Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z emisją z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Oferta ) do Akcji Serii F oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do sztuk akcji Serii B, C, D i E spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna ( Spółka, Emitent ), w tym sztuk akcji Serii B, sztuk akcji Serii C, sztuk akcji Serii D, do sztuk akcji Serii E oraz do Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, a także do Praw do Akcji Serii F. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje Serii B Spółki są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje Serii B są jednocześnie notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Natomiast Akcje Serii C, D i E na Dzień Prospektu nie są jeszcze akcjami zdematerializowanymi. Akcje Serii F będą przedmiotem oferty publicznej prowadzonej na podstawie niniejszego Prospektu. Zamiarem Emitenta jest przeniesienie notowań akcji Serii B z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także zdematerializowanie akcji Serii C, D, E i F oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą istotne zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę akcji Spółki, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 Ustawy o ofercie. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dyrektywa Prospektowa ), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawą o Ofercie. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. Prospekt ani papiery nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi w danym państwie członkowskim postanowienia dyrektywy prospektowej lub zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części II Prospektu Czynniki ryzyka. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RP (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁYBY ZOSTAĆ DOKONANE ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Oferujący, prowadzący księgę popytu: Współoferujący: Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2015 r.

2

3 I. PODSUMOWANIE... 9 II. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ I POLITYKĄ GOSPODARCZĄ RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH RYZYKO WALUTOWE RYZYKO PRAWNE RYZYKO ZWIĄZANE Z INTERPRETACJĄ PRZEPISÓW PODATKOWYCH RYZYKO WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW EMISJI AKCJI SERII F RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM KONKURENCYJNYM RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PREFERENCJI KONSUMENTÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWCAMI RYZYKO ZWIĄZANE Z ODBIORCAMI RYZYKO PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ RYZYKO FINANSOWANIA KAPITAŁEM OBCYM RYZYKO ZWIĄZANE Z KLUCZOWYMI UMOWAMI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI FRANCZYZOWYMI RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI NAJMU WŁASNYCH SALONÓW SPRZEDAŻY RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWYCH RYZYKO ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ORAZ UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z ZASADAMI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU RYZYKO ZWIĄZANE Z POWIĄZANIAMI RODZINNYMI CZŁONKÓW ORGANÓW EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH RYZYKO TRANSAKCJI W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ ESOTIQ & HENDERSON S.A RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM KOMITETU AUDYTU RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAMIESZCZONYM PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ZASTRZEŻENIEM ZAWARTYM W OPINII Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA ORAZ Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOJŚCIEM OFERTY DO SKUTKU RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ODSTĄPIENIA OD OFERTY LUB ZAWIESZENIA OFERTY RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ ZATWIERDZENIA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO ANEKSU DO NINIEJSZEGO PROSPEKTU RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ART KSH RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM BŁĘDNEGO ZAPISU I BRAKIEM TERMINOWEJ WPŁATY NA AKCJE OFEROWANE RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I NOTOWANIEM PDA SERII F RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W AKCJE ORAZ PŁYNNOŚCIĄ OBROTU RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z WARUNKOWYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO NIEDOPUSZCZENIA LUB NIEWPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO WSTRZYMANIA ROZPOCZĘCIA NOTOWAŃ AKCJI LUB PRAW DO AKCJI NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO ZAWIESZENIA NOTOWAŃ AKCJI LUB PRAW DO AKCJI RYZYKO WYKLUCZENIA AKCJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA AKCJI PROMOCYJNEJ RYZYKO ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI III. DOKUMENT REJESTRACYJNY Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 3

4 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM BIEGLI REWIDENCI IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE WYBRANE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA INWESTYCJE OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA ZA KAŻDY ROK OBROTOWY W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI AŻ DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA, WŁĄCZNIE Z PODZIAŁEM GEOGRAFICZNYM TYCH INWESTYCJI (KRAJ I ZAGRANICA) ORAZ SPOSOBAMI FINANSOWANIA (WEWNĘTRZNE LUB ZEWNĘTRZNE) INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI, CO DO KTÓRYCH JEGO ORGANY ZARZĄDZAJĄCE PODJĘŁY JUŻ WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIA ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA OPIS I GŁÓWNE CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WRAZ ZE WSKAZANIEM GŁÓWNYCH KATEGORII SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZONYCH USŁUG, ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI WSKAZANIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH NOWYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE, A TAKŻE W ZAKRESIE, W JAKIM INFORMACJE NA TEMAT OPRACOWYWANIA NOWYCH PRODUKTÓW ZOSTAŁY UPUBLICZNIONE, PODANIE STANU PRAC NAD TYMI PROJEKTAMI STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA I JEGO GRUPY GŁÓWNE RYNKI OPIS GŁÓWNYCH RYNKÓW, NA KTÓRYCH EMITENT PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PODZIAŁ PRZYCHODÓW OGÓŁEM EMITENTA NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI I RYNKI GEOGRAFICZNE ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI CZYNNIKI NADZWYCZAJNE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA INFORMACJE ZAWARTE W PKT 6.1 I OPIS UZALEŻNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH, JEŻELI JEST TO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB RENTOWNOŚCI EMITENTA ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE WYKAZ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH NAZWY, KRAJU INKORPORACJI LUB SIEDZIBY, PROCENTOWEGO UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE TYCH PODMIOTÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU W GŁOSACH, JEŻELI JEST ON RÓŻNY OD UDZIAŁU W KAPITALE ŚRODKI TRWAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI, ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH AKTYWACH OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ SYTUACJA FINANSOWA WYNIK OPERACYJNY INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW, W TYM ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH LUB SPORADYCZNYCH LUB NOWYCH ROZWIĄZAŃ, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WRAZ ZE WSKAZANIEM STOPNIA, W JAKIM MIAŁY ONE WPŁYW NA TEN WYNIK Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

5 OMÓWIENIE PRZYCZYN ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY NETTO LUB PRZYCHODACH NETTO EMITENTA W SYTUACJI, GDY SPRAWOZDANIA FINANSOWE WYKAZUJĄ TAKIE ZMIANY INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA ZASOBY KAPITAŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT POTRZEB KREDYTOWYCH ORAZ STRUKTURY FINANSOWANIA EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ŹRÓDEŁ FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W POZYCJACH I 8.1 CZĘŚCI REJESTRACYJNEJ PROSPEKTU BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA CZŁONKOWIE ORGANÓW EMITENTA KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO KADENCJE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY KOMISJA DS. AUDYTU I KOMISJA DS. WYNAGRODZEŃ PROCEDURY ŁADU KORPORACYJNEGO PRACOWNICY LICZBA PRACOWNIKÓW AKCJE I OPCJE NA AKCJE EMITENTA POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW EMITENTA OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE OSOBY INNE NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI, MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA, WRAZ Z PODANIEM WIELKOŚCI UDZIAŁU KAŻDEJ Z TAKICH OSÓB INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PODMIOTEM POSIADANYM LUB KONTROLOWANYM ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU POSIADAJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO, A TAKŻE OPIS CHARAKTERU TEJ KONTROLI I ISTNIEJĄCE MECHANIZMY, KTÓRE ZAPOBIEGAJĄ JEJ NADUŻYWANIU OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 5

6 20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE, ŻE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ŚRÓDROCZNE I INNE INFORMACJE FINANSOWE POLITYKA DYWIDENDY WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI POSTĘPOWANIA SĄDOWE ARBITRAŻOWE ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ AKCYJNY WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU LICZBA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA I WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU EMITENTA LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENIALNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WARRANTAMI, ZE WSKAZANIEM ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM PODLEGA ICH ZAMIANA, WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA INFORMACJE O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIACH W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO (DOCELOWEGO), ALE NIE WYEMITOWANEGO, LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU, A TAKŻE O ICH WARUNKACH INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO STATUT SPÓŁKI OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM MIEJSCA W UMOWIE SPÓŁKI I STATUCIE, W KTÓRYM SĄ OKREŚLONE PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KAŻDYM RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES NIŻ JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH DOROCZNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH KRÓTKI OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI UMOWY SPÓŁKI I STATUTU, JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

7 IV. DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA ISTOTNE INFORMACJE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O KAPITALE OBROTOWYM KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE WSKAZANIE RODZAJU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM CZY AKCJE SĄ ZDEMATERIALIZOWANE ORAZ PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR PAPIERÓW WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONANIA TYCH PRAW PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY WE W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCENIA U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW WARUNKI OFERTY WIELKOŚĆ OGÓŁEM EMISJI LUB OFERTY TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PROCEDURA SKŁADANIA ZAPISÓW W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH PROCEDURA SKŁADANIA ZAPISÓW W TRANSZY INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH WARUNKI ZAWIESZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD OFERTY OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT MINIMALNA LUB MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu przez inwestora SPOSÓB I TERMINY PRZEWIDZIANE NA WNOSZENIE WPŁAT ORAZ DOSTARCZENIE AKCJI Wpłaty na akcje OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROCEDURY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAW PIERWOKUPU, ZBYWALNOŚCI PRAW DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRAWAMI DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKONANE ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU RODZAJE INWESTORÓW, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA ZAMIARY ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA CO DO UCZESTNICTWA W OFERCIE INFORMACJE PODAWANE PRZED PRZYDZIAŁEM PROCEDURA ZAWIADAMIANIA INWESTORÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH AKCJI Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 7

8 NADPRZYDZIAŁ I OPCJA DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU TYPU GREENSHOE CENA AKCJI OFEROWANYCH PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA) PODSTAWA EMISJI I WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH RYNKACH RÓWNOWAŻNYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM TYCH RYNKÓW RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY, CO OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU INFORMACJE NA TEMAT EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIEOBJĘTYCH PROSPEKTEM NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁANIA JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ ZA POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAŻY ( BID I OFFER ), ORAZ PODSTAWOWYCH WARUNKÓW ICH ZOBOWIĄZANIA STABILIZACJA INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES MIEJSCA PRACY LUB SIEDZIBY OSOBY LUB PODMIOTU OFERUJĄCEGO PAPIERY WARTOŚCIOWE DO SPRZEDAŻY, CHARAKTER STANOWISKA LUB INNYCH ISTOTNYCH POWIĄZAŃ, JAKIE OSOBY SPRZEDAJĄCE MIAŁY W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT Z EMITENTEM LUB JEGO POPRZEDNIKAMI ALBO OSOBAMI POWIĄZANYMI LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU LOCK-UP KOSZTY EMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ INFORMACJE DODATKOWE OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT DANE NA TEMAT EKSPERTÓW POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE ORAZ WSKAZANIE ŹRÓDEŁ TYCH INFORMACJI V. ZAŁĄCZNIKI STATUT EMITENTA UCHWAŁA O EMISJI AKCJI SERII F FORMULARZ ZAPISU VI. DEFINICJE I SKRÓTY VII. SPIS TABEL I RYSUNKÓW Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

9 I. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej Informacjami. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-E (A.1-E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z dopiskiem nie dotyczy. Dział A Wstęp i ostrzeżenia A.1 Ostrzeżenie Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego, każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu Emisyjnego, w przypadku wystąpienia z roszczeniem odnoszącymi się do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. A.2 Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania Prospektu. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 9

10 Dział B Emitent i gwarant B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta. Prawną (statutową) i handlową nazwą Emitenta, stosownie do 2 Statutu Spółki jest Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej Esotiq & Henderson S.A. B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby Emitenta. Siedziba: Gdańsk Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna Przepisy prawa, Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami na podstawie których prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek działa Emitent: Handlowych, a także na podstawie Statutu. W zakresie działalności na obszarach jurysdykcji zagranicznych, Emitent uwzględniaw swojej działalności lokalnie obowiązujące przepisy prawa Kraj siedziby: Polska B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność. Esotiq & Henderson S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i sprzedażą produktów odzieżowych, jak również sprzedażą kosmetyków oraz perfum. Esotiq & Henderson to jedna z czołowych na polskim rynku marek bieliźniarskich, skierowanych zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Produkty firmy dostępne są w ponad 200 salonach ESOTIQ i EVA MINGE zlokalizowanych głównie na terenie Polski, ale także Europy. Emitent prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego oraz hurtowego bielizną. Dystrybucja produktów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci salonów własnych i franczyzowych, ale także poprzez kanał hurtowy i eksportowy. Emitent posiada własny dział zajmujący się projektowaniem produktów marek własnych. Proces produkcji jest zlecany producentom zagranicznym. Jakość finalnych produktów kontrolowana jest przez Emitenta. Podstawowymi produktami oferowanymi przez Emitenta jest bielizna damska marki ESOTIQ oraz bielizna męska marki HENDERSON. W portfelu marek Grupy Esotiq & Henderson znajduje się ponadto odzież sygnowana znakami: EVA MINGE, EVA MINGE MILANO, FEMESTAGE EVA MINGE, ESOTIQ FORMULA, HENDERSON EXTREME ARMOUR, LA MARRU. ESOTIQ to marka damskiej bielizny obecna na rynku od 2006 roku. Asortyment ESOTIQ dostępny jest w salonach, które mieszczą się głównie w galeriach handlowych w całej Polsce oraz poza granicami kraju. W ofercie ESOTIQ, poza damskim desu, znajdują się również takie produkty jak: koszulki, piżamy, szlafroki oraz stroje kąpielowe. Twarzą marki ESOTIQ jest światowej sławy top modelka Joanna Krupa. HENDERSON to marka męskiej bielizny obecna na rynku od 1998 roku. Marka stała się liderem w produkcji i sprzedaży bielizny męskiej typu Basic na rynku polskim. Oprócz kolekcji męskiej bielizny, marką HENDERSON sygnowana jest także bogata oferta wysokiej jakości kąpielówek oraz skarpet. EVA MINGE to marka stworzona przez światowej sławy projektantkę Evę Minge wraz z marką ESOTIQ. Premiera nowej marki nastąpiła w sezonie wiosna/lato 2012 podczas Mercedes Benz Fashion Weeks w Nowym Jorku oraz tygodni mody w Paryżu i Moskwie. Odzież marki EVA MINGE & ESOTIQ zostały w całości zaprojektowane przez projektantkę. Kolekcję tworzą modele outwearowe, bielizna i stroje kąpielowe. FEMESTAGE to nowa marka odzieżowa, która również wywodzi się z Domu Mody Eva Minge. Jest to propozycja modowa skierowana do kobiet, które stawiają na prostotę, ciekawą formę oraz jakość, a zarazem lubią podkreślać swoją kobiecość., Cała kolekcja obejmuj m. in. bluzki, kurtki, płaszcze, jeans, spódnice, spodnie, kombinezony, sukienki, w których połączono wysokiej jakości tkaniny z niebywale starannym wykończeniem i dbałością o detale. W kolekcji wprowadzono ciekawe połączenia materiałów i form oraz autorskie wzory. Premiera marki odbyła się w kwietniu 2015 r. podczas Fashion Week Poland w Łodzi. Poza projektowaniem Grupa dystrybuuje kolekcję poprzez nowo tworzoną sieć butików. Do końca 2015 roku planowane jest otwarcie do 25 sklepów stacjonarnych w największych galeriach handlowych. Emitent oferuje ponadto kosmetyki sygnowane marką ESOTIQ FORMULA. Produkty są owocem badań laboratoryjnych prowadzonych przez kosmetologów we Francji i w Polsce. Produkty mają za zadanie 10 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

11 przynosić widoczny efekt, dlatego charakteryzują się niezwykle wysokim nasyceniem składników aktywnych. Skuteczność stosowanych składników została potwierdzona przez niezależnych ekspertów i badania kliniczne. Produkty marki obejmują kremy/peelingi do powiększania, napinania i ujędrniania biustu, do walki z cellulitem i ujędrniania pośladków i ud oraz do ujędrniania i pielęgnacji całego ciała. Rynek odzieżowy i bieliźniarski. Rynek odzieżowy, na którym działa Emitent stanowi część przemysłu lekkiego, który ma istotne znaczenie dla gospodarki krajowej, m. in. z uwagi na znaczący udział w konsumpcji, obroty w handlu zagranicznym czy poziom zatrudnienia przy produkcji, usługach i sprzedaży odzieży. Branża odzieżowa charakteryzuje się złożonością, funkcjonuje w niej wiele modeli biznesowych. Zasadniczą cechą sektora jest fakt, że jest on podporządkowany trendom modowym oraz preferencjom konsumentów, którzy oczekują różnorodności, cenią jakość oraz dostępność towarów w dogodnym miejscu. Sezonowość sprzedaży oraz zmieniające się trendy powodują, że produkty odzieżowo-obuwnicze charakteryzują się krótkim cyklem życia. Charakterystyczną cechą branży jest również globalizacja łańcucha dostaw. Popularnym zjawiskiem jest outsourcing produkcji, dodatkowo rozproszony w wielu fabrykach oraz różnych państwach, zwłaszcza dalekowschodnich. Wartość polskiego rynku odzieżowo-obuwniczego systematycznie wzrasta. Według danych firmy PMR Communications, w 2012 roku wartość rynku wyniosła prawie 29 mld złotych, odnotowując wzrost na poziomie 0,5%. W 2013 roku wartość rynku wzrosła o kolejne 2,5%. Natomiast w 2014 roku prognozowana wartość rynku wyniosła ok. 30 mld złotych (+3,8% r/r). PMR przewiduje dalszy systematyczny wzrost rynku do poziomu ok. 37,8 mld zł (9,0 mld euro) w 2019 roku. Sprzedaż odzieży stanowi około 3/4 wartości całego rynku. W segmencie bieliźniarskim obserwowany jest szybki rozwój spowodowany zmianą zwyczajów zakupowych Polaków, którzy coraz częściej kupują bieliznę w firmowych salonach i wybierają markowe produkty, kierując się jakością, wzornictwem, modą oraz subiektywnym odczuciem towarzyszącym w trakcie zakupów (otoczenie, obsługa, ekspozycja, komfort przy przymierzaniu). Polski rynek bielizny, podobnie jak cały rynek odzieżowo-obuwniczy, rozwija się w oparciu o sieci salonów, które dynamicznie otwierają właściciele poszczególnych marek. Polska plasuje się na siódmym miejscu pod względem wielkości rynku, wynika z danych zawartych w raporcie The Bodywear Market in EU, choć poziom wydatków w przeliczeniu na mieszkańca jest niski w stosunku do średniej unijnej. B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz na branże, w których Emitent prowadzi działalność. W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent kontynuuje strategię umacniania pozycji rynkowej mającej na celu utrzymanie trendu wzrostowego przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Doskonała kondycja Emitenta jest wynikiem odważnej strategii ekspansyjnej, śmiałych decyzji i efektywnie realizowanych, jasno określonych celów strategicznych. Położenie nacisku na wzrost dynamiki rozwoju poprzez rozbudowę sieci sprzedaży w prestiżowych lokalizacjach zaowocowało umocnieniem pozycji rynkowej Spółki, a zmiany zachodzące w branży i handlu detalicznym wykreowały szanse na kontynuację pozytywnego trendu w przyszłości. Sukces Spółka upatruje w rozwoju terytorialnym sieci przy wykorzystaniu obserwowanych w ostatnim czasie tendencji do tworzenia centrów handlowych w mniejszych ośrodkach miejskich, jak również modernizowania i rozbudowywania galerii już istniejących. Drugim istotnym kierunkiem rozwoju jest e-commerce, który zyskując coraz większą popularność może wkrótce stać się kluczową formułą sprzedaży. Mając na uwadze powyższe Emitent rozbudowuje elektroniczne kanały komunikacji z Klientem oraz wdraża nowoczesne technologie usprawniające procesy sprzedażowe nie tylko w Internecie, ale również w tradycyjnym handlu, jak np. wirtualne lustra. W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu Spółka intensywnie rozwija sieć handlową w Polsce otwierając nowe salony franczyzowe. Na Dzień Prospektu liczba salonów własnych nie uległa istotnej zmianie i wynosi 38 placówek, natomiast liczba salonów franczyzowych podlega intensywnemu wzrostowi (w 2015 roku do Dnia Prospektu uruchomiono 19 salonów, przy czym celem Emitenta jest uruchomienie w bieżącym roku 56 salonów franczyzowych, a także 5 salonów własnych). Wzrostowi powierzchni handlowej Emitenta towarzyszyły działania związane z powiększaniem oferty dystrybuowanych towarów oraz kontynuowane były działania trade marketingowe (akcje sprzedażowe oraz programy lojalnościowe). Emitent zamierza nadal rozwijać linię najwyższej jakości kosmetyków oraz perfum sygnowanych markami własnymi. Kosmetyki i perfumy sprzedawane są głównie w salonach Esotiq i stanowią o kompleksowości oferty Emitenta. W marcu 2015 r. rozszerzono linie Esotiq Natural o dwa kremy do pielęgnacji dłoni i dwa kremy do pielęgnacji stóp oraz trzy błyszczyki do ust. Obecnie Emitent prowadzi, wraz z jednostkami Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 11

12 powiązanymi, dalsze badania w zakresie specjalistycznych dermo-kosmetyków do poprawy wyglądu skóry ciała. Planuje rozbudować linie Esotiq Formula o kosmetyki do pielęgnacji twarzy i o kosmetyki z linii Body. W drugiej połowie roku planuje wprowadzić po dwa nowe zapachy perfum damskich i męskich. Emitent prowadzi także działania mające na celu uruchomienie kolejnych salonów na rynkach zachodnich, od rynku niemieckiego rozpoczynając. Działalność prowadzona jest za pośrednictwem spółki zależnej Esotiq Germany GmbH. Efektem realizowanych działań jest otwarcie w drugim półroczu pierwszych dwóch salonów w Stuttgarcie. W marcu 2015 r. otworzony został kolejny salon w Kaiserslautern. Z początkiem 2015 roku zainicjowana została sprzedaż towarów za pośrednictwem salonu internetowego Esotiq. W najbliższej przyszłości Spółka zamierza otworzyć kolejne salony handlowe poza granicami kraju tak własne, jak i oparte na franczyzie depozytowej. W kwietniu 2015 roku rozpoczęła się promocja nowej marki odzieżowej FEMESTAGE Eva Minge. Projekt realizowany jest na terytorium kraju w spółce zależnej Femestage Eva Minge Sp. z o.o. Marka Femestage to nowa propozycja modowa dla kobiet, która wywodzi się z Domu Mody Eva Minge, znanej i cenionej na całym świecie projektantki mody. Obecnie projektantka objęła stanowisko Dyrektora Kreatywnego w nowo powstałej marce. Eva Minge będzie tworzyć kolekcje, łącząc modę haute couture z funkcjonalnością i wygodą ready-towear, jakiej wymagają współczesne kobiety od swojej codziennej garderoby. Premiera kolekcji Femestage odbyła się podczas Fashion Week Poland w Łodzi, podczas którego odbył się pokaz. Pierwszy butik został otwarty również w kwietniu w Gdańsku. Na Dzień Prospektu funkcjonuje łącznie 8 butików. Emitent planuje uruchomić do końca bieżącego roku 25 sklepów stacjonarnych w największych galeriach handlowych. Poza wyżej opisanymi tendencjami i działaniami Emitent nie dostrzegł do Dnia Prospektu Emisyjnego innych istotnych tendencji mających wpływ na produkcję, zapasy, jak i sprzedaż, w tym koszty oraz ceny sprzedaży. B.5 Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie w przypadku Emitenta, który jest częścią grupy. Emitent jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A., w ramach której funkcjonują cztery spółki zależne od Emitenta: Luma Sp. z o.o., Eva Minge Design Sp. z o.o., Femestage Eva Minge Sp. z o.o. (wcześniej Henderson Sp. z o.o.) oraz Esotiq Germany GmbH. W ramach Grupy występuje ponadto jednostka zależna pośrednio (poprzez spółkę Eva Minge Design Sp. z o. o.) spółka Eva Minge Milano srl z siedzibą w Mediolanie. Luma Sp. z o.o. prowadzi działalność dedykowaną do realizacji zadań celowych dla Grupy poprzez wynajem powierzchni w galeriach handlowych i innych tego typu miejscach. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Spółka Eva Minge Design Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów pod markami Eva Minge oraz Eva Minge Milano, a także sprzedaż licencji do korzystania z praw do znaków towarowych. Emitent posiada 50% udział w kapitale zakładowym spółki. Spółka Femestage Eva Minge Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów, zajmuje się projektowaniem oraz dystrybucją kolekcji odzieży kobiecej pod nową marką Femestage. Do końca 2015 roku spółka planuje otworzyć do 25 sklepów stacjonarnych w największych galeriach handlowych. Uruchomiony został również sklep online. Ponadto, Emitent posiada 100% udziałów w spółce Esotiq Germany GmbH, za pośrednictwem której rozwijana jest działalność zagraniczna Emitenta w oparciu o jego dotychczasowe marki (pierwsze salony własne zostały uruchomione w Niemczech). Natomiast spółka Eva Minge Milano zajmuje się tworzeniem kolekcji modowych światowej sławy projektantki. Eva Minge Design Sp. z o.o. posiada 98% udziałów w ww. spółce. Emitent jest podmiotem zależnym od Dictador Global Limited, który na dzień zatwierdzenia prospektu posiada łącznie akcji imiennych Serii A Emitenta uprzywilejowanych co do prawa głosu, które stanowią 49,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do 63, 59% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. B.6 W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 12 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

13 Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na Dzień Zatwierdzenia Prospektu, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są osoby i podmioty przedstawione w tabeli poniżej. imię i nazwisko / firma łączna liczba akcji seria akcji % kapitału zakładowego łączna liczba głosów % głosów na WZA Dictador Global Limited A 49,62% ,59% Edicta Capital Polska Sp. z o.o B 12,00% ,69% Adam Skrzypek A 5,99% ,44% Pozostali (poniżej 5% głosów) A, B, C, D, E 32,37% ,28% Ogółem ,00% ,00% Akcje Serii A Emitenta są uprzywilejowane co do głosu, w taki sposób, że na jedną akcję przypada prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dominującym akcjonariuszem w Spółce jest Dictador Global Limited z siedzibą na Cyprze, który na Dzień Prospektu posiada sztuk akcji Serii A, które dają 49,62% udziału w kapitale zakładowym oraz 63, 59% głosów. Pan Mariusz Jawoszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada 100% udziałów w spółce Singelton International Corp. z siedzibą na Seszelach, która jest właścicielem 65% udziałów spółki Dictador Global Limited z siedzibą na Cyprze. Pan Mariusz Jawoszek posiada ponadto 3% udziałów w spółce Dictador Global Limited. Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, znaczący akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż wynikające z posiadanych przez nich akcji. B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta w okresie objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. Poniżej zamieszczono wybrane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe sporządzone wg MSSF, zbadane przez biegłego rewidenta. Wybrane historyczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej DANE (w tys. PLN) Na dzień Na dzień Na dzień Na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny przyp. na akcjonariuszy jedn. domin Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Suma bilansowa Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 13

14 Na dzień r. Grupa Kapitałowa Emitenta posiada aktywa o łącznej wartości blisko 76 mln złotych wobec 77 mln złotych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Wartość aktywów trwałych stanowi niemal 40% sumy aktywów i wynosi tys. zł. W 2013 roku Grupa odnotowała 30% wzrost sumy bilansowej (z poziomu tys. zł do tys. zł). Z uwagi na charakter działalności Emitenta i jego Grupy (handel wyrobami odzieżowymi, głównie bieliźniarskimi) najistotniejsze znaczenie w skonsolidowanym bilansie mają aktywa obrotowe. Ich wartość na koniec 2014 r. wynosi tys. zł, co stanowi 61% aktywów. W 2014 roku ich wartość spadła o 6%, podczas gdy w 2013 r. wzrosła o 17%. Główną pozycję aktywów obrotowych Grupy stanowią zapasy (32 mln zł w 2014 r., 30 mln w 2013, 23 mln zł w 2012 i 25 mln zł w 2011 roku), które w 2014 roku stanowiły ponad 40% aktywów. Zdecydowaną większość zapasów stanowią towary (29 mln zł w 2014 r.). Na dzień bilansowy 2014 roku Grupa Emitenta posiadała kapitały w wysokości tys. złotych, co oznacza, że suma bilansowa spadła o 2% natomiast wzrosła o blisko 27% w stosunku do końca roku obrotowego Kapitał własny (w tym kapitał mniejszości) na koniec 2014 r. wynosił 39 mln zł względem 37 mln zł zobowiązań i rezerw. Kapitał własny stanowi 52% pasywów, przy czym udziały niedające kontroli stanowią 11% kapitału własnego. W porównaniu do dnia bilansowego r. nastąpił wzrost kapitałów własnych (+11%), natomiast w przypadku zobowiązań nastąpił spadek (-13%). W 2013 roku skonsolidowana wartość pasywów wynosiła tys. złotych, z czego kapitał własny stanowił 46% pasywów ( tys. złotych), a łączne zobowiązania i rezerwy 54% ( tys. zł). Wybrane historyczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów DANE (w tys. PLN) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk/strata brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Zysk/strata netto za okres przyp. na akcjonariuszy jedn. domin Udziały niedające kontroli (390) (247) (240) 15 Zysk/strata na jedną akcję w zł: podstawowy 2,72 1,80 1,98 2,71 rozwodniony 2,72 1,78 1,97 2,71 W 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły łącznie 109,6 mln złotych wobec 93,6 mln zł w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 17%. Wyraźny wzrost przychodów jest przede wszystkim efektem wzrostu wartości sprzedaży w sieci salonów Emitenta m. in. na skutek konsekwentnego zwiększania powierzchni handlowej. W 2013 r. Grupa Kapitałowa odnotowała 4-procentowy spadek w ujęciu rocznym. Pomimo spadku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w tym okresie (wynikającego ze spadku sprzedaży zagranicznej oraz hurtowej) Emitent odnotował istotny wzrost wartości sprzedaży w kanałach dystrybucji bezpośredniej (z poziomu 55 mln zł w 2012 roku do 64 mln zł). W 2012 roku przychody netto ze sprzedaży (i zrównane z nimi) wzrosły o 25% w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wyniosły tys. złotych. 14 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

15 Przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez Emitenta stanowią zdecydowaną większość całkowitych przychodów uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową (w 2014 roku stanowiły one 96% sprzedaży ogółem). Głównym przedmiotem sprzedaży Emitenta są wyroby bieliźniarskie. Istotna część przychodów uzyskiwana jest poprzez działalność franczyzową. Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w 2014 r. osiągnął wartość tys. zł wobec tys. w 2013, tys. zł w 2012 r. i w 2011 roku. Natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł tys. zł, podczas gdy w 2013 roku wynosił on tys. złotych uzyskano zatem blisko 50-proc. wzrost w ciągu roku. W 2012 roku Grupa Emitenta uzyskała zysk operacyjny w wysokości tys. zł. Tym samym, w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego (który obejmował okres dłuższy aniżeli 12 miesięcy kalendarzowych), Grupa osiągnęła 11-proc. wzrost zysku. W 2014 roku osiągnięto wzrost marży na sprzedaży w porównaniu do Marża brutto na sprzedaży w 2014 r. wyniosła 5,3% (wobec 4,9% w 2013 r. i 5,4% w 2012 r.), zaś marża EBITDA 8,0% (względem 6,6% w roku poprzednim i 5,8% w 2012 r.). Skonsolidowany zysk netto w 2014 roku wyniósł 4,4 mln zł i wzrósł o 52% w stosunku do roku ubiegłego, 45% stosunku do 2012 r. i 8% względem roku 2011, który był dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Wybrane historyczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych DANE (w tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (2 727) (15 459) (10 043) (6 775) (4 888) (2 164) (1 956) (7 469) W 2014 roku saldo przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej było dodatnie i wynosiło tys. PLN wobec tys. w 2013 roku, tys. PLN w 2012 r. i tys. PLN w 2011 r. Cash flow z działalności inwestycyjnej wyniosło tys. zł ( tys. PLN w 2013, tys. PLN w 12 r. i tys. PLN w 11 r.), natomiast z działalności finansowej tys. PLN (5.864 tys. PLN w 2013, 0,1 tys. PLN w 12 i tys. PLN w 11 r.). W efekcie saldo gotówki w 2014 roku uległo zmniejszeniu o blisko 2 mln PLN, a stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec roku wynosił tys. PLN. Wybrane informacje finansowe za I kwartał 2015 roku Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe opublikowane przez Emitenta obejmujące okres I kwartału 2015 r. Dane te zostały sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, przy czym nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. TABELA 1 Wybrane śródroczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej DANE (w tys. PLN) Dane śródroczne Na dzień Na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa obrotowe Zapasy Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 15

16 Należności z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe należności i rozliczenia Pożyczki udzielone Środki pieniężne i ekwiwalenty Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/strata z lat ubiegłych (1 523) Zysk/strata z roku bieżącego Udziały niedające kontroli Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia SUMA BILANSOWA Źródło: Opublikowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Na dzień r. Grupa Kapitałowa Emitenta posiada aktywa o łącznej wartości 86,6 mln złotych wobec 75,7 mln złotych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Od początku roku wartość aktywów trwałych wzrosła do 30 mln zł (+1,5%), co stanowi 35% aktywów ogółem. Wartość aktywów obrotowych wzrosła natomiast o 23% do poziomu 56 mln zł (65% aktywów). Kapitał własny (w tym kapitał mniejszości) wynosi 38,8 mln zł, w tym 19,6 mln zł nadwyżka ze sprzedaży akcji z agio oraz 11,8 mln zł kapitały zapasowe i rezerwowe. Łączna wartość zobowiązań i rezerw to 47,7 mln zł (36,7 mln zł na koniec 2014 r.). Zobowiązania długoterminowe wynoszą 5,6 mln zł (większość stanowią kredyty i pożyczki), natomiast krótkoterminowe 42,1 mln zł. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki wynoszą 22,6 mln zł, zobowiązania handlowe 14,1 mln zł oraz 4,6 mln zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe. TABELA 2 Wybrane śródroczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów DANE (w tys. PLN) Dane śródroczne Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Źródło: Opublikowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły w I kwartale br. łącznie 24,6 mln złotych wobec 23,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 6% w ujęciu rocznym. Spółki Grupy Kapitałowej intensywnie rozwijają sieć salonów oraz sukcesywnie poszerzają ofertę handlową. Zdecydowaną większość sprzedaży uzyskiwanej przez Grupę stanowi sprzedaż towarów, której wartość 16 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

17 w I kwartale 2015 r. wynosi 23,6 mln zł. Za zdecydowaną większość przychodów odpowiada Spółka Emitenta (95%). W omawianym okresie przychody jednostkowe Emitenta ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 25,5mln zł i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 12%. Powierzchnia sieci salonów Esotiq wzrosła o 8% r/r przy wzroście sprzedaży w sieci o 19%. Po zakończeniu pierwszego kwartału 2014 roku skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży wyniósł 12,4 mln zł i znajdował się na poziomie zbliżonym jak w tym samym okresie ubiegłego roku (12,7 mln złotych). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł natomiast 0,7 mln zł wobec 0,8 mln zł rok wcześniej w tym okresie. W ujęciu jednostkowym zysk operacyjny wzrósł o ponad 23% osiągając poziom tys. zł. Czynnikiem o istotnym wpływie na skonsolidowany zysk Esotiq & Henderson jest koszt realizowanych w okresie sprawozdawczym działań promocyjnych i reklamowych inicjujących powstanie marki Femestage Eva Minge. W pierwszym kwartale 2015 roku spółka Femestage Eva Minge sp. z o.o. nie dysponowała salonami sprzedaży, a intensywne przedsięwzięcia marketingowe poprzedzały otwarcia salonów w Gdańsku, Olsztynie i Kielcach, które nastąpiły w kwietniu 2015 roku. Skonsolidowany zysk brutto w okresie I kwartału 2015 r. wyniósł 187 tys. złotych, natomiast w I kwartale 2014 r. 228 tys. zł. Jednostkowy zysk netto wyniósł 545 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 41% w relacji do wyniku za pierwszy kwartał roku TABELA 3 Wybrane śródroczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych DANE (w tys. PLN) Dane śródroczne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 124) (4 753) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (670) (3 576) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem (899) (1 816) Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Opublikowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Saldo przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej było ujemne w I kwartale 2015 r. i wyniosło 8,1 mln zł (-4,8 mln zł w I kw. 14 r.). Najistotniejszy wpływ na takie saldo miał przyrost zapasów w wysokości 8,7 mln zł (zatowarowanie na sezon wiosna/lato), jak i należności od odbiorców o 3,1 mln zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej znalazły się na poziomie -0,7 mln zł. Cash flow w segmencie finansowym był natomiast dodatni (7,9 mln zł) za sprawą wpływów z kredytów bankowych (łącznie wpłynęła kwota blisko 9 mln zł, podczas gdy wartość spłaconego kapitału i odsetek to 0,9 mln zł). W rezultacie przepływy netto wyniosły -0,9 mln zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu 0,9 mln zł. B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. Nie dotyczy. Ze względu na brak istotnych wydarzeń spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji nr 809/2004 wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów Emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, nie ma konieczności prezentacji danych pro forma. B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków, należy podać wielkość liczbową. Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz finansowych ani szacunków wyników. B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, biegli rewidenci nie odmówili wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych Spółki za okres oraz 2014, jak również nie wydali oni opinii negatywnej, ani w wydanej przez nich opinii nie zawarli oni zastrzeżeń, za wyjątkiem zastrzeżenia zawartego w opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 w związku ze zmianą szacunku wartości receptur kosmetyków w czasie. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku jednostka Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 17

18 dominująca wydłużyła z 5 do 100 lat okres amortyzacji receptur kosmetyków, których łączna wartość na dzień bilansowy r. wynosiła tys. złotych. Naliczanie amortyzacji według dotychczasowej stawki skutkowałoby zwiększeniem jej wartości na koniec 2014 roku o tys. złotych. Amortyzacja w kolejnych latach byłaby również wyższa o tys. złotych (w każdym roku), natomiast w 2018 roku o 681 tys. złotych, co oznacza, że odpowiednio na 31 grudnia roku 2014, 2015, 2016 i 2017 wartość netto receptur byłaby niższa o tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego, a na 31 grudnia 2018 roku o 681 tys. złotych niższa w stosunku do 31 grudnia 2017 roku. W rezultacie wynik finansowy na koniec 2014 roku byłby niższy o 850 tys. złotych, podobnie jak każdego roku w latach , a w 2018 roku niższy o 552 tys. złotych. Również kapitały własne na koniec 2014 roku byłyby niższe o 850 tys. złotych, w latach niższe o 850 tys. złotych (dla każdego roku), a w 2018 roku niższe o 552 tys. złotych. W opinii Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, do której to kategorii należą receptury, wartość składnika nie ulega zmniejszeniu na skutek używania ani upływu czasu. W odniesieniu do przedmiotowych receptur Zarząd Emitenta, mając na uwadze regulację zawartą w MSR 38 par. 88, zdecydował o przyjęciu 100-letniego okresu amortyzacji, który pokrywa się z planowanym czasem ich użytkowania. Decyzja o wydłużeniu okresu amortyzacji została podjęta w związku z faktem, że receptury będą użytkowane przez okres dłuższy niż w pierwotnie przyjętym planie amortyzacji. Przyjęcie zbyt krótkiego okresu powodowało nieproporcjonalnie wysoką amortyzację w stosunku realnej utraty wartości aktywa oraz w konsekwencji spowodowałoby zaniżenie wartości aktywa w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zarząd postanowił ponadto, że podczas przeprowadzania testu na utratę wartości posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w 2015 roku dokona weryfikacji przyjętej strategii odnośnie ujmowania i wyceny receptur, w szczególności zweryfikuje planowany okres użytkowania, co wynika z nieistnienia innych, niż wyżej wymieniony, czynników wskazujących na ograniczenie okresu, w którym można spodziewać się, że składnik aktywów będzie generował wpływy pieniężne netto. W przypadku, gdy wskutek oceny uznane zostanie, że receptury posiadają nieokreślony okres użytkowania, to ich wartość zgodnie z MSR 36 będzie podlegała corocznym testom sprawdzającym (testom na utratę wartości) realizowanym poprzez porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną, co pozwoli na stwierdzenie, czy nastąpiła utrata wartości składnika wartości niematerialnych. Zarząd rozważa zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od 2016 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Zarządu Emitenta, okres amortyzacji został dostosowany do przepisów MSSF. Nie zgłaszając innych zastrzeżeń, biegły rewident w opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wrócił uwagę, iż w ramach należności z tytułu dostaw i usług wykazano m. in. pochodzące z 2013 r. należności w walucie, których wartość po przeliczeniu wynosiła tys. zł. Spłata należności została rozłożona na raty, przy czym pierwsza rata z terminem do r. nie została zapłacona w terminie. Emitent pragnie zaznaczyć, iż na Dzień Prospektu zdecydował o prolongowaniu terminu spłaty należności do dnia r. (strony dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty). B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. Nie dotyczy. Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem, uwzględniając szeroki zakres zmiennych i czynników ryzyka, Emitent posiada wystarczający kapitał obrotowy na pokrycie bieżących potrzeb na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu. Dział C Papiery wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i łącznej wartości nominalnej ,00 PLN. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka będzie się ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie: (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, (słownie: cztery tysiące) akcji na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 18 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

19 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, do (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, do (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz do (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Praw do akcji serii F. Akcje Serii B są na Dzień Prospektu przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW w Warszawie. Przedmiotowe papiery wartościowe są zdematerializowane i zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN: PLESTHN00018, oznaczone skrótem EAH. Akcje Serii C, D, E oraz F nie są zdematerializowane i zarejestrowane przez KDPW, jednakże zamiarem Emitenta jest ich dematerializacja na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii B, akcji Serii C i akcji Serii D wyemitowanych przez Spółkę, a także na podstawie uchwały z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E oraz uchwały z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw do akcji Serii F oraz akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. Walutą Akcji Emitenta jest złoty (PLN). C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. Na Dzień Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 PLN i dzieli się na Akcji: akcji imiennych serii A, akcji na okaziciela serii B, akcji na okaziciela serii C, akcji na okaziciela serii D, akcji na okaziciela serii E. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Kapitał zakładowy (wszystkie wyemitowane Akcje) został w pełni opłacony. Na podstawie uchwały nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku, kapitał zakładowy Emitenta został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Prawa do objęcia Akcji Serii E wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 kwietnia 2015 roku kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż ,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji Akcji Serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Akcje imienne Serii A Emitenta na mocy 4 ust. 4 Statutu są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję Serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z 5 ust. 1 Statutu przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. Akcje Serii B, C, D i E są akcjami na okaziciela. Akcje Serii F będące przedmiotem oferty publicznej na podstawie niniejszego Prospektu również będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Stosownie do 4 ust. 7 Statutu akcje na okaziciela Spółki nie podlegają zamianie na akcje imienne. Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych (KSH), w Statucie Spółki oraz innych przepisach prawa. Poniższy opis praw stanowi jedynie ogólny opis praw, Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku 19

20 obowiązków i ograniczeń związanych z akcjami Emitenta oraz procedur związanych z wykonaniem tych praw. W celu całościowej ich oceny zalecane jest zasięganie szczegółowych informacji w zakresie praw związanych z Akcjami u doradców prawnych. Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze korporacyjnym oraz majątkowym. Prawa o charakterze majątkowym: prawo do zbywania akcji spółki, prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach, prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy), prawo do umorzenia akcji, prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru), prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Prawa o charakterze korporacyjnym: prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw, prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, prawo zgłaszania projektów uchwał, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo głosu, prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania, prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, prawo do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą, prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki, prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi, prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania biegłego rewidenta ds. szczególnych. C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych, poza ustawowymi, ograniczeń dotyczących przenoszenia własności akcji na okaziciela. Statut nie przewiduje ograniczeń w obrocie Akcjami serii B, C, D, E i F. Stosownie do 4 ust. 7 Statutu akcje na okaziciela Spółki nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje uprzywilejowane Serii A są imienne. Zgodnie z 5 ust. 1 Statutu, przeniesienie własności akcji imiennych wymaga zgody Zarządu. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Zarząd winien wskazać innego nabywcę. Stanowisko Zarządu musi zostać wyrażone w formie pisemnej w terminie do dwu miesięcy od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. W takim przypadku cena zbycia akcji równa będzie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję wynikająca z ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego, średni kurs zamknięcia z ostatnich 30 (trzydzieści) dni poprzedzających dzień złożenia wniosku do Zarządu w sprawie uzyskania zgody na przeniesienie własności akcji. Cena za akcje powinna zostać zapłacona w terminie 30 dni od dnia wskazania przez zarząd nabywcy. Ponadto, z Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie wynikają obowiązki i ograniczenia swobody zbywalności Akcji takie, jak: zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje poufne, zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego, obowiązki informacyjne członków zarządu i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje kierownicze, obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w określonych przypadkach, obowiązek ujawniania stanu posiadania, zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem. Obowiązki i ograniczenia w zbywalności Akcji wynikają także z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i Rozporządzenia Rady WE W Sprawie Kontroli Koncentracji Przedsiębiorstw. C.6 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. Do Dnia Prospektu Akcje Spółki nie są ani nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym lub rynku równoważnym. Na Dzień Prospektu Akcje Serii B Emitenta są przedmiotem notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Serii B, C, D, E, oraz Akcji Serii F, a także Praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW (rynek podstawowy). 20 Prospekt emisyjny Spółki Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2012-11-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 r. 1. Skonsolidowane dane finansowe Fundusz Hipoteczny Dom S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. IV kwartał 2012r. Raport kwartalny KUPIEC SA IV kwartał 2012r (dane za okres 01-10-2012 r do 31-12-2012 r) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 14022013 r RAPORT ZAWIERA: 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku

RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. za rok obrotowy obejmujący okres od roku do roku RAPORT ROCZNY TRICEPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za rok obrotowy obejmujący okres od 01.08.2011 roku do 31.12.2011 roku Wrocław, 13 czerwca 2012 roku Spis treści 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo