnych wydaniach s równie wynikiem pyta interpretacyjnych kierowanych do komitetów technicznych przez u ytkowników. W przypadku norm ISO serii 9000 jest to komitet TC 176. Interpretacja w tpliwo ci ma na celu zmniejszenie dowolno ci we wdra aniu postanowie zawartych w normie. Aktualizowane normy s akceptowane przez członków komitetów technicznych (w przypadku norm ISO serii 9000 jest to komitet techniczny TC 176). Norma jest przyj ta do stosowania w wyniku głosowania krajów członkowskich ISO. Wymagania zawarte w pierwszym wydaniu tych norm z 1987r. narzucały obowi zek budowania bardzo sformalizowanej dokumentacji. Pierwsza nowelizacja została przeprowadzona w 1994r. Była to mała nowelizacja, której celem było uproszczenie wymaganej norm dokumentacji systemowej. Usuni to te w tpliwo ci interpretacyjne, jakie wynikn ły podczas wdra ania SZJ opartych o t norm. Uporz dkowano słownictwo. Kluczowymi zmianami było

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, zast pienie słowa kupuj cy słowem klient, doprecyzowanie wymaga dotycz cych klienta, nadzoru nad sprz tem kontrolno pomiarowym, serwisowania wyrobu oraz wprowadzenie obowi zku stosowania metod statystycznych [5]. Zmianie uległ równie zakres uprawnie i odpowiedzialno ci pełnomocnika ds. systemu jako ci. Konsekwencj wprowadzenia do norm poj cia klient było zapocz tkowanie ewolucji w podej ciu do systemów zapewnienia jako ci. Zacz to postrzega potrzeb identyfikacji potrzeb klienta oraz spełnienia jego wymaga, a nie tylko dostarczania wyrobu spełniaj cego specyfikacje. Kolejne wydanie znowelizowanych norm ISO serii 9000 z 15 grudnia 2000r. zmieniło koncepcj podej cia do systemów jako ciowych. Norma adresowana jest do firm, które chc manifestowa swoj zdolno do ci głego dostarczania wyrobów spełniaj cych wymagania klienta, wymaga maj cych zastosowanie przepisów oraz przez ci głe doskonalenie, zwi ksza zadowolenie klienta. Koncepcja ta jest bliska filozofii TQM. Zapewnienie jako ci, reguluj ce post powanie, stało si obok planowania, sterowania i doskonalenia jako ci elementem SZJ. Norma ISO 9001 zaleca, aby systemy zarz dzania jako ci były oparte o podej cie procesowe i uwzgl dniały koncepcj ci głego doskonalenia [6,7]. 3. Zwi zek wymaga normy ISO 9001:2008 z celami biznesowymi organizacji Zało enia do nowelizacji normy ISO 9001 były przedmiotem dyskusji na spotkaniu grupy roboczej ISO/TC176/IAF ISO 9001 Auditing Practice Group na posiedzeniu, które odbyło si w 2003r. w Sydney w Australii [8]. Przyj to, e elementy SZJ mog by wykorzystywane do analizy danych i wykorzystywane jako cykliczny proces do ich analizy, a nast pnie uwzgl dniane przy wprowadzaniu zmian i inicjatyw. Zapewni one ci głe doskonalenie. Zało enie te podkre la zwi zek z celami strategicznymi organizacji, celami biznesowymi oraz finansowymi. Modele doskonalenia, poza modelem zawartym w normie ISO 9001, mog by oparte o teori Deminga i Jurana, strategiczn kart wyników, czy te wymagania dotycz ce narodowych nagród jako ci [9]. Zwi zek wspomnianych modeli z wymaganiami normy ISO 9001 przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1 Porównanie wymaga w modelach doskonało ci z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001 Narodowe modele doskonało ci Zrównowa ona karta wyników (Balanced Scorecard) ISO 9001:2008 Polityka i strategia Wizja i strategia Polityka jako ci Cele jako ciowe Orientacja na klienta Orientacja na klienta Klient Procesy zwi zane z klientem Zadowolenie klienta Zadowolenie klienta Zarz dzanie zasobami ludzkimi - Zasoby ludzkie Procesy biznesowe Wewn trzne procesy biznesowe Wymagania ogólne SZJ Realizacja wyrobu Wyniki z działalno ci Wyniki finansowe organizacji Nie uwzgl dnione w normie ródło: J. cierski Nowelizacja normy ISO 9001, Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej, Seria Organizacja i Zarz dzanie, artykuł przyj ty do druku w 2010r.

4 310 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 W tym uj ciu skuteczno systemu, w tym SZJ, mierzona jest luk, jaka istnieje mi dzy celami organizacji oraz jej wynikami. Ilustruje to rysunek 2. Luk mi dzy celami organizacyjnymi oraz wynikami organizacji nale y traktowa jako miernik skuteczno ci biznesowej. Cele organizacyjne zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym powinny by analizowane i sta si podstaw do doskonalenia. Mo e on równie sta si podstaw wdra ania w organizacji innowacji (rysunek 3) [10]. Przyj ty w Sydney model zakłada, e w ramach przegl du zarz dzania (wymaganie punktu 5.6 normy ISO 9001) nale y prowadzi analiz z uwzgl dnieniem wyników biznesowych, aby okre li czy system zarz dzania jako ci ma wpływ na wyniki biznesowe lub finansowe organizacji. Analiza danych oraz ich dyskusja prowadzona w ramach przegl du kierownictwa powinna by podstaw do wdro enia działa doskonal cych i rewizji przyj tych celów. O braku mo liwo ci osi gni cia przyj tych celów strategicznych mog decydowa zarówno przyj cie celów przekraczaj cych mo liwo ci organizacji, jak równie zmieniaj ce si otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja [8]. Rysunek 2. Skuteczno SZJ mierzona jako luka mi dzy celami organizacji a jej wynikami ródło: Opracowanie własne na podstawie Aligning the QMS with the achievement of organizational and business success. ISO/TC176/IAF, Zmiany w normie ISO 9001 wynikaj ce z nowelizacji w 2008r. Nowelizacja normy ISO 9001 z 15 listopada 2008r (polska wersja j zykowa została wydana w lutym 2009r) jest nowelizacj mał. Nie wprowadza ona do wymaga istotnych zmian, które narzucałaby konieczno przebudowy systemu jako ci lub jego dokumentacji. O konieczno ci zmodyfikowania dokumentacji systemowej organizacji decyduje to, jaki wpływ b d miały wprowadzone w normie zmiany na przebieg procesów w organizacji [11]. Koncepcja systemu nadal oparta jest na o miu zasadach prezentowanych w normie ISO 9000:2005. W nowelizacji doprecyzowano zapisy. Intencj wprowadzonych zmian było poprawienie i zwi kszenie czytelno ci istniej cych wymaga. Zwrócono te uwag na kompatybilno normy ISO 9001 z norm ISO 14001:2004/AC:2009 Systemy zarz dzania

5 311 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, 2011 rodowiskowego Wymagania. i wytyczne stosowania przy zachowaniu spójno ci z pozostałymi normami serii W swoich zaleceniach Auditing Practice Group podkre la, aby zwraca uwag na powi zania wyst puj ce miedzy procesami [6]. W wydaniu normy z 2008r. dokonano znacznych zmian w przedmowie. Zmiany te nie maj jednak znaczenia merytorycznego, porz dkuj jedynie aktualno przywoływanych dokumentów. Zmiany, na które nale y zwróci szczególn uwag, dotycz wymaga prawnych. W wydaniu normy z 2000r. zarówno w postanowieniach ogólnych jak i szczegółowych zawarto zapisy nakazuj ce uwzgl dni wymagania klienta oraz wymagania maj cych zastosowanie przepisów. Wymóg ten pojawiał si równie w punkcie 1.2 normy, który precyzował warunki dopuszczenia wył cze z systemu jako ci wymaga sprecyzowanych w punkcie 7 normy. W obecnym wydaniu wyra nie podkre lono, e w SZJ opartych o wymagania normy obok wymaga klienta nale y zwróci uwag na maj ce zastosowanie wymagania prawne W wersji angielskoj zycznej normy mowa jest o statutory and regulatory requirements. Angielskoj zyczne okre lenie legal requirements odnosi si do wymaga okre lonych przez prawo, statutory requirements to wymagania ustalone przez organ ustawodawczy, za regulatory requirements to wymagania okre lone przez organ upowa niony przez organ ustawodawczy (np. przepisy UDT).. Zapis ten narzuca organizacji obowi zek identyfikowania i nadzorowania przepisów prawnych maj cych zastosowanie do wyrobu/usługi. Wymagania uwa ane za przepisy nie zawsze s wymaganiami prawa. Przykładem mog by normy wydawane przez towarzystwa narodowe lub mi dzynarodowe nie posiadaj ce upowa nienia od organu ustawodawczego. Rysunek 3. Zwi zek mi dzy celami organizacji jej wynikami ekonomicznymi i cyklem doskonalenia ródło: J. cierski, H bek P. Is QMS capable of supporting the company's innovativity? Research results.; 7th Research/Expert conference with international participation Quality 2011 NEUM, B&H, June

6 312 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 Najcz ciej przyjmuje si, e zakres certyfikacji jest to samy z zakresem systemu zarz dzania jako ci. Aby unikn nieporozumie wynikaj cych z rozumienia poj zakres certyfikacji i zakres SZJ organizacja zgodnie z postanowieniami nowej normy musi wykaza, e w odniesieniu do wyrobu zostały zidentyfikowane wymagania prawne i jakiekolwiek wył czenia z systemu nie spowoduj naruszenia tych wymaga. W nowym wydaniu normy podkre lono te, e zlecenie realizacji procesów istotnych z punktu widzenia jako ci wyrobu/usługi na zewn trz nie przenosi odpowiedzialno ci za wyrób/usług na wykonawc procesu. Proces realizowany na zewn trz jest w rozumieniu normy procesem, który jest potrzebny organizacji w jej SZJ, a który został przez ni wybrany do realizacji przez stron zewn trzn. Organizacja zlecaj ca podwykonawcy realizacj jakiegokolwiek procesu, ma obowi zek sprawowania nadzoru nad procesami realizowanymi u podwykonawcy. Rodzaj i zakres nadzoru powinien by okre lony w SZJ organizacji. Zakres nadzoru wynika z wpływu tego procesu na jako dostarczanego klientowi wyrobu. Audituj c SZJ na zgodno z postanowieniami normy ISO 9001:2008 auditor powinien szuka dowodów na to, e nadzór taki został okre lony i jest sprawowany. Dotyczy to równie wymaga zawartych w punkcie 7.4 normy Zakupy. Zapisy dotycz ce zakresu nadzoru sprawowanego przez organizacj nad procesami zlecanymi na zewn trz powinny by zawarte w zleceniu lub umowie z podwykonawc. Norma ISO 9001 z 2000r. zobowi zywała organizacj do zidentyfikowania licznych powi zanych ze sob procesów i zarz dzania nimi. W znowelizowanej normie słowo identyfikowa zast piono słowem okre li oraz dodano, e procesami nale y zarz dza w celu osi gni cia zamierzonych wyników. Zapisy takie upraszczaj zarz dzanie procesami. W uj ciu tym organizacja okre la, które z procesów s jej potrzebne w celu osi gni cia zamierzonych wyników i dla których procesów uznaje za stosowne okre lanie mierników i wska ników skuteczno ci. Wymaganiem pozostaje aby dla zidentyfikowanych procesów okre li : odpowiedzialno osób za osi gniecie zało onych celów, zasoby i informacje niezb dne do realizacji procesu, metody monitorowania i/lub mierzenia ka dego procesu oraz uwzgl dni procesy w ci głym doskonaleniu skuteczno ci systemu jako ci. Zgodnie z postanowieniami normy z 2008r. organizacja okre la, które z procesów b dzie nadzorowała i czy, oraz w jaki sposób, b dzie mierzyła ich skuteczno. Istotnym w tym uj ciu jest okre lenie celów procesów, planowanie oraz okre lenie zapisów, które organizacja uzna za niezb dne, lub które b d wynikały z kontraktu [12]. Te aspekty powinny by uwzgl dniane w trakcie auditu systemu jako ci. W znowelizowanej normie doprecyzowano poj cie wyrób. W rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2006 to wynik procesu. Wspomniana norma dzieli wyroby na cztery kategorie: usługi, wytwór intelektualny, przedmiot materialny oraz materiały przetworzone. W normie ISO 9001 wersja z 2000r w punkcie 1.1 Zakres normy Postanowienia ogólne termin wyrób odniesiono tylko do wyrobu przeznaczonego dla klienta lub wymaganego przez niego. Konsekwencj takiego podej cia było post powanie z zakupionym wyrobem, który nie spełniał okre lonych w zamówieniu wymaga. Nie miały w tym przypadku zastosowania wymagania punktu 8.3 normy Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Post powanie z wyrobem niezgodnym otrzymanym od dostawcy regulowane było postanowieniami punktu 7.4 Zakupy. Wydanie normy z 2008r. rozszerza pojecie wyrobu na ka de zamierzone wyj cie z procesu realizacji wyrobu w tym równie wyj cie z procesu zakupów. Je li wi c jest to uzasadnione wzgl dami biznesowymi organizacja mo e w przypadku niezgodnych zakupów wybra post powanie okre lone w punkcie 8.3 normy.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Istotne zmiany wprowadzono w zakresie wymaga dotycz cych dokumentacji. Dotychczasowe wymagania mówiły, e dokumentacja systemu zarz dzania jako ci obok deklaracji polityk jako ci i celów dotycz cych jako ci, ksi gi jako ci i dokumentów potrzebnych organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów ma zawiera udokumentowane procedury wymagane postanowieniami normy. Norma przywołuje w sze ciu miejscach obowi zek opracowania udokumentowanej procedury. Dotychczasowy zapis mógł by interpretowany w ten sposób, e organizacja jest zobligowana do opracowania sze ciu odr bnych procedur dotycz cych przedmiotowych wymaga. Istotna z punktu widzenia interpretacji wymaga jest dodana uwaga, z której wynika, e termin udokumentowana procedura oznacza, e procedura jest ustanowiona, udokumentowana, wdro ona i utrzymywana. Pojedynczy dokument, czytamy dalej we wspomnianej uwadze, mo e odnosi si do wymaga jednej lub wi cej procedur. Wynika z tego, e istotne jest udokumentowanie wymagania normy o których mowa przy okazji obowi zku ustanowienia procedury, niekoniecznie jednak w jednym dokumencie zwanym procedur. Rozszerzono równie zapis dotycz cy nadzoru nad dokumentami zewn trznymi (p-kt 4.2.3f). Istniej cy zapis nakazuje zidentyfikowanie i rozpowszechnianie dokumentów zewn trznych (normy, akty prawne, katalogi, specyfikacje). W wydaniu normy z 2008r sprecyzowano, e nadzorowi podlegaj dokumenty okre lone przez organizacj jako niezb dne do planowania i funkcjonowania SZJ. Tak sformułowany zapis wymaga, aby organizacja w dokumentacji SZJ okre liła, a tym samym wykazała, dokumenty, które s niezb dne do funkcjonowania SZJ i/lub realizacji wyrobu [7]. W normie (p-kt 5.5.2) podkre lono, e kierownictwo organizacji powinno wyznaczy swojego przedstawiciela, który niezale nie od innej odpowiedzialno ci powinien mie odpowiedzialno i uprawnienie. po słowie kierownictwa dodano :organizacji. Zmiana ta jednoznacznie precyzuje e przedstawicielem kierownictwa mo e by osoba, która nale y do grona kierownictwa organizacji, a tym samym jest w tej organizacji zatrudniona. Chocia zmiany dotycz ce punktu 5 Odpowiedzialno kierownictwa dotycz jedynie umocowania w organizacji przedstawiciela kierownictwa, warto zwróci uwag na komentarze zawarte w przewodnikach wydawanych przez ISO i IAF dotycz ce auditowania najwy szego kierownictwa. W dokumentach tych podkre lono, e działania najwy szego kierownictwa s równie procesem i powinny by auditowane w uj ciu procesowym [13]. Planuj c auditowanie najwy szego kierownictwa nale y uwzgl dni struktur zarz dzania na podstawie schematów organizacyjnych, przegl d sprawozda rocznych, planów biznesowych, informacji, o wiadcze prasowych, stron internetowych, zrozumie kultur organizacji. Audit najwy szego kierownictwa organizacji jest szczególnie trudnym zadaniem w przypadku auditów wewn trznych z uwagi na wyst puj c podległo słu bow auditora. Dlatego celowym jest w takim przypadku zast pienie prowadzenia auditu wewn trznego metod wywiadu z najwy szym kierownictwem zbieraniem informacji potwierdzaj cych zaanga owanie najwy szego kierownictwa w SZJ. W wymaganiach doprecyzowano zapisy dotycz ce wymaga zwi zanych z odpowiedzialno ci personelu maj cego wpływ na jako. W punkcie 6.2 normy, precyzuj cego wymagania dotycz ce zarz dzania zasobami ludzkimi w akapicie Personel wykonuj cy prac wpływaj c na jako wyrobu... słowo jako zast piono wyra eniem maj c wpływ na zgodno z wymaganiami dotycz cymi wyrobu. Wymaganie to uzupełniono uwag z której wynika, e na zgodno z wymaganiami dotycz cymi wyrobu bezpo redni lub po redni wpływ mo e mie personel realizuj cy ka de zadanie w ramach SZJ

8 314 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 Uporz dkowano równie wymagania dotycz ce projektowania. Wymóg ten uwa any jest za najtrudniejszy do spełnienia przez organizacje. Wprowadzona w nowym wydaniu normy uwaga porz dkuje wymagania podkre laj c, e przegl d, weryfikacja i walidacja maj ró ne cele i mog by przeprowadzane i zapisywane oddzielnie lub w dowolnej kombinacji, odpowiedniej ze wzgl du na wyrób i dla organizacji. Schemat przebiegu procesu projektowania pokazano na rysunku 4. Niewielka zmiana dotyczy wymaga zwi zanych z walidacj procesów. Walidacja zgodnie z nowymi postanowieniami normy dotyczy ka dego procesu, gdy wyników nie mo na zweryfikowa w nast pstwie monitorowania lub pomiaru i w konsekwencji czego bł dy ujawni si w trakcie u ytkowania lub po wykonaniu usługi. Walidacja nie dotyczy jedynie procesów specjalnych, jak to cz sto interpretowano. Wskazuje na to wymaganie zawarte w punktach 7.5.2a i b, które nakazuj okre lenia kryteriów przegl du i zatwierdzania procesów oraz zatwierdzenia wyposa enia i kwalifikowania personelu. Audituj c walidacj procesów operacyjnych nale y poszukiwa dowodów w formie zapisów dotycz cych zatwierdzania procesów i personelu. Nowelizacja wprowadziła w lad za wymaganiami normy ISO poj cie korekty. I tak w przypadku powstania niezgodno ci organizacja musi przeprowadzi korekt, a wi c usun stan niepo dany, nie wnikaj c w przyczyn zaistnienia takiej sytuacji. Kolejnym krokiem zmierzaj cym do doskonaleni s działania koryguj ce lub zapobiegawcze, których celem jest ustalenie przyczyny lub potencjalnej przyczyny niezgodno ci i jej wyeliminowanie z sytemu. Rysunek 4. Przebieg procesu projektowania ródło: Auditing the design and development process ISO/TC176/IAF, June 2009.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Plany nowelizacji normy ISO 9001 Norma ISO 9001 obowi zuje od 2008r, jednak prace nad kolejn jej nowelizacj ju rozpocz to. Przygotowania do du ej nowelizacji normy 9001 rozpocz to od nowelizacji normy ISO Obowi zuj ca do 2009r. norma została wydana w 2000r. i miała tytuł Systemy zarz dzania jako ci. Wytyczne dotycz ce funkcjonowania. Chocia normy ISO 9001 i 9004 w 2000r zostały wydane jako spójna para, które miały si wzajemnie uzupełnia, do nielicznych przypadków nale y zaliczy fakt posiadania przez osoby odpowiedzialne za system zarz dzania jako ci tej normy, a tym samym wykorzystywania jej w doskonaleniu. Norma ISO 9001 zarówno w wydaniu z 2000r. jak 2008r. zaleca trosk o skuteczno systemu jako ci, pomijaj c problemy efektywno ci. W normie ISO 9004, stanowi cej wytyczne do doskonalenia efektywno SZJ przywoływana jest 86 razy. Norma ta wzmacniała ide doskonalenia stanowi c jeden z o miu filarów SZJ. W 2009r. została wydana nowa, całkowicie zmieniona wersja normy ISO Nowelizacja normy ISO 9004 z 2009r. zatytułowana jest Zarz dzanie maj ce na celu osi ganie trwałego sukcesu organizacji. Podej cie poprzez zarz dzanie jako ci. W normie podkre lono, e organizacja powinna rozwija SZJ, aby zapewni efektywne wykorzystanie zasobów, podejmowa decyzje na podstawie faktów oraz koncentrowa si na satysfakcji klienta. Trwały sukces organizacja mo e osi gn przez ci głe spełnianie potrzeb i oczekiwa zainteresowanych stron w sposób zrównowa ony w dłu szym okresie czasu. Poniewa otoczenie, w którym działa organizacja jest ci gle zmieniaj ce si i niepewne, orientacja na długotrwały sukces powinna mi dzy innymi uwzgl dnia : perspektywiczne, długoterminowe planowanie, ci głe monitorowanie i analiz otoczenia organizacji, identyfikowanie stron zainteresowanych oraz ocen wpływu tych stron na działalno organizacji oraz ocen w jaki sposób spełni oczekiwania i potrzeby tych stron, utrzymywa kontakt z zainteresowanymi stronami i informowa je o działaniach i planach, identyfikowa ryzyko zwi zane z działalno ci zarówno w perspektywie krotko jak i długoterminowej, okre li procesy niezb dne do realizacji strategii organizacji, regularnie ocenia zgodno działania z planami i procedurami i podejmowa wła ciwe działania zapobiegawcze lub koryguj ce ustanowi procesy i nimi zarz dza maj ce na celu wprowadzanie innowacji i doskonalenie [15]. Norma ta zawiera wytyczne, które uwzgl dniaj otoczenie organizacji i mo liwe interakcje organizacji z tym otoczeniem. Norma ISO 9004 w wydaniu z 2009r. nie stanowi przewodnika wdra ania normy ISO 9001, modelu doskonało ci, zestawu wymaga lub przewodnika i zestawu metod pozwalaj cego wdro y koncepcj TQM w organizacji. Obecnie prace komitetu technicznego TC/176 zmierzaj do przygotowania du ej nowelizacji normy ISO Nowelizacja ta planowana jest na rok Koncepcja dotycz ca nowej wersji normy została zawarta w dokumencie ISO/TC 176/SC2/N956 Quality concepts for a future revision of ISO W dokumencie tym zawarto 20 obszarów które ma uwzgl dnia nowelizowana norma. Obecnie rozesłano propozycje do zainteresowanych stron celem przedyskutowania propozycji [14]. W tablicy 2 zestawiono obszary, które planuje si uwzgl dni w nowelizowanej normie.

10 316 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 W dotychczasowych wydaniach normy nie odnoszono si bezpo rednio do zasobów finansowych organizacji. Wymagania normy ISO 9001:2008 w kilku miejscach nawi zywały do zarz dzania zasobami, a mianowicie organizacja musiała: wykaza zdolno do spełnienia wymaga klienta i wymaga prawnych (p-kt 1.1a), zapewni dost pno ci zasobów i informacji niezb dnych do wspomagania przebiegu procesów (p-kt 4.1d) zapewni zaopatrzenie w zasoby (uwaga 1, p-kt 4.1), zapewni dost pno zasobów (p-kt 5.1e), zapewni potrzebne zasoby (p-kt 5.6.3c i 6.1), zapewni zasoby specyficzne dla wyrobu (p-kt 7.1b i uwaga 1), zapewni, e jest zdolna spełni okre lone wymagania (p-kt 7.2.2c). Wszystkie z wymienionych punktów nawi zuj do zasobów odnosz c si po rednio do zasobów finansowych. W planowanej nowelizacji normy ma by podkre lony zwi zek mi dzy spełnieniem oczekiwa klienta a zarz dzaniem zasobami finansowymi organizacji. Nale y równie zwróci uwag na uwzgl dnienie ryzyka zwi zanego z prowadzon działalno ci. Równie w tym zakresie mo na doszuka si w normie ISO 9001 akapitów nawi zuj cych do uwzgl dnienia ryzyka w zarz dzaniu punkty normy dotycz ce planowania jako ci, przegl du zarz dzania, planowanie realizacji wyrobu, projektowanie czy te działania koryguj ce i zapobiegawcze. Propozycje dotycz ce nowelizacji uwzgl dniaj przyj cie my lenia w kategoriach ryzyka w odniesieniu do: dostarczania wyrobów spełniaj cych wymagania klienta oraz wymaga prawnych i innych, wzmocnienia podej cia procesowego, które ma zabezpieczy organizacj przed ryzykiem zwi zanym ze zmniejszeniem zdolno ci procesu, poprawy efektywno ci systemu zarz dzania w osi ganiu celów i analizie czynników wewn trznych i zewn trznych wpływaj cych na skuteczno i efektywno zarz dzania [14]. Wymagania normy ISO 9001:2008 daj podstaw do uwzgl dniania cyklu ycia wyrobu. Planowane jest uwzgl dnienie cyklu ycia wyrobu nie tylko w etapie projektowania lecz równie w pó niejszym stadium jego eksploatacji. W podej ciu procesowym wyró nia si trzy główne stany. S nimi identyfikacja (okre lenie) procesu, wdro enie i utrzymanie lub doskonalenie. Aby w wyniku realizacji procesu osi ga zało one cele procesy musz by projektowane. Zalecane s działania zmierzaj ce do dokładnego opisania procesu z zastosowaniem schematów blokowych z uwzgl dnieniem narz dzi, które pozwol analizowa procesy strategiczna karta wyników, lub metoda six sigma. Uwzgl dnienie innowacyjno ci w SZJ staje si wymogiem czasu i strategii rozwojowej nie tylko organizacji ale i UE [10]. Nale y przypuszcza, e orientacja na innowacje stanie si nowym wymaganiem w nowelizowanej normie. Podej cie procesowe mo e by oparte na dokładnej analizie jak organizacja okre la potrzebne do osi gania celów, procesy, cele. Nadal u ytecznym narz dzie pozostanie cykl PDCA. Doskonalenie procesów zwi zane b dzie z powołaniem grupy roboczej, która rozumienie, mierzy i przegl da standardy prowadzenia procesów.

11 317 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, 2011 Tablica 2 Obszary dyskutowane w trakcie procesu nowelizacji normy ISO 9001 Opis obszarów 1 Zasoby finansowe organizacji 2 Komunikacja 3 Aspekty zwi zane z czasem, pr dko ci, elastyczno ci działania i obszarami pokrewnymi 4 Zasady zarz dzania jako ci przywództwo 5 Zwi zek mi dzy celami organizacji jej wynikami biznesowymi 6 Uwzgl dnianie zarz dzania ryzykiem 7 Zarz dzanie cyklem ycia wyrobu 8 Planowanie, realizacja, zasoby, dostarczanie 9 Zgodno wyrobu 10 Procesy, skuteczno, efektywno 11 Uwzgl dnienie zró nicowania klientów i organizacji 12 Proces wdra ania innowacji 13 Nadzór nad infrastruktur 14 Zarz dzanie procesami 15 Zarz dzanie wiedz 16 Kompetencje 17 Narz dzia jako ci 18 Struktura systemu zarz dzania jako ci i zwi zek z standardami zarz dzania 19 Wpływ technologii i zmian w zarz dzaniu informacj 20 rodowisko ludzi ródło: opracowanie własne na podstawie S. Libesman Revisionist history. Behind the scenes of the next version of ISO 9001., Quality Progress nr 3/2011, s Podsumowanie Normy ISO serii 9000 stały si od pierwszego wydania w 1987r. powszechnym narz dziem wykorzystywanym w zarz dzaniu jako ci. Wprowadziły one do my lenia o jako ci klienta, wraz z jego wymaganiami i przyszłymi potrzebami. Na przestrzeni lat normy przeszły ewolucj. Z poziomu operacyjnego skoncentrowanego na procesach wytwórczych, przez opisanie post powa w formie procedur aby zapewni klienta o zdolno ci dostarczenia wyrobu o wymaganych cechach rozwin ły si w system uwzgl dniaj cy zarz dzanie cała organizacj. Kolejna du e zmiana w podej ciu, planowana na rok 2015 zwi zana b dzie z popraw efektywno ci zarz dzania, a wi c b dzie koncentrowała si na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, w tym zasobów finansowych organizacji. Zmiany, których nale y si spodziewa b d dotyczyły równie uwzgl dnienia w SZJ ryzyka zwi zanego z prowadzon działalno ci oraz wytwarzanym wyrobem i uwzgl dnianiu w procesie doskonalenia innowacji.

12 318 Jerzy M. cierski Ewolucja systemów zarz dzania jako ci kierunki zmian w normach ISO serii 9000 [1] Taylor F. The principles of scientific management, Enna Products Corporation, Bellingham, [2] Ford H. Moje ycie I dzieło, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko, [3] Quarteman L. Value stream and process mapping, Enna, Bellingham, [4] Drucker P. F., Społecze stwo post-kapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN [5] cierski J. Nowelizacja normy ISO 9001, Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej, Seria Organizacja i Zarz dzanie, artykuł przyj ty do druku w 2010r. [6] PN-EN ISO 9000 Systemy zarz dzania jako ci. Podstawy i terminologia., PKN, Warszawa, [7] PN-EN ISO 9001 Systemy zarz dzania jako ci. Wymagania. PKN., Warszawa, Aligning the QMS with the achievement of organizational and business success. ISO/TC176/IAF, [8] Aligning the QMS with the achievement of organizational and business success. ISO/TC176/IAF, [9] cierski J.M. Mapowanie procesów., Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej, Seria Organizacja i Zarz dzanie, nr 52, [10] cierski J., H bek P. Is QMS capable of supporting the company's innovativity? Research results.; 7th Research/Expert conference with international participation Quality 2011 NEUM, B&H, June [11] ISO 9000 Introduction and Support Package module: Guidance on ISO 9001:2008 Subclause 1.2 Application, Document ISO/TC/SC2/N 524R6, [12] ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Understanding the process approach, ISO, June [13] ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: How to audit top management processes, ISO, October [14] Liebesman S. Revisionist history. Behind the scenes of the next version of ISO 9001., Quality Progress 3/2011, s [15] PN-EN-ISO 9004 Zarz dzanie maj ce na celu osi ganie trwałego sukcesu organizacji. Podej cie poprzez zarz dzanie jako ci, PKN, Warszawa, 2009.

13 319 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, 2011 EVOLUTION OF QMS DIRECTIONS OF THE CHANGES IN THE ISO 9000 STANDARDS Summary QMS based on the ISO 9000 standards have been established first time in This standard has been revised few times. I this paper has been discussed changes introduced in the last revision of the standard and interpretations some of the requirements and assumptions to the planed on 2015 revision of the ISO 9001 standard. Keywords: quality, ISO 9000 standards, innovation, audit, continuous improvement Jerzy Michał cierski Instytut In ynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarz dzania Politechnika l ska

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo