Program nauczania. Piotr Krzesicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania. Piotr Krzesicki"

Transkrypt

1 Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym do podręcznika Wiedza o społeczeństwie Piotra Krzesickiego i Małgorzaty Poręby Piotr Krzesicki

2 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA I OPIS PROGRAMU NAUCZANIA Cele kształcenia przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Układ i konstrukcja programu Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Uwagi o realizacji programu... 9 II. ZAKRES TEMATYCZNY I OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

3 I. CHARAKTERYSTYKA I OPIS PROGRAMU NAUCZANIA 1. Cele kształcenia przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Wprowadzenie nowej podstawy programowej stawia przed uczniami i nauczycielami nowe cele i zadania. Zakłada ona w większym stopniu bazowanie na wiedzy i umiejętnościach przyswojonych w czasie edukacji gimnazjalnej. W takim ujęciu gimnazjum staje się miejscem, gdzie uczeń zdobywa ogólne wykształcenie i określa swoje zainteresowania. Natomiast w szkole ponadgimnazjalnej musi już podjąć decyzję dotyczącą jego dalszej edukacji, wybierając przedmioty, które będzie realizował w rozszerzonej wersji przygotowującej go do egzaminu maturalnego. Taka konstrukcja procesu edukacyjnego definiuje zakres podstawowy jako zasób informacji i umiejętności, dzięki którym uczniowie powinni poznać otaczający ich świat, pokazywany w odpowiednim kontekście każdego przedmiotu. W odniesieniu do zakresu podstawowego wiedzy o społeczeństwie sprowadza się to do podkreślania praktycznych aspektów tego przedmiotu. Taką tendencję można wyraźnie dostrzec w celach i treściach nauczania zapisanych w nowej podstawie programowej. Ogólne cele zawarte w podstawie programowej odnoszą się do sześciu praktycznych sfer: wykorzystanie i tworzenie informacji; rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; współdziałanie w sprawach publicznych; znajomość zasad i procedur demokracji; znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej; znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. Na podstawie analizy celów i treści zapisanych w podstawie programowej sformułowano efekty edukacji, które powinno się osiągnąć, realizując ten program. Uznano za nie: doskonalenie umiejętności pozwalających korzystać z różnorodnych źródeł i nośników informacji; kształtowanie motywacji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; 3

4 rozwijanie umiejętności pozwalających aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym; doskonalenie umiejętności związanych z definiowaniem problemów społecznych i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych; rozwijanie poszanowania dla demokracji, patriotyzmu, tolerancji oraz innych wartości niezbędnych do określenia własnego miejsca w świecie oraz kształtowania szacunku dla instytucji państwa, prawa i rozwijania poczucia współodpowiedzialności; kształtowanie postaw obywatelskich skierowanych na działania na rzecz innych. 2. Układ i konstrukcja programu Sformułowanie zadań i celów edukacyjnych jest dobrym punktem odniesienia dla określenia najważniejszych elementów programu nauczania. Pozwoli to prześledzić realizację treści zapisanych w podstawie programowej. Z tego powodu zostały przyjęte następujące układ i konstrukcja programu: opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania; sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania; propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; uwagi o realizacji programu; zakres tematyczny i opis osiągnięć przedmiotowych treści nauczania w kontekście przewidywanych osiągnięć szczegółowych ucznia. 3. Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania Szczegółowe cele edukacyjne i wychowawcze, specyficzne dla powyższego programu, zostały sformułowane na podstawie celów zapisanych w podstawie programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku). Sposób formułowania szczegółowych celów prezentuje zamieszona poniżej tabela. 4

5 Cel zapisany w podstawie programowej: Wykorzystanie i tworzenie informacji Szczegółowe cele edukacyjne Szczegółowe cele wychowawcze zapoznanie z wielością środków służących do tworzenia i przekazywania informacji; odszukiwanie i interpretowanie informacji na temat regulacji życia obywateli przez prawo; doskonalenie umiejętności wyrażania opinii w różnych sytuacjach i uzasadniania swojego stanowiska; odszukiwanie i przechowywanie informacji niezbędnych do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji; rozwijanie umiejętności odpowiedniego wyrażania opinii i prezentacji swojego stanowiska; planowanie swojej przyszłości i wyboru kariery zawodowej. Cel zapisany w podstawie programowej: Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów Szczegółowe cele edukacyjne Szczegółowe cele wychowawcze wskazywanie przyczyn powstawania konfliktów i ich roli w życiu społecznym; zapoznanie z różnymi sposobami rozwiązywania konfliktów; kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze prawnej; doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu i szukania różnych sposobów jego rozwiązywania. kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów niezgodnych z własnymi; doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych z poszanowaniem prawa wszystkich stron; kształtowanie postaw sprzyjających szacunkowi wobec prawa. 5

6 Cel zapisany w podstawie programowej: Współdziałanie w sprawach publicznych Szczegółowe cele edukacyjne Szczegółowe cele wychowawcze przybliżenie zasad funkcjonowania grup społecznych i ich działania na forum społecznym; zapoznanie z zasadami organizacji instytucji życia publicznego; kształtowanie aktywnego uczestnictwa poprzez stosowanie zasad samopomocy; kształtowanie zasad praworządności w sprawach publicznych; promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach samoorganizacji i samopomocy; kształtowanie umiejętności korzystania z procedur oraz wypełniania druków i pism urzędowych; uświadomienie potrzeby działań publicznych, związanych np. z obroną praw człowieka lub zagadnieniami ekologicznymi. kształtowanie postaw prospołecznych, nastawionych na współpracę z innymi; promowanie aktywności społecznej; rozwijanie postaw szacunku wobec dobra wspólnego; rozwijanie postaw etycznych i praworządnych. Cel zapisany w podstawie programowej: Znajomość zasad i procedur demokracji oraz znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowe cele edukacyjne Szczegółowe cele wychowawcze 6

7 przybliżenie procedur demokratycznych i ich wpływu na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej; zapoznanie z różnymi aspektami działania organów ścigania; przybliżenie zasad działania władzy sądowniczej i organów ścigania w państwie demokratycznym; rola kultury politycznej i etyki w państwie demokratycznym. kształtowanie postaw otwartości wobec różnych poglądów politycznych; praktyczne stosowanie procedur demokratycznych w życiu codziennym i społecznym; budowanie szacunku dla praworządności. Cel zapisany w podstawie programowej: Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony Szczegółowe cele edukacyjne Szczegółowe cele wychowawcze zapoznanie z najważniejszymi prawami i kategoriami praw człowieka; przybliżenie instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka; promowanie zagadnień związanych z poszanowaniem praw człowieka. kształtowanie świadomości znaczenia praw człowieka; budowanie postaw wrażliwości społecznej i tolerancji. 4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Żeby dobrze zrealizować sformułowane cele edukacyjne, niezbędny jest odpowiedni dobór treści taki, aby na jego podstawie można było stworzyć pełen zestaw wymagań edukacyjnych. Służy temu optymalizacja metod pracy z uczniem. Dzięki niej następuje włączenie go w proces zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Umożliwia ona także poprzez współpracę nauczyciela z uczniem ponoszenie współodpowiedzialności za jego efekt. Fundamentem takiej współpracy powinno być jasne sformułowanie wymagań 7

8 edukacyjnych. Dzięki temu uczeń świadomie poznaje cel działań, czego owocem powinna być większa aktywność twórcza i osiągnięcie lepszych wyników. Uwzględniając specyfikę przedmiotu, wynikającą z zapisów sformułowanych w podstawie programowej, powinno się zachęcać uczniów do stosowania aktywnych metod edukacyjnych. Wśród nich warto wymienić: prowadzenie wywiadów, ankiet, badań opinii publicznej oraz analizę i interpretację różnorodnych źródeł informacji; organizowanie i udział w dużych projektach angażujących społeczność szkolną, np. wybory do samorządu, udział w projektach typu młodzi głosują ; tworzenie i prezentację referatów i krótkich wystąpień na forum klasy; pracę z różnymi materiałami źródłowymi, próbę ich interpretacji i wyciągania wniosków. Korzystanie z metod aktywnych nie oznacza całkowitej rezygnacji z tradycyjnych sposobów nauczania, np. wykładu czy samodzielnej pracy z tekstem, rozwijającej umiejętności sekcjonowania materiału, streszczenia, pozyskiwania wiadomości. Innym działaniem, wspomagającym osiągnięcie postawionych celów, jest indywidualizacja pracy z uczniem. Wymaga to dobrego poznania możliwości edukacyjnych i odpowiedniego dobrania metody pracy takiej, która przynosi najlepsze efekty. 5. Propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Ocenianie osiągnięć uczniów powinno mieć wymiar wewnątrzszkolny i zewnętrzny. Wymiar wewnątrzszkolny jest realizowany w ramach opracowanego przez każdą szkołę wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz, bardziej szczegółowego, przedmiotowego systemu oceniania, który powinien zostać wypracowany przez każdego nauczyciela. Zawarty w programie sposób sprawdzania umiejętności i wiedzy powinien być traktowany jako inspiracja i pomoc w tworzenia przez nauczycieli własnych systemów oceniania. Poniżej zostały zaprezentowane różne formy sprawdzania kompetencji i metody oceniania ucznia, sprawdzające jego wiedzę i umiejętności. 8

9 a) wypowiedzi ustne: odpowiedzi na zadany temat, sprawdzające umiejętność syntezy, analizy i wnioskowania; dyskusje; przemówienia z przedstawianiem swojego stanowiska i argumentowaniem; debaty oparte na określonych wcześniej zasadach (np. debata oksfordzka). b) praca na projektem edukacyjnym i ocena jego prezentacji: projekty indywidualne, najczęściej o charakter analitycznym; projekty zespołowe, mające najczęściej charakter badawczy. c) prace pisemne w klasie: kartkówka do 15 min., obejmująca materiał tylko z ostatnich lekcji; praca klasowa obejmuje większą partię materiału, najczęściej jeden dział z podręcznika; różnego typu testy, zawierające np. zadania otwarte, zamknięte lub problemowe. d) prace domowe: ćwiczenia; wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela; praca samodzielna w domu, np. przygotowanie przemówienia, wywiadu, projektu; opracowanie bieżących zagadnień z różnych sfer życia społecznego, politycznego lub gospodarczego. e) aktywność na lekcji: praca zespołowa (ocenie podlega organizacja pracy grupy, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy); praca indywidualna (poprzez realizację i prezentację referatów, projektów itp.). 6. Uwagi o realizacji programu Program jest dostosowany do realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w czasie dwóch semestrów. 9

10 Powinien być realizowany w klasie pierwszej. Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową dla IV etapu edukacyjnego, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 10

11 II. ZAKRES TEMATYCZNY I OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Tworzenie zakresu tematycznego i opisu osiągnięć ucznia następuje poprzez szczegółową analizę treści sformułowanych w podstawie programowej. W ten sposób skonstruowano jednostki zawierające opis zakresu tematycznego i osiągnięcia ucznia wynikające z podstawy programowej. Tak opracowany materiał może być punktem wyjścia do tworzenia przez każdego nauczyciela własnego rozkładu materiału nauczania. Układ tematyczny treści pozwala poznawać zjawiska od prostszych po zagadnienia bardziej złożone i trudniejsze. Dlatego też proponuje się następujący układ bloków tematycznych: Być uczniem człowiek w społeczności szkolnej Być obywatelem człowiek w społeczeństwie i państwie Prawo i sądy Kontrola i ochrona prawa Prawa człowieka Ochrona prawa i wolności Europa, Europa... Szczegółowy opis poszczególnych działów prezentuje zamieszczona poniżej tabela. Tytuł bloku: Być uczniem człowiek w społeczności szkolnej Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 1. Człowiek w grupie społecznej i zbiorowości Z czego wynika indywidualizm jednostki? Piramida potrzeb człowieka Dlaczego jesteśmy istotami społecznymi? Potrafi uzasadnić, dlaczego człowiek jest istotą społeczną. Rozpoznaje różne typy zborowości. Wskazuje czynniki, które określają nasz indywidualizm. Potrafi wymienić hierarchię potrzeb człowieka według Abrahama Maslowa. 11

12 Rodzaje zbiorowości i ich znaczenie 2. O szkołach, czyli jak działa system edukacji w Polsce Podstawa prawna i zasady działania szkół w Polsce Zasady rekrutacji do szkół wyższych Potrafi wskazać podstawę prawną funkcjonowania obecnego systemu oświaty. Zna zasady przyjmowania do szkół wyższych. Wskazuje, jaką rolę w systemie oświaty odgrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Potrafi podać argumenty uzasadniające wybór danego typu szkoły wyższej po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. 4.3) omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania do szkół wyższych 3. Środowisko szkolne prawa i obowiązki Źródła praw ucznia, akty prawne określające prawa ucznia Katalog praw i obowiązków ucznia Instytucje zajmujące się ochroną praw ucznia Zna najważniejsze prawa i obowiązki ucznia. Zna konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków ucznia. Potrafi rozpoznać sytuacje naruszające prawa ucznia i odpowiednio na nie zareagować. Wskazuje źródła praw ucznia. Podaje przykłady aktów prawnych określających prawa ucznia. 4.1) wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa oświatowego (np. w ustawie, statucie szkoły) oraz przepisy zawarte w innych aktach prawnych (np. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej); 4.2) rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i w razie potrzeby podejmuje odpowiednie kroki w celu ich ochrony 12

13 4. Jestem uczniem, jestem Europejczykiem Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji Systemy oświatowe w wybranych krajach europejskich Jak i gdzie studiować na uczelniach zagranicznych? Potrafi wskazać najważniejsze elementy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Wie, jakie warunki należy spełnić, aby uczyć się w państwach Unii Europejskiej. Potrafi odszukać informacje odnoszące się do studiowania w państwach Unii Europejskiej. Zna systemy kształcenia w wybranych państwach europejskich. 4.4) przedstawia warunki podejmowania przez młodych Polaków nauki w Unii Europejskiej oraz wyszukuje informacje na ten temat odnoszące się do wybranego państwa; 4.5) wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej) Tytuł bloku: Być obywatelem człowiek w społeczeństwie i państwie Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 5. Jak nabywa się obywatelstwo? Czym różni się narodowość od obywatelstwa? Jak nabywa się obywatelstwo? Prawa i obowiązki obywatelskie Obywatelstwo Unii Europejskiej Wie, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne. Potrafi wymienić prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce. Zna prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej. Wskazuje różnice pomiędzy narodowością a obywatelstwem. 1.1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne 13

14 6. Społeczeństwo obywatelskie Relacje państwoobywatele Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Różne formy działania społeczeństwa obywatelskiego Wie, czym jest społeczeństwo obywatelskie. Określa różne formy działania społeczeństwa obywatelskiego. Potrafi określić, jakie relacje obywatel-państwo sprzyjają działaniu instytucji życia publicznego. III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. 7. Aktywność obywatelska wybory Zasady organizowania wyborów w Polsce Bierne i czynne prawo wyborcze Dlaczego trzeba uczestniczyć w wyborach? Zna zasady organizowania wyborów w Polsce. Wskazuje argumenty za uczestnictwem w wyborach. Potrafi wskazać kryteria, jakimi warto się kierować przy wyborze swoich kandydatów. 1.3) podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach 8. Obywatel w urzędzie Rola administracji w państwie Administracja rządowa i samorządowa Jak działa administracja gminna, powiatowa i wojewódzka? Rozróżnia administrację rządową i samorządową oraz jej organy. Wymienia sprawy, które możemy załatwić w urzędzie gminy, w starostwie i w urzędzie wojewódzkim. Potrafi określić, jaką rolę w państwie odgrywa administracja. 1.2) ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód; 1.4) uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie 14

15 9. Przewodnik po świecie urzędów Etyka pracy urzędniczej Procedury obowiązujące w załatwianiu spraw w urzędach Jak poprawnie wypełniać druki urzędowe, jak napisać podanie, skargę i odwołanie? Zna najważniejsze sposoby postępowania przy załatwianiu różnych spraw w urzędach. Wie, czym jest etyka urzędnicza. Potrafi sporządzić pismo urzędowe wniosek, skargę i odwołanie. Potrafi określić znaczenie etyki w pracy urzędniczej. 1.5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu; 1.6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie Tytuł bloku: Prawo i sądy Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 10. W świecie prawa Geneza i znaczenie prawa Normy, przepisy i akty prawne Normy pozaprawne religijne, moralne i obyczajowe Cechy dobrego prawa Potrafi wyjaśnić, czym jest prawo i norma prawna. Potrafi odróżnić normy prawne od pozaprawnych. Wymienia źródła prawa. Zna najważniejsze etapy w dziejach tworzenia prawa. Zna cechy dobrego prawa. 2.1) wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych, moralnych i obyczajowych; 2.3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy prawne 11. Twarde prawo, ale prawo Zasady prawne i ich znaczenie Państwo prawa Konsekwencje nieprzestrzegania prawa Zna najważniejsze zasady prawne. Wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania prawa. Wie, czym jest państwo prawa. 2.2) wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewinności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje ich łamania 15

16 12. W świecie kodeksów Różnorodność źródeł prawa Różne rodzaje i dziedziny prawa Gdzie szukać aktów i przepisów prawnych? Trudna sztuka języka prawniczego Wskazuje różnorodne źródła prawa. Wskazuje różne dziedziny prawa. Potrafi wskazać, gdzie szukać aktów i przepisów prawnych. Potrafi interpretować proste przepisy prawne. Charakteryzuje różne źródła prawa. Opisuje różne dziedziny prawa. Zna podstawowe zasady języka prawniczego. 2.3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy prawne; 2.4) wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; wskazuje, w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy 13. Jak działa system władzy sądowniczej Najważniejsze zasady działania sądów Struktura władzy sądowniczej w Polsce Sądy powszechne i ich wydziały Zna najważniejsze zasady działania sądów. Zna strukturę władzy sądowniczej. Zajmuje stanowisko wobec niezależności sędziowskiej. Potrafi wymienić sądy powszechne i scharakteryzować ich wydziały. 2.5) uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów 14. Na sali sądowej Jak się zachować, gdy jesteś świadkiem przestępstwa? zawiadomienie o przestępstwie Obywatel i proces karny Przebieg procesu cywilnego Wie, jak zachować się w sytuacji, gdy jest się świadkiem przestępstwa. Zna uczestników procesu cywilnego i karnego. Potrafi określić znaczenie mediacji w procesach sądowych. Zna prawa przysługujące ofierze, sprawcy lub świadkowi przestępstwa. Potrafi napisać pozew w wybranej sprawie Wskazuje sytuacje, które mogą zapobiec przestępstwu. 2.6) przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego; uzasadnia znaczenie mediacji; 2.7) wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy i świadkowi przestępstwa; 2.8) pisze pozew w wybranej sprawie cywilnej i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (według 16

17 Przedstawia różnice pomiędzy przebiegiem procesu cywilnego i karnego. wzoru) Tytuł bloku: Kontrola i ochrona prawa Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 15. Prokuratura i policja Zadania prokuratury Zadania i uprawnienia policji Imprezy masowe i uprawnienia służb porządkowych Potrafi wymienić najważniejsze zadania prokuratury. Zna najważniejsze zadania policji i jej uprawnienia. Wie, jakie uprawnienia posiadają służby porządkowe w czasie imprez masowych. Potrafi wskazać przejawy naruszania uprawnień przez policję i służby porządkowe. Potrafi opisać strukturę prokuratury. 3.1) charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i policji; 3.2) przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; rozpoznaje przejawy ich naruszania 16. Przestępstwa a młodzież Ofiary przestępstw i ich prawa Młodzież jako ofiary przestępstw Wymienia przestępstwa, których ofiarą padają najczęściej młodzi ludzie. Wie, jakie prawa posiada ofiara przestępstwa. Zna zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Potrafi określić, czym jest przestępstwo. Zna różne rodzaje przestępstw. 3.3) nawiązuje kontakt (osobisty, telefoniczny lub mailowy) z funkcjonariuszem policji (np. dzielnicowym) i na podstawie uzyskanych informacji sporządza notatkę lub wykres dotyczący przestępczości w swojej okolicy; 3.4) wymienia przestępstwa, których ofiarą najczęściej padają młodzi ludzie; wie, jak można próbować ich uniknąć i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia 17

18 17. Środki wychowawcze i poprawcze Odpowiedzialność karna nieletnich Środki karne i wychowawcze Młodzież a konflikty z prawem Wie, jaką odpowiedzialność karną ponoszą nieletni. Potrafi wymienić środki karne i wychowawcze stosowane wobec nieletnich. Potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy nieletnim a młodocianym. Opisuje różne przyczyny zjawiska przestępczości wśród młodzieży. 3.5) wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze) 18. Prawo a używki i narkotyki Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków Sankcje grożące za naruszenie prawa dotyczącego używek i narkotyków Dlaczego stosowanie prawa dotyczącego używek i narkotyków jest trudne? Zna przepisy prawne dotyczące używek i narkotyków. Potrafi wskazać konsekwencje naruszenia obowiązującego prawa dotyczącego używek i narkotyków. Zna profilaktykę zapobiegania uzależnieniom. 3.6) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania Tytuł bloku: Prawa człowieka Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 19. Historia praw człowieka i ich generacje. Historia praw człowieka Generacje praw człowieka Rodzaje praw człowieka Wie, czym są prawa człowieka. Zna historię praw człowieka, wskazuje przykłady dokumentów, w których były one formułowane. Rozróżnia generacje praw człowieka i podaje ich przykłady. Potrafi wyjaśnić przyrodzony 5.1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze dokumenty z tym związane; 5.2) wymienia podstawowe prawa 18

19 Najstarsze dokumenty związane z prawami człowieka i niezbywalny charakter praw człowieka. i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne 20. Prawa człowieka w dokumentach Historyczne dokumenty dotyczące praw człowieka Współczesne dokumenty poświęcone prawom człowieka Zna najważniejsze dokumenty dotyczące praw człowieka. Potrafi podać przykłady praw sformułowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka. 5.3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka 21. Prawa człowieka a media Media społecznościowe Ochrona dóbr osobistych w mediach Wie, jaką rolę w ochronie praw człowieka pełnią media. Potrafi wskazać w mediach informację o przypadkach łamania praw człowieka. Określa znaczenia prawa do prywatności i praw chroniących dane osobowe. 5.4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacje o przypadkach łamania praw człowieka na świecie; 5.6) wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami 22. Wolność słowa sztuka prowadzenia debaty Debata oksfordzka Debata, jako miejsce wolności słowa Zna najważniejsze zasady przeprowadzenia debaty, w tym debaty oksfordzkiej. Wie, dlaczego wolność słowa jest ważną wartością. Potrafi zorganizować debatę na zadany temat. 5.5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub innych praw i wolności 19

20 Tytuł bloku: Ochrona praw i wolności Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres podstawy programowej 23. Jak bronić praw człowieka? Droga sądowa Historia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Opisuje działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Potrafi sporządzić list do wybranej instytucji zajmującej się ochroną praw człowieka. Zna procedury sądowe związane z ochroną praw i wolności obywatelskich. 6.1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce; 6.2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru); 6.6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić 24. Europejski system ochrony praw człowieka Rada Europy Zasady działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wie, czym zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Potrafi uzasadnić znaczenie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zna zasady działania Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka. 6.3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 25. Organizacje pozarządowe na straży praw człowieka Organizacje pożytku publicznego Opisuje na przykładach działalność organizacji pozarządowych zajmujących się obroną praw człowieka. Projektuje działania wspomagające organizację pozarządowe działające 6.4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości 20

21 Organizacje działające na rzecz obrony praw człowieka na rzecz praw człowieka. Wie, czym są organizację pożytku publicznego. włącza się w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów) 26. Co zagraża prawom człowieka? Rasizm, szowinizm, antysemityzm, ksenofobia Problemy demograficzne Europy Wskazuje przejawy rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii; wie, jak przeciwstawić tym zjawiskom. Projektuje działania na rzecz równości i tolerancji. Potrafi wskazać zjawiska zagrażające prawom człowieka w Europie. 6.5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji Tytuł bloku: Europa, Europa... Temat i zakres materiału Osiągnięcia ucznia Zakres postawy programowej 27. Praca w Polsce i w Europie Młodzież pracująca Praca w Unii Europejskiej Zna zasady ułatwiające podjęcie pracy w Unii Europejskiej, a wynikające z wejścia do strefy Schengen. Wie, jaki rodzaj umów można zawierać przy podejmowaniu pracy. Potrafi określić zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy. 4.5) wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej); 4.6) wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów; 4.7) omawia ogólne zasady podejmowania 21

22 pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Internetu); sporządza Europass-CV 28. Polska w strefie Schengen Zasady podróżowania po strefie Schengen Podróżować bezpiecznie Pomoc w trudnych sytuacjach Wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen. Zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie. Potrafi odpowiednio zachować się w trudnych sytuacjach w czasie podróży po krajach Unii Europejskiej. Wie, jakie zasady obowiązują państwa należące do strefy Schengen. 4.5) wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej) 22

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 79 86 i 250/251)

Bardziej szczegółowo

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Wymagania szczegółowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy pierwszej LO- zakres podstawowy, przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Bardziej szczegółowo

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej

2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie. ROZDZIAŁ I: OBYWATEL Odniesienia do podstawy programowej 2. Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie Temat lekcji. Obywatelstwo polskie i unijne Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 3, s. 22-23 Zagadnienia, materiał nauczania - istota obywatelstwa - nabywanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej

Opis przedmiotu zamówienia. opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Opis przedmiotu zamówienia opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji prawnej Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/ów, do opracowania pakietu

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Barbara Freier-Pniok Lp. Temat lekcji i zakres materiału Treści kształcenia I. Edukacja i praca w Polsce i Unii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Przedmiotowy System Oceniania wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej Dział Temat (rozumiany jako lekcja) dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna

Temat L.p. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy Lekcja organizacyjna Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) dla klas I TAZ, I TE, I TEH, I TZ, I LOM, I LOP ( 1 godzina tygodniowo) na rok szkolny 2015/2016 Temat L.p. Zakres treści Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa VII Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella; rok szkolny 2015/2016. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Podstawy i zasady ustroju Polskiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm

Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelskość, pluralizm Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne. 2. Udział w wyborach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Kształcenie w zakresie podstawowym Cele kształcenia wymagania ogólne (Podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie Wiedza o społeczeństwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Wymagania na poszczególne oceny zgodny z programem nauczania przedmiotu. Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO KLASY I POZIOM PODSTAWOWY Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania edukacyjne z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE zakres podstawowy dla klasy 1 LO na rok szkolny 2015/2016 opracował mgr Piotr Rychlewski Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne dla klasy I Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny IV etap edukacyjny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej oraz w podręczniku

Bardziej szczegółowo

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza

plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy klasa pierwsza plany wynikowe Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: podstawowy Klasa Rok szkolny 2015/201 Ia, I b Liczba godzin zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY. W centrum uwagi

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY. W centrum uwagi Mariusz Menz PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ZAKRES PODSTAWOWY (zgodny z nową podstawą programową i obowiązujący od roku szkolnego 202/203) W centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Rozdział I: Obywatel. 1. Obywatelstwo polskie i unijne Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP

Rozdział I: Obywatel Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. władzy. obywatelstwa - wymienia podstawowe prawa i obowiązki obywatela zapisane w Konstytucji RP ANNA GOGOLEWSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 1A I 1 B SLO Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie

Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: - wyjaśnia znaczenie. pluralizm polityczny, władzy państwowej. Polsce. - wyjaśnia znaczenie PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA UCZNIÓW ZSZ NA PODSTAWIE PROGRAMU W CENTRUM UWAGI ZAKRES PODSTAWOWY. NOWA ERA Temat lekcji 1. Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: Uczeń: terminów: Wymaganiami na poszczególne oceny WOS dwujęzyczny I Klasa Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Uwaga dotycząca oceniania: Aby uzyskad kolejną, wyższą ocenę, uczeo musi opanowad zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Temat lekcji Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów:

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeo: Uczeo: terminów: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy &18.ptk.5 statut szkoły Konieczna do przeprowadzenia klasyfikacji minimalna liczba ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym, uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2001 roku 1 wprowadziło na III etapie edukacyjnym - gimnazjum- przedmiot wiedza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce

Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Projekt edukacyjny Prawa kobiet w Polsce Realizowane treści nauczania z podstawy programowej przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wymienia środki i mechanizmy

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU Cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, 2. Przygotowanie do działania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2013/2014 (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) I. CELE OCENIANIA: 1.Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 2.Określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem " Wiedza o społeczeństwie"

KONTRAKT między nauczycielem a uczniem  Wiedza o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla klasy I realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciel IRENA BASZUK KONTRAKT między nauczycielem a uczniem "

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawa człowieka i metodyka ich nauczania

Program szkolenia Prawa człowieka i metodyka ich nauczania Załącznik nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Program szkolenia i metodyka ich nauczania 1. Cele ogólne szkolenia: 1) Zwiększenie świadomości znaczenia praw. 2) Dostrzeganie potrzeby edukowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkład materiału nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym do podręcznika Wiedza o społeczeństwie Piotra Krzesickiego i Małgorzaty Poręby Piotr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania przedmiotów związanych z integracją europejską

Metodyka nauczania przedmiotów związanych z integracją europejską Metodyka nauczania przedmiotów związanych z integracją europejską mgr Małgorzata Remplewicz Ciborowska Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej Projekt Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie obowiązujący w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowany przez nauczycieli przedmiotu wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania 2008/2009 BIOLOGIA Przedmiotowy System Oceniania Skład zespołu: 1. mgr Anna Woźniakowska 2. mgr Renata Grzegorczyk 3. mgr Agnieszka Przybycień-Sioma 4. mgr Halina Wołyniec 5. mgr Krystyna Wojdat Elementy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania kl II

Przedmiotowy System Oceniania kl II Przedmiotowy System Oceniania kl II Przedmiot: Historia i WOS Programy nauczania ; Historia 1. Program nauczania historii dla gimnazjum Adam Kowal pogram nauczania historii w gimnazjum wyd. PWN Wiedza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu

Program wychowawczy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu Program wychowawczy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu 1 Spis treści: 1. Podstawy prawne 2. Cele wychowania 3. Szczegółowe zadania programu wychowawczego 4. Powinności wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. IA, IB, IC w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Gimnazjum w Malanowie ul. Parkowa 29 62-709 Malanów PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM Opracowała: Elżbieta Wietrzyk - nauczyciel geografii Rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM CELUJĄCA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych WYMAGANIA OGÓLNE: Uczeń: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła: Autodiagnozy dokonał/a:

Szkoła: Autodiagnozy dokonał/a: Kuratorium Oświaty Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok Szanowni Państwo! Minister Edukacji Narodowej ustalił na lata 2007/2008 i 2008/2009 zadanie priorytetowe w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - Gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Metryczka: Nauczyciel: Wiesław Załubski Rok szkolny: 2015/2016 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo