Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

2 Spis treści Strona Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany bilans 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 6 8 1

3 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. Nota Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty pochodne Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Pasywa Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 24 (81) (122) Strata z lat ubiegłych (3 431) - Zysk/ (strata) netto (3 431) Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu kredytów oraz instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty w rachunku bieżącym Zobowiązania z tytułu kredytów oraz instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Warszawa, dn. 8 kwietnia 2010 r. Marek Sadowski Andrzej Sobol Konrad Sitnik Michał Rumiński Teresa Kojdecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa Załączone informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2

4 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r Nota Przychody Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży 13 ( ) ( ) Koszty ogólnego zarządu 13 (20 020) (16 384) Pozostałe koszty operacyjne 14 (637) (3 657) Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 16 (14 426) (24 131) Koszty finansowe netto (14 299) (24 020) Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (4 656) Podatek dochodowy 17 (9 460) Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy (3 431) Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 41 (122) Inne całkowite dochody ogółem 41 (122) Całkowite dochody ogółem za okres (3 553) Zysk/ (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (3 431) Całkowite dochody ogółem za okres akcjonariuszy jednostki dominującej (3 553) Zysk /(strata) przypadający na 1 akcję (w złotych) Podstawowy 25 0,40 (0,08) Rozwodniony 25 0,35 (0,08) Warszawa, dn. 8 kwietnia 2010 r. Marek Sadowski Andrzej Sobol Konrad Sitnik Michał Rumiński Teresa Kojdecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa Załączone informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3

5 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych Strata z lat ubiegłych Zysk/ (strata) netto Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny razem Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2009 r (122) - (3 431) Całkowite dochody za okres Zysk netto Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych Inne całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem za okres Transakcje z akcjonariuszami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od właścicieli Konwersja obligacji zamiennych na akcje (390) Rozliczenie kosztów programu motywacyjnego Przeniesienie straty netto za 2008 rok (3 431) Dopłaty od właścicieli ogółem (3 431) Transakcje z akcjonariuszami ujęte w kapitale własnym ogółem (3 431) Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2009 r (81) (3 431) Załączone informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4

6 Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych Strata z lat ubiegłych Zysk/ (strata) netto Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny razem Kapitał własny na dzień 27 lipca 2007 r Całkowite dochody za okres Strata netto (3 431) (3 431) (3 431) Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych (122) - - (122) (122) Inne całkowite dochody ogółem (122) - - (122) (122) Całkowite dochody ogółem za okres (122) - (3 431) (3 553) (3 553) Transakcje z akcjonariuszami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od właścicieli Emisja akcji Rozpoznanie elementu kapitałowego obligacji zamiennych na akcje Dopłaty od właścicieli ogółem Transakcje z akcjonariuszami ujęte w kapitale własnym ogółem Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r (122) - (3 431) Warszawa, dn. 8 kwietnia 2010 r. Marek Sadowski Andrzej Sobol Konrad Sitnik Michał Rumiński Teresa Kojdecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa Załączone informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5

7 Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ (strata) netto za okres (3 431) Korekty Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Korekta wartości firmy Wycena programu motywacyjnego Zyski z tytułu różnic kursowych (9 275) (2 581) Koszty finansowe netto Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 (36) (84) Podatek dochodowy (1 225) Pozostałe korekty (248) (308) Zmiana stanu zapasów (6 904) Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych, w tym instrumentów pochodnych (574) - Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów oraz instrumentów dłużnych (6 275) (45 122) Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (1 464) (185) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (2 927) Zmiana stanu rezerw (616) Odsetki otrzymane Podatek zapłacony (3 312) (5 619) Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Przejęcie spółki zależnej, po pomniejszeniu o nabyte środki pieniężne - ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 780) (2 835) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 700) ( ) 6

8 Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji akcji Wpływy z emisji obligacji zamiennych Wpływy z emisji obligacji z warrantami Zaciągnięcie kredytów bankowych Zapłata kosztów transakcyjnych (821) (1 467) Wydatki na spłatę obligacji 26 (39 853) - Wydatki na spłatę kredytów bankowych 26 (75 135) (69 666) Odsetki zapłacone (10 580) (18 382) Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) Przepływy pieniężne netto, razem (2 826) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Warszawa, dn. 8 kwietnia 2010 r. Marek Sadowski Andrzej Sobol Konrad Sitnik Michał Rumiński Teresa Kojdecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Głowna Księgowa 7

9 1 Dane Spółki Dominującej 2 Informacje dotyczące Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej oraz zmian w okresie sprawozdawczym 3 Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresy objęte sprawozdaniem 4 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 5 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 7 Ustalenie wartości godziwej 8 Zarządzanie ryzykiem finansowym 9 Informacje dotyczące segmentów działalności 10 Działalność zaniechana 11 Przychody 12 Pozostałe przychody operacyjne 13 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 14 Pozostałe koszty operacyjne 15 Koszty świadczeń pracowniczych 16 Przychody i koszty finansowe 17 Podatek dochodowy 18 Rzeczowe aktywa trwałe 19 Wartości niematerialne 20 Odroczony podatek dochodowy 21 Zapasy 22 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 23 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 Kapitał własny 25 Zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję 26 Zobowiązania z tytułu kredytów oraz innych instrumentów dłużnych 27 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 28 Rezerwy 29 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 30 Instrumenty finansowe 31 Leasing operacyjny 32 Zobowiązania warunkowe 33 Transakcje z podmiotami powiązanymi 34 Zdarzenia po dniu bilansowym 8

10 1. Dane Spółki Dominującej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) ( Spółka Dominująca ) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Daniszewska 14. Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25 lipca 2007 r. na czas nieokreślony. W dniu 31 sierpnia 2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiała się następująco: ABC Data Holding S.A. 100% 90% ABC DATA Sp. z o.o. Polska 10% ABC Data s.r.o. Republika Czeska 100% ABC DATA s.r.o. Słowacja Przedmiotem działalności Spółki Dominującej są: działalność holdingów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania. Przedmiotem działalności jednostek zależnych są: sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, działalność związana z oprogramowaniem, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostałe pozaszkolne formy edukacji. Dnia 4 stycznia 2010 r. nastąpiło połączenie Spółki Dominującej z jej jednostką zależną ABC Data Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka przyjęła nazwę ABC Data S.A. 9

11 2. Informacje dotyczące Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Dominującej oraz zmian w okresie sprawozdawczym W ciągu całego roku obrotowego 2009 Zarząd ABC Data S.A. działał w składzie: Marek Sadowski Andrzej Sobol Michał Rumiński Konrad Sitnik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Dnia 10 grudnia 2008 r. uchwałą nr 16/2008 Rada Nadzorcza odwołała Panią Annę Hejkę z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2008 r. Tego samego dnia uchwałą nr 17/2008 Rada Nadzorcza powołała Pana Konrada Sitnika na Członka Zarządu z dniem 1 stycznia 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: Tomasz Czechowicz Jűrgen Schulte-Laggenbeck Krzysztof Musiał Waldemar Sielski Hans Peter Ständer Ulrich Kottmann Hans Dieter Kemler Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Z dniem 1 stycznia 2009 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnowali Pan Hubert Janiszewski i Pan Konrad Sitnik. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Tomasz Czechowicz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2008 r., która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Z dniem 2 marca 2009 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Dirk Hauke. Dnia 20 marca 2009 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o trzech członków: Pana Waldemara Sielskiego, Pana Hansa Petera Ständera i Pana Ulricha Kottmanna. Dnia 1 lipca 2009 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował również Pan Bernd Loewen. Jego następcą został Pan Hans Dieter Kemler powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 1 września 2009 r. Dnia 27 stycznia 2010 r. z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Czechowicz. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę o wyborze Pana Ulricha Kottmanna na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresy objęte sprawozdaniem Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. i obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej i jej spółek zależnych za ten okres. Dane porównawcze za rok poprzedni, trwający od 27 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmują dane finansowe Spółki Dominującej za ten okres oraz dane jej jednostek zależnych za okres od momentu objęcia kontroli nad tymi jednostkami do dnia 31 grudnia 2008 r. 10

12 Szczegółowe informacje na temat jednostek, których dane wykazane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono poniżej: Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udział % w kapitale zakładowym na dzień Jednostki zależne ABC Data Sp. z o.o. Warszawa, Polska sprzedaż hurtowa PLN 100% ABC Data s.r.o. ABC Data s.r.o. Praga, Czechy Bratysława, Słowacja sprzedaż hurtowa sprzedaż hurtowa CZK 100%, w tym 10% udziałów pośrednio poprzez ABC Data Sp. z o.o EUR 100%, w tym 100% udziałów pośrednio poprzez ABC Data Sp. z o.o. Udział procentowy Spółki Dominującej w prawach głosu na zgromadzeniu wspólników danej jednostki zależnej odpowiada jej udziałowi w kapitale zakładowym tej jednostki. 4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. 5. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego a) Oświadczenie zgodności Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej MSSF UE. MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi w nocie 6 w punkcie 6(r) Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu 8 kwietnia 2010 r. b) Podstawa wyceny Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej oraz ustalenia wartości godziwej programu motywacyjnego. c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki Dominującej. d) Dokonane osądy i oszacowania Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do 11

13 wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. W szczególności istotne obszary niepewności odnośnie dokonanych szacunków oraz osądy dokonywane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym, zostały przedstawione w następujących notach: Nota 6 d), e) Nota 20 Nota 27 Nota 28 Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, Wykorzystanie strat podatkowych, Ustalenie wartości godziwej programu motywacyjnego. Rezerwy. 6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były przez Spółkę Dominującą w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a przez pozostałe jednostki należące do Grupy w odniesieniu do okresu podlegającego konsolidacji oraz do sporządzenia bilansu na dzień objęcia kontroli. a) Zasady konsolidacji (i) Jednostki zależne Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Spółkę Dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Spółka Dominująca posiada zdolność kierowania bezpośrednio lub pośrednio polityką finansową i operacyjną danej jednostki, w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ istniejących i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji. Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym począwszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały ujednolicone z zasadami przyjętymi przez Grupę. (ii) Korekty konsolidacyjne Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. b) Waluty obce (i) Transakcje w walucie obcej Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie funkcjonalnej przy zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP (lub innego banku w przypadku innej waluty funkcjonalnej) dla danej waluty ogłoszonego na ten dzień. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP (lub innego banku w przypadku innej waluty funkcjonalnej) ogłoszonego w dniu dokonania transakcji. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane według średniego kursu NBP (lub innego banku w przypadku innej waluty funkcjonalnej) obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej. 12

14 (ii) Przeliczanie jednostki działającej za granicą Aktywa i zobowiązania jednostek działających za granicą, włączając wartość firmy i korekty do wartości godziwej na dzień nabycia dokonywane przy konsolidacji, są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty jednostek działających za granicą są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień transakcji. Różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu są ujmowane bezpośrednio w oddzielnej pozycji kapitału własnego. W przypadku zbycia jednostek działających za granicą, częściowego lub w całości, odpowiednie kwoty ujęte w kapitale własnym są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu. c) Instrumenty finansowe (i) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne Inne niż pochodne instrumenty finansowe obejmują pożyczki udzielone i należności własne oraz zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa finansowe zostają wyłączone z bilansu, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasną lub jeśli Grupa przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad nimi (lub związanymi z nimi ryzykami i korzyściami) kontroli. Zobowiązania finansowe przestają być wykazywane w bilansie, jeśli wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł). Zasady ujmowania przychodów i kosztów finansowych są omówione w punkcie 6(m). Pożyczki udzielone i należności własne Pożyczki udzielone i należności własne są aktywami finansowymi z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Po początkowym ich ujęciu w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednie koszty transakcji, są one wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Pożyczki udzielone i należności własne obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu są początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednie koszty transakcji, a następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Grupa posiada następujące zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: zobowiązania z tytułu kredytów, zobowiązania z tytułu obligacji, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe. (ii) Pochodne instrumenty finansowe Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe, głównie forwardy walutowe, do zabezpieczenia ryzyka walutowego od zobowiązań w walutach obcych. Transakcje te stanowią skuteczne zabezpieczenie pod względem ekonomicznym, jednakże Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, a zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych zyski i straty z wyceny kontaktów forward prezentuje się w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej. 13

15 (iii) Złożone instrumenty finansowe Zobowiązania wynikające ze złożonego instrumentu finansowego wycenia się według wartości godziwej podobnego instrumentu, który nie zawiera prawa zamiany na akcje. Składnik kapitałowy oraz pochodny składnik zobowiązaniowy, są ujmowane początkowo jako różnica pomiędzy wartością godziwą całego instrumentu złożonego, a wartością godziwą zobowiązania podstawowego. Koszty transakcji, dotyczące emisji złożonych instrumentów finansowych są alokowane do zobowiązań i składnika kapitału własnego proporcjonalnie do ich początkowej wartości. Po początkowym ujęciu, zobowiązanie podstawowe wynikające ze złożonego instrumentu finansowego jest wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Wycena składnika kapitałowego złożonego instrumentu finansowego nie jest zmieniana po początkowym ujęciu. Odsetki, dywidendy, zyski i straty związane z instrumentem finansowym ujmuje się jako zysk lub strata bieżącego okresu. Wydawane posiadaczom instrumentów kapitałowych kwoty, pomniejszone o korzyści w podatku dochodowym, zmniejszają bezpośrednio kapitał własny. (iv) Kapitał własny Wszystkie akcje emitowane przez Spółkę Dominującą są akcjami zwykłymi i ujmowane są w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji i opcji na akcje, skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału. d) Rzeczowe aktywa trwałe (i) Ujęcie oraz wycena Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane jako część tego urządzenia. W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów. Zyski i straty ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania przychodów ze zbycia z wartością bilansową zbytych aktywów i ujmuje się jako zysk lub strata bieżącego okresu. (ii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu w momencie poniesienia. (iii) Amortyzacja Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez szacowany okres użytkowania przy uwzględnieniu ewentualnej przewidywanej wartości rezydualnej. Grupa zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych: Urządzenia techniczne i maszyny 3 10 lat 14

16 Środki transportu 5 10 lat Meble i wyposażenie 3 7 lat Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków trwałych jest przez Grupę corocznie weryfikowana. e) Wartości niematerialne (i) Wartość firmy Wartość firmy powstaje na przejęciach jednostek zależnych. Wartość firmy wylicza się jako nadwyżkę ceny nabycia nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Wycena po początkowym ujęciu Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy jest alokowana do ośrodków generujących środki pieniężne i nie jest amortyzowana, ale podlega corocznym testom na utratę wartości. (ii) Pozostałe wartości niematerialne Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. (iii) Nakłady poniesione w terminie późniejszym Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane jako zysk lub strata w momencie poniesienia. (iv) Amortyzacja Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową przez okres ich użytkowania chyba, że nie jest on określony. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem użytkowania podlegają corocznym testom ze względu na utratę wartości. Inne wartości niematerialne są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres użytkowania jest następujący: Oprogramowanie 2 5 lat Bazy danych Domeny internetowe 4 5 lat 5 lat f) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing operacyjny. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym Grupy. 15

17 g) Zapasy Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia, nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się metodą średniej ważonej. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży dokonywaną w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. h) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów (i) Aktywa finansowe Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych. Uznaje się, że składnik aktywów finansowych utracił wartość, gdy istnieją obiektywne dowody utraty wartości (wynikające z jednego lub więcej zdarzeń), które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów. Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością bilansową, a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. W przypadku aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości, przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane pod kątem utraty wartości na każdy dzień bilansowy zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są jako zysk lub strata bieżącego okresu. Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu utraty wartości. Jeżeli wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu wzrośnie, a jej wzrost może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się, a kwotę odwrócenia wykazuje się jako zysk lub stratę bieżącego okresu. (ii) Aktywa niefinansowe Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana każdego roku w tym samym terminie. Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. Dla celów przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwych do określenia zespołów aktywów generujących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów i grup aktywów ( ośrodek wypracowujący środki pieniężne ). Dla celów testu na utratę wartości, wartość firmy nabytą w procesie połączenia jednostek gospodarczych alokuje się do tych ośrodków generujących środki pieniężne, dla których spodziewane jest uzyskanie efektów synergii z połączenia. Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane jako zysk lub strata bieżącego okresu. Utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej. Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie, czy zaszły 16

18 przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty. i) Świadczenia pracownicze (i) Program określonych składek Wszystkie jednostki Grupy zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących przepisów, do pobierania i odprowadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowią program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek. W związku z powyższym, zobowiązanie spółek Grupy za każdy okres jest ujęte na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. (ii) Inne długoterminowe świadczenia pracownicze odprawy emerytalne Spółki Grupy zobowiązane są na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Wysokość odpraw emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowiązujących na dzień wypłaty odprawy emerytalnej. Zobowiązanie Grupy wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieżącej. Stopę dyskontową otrzymuje się na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na dzień bilansowy. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości. (iii) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wyceniane bez uwzględnienia dyskonta i są odnoszone w koszty w momencie wykonania świadczenia. Grupa tworzy rezerwę w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla pracowników z tytułu krótkoterminowych premii pieniężnych, jeśli Grupa jest prawnie lub zwyczajowo zobowiązana do takich wypłat na podstawie usług świadczonych przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać rzetelnie oszacowane. iv) Płatności w formie akcji Kluczowi pracownicy i współpracownicy Grupy ABC Data S.A. otrzymują warranty subskrypcyjne na akcje Spółki Dominujacej, zgodnie z zasadami programu motywacyjnego. Wartość godziwa przyznanych warrantów jest ujmowana jako koszt wynagrodzeń w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego. Wartość godziwa jest określana na dzień przyznania warrantów i rozłożona na okres, w którym pracownicy lub współpracownicy nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji warrantów. Kwota obciążająca koszty jest korygowana w celu odzwierciedlenia liczby przyznanych warrantów, dla których szacuje się, że warunki świadczenia usług oraz warunki nierynkowe nabywania uprawnień będą spełnione na dzień nabycia uprawnień. j) Rezerwy Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym składnikiem zobowiązań. 17

19 (i) Naprawy Gwarancyjne Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest ujmowana, gdy produkty lub usługi, na które gwarancja została udzielona, zostały sprzedane. Wysokość rezerwy oparta jest na danych historycznych dotyczących udzielonych gwarancji oraz ważonego prawdopodobieństwa wszystkich możliwych wyników związanych z jej wykonaniem. (ii) Umowy rodzące obciążenia Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Grupę korzyści ekonomiczne z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. Wysokość rezerwy jest ustalana na podstawie niższej z wartości kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub kosztów jej realizacji. Przed ujęciem w księgach rezerwy, Grupa rozpoznaje ewentualną utratę wartości aktywów związanych z daną umową. k) Przychody i) Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów wykazywane są w wysokości odpowiadającej wartości godziwej otrzymanej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów. Przychody ze sprzedaży towarów są ujmowane gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna niepewność co do możliwości uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych, ustalenia wysokości poniesionych kosztów lub możliwości zwrotu towarów lub Grupa pozostaje trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami. ii) Świadczenie usług Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w proporcji do stopnia realizacji transakcji na dzień bilansowy. Stopień realizacji transakcji jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac. l) Płatności z tytułu leasingu Koszty z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są jako zysk lub strata bieżącego okresu liniowo przez okres trwania leasingu. Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane na część stanowiącą koszty finansowe i część zmniejszającą stan niespłaconego zobowiązania. Część stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do stanu niespłaconego zobowiązania. m) Koszty i przychody finansowe Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Grupę środków pieniężnych oraz zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy. Przychody z tytułu odsetek wykazuje się według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia, straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Wszystkie koszty z tytułu odsetek są ustalane w oparciu o efektywną stopę procentową. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstające przy zapłacie zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług oraz spłacie kredytów, a także wynikające z wyceny na dzień bilansowy tych pozycji i instrumentów je zabezpieczających są wykazywane w przychodach i kosztach z działalności operacyjnej w sposób następujący: - różnice kursowe dotyczące należności oraz kredytów stanowiących zabezpieczenie należności ujmowane są w przychodach ze sprzedaży, - różnice kursowe dotyczące zobowiązań oraz skutki wyceny kontraktów walutowych forward stanowiących zabezpieczenie zobowiązań, ujmowane są w koszcie własnym sprzedaży. 18

20 Różnice kursowe dotyczące pozostałych transakcji są ujmowane w przychodach i kosztach finansowych w kwocie netto. n) Podatek dochodowy Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. Wówczas ujmuje się go w kapitale własnym. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Odroczonego podatku dochodowego nie tworzy się na następujące różnice przejściowe: wartość firmy, której amortyzacja nie jest uznawana za koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód do opodatkowania, różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Grupa posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot oraz jeżeli zarówno aktywa jak i zobowiązania dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie. Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania staje się prawdopodobne. Dodatkowy podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidendy jest ujmowany w momencie wystąpienia zobowiązania do wypłaty tej dywidendy. o) Zysk/ strata na jedną akcję Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk lub stratę na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk/ (strata) na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w okresie. Rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję w odróżnieniu od wskaźnika opisanego powyżej uwzględnia w kalkulacji oprócz zysku/ (straty) przypadającego dla posiadaczy akcji zwykłych oraz średniej liczby akcji zwykłych wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji. p) Raportowanie segmentów działalności Segment operacyjny jest częścią składową Grupy, osiągającą przychody z działalności gospodarczej i ponoszącą koszty, w stosunku do której istnieją oddzielne informacje finansowe służące osobom zarządzającym Grupą do podejmowania decyzji biznesowych, w tym oceny działalności oraz alokacji zasobów. 19

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 02 03 Sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo