Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego"

Transkrypt

1 Marzena Lemanowicz * Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego Wstęp Postrzeganie jakości przez konsumentów i producentów zmieniło się w ostatnich latach. Współcześnie konsument jest świadomy swoich potrzeb i ma wiedzę co do oczekiwanej jakości towarów i usług. Stąd też procesy jakościowe w przedsiębiorstwie nie są już innowacyjną strategią, lecz solidną podstawą funkcjonowania firmy. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 nie jest obligatoryjne, stanowi jednak ważny aspekt w pozycjonowaniu firmy jako rzetelnego partnera handlowego, informuje, że firma dostosowuje swe działania do oczekiwań rynku, a wiec bada potrzeby konsumenta. Wskazuje ponadto na odpowiedzialne działanie kierownictwa zorientowanego na zarządzanie jakością oraz podnoszenie kwalifikacji kadry. Wszelkie procesy w przedsiębiorstwie są nadzorowane poprzez wykorzystanie instrumentów zarządzania jakością w celu wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości podczas produkcji. Najważniejszą kwestią jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie już wypracowanych standardów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie korzyści jakie osiągnęło przedsiębiorstwo działające na rynku przemysłu alkoholowego w wyniku wdrożenia systemu zarządzania jakością. Osiągnięte korzyści można podzielić na ekonomiczne, marketingowe i organizacyjne. Aby zdiagnozować ww. korzyści przeprowadzono wywiad z Dyrektorem ds. Jakości. 1. System Zarządzania Jakością Wśród różnych systemów związanych z zarządzaniem i zapewnieniem jakości, najbardziej znany jest System Zarządzania Jakością ISO 9001, a rodzina norm ISO 9000 stanowi najbardziej rozpoznawalną grupę norm. Historia norm jakościowych sięga 1959 roku, kiedy to amerykański Departament Stanu, po zmianach w 1963, roku oparł na nich zasady jakości dla dostawców armii amerykańskiej. Kolejnie znalazły zastosowanie w regulacjach dotyczących energetyki jądrowej. Kanada oraz Wielka Brytania opublikowały pierwsze państwowe normy jakości. W 1985 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO rozpoczęła prace nad zredagowaniem uniwersalnych norm na skalę światową, a już w roku 1987 została przyjęta norma ISO 9000 dotycząca systemów zapewniania jakości (Podgórski, 2009, s ). Normy ISO 9000 podlegają systematycznym przekształceniom w celu pełniejszego * Dr inż., Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

2 506 Marzena Lemanowicz dostosowania do potrzeb rynku. Obecna czwarta wersja normy to nowelizacja poprzedniego wydania z 2000 roku. W toku pracy Komitetu Technicznego ISO została zredagowana ponadbranżowa wersja rodziny norm ISO 9000:2008, w skład których wchodzą normy: 9000 Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia, 9001 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania i 9004 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością [Lisiecka, 2009, s. 30]. Norma ISO 9001:2008 została skonstruowana w oparciu o osiem zasad i jest zbieżna z koncepcją TQM (Total Quality Management). Wśród tych zasad wyróżniamy: 1. Koncentrację na kliencie oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia. 2. Przywództwo oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku. 3. Zaangażowanie wszystkich pracowników jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści. 4. Podejście procesowe wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy. 5. Podejście systemowe do zarządzania polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów). 6. Ciągłe doskonalenie oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron. Pomocne są tu metody narzucone przez normę (audit wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd.), jak i metody i narzędzia, o których norma nie wspomina (Kaizen, 5S, Six Sigma, FMEA, QFD). 7. Oparcie się na faktach w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych informacjach. 8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami organizacja i jej dostawcy są zależni od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązania te powinny pozwalać na szybkie reagowanie w przypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów. Pozwala to na zwiększenie rentowności organizacji i jej partnerów. Norma ISO 9001:2008 jest podstawą do wdrażania systemu w przedsiębiorstwie. Zawiera ona wzorzec podejścia procesowego, bo to właśnie procesy są podstawą funkcjonowania każdej jednostki. Na rysunku 1 przedstawiono model systemu zarządzania jakością opierający się na podejściu procesowym.

3 Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu 507 Rysunek 1. Model systemu zarządzania jakością Źródło: [Norma PN-EN ISO 9001:2009, s. 9]. W przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku spożywczym bardzo ważnym systemem jakościowym jest System ISO 22000:2005. Norma ISO została przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2006 roku. Pełna nazwa normy to PN EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Norma ta ma na celu skoordynowanie na poziomie globalnym wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności dla wszelkich podmiotów prowadzących działalność na rynku żywności. W normie ISO znajdują się wymagania zaczerpnięte z innych systemów np. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Systemu HACCP, ISO 9001 czy systemów, których wdrażanie wynika ze współpracy z sieciami handlowymi (IFS, BRC). W normie dokładnie zdefiniowano takie pojęcia jak: bezpieczeństwo żywności, łańcuch żywnościowy, zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, politykę bezpieczeństwa żywnościowego. W wymaganiach dotyczących dokumentacji niezbędne jest posiadanie m.in. procedur: nadzoru nad dokumentami i zapisami, działań korygujących oraz auditów wewnętrznych. Nadzór nad dokumentami powinien być prowadzony w sposób ciągły prowadząc do uaktualniania i identyfikacji. Zapisy również podlegają kontroli ze względu na swój istotny charakter związany z bezpieczeństwem żywnościowym. W normie wiele miejsca poświęca się odpowiedzialności kierownictwa. Zaangażowanie grupy zarządzającej polega na przekazywaniu kadrze, iż zachowanie bezpieczeństwa żywności jest celem najważniejszym dla firmy. Ponadto do kompetencji kadry kierowniczej należy: prowadzenie

4 508 Marzena Lemanowicz polityki bezpieczeństwa żywności zgodnej ze specyfikacją produkcji, dokonywanie przeglądów zarządzania, zapewnianie dostępności zasobów oraz wyznaczenie lidera zespołu ds. bezpieczeństwa żywności. Osoba ta odpowiada za koordynowanie prac zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, nadzór oraz raportowanie postępów systemu. Mając na uwadze komunikację powinien być prowadzony stały przekaz informacji w zakresie kluczowych zagadnień związanych z normą, z dostawcami, wykonawcami, klientami, odpowiednimi władzami czy organizacjami, mogącymi mieć wpływ na funkcjonowanie systemu. Współcześnie coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się zintegrowane systemy zarządzania jakością. Zintegrowany system zarządzania jakością to jeden, jednoznacznie określony, udokumentowany i spójny system, który umożliwia równoczesne zarządzanie wieloma procesami przez ustanowienie i realizację jednolitej polityki oraz wynikających z niej celów dotyczących różnych procesów [Zielińska, 2009, s. 39]. W skład zintegrowanego systemu zarządzania jakością wchodzą najczęściej normy ISO 9001, ISO (zarządzanie środowiskiem) OHSAS (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). 2. Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie W dobie nasilającej się walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa nieustannie poszukują sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Niewątpliwie poprawa jakości oraz stały proces jej doskonalenia powoduje optymalizację kosztów, poprawę sytuacji firmy, obniżenie strat na brakach wewnętrznych i zewnętrznych, poprawę wizerunku firmy itp. [Skrzypek, 2005, s. 14]. Do przesłanek przemawiających za wprowadzeniem systemu zarządzania jakością zaliczyć można: - wzrastające wymagania co do jakości dostarczanych wyrobów i usług, - wzrost siły konkurencyjnej oraz duże bariery rynkowe, - nadrzędną rolę konsumenta na rynku i konieczność podążania z ofertą zgodnie z jego oczekiwaniami, - konieczność doskonalenia przedsiębiorstwa i wzrostu jego wiarygodności na rynku. Poprawnie wdrożony i zarządzany system jakości pozwala osiągnąć korzyści organizacyjne, ekonomiczne oraz marketingowe. Nie stanowi jednak gwarancji sukcesu rynkowego. Powodzenie jest zależne od poprawności interpretacji zawartych w normach zaleceń i umiejętności dostosowanie się do nich [Skrzypek, 2005, s ]. Podstawowe korzyści jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo w wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością to: 1. Ukierunkowanie działań na konsumenta poprzez: - poznanie wymagań klienta, - wdrożenia procesów gwarantujących orientację na klienta,

5 Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu przeprowadzanie badań satysfakcji klientów. 2. Uporządkowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez: - eliminację zbytecznych procesów, - określenie odpowiedzialności i kompetencji pracowników, - wzrost zaufania kierownictwa do pracowników, - właściwy przepływ informacji w firmie, poprawa komunikacji. 3. Wzrost wydajności zarządzania dzięki: - efektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów, - zwiększonemu zaangażowaniu personelu w realizację procesów, - poprawie wyników ekonomicznych, - poprawie jakości wyrobów i usług, - optymalizacji procesów produkcyjnych, - mniejszej liczbie pomyłek, wadliwych wyrobów, reklamacji. 4. Efekty marketingowe - poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, - wzrost konkurencyjności, - wzrost zaufania konsumentów i partnerów handlowych do firmy. Warunkiem uzyskania powyższych korzyści jest poprawnie wdrożony i zarządzany system. Kierownictwo firmy musi uświadomić sobie motywy wdrażania systemu. W przedsiębiorstwach, w których jedynym motywem wdrażania systemu jest posiadania certyfikatu, nie zostaną osiągnięte powyżej wymienionych korzyści. 3. Charakterystyka rynku alkoholi mocnych w Polsce Wśród alkoholi mocnych w Polsce najbardziej popularna jest wódka. Jej udział ilościowy w sprzedaży alkoholi mocnych stanowił w 2010 roku 91,2%. Kolejną pozycję zajmuje whisky, a jej udział ilościowy w sprzedaży wynosił 2,9%. Na kolejnych miejscach plasują się: brandy i koniaki, likiery, rum. Produkcja wódki w Polsce wyniosła w 2010 roku 300 mln litrów, przy czym należy wspomnieć, iż w latach w Polsce produkowano ok. 1 mld litrów wódki rocznie. Redukcja ta została spowodowana zmniejszeniem eksportu, głównie do krajów Europy Wschodniej. Paradoksalnie spożycie wódki na świecie stale wzrasta [Kobielska, 2010, s. 34]. Wartość rynku napojów spirytusowych w Polsce wycenia się na 14,8 mld rocznie, natomiast eksport na 400 mln zł. Według sondażu CBM Indicator zmniejsza się ilość spożywanych wódek czystych i białych gatunkowych na rzecz smakowych oraz kolorowych. Nie oznacza to jednak zagrożenia dla rynku wódek czystych. Pomimo, iż sumaryczna ilość konsumowanego alkoholu w Polsce spada regularnie, to wiele marek osiąga wzrost sprzedaży. Do tego grona należy Bols, odnotowując sukcesy od roku 1998, zarówno jako produkt, po który chętnie sięgają konsumenci, jak i jedną z najlepiej rozpoznawanych marek wódki. Istotną rolę na rynku odgrywają Finlandia, Luksusowa, Wyborowa oraz Sobieski. Według rankingu wódek smakowych oraz kolorowych w latach Żubrówka zajmuje czołowe miejsca, a swoją popularnością wykracza poza granice Polski. Od roku 2008

6 510 Marzena Lemanowicz pierwsza pozycja w rankingu wódek smakowych, a druga pozycja w kategorii ogólnego spożycia wódki należy do Żołądkowej Gorzkiej. Na rysunku 1 przedstawiono deklaracje konsumentów odnośnie spożywania wódek czystych i smakowych. Rysunek 1. Deklaracje spożywania wódek czystych i smakowych (kolorowych) wśród osób spożywających alkohol w 2010 roku 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Źródło: [Kobielska, 2011, s.25]. 24% 23% 23% Bols Żołądkowa Gorzka Czysta de Luxe Finlandia Mając na uwadze strukturę podmiotową rynku, wśród największych producentów wódki w Polsce należy wymienić Stock Polska, którego udział rynkowy w 2011 roku wynosił 34,6%, kolejna pozycja należy do CEDC (24%), a Belvedere (20,2%) jest trzecią potęgą na rynku wódek. Portfolio produktowe liderów tworzą w Polsce następujące marki: - Stock Polska: Wódka Żołądkowa Gorzka, Stock Prestige, Wódka Żoładkowa Czysta de Luxe, Wódka 1906, Wódka Żubr, Orkisz, Brandy Stock, - CEDC: Bols, Żubrówka, Absolwent i Soplica. Do marek importowanych należą: Carlo Rossi, Metaxa Brandy, Remy Martin Cognac, Guinness, wina Sutter Home, Grant s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim Beam Burbon, Sierra Tequila, Teachers Whisky, Campari, Cinzano, i Old Smuggler, - Belvedere: Sobieski Vodka, Sobieski Sweet Bitter, Sobieski Cranberry, Sobieski Vanila, Sobieski Vodka de Luxe, Hetman, Cracovia Supreme, Jazz, Dwór Artusa, Fiddler, Scottish Leander, Polonaise Premium, Zawisza, Balsam Pomorski, Advocaat, Likiery, Posejdon Gin, Tatra, Łańcut, Polonaise, Winiak, Starogardzka, Spirytus Gdański, Spirytus Łańcucki, Spirytus Krakowski, Krakowska oraz Przepalanka Krakowska. 4. Wyniki badań Celem badania było zdiagnozowanie korzyści jakie osiągnęło przedsiębiorstwo działające na rynku alkoholowym w wyniku wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza wywiadu z Dyrektorem ds. Jakości. W badanym przedsiębiorstwie wdrożono trzy systemy zarządzania, a mianowicie System Zarządzania Jakością ISO 15% Luksuso

7 Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu , System Zarządzania Środowiskowego ISO i System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Do najistotniejszych motywów wdrażania systemów zarządzania w badanej firmie należały chęć poprawy wizerunku firmy, dostosowanie się do wymagań i oczekiwań odbiorców oraz ulepszenie zarządzania firmą. Podczas wdrażania systemów napotkano na wiele trudności. Dezaprobata pracowników wobec procedur była największym utrudnieniem. Ponadto liczba procedur oraz instrukcji, które zostały zapisane w Księdze Jakości wydawała się zbyt liczna dla pracowników i powodowało to w początkowej fazie opór co do ich stosowania. Jednakże po początkowych trudnościach, w konsekwencji w wyniku funkcjonowania w firmie Systemu Zarządzania Jakością osiągnięto szereg korzyści. W tablicy 1 przedstawiono korzyści ekonomiczno-produkcyjne, marketingowe i organizacyjne oraz ich ważność dla funkcjonowania firmy. Tablica 1. Ocena korzyści osiągniętych w wyniku wdrożenia SZJ oraz ich ważność (1- najmniej ważna, 5-najbardziej ważna korzyść) Korzyści ekonomiczno-produkcyjne obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt skrócenie czasu wytwarzania wyrobu koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu wzrost konkurencyjności pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się poprawa terminowości gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług Korzyści marketingowe zwiększenie zaufania Klientów do firmy lepsze rozpoznawanie potrzeb klienta ułatwienie wejścia na nowe rynki Korzyści organizacyjne przejrzyste zasady odpowiedzialności

8 512 Marzena Lemanowicz usprawnienie funkcjonowania organizacji zmianę nastawienie pracowników na zgodną z kierunkiem rozwoju firmy poprawa komunikacji w firmie Żródło: Opracowanie własne. Jak wynika z danych zawartych w tablicy 1, firma osiągnęła wiele ważnych korzyści w wyniku wdrożenia SZJ. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w wyniku wdrożenia SZJ firma osiąga wiele korzyści, które opisywane są w literaturze związanej z przedmiotem badań. Warte podkreślenia są te korzyści, które dla przedsiębiorstwa są ważne, a mianowicie: lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, wypracowanie potrzeby stałego doskonalenia czy zmianę nastawienia pracowników na zgodna z filozofią działania firmy. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż to właśnie pracownicy są często barierą do wprowadzania w firmie różnych zmian. Z ekonomicznego punktu widzenia bardzo ważne jest to, że w wyniku wdrożenia systemu można osiągnąć obniżenie kosztów związanych z niezgodnościami, a tym samym poprawić efektywność funkcjonowania organizacji. Jest to ważny argument dla tych przedsiębiorców, którzy są obecnie na etapie podejmowania decyzji o wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością, a bardzo często system ten jest kojarzony z wysokimi kosztami, jakie należy ponieść w procesie wdrażania czy późniejszej certyfikacji. Pewne zdziwienie może budzić, iż wzrost zaufania klientów do firmy został oceniony jako mało ważna korzyść. Podczas wywiadu uzyskano informację, iż wizerunek i zaufanie do marki wynikają z długoletniej tradycji i nie są bezpośrednią konsekwencją wdrożenia systemu. Jednocześnie podkreślono, że zdobycie wielu prestiżowych nagród nie byłoby możliwe bez wcześniejszego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Zakończenie Analiza informacji uzyskanych w badanej firmie pozwala potwierdzić tezę, że wdrożenie systemów jakościowych przyczynia się do osiągnięcia przez firmę korzyści z różnych kategorii, a mianowicie: ekonomicznych, produkcyjnych, marketingowych i organizacyjnych. Badane przedsiębiorstwo jest dobrym przykładem właściwie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, dzięki któremu uporządkowano wiele sfer działania firmy. Współcześnie, po kilku latach od wdrożenia, nikt w firmie nie wyobraża sobie funkcjonowania bez wdrożonych systemów, choć mają one charakter nieobligatoryjny. W każdej firmie polityka jakości powinna być obecna na każdym etapie wytwarzania wyrobu czy procesu świadczenia usługi, powinna również obejmować łańcuch dostaw i sprzedaż. Jeszcze do niedawna procesy jakościowe były postrzegane jako innowacyjna strategia, dziś żaden menedżer nie ma wątpliwości, że jest to solidna podstawa funkcjonowania firmy.

9 Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu 513 Literatura Kobielska Z. (2010), Wódka była jest i będzie, fresh&cool market, nr 11-12/ Kobielska Z. (2011), W eksporcie nadzieja, fresh&cool market, nr 3/ Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wyd. AE, Katowice. 8. Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. 9. Podgórski Z. (2009), Zasady zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością. Metody i instrumenty controllingu jakości, Grzenkowicz N. (red.), Wyd. WWZ, Warszawa. 10. Skrzypek E. (2005), Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej, Problemy jakości, nr 11/ Zielińska M. (2009), Zintegrowane systemy zarządzające, Przemysł Spożywczy nr 2/2009. Streszczenie Zarządzanie jakością stanowi solidną podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polityka jakości powinna być obecna na każdym etapie produkcji, łańcucha dostaw oraz sprzedaży. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyrobów. System ISO 9001 jest wdrażany przez wiele przedsiębiorstw w celu poprawy ich wizerunku oraz pozycji konkurencyjnej. Badanie przeprowadzone w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego wykazało korzyści wynikające z wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością w sferze ekonomicznej, organizacyjnej oraz marketingowej. Słowa kluczowe jakość, ISO 9001, korzyści marketingowe Economic and marketing advantages of implementing Quality Management System in the company of alcohol industry (Summary) Quality Management provides a solid foundation of the enterprise. Quality policy is present at every stage of production, supply chain and sales. This is a guarantee of safety and high quality offered product. ISO 9001 is implemented by many companies to improve their image and competitive position. A study conducted in the company showed the benefits of the implementation of the Quality Management System in the field of economic, organizational and marketing. Key words quality, ISO 9001, marketing advantages

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION (Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION (Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Waszyngton, DC 20549 FORMULARZ 8-K RAPORT BIEŻĄCY W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH

FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH УДК 316 0 FUNKCJA I ROLA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH JÓZEF OBER Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi zagadnienia związane z zarządzeniem jakością oraz ukazać jakie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Jakość wczoraj i dziś

Jakość wczoraj i dziś Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym Jakość wczoraj i dziś Jan Sas Kraków, 2016 Zakres tematyczny 1. Jakość dawniej 2. Podstawowe definicje i odbiorcy jakości 3. Ewolucja w

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą

Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Zbigniew Serafin, Hubert Paluch Proces wdrażania systemów zarządzania jakością : w kontekście współpracy klienta z firmą szkoleniowo-doradczą Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo część II

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo część II WIEDZA - RAPORTY- DIAGNOZY - ANALIZY - PRZYKŁADY Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo część II ZASADA 3 Zaangażowanie pracowników Kapitał intelektualny pracowników jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ , red. Żuchowski J., Politechnika Radomska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, ss. 77-82 9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Urszula BALON W systemie informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Ty Decydujesz, my organizujemy. Zapraszamy do współpracy z zakresu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Krótko o nas: Posiadamy doświadczenie w organizowaniu audytów, szkoleń, eventów oraz integracji.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 349 353 Agata Szkiel OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Katedra

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania

Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania Normy ISO serii 9000 i inne normy zarządzania Anna Dobrowolska Geneza norm ISO serii 9000 PIERWSZE NORMY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI OPRACOWANO SIĘ W LATACH 50-TYCH W USA 1956 r. norma MIL-Q-9858

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o.

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Idea Wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej certyfikacji suplementów diety. Program certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 Zagadnienia: - Nowelizacja normy ISO 9001 (DIS Stage) - Rewizja normy ISO 22000:2005

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 25.04.2009 R. System Zarządzania Jakością to: system zarządzania mający na celu kierowanie organizacją i jej nadzorowanie w odniesieniu do jakości. Liczba certyfikatów ISO 9001 Do

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, pod red. E. Skrzypek, Wy. UMCS, Lublin 2006, t. I, ss. 399-405 URSZULA BALON Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo