SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia r. zmiana: 3 z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r."

Transkrypt

1 SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia r. zmiana: 3 z dnia r.

2 SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia zmiana: 3 Strona 1 z 2 Numer i nazwa rozdziału Księgi Jakości (KJ) (Nr rozdz. od 4 do 8 odpowiadają numeracji rozdz. normy ISO 9001) Wydanie rozdz. księgi Nr zm. Data Strona tytułowa 0.1 Spis treści Wprowadzenie i zatwierdzenie Księgi Rozdzielnik Księgi Prezentacja organizacji Deklaracja Polityki Jakości Terminy i definicje System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentacją Nadzór nad zapisami Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta i inne strony zainteresowane Postanowienia ogólne Wymagania prawne i inne 5.3 Polityka Jakości 5.4 Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja i konsultowanie się wewnętrzne i zewnętrzne 5.6 Przegląd systemu wykonywany przez kierownictwo Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy

3 SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia zmiana: 3 Strona 2 z 2 Numer i nazwa rozdziału Księgi Jakości (KJ) (Nr rozdz. od 4 do 8 odpowiadają numeracji rozdz. normy ISO 9001) Wydanie rozdz. księgi Nr zm. Data 7. Realizacja usług 7.1 Planowanie realizacji usługi 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem 7.3 Projektowanie i rozwój (wyłączony z systemu) 7.4 Zakupy Proces zakupu i informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu i usługi 7.5 Realizacja usług Nadzorowanie procesu usługi Walidacja procesów Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczanie usługi 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta i innych stron zainteresowanych Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze Wykaz dokumentacji systemu Rejestr zmian Zatwierdzam p.o.dyrektora r. Ewa Pietryka data podpis

4 KJ 0.2 WPROWADZENIE I ZATWIERDZENIE KSIĘGI Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z 2 KSIĘGA JAKOŚCI jest dokumentem, w którym przedstawiono opis ustanowionego i wdrożonego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001:2008. Celem Księgi Jakości jest: udokumentowanie funkcjonującego w naszej organizacji systemu zarządzania jakością, dostarczenie pracownikom kompleksowej informacji o zasadach funkcjonowania systemu, ukierunkowanie pracowników na: potrzebę dokładnego ustalania i spełniania potrzeb i oczekiwań Klientów oraz innych jednostek zainteresowanych naszą działalnością, potrzebę dążenia do wzrostu zadowolenia Klientów oraz innych stron zainteresowanych poprzez ciągłą analizę ich wymagań, analizę wykonywanych w szpitalu procesów i wyrobów, zaistniałych problemów i podejmowanie działań doskonalących, informowanie Klientów, instytucje certyfikujące, partnerów naszej organizacji oraz innych stron zainteresowanych naszą działalnością: o zdolności naszego Szpitala do ciągłego dostarczania usług, spełniających wymagania Klientów i wymagania przepisów dotyczących naszej działalności, o zasadach ciągłego doskonalenia skuteczności procesów, działań systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia Klientów i innych stron zainteresowanych. Za przedsięwzięcia strategiczne w zakresie zarządzania jakością odpowiada Dyrektor. Określa on Politykę Jakości oraz zapewnia warunki i zasoby potrzebne do systematycznego ustalania i realizacji ustanowionych celów jakościowych. Ta odpowiedzialność dotyczy kierowania i sprawowania nadzoru nad całą działalnością organizacji, zapewnienia środków i kształtowania atmosfery oraz warunków pracy, w których każdy pracownik może być w pełni zaangażowany w realizację postawionych wymagań w ramach działań na rzecz skuteczności systemu zarządzania jakością.

5 KJ 0.2 WPROWADZENIE I ZATWIERDZENIE KSIĘGI Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 2 Zapewnia to osiąganie wyników pracy, mogących usatysfakcjonować zarówno Klientów, jak i partnerów naszej firmy oraz innych osób i instytucji zainteresowanych naszą działalnością, umożliwiając nam dalszy rozwój i ciągłe doskonalenie. Niniejsza Księga obowiązuje w całym Szpitalu. KSIĘGĘ JAKOŚCI, wydanie nr 5 zatwierdzam i polecam do obowiązkowego stosowania. Dyrektor Wiesława Lech Elbląg, dnia r.

6 KJ 0.3 ROZDZIELNIK KSIĘGI Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z 1 Egzemplarz nr Główny użytkownik Udostępnia 1 Dyrektor - organom sprawującym nadzór, 2 Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością - w Administracji Szpitala, 3 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 4 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 5 Główny Księgowy 6 Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacytjnego - podległemu personelowi Medycznemu (Ordynatorzy, Kierownicy komórek organizacyjnych), - podległemu personelowi Pionu Pielęgniarskiego (Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące, kierownicy komórek organizacyjnych, Pielęgniarka Epidemiologiczna) - w Pionie Ekonomiczno-Finansowym, - kontrahentom, - firmom współpracującym z SPSZOZ. - w Pionie Techniczno-Eksploatacyjnym, - dostawcom, kontrahentom. 7 Jednostka certyfikująca Zespołowi auditującemu

7 KJ 1 PREZENTACJIA ORGANIZACJI Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 2 Strona 1 z 2 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II jest jednym z trzech publicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej świadczących w mieście Elblągu usługi medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego. Pełni on ważną rolę w Planie Zabezpieczenia Zdrowotnego Województwa zapewniając usługi medyczne dla powiatów subregionu elbląskiego i częściowo województwa Warmińsko- Mazurskiego, specjalizując się w leczeniu chorób zakaźnych, opiece nad matką i dzieckiem (tj. położniczej w systemie rooming in, ginekologicznej, noworodkowej i chirurgii dziecięcej), usługach opiekuńczo-leczniczych oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej. Istnienie Szpitala Miejskiego na elbląskim rynku medycznym od 1904 roku spowodowało powstanie kulturowych uwarunkowań korzystania z jego usług i silne ciążenia, szczególnie mieszkańców naszego miasta. Szpital zlokalizowany jest w ponad letnich obiektach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, co stwarza jego oryginalny charakter i klimat. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II został utworzony przez Radę Miejską w Elblągu z przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem założycielskim dla zakładu jest Rada Miasta Elbląg. Zakład działa na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Uchwały Nr XXII/515/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Statutu SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu nadanego uchwałą Nr XVI/411/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia r. z późniejszymi zmianami, innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w VIII Wydziale Gospodarczym Rejestru Sądowego pod numerem KRS

8 KJ 1 PREZENTACJIA ORGANIZACJI Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 2 Strona 2 z 2 Majątek Szpitala stanowią grunty o łącznej powierzchni 4,0094 ha, zabudowane budynkami: budynkiem główym szpitala, o powierzchni użytkowej m 2, budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej m 2, budynkiem histopatologii i cytodiagnostyki, o powierzchni użytkowej 378 m 2, budynkiem kuchni centralnej, o powierzchni użytkowej m 2, budynkiem pralni i kotłowni, o powierzchni użytkowej m 2, budynkiem warsztatowo-garażowym, o powierzchni użytkowej 738 m 2, budynkiem agregatowni, o powierzchni użytkowej 83 m 2, budynkiem magazynu, o powierzchni użytkowej 50 m 2, budynkiem magazynu warzyw, o powierzchni użytkowej 145 m 2, budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 9 m 2, budynkiem oddziału zakaźnego o powierzchni użytkowej m 2. Do podstawowych zadań Zakładu należy: sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w systemie całodobowym, dziennym i w systemie procedur jednodniowych, udzielanie świadczeń w zakresie pomocy doraźnej, opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, sprawowanie opieki długoterminowej, pielęgnacja chorych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, wykonywanie konsultacji specjalistycznych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, wykonywanie badań diagnostycznych i procedur medycznych, zaopatrywanie w środki i materiały medyczne, prowadzenie działań profilaktycznych i promujących zdrowie, w tym realizację programów zdrowotnych, prowadzenie działalności naukowo - badawczej, wykonywanie zadań w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, inne działania związane z ochroną zdrowia. W skład Szpitala Miejskiego wchodzą : Pion Medyczny, Pion Pielęgniarski, Pion Administracyjny, Pion Ekonomiczno Finansowy, Pion Techniczno Eksploatacyjny.

9 KJ 2 DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI Wydanie: 2 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z 1 POLITYKA JAKOŚCI Czując pełną odpowiedzialność za wykonywane przez nas zadania, jako nadrzędny cel stawiamy sobie udzielanie świadczeń medycznych na możliwie wysokim, specjalistycznym poziomie, by zapewnić pacjentom i osobom odwiedzającym, a także naszym pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pobytu. Dla realizacji przyjętych celów Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu zobowiązuje się do: zarządzania szpitalem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN ISO 9001:2009, ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych personelu medycznego, zapewnienia pacjentom opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie, odpowiadającej zasadom dobrej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej, dążenia do poprawy warunków pobytu i leczenia, budowania przyjaznej atmosfery zarówno w otoczeniu pacjenta, jak i wśród personelu, zapewnienia personelowi bezpiecznych warunków pracy, uzupełniania specjalistycznego wyposażenia medycznego, sukcesywnej modernizacji Szpitala i poprawy stanu infrastruktury, realizacji programu w ramach Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziecka. Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Dyrektor Wiesława Lech Elbląg, dnia 25 marca 2010 r.

10 KJ 3 TERMINY I DEFINICJE Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z 4 TERMINY DOTYCZĄCE JAKOŚCI Jakość- stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Wymaganie- potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Klasa- kategoria lub zaszeregowanie nadane różnym wymaganiom dotyczącym jakości wyrobów, procesów lub systemów, mających takie samo zastosowanie funkcjonalne. Zadowolenie klienta- percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione. Zdolność- możliwość organizacji, systemu lub procesu dotycząca realizacji wyrobu, który spełnia wymagania określone dla tego wyrobu. TERMINY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA System- zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących elementów. System zarządzania- system do ustanawiania polityki i celów i osiągania tych celów. System zarządzania jakością system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Polityka jakości- ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo Cel dotyczący jakości- przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Zarządzanie skoordynowanie działanie dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania. Najwyższe kierownictwo- osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują. Zarządzanie jakością- skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Planowanie jakości- część zarządzania ukierunkowane na ustalenie celów dotyczących jakości i określająca procesy operacyjne i związane z nimi zasoby niezbędne do osiągnięcia celów dotyczących jakości.

11 KJ 3 TERMINY I DEFINICJE Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 4 Sterowanie jakością- część zarządzania jakością ukierunkowane na spełnienie wymagań dotyczących jakości. Zapewnienie jakości- część zarządzania jakością ukierunkowane na zapewnienie zaufania, że wymagania dotyczące jakości będą spełnione. Doskonalenie jakości- część zarządzania jakością ukierunkowane na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości. Ciągłe doskonalenie- powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. Skuteczność- stopień, w jakim planowane działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte. Efektywność- relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami. TERMINY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI Organizacja- grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. Struktura organizacyjna- przypisanie odpowiedzialności, uprawnień i powiązań między ludźmi. Infrastruktura- system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji. Środowisko pracy- warunki w jakich praca jest wykonywana. Klient- organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób/ usługę. Dostawca- organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób/ usługę TERMINY DOTYCZĄCE PROCESU I WYROBU Proces- zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wyrób-wynik procesu. Przedsięwzięcie- jednostkowy proces, składający się ze zbioru skoordynowanych i ch działań, z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego określone wymagania z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących czasu, kosztów i zasobów.

12 KJ 3 TERMINY I DEFINICJE Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 4 Projektowanie i rozwój- zbiór procesów, które przekształcają wymagania na określone właściwości lub na specyfikację wyrobu, procesu lub systemu. Procedura- ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu. TERMINY DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI Właściwość- cecha wyróżniająca. Właściwość jakościowa- inherentna właściwość wyrobu, procesu lub systemu związana z wymaganiem. Niezawodność- termin ogólny stosowany do opisu gotowości obiektu i wpływających na nią czynników: nieuszkadzalności, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi. Identyfikowalność- zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania. TERMINY DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Niezgodność- niespełnienie wymagania. Zgodność- spełnienie wymagania. Wada- niespełnienie wymagania odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania. Działania korygujące- działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Działania zapobiegawcze- działanie w celu wyeliminowania potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Korekcja działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. Przeróbka działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami. Likwidowanie- działanie wobec wyrobu niezgodnego w celu uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego użycia. Zgoda na odstępstwo- pozwolenie na odstąpienie od pierwotnie wyspecyfikowanych wymagań dotyczących wyrobu wydane przed jego realizacją. Zezwolenie- pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu.

13 KJ 3 TERMINY I DEFINICJE Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 4 TERMINY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Informacja- znaczące dane. Dokument- informacja i jej nośnik. Specyfikacja- dokument, w którym podano wymagania. Księga Jakości- dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji. Plan jakości- dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub normy. Zapis- dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. TERMINY DOTYCZĄCE BADAŃ Dowód obiektywny- dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś. Kontrola- inspekcja- ocenianie zgodności przez obserwację i orzecznictwo w połączeniu, odpowiednio z pomiarami, przeprowadzeniem badań lub stosowaniem sprawdzianów. Badania- określenie jednej lub więcej właściwości zgodnie z procedurą. Źródło definicji: PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarządzania Jakością Podstawy i terminologia.

14 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 1 z Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, (z wyłączeniem rozdziału 7.3 Projektowanie i rozwój). Wyłączenie procesu projektowania nie ma wpływu na zdolność Szpitala do dostarczania usług, które spełniają wymagania Klientów i wymagania obowiązujących przepisów oraz na odpowiedzialność organizacji z tym związaną. Włączenie do systemu punktu 7.3 stawiamy sobie jako cel w dalszych pracach nad systemem. Wymagania systemu zarządzania jakością obowiązują w całym zakresie działalności Szpitala Miejskiego w Elblągu. Działalność ta obejmuje usługi zdrowotne w zakresie leczenia, diagnostyki, rehabilitacji pacjentów w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. W Szpitalu Miejskim w Elblągu : a) zidentyfikowano procesy wymagane w systemie zarządzania jakością oraz ich zakres zastosowania w organizacji, b) zidentyfikowano procesy zachodzące w szpitalu (przebiegi procesów, ich dane wejściowe, wyjściowe i wzajemne powiązania w organizacji są udokumentowane w kolejnych rozdziałach księgi, w procedurach i w planach przebiegu procesów, których wykaz przedstawiono w rozdziale nr KJ- 9), c) określono kryteria i metody wymagane do zapewnienia skutecznego przebiegu i skutecznego sterowania procesami, które zawarte są w procedurach i w planach przebiegu procesów oraz w dokumentach z nimi związanych, d) zapewniono dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów wg ustaleń niniejszego rozdziału, p. 4.2 oraz ustaleń rozdziałów KJ-5, KJ-6, KJ-7 oraz KJ-8, e) procesy są monitorowane, wykonuje się pomiary ustalonych parametrów procesów i ich wyników, przeprowadza się analizy procesów (wg zasad ustalonych w rozdziale KJ-8, w celu uzyskania danych do doskonalenia systemu zarządzania jakością, f) wdrażane są niezbędne działania w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników i w celu ciągłego doskonalenia tych procesów, jak opisano w rozdziale KJ-5 i KJ-8. Skuteczność systemu jest ciągle doskonalona. Zarządzanie zidentyfikowanymi procesami jest realizowane w sposób opisany w dalszych postanowieniach niniejszej Księgi, które odzwierciedlają wymagania normy ISO 9001:2008. W przypadku, gdy jest potrzeba zlecenia na zewnątrz organizacji realizacji procesów,

15 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 2 z 6 zapewniono stworzenie właściwego nadzoru nad zlecanymi procesami poprzez ustalanie i stawianie odpowiednich wymagań dostawcom materiałów, wyrobów i usług oraz monitorowanie i kontrolę ich realizacji, co przedstawiono w rozdziale KJ-7, p Udokumentowane procedury wymagane w systemie zarządzania jakością i plany przebiegów procesów stanowią odrębne dokumenty poza Księgą Jakości i są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi oraz zestawione w wykazie w rozdziale KJ Wymagania dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością Postanowienia ogólne Dokumentacja systemu zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu obejmuje: a) deklarację Polityki Jakości rozdział KJ-2 niniejszej Księgi, b) Księgę Jakości, c) udokumentowane procedury wymagane wg postanowień normy ISO 9001:2008 (stanowią odrębne dokumenty poza Księgą i są powołane w jej rozdziałach wykaz procedur przedstawiono w rozdziale KJ-9), d) udokumentowane plany przebiegu procesów są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi - wykaz planów przebiegu procesów zestawiono w rozdziale KJ-9, e) procedury operacyjne o charakterze ogólnym są powołane w odpowiednich rozdziałach niniejszej Księgi. Wykaz tych dokumentów zestawiono w rozdziale KJ-9, f) instrukcje stanowiskowe, standardy znajdują się w komórkach organizacyjnych szpitala na stanowiskach pracy, g) plany monitorowania i pomiarów, inne plany, programy, harmonogramy, wykazy, listy itp. są powołane w procedurach, planach przebiegu procesów i w instrukcjach, h) zapisy wymagane postanowieniami ww. norm są powołane w procedurach, planach przebiegu procesów i w instrukcjach - znajdują się w wykazie ch zapisów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, i) inne dokumenty określone w wykazach nadzorowanej dokumentacji i zapisów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. Dokumenty powyższe razem opisują wdrożony w Szpitalu System Zarządzania Jakością. Zakres dokumentacji jest dostosowany do : a) charakteru działalności szpitala, b) złożoności i powiązań procesów,

16 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 3 z 6 c) kompetencji personelu. Dokumenty mogą być stosowane zarówno w formie nośników papierowych jak i elektronicznych. Niezależnie od typu nośnika zawsze są stosowane zasady nadzorowania dokumentacji wg rozdziału KJ 4, p i Księga Jakości Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu zatwierdził do obowiązkowego stosowania niniejszą Księgę. KSIĘGA JAKOŚCI jest dokumentem m przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z postanowieniami pkt Księga Jakości: a) zawiera deklarację Polityki Jakości, krótką prezentację firmy, ogólne cele dotyczące jakości oraz opis systemu zarządzania jakością w Szpitalu Miejskim w Elblągu w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2008, b) powołuje udokumentowane procedury i plany przebiegu procesów zgodnie z wykazem dokumentacji systemu przedstawionym w rozdziale KJ-9. Nadzór nad Księgą Jakości a) Struktura Księgi Księga Jakości składa się z rozdziałów wyszczególnionych w spisie treści (rozdział nr KJ-0.1). Rozdziały od 4 do 8 przedstawiają opis poszczególnych obszarów systemu zarządzania jakością stosowanego w szpitalu - odniesionego do wymagań normy ISO 9001:2008 zawartych odpowiednio w rozdziałach od 4 do 8 tej normy. Każdy rozdział posiada niezależną numerację stron, każda strona zawiera następujące oznaczenia: - nr wydania księgi, - datę wydania księgi, - nr egzemplarza, - nr i tytuł rozdziału, - nr strony rozdziału i liczbę stron rozdziału. b) Aktualizacja, zmiany i identyfikacja Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarzadzania Jakością odpowiedzialny jest za aktualność Księgi. Podstawą do wprowadzenia zmiany w Księdze Jakości lub zmiany jej

17 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 4 z 6 wydania jest Wniosek o zmianę w dokumencie, sporządzany zgodnie z procedurą P Nadzór nad dokumentacją. Zmiany w Księdze wprowadza się poprzez: - odnotowanie treści i zakresu zmian w rozdziale KJ-10 w Rejestrze wprowadzonych zmian w dokumencie, zgodnie z procedurą P , - wymianę całego rozdziału zdezaktualizowanego na nowe jego wydanie, - wymianę rozdziału nr 0.1 SPIS TREŚCI na skorygowany, - wymianę strony tytułowej na nową z podaną datą ostatniej aktualizacji. W przypadku potrzeby wprowadzenia większej liczby zmian dotyczących wielu rozdziałów Księgi sporządzane jest jej nowe wydanie. Decyzję podejmuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością. Status aktualności Księgi Jakości określony jest zawsze: - w rozdziale nr 0.1 SPIS TREŚCI, w którym zawarte są daty aktualizacji rozdziałów, - na stronie tytułowej Księgi zawierającej datę i nr wydania, - w nagłówkach poszczególnych stron, - w rozdziale KJ-10, - w Rejestrze dokumentów wydanych i wycofanych prowadzonym przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarzadzania Jakością zgodnie z procedurą P Egzemplarze Księgi Jakości nie podlegające aktualizacji oznaczone są napisem na stronie tytułowej "NIE PODLEGA AKTUALIZACJI". c) Przekazywanie Księgi Jakości użytkownikom Ponumerowane zgodnie z rozdzielnikiem (rozdział KJ-0.3) egzemplarze Księgi lub jej rozdziały (w przypadku zmian w rozdziałach) przekazywane są użytkownikom wg tego rozdzielnika po zarejestrowaniu w Rejestrze dokumentów wydanych i wycofanych zgodnie z procedurą P Egzemplarze niepodlegające aktualizacji mogą być przekazywane Klientom wraz z ofertami w celu promocji Nadzór nad dokumentacją I. Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że tylko aktualne dokumenty będą dostępne w odpowiednich miejscach ich użytkowania.

18 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 5 z 6 II. Opis postępowania Wszystkie dokumenty wymagane i stosowane w systemie zarządzania jakością są nadzorowane w ustalony sposób zgodnie z ustanowioną udokumentowaną procedurą P Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do wszystkich dokumentów związanych z systemem zarządzania jakością, usługami, procesami i działaniami, w tym w odpowiednim zakresie obejmują dokumenty zewnętrzne, takie jak: normy, przepisy prawne, dokumentację Klientów, innych stron zainteresowanych naszą działalnością. Wykaz ch dokumentów prowadzi Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z procedurą P Procedura nadzoru obejmuje następujące działania: a) wnioskowanie o opracowanie, opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów, b) identyfikację dokumentów, c) wydawanie dokumentów, d) wprowadzanie zmian, e) przechowywanie, okresowe przeglądy i anulowanie dokumentów, f) nadzór nad dokumentami zewnętrznymi. Dokumentacja zewnętrzna jest nadzorowana, przekazywana do użytkowników za potwierdzeniem. Zmiany i powielanie tych dokumentów odbywa się po uzyskaniu zgody autora lub właściciela dokumentu. W ustalonych okresach pracownicy odpowiedzialni za nadzór przeprowadzają przegląd aktualności stosowanych w szpitalu norm i przepisów prawnych. Dokumenty zawierające wymagania przepisów prawnych dotyczących działalności szpitala i jego usług są nadzorowane wg ustaleń określonych dodatkowo w procedurze P Identyfikowanie i dystrybucja przepisów prawnych. Obowiązującą formą dokumentów są zarówno wydruki na papierze, jak i dokumenty na nośnikach elektronicznych. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesów nadzorowania dokumentacji, a za właściwą realizację w komórkach odpowiednio Kierownik każdej komórki organizacyjnej. III. Dokumenty związane:

19 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 6 z 6 1. Procedura P Nadzór nad dokumentacją, 2. Procedura P Identyfikowanie i dystrybucja przepisów prawnych Nadzór nad zapisami I. Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie, że prowadzone zapisy dotyczące jakości dostarczają dowodów zgodności z wymaganiami oraz dowodów skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. II. Opis postępowania Zapisy są źródłem informacji do nadzorowania procesów oraz umożliwiają ocenę ich wyników. Przegląd prowadzonych zapisów pozwala na ocenę zgodności postępowania z obowiązującymi dokumentami. W przypadku wystąpienia niezgodności, zapisy ułatwiają analizę przyczyn ich powstania, a także podjęcie właściwych działań korygujących oraz prowadzenie korekty. Prowadzone zapisy są podstawą do identyfikowania obszarów potencjalnych niezgodności i działań do doskonalenia wyrobów, procesów i skuteczności systemu zarządzania jakością. Zapisy dotyczące jakości są czytelne oraz umożliwiają ich odniesienie do wykonywanych czynności oraz usług. W oparciu o dane zawarte w dokumentach systemu zarządzania jakością Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością prowadzi wykaz zapisów ch w systemie. Zapisy sporządzane są zgodnie z udokumentowanymi procedurami, planami przebiegu procesu przez upoważnionych pracowników wskazanych w dokumencie, z zachowaniem ich wymaganej formy i sposobu identyfikacji. Prowadzone zapisy są odpowiednio oznaczone, przechowywane i w miarę potrzeb udostępniane oraz zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed zniszczeniem i przed wprowadzeniem do nich zmian. Określony został czas przechowywania poszczególnych zapisów oraz sposób ich likwidowania. Nadzór nad zapisami prowadzony jest zgodnie z udokumentowanymi procedurami P Nadzór nad zapisami oraz P Nadzór nad dokumentacją medyczną. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu nadzorowania zapisów, a za właściwą realizację w komórkach odpowiednio Kierownik każdej komórki organizacyjnej. III. Dokumenty związane:

20 KJ 4 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie: 5 z dnia r zmiana: 0 Strona 7 z 6 1. Procedura P Nadzór nad zapisami. 2. Procedura P Nadzór nad dokumentacją medyczną.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania REALIZACJA USŁUGI

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania REALIZACJA USŁUGI Strona: 1 z 6 Celem procesu jest określenie rodzaju i sekwencji działań, które zapewnią, że usługa jest odpowiednio zaplanowana, realizowana zgodnie z określonymi wymaganiami i dostarczana w warunkach

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi.

w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2011 Projekt z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku)

STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) STATUT Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (tekst jednolity na dzień 15 stycznia 2015 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XVIII/160/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXVIII/519/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo