ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

2 DEFINICJE JAKOŚCI Jakość to... "...pewien stopień doskonałości." (Platon) "...stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku." (W.E. Deming) "...zgodność z wymaganiami." (P.B. Crossy) "...wszystko co można poprawić." (Masaaki Imai) " ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb." (ISO 8402) " stopień, w jakim zbiór inherentnych cech spełnia wymagania." (ISO 9001:2000)

3 HISTORIA JAKOŚCI jakość w starożytności - zapisy z Kodeksu Hammurabiego z roku 1700 p.n.e.. Przewidywał on kary dla budowniczych popełniających błędy jakościowe w swej pracy. - w starożytnym Egipcie i Chinach dużą wagę przywiązywano do jakości. Geneza współczesnej jakości - na początku XX w. w zakładach Forda w USA, zapoczątkowano produkcję seryjną. Wraz z nią wprowadzono opracowane przez Fryderyka Taylora zasady zarządzania. - pierwsze stadium rozwoju Total Quality Management (TQM zasada kompleksowego zarządzania jakością), czyli tzw. kontrolą inspekcyjną.

4 GENEZA NORM JAKOŚCIOWYCH Początki normalizacji w dziedzinie systemów jakości sięgają końca lat 50. ubiegłego wieku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie została opracowana pierwsza norma MIL-Q-9858 wydana w 1959 roku, opisująca system zapewnienia jakości. W roku 1963 normę tą zmodyfikowano i wydano jako MIL-Q-9858A. W roku 1969 wydano je jako AQAP-1. W latach 70-tych wydano normy jakościowe dotyczące przemysłu maszynowego oraz energetyki jądrowej. Powstały pierwsze normy narodowe: CSA 3-Z299 (Kanada), BS 5750 (Wielka Brytania). BS 5750 była wzorcem norm międzynarodowych.

5 GENEZA NORM JAKOŚCI W roku 1979, w ramach ISO rozpoczął działalność komitet ISO/TC 176. W 1986 roku norma ISO 8402 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. W roku 1987 kolejne trzy normy: ISO 9001, ISO 9002 i ISO Przyjął je przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), oznaczając jako - EN W roku 1994 przeprowadzono pierwszą nowelizację norm rodziny ISO Obecnie podstawą do budowania systemów zarządzania jakością są dwie normy: ISO 9001:2008 "System zarządzania jakością - Wymagania" oraz norma ISO 9004:2009 "Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji - Podejście poprzez zarządzanie jakością". Podstawą do certyfikacji SZJ jest norma ISO 9001:2008, a norma ISO 9004:2009 wybiega nieco ponad wymagania ISO 9001:2008, stanowiąc wytyczne dotyczące doskonalenia SZJ jak i działania całej organizacji. Normy ISO serii 9000 nie są to normy techniczne. Nie opisują one parametrów, jakie powinny spełniać produkt lub usługa, lecz przedstawiają pewne zasady, których przestrzeganie może zapewnić odpowiednią jakość. Źródła: Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka, PWN, Warszawa 2002 Rogala P., Brzozowski T., Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003 Sikora T., Zarządzania jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005 Tochman R., Integracja systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskiem ISO na przykładzie wybranej procedury, Politechnika Poznańska, Poznań 2005

6 NAJWAŻNIEJSZE NORMY JAKOŚCIOWE LAT Rok Norma Źródło pochodzenia 1959 MIL-Q-9858 Departament obrony USA 1963 MIL-Q-9858A Departament obrony USA 1969 AQAP1, AQAP4, AQAP9 NATO 1971 AMSE Bolier Code Amerykaoski Związek Przemysłu maszynowego 1971 ANSI-N45-2 Energetyka Jądrowa 1973 API 14A Amerykaoski Instytut Ropy Naftowej 1975 CSA 3-Z299 Kanada norma paostwowa 1975 A.S. 1821/22/23 Australia norma paostwowa 1978 A code of Practice 50-C-QA Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej 1979 BS 5750 Wielka Brytania norma paostwowa 1986 ISO 8402 ISO 1987 ISO 9001, 9002, 9003 ISO

7 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM - to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, których suma jest czymś więcej niż suma oddzielnych jego elementów. W systemie 2+2=5 lub więcej. System ma wspólne zadanie do osiągnięcia, wspólny cel współdziałania, wspólny efekt, który ma być wynikiem tego współdziałania. ZARZĄDZANIE - czyli planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Są to elementy tzw. koła jakości, mającego doprowadzić do doskonalenia działań. Te elementy powinny cechować system ISO JAKOŚĆ - stopień, w jakim naturalne cechy danego wyrobu (lub usługi)spełniają zgłoszone i rozpoznane potrzeby i oczekiwania. Zgłaszać potrzeby lub oczekiwania wobec konkretnego wyrobu mogą różne strony: klient, producent - ale i państwo (wymagania prawne). Nie należy mylić norm zarządzania jakością z normami dotyczącymi wyrobu. Norma ISO 9001 jest pewnym pomysłem na SPOSÓB ZARZĄDZANIA firmą, a nie normą mającą zapewnić jak najwyższe parametry techniczne wyrobu. ISO to zbiór zdroworozsądkowych zasad jak kierować firmą w taki sposób, aby powiększać zadowolenie swoich klientów i dostarczać im wyroby spełniające ich wymagania. Podsumowując: - system zarządzania jakością to sposób, w jaki organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością oferowanego wyrobu czy usługi.

8 KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Cykl Deminga (znany także jako Koło Deminga, Cykl PDCA) jest koncepcją zarządzania jakością opracowaną przez W.E. Deminga. Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonaleniu przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie - wykonanie - sprawdzenie - poprawienie (ang. Plan - Do - Check - Act). Geneza Six Sigma (Sześć Sigma) jest to jedna z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Wywodzi się z USA, gdzie pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia wprowadzono ją w zakładach Motorola. Definicja Six Sigma, według której: "Six Sigma to filozofia biznesu kierująca działaniami przez wyraźne określenie wartości organizacji w ramach jej systemu kompensacji oraz strategii biznesu nastawionej na cięcie kosztów i podnoszenie satysfakcji klienta. Geneza TQM. Skrót TQM pochodzi od angielskich słów Total Quality Management, co tłumaczone jest na język polski jako "kompleksowe zarządzanie jakością". Geneza KAIZEN. Kaizen jest wywodzącą się z Japonii filozofią zarządzania. Kaizen jest ściśle związane z kulturą japońską. Za mistrza i guru tej filozofii uznawany jest Japończyk Masaaki Imai. Słowo KAIZEN oznacza nieustanne poprawianie, ulepszanie, doskonalenie. KAIZEN na celu ciągłe ulepszanie miejsca pracy, procesu pracy i życia codziennego.

9 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZSZ To system w którym spójnie funkcjonują co najmniej dwa podsystemy - norma ISO 9001 oraz ISO 14001, OHSAS (lub PN-N 18001). Czy różne systemy zarządzania mogą istnieć obok siebie? Istnienie kilku odrębnych systemów zarządzani w firmie jest irracjonalne i można uznać to za nienaturalny wytwór. Przedsiębiorstwo musi kierować się spójnymi celami, spójna polityką. Jak integrować systemy zarządzania? Sposób integracji systemów zarządzania w dużej mierze zależy od sytuacji. Najczęściej spotykanym stanem jest ten, w którym firma ma wdrożony SZJ, zgodny z ISO 9001, a chce również funkcjonować zgodnie z ISO lub OHSAS jest to sytuacja niezwykle komfortowa, gdyż normy te mają bardzo podobne podejście do kwestii systemów zarządzania i stosunkowo spójne wymagania.

10 METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Geneza QFD. QFD (Quality Function Deployment) metoda opracowana w latach 60-tych w Japonii, już w latach 80-tych zeszłego stulecia stosowano ją na szeroką skalę w firmach amerykańskich i japońskich. Cel QFD. Celem metody QFD jest przełożenie informacji, które docierają z rynku od konsumentów na język techniczny, z którego korzystają projektanci wyrobu. Przy jej pomocy ustala się parametry techniczne produktu oraz parametry procesu, w którym dany produkt jest wytwarzany Geneza FMEA. Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), zwana także FMECA (Failure Mode and Criticality Analysis) lub AMDEC (Analys des Modes de Defaillace et Leurs Effets) została opracowana i zastosowana w latach 60 dla potrzeb amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Posłużyła ona do analizy elementów statków kosmicznych. Cele FMEA. Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Metody zarządzania jakością pozwalają na rozwiązywanie zadań związanych z Zarządzaniem Jakością w całym cyklu życia wyrobu. Ich cechami charakterystycznymi jest planowość, powtarzalność i oparcie na podstawach naukowych.

11 NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością są nazywane wielką siódemką (ang. Magnificient seven). Opierają się na prostych aparatach matematycznych i na statystyce matematycznej. Nowe narzędzia zarządzania jakością. Mają one na celu wspomaganie narzędzi podstawowych. Dodatkowe narzędzia jakości Inne metody, koncepcje, narzędzia

12 WDRAŻANIE SZJ Systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów. Korzyści: podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym, zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta, uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności i zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji. Inne korzyści: większe zaufanie Klientów do firmy - atut w działaniach marketingowych, wzrost konkurencyjności, usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania, lepsze poznanie potrzeb klienta, ułatwienie wejścia na nowe rynki, skrócenie czasu wytwarzania wyrobu /usługi, oszczędności nakładów materiałowych, stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników, zmianę nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa, aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, unikanie błędów, zamiast ich poprawiania, zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników, zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie, wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób, możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty, poprawa planowania, poprawa dyscypliny budżetowej, gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług, wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy, pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się, przejrzystość procesów, koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu, poprawa terminowości usług oraz obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt. Najpopularniejszym międzynarodowym standardem definiującym wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest norma ISO norma ISO 13485, która definiuje wymagania Systemu Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych. specyfikacja techniczna ISO /TS przedstawiająca wymagania odnośnie Systemu Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej. norma EN 9100 zawierająca wymagania dla dostawców w branży lotniczej i kosmonautyce (norma równoważna technicznie amerykańskiemu standardowi SAE AS 9100). standard IRIS, czyli wymagania Systemu Jakości dla przemysłu kolejowego. norma ISO 3834 definiująca wymagania systemu jakości dotyczącego spawania materiałów metalowych (system jakości dla spawalnictwa). międzynarodowy standard TL 9001 przedstawiający wymagania dla Przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które definiuje wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, czyli dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe Normy zharmonizowane Istnieje też co najmniej kilka standardów łączących systemy zarządzania jakością z między innymi elementami systemów: środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa żywności.

13 ISO 9001 wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa). podstawa do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. W dniu 14 listopada 2008r. Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO) opublikował nową normę jakościową ISO 9001:2008. ISO 9001:2008, "System Zarządzania Jakością Wymagania. Nie zawiera nowych wymagań w porównaniu z wydaniem z roku 2000, który zastępuje. Zwiększony nacisk na: - zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i statutowymi Organizacji - nadzór nad procesami zlecanymi na zewnątrz System zarządzania jakością można było certyfikować na zgodność z normą ISO 9001:2000 do listopada Do listopada 2010 certyfikaty na zgodność z ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008 funkcjonowały równolegle. Po upływie tego okresu na rynku nie powinno być już certyfikatów ISO 9001:2000.

14 ISO WDRAŻANIE Audit wstępny Szkolenie wstępne Identyfikacja i określenie procesów Struktura organizacyjna i odpowiedzialności Polityka i cele jakości Regulacje systemowe dokumentacja: procedury, instrukcje, formularze, księga jakości. Audity wewnętrzne. Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące Przeprowadzenie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Audit certyfikujący.

15 ISO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH Norma ISO "Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania do celów przepisów prawnych" określa wymagania do systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług. Może być stosowana odrębnie, jednak w związku z tym, że jest oparta na ISO 9001 może być stosowana łącznie z nią. Co za tym idzie, certyfikaty dla systemu zarządzania będą mogły być wydawane na zgodność z normą ISO 13485: lub na ISO ISO Międzynarodowa norma ISO 13485:2003 specyfikuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy Przedsiębiorstwo potrzebuje wykazać zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług tak, aby ściśle spełniały wymagania odnoszących się do nich norm prawnych, a także były zgodne z oczekiwaniami klienta. Sposób i metodologia wdrażania systemu są analogiczne, jak w przypadku ISO 9001 z dodatkowym naciskiem na branżowe wymagania prawa oraz przeprowadzanie analizy ryzyka wystąpienia zagrożenia dla potencjalnych użytkowników wyrobów. Celem normy ISO jest umożliwienie zharmonizowania wymagań przepisów dla wyrobów medycznych z system zarządzania jakością.

16 SZJ W RADIOTERAPII, MEDYCYNIE NUKLEARNEJ, RENTGENOTERAPII I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest obligatoryjne. Obowiązek ten regulowany jest prawnie i wynika z zapisów art. 33c ust. 7 ww. ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. Nr 42 z 2007r., poz. 276). Także załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625) zawiera treści dotyczące systemu zarządzania jakością: Jednostki ochrony zdrowia wykonujące zabiegi lub leczenie z zakresu radioterapii, medycyny nuklearnej, radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki są obowiązane podjąć działania zmierzające do zapobieżenia medycznym wypadkom radiologicznym. Do kogo skierowany jest system zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej? Obowiązkiem wprowadzenia SZJ, utrzymania oraz ciągłego udoskonalania obciążony jest kierownik. Zapewnia on niezbędne zasoby i środki, a także wdraża i ustanawia system zarządzania jakością. SZJ jest opracowywany pod nadzorem tzw. Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości, powołanego przez kierownika jednostki organizacyjnej.

17 KSIĘGA JAKOŚCI W ISO 9001:2008 dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Wymagania dotyczące księgi jakości: zakres systemu zarządzania jakością, wyłączenia wraz z ich uzasadnieniem, udokumentowane procedury systemu zarządzania lub powołanie się na nie, opis oddziaływania między procesami. Zawartość księgi jakości. Można znaleźć wiele elementów, których norma nie wymaga np.: opis rozmiarów organizacji, historia, struktura organizacyjna, zastosowane w księdze terminy i definicje, historia zmian, nazwa firmy, jej lokalizacja, metody kontaktu. Norma wymaga, by w księdze jakości znajdowały się procedury lub powołanie na nie. Inne wytyczne. Jest dokumentem ogólnodostępnym. Struktura dokumentu. Najczęściej buduje się strukturę zorientowaną na normę lub na procesy.

18 PROCEDURY W ISO 9001:2008 Jest opisem ustalonego przebiegu procesu, wskazuje osoby za niego odpowiedzialne, określa ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Elementy systemu wymagające udokumentowanych procedur: nadzór nad dokumentacją (4.2.3), nadzór nad zapisami (4.2.4), audit wewnętrzny (8.2.2), nadzór nad wyrobem niezgodnym (8.3), działania korygujące (8.5.2), działania zapobiegawcze (8.5.3). Cel procedury ISO 9001:2008: określenie sposobu działania i wyznaczenie jego zakresu, zapewnienie zgodności przebiegu danego procesu z wymaganiami normy. Budowa typowej procedury ISO 9001:2008: dane identyfikacyjne procedury: - Tytuł - wyraźnie określa daną procedurę np. Nadzór nad dokumentacją, Zakupy, Szkolenia, itp., - Oznaczenie wersji, - Identyfikacja zmian, - Status, - Datę wydania, Cel procedury - określają w jakim celu procedura została stworzona Zakres procedury - określa w jakim obszarze systemu zarządzania procedura obowiązuje, Dane wejściowe procesu dokumenty, informacje, normy konieczne do zapoczątkowania procesu i do jego prawidłowego przebiegu. Przebieg procesu - opis przebiegu procesu, który procedura obejmuje. Dane wyjściowe procesu - wszelkiego rodzaju dane, zapisy, powstające w trakcie przebiegu procesu. Odpowiedzialność i uprawnienia - zakres odpowiedzialności i uprawnienia osób, które w uczestniczą w procesie. Załączniki - wykaz załączników związanych z procedurą. Należą do nich: instrukcje, formularze, wykresy, tablice i inne dokumenty pomocnicze. Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 9001: ustanowiona, udokumentowana, wdrożona, utrzymana.

19 INSTRUKCJE W ISO 9001:2008 Jest dokumentem, który szczegółowo opisuje pojedyncze zadania w procesie. Wymagania odnośnie instrukcji w systemie ISO 9001: Norma ISO 9001:2008 nie wymaga tworzenia instrukcji. Rodzaje instrukcji: instrukcja stanowiskowa, instrukcja laboratoryjna, instrukcja kancelaryjna, instrukcja technologiczna, instrukcja kontroli itp. Forma instrukcji: opisowa, fotografia, zapis video, wzorzec, rysunek, szkic, szablon, notatki umieszczone na rysunkach itp. Budowa instrukcji: Nie ma żadnej narzuconej formy instrukcji. Powinna posiadać: tytuł, numer wersji, dane dotyczące zatwierdzenia i nowelizacji, cel instrukcji, zakres jej funkcjonowania, potrzebne wyposażenie i materiały, wymagane kompetencje oraz odpowiedzialność wykonawców. Inne wytyczne dotyczące instrukcji: jest dokumentem systemu zarządzania i powinna być nadzorowana.

20 ZAPISY I FORMULARZE W ISO 9001:2008 Zapis, to szczególny rodzaj dokumentu w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO Przedstawiają one dowody na skuteczność działania systemu zarządzania jakością, jego zgodność z wymaganiami normy. Zapis potwierdza wykonanie danego działania i przedstawia jego wyniki. Formularz - dokument wykorzystywany do zapisu danych wymaganych w systemie zarządzania jakością. Wymagania dotyczące zapisów jakości: czytelne, łatwe do identyfikacji, łatwe do odszukania. Forma zapisów: zapis w formularzu, fotografia, zapis wideo, rysunki, raporty, etc. Inne wymagania, wytyczne i uwagi dotyczące zapisów jakości: należy nadzorować, w celu wykazania zgodności systemu zarządzania z normą ISO 9001 oraz zgodności wyrobu i procesów z wymaganiami im stawianymi, kto jest odpowiedzialny za sporządzania poszczególnych zapisów. Wytyczne i uwagi dotyczące formularzy: dla najczęściej występujących w systemie zarządzania jakością zapisów, staje się zapisem w momencie, gdy wprowadzimy do niego dane, podlega nadzorowi.

21 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ W ISO 9001:2008 Nadzór nad dokumentacją i zapisami to dwa obszary, które muszą być opisane poprzez udokumentowaną procedurę. Wymagania normy ISO 9001: Wszystkie dokumenty w systemie ISO 9001:2008 powinny być zatwierdzone, identyfikowalne, czytelne, aktualne, dostępne, zabezpieczone. Sposoby realizacji nadzoru nad dokumentacją i zapisami: rozdzielnik dokumentów, Intranet, odpowiednie znakowanie dokumentów.

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH

ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH S t r o n a 1 ALPY KARPATOM PODRĘCZNIK STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH I TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU OPRACOWANIE: PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, KROSNO HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION, BERNO

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo