Doradztwo niejedno ma imię

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo niejedno ma imię"

Transkrypt

1 Doradztwo niejedno ma imię Firmy konsultingowe działające na rynku polskim swoim zasięgiem objęły już wiele dziedzin. Studiowanie konsultingu gospodarczego nie musi ograniczać się tylko li wyłącznie do doradztwa strategicznego. W końcu doradztwo zostało zdefiniowane przez Instytut Zarządzania Pracownikami jako "wszelkie działania w miejscu pracy polegające na tym, że jedna osoba, wykorzystując posiadane umiejętności i techniki, pomaga innej osobie podejmować decyzje [Amstrong 1997, s. 139]. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie możliwości doradztwa we wdrażaniu znormalizowanych systemów zarządzania opartych o normy ISO oraz przedstawienie cech, które powinien posiadać dobry konsultant ds. wdrożeń systemów... Firmy konsultingowe funkcjonujące na polskim rynku swoim zasięgiem objęły następujące dziedziny: audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo operacyjne oraz doradztwo strategiczne [Ćwiklicki 2009, s ]. Spory obszar doradztwa zajmuje konsulting związany z wdrażaniem znormalizowanych systemów zarządzania. Przez system zarządzania organizacją należy rozumieć uporządkowany zbiór instrumentów, reguł i procedur zarządzania oraz aparat zarządzający organizacją, który powiązany jest z jej otoczeniem rozlicznymi wzajemnymi relacjami [Krzyżanowski 1992, s. 227]. Jak nie zgubić się w dżungli systemów zarządzania? ISO International Organization for Standardization jest organizacją pozarządową, której celem jest opracowywanie norm ułatwiających międzynarodową wymianę dóbr i usług oraz współpracę naukową, techniczną i ekonomiczną. Organizacja skupia 163 instytucji normalizacyjnych ze wszystkich krajów świata [ISO in figures] 1. W roku 2011 liczba opublikowanych przez ISO standardów dla biznesu, organizacji rządowych i społeczeństwa przekroczyła Normy te są narzędziem o fundamentalnym znaczeniu w zagwarantowaniu obywatelom dóbr i usług wysokiej jakości, bezpiecznych dla zdrowia, umożliwiających przedsiębiorstwom innowacyjność oraz zapewniającym ochronę środowiska naturalnego [Łańcucki 2011, s. 11]. Normy mogą być normami technicznymi, w których opisane są parametry, jakie powinien spełniać produkt lub usługa, bądź normami organizacyjnymi dotyczącymi systemów zarządzania wdrażanych w organizacjach. Najpopularniejszym systemem zarządzania wdrażanym w organizacjach jest system zarządzania jakością oparty o normę ISO Wdrożenie norm serii ISO 9000 w przedsiębiorstwie może nieść za sobą wiele korzyści. Do najważniejszych należą [Łańcucki 2006, 2010]: racjonalizacja działań i procesów, większe zaangażowanie i stopniowa zmiana mentalności pracowników, zwiększenie świadomości jakościowej, uzyskanie atutu w walce z konkurencją, wejście do sieci dostawców znanych producentów, wzrost wiarygodności wobec klientów, obniżenie strat spowodowanych wadami

2 i niezgodnościami produkowanych wyrobów, ograniczenie strat wynikających z niedopasowania wyrobu lub usługi do wymagań rynku, zwiększona wydajność pracy, czy też obniżenie kosztów braków wewnętrznych i napraw gwarancyjnych. W wielu sektorach wdrożenie norm ISO jest warunkiem koniecznym w walce o klienta. Innymi systemami często wdrażanymi w organizacjach są systemy zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, ryzykiem i ciągłością działania czy też systemy branżowe dedykowane określonej grupie organizacji) (zob. rys. 1) 3. Systemy zarządzania jakością PN-EN ISO 9000 PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 9004 Wybrane branżowe systemy zarządzania usługami IT [ISO 20000] w branży medycznej [PN-EN ISO 13485] jakością w branży motoryzacyjnej [ISO/TS 16949] Zapewnienie jakości dostaw w przemyśle lotniczym [PN-EN 9100] środowiskowego PN-EN ISO PN-EN ISO ISO bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N/OHSAS PN-N/OHSAS PN-N/OHSAS bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS GHP, GMP PN-EN ISO bezpieczeństwem informacji ISO/IEC Systemowe zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania ISO BS BS Rysunek 1. Normy opracowane przez ISO - International Organization for Standardization dotyczące najważniejszych systemów zarządzania wdrażanych w organizacjach Źródło: opracowanie na podstawie: [Łańcucki 2010, 2006; Hamrol 2007].

3 Zainteresowanie przedsiębiorstw znormalizowanymi systemami zarządzania opartymi o normy opracowane przez International Organization for Standardization nieustannie wzrasta. Wyspecjalizowani w tym zakresie doradcy nie powinni lekceważyć tego rynku, tym bardziej, że wiele przedsiębiorstw identyfikuje trudności związane z wdrażaniem systemów (a boom certyfikacyjny trwa). Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń jest zbyt optymistyczna ocena czasu i kosztów związanych z wdrożeniem oraz ograniczone zasoby personalne. Wiąże się to przeważnie z brakiem doświadczenia pracowników we wdrażaniu podobnych inicjatyw oraz z niedostatecznym przygotowaniem merytorycznym. Ponadto zdaniem audytorów jednostek certyfikujących systemy zarządzania aktualnie certyfikują się firmy o słabym zapleczu kapitału intelektualnego, dla których standardy ISO są trudne, stanowią barierę organizacyjną, finansową i psychologiczną [Lisiecka 2011, s. 51]. Duży problem sprawia przedsiębiorstwom opracowanie dokumentacji systemowej, która notabene należy do kluczowych czynników sukcesu wdrożenia. Opracowanie dobrej dokumentacji jest kwestią dość problematyczna ponieważ wymaga dużego nakładu pracy oraz profesjonalnego podejścia do tego zagadnienia. Pomoc firmy doradczej jest zatem w tym aspekcie wskazana [Matuszak-Flejszman 2007, s. 57]. Jak już wspomniano, firmy konsultingowe nie powinny lekceważyć tego rynku... i w praktyce rzeczywiście go nie lekceważą. Jak grzyby po deszczu rośnie ilość firm doradczych, które do swojej oferty włączają usługi wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a klienci stają przed trudnym wyborem, której z firm zaufać i powierzyć swoje pieniądze... a może nawet i dalszy rozwój. Być może stwierdzenie, że od wyboru firmy doradczej zależy przyszłość firmy, jest zbyt daleko posunięte, niemniej, w obliczu konkurencji oraz trwającej stagnacji gospodarczej, skuteczność oraz efektywność wdrożonego systemu zarządzania może determinować być albo nie być firmy na rynku. Dlaczego więc większość organizacji tak ważną decyzję podejmuje pochopnie, nie rozważając wszystkich za i przeciw? Jak organizacje wybierają firmę konsultingową? Obecnie na decyzję organizacji o wyborze firmy konsultingowej wpływają dwa główne czynniki, po pierwsze cena, po drugie referencje [Salerno-Kochan 2009]. W dzisiejszych czasach dużą rzeszę klientów firm doradczych specjalizujących się we wdrażaniu systemów zarządzania stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Dzieje się tak dlatego, iż Fundusze Europejskie na lata zostały przeznaczone między innymi na podziałanie tj. modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. W ramach tego podziałania realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej obejmujące m.in. wdrażanie systemów zarządzania opartych o normy ISO. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym kryterium jest cena usługi. Duża konkurencja na rynku usług doradczych może prowadzić do presji obniżania cen w walce o klienta, co pociąga za sobą spadek jakości świadczonych usług doradczych. Jeśli cena usługi będzie zbyt niska, to można domniemywać, że konsultant nie poświęci

4 pełnego wymaganego czasu na zbudowanie sprawnego systemu, a stworzony model może nie być dostosowany indywidualnie do potrzeb konkretnej organizacji [Salerno-Kochan 2009]. Niewątpliwe jest, że cena nie powinna być głównym kryterium wyboru konsultanta. Jakie zatem czynniki powinny być brane pod uwagę aby uniknąć błędnej decyzji? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie może nie być łatwe dla wielu firm, ale i tu lekiem na całe zło może okazać się... ISO. A dokładniej, norma opatrzona numerem ISO Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services, International Organization for Standardization, Geneva, Norma ta zawiera wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemów zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Wytyczne zawarte w normie, nie muszą ograniczać się tylko li wyłącznie do wyborów konsultantów systemów zarządzania jakością. Z powodzeniem można ją również wykorzystać do wyboru doradcy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania innych systemów [ISO 10019, pkt. 1, NOTE 2]. Można bowiem skorzystać z wytycznych zawartych w normie do wyboru doradców ds. zarządzania środowiskowego, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również innych systemów zarządzania ukierunkowanych na minimalizację ryzyk biznesowych. Cechy znormalizowanego konsultanta systemu zarządzania jakością Zgodnie z normą ISO organizacja podczas selekcji kandydatów na konsultantów powinna wziąć pod uwagę zarówno swoje potrzeby oraz oczekiwania, jak i kompetencje konsultanta. W ich skład powinny wchodzić: cechy osobowości, odpowiednie wykształcenie doświadczenie w pracy, etyka postępowania oraz wiedza i umiejętności niezbędne do spełnienia ogólnych celów organizacji w zakresie systemu zarządzania jakością (por. rys. 2). Wiedza i umiejętności specyficzne dla zarządzania jakością Wiedza i umiejętności specyficzne dla organizacji Cechy osobowości Wykształcenie Wiedza Umiejętności Doświadczenie Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji Rysunek 2. Kompetencje konsultanta systemu zarządzania jakością Źródło: [ISO 10019].

5 Wśród cech osobowości, które powinien posiadać konsultant w normie wyróżniono m.in. takie cechy jak: prawdomówność, szczerość, uczciwość, spostrzegawczość, świadomość potrzeby doskonalenia, elastyczność, konsekwencja, zdecydowanie, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność. Ponadto konsultant powinien posiadać wiedzę zarówno wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zarządzania jakością (w tym: wiedzę o normach ISO, wiedzę o procesach normalizacji, certyfikacji, akredytacji, widzę na temat metod i technik zarządzania jakością np. cykl Deminga, metod auditowania oraz ciągłego doskonalenia, mapowania procesów, metod statystycznych) oraz wiedzę i umiejętności specyficzne dla organizacji (w tym: znajomość wymagań prawnych mających zastosowanie w organizacji). Oprócz tego konsultant powinien mieć także adekwatne wykształcenie i kierować się etycznymi zasadami (m.in. unikanie konfliktów interesów, zachowywanie poufności i bezstronności oraz niezależności od jednostek certyfikujących). Ważne jest również, aby konsultant stale podnosił swoje kompetencje poprzez: udział w audytach, szkolenia, dodatkową edukację, samokształcenie, coaching, czy też uczestnictwo w tematycznych seminariach i konferencjach [ISO 10019, pkt ]. Nie sposób pominąć też kwestii doświadczenia. Doświadczenie konsultanta w znacznym stopniu może ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy musi od czegoś zacząć, a młodzi konsultanci brak doświadczenia często rekompensują zaangażowaniem, pracowitością i sumiennością, co daje dużą szansę na stworzenie systemu indywidualnego, dostosowanego do potrzeb organizacji, a nie wdrożenie modelowego, jałowego rozwiązania. I na koniec rozważań optymistyczny akcent dla tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej: You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. (Les Brown) Beata Szyszka Bibliografia 1. Amstrong M., 1997, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 2. Ćwiklicki M. (red.), 2009, Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Poligrafia, Kraków. 3. Hamrol A.,2007, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa. 4. ISO 10019, Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services, International Organization for Standardization, Geneva, ISO in figures 6. Krzyżanowski L.,1992, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa. 7. Lisiecka K., 2011, Znormalizowane systemy zarządzania, ich certyfikacja a rozwój przedsiębiorstwa [w:] Łańcucki J. (red.), Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Wyd. UEP, Poznań.

6 8. Łańcucki J., 2011, Rola normalizacji w zrównoważonym rozwoju [W:] Łańcucki J. (red.), Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Wyd. UEP, Poznań. 9. Łańcucki J. (red.), 2006, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, wyd. AEP, Poznań. 10. Matuszak-Flejszman A., 2007, środowiskowego w organizacji, wyd. AEP, Poznań. 11. Salerno-Kochan M., 2009, Wybór konsultanta systemu zarządzania jakością, Portal

7 1 Stan na dzień r. 2 Na dzień r. dokładna liczba opublikowanych standardów wynosiła Branżowe systemy zarządzania powstają w odpowiedzi na potrzebę profilowania wymagań. Norma ISO 9001 może być zaimplementowana w każdej organizacji, niezależnie od profilu działalności, wielkości czy statusu prawnego. W niektórych branżach wymagania normy ISO 9001, które są dość ogólne i pozostawiają dużą swobodę działania, nie są wystarczające. Dlatego też powstają normy zindywidualizowane, dostosowane do konkretnej branży, niemniej jednak większość z tych norm bazuje na normie ISO 9001.

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw

Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek Salerno-Kochan Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Agnieszka Famielec Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo