oraz co to jest norma ISO 9001/2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz co to jest norma ISO 9001/2000"

Transkrypt

1 Dlaczego system zarzdzania jakoci w firmie i orodku oraz propozycja certyfikacji grupowej dla małych firm geodezyjnych. oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Wojciech Tokarski

2 2 Auditor wiodcy akredytowany przy DEKRA Certifikation

3 Definicja jakoci Jako jest zbiorem cech i właciwoci produktu bd usługi, która ma znaczenie w spełnianiu ustalonych i naturalnych potrzeb". Ince D Zdolno uytkowania - J.M. Juran Jako to zadowolony (wewntrzny) klient, przy czym ocena jakoci jest pozostawiona subiektywnej percepcji klienta 3

4 Jako to zadowolony klient Jako to zgodno z wymaganiami i oczekiwaniami, Jest to powtarzalno produktu (o cile okrelonych parametrach), Jest to zgodno oczekiwa z tym co otrzymałem od dostawcy. 4

5 Po ostatniej modyfikacji normy w 2000 r. zapisano now definicje jakoci Jako to stopie, w jakim zestaw naturalnych właciwoci (fizycznych, czasowych, ergonomicznych, funkcjonalnych i innych) produktu spełnia potrzeby lub oczekiwania, które zostały ustalone, przyjte zwyczajowo lub s obowizkowe. 5

6 Rónica midzy potrzeb a wymaganiem klienta Potrzeb jest wymaganie, które klient ma, zdaje sobie z niego spraw i komunikuje to wytwórcy lub handlowcowi. oczekiwania s wymaganiami, których klient nie przekazuje poniewa s dla niego oczywiste lub nie jest wiadom ich istnienia. problem wysokiej jakoci polega głównie na zaspokojeniu oczekiwa, a nie tylko potrzeb. 6

7 System zarzdzania organizacj pracy posiada kada jednostka, która skutecznie konkuruje i utrzymuje si na rynku Dobrze wdroony SZJ pełni rol podsystemu systemu zarzdzania organizacj, którego jednym z głównych zada jest identyfikacja przyczyn niezgodnoci w procesach (w tym niezgodnoci jakociowych) oraz zapobieganie zakłóceniom i nieprawidłowociom w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów działalnoci. 7

8 Norma ISO 9001:2000 jest uniwersalna norma zawiera wytyczne, które mona zastosowa w kadej organizacji, bez wzgldu na brane, rodzaj produkcji (take usługi) oraz stan własnoci. Produktem moe by wyrób materialny, niematerialny, oprogramowanie, wyrób tworzony w procesach cigłych lub usługa. 8

9 Kto odpowiada za jako w przedsibiorstwie? wikszo pracowników zatrudnionych w duych firmach, odpowie, e odpowiedzialnym jest kierownik działu jakoci Pozostali twierdz, e szef firmy. Obie odpowiedzi s nieprawidłowe. 9

10 System zapewnienia jakoci to tylko schematy ukierunkowujce i ułatwiajce działanie Jako moemy osign tylko wówczas, gdy kady pracownik na kadym etapie produkcji lub wiadczenia usługi wykonuje swoj prac z pełn wiadomoci. Pracownik nie moe by traktowany w sposób przedmiotowy. Zasób ludzki jest najwaniejszym zasobem w organizacji. 10

11 Istotna jest postawa najwyszego szczebla kierownictwa przedsibiorstwa. Kierownictwo jest zobowizane do realizacji procesu i stosowania zasad polityki jakoci organizacji. Proces wdroenia SZJ w organizacji zaczyna si od szkolenia kadry kierowniczej. 11

12 Jako... Jako naley interpretowa w szerokim znaczeniu tego słowa, nie ograniczajc jej tylko do produktu, lecz przede wszystkim naley bra pod uwag: cały proces wykonania usługi termin dostawy, dokumenty i obsług klienta. 12

13 System zarzdzania jakoci wg. ISO 9001:2000 klient Odpowiedzialno kierownictwa klient Zarzdzanie zasobami Pomiary, analiza i doskonalenie satysfakcja 13 wymagania wejcie Realizacja wyrobu wyrób wyjcie

14 Załoeniem normy ISO 9001:2000 jest wprowadzenie w organizacji systemu zarzdzania opartego na nastpujcych 8 zasadach!" 14 Trwały sukces

15 Co daje wdroenie 8 zasad? powoduje, e organizacja pracuje konsekwentnie nad utrzymywaniem jakoci wyrobów i usług od dostawcy do odbiorcy oraz zwraca uwag na doskonalenie pracowników, dba o prawidłow komunikacj midzy zarzdem i pracownikami, promuje prac zespołow oraz zwraca baczn uwag na otoczenie. Umoliwia to zwikszenie zaangaowania pracowników w ulepszenie procesów w celu wspólnego osigania celów i rozwizywania problemów. 15

16 W celu uzyskania certyfikatu organizacja powinna: Ustanowi, udokumentowa, wdroy, i utrzymywa SZJ oraz cigle doskonali jego skuteczno zgodnie z wymaganiami niniejszej normy midzynarodowej. ISO 9001:2000 Punkt 4.1. Wymagania ogólne. 16

17 Wymagania normy ISO 9001:2000 organizacja powinna 17 okreli procesy niezbdne dla SZJ oraz ich zastosowanie w całej organizacji, okreli przebieg tych procesów i ich wzajemne powizania, okreli kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznoci zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów, zapewni dostpno zasobów i informacji niezbdnych do wspomagania przebiegu i monitorowania tych procesów; monitorowa, mierzy i analizowa te procesy, wdraa działania niezbdne do osignicia zaplanowanych wyników i cigłego doskonalenia tych procesów

18 Wymagania dotyczce dokumentacji Norma ISO 9001/2000 (PL EN ISO 9001) Warunek wymagany norm to wdroenie 6 procedur: 18 nadzory nad zapisami nadzory nad dokumentacj wewntrzny audit nadzór nad wyrobem niezgodnym działania korygujce działania zapobiegawcze.

19 ISO? normy, które opisuj system zapewnienia jakoci firmy taki system jest udokumentowanym systemem zapewnienia jakoci podstaw systemu jakoci s procedury i instrukcje, czyli opisane czynnoci i procesy zachodzce w firmie. rozbudowa dokumentacji powinna nastpowa w miar jak nowy sposób postpowania stanie si nawykiem. 19

20 20 piramida dokumentacji...

21 Co si składa na dokumentacj 21 polityka i cele jakociowe polityka kierownictwa i cele, ksiga jakoci opis systemu, deklaracje przestrzegania zasad procedury dokument przedstawiajcy czynnoci, które trzeba wykona (instrukcje) opisy procesów ł Zapisy dokumenty powstajce dla udowodnienia zgodnoci z wymaganiami (zapisy nie podlegaj aktualizacji).

22 Dlaczego papiery forma pisemna gwarantuje porzdek, pozwala unika nieporozumie, zapobiega deniom na skróty, zapewnia efektywne wykorzystanie uczestniczcych w procesie, zapobiega pomyłkom i zaniedbaniom, umoliwia obiektywn ocen organizacji. system jest tym lepszy im bardziej powtarzalny.

23 bardzo wan rol w systemie jakoci odgrywa sprawno systemu zarzdzania 23

24 Warunek uzyskania certyfikatu okrelona polityka jakoci wdroony system zarzdzania pomylny wynik audytu certyfikacyjnego. 24

25 Wane pytania przed signiciem po certyfikat Czy w organizacji funkcjonuje proces, który angauje wszystkich pracowników w doskonalenie działalnoci; czy pracownikom przekazuje si coraz szersze uprawnienia umoliwiajce im samodzielne podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian bez stwarzania ryzyka dla organizacji? Czy zapewniono skuteczn, dwustronn komunikacj z pracownikami i czy pracownicy zgodziliby si z twierdzeniem, e s dobrze poinformowani oraz e ich opinie si licz? 25

26 Systemy Z.J. zgodne z normami ISO 9000 nie s systemami obligatoryjnymi. W Polsce obecnie certyfikaty jakoci serii ISO 9000 posiada około firm, Wielka Brytania - ponad certyfikatów, W Niemczech istnieje ustawowy przymus posiadania certyfikatu przez jednostki administracji publicznej Po wstpieniu polski do UE wdroenia SZJ s dofinansowane dla MSP z funduszy strukturalnych w ramach projektu wzrostu konkurencyjnoci. 26

27 firmy niemieckie z certyfikatami serii ISO Due 95% rednie 70% Małe ponad 50%

28 W geodezji i kartografii O jakoci produktu geodezyjnego decyduj: materiały wyjciowe pobrane z ODGiK (pocztek procesu), zastosowane metody i technologie (dot. wykonawcy), fachowo personelu (wykształcenie, uprawnienia, doskonalenie), uyty sprzt i oprogramowanie, konsekwentne stosowanie metod weryfikujcych ( elementy kontrolne) 28

29 Dwa tory działalnoci, a jeden produkt Wykonawstwo wystpuje jednoczenie jako klient i dostawca w stosunku do orodka, Klientem kocowym jest zleceniodawca (inwestor) ODGiK którego klientem i zarówno dostawc jest wykonawstwo, klient kocowy nabywca kupujcy informacj bezporednio z zasobu oraz organy administracji. 29

30 Sytuacja polskiej geodezji nie da si porówna z adnym krajem w Europie 30 prowadzenie zasobu informacyjnego, wykonywanie opracowa do celów prawno - katastralnych, aktualizacja map, w innych krajach prowadzi psgik W Polsce wszystkie zadania przekazano do sektora prywatnego działajcego na wolnym rynku W rkach pastwa pozostawiono funkcje gromadzenia, zarzdzania i nadzorowania produktami firm, które objawia si obowizkiem przekazywania wyników prac do pzgik

31 ODGiK odpowiada za jako gromadzonych opracowa!!! rozporzdzenie z 16 lipca 2001r. regulujce zgłaszanie i ewidencjonowanie prac gik mówi, e kontrola winna by wykonana w zakresie: przestrzegania zasad wykonywania prac, osignicia wymaganych dokładnoci, zgodnoci opracowania ze standardami technicznymi, spójnoci topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawc z informacjami uzyskanymi z orodka w trakcie realizacji pracy, kompletnoci przekazywanych materiałów. 31

32 Czy obecnie orodki s w stanie weryfikowa opracowania orodek nie jest w stanie skontrolowa kadego wykonawcy ani kadego opracowania Droga do jakoci w geodezji i kartografii wiedzie przez certyfikacj Certyfikowane orodki dokumentacji gik Certyfikowane geodezyjne firmy wykonawcze Certyfikowane narzdzia 32

33 Aby system zapewnienia jakoci zadziałał w geodezji, musi by wdroony Zweryfikowana i w ODGiK przetworzona informacja kierowana do szer. odbiorcy Produkt dla zleceniodawcy ODGiK ODGiK Informacje pobrane Produkt finalny wykonawstwo wykonawstwo GiK GiK 33

34 = 100% skutecznoci systemu 100% certyfikowanych orodków Nie wszystkie firmy wykonawcze bd ubiegały si o certyfikat ISO, ODGiK - najwaniejsze ogniwo łacucha, polska geodezja, to zjawisko naczy połczonych, jako produktu wyjciowego jest cile zwizana z produktem wejciowym, Orodki jako jednostki kontrolne nie mog by gorsze od jednostek wykonawczych i dlatego winny wdraa nowoczesne metody zarzdzania. 34

35 Problem został zauwaony przez GGK ju w 2001r. Projekt celowy System oceny jakoci w geodezji i kartografii podjty przez: GUGiK we współpracy z IGiK Krajowy zwizek pracodawców Firm G-K Komitet Bada Naukowych Umowa nr 2863/c.T12-10/2001 z r. 35

36 Rezultaty wdroenia projektu celowego... Przeprowadzenie szeregu szkole, Wzrost wiadomoci w rodowisku, Utworzenie w IGiK jednostki certyfikujcej, Wdroenie w jednym orodku (CODGiK) systemu ZJ zgodnego z norma 9001:2000, 2006 r. zamknicie projektu, likwidacja jednostki certyfikujcej przy IGiK. 36

37 Prawdopodobne przyczyny nie pełnej realizacji załoe projektu... Brak zainteresowania GGK projektem, Brak wiedzy urzdników szczebla centralnego dotyczcej zarzdzania i marketingu, Brak działa promocyjnych zarówno w orodkach dokumentacji jak i firmach wykonawstwa GiK, 37

38 Czy certyfikacja grupowa jest rozwizaniem problemów firm i powiatowych orodków? Zasady certyfikacji grupowej, Zalety i wady tej formy certyfikacji, Wymagania. 38

39 Problemy MSP przy wdraaniu SZJ ł, łł ł 39

40 ! "ł # 40

41 Zawsze naley patrze perspektywicznie... dzisiaj przeszło wczoraj historia wane jest jutro (przewidywanie na 2 3 lat) 41

42 42 Jako w dawnych wiekach...

43 W dawnych czasach jako była identyfikowana z kar. przykładem próby okrelenia jakoci usługi budowlanej jest kodeks Hamurabiego. Główne hasło kodeksu głosiło: oko za oko, zb za zb i była to pierwsza próba okrelenia jakoci Budowniczy wznoszcy nie zgodnie ze sztuk dom ponosił tak kar jak szkod spowodowała zła jako budowli. 43

44 ukaz Cara Piotra I, w którym za zł jako dostarczonej armii broni polecono zesła właciciela fabryki do Monastyru...poniewa podlec omielił si dostarczy WOJSKU RUSKIEMU muszkiety kiepskiej jakoci. Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie bacz, jak kontrola pieczcie stawia. Jeli bd mieli wtpliwoci, sami niech sprawdzaj przez przegld i strzelanie z dwóch muszkietów co miesic. Strzela maj, dopóki si nie zepsuj. (T. Wawak 1995, s.23) 44

45 Zapewnienie warunków pracy dla nadzorców przykład działa korygujcych. Nowemu włacicielowi Fabryki Broni, Demidowowi, nakazuj urzdzi nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, ni jemu samemu. Jeeli bd gorsze niech si Demidow nie obraa si ka obci mu głow. [S. Wawak 2001, s.81] 45

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo