Prospekt informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny LEŚNA RESIDENCE WŁOCŁAWEK, ul. Leśna 12 Lokal nr.. Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw Nr. 232 poz. 1377). Dane zawarte w niniejszym Prospekcie są zgodne z najlepszą wiedzą Inwestora oraz przedstawione przy zachowaniu należytej staranności. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

2 Część ogólna I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera Deweloper DOCTOR.HOME Sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: Adres Adres siedziby: DOCTOR.HOME Sp. z o.o. ul. Sportowa 12, Balice Adres Biura Sprzedaży Mieszkań: ul. Przedmiejska 5, Włocławek Nr NIP i REGON NIP: REGON Nr telefonu tel , kom Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej dewelopera

3 II. Doświadczenie dewelopera Firma doctor.home jest spółką celową, powstałą do realizacji projektu deweloperskiego Leśna Residence. Projekt ten obejmuje wybudowanie na ogrodzonej, zamkniętej działce budynku mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi w podziemnym garażu i na zewnątrz oraz komórkami lokatorskimi we Włocławku przy ulicy Leśnej 12. Wszystkie mieszkania w liczbie 26 z przynależnymi miejscami postojowymi są przeznaczone do sprzedaży. Spółka nie realizowała dotychczas projektu deweloperskiego związanego sensu stricto z budową budynku mieszkalnego. Nadmienić jednak należy, iż udziałowcy Spółki posiadają 14 letnie doświadczenie w budownictwie nieruchomości komercyjnych, w ich sprzedaży i wynajmie. Na przełomie 14 ostatnich lat udziałowcy współuczestniczyli w budowie magazynów wysokiego składowania o powierzchni ponad m 2 oraz ponad 1 300m 2 powierzchni biurowych. Obecnie nieruchomości o których mowa w części zostały sprzedane, a część pozostaje w dalszym ciągu własnością udziałowców i obecnie stanowi obiekt najmu. Doświadczenie to poparte pełnym sukcesem oraz doskonała lokalizacja inwestycji skłoniła udziałowców do zainwestowania swoich środków w to przedsięwzięcie. Postępowania egzekucyjne Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko deweloperowi NIE prowadzono i nie prowadzi się takiego postępowania

4 III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego Projekt Leśna Residence zlokalizowany jest we Włocławku, przy ul. Leśnej 12. Dokładną lokalizację wskazuje mapka poniżej: W ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, deweloper zrealizuje czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z miejscami

5 postojowymi w garażu podziemnym i na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą techniczną. Niniejszy prospekt informacyjny dotyczy opisanego powyżej przedsięwzięcia deweloperskiego i jest zgodny z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Informacje dotyczące gruntu: Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, 1.Włocławek, ul. Leśna 12, działka ewid.nr 124 o pow.0,0873 ha w obr. ewid. Włocławek KM Włocławek, ul. Armii Krajowej 57A, działka ewid. nr 123/2 o pow.0,0479 ha w obr.ewid. Włocławek KM Włoclawek, ul. Leśna, działka ewid. nr 125/3 oraz 125/4 o pow. 0,1012 ha w obr. ewid. Włocławek KM WL1W/ /1- prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 2.WL1W/ /3-prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 3.WL1W/ /4- prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku IV Wydział Ksiąg Wieczystych Deweloper oświadcza, iż planuje pozyskanie częściowego finansowania inwestycji i w przypadku zawarcia stosownej umowy o kredyt bankowy zostanie on zabezpieczony hipoteką na Nieruchomości Brak planu Według najlepszej wiedzy dewelopera na dzień powstania prospektu informacyjnego dla przedsięwzięcia deweloperskiego Leśna Residence w promieniu 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego nie planuje się żadnych uciążliwych przedsięwzięć, w tym budowy oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, budowy linii szynowych, cmentarzy etc. Z kolei nieruchomość zlokalizowana jest nieopodal parku leśnego. Dużym atutem są także: kompleks obiektów sportowo rekreacyjnych: pływalnia, dwie hale sportowe, boisko do piłki

6 a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach nożnej, korty tenisowe, stadion piłkarski, park linowy, ścieżki rowerowe, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz liczne placówki handlowe. Informacje dotyczące budynku: Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego Tak Tak Nie Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 383/13 z dnia 22 października 2013r. znak: UA.AB , wraz z przeniesieniem ostatecznej decyzji na rzecz doctor.home Sp. z o.o. z dnia 4 marca 2014r. wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 09 kwietnia 2014r. Termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2015r. 30 marca 2016r

7 nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną. Nie dotyczy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Źródłem finansowania inwestycji są: a) środki własne Inwestora (w tym wspólników wniesione na podstawie umowy pożyczki) w wysokości 66 %wartości inwestycji, b) w pozostałym zakresie środki pozyskane na podstawie planowanego kredytu bankowego w wysokości do 34.% wartości inwestycji. Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków Nabywców jest gwarantem, że zdeponowane na nim środki zostaną wykorzystane przez Dewelopera na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej. Warunki wypłaty środków przez Dewelopera z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego przedstawiają się następująco: wskazana przez Dewelopera osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane potwierdza zakończenie danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie;

8 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie Deweloper zawiadamia Bank o zakończeniu realizacji danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie; złożona przez Dewelopera dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego dotycząca Nabywców realizowana jest pod warunkiem, że od dnia zawiadomienia Banku o zakończeniu danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie do dnia złożenia dyspozycji upłynęło nie więcej niż 30 dni; na podstawie dyspozycji złożonej przez Dewelopera,wypłacie z danego subkonta Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego podlegają środki w wysokości wskazanej przez Dewelopera; W przypadku rozwiązania umowy Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, odstąpienia od Umowy albo rozwiązania Umowy, Bank zwróci Nabywcom środki pozostałe na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym na rachunek wskazany w części X. ustęp I. Umowy deweloperskiej. Bank Millennium I ETAP zakup gruntu i wykonanie projektu budowlanego inwestycji 1/2, roboty ziemne 15% II ETAP - zakup gruntu i wykonanie projektu budowlanego inwestycji 1/2, fundamenty, izolacje przeciwwilgotnościowe, strop nad piwnicą - 25%. III ETAP - wykonanie stanu surowego otwartego, pokrycie dachu, obróbki blacharskie - 20% IV ETAP tynki wewnętrzne, elewacyjna, stolarka okienna, instalacja wodno kanalizacyjna, CO, ppoż, elektryczna, odgromowa, wentylacyjna, łącza techniczna 25%. V ETAP podłoża i posadzki, stolarka drzwiowa, roboty malarskie, balkony i balustrady, winda, drogi, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu 15% Całkowita cena może ulec zmianie w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy rzeczywistą powierzchnią lokalu mieszkalnego wyznaczoną w trakcie

9 zasad waloryzacji inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z umową, a powierzchnią wskazaną w umowie rezerwacyjnej. W takim wypadku cena zostanie wyznaczona jako iloczyn rzeczywistej powierzchni i wynikającej z umowy rezerwacyjnej ceny metra kwadratowego, z zachowaniem prawa nabywcy do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy różnica powierzchni rzeczywistej przekroczy 2% powierzchni mieszkalnej wskazanej w umowie rezerwacyjnej Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca (ma prawo) może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy deweloperskiej lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie zmian; jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; jeżeli prospekt informacyjny lub załączniki, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw Nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera Umowy, o której mowa w części Q pkt 3 Umowy Deweloperskiej, przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywcy zobowiązani są wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w części Q pkt. 3 Umowy

10 Deweloperskiej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywcy będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy Deweloperskiej. Jeśli metraż powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego ulegnie zmianie o więcej niż 2% w stosunku do powierzchni z umowy przedwstępnej (rezerwacyjnej) Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od powiadomienia go o rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne z upływem 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia oświadczenia Deweloperowi. W takim wypadku Deweloper zwróci Nabywcy kwoty wpłacone przez niego na podany uprzednio rachunek bakowy, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji o odstąpieniu. Odstąpienie przez Nabywcę od umowy w oparciu o niniejszą klauzulę nie będzie traktowane jako niewykonanie umowy przez Dewelopera. W przypadku, gdy w Lokalu Mieszkalnym podczas odbioru technicznego zostaną wskazane usterki przekraczające normy techniczne wynikające z prawa budowlanego, względnie zostaną ustalone odstępstwa od standardu ustalonego w załączniku do umowy, a Deweloper nie usunie tych usterek w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu Odbioru Technicznego, w którym zostaną stwierdzone wspomniane usterki czy odstępstwa. W takim przypadku Strona zobowiązana do Kupna może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (trzydziestu) dni od dnia sporządzenia ponownego protokołu, w którym zostanie stwierdzone, że wskazane usterki nie zostały przez Spółkę usunięte. Odstąpienie Nabywcy od Umowy w oparciu o regulacje zawarte w art.29 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Nabywcy Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, pod warunkiem, że zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( w przypadku, gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do Księgo Wieczystej) Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Deweloper może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: Nabywcy nie spełnią zobowiązań związanych z zapłatą ceny w terminie lub w wysokości określonej w części Q pkt IV Umowy deweloperskiej mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcy, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej; Nabywca nie stawia się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania Umowy, o której mowa w części K pkt 2-3 Umowy Deweloperskiej, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba, że niestawienie się Nabywców jest spowodowane działaniem siły wyższej;

11 organy państwowe wydadzą wykonalne orzeczenia uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. W takim. W takim przypadku Deweloper może skorzystać z prawa odstąpienia do 30 dni od uzyskania decyzji wpływającej na możliwość prowadzenia dalszych robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcom wpłaconą do tego momentu kwotę Ceny Sprzedaży w wysokości nominalnej (wraz z wpłaconym Zadatkiem) w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wymaga formy pisemnej. W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej Nabywcy zobowiązani są wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w części Q pkt VII Umowy Deweloperskiej z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w części A pkt. I pkt. 1 oraz części A pkt. I pkt. 2 Umowy Deweloperskiej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Inne informacje Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 3) kopią pozwolenia na budowę; 5) projektem architektoniczno-budowlanym 6) w momencie uzyskania kredytu zgodę banku na bez obciążeniowe wyodrębnienie hipoteki. Część indywidualna Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego.,00 zł + komórka lokatorska nr. Miejsce postojowe nr.. w Lokalu Garażowym..,00 zł lub miejsce postojowe nr.. na zewnątrz budynku,00 zł /ceny brutto/ liczba kondygnacji 4 technologia wykonania Tradycyjna

12 będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne w budynku media Drzwi zewnętrzne wejściowe do wiatrołapów przeszklone, szkło bezpieczne, stalowe lub aluminiowe, malowane. Balkon/ taras posadzka betonowa. Balustrada na balkonach-wykonana z profili stalowych. Komunikacja wewnętrzna, klatki schodowe - wykończenie ścian wewnętrznych tynki gipsowe i cementowo - wapienne, malowane farbą. Wykończenie sufitów tynki cementowo - wapienne, malowane farbą. Wykończenie schodów, posadzek i cokołów płytki. Balustrady wewnątrz klatkowe wykonane ze stali. Instalacja elektryczna kompletna z wyłącznikami, gniazdami, z oprawkami oświetleniowymi, oświetlenie systemowe. Korytarze komórek lokatorskich - wykończenie ścian wewnętrznych bloczki gazobeton nie tynkowane, malowane, wykończenie posadzki wylewki cementowe zatarte na gładko, instalacja elektryczna dwufazowa kompletna z włącznikami i gniazdami, drzwi drewniane ażurowe. Zagospodarowanie terenu: chodniki i drogi kostka brukowa cementowa, teren oświetlony, przestrzeń zewnętrzna to kompozycje roślinne, zieleń niska. Miejsca postojowe, parkingi utwardzone kostka. Teren posesji zamknięty ogrodzony niskim ogrodzeniem. Brama wjazdowa otwierana automatycznie Instalacje: C.O. z MPEC, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wody ciepłej, elektryczna dwufazowa, tv cyfrowa, telefoniczna, instalacja domofonowa, Internet. od ul. Armii Krajowej - brama wjazdowa, od ul. Leśnej furtka dostęp do drogi publicznej Opis w załączniku nr 1 (rzut lokalu), Parter/Piętro 1, 2, 3, rzut

13 jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper komórki lok., rzut Garażu z zaznaczonym miejscem postojowym. Powierzchnia lokalu mieszkalnego: m2 bez komórki lokatorskiej. Układ pomieszczeń : opis w zał. nr 1 Standard wykończenia: - instalacja elektryczna kompletna bez opraw oświetleniowych, z włącznikami świateł i gniazdkami elektrycznymi, - instalacja wodna wraz z indywidualnym opomiarowaniem, tradycyjna w rurach PP i PCV, - instalacja c.o. wraz z grzejnikami i indywidualnym opomiarowaniem, - instalacja elektryczna przyłącze elektryczne do kuchenek doprowadzone do kuchni, - wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, - instalacja domofonowa kompletna, - dostęp do sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej, dwa wejścia cyfrowe i jedno analogowe, - drzwi do lokalu mieszkalnego antywłamaniowe, - wykończenie ścian i sufitów tynk maszynowy cementowo wapienny kl. III, ściany malowane 2x farbą emulsyjną, sufity farbą klejową, - posadzka betonowa, zatarta na gładko, - stolarka okienna -PCV, k=0,98 W/Km2 dla zestawu trzy szybowego, wyposażone w system nawiewników powietrza, - parapety zewnętrzne blaszane ocynkowane lub malowane proszkowo, - parapety wewnętrzne konglomerat, - lokal nie posiada drzwi wewnętrznych, - ścianki działowe gazobeton Komórka lokatorska: pow... m 2 -wykończenie ścian wewnętrznych bloczki gazobeton nie tynkowane, malowane, -wykończenie posadzki wylewki cementowe zatarte na gładko, -instalacja elektryczna dwufazowa kompletna z włącznikami, -drzwi drewniane ażurowe. Lokal Garażowy: -wjazd do garażu kostka betonowa, -wykończenie posadzek w garażu kostka lub posadzki betonowe zatarte na gładko, -wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów bloczki betonowe oraz tynk cementowo wapienny kl.ii, białkowane, -instalacja elektryczna kompletna z włącznikami i gniazdami, -wentylacja mechaniczna. -brama wjazdowa do Lokalu Garażowego automatyczna

14 Podpis Dewelopera lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmy Załączniki: 1. Rzut Lokalu Mieszkalnego z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń, rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem mieszkalnym i komórką lokatorską, rzut Lokalu Garażowego z zaznaczonym miejscem postojowym. 2. Harmonogram Przedsięwzięcia Deweloperskiego LESNA RESIDENCE 3. Wzór umowy deweloperskiej

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl

(adres lokalu przedsiębiorstwa) 32 (NIP) 327 40 66; 32 327 40 89. biuro@zmirob.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 16 stycznia 2014r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Zakład Usługowo-Handlowy

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.11.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.11.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.11.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres NOWE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Pod nazwą budowa szeregówki 12 mieszkań. Axpol PPHU Krzysztof Dutkowski. www.axpoldeweloper.pl

WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Pod nazwą budowa szeregówki 12 mieszkań. Axpol PPHU Krzysztof Dutkowski. www.axpoldeweloper.pl WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Pod nazwą budowa szeregówki 12 mieszkań Data sporządzenia prospektu informacyjnego 13-05-2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11 marca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA BUDYNEK NR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Skierniewice... 2015 O

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5.

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20.03.2013r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDETYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres FIRMA BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu: 2015-04-10 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. B Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 031A, KRS 0000266979

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Konduktorska 4 lok. 031A, KRS 0000266979 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

Bardziej szczegółowo

biuro@oriondevelopment.pl

biuro@oriondevelopment.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 06.07.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ORION DEVELOPMENT Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o., Krs 0000061651. ul.warszawska 35B, 44 100 Gliwice

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o., Krs 0000061651. ul.warszawska 35B, 44 100 Gliwice Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY 11.02.2013 Data sporządzenia prospektu BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO WRAZ Z WEWNETRZNYM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Joanna Widy "BAŁTYK" z siedzibą w Gdyni +48 609 809 199. biuro@apartamentypoddabie.pl. www.apartamentypoddabie.pl

Joanna Widy BAŁTYK z siedzibą w Gdyni +48 609 809 199. biuro@apartamentypoddabie.pl. www.apartamentypoddabie.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.04.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Joanna Widy "BAŁTYK"

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Nr NIP i REGON Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU

PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU Data sporządzenia prospektu: 2 października 2012r. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek nr 6 kompleksu Europrojekt Strażacka

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek nr 6 kompleksu Europrojekt Strażacka 1 Zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Data sporządzenia prospektu: 6 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO DIAMENTOWE APARTAMENTY Strona 1 z 11 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 18.12.2013 r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie

Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie Prospekt informacyjny budynek wielorodzinny przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.07.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA IDANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 9 kwietnia 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper GoldenBird Capital

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 5.10.2012 r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO,UL. REYMONTA 41b OTWOCK CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sierpień 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Szwedzka Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

info@ekobud.ostroda.pl www.ekobud.ostroda.pl

info@ekobud.ostroda.pl www.ekobud.ostroda.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.07.2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-11-14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

KSJ DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K. Wpisana do krajowego rejestru sądowego (KRS)- rejestru przedsiębiorców pod nr. 0000392587 611-272-07-60 021654030

KSJ DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K. Wpisana do krajowego rejestru sądowego (KRS)- rejestru przedsiębiorców pod nr. 0000392587 611-272-07-60 021654030 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.09.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper KSJ DEVELOPMENT Sp.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie

PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.08.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. pkmz@onet.eu. www.pkm-zachod.pl

65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. pkmz@onet.eu. www.pkm-zachod.pl Stan na dzień sporządzenia materiału informacyjnego 12.07.2013 rok MATERIAŁ INFORMACYJNY Niniejszy Materiał Informacyjny sporządzono dla Zadania Inwestycyjnego Osiedle Mazurskie Jednostka A Zadanie Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJA POLANA SYWARNE KOŚCIELISKO UL. SYWARNE Inwestor: EURO-TRADEMEX sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11/166 02-739 Warszawa Warszawa, czerwiec 2013 roku 1 Spis treści: CZĘŚĆ OGÓLNA....3

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI DANE SPÓŁDZIELNI Deweloper Robotnicza Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Strona 1 z 10 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 01.05.2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R.

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R. OGŁOSZENIE! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6B w Szczecinku informuje, że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego w Szczecinku przy ul.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. spółka komandytowa. ul. Murawa 31, 61-655 Poznań. zgora@rajbud.pl. www.rajbud.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. spółka komandytowa. ul. Murawa 31, 61-655 Poznań. zgora@rajbud.pl. www.rajbud.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. 27.03.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper RAJBUD development Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Lokal RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA, STARY URSUS

Lokal RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA, STARY URSUS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.11.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY Lokal RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA 1 / RYDZYŃSKA, STARY URSUS A&P DEVELOPMENT SP. Z O.O. POCZTY GDAŃSKIEJ 15 M 23 02-495

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego -.-. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper: Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP: 778-00-01-058 REGON: 631569250 Telefony: ATANER sp. z o.o. wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJA MIESZKANIOWA,,BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DROGOWĄ ZABRZE, UL.DWORSKA Inwestor: ZUBIT ADAM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16. września 2011r. o ochronie

PROSPEKT INFORMACYJNY. CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16. września 2011r. o ochronie L&S B.Lewartowski, M.Szkudlarek Sp.j. ul. Cyprysowa 21 91-365 Łódź NIP: 771-00-09-758 REGON: 470773465 28.11.2012 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA, OSIEDLE BRZOZOWE, GMINA KATASTRALNA KOMOROWICE KRAKOWSKIE

BIELSKO-BIAŁA, OSIEDLE BRZOZOWE, GMINA KATASTRALNA KOMOROWICE KRAKOWSKIE PROSPEKT INFORMACYJNY (ze względu na prezentację dwóch inwestycji, przedstawiony w tej wersji prospekt informacyjny nie jest załącznikiem do umowy deweloperskiej) BIELSKO-BIAŁA, OSIEDLE BRZOZOWE, GMINA

Bardziej szczegółowo