Umowa Opcji. Egzemplarz do podpisu. z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy. Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Opcji. Egzemplarz do podpisu. z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy. Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei )"

Transkrypt

1 Egzemplarz do podpisu Umowa Opcji z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei ) Dutco Energy Ltd ( Dutco ) BAKER BOTTS LLP Niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski dokumentu oryginalnie sporządzonego wyłącznie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wiążące i rozstrzygające znaczenie ma oryginalny dokument sporządzony w języku angielskim.

2 Spis treści 1. Definicje i interpretacja Przyznanie Opcji Wykonanie Opcji Oświadczenia i zapewnienia Stron Zobowiązania Cesja Dodatkowe zapewnienia Całość porozumienia Zmiany Prawa osób trzecich Brak zrzeczenia się praw Korespondencja Egzemplarze Prawo właściwe Właściwość sądów Załącznik nr 1 Wzór Powiadomienia o Opcji Załącznik nr 2 Wzór Umowy Kredytowej Załącznik nr 3 Wzór Umowy Cesji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 2

3 Umowa Opcji zawarta dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy (1) Serinus Energy Inc., spółką z siedzibą w Albercie, numer wpisu w rejestrze ( Spółka ), (2) Kulczyk Oil Brunei Limited, spółką z siedzibą na Cyprze, numer wpisu w rejestrze HE ( KOV Brunei ) oraz (3) Dutco Energy Ltd, spółką z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, numer wpisu w rejestrze ( Dutco ). Preambuła (1) Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Opcji, KOV Brunei przyznaje Dutco Opcję. (2) Jednocześnie z zawarciem niniejszej Umowy Opcji: Dutco i Spółka zobowiązują się zawrzeć Umowę Kredytową, zgodnie z którą Dutco zobowiąże się udzielić Spółce kredytu w kwocie USD oraz Spółka zobowiązuje się zabezpieczyć Zadłużenie poprzez zawarcie Umowy Zastawu. (3) Jeżeli Dutco zdecyduje się: wykonać Opcję, wedle decyzji Dutco, Zadłużenie zostanie potrącone od Ceny Opcji lub Cena Opcji zostanie zapłacona w gotówce (lub kombinacja powyższych) lub nie wykonywać Opcji, Zadłużenie zostanie spłacone zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej. Strony uzgadniają, co następuje 1. Definicje i interpretacja 1.1 Definicje W niniejszej Umowie Opcji, jeżeli kontekst nie wymaga inaczej i z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie stanowiących inaczej, stosują się poniższe definicje. Umowa Cesji oznacza umowę cesji zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 3. Blok L oznacza poszukiwawczy blok wyznaczony jako taki w Sułtanacie Brunei. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 3

4 Umowa o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oznacza umowę o podziale wpływów z wydobycia z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawartą pomiędzy KOV Brunei, QAF Brunei Sendirian Berhad i PetroleumBRUNEI w związku z działalnością poszukiwawczą na terenie Bloku L. Wspólna Umowa Operacyjna dotycząca Bloku L oznacza umowę operacyjną z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawartą pomiędzy KOV Brunei a QAE Brunei Sendirian Berhad. Umowa Kredytowa oznacza umowę kredytową z dnia zawarcia niniejszej Umowy Opcji lub dnia przypadającego w zbliżonym okresie, zawartą pomiędzy Spółką a Dutco, zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 2. Osoba Wyznaczona przez Dutco oznacza podmiot zależny należący w 100% do Dutco, utworzony dla potrzeb posiadania Udziału z tytułu Opcji. Wyniki Testów z Pierwszego Odwiertu oznacza wyniki testów z pierwszego odwiertu testowanego na terenie Bloku L po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zadłużenie oznacza łączne kapitałowe zobowiązanie Spółki zgodnie z Umową Kredytową wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu kwoty kapitałowej pożyczonej zgodnie z Umową Kredytową oraz inne kwoty przypadające do zapłaty na rzecz Dutco ze strony Spółki zgodnie z Umową Kredytową. Opcja oznacza opcję przyznaną zgodnie z Punktem 2 (Przyznanie Opcji). Udział z tytułu Opcji oznacza określony w pełnych punktach procentowych udział w prawach i obowiązkach wynikających z Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, nie niższy niż 5 procent i nie wyższy niż 15 procent takich praw i obowiązków, który Dutco zamierza nabyć zgodnie z niniejszą Umową Opcji. Powiadomienie o Opcji oznacza powiadomienie o opcji zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 1, prawidłowo podpisane w imieniu Dutco i doręczone Spółce tak, by mogło wygasnąć w dowolnej chwili w Okresie Opcji zgodnie z Punktem 12 (Korespondencja). Okres Opcji oznacza okres rozpoczynający się z dniem zawarcia niniejszej Umowy Opcji i kończący się: 31 dni po pierwszym podaniu do wiadomości publicznej Wyników Testów z Pierwszego Odwiertu lub jeżeli w ocenie KOV Brunei Wyniki Testów z Pierwszego Odwiertu wykażą, że pierwszy odwiert testowany na terenie Bloku L nie nadaje się pod względem ekonomicznym do komercyjnego wydobycia 31 dni po pierwszym podaniu do wiadomości publicznej Wyników Testów z Drugiego Odwiertu, z zastrzeżeniem że niezależnie od postanowień powyższych ust. a) i b) Okres Opcji kończy się nie później niż w późniejszym z następujących terminów: Dzień Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 4

5 Zapadalności lub Dzień Rozliczenia (zgodnie z ich definicją określoną w Umowie Kredytowej). Cena Opcji oznacza USD za każdy punkt procentowy Udziału z tytułu Opcji do nabycia przez Dutco, a dla uniknięcia wątpliwości będzie to kwota nie niższa niż USD i nie wyższa niż USD. Wyniki Testów z Drugiego Odwiertu oznacza jeżeli KOV Brunei zadecyduje o przeprowadzeniu testu wyniki testów z drugiego odwiertu testowanego na terenie Bloku L po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Kwota Potrącenia oznacza Cenę Opcji pomniejszoną o część kwoty Ceny Opcji, którą Dutco postanowi zapłacić w gotówce. Umowa Zastawu oznacza zastaw akcji z dnia zawarcia Umowy Kredytowej lub dnia przypadającego w zbliżonym okresie, ustanowiony na rzecz Dutco na należących do Spółki akcjach Kulczyk Oil Ventures Limited, spółki z siedzibą na Cyprze, numer wpisu w rejestrze HE USD oznacza urzędową walutę Stanów Zjednoczonych Ameryki. 1.2 Interpretacja Jeżeli nie wskazano inaczej, w niniejszej Umowie Opcji: odniesienie do ustaw lub innych przepisów prawa obejmuje dokumenty ustawowe i rozporządzenia wydane z mocy przepisów prawa, a jeśli wymaga tego kontekst, obejmuje: (i) (ii) wszystkie ich zmiany, ponowne przyjęcie lub ujednolicenie oraz postanowienia wcześniejszych ustaw i innych przepisów prawa, jeżeli takie odniesienie dotyczy ich zmian, ponownego przyjęcia lub ujednolicenia, (c) (d) (e) słowa oznaczające osoby obejmują spółki i fundusze i odwrotnie, słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, zaś słowa oznaczające całość obejmują odniesienie do każdej jej części, nagłówki Punktów uwzględniono wyłącznie dla ułatwienia odniesień i nie mają one wpływu na interpretację, odniesienie do Preambuły, Punktów i Załączników dotyczą preambuły, punktów i załączników niniejszej Umowy Opcji oraz odniesienie do Strony oznacza stronę niniejszej Umowy Opcji i obejmuje następców prawnych danej osoby. 2. Przyznanie Opcji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 5

6 Spółka niniejszym przyznaje Dutco opcję na nabycie Udziału z tytułu Opcji w każdym czasie w Okresie Opcji. Opcja wygasa i nie może być wykonana po zakończeniu Okresu Opcji. 3. Wykonanie Opcji 3.1 Wykonanie Opcji Opcja może być wykonana przez Dutco jednorazowo w jednym czasie w Okresie Opcji poprzez doręczenie Powiadomienia o Opcji Spółce i KOV Brunei. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Powiadomienia o Opcji, KOV Brunei zobowiązana jest zawrzeć Umowę Cesji. Umowa Cesji nadaje skutek cesji Udziału z tytułu Opcji ze strony KOV Brunei na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) w zamian za kwotę równą Cenie Opcji. 3.2 Zgoda osoby trzeciej W przypadku wykonania Opcji Strony zobowiązują się do współpracy w celu uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń osób trzecich niezbędnych dla dokonania cesji Udziału z tytułu Opcji, w tym: (i) (ii) zgoda PetroleumBRUNEI zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oraz zgoda QAF Brunei Seridian Berhad i zrzeczenie się przez nią prawa pierwszeństwa zgodnie ze Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L. W przypadku gdy nie uda się uzyskać takich zgód i zezwoleń (pomimo należytych starań Spółki i KOV Brunei) w ciągu 120 dni od doręczenia Powiadomienia o Opcji, wówczas: (i) Spółka i KOV Brunei zobowiązane są przyznać Dutco (lub Osobie Wyznaczonej przez Dutco) ekonomiczny udział równoważny (pod względem zarówno praw jak i obowiązków) w stosunku do udziału, do którego byłaby ona uprawniona, gdyby dokonano na jej rzecz ważnej cesji Udziału z tytułu Opcji i została ona stroną Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oraz Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L, posiadając zgodnie z nimi łączny udział równy Udziałowi z tytułu Opcji, zaś Strony bezzwłocznie podejmą wszystkie działania i czynności oraz podpiszą wszystkie dokumenty w celu sformalizowania przyznania takiego ekonomicznego udziału. Bez ograniczenia powyższych postanowień Strony przyjmują, że przyznanie takiego ekwiwalentnego ekonomicznego udziału może być możliwe między innymi poprzez posiadanie przez Spółkę Udziału z tytułu Opcji w roli powiernika działającego na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) bądź poprzez przeniesienie akcji KOV Brunei na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco), oraz Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 6

7 (ii) w przypadku gdy Stronom nie uda się dokonać formalnego przyznania ekwiwalentnego ekonomicznego udziału na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) zgodnie z powyższym w ciągu 30 dni (lub w dłuższym okresie uzgodnionym przez Dutco) bądź w przypadku gdy Spółce i KOV Brunei nie uda się dostarczyć korzyści z ekwiwalentnego ekonomicznego udziału na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco), wówczas Dutco może wedle własnego uznania poprzez powiadomienie Spółki i KOV Brunei przez Dutco w dowolnym późniejszym terminie uznać, że Powiadomienie o Opcji było nieważne ab initio i zażądać spłaty Zadłużenia zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej. 3.3 Sfinalizowanie W przypadku wykonania Opcji i uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń, Strony dokonają sfinalizowania cesji, przy czym: Strony zobowiązują się współpracować w celu zapewnienia, by Dutco (lub Osoba Wyznaczona przez Dutco) została stroną odpowiednich umów związanych z Blokiem L (w tym Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L) w związku z Udziałem z tytułu Opcji oraz po sfinalizowaniu kwestii określonych w ust. a): (i) (ii) (iii) Zadłużenie zostanie potrącone od Kwoty Potrącenia, w przypadku gdy wysokość Zadłużenia będzie wyższa od Kwoty Potrącenia, Spółka zapłaci Dutco różnicę zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej oraz w przypadku gdy Kwota Potrącenia będzie wyższa od Zadłużenia, Dutco zapłaci KOV Brunei różnicę. 3.4 Przyjęcie do wiadomości Strony przyjmują do wiadomości, co następuje: Udział z tytułu Opcji podlega prawu zwrotu (back-in) na rzecz PetroleumBRUNEI zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, Udział z tytułu Opcji nie podlega wypłacie z zysku z wydobycia zgodnie z Umową Rozliczenia i Zwolnienia z listopada 2007 r. zawartą między innymi pomiędzy Spółką, KOV Brunei a Integra Mining (B) Sendirian Berhad ( Umowa Rozliczenia ), zaś Spółka i KOV Brunei oświadczają i potwierdzają, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązki i zobowiązania wynikające z Umowy Rozliczenia lub w związku z nią. Spółka i KOV Brunei ponoszą solidarną odpowiedzialność za zabezpieczenie Dutco i jej podmiotów stowarzyszonych przed odpowiedzialnością za wszelkie koszty, Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 7

8 straty lub zobowiązania wynikające z Umowy Rozliczenia lub w związku z nią, (c) (d) (e) Dutco (lub Osoba Wyznaczona przez Dutco) może być zobowiązana do przedstawienia dowodów dotyczących jej sytuacji technicznej i finansowej przed udzieleniem wymaganych zgód, Dutco ani Osoba Wyznaczona przez Dutco w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązków zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L bądź inną umową lub porozumieniem dotyczącym Bloku L ani w związku z nimi w zakresie działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności wynikającej lub następującej przed dniem, w którym Dutco lub Osoba Wyznaczona przez Dutco zostanie stroną Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Opcji i Umowy Cesji oraz z Udziału z tytułu Opcji wynika prawo do pełnego proporcjonalnego udziału w łącznej Puli Kosztów kwalifikujących się do zwrotu Kosztów z Wydobycia zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L. 4. Oświadczenia i zapewnienia Stron Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, jak następuje: (c) (d) została ona prawidłowo założona i zgodnie z prawem istnieje w jurysdykcji swojej siedziby, posiada pełną zdolność i umocowanie do zawarcia i wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie, niniejsza Umowa Opcji określa zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązania wykonalne wobec danej Strony zgodnie z jej warunkami oraz zawarcie niniejszej Umowy Opcji oraz wykonanie zobowiązań w niej przewidzianych nie stanowi naruszenia żadnej umowy bądź dokumentu ją wiążącego. 5. Zobowiązania 5.1 Zobowiązania Stron Strony zobowiązują się, że w okresie 1 roku od dnia zawarcia niniejszej Umowy Opcji będą wspólnie analizować możliwości współpracy w ramach inwestycji paliwowych w Tunezji. 5.2 Zobowiązania Spółki Spółka zobowiązuje się wobec Dutco, że w trakcie Okresu Opcji będzie dzielić się z Dutco informacjami na temat Bloku L dozwolonymi zgodnie z postanowieniami Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 8

9 6. Cesja umów związanych z Blokiem L (w tym Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L), przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu odpowiedniej giełdy papierów wartościowych. Poza wyznaczeniem Osoby Wyznaczonej przez Dutco w celu posiadania Udziału z tytułu Opcji po wykonaniu Opcji, żadna ze Stron nie może dokonać cesji ani przeniesienia swoich praw, korzyści lub zobowiązań określonych w niniejszej Umowie Opcji. KOV Brunei nie może w trakcie Okresu Opcji zbyć swoich praw związanych z Blokiem L (włączając w tym między innymi prawa związane z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L), jeśli uniemożliwiałoby to dokonanie przezeń cesji Udziału z tytułu Opcji na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) zgodnie z niniejszą Umową Opcji lub w inny sposób utrudniało transakcje przewidziane w niniejszej Umowie Opcji. 7. Dodatkowe zapewnienia Każda ze Stron na żądanie i na koszt drugiej Strony i w zakresie, do którego jest zdolna, podejmie lub spowoduje podjęcie wszystkich działań i czynności niezbędnych, by nadać skutek niniejszej Umowie Opcji. 8. Całość porozumienia Umowa Opcji wraz z Umową Kredytową (i Dokumentami Finansowymi z niej wynikającymi, zgodnie z definicją określoną w Umowie Kredytowej) stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami w związku z przedmiotem niniejszej Umowy Opcji, a każda ze Stron oświadcza, że zawarła niniejszą Umowę Opcji wyłącznie w oparciu o oświadczenia, deklaracje i porozumienia, ustne lub pisemne, wyraźnie zawarte w niniejszej Umowie Opcji i takich Dokumentach Finansowych. 9. Zmiany Każda zmiana niniejszej Umowy Opcji wymaga formy pisemnej z podpisami każdej ze Stron lub w jej imieniu pod rygorem nieważności. 10. Prawa osób trzecich Nie jest zamiarem Stron, by postanowienia niniejszej Umowy Opcji były wykonalne wyłącznie na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) przez osobę niebędącą stroną niniejszej Umowy Opcji ani Osobą Wyznaczoną przez Dutco. 11. Brak zrzeczenia się praw Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 9

10 W przypadku gdy jedna ze Stron nie wykona terminowo przysługującego jej prawa, uprawnienia lub przywileju, nie uniemożliwia to późniejszego wykonania takiego prawa, uprawnienia lub przywileju. 12. Korespondencja 12.1 Doręczenie Wszelkie powiadomienia i inna korespondencja wysyłana zgodnie z niniejszą Umową Opcji będzie sporządzona w formie pisemnej w języku angielskim, przesłana faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną i doręczona Stronie będącej adresatem na niżej określony adres: Spółka i KOV Brunei: Adres: 1170, 700 4th Avenue SW, Calgary, AB T2P 3J4T Faks: Do rąk: Radca Generalny Dutco i Osoba Wyznaczona przez Dutco: Adres: PO Box 233, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Faks: Do rąk: p. Ahmad Sharaf 12.2 Otrzymanie Wszelkie powiadomienia i inna korespondencja wysyłana zgodnie z niniejszą Umową Opcji wcześniej nie otrzymana uznana jest za otrzymaną: (d) w przypadku osobistego doręczenia w chwili faktycznego doręczenia, w przypadku przesłania pocztą kurierską trzeciego Dnia Roboczego po dniu wysyłki, w przypadku przesłania faksem z potwierdzeniem odbioru transmisji z aparatu odbiorczego w dniu przesłania lub w przypadku przesłania pocztą elektroniczną w dniu potwierdzenia odbioru, przy czym automatycznej odpowiedzi nie uważa się za takie potwierdzenie, Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 10

11 przy czym powiadomienie, które uważa się za otrzymane po zwykłych godzinach pracy w miejscu otrzymania, uważa się za otrzymane dopiero kolejnego Dnia Roboczego. 13. Egzemplarze Niniejsza Umowa Opcji może być zawarta w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy po podpisaniu istnieje na prawach oryginału, przy czym wszystkie one razem stanowić będą jedną i tą samą umowę. 14. Prawo właściwe Niniejsza Umowa Opcji i wszelkie pozaumowne prawa z nią związane podlegają prawu Anglii i zgodnie z nim będą intepretowane. 15. Właściwość sądów 15.1 Rozstrzyganie sporów Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Opcji lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną rozstrzygnięte na mocy ostatecznej decyzji arbitrażowej podjętej zgodnie z regulaminem arbitrażowym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Londynie, który to regulamin uważa się za włączony do niniejszego Punktu poprzez odniesienie. Powołanych zostanie trzech sędziów arbitrażowych, przy czym Spółka i KOV Brunei wspólnie wyznaczą jednego sędziego arbitrażowego i Dutco wyznaczy jednego sędziego arbitrażowego. Miejscem lub forum prawnym postępowania arbitrażowego będzie Londyn (Anglia). Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski Łączenie sporów Strony oświadczają i uzgadniają, że w przypadku gdy dany spór dotyczyć będzie kwestii zasadniczo tożsamych lub związanych pod względem sytuacji faktycznej czy prawnej z kwestiami, których dotyczy spór już będący przedmiotem postępowania arbitrażowego zgodnie z Dokumentami Finansowymi (zgodnie z definicją określoną w Umowie Kredytowej( Spór Istniejący ), bądź wynikać będzie zasadniczo z tej samej sytuacji faktycznej, będącej przedmiotem Sporu Istniejącego ( Spór Powiązany ), sąd arbitrażowy powołany w sprawie takiego Sporu Istniejącego będzie jednocześnie powołany w jako sąd arbitrażowy w sprawie Sporu Powiązanego, zaś regulamin, język, miejsce i procedura postępowania będą takie same, jak wskazane w przypadku Sporu Istniejącego. W takim przypadku z uwzględnieniem etapu postępowania w Sporze Istniejącym i innych istotnych okoliczności sąd arbitrażowy może połączyć lub jednocześnie przeprowadzić postępowanie wynikające ze Sporu Istniejącego i Sporu Powiązanego, zaś Strony wyrażają zgodę na takie połączenie lub jednoczesne przeprowadzenie. W przypadku Sporu dotyczącego tego, czy dany spór można zakwalifikować jako Spór Powiązany dla potrzeb niniejszego punktu, taki spór dotyczący klasyfikacji zostanie rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy powołany lub powoływany w sprawie odpowiedniego Sporu Istniejącego. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 11

12 Niniejsza Umowa Opcji została podpisana w postaci notarialnej, została doręczona i wchodzi w życie z dniem określonym na wstępie. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 12

13 Załącznik nr 1 Wzór Powiadomienia o Opcji Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Pol Brunei Limited ( KOV Brunei ) Szanowni Państwo! Wykonanie Opcji na Akcje Niniejszym przekazujemy Państwu zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji z dnia **. zawartej pomiędzy Spółką, KOV Brunei i niniejszym Kredytodawcą powiadomienie o tym, że: 1. Dutco niniejszym wykonuje Opcję przyznaną jej zgodnie z Umową Opcji i wzywa Spółkę i KOV Brunei do wykonania postanowień Umowy Opcji dotyczących przeniesienia Udziału z tytułu Opcji. 2. Udział z tytułu Opcji wyniesie [ ] procent Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L. 3. Cena Opcji wyniesie [ ]. 4. Przeniesienie Udziału z tytułu Opcji nastąpi na rzecz [Dutco / Osoby Wyznaczonej przez Dutco, czyli [ ]] bezzwłocznie po otrzymaniu niniejszego powiadomienia. 5. Dutco wyraża zgodę, by Cena Opcji została uregulowana zgodnie z Punktem 3 Umowy Opcji. Dutco decyduje się zapłacić kwotę [ ] Ceny Opcji w gotówce, zaś Kwota Potrącenia wyniesie [ ]. Z poważaniem, Za i w imieniu Dutco Energy Ltd Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 13

14 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Kredytowej Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 14

15 Załącznik nr 3 Wzór Umowy Cesji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 15

16 Podpisy Podpisano w postaci notarialnej za Serinus Energy Inc. upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Timothy Elliott oraz.... (-) Norman Holton Podpisano w postaci notarialnej za Kulczyk Oil Brunei Limited upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Timothy Elliott oraz.... (-) Norman Holton Podpisano w postaci notarialnej za Dutco Energy Ltd upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 16

17 Podpisy Podpisano w postaci notarialnej za Serinus Energy Inc. upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Podpisano w postaci notarialnej za Kulczyk Oil Brunei Limited upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Podpisano w postaci notarialnej za Dutco Energy Ltd upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Ahmad Sharaf oraz.... Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 17

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy

dr Michał Żółtowski UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy UMOWA INWESTYCYJNA dot. projektu [ ] zawarta dnia [ ] w Warszawie pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń [ ], legitymującym się [ ] serii [ ] o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy

dr Michał Żółtowski POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DNIA [ ] POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI [ ] zawarte dnia [ ] w [ ] pomiędzy Panem/Panią [ ], PESEL: [ ], zamieszkałym/ą w [ ], wskazującym jako adres do doręczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY Przedmiot zamówienia: Przeglądy budowlane budynków i budowli ZGOK Sp. z o.o. Numer postępowania: ZGOK 9/ZO/2015 UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR)

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) zawarta w dniu... roku, w (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Gminą Żychlin (99-320

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU 4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym UMOWA LOCK-UP zawarta w [miejscowość] pomiędzy: HubStyle S.A. z siedzibą w [ ], adres: [ ], ulica [ ], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [ ] zł, kapitał wpłacony [ ] zł), zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania],

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania], UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Niniejsza Umowa Sprzedaży Udziałów (zwana w dalszej części Umową ) została podpisana w [miejscowość] dnia [data] roku (zwana w dalszej części Datą Umowy ) przez i pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 3 do Regulaminu Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (miesiąc słownie) (miejscowość) Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI. - a -

UMOWA OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI. - a - NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO W ORYGINALE JEDYNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI, WIĄŻĄCE I ROZSTRZYGAJĄCE ZNACZENIE MA ORYGINALNY

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:...

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:... 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

UCHWALENIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH

UCHWALENIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION (Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION (Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Waszyngton, DC 20549 FORMULARZ 8-K RAPORT BIEŻĄCY W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy Załącznik Nr 3 do załącznika do ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYZNANIA STYPENDIUM. [kolejny_nr/rrrr/nazwiskostypendysty]

UMOWA PRZYZNANIA STYPENDIUM. [kolejny_nr/rrrr/nazwiskostypendysty] UMOWA PRZYZNANIA STYPENDIUM [kolejny_nr/rrrr/nazwiskostypendysty] zawarta w dniu... 2016 r. w Gdańsku pomiędzy: Stowarzyszeniem Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia z siedzibą w 80-341 Gdańsk przy ul. Kaplicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Zamówienia określają ogólne zasady, na podstawie których Anteo Poland Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo