Prospekt informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny LEŚNA RESIDENCE WŁOCŁAWEK, ul. Leśna 12 Lokal nr.. Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw Nr. 232 poz. 1377). Dane zawarte w niniejszym Prospekcie są zgodne z najlepszą wiedzą Inwestora oraz przedstawione przy zachowaniu należytej staranności. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

2 Część ogólna I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera Deweloper DOCTOR.HOME Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: Adres Adres siedziby: DOCTOR.HOME Sp. z o.o. ul. Sportowa 12, Balice Adres Biura Sprzedaży Mieszkań: ul. Przedmiejska 5, Włocławek Nr NIP i REGON NIP: REGON Nr telefonu tel , kom Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej dewelopera

3 II. Doświadczenie dewelopera Firma doctor.home jest spółką celową, powstałą do realizacji projektu deweloperskiego Leśna Residence. Projekt ten obejmuje wybudowanie na ogrodzonej, zamkniętej działce budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi w podziemnym garażu i na zewnątrz oraz komórkami lokatorskimi we Włocławku przy ulicy Leśnej 12. Wszystkie mieszkania w liczbie 26 z przynależnymi miejscami postojowymi są przeznaczone do sprzedaży. Spółka nie realizowała dotychczas projektu deweloperskiego związanego sensu stricto z budową budynku mieszkalnego. Nadmienić jednak należy, iż udziałowcy Spółki posiadają 14 letnie doświadczenie w budownictwie nieruchomości komercyjnych, w ich sprzedaży i wynajmie. Na przełomie 14 ostatnich lat udziałowcy współuczestniczyli w budowie magazynów wysokiego składowania o powierzchni ponad m 2 oraz ponad 1 300m 2 powierzchni biurowych. Obecnie nieruchomości o których mowa w części zostały sprzedane, a część pozostaje w dalszym ciągu własnością udziałowców i obecnie stanowi obiekt najmu. Doświadczenie to poparte pełnym sukcesem oraz doskonała lokalizacja inwestycji skłoniła udziałowców do zainwestowania swoich środków w to przedsięwzięcie. Postępowania egzekucyjne Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko deweloperowi NIE prowadzono i nie prowadzi się takiego postępowania

4 III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego Projekt Leśna Residence zlokalizowany jest we Włocławku, przy ul. Leśnej 12. Dokładną lokalizację wskazuje mapka poniżej: W ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, deweloper zrealizuje czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z miejscami

5 postojowymi w garażu podziemnym i na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą techniczną. Niniejszy prospekt informacyjny dotyczy opisanego powyżej przedsięwzięcia deweloperskiego i jest zgodny z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Informacje dotyczące gruntu: Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, 1.Włocławek, ul. Leśna 12, działka ewid.nr 124 o pow.0,0873 ha w obr. ewid. Włocławek KM Włocławek, ul. Armii Krajowej 57A, działka ewid. nr 123/2 o pow.0,0479 ha w obr.ewid. Włocławek KM Włoclawek, ul. Leśna, działka ewid. nr 125/3 oraz 125/4 o pow. 0,1012 ha w obr. ewid. Włocławek KM WL1W/ /1- prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 2.WL1W/ /3-prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 3.WL1W/ /4- prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych Deweloper oświadcza, iż planuje pozyskanie częściowego finansowania inwestycji i w przypadku zawarcia stosownej umowy o kredyt bankowy zostanie on zabezpieczony hipoteką na Nieruchomości Brak planu Według najlepszej wiedzy dewelopera na dzień powstania prospektu informacyjnego dla przedsięwzięcia deweloperskiego Leśna Residence w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego nie planuje się żadnych uciążliwych przedsięwzięć, w tym budowy oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, budowy linii szynowych, cmentarzy etc. Z kolei nieruchomość zlokalizowana jest nieopodal parku leśnego. Dużym atutem są także: kompleks obiektów sportowo rekreacyjnych: pływalnia, dwie hale sportowe, boisko do piłki

6 a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach nożnej, korty tenisowe, stadion piłkarski, park linowy, ścieżki rowerowe, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz liczne placówki handlowe. Informacje dotyczące budynku: Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego Tak Tak Nie Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 383/13 z dnia 22 października 2013r. znak: UA.AB , wraz z przeniesieniem ostatecznej decyzji na rzecz doctor.home Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2014r. wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 09 kwietnia 2014r. Termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2015r. 30 marca 2016r

7 nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną. Nie dotyczy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Źródłem finansowania inwestycji są: a) środki własne Inwestora (w tym wspólników wniesione na podstawie umowy pożyczki) w wysokości 66 %wartości inwestycji, b) w pozostałym zakresie środki pozyskane na podstawie planowanego kredytu bankowego w wysokości do 34.% wartości inwestycji. Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków Nabywców jest gwarantem, że zdeponowane na nim środki zostaną wykorzystane przez Dewelopera na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej. Warunki wypłaty środków przez Dewelopera z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego przedstawiają się następująco: wskazana przez Dewelopera osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane potwierdza zakończenie danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie;

8 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie Deweloper zawiadamia Bank o zakończeniu realizacji danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie; złożona przez Dewelopera dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego dotycząca Nabywców realizowana jest pod warunkiem, że od dnia zawiadomienia Banku o zakończeniu danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie do dnia złożenia dyspozycji upłynęło nie więcej niż 30 dni; na podstawie dyspozycji złożonej przez Dewelopera,wypłacie z danego subkonta Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego podlegają środki w wysokości wskazanej przez Dewelopera; W przypadku rozwiązania umowy Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, odstąpienia od Umowy albo rozwiązania Umowy, Bank zwróci Nabywcom środki pozostałe na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym na rachunek wskazany w części X. ustęp I. Umowy deweloperskiej. Bank Millennium I ETAP zakup gruntu i wykonanie projektu budowlanego inwestycji 1/2, roboty ziemne 15% II ETAP - zakup gruntu i wykonanie projektu budowlanego inwestycji 1/2, fundamenty, izolacje przeciwwilgotnościowe, strop nad piwnicą - 25%. III ETAP - wykonanie stanu surowego otwartego, pokrycie dachu, obróbki blacharskie - 20% IV ETAP tynki wewnętrzne, elewacyjna, stolarka okienna, instalacja wodno kanalizacyjna, CO, ppoż, elektryczna, odgromowa, wentylacyjna, łącza techniczna 25%. V ETAP podłoża i posadzki, stolarka drzwiowa, roboty malarskie, balkony i balustrady, winda, drogi, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu 15% Całkowita cena może ulec zmianie w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy rzeczywistą powierzchnią lokalu mieszkalnego wyznaczoną w trakcie

9 zasad waloryzacji inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z umową, a powierzchnią wskazaną w umowie rezerwacyjnej. W takim wypadku cena zostanie wyznaczona jako iloczyn rzeczywistej powierzchni i wynikającej z umowy rezerwacyjnej ceny metra kwadratowego, z zachowaniem prawa nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy różnica powierzchni rzeczywistej przekroczy 2% powierzchni mieszkalnej wskazanej w umowie rezerwacyjnej Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca (ma prawo) może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy deweloperskiej lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; jeżeli prospekt informacyjny lub załączniki, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw Nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera Umowy, o której mowa w części Q pkt 3 Umowy Deweloperskiej, przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywcy zobowiązani są wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w części Q pkt. 3 Umowy

10 Deweloperskiej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywcy będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej. Jeśli metraż powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego ulegnie zmianie o więcej niż 2% w stosunku do powierzchni z umowy przedwstępnej (rezerwacyjnej) Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od powiadomienia go o rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne z upływem 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia oświadczenia Deweloperowi. W takim wypadku Deweloper zwróci Nabywcy kwoty wpłacone przez niego na podany uprzednio rachunek bakowy, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji o odstąpieniu. Odstąpienie przez Nabywcę od umowy w oparciu o niniejszą klauzulę nie będzie traktowane jako niewykonanie umowy przez Dewelopera. W przypadku, gdy w Lokalu Mieszkalnym podczas odbioru technicznego zostaną wskazane usterki przekraczające normy techniczne wynikające z prawa budowlanego, względnie zostaną ustalone odstępstwa od standardu ustalonego w załączniku do umowy, a Deweloper nie usunie tych usterek w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu Odbioru Technicznego, w którym zostaną stwierdzone wspomniane usterki czy odstępstwa. W takim przypadku Strona zobowiązana do Kupna może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (trzydziestu) dni od dnia sporządzenia ponownego protokołu, w którym zostanie stwierdzone, że wskazane usterki nie zostały przez Spółkę usunięte. Odstąpienie Nabywcy od Umowy w oparciu o regulacje zawarte w art.29 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Nabywcy Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, pod warunkiem, że zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( w przypadku, gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do Księgo Wieczystej) Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Deweloper może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: Nabywcy nie spełnią zobowiązań związanych z zapłatą ceny w terminie lub w wysokości określonej w części Q pkt IV Umowy deweloperskiej mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej; Nabywca nie stawia się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania Umowy, o której mowa w części K pkt 2-3 Umowy Deweloperskiej, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba, że niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły wyższej;

11 organy państwowe wydadzą wykonalne orzeczenia uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. W takim. W takim przypadku Deweloper może skorzystać z prawa odstąpienia do 30 dni od uzyskania decyzji wpływającej na możliwość prowadzenia dalszych robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcom wpłaconą do tego momentu kwotę Ceny Sprzedaży w wysokości nominalnej (wraz z wpłaconym Zadatkiem) w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga formy pisemnej. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej Nabywcy zobowiązani są wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w części Q pkt VII Umowy Deweloperskiej z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w części A pkt. I pkt. 1 oraz części A pkt. I pkt. 2 Umowy Deweloperskiej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Inne informacje Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 3) kopią pozwolenia na budowę; 5) projektem architektoniczno-budowlanym 6) w momencie uzyskania kredytu zgodę banku na bez obciążeniowe wyodrębnienie hipoteki. Część indywidualna Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego.,00 zł + komórka lokatorska nr. Miejsce postojowe nr.. w Lokalu Garażowym..,00 zł lub miejsce postojowe nr.. na zewnątrz budynku,00 zł /ceny brutto/ liczba kondygnacji 4 technologia wykonania Tradycyjna

12 będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne w budynku media Drzwi zewnętrzne wejściowe do wiatrołapów przeszklone, szkło bezpieczne, stalowe lub aluminiowe, malowane. Balkon/ taras posadzka betonowa. Balustrada na balkonach-wykonana z profili stalowych. Komunikacja wewnętrzna, klatki schodowe - wykończenie ścian wewnętrznych tynki gipsowe i cementowo - wapienne, malowane farbą. Wykończenie sufitów tynki cementowo - wapienne, malowane farbą. Wykończenie schodów, posadzek i cokołów płytki. Balustrady wewnątrz klatkowe wykonane ze stali. Instalacja elektryczna kompletna z wyłącznikami, gniazdami, z oprawkami oświetleniowymi, oświetlenie systemowe. Korytarze komórek lokatorskich - wykończenie ścian wewnętrznych bloczki gazobeton nie tynkowane, malowane, wykończenie posadzki wylewki cementowe zatarte na gładko, instalacja elektryczna dwufazowa kompletna z włącznikami i gniazdami, drzwi drewniane ażurowe. Zagospodarowanie terenu: chodniki i drogi kostka brukowa cementowa, teren oświetlony, przestrzeń zewnętrzna to kompozycje roślinne, zieleń niska. Miejsca postojowe, parkingi utwardzone kostka. Teren posesji zamknięty ogrodzony niskim ogrodzeniem. Brama wjazdowa otwierana automatycznie Instalacje: C.O. z MPEC, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody ciepłej, elektryczna dwufazowa, tv cyfrowa, telefoniczna, instalacja domofonowa, Internet. od ul. Armii Krajowej - brama wjazdowa, od ul. Leśnej furtka dostęp do drogi publicznej Opis w załączniku nr 1 (rzut lokalu), Parter/Piętro 1, 2, 3, rzut

13 jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper komórki lok., rzut Garażu z zaznaczonym miejscem postojowym. Powierzchnia lokalu mieszkalnego: m2 bez komórki lokatorskiej. Układ pomieszczeń : opis w zał. nr 1 Standard wykończenia: - instalacja elektryczna kompletna bez opraw oświetleniowych, z włącznikami świateł i gniazdkami elektrycznymi, - instalacja wodna wraz z indywidualnym opomiarowaniem, tradycyjna w rurach PP i PCV, - instalacja c.o. wraz z grzejnikami i indywidualnym opomiarowaniem, - instalacja elektryczna przyłącze elektryczne do kuchenek doprowadzone do kuchni, - wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, - instalacja domofonowa kompletna, - dostęp do sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej, dwa wejścia cyfrowe i jedno analogowe, - drzwi do lokalu mieszkalnego antywłamaniowe, - wykończenie ścian i sufitów tynk maszynowy cementowo wapienny kl. III, ściany malowane 2x farbą emulsyjną, sufity farbą klejową, - posadzka betonowa, zatarta na gładko, - stolarka okienna -PCV, k=0,98 W/Km2 dla zestawu trzy szybowego, wyposażone w system nawiewników powietrza, - parapety zewnętrzne blaszane ocynkowane lub malowane proszkowo, - parapety wewnętrzne konglomerat, - lokal nie posiada drzwi wewnętrznych, - ścianki działowe gazobeton Komórka lokatorska: pow... m 2 -wykończenie ścian wewnętrznych bloczki gazobeton nie tynkowane, malowane, -wykończenie posadzki wylewki cementowe zatarte na gładko, -instalacja elektryczna dwufazowa kompletna z włącznikami, -drzwi drewniane ażurowe. Lokal Garażowy: -wjazd do garażu kostka betonowa, -wykończenie posadzek w garażu kostka lub posadzki betonowe zatarte na gładko, -wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów bloczki betonowe oraz tynk cementowo wapienny kl.ii, białkowane, -instalacja elektryczna kompletna z włącznikami i gniazdami, -wentylacja mechaniczna. -brama wjazdowa do Lokalu Garażowego automatyczna

14 Podpis Dewelopera lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmy Załączniki: 1. Rzut Lokalu Mieszkalnego z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń, rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem mieszkalnym i komórką lokatorską, rzut Lokalu Garażowego z zaznaczonym miejscem postojowym. 2. Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego LESNA RESIDENCE 3. Wzór umowy deweloperskiej

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny LEŚNA RESIDENCE WŁOCŁAWEK, ul. Leśna 12 Lokal nr Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny LEŚNA RESIDENCE WŁOCŁAWEK, ul. Leśna 12 Lokal nr Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROJEKT PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROJEKT Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Michał Cholawa dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 00.00.2017 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper

Bardziej szczegółowo

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 16 stycznia 2014r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Zakład Usługowo-Handlowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną Ciechanów 27.03.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną, 220/5 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.09.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PF Zamenhofa sp. z

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Listopad 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 7 budynków wielorodzinnych dotyczący pierwszego zadania inwestycyjnego budowa budynku wielorodzinnego numer 1 (15

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY MIELEC, dnia 30.11.2017 - DRAFT PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.06.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Budynek mieszkalno-usługowy ul. Walerego Sławka i ul. Zabawa Kraków

PROSPEKT INFORMACYJNY. Budynek mieszkalno-usługowy ul. Walerego Sławka i ul. Zabawa Kraków Data sporządzenia prospektu: grudzień 2016 r. PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek mieszkalno-usługowy ul. Walerego Sławka i ul. Zabawa 30-633 Kraków Według stanu na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

Nowbud Sp. z o.o. KRS:

Nowbud Sp. z o.o. KRS: Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 04.05.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY - wzór CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nowbud Sp. z

Bardziej szczegółowo