Czym jest jakość? Według najbardziej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest jakość? Według najbardziej"

Transkrypt

1 Są to cechy istotne z punktu widzenia konsumenta. Producent musi oprócz tego brać pod uwagę zyskowność i działalność konkurencji, co często jest w konflikcie z jakością technologiczną produktu. Bardzo często zdarza się, iż w trakcie produkcji wyrobu pojawiają się różnego rodzaju niezgodności i odchylenia od projektowanej jakości. Zgodnie z normą ISO 9001:2000 organizacja powinna sprawować nadzór nad wyrobem Czym jest jakość? Według najbardziej znanych definicji, jakość to: zgodność z wymaganiami P.B. Crosby wszystko co można poprawić Masaaki Imai ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb ISO 8402 Norma ISO 9001:2000 określa jakość jako stopień, w jakim zbiór inherentnych cech spełnia wymagania. W tym kontekście jakość oznacza: zgodność ze specyfikacją i celem oraz zespół cech i charakterystyk wyrobu lub usługi, które noszą w sobie zdolność zaspokojenia określonych potrzeb. Dość często jakość postrzegana jest przez pryzmat jakości technologicznej w aspektach funkcjonalności, praktyczności, niezawodności, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Z drugiej strony, jakość może być charakteryzowana wskaźnikami rynkowymi takimi jak: stopień zgodności z wzorcem lub zdefiniowanymi wymaganiami, widoczność zespołu cech istotnych dla produktu, ekskluzywność, estetyczność, prezentacja, koszt nabycia bądź usatysfakcjonowanie użytkownika, czyli zaspokojenie potrzeb i oczekiwań nabywcy. 1

2 niezgodnym. W IT takim wyrobem jest system informatyczny oraz pozostałe wytwory procesu produkcji oprogramowania. Głównym wytworem przedsięwzięcia informatycznego jest produkt system informatyczny. Produkt informatyczny z racji swojego zróżnicowania oraz wielu możliwych punktów widzenia może być charakteryzowany różnymi definicjami jakości (ramka nr 1). Różnorodność podejść do problemu jakości oprogramowania przejawia się w strukturze norm i standardów odnoszących się do przypadku oprogramowania dostarczonego (jakość zewnętrzna), do przypadku rezultatów projektowania (jakość wewnętrzna), do czynności opracowywania, do procesów opracowywania i do systemu jakości. Jakość postrzegana przez użytkownika oprogramowania dotyczy bezpośrednich własności dostarczonego oprogramowania oraz usług to- 2

3 warzyszących zakupowi wynikających z umowy (pomoc techniczna, szkolenie, itp.). Normy standardy jakości dzielą się na grupy, zależnie od obszaru i procesu projektowania oprogramowania, którego dotyczą (Rys. 1). Norma ISO obejmuje ogólny system jakości w przedsiębiorstwie. Aby wymagania normy zostały spełnione, konieczne jest usystematyzowanie i udokumentowanie określonych obszarów. Obszary te zostały przedstawione na schemacie podejścia procesowego (rys. 2). Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 proces wytwarzania wyrobu lub usługi powinien obejmować sposób postępowania z produktem niezgodnym. Norma ISO 9001 mówi o tym w punkcie 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym (ramka). Zgodnie z powyższym punktem organizacja posiadająca wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 powinna umieć zidentyfikować niezgodność produkowanego wyrobu z wymaganiami klienta i podjąć odpowiednie kroki w reakcji na zaistniałą niezgodność. Działania te mają na celu wyeliminować, lub zminimalizować, ryzyko dostarczenia klientowi wyrobu, który nie spełnia w pełni określonych wymagań. W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem oprogramowania, nadzór nad produktem niezgodnym występuje na trzech etapach realizacji projektu informatycznego: w fazie analizy i projektowania, w fazie produkcji, po wdrożeniu systemu na produkcję. Każdy wymieniony etap projektu ma nieco inny cel. Inne są też produkty i w związku z tym należy stosować odmienne metody i techniki nadzoru nad niezgodnościami. W pierwszej kolejności omówimy przykładowy proces nadzoru nad produktem niezgodnym na etapie analizy i projektowania systemu. Etap analizy projektowej zwany też modelowaniem wymagań klienta ma na celu pozyskanie i udokumentowanie wymagań nabywcy oprogramowania oraz zaprojektowanie systemu IT. Faza ta z reguły wiąże się z wysokim ryzykiem pominięcia lub zniekształcenia pewnych wymagań zamawiającego produkt informatyczny. Niezgodność na tym etapie dotyczy głównie dokumentacji projektowej i może wyrażać się poprzez: Udokumentowanie niepełnych wymagań tj. wymagania uzyskane od klienta nie obejmują całości planowanej funkcjonalności systemu. Klient może zakładać, iż pewne wymagania są oczywiste i nie ma potrzeby ich dokumentacji lecz w praktyce większość takich kwestii jest pomijana i nie uwzględniona w projekcie systemu. Zleceniodawca może też po prostu nie wiedzieć, iż powinien wyspecyfikować lub przynajmniej zasygnalizować pewne informacje nie jest wszak (zazwyczaj) informaty-

4 kiem i nie orientuje się, że aby stworzyć spójny oraz kompletny system informatyczny należy określić jego założenia na odpowiednim poziomie szczegółowości. Pominięcie wymagań w dokumentacji wynikające z błędu człowieka. Analityk również może popełniać pomyłki nie zrozumieć oczekiwań klienta, bądź zrozumieć je opacznie, niepoprawnie udokumentować wymagania naruszając spójność i kompletność całości dokumentacji analitycznej. Dość często ryzyko to wiąże się się z odkładaniem realizacji zadań na później. Podczas fazy analizy biznesowej zdarzają się momenty (lub dłuższe okresy) wzmożonej pracy metodą na to może być wykonywanie zadań o najwyższym priorytecie w pierwszej kolejności, a pozostawianie innych w formie zapisów czy notatek (tak zwanych TO DO) do uszczegółowienia w przyszłości. Metoda ta sprawdza się w przypadku, gdy owe notatki prowadzone są w sposób przejrzysty i dobrze uporządkowany w przeciwnym razie łatwo o pomyłkę i pominięcie pewnych informacji przy kontynuowaniu prac dokumentacyjnych. Brak zgodności z wymaganym wzorem dokumentacji z reguły każdy analityk tworzy dokumentację według swego własnego szablonu, nie stosując się do wymagań ogólnego, ustalonego przez przedsiębiorstwo wzorca. Wskutek tego część elementów istotnych dla kompletności i spójności wymagań może zostać pominięta. Dodatkowo, niespójna dokumentacja projektowa brak ustalonej, wspólnej konwencji nie przekłada się na wysoką jakość produktu, jakim jest specyfikacja funkcjonalna oprogramowania. Stosowanie szablonów powinno na stałe wejść do praktyki twórców dokumentacji ułatwia pracę nie tylko im samym (umożliwiając kontrolę efektów własnej pracy z wymaganiami szablonu), ale i pozostałym członkom zespołu projektowego (programistom ponieważ nie uczą się struktury każdego dokumentu od początku i nie gubią się w treści; testerom jako, że łatwiej im później dokonać przeglądu dokumentacji oraz projektować przypadki testowe). 4

5 5

6 Produkt etapu analizy projektowej dokumentacja analityczna i wszelkie specyfikacje techniczne oraz prototypy UI projektowanego systemu podlega takim samym zasadom kontroli jakości oraz zarządzania produktem niezgodnym jak kluczowy wytwór procesu produkcji oprogramowania system informatyczny. Dokumentacja zarówno ta używana do celów wewnętrznych (rozwoju aplikacji oraz testowania), jak i dostarczana wraz z produktem informatycznym nabywcy oprogramowania, powinna spełniać określone wymagania. Najbardziej istotne wśród nich to: spójność; kompletność; zgodność z wymaganiami; jednoznaczność; możliwość weryfikacji; przejrzystość i czytelność. W jaki sposób zapewnić, że niezgodności na etapie analizy są zidentyfikowane i wyeliminowane? Najprostszym sposobem są przeglądy dokumentacji (audyty nieformalne). Przegląd ma na celu wykrycie, analizę a następnie poprawienie wszelkiego typu błędów, luk i nieścisłości w dokumentacji na możliwie wczesnym etapie projektu. Przegląd, aby był skuteczny i spełniał swoją rolę, powinien zostać odpowiednio zaplanowany i zorganizowany. Czynności związane z przeglądem należy uwzględnić w planie projektu podejście typu ad hoc nie jest wskazane, jako że uniemożliwia wprowadzenie i zastosowanie pewnych procedur oraz wytycznych usprawniających przebieg i wyniki prac. Wprowadza też zbędną dezorganizację pracy. Uproszczony schemat postępowania w przypadku realizacji przeglądu dokumentacji projektowej przedstawia rysunek 2. W opisywanym procesie założono, iż dokumenty poddawane recenzji pochodzą z działu analizy a przeglądu dokonuje personel działu QA. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy ISO, każdy proces (w tym opisywany tu przegląd) powinien mieć określone wejścia i wyjścia. Ta sama zasada dotyczy czynności wchodzących w skład danego procesu. Wejściem do procesu jest z reguły inny proces (poprzedzający), dokumenty, dane itp. Podobnie w przypadku wejść do poszczególnych czynności wynik (wyjście) poprzedniej czynności może być zarazem wejściem do następnej w kolejności. Analogicznie wyjściem z procesu może być inny proces (lub procesy, jeśli zachodzą równolegle lub warunkowo). W przypadku przeglądu dokumentacji wejściem będzie: proces analizy biznesowej (modelowania) lub / i projektowania, dokumentacja wymagań (np. rejestr wymagań klienta), 6

7 szablony dokumentów analitycznych, wymagania uzupełniające np. specyfikacje GUI etc. Wyjściem natomiast jest następny w kolejności element w głównym procesie wytwarzania oprogramowania: proces implementacji, zatwierdzona dokumentacja analityczna (lub ogólnie projektowa), opracowane raporty z przeglądu. Należy zidentyfikować również wszystkie wejścia, wyjścia i zależności pomiędzy poszczególnymi czynnościami wchodzącymi w skład procedury. Zasada jest prosta każde działanie powinno bazować na określonej informacji i produkować informację np. w oparciu o wytyczne karty kontrolnej oraz listę wymagań przeglądamy treść dokumentacji projektowej sprawdzając jej zgodność z ustalonymi założeniami. Wynikiem tego działania jest wypełniona karta kontrolna. Konieczność rejestrowania rezultatów wykonywanych czynności wynika z wymogów normy ISO 9001:2000 kładzie nacisk na utrzymywanie zapisów i nadzór nad dokumentami. Dostosowanie istniejących w firmie procesów do wymagań normy nie jest tak trudne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Czasem wystarczy jedynie poprawne udokumentowanie procesów i procedur, by zrealizować początkowe etapy wdrażania SZJ. Norma nie wymaga udokumentowania konkretnych procesów czy stworzenia określonych procedur ważne jest, aby przedsiębiorstwo zidentyfikowało kluczowe dla swojej misji procesy i ujęło je w systemie zarządzania jakością. Zakres systemu opisuje Księga jakości drugi co do ważności dokument zawierający politykę jakości oraz procedury (wykaz lub treść) i opisujący wdrożony w organizacji SZJ. Wynikiem procesu przeglądu mogą być niezgodności. Zgodnie z wytycznymi ISO każda niezgodność powinna zostać poddana analizie i rozwiązana (jeśli to tylko możliwe). Sposób postępowania z wykrytymi niezgodnościami opisuje dalsza część procedury. W zależności od potrzeb organizacji, wielkości i zakresu projektu informatycznego oraz ustalonego już procesu wytwarzania oprogramowania, można zastosować odmienne sposoby postępowania z wyrobem niezgodnym. Identyfikacja i komunikacja niezgodności może odbywać się w sposób mniej formalny, niż opisany w artykule, ważne jest jednak, aby zachować przy tym pewne ustalone zasady czynności muszą być powtarzalne i dawać konkretny, udokumentowany rezultat, wyniki czynności powinny 7

8 ISO 9001 w IT nadzór nad wyrobem niezgodnym być komunikowane zgodnie z planem komunikacji w przedsiębiorstwie oraz każda kwestia wymagająca podjęcia określonych działań musi pociągać za sobą realizację zadań przez odpowiedzialne za to osoby. Proces nadzoru nad produktem niezgodnym nie kończy się na dokumentacji w istocie jest to dopiero pierwsza część procesu mająca na celu jak najlepsze przygotowanie środowiska do produkcji kluczowego wyrobu systemu informatycznego. W dalszej kolejności należy zorganizować i sprawować nadzór nad niezgodnościami w fazie produkcji oprogramowania czyli implementacji i testowania. Jakość realizacji procesu nadzoru w tej fazie przekłada się bezpośrednio na jakość dostarczanego produktu i z tego powodu powinien stanowić jeden z kluczowych składników projektu informatycznego. Podsumowanie Norma ISO 9001 nie jest kolejnym elementem biurokracji. Pozwala usystematyzować procesy w przedsiębiorstwie, zapewnić ich wewnętrzną spójność i zgodność z podstawowymi standardami uznawanymi na całym świecie. Wdrożenie SZJ likwiduje chaos organizacyjny każdy pracownik zapoznaje się z założeniami systemu i wie, jakie sposoby postępowania i jakie zasady przyjąć wykonując swoją pracę. Odpowiedzialności są jasno określone dzięki czemu praktycznie wykluczają możliwość nieporozumień i manipulacji. Zastosowanie wspólnych szablonów dokumentacji usprawnia komunikację oraz efektywność pracy. Spełniając wymagania normy w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym, organizacja udoskonala swój proces wytwarzania oprogramowania oraz minimalizuje ryzyko błędów i dostarczenia klientowi produktu, który nie spełnia określonych wymagań. W przypadku przeglądu dokumentacji projektowej najbardziej istotną korzyścią jest możliwość wykrycia i uzupełnienia braków i niespójności w wymaganiach lub projekcie systemu. Nie od dziś wiadomo, iż im wcześniej wykryty błąd, tym mniejszy koszt jego naprawy i ryzyko propagacji w związku z czy poprawne wyniki fazy analizy i modelowania przekładają się na znaczący wzrost jakości produktu końcowego (systemu informatycznego) oraz samego procesu wytwarzania. Niniejszy artykuł przybliżył czytelnikowi pojęcie normy ISO 9001, jej postulatów i wymagań w kontekście rozwijania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem punktu 8.3 dotyczącego nadzoru nad wyrobem niezgodnym. W części praktycznej dotyczącej wdrożenia wymagań normy ISO w organizacji IT przedstawiono przykładowe rozwiązanie dla procesu przeglądu dokumentacji projektowej, będącego pierwszym etapem nadzoru nad wyrobem niezgodnym podczas wytwarzania oprogramowania. Kolejne etapy procesu nadzoru w fazie implementacji i testowania oraz utrzymywania oprogramowania oraz ich przykładowe rozwiązanie zgodne z normą zostaną przedstawione w następnych częściach artykułu. KAROLINA ZMITROWICZ Pracuje na stanowisku Analityka biznesowego w rmie Pro Data. Karolina specjalizuje się obecnie w modelowaniu wymagań biznesowych. Wcześniej pracowała jako Manager Quality Assurance w projektach informatycznych w sektorze nansowo bankowym. Pro-Data to producent oprogramowania specjalizujący się w budowie dedykowanych rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń, bankowości i administracji publicznej. Firma posiada certykat jakości ISO9001:2000 w zakresie produkcji oprogramowania. Kontakt z autorem: 8

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Magazine Zarządzanie procesem testowania oprogramowania Autor: Marcin Towcik O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem jako tester podwykonawca w projektach

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo