KOMUNIKACJA W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY ISO 9001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY ISO 9001"

Transkrypt

1 Robert Rakowiec () przedstawia KOMUNIKACJA W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY ISO 9001

2 Zabraniam przekształcania, publikowania w całości lub we fragmentach bez mojej pisemnej zgody. Edycja nr: 1.1 QRS Robert Rakowiec /

3 SPIS TREŚCI Czym jest norma ISO 9001?... 4 Wymagania normy w zakresie komunikacji... 6 Odpowiedzialność i uprawnienia... 7 Komunikacja wewnętrzna... 7 Komunikacja z klientem Podsumowanie... 13

4 Czym jest norma ISO 9001? ISO to skrót od International Organization for Standardization organizacji skupiającej przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych, pracujących nad ujednoliceniem wymagań normatywnych na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, wbrew potocznemu mniemaniu, ISO nie zajmuje się tylko i wyłącznie zagadnieniami jakości, ale w sferze jej prac są inne dziedziny technicznej i organizacyjnej aktywności ludzkiej. Jednym z obszarów leŝących w sferze zainteresowania ISO jest zarządzanie i - w węŝszym obszarze zarządzanie jakością. Sztandarową normą ISO w dziedzinie zarządzania jakością jest norma ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością wymagania. Norma ta jest teŝ dostępna jako norma wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny (jako norma toŝsama z normą międzynarodową) pod symbolem PN-EN ISO 9001:2001. Od kilku lat obserwujemy rosnącą popularność stosowania przez firmy wymagań normy ISO 9001 w swojej działalności. Podanie dokładnej liczby wdroŝeń nie jest moŝliwe z uwagi na brak jednolitego systemu rejestracji, ale na podstawie informacji z jednostek certyfikujących przyjmuje się, Ŝe w Polsce na początku 2006 roku zasady określone w ISO 9001 stosowało ok. 9,3 tys firm1. Organizacje (bo takiego słowa uŝywa norma na określenie firm, które wdroŝyły jej wymagania) muszą widzieć pewne korzyści z jej stosowania. W gospodarce wolnorynkowej nikt nie zdecydowałby się na poniesienie kosztów związanych z przystosowaniem się do nowych wymagań, bez zrobienia kalkulacji: - czy mi się to opłaca? - jakie korzyści osiągnę ja i moja organizacja? - co przewaŝy: wydatki na wdroŝenie i utrzymanie systemu czy teŝ zyski (organizacyjne, wizerunkowe, finansowe, marketingowe etc.)? Strona 4 z 14

5 Norma ISO 9001 stawia sobie trzy podstawowe cele 2 : 1. zapewnienić zdolności organizacji do ciągłego dostarczania wyrobu/usługi spełniającego wymagania klienta i wymagań mających zastosowanie przepisów 2. zwiększyć zadowolenia klienta 3. zapobiegać niezgodnościom Norma ISO 9001 czyli reguła, zasada postępowania 3 - mówi o tym, CO powinno być zrobione aby osiągnąć wymienione wyŝej cele, ale nie mówi nam JAK mamy to osiągnąć. Norma składa się z ośmiu rozdziałów; z czego pierwsze trzy to swego rodzaju wprowadzenie w temat systemów zarządzania jakością, a właściwe wymagania zawarte są w rozdziałach 4-8. ISO 9001 jest normą dobrowolną, tzn. nie ma przymusu prawnego jej stosowania (w przeciwieństwie do norm obowiązkowego stosowania np. w budownictwie). Decyzja o jej wdroŝenia jest dobrowolną decyzją organizacji. Najczęstszą przyczyną wdroŝenia ISO 9001 jest potrzeba USPRAWNIENIA zarządzania wewnętrznego, skutkującego osiągnięciem celów normy, przywołanych wyŝej. Inna sprawa, Ŝe firmy czują często zewnętrzną presję wdroŝenia - ze strony swoich klientów albo konkurencji. Podsumowując ISO 9001 jest pewnym sposobem, pomysłem na zarządzanie własną firmą w oparciu o spełnienie postawionych przez nią wymagań. Oczywistym jest, Ŝe funkcje zarządzania tj. planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie 4 nie mogą być rozpatrywane bez uwzględnienia komunikacji w organizacji. I elementu tego nie zabrakło równieŝ w wymaganiach normy ISO Strona 5 z 14

6 Wymagania normy w zakresie komunikacji ISO 9001 daje pewną moŝliwość tzw. wyłączenia wymagania, czyli stwierdzenia, ze jakiś punkt normy mnie, jako organizacji, nie dotyczy. Muszą być spełnione tutaj dwa warunki: 1) wymaganie jest określone w rozdziale siódmym normy oraz 2) wyłączenie nie wpływa na zdolność organizacji do dostarczania wyrobu/usługi, który/a spełnia wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów, lub na odpowiedzialność organizacji z tym związaną Wymagania z pozostałych punktów (innych niŝ rozdział 7) MUSZĄ być spełnione w kaŝdym przypadku, w kaŝdym typie organizacji, która chce twierdzić, Ŝe pracuje zgodnie z ISO Choć wymaganie dotyczące komunikacji z klientem znajduje się w rozdziale 7 i teoretycznie mogłoby być wyłączone ze stosowania, to autor nie spotkał się nigdy z takim przypadkiem. KaŜda organizacja musi się komunikować ze swoimi klientami i nie jest moŝliwe pominięcie tego punktu normy. Wymagania dotyczące komunikacji występują explicite w dwu rozdziałach normy ISO 9001, a mianowicie w rozdziale: 5. Odpowiedzialność kierownictwa oraz Komunikacja z klientem. ISO 9001: Odpowiedzialność i uprawnienia NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe odpowiedzialność i uprawnienia są określone i zakomunikowane organizacji Komunikacja wewnętrzna NajwyŜsze kierownictwo powinno zapewnić, Ŝe zostaną ustanowione właściwe procesy komunikacyjne w organizacji oraz Ŝe ma miejsce komunikacja w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania Strona 6 z 14

7 jakością Komunikacja z klientem Organizacja powinna określić i wdroŝyć skuteczne ustalenia związane z komunikacją z klientami dotyczące: a) informacji o wyrobie, b) zapytań handlowych, postępowania z umowami lub zamówieniami, łącznie ze zmianami, i c) informacji zwrotnej od klienta, w tym dotyczącą reklamacji klienta 5 Czyli wiemy juŝ CO powinniśmy zrobić w zakresie komunikacji; na pytanie JAK organizacja musi odpowiedzieć sobie sama. Czego więc oczekuje norma w zakresie komunikacji? Odpowiedzialność i uprawnienia Po pierwsze (punkt 5.5.1): najwyŝsze kierownictwo powinno zapewnić to, Ŝe kaŝdy wie czego się od niego oczekuje (odpowiedzialność), co moŝe robić (uprawnienia) i Ŝe kaŝdy wie, jaką odpowiedzialnością obarczeni są inni. KaŜdy pracownik, czy teŝ członek organizacji, powinien wiedzieć, gdzie kończy się jego odpowiedzialność, a gdzie zaczyna odpowiedzialność innej osoby. Nie wystarczy tylko określić odpowiedzialności i uprawnienia, ale trzeba zapewnić Ŝe będą one zakomunikowane w organizacji. Norma nie określa jak to zrobić i mogą tutaj być przyjęte róŝne rozwiązania. Zazwyczaj jest to spełniane poprzez stworzenie opisu stanowiska pracy lub innego dokumentu z wymienionymi odpowiedzialnościami i kompetencjami. Mogą to być np. Zakres obowiązków i uprawnień, Stanowiskowa Karta Pracy, ale teŝ Regulamin pracy czy instrukcja lub procedura. Komunikacja wewnętrzna Po drugie (punkt 5.5.3): wymaganie tego punktu jest juŝ w interpretacji trudniejsze, niŝ stosunkowo łatwe w wykonaniu wymaganie Strona 7 z 14

8 Co oznacza: zapewnić, Ŝe zostaną ustanowione właściwe procesy komunikacyjne? śeby zrozumieć prawidłowo to wymaganie, naleŝy przybliŝyć pojęcie procesu i podejścia procesowego. Pomocną będzie norma terminologiczna PN-EN ISO 9000: 2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. Jest to swego rodzaju słownik pojęć związanych z jakością, który pomaga interpretować jednoznacznie określenia dotyczących jakości. Wg ISO 9000 proces to: Zestaw działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia w wyjścia 6 Kluczowym do zrozumienia podejścia procesowego jest uwaga zawarta w ISO 9000, Ŝe wejścia do procesu są zazwyczaj wyjściami z innych procesów. śeby rozpocząć jakiś proces muszą zaistnieć pewne dane wejściowe, być spełnione pewne czynniki pozwalające rozpocząć realizację działań zmierzających do wcześniej załoŝonego celu. Dla przykładu: - Ŝeby upiec tort, kucharz musi mieć określone składniki spoŝywcze (mąka, cukier etc.), zasoby (stół, tortownicę, kuchenkę etc.). Bez tych danych wejściowych (często otrzymywanych z innych procesów, np. zakupów) nie moŝna myśleć nawet o tym, Ŝeby osiągnąć daną wyjściową z procesu pieczenia tj. gotowy tort. Zasoby /np. z procesu nadzoru nad zasobami/ Brudne naczynia /wejście do procesu zmywania/ WYJŚCIE Półprodukty /np. z procesu zakupów/ Przepis WEJŚCIE WYJŚCIE PROCES PIECZENIA Kompetentny kucharz /np. z procesu zasobów ludzkich/ TORT Strona 8 z 14

9 Norma sama podaje przykładowy obraz organizacji zorientowanej procesowo: CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SATYSFAKCJA KLIENT Zarządzanie zasobami ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Pomiary, Analiza, Doskonalenie KLIENT WYMAGANIA REALIZACJA WYROBU WYRÓB DANE WEJŚCIOWE PROCESY PRODUKCJI DANE WYJŚCIOWE Rys.1 Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces. Źródło: PN-EN ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Na powyŝszym rysunku wszystkie strzałki symbolizują: albo dane wejściowe albo dane wyjściowe. Wymusza to patrzenia na organizację jak na Ŝywy organizm, który jest kombinacją róŝnych elementów i Ŝe moŝe on dać najwięcej z siebie, jeśli jest zdolny ustanowić kontakty i zapewnić sprawny przepływ danych pomiędzy procesami. W przypadku zaburzeń w przepływach danych pomiędzy procesami, czyli słabej komunikacji pomiędzy nimi, gdy nie dotrą wszystkie dane pozwalające na wystartowanie procesu nie jest moŝliwe prawidłowe jego realizowanie. Jak kucharz mógłby upiec tort, gdyby nie miał mąki danej wyjściowej z procesu zakupów, bo został źle zrozumiany lub niewłaściwie zgłosił zapotrzebowanie na nią (dana wyjściowa z pieczenia) do zaopatrzeniowca? W podejściu procesowym chodzi o to, aby zapewnić bezproblemowy, pełny i na czas przepływ danych wejściowych i wyjściowych (w tym i Strona 9 z 14

10 informacji) pomiędzy zidentyfikowanymi procesami. Te kanały komunikacyjne naleŝy tak zbudować, aby pozwalały róŝnym obszarom organizacji porozmawiać ze sobą bez zbędnej zwłoki i w sposób jednoznaczny. To jedna z podstawowych zasad podejścia procesowego, wymaganego przez ISO Jak to osiągnąć? Do wykorzystania w organizacjach są róŝne sposoby komunikacji, które generalnie moŝna podzielić na: formalne i nie formalne. Do formalnych mogą naleŝeć: - określony obieg dokumentów i zapisów (są to obszary, dla których ISO 9001 wymaga obowiązkowych procedur [czyli określonych zasad i odpowiedzialności] postępowania), - pisma okólne - radiowęzeł zakładowy - gazetka zakładowa - tablice ogłoszeń zakładowe, wydziałowe, związkowe itp. - telefony, inter i intranet - system narad i odpraw Nieformalne metody: to przede wszystkim codzienne i bezpośrednie komunikowanie się twarzą w twarz pracowników i kierownictwa, które moŝe przyjmować formę spotkań i odpraw, znakomicie poprawiających przepływ informacji. Komunikacja nie moŝe ograniczać się jedynie do przekazywania z góry w dół i z dołu do góry sprawozdań z ich realizacji. Zła komunikacja w organizacji, polegająca na nie liczeniu się z pracownikami, prowadzi do zamykania się w sobie pracowników, do tzw. emigracji wewnętrznej 7 tj. osłabienia zainteresowania pracą oraz obojętności wobec losów przedsiębiorstwa. Komunikacja wewnętrzna w świetle ISO 9001 powinna słuŝyć ciągłemu Strona 10 z 14

11 doskonaleniu systemu zakładając istnienie zwrotnego sprzęŝenia pomiędzy nadawcą i odbiorcą w celu zwiększenia zdolności organizacji do spełnienia wymagań 8. Komunikacja z klientem. Po trzecie (punkt 7.2.3): Wymaganie dotyczące komunikacji z klientem w praktyce dotyczy interakcji pomiędzy organizacją a klientem czyli odbiorcą wyrobu czy teŝ usługi oferowanej przez organizację. NaleŜy przede wszystkim upewnić się, Ŝe organizacja rozumie CO klient od niej wymaga. NaleŜy określić sposoby zbierania tej informacji. Klient swoje wymagania moŝe przekazywać w róŝnej postaci np. - zamówienie pisemne, - zamówienie złoŝone przy ladzie, - ustna umowa, - zamówienie telefoniczne - zamówienie przekazane pocztą elektroniczną. Jeden z najbardziej powszechnych problemów na styku organizacja-klient, polega na niezrozumieniu, co zostało zamówione lub jak to ma być uŝywane. Dobra komunikacja ze swoim klientem ma zasadnicze znaczenie w wyjaśnianiu wszelkich nieporozumień poczynając od etapu pierwszego udzielania informacji o oferowanym wyrobie, poprzez rozpoznawanie indywidualnych potrzeb klienta, ustalanie warunków dostawy, aŝ po zbieranie opinii po dostawie i ewentualne przyjmowanie reklamacji i ich rozpatrywanie 9. Choć ISO 9001 nie wymaga expressis verbis prowadzenia zapisów z tych ustaleń, trudno sobie wyobrazić w praktyce, aby takie zapisy nie powstawały jak w przeciwnym razie spełnić wymaganie skutecznego ustalenia mechanizmów komunikacji z klientem? Strona 11 z 14

12 Zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej mogą same w sobie stanowić trwały zapis szczegółów zamówienia. Nic ponadto w tym aspekcie nie jest potrzebne (przegląd tego zamówienia i odpowiedź na pytanie: czy jesteśmy w stanie to zamówienie spełnić, to juŝ inna sprawa). W przypadku zamówień ustnych naleŝy opracować zasady zapisywania szczegółów zamówienia i uzyskiwania potwierdzenia prawidłowego ich zrozumienia. Niech to będzie zwykłe odczytanie sporządzonych zapisów i uzyskanie ich ustnego potwierdzenia przez klienta, np. podsumujmy zamawia Pan..., czy tak? {nota bene, zawsze to słyszysz przy składaniu zamówienia w McDonald s, prawda?} Podobnie sprawa ma się z przyjmowaniem reklamacji od klientów. Organizacja musi ustalić tryb i sposób ich przyjmowania. Nie ma obowiązku, Ŝeby klient składał reklamację pisemnie cięŝar zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy klientem a organizacją, leŝy na przyjmującym zgłoszenie. Podobnie jak z zamówieniami: - najpraktyczniej będzie przyjąć jakąś formę formularza, tabeli, zapisu w systemie komputerowym co pozwoli na powrót do danej sprawy w dowolnym momencie. Oczywiście nie moŝna zapominać o wymaganiach prawnych dotyczących przyjmowania zamówień o reklamacji te musi spełnić zarówno firma, która pracuje zgodnie z ISO jak i ta, która tego systemu nie stosuje. Strona 12 z 14

13 Podsumowanie Skuteczny proces komunikacji wewnętrznej przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania sytemu zarządzania jakością w kaŝdej organizacji. Wiele problemów, które występują w systemie zarządzania jakością moŝe wynikać ze słabej komunikacji. Aspekt ten dostrzegli twórcy normy ISO 9001, umieszczając w niej wymagania dotyczące komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji zewnętrznej głównie z klientem. Są trzy główne wymagania dotyczące komunikacji : punkt Odpowiedzialność i uprawnienia; Komunikacja wewnętrzna oraz Komunikacja z klientem. ISO 9001 nie określa w jaki sposób powinny być zrealizowane jej wymagania, co pozostawia organizacjom swobodę w wypełnieniu jej zapisów. Będzie to oznaczało, Ŝe organizacja musi ustanowić odpowiednie procesy komunikacyjne, ale co do formy ich ustanowienia będzie miała swobodę wyboru. Forma powinna określać: - identyfikację ludzi, pomiędzy którymi powinna następować komunikacja - informacje do komunikowania - środki, którymi powinno to zostać osiągnięte - dokumentację i zapisy konieczne do weryfikacji, Ŝe komunikacja miała miejsce Brak ustanowionych sprawnych kanałów komunikacyjnych na styku proces-proces lub szerzej organizacja-klient-organizacja skutkuje: - wewnętrznymi nieporozumieniami pomiędzy pracownikami i spadkiem ich zaangaŝowania - zaburzeniami w przebiegu poszczególnych procesów, które nie mając właściwych danych wejściowych nie mogą być skutecznie realizowane - brakiem informacji z organizacji potrzebnych najwyŝszemu Strona 13 z 14

14 kierownictwu do doskonalenia systemu zarządzania - niezrozumieniem, co klient zamówił i jakie stawia wymagania wobec wyrobu/usługi - brakiem jasności co do tego, jak wyrób ma być uŝywany - brakiem zasad przyjmowania reklamacji i udzielania na ich podstawie informacji zwrotnych klientowi Norma ISO 9001 widząc powyŝsze problemy, traktuje komunikację jako jeden z istotnych elementów zarządzania w tym zarządzania jakością, poświęcając jej naleŝytą uwagę i wymuszając na organizacji zajęcie się tym tematem. Literatura: 1 za 2 PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 3 Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PW Wiedza Powszechna, W-wa 1989, s Czermiński A., Czerska M., Nogalski B.,Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1994, s.40 5 PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością - Wymagania. 6 PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. 7 Bieniok H. i Zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Wydawnictwo PLACET, W-wa 2004, str PN-EN ISO 9000:2001. Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia. 9 ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik Komitetu ISO /TC 176, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2003, str. 89 Strona 14 z 14

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo