Umowa Opcji. Egzemplarz do podpisu. z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy. Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Opcji. Egzemplarz do podpisu. z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy. Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei )"

Transkrypt

1 Egzemplarz do podpisu Umowa Opcji z dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Oil Brunei Limited ( KOV Brunei ) Dutco Energy Ltd ( Dutco ) BAKER BOTTS LLP Niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski dokumentu oryginalnie sporządzonego wyłącznie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wiążące i rozstrzygające znaczenie ma oryginalny dokument sporządzony w języku angielskim.

2 Spis treści 1. Definicje i interpretacja Przyznanie Opcji Wykonanie Opcji Oświadczenia i zapewnienia Stron Zobowiązania Cesja Dodatkowe zapewnienia Całość porozumienia Zmiany Prawa osób trzecich Brak zrzeczenia się praw Korespondencja Egzemplarze Prawo właściwe Właściwość sądów Załącznik nr 1 Wzór Powiadomienia o Opcji Załącznik nr 2 Wzór Umowy Kredytowej Załącznik nr 3 Wzór Umowy Cesji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 2

3 Umowa Opcji zawarta dnia 17 lipca 2013 r. pomiędzy (1) Serinus Energy Inc., spółką z siedzibą w Albercie, numer wpisu w rejestrze ( Spółka ), (2) Kulczyk Oil Brunei Limited, spółką z siedzibą na Cyprze, numer wpisu w rejestrze HE ( KOV Brunei ) oraz (3) Dutco Energy Ltd, spółką z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, numer wpisu w rejestrze ( Dutco ). Preambuła (1) Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Opcji, KOV Brunei przyznaje Dutco Opcję. (2) Jednocześnie z zawarciem niniejszej Umowy Opcji: Dutco i Spółka zobowiązują się zawrzeć Umowę Kredytową, zgodnie z którą Dutco zobowiąże się udzielić Spółce kredytu w kwocie USD oraz Spółka zobowiązuje się zabezpieczyć Zadłużenie poprzez zawarcie Umowy Zastawu. (3) Jeżeli Dutco zdecyduje się: wykonać Opcję, wedle decyzji Dutco, Zadłużenie zostanie potrącone od Ceny Opcji lub Cena Opcji zostanie zapłacona w gotówce (lub kombinacja powyższych) lub nie wykonywać Opcji, Zadłużenie zostanie spłacone zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej. Strony uzgadniają, co następuje 1. Definicje i interpretacja 1.1 Definicje W niniejszej Umowie Opcji, jeżeli kontekst nie wymaga inaczej i z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie stanowiących inaczej, stosują się poniższe definicje. Umowa Cesji oznacza umowę cesji zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 3. Blok L oznacza poszukiwawczy blok wyznaczony jako taki w Sułtanacie Brunei. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 3

4 Umowa o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oznacza umowę o podziale wpływów z wydobycia z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawartą pomiędzy KOV Brunei, QAF Brunei Sendirian Berhad i PetroleumBRUNEI w związku z działalnością poszukiwawczą na terenie Bloku L. Wspólna Umowa Operacyjna dotycząca Bloku L oznacza umowę operacyjną z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawartą pomiędzy KOV Brunei a QAE Brunei Sendirian Berhad. Umowa Kredytowa oznacza umowę kredytową z dnia zawarcia niniejszej Umowy Opcji lub dnia przypadającego w zbliżonym okresie, zawartą pomiędzy Spółką a Dutco, zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 2. Osoba Wyznaczona przez Dutco oznacza podmiot zależny należący w 100% do Dutco, utworzony dla potrzeb posiadania Udziału z tytułu Opcji. Wyniki Testów z Pierwszego Odwiertu oznacza wyniki testów z pierwszego odwiertu testowanego na terenie Bloku L po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zadłużenie oznacza łączne kapitałowe zobowiązanie Spółki zgodnie z Umową Kredytową wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu kwoty kapitałowej pożyczonej zgodnie z Umową Kredytową oraz inne kwoty przypadające do zapłaty na rzecz Dutco ze strony Spółki zgodnie z Umową Kredytową. Opcja oznacza opcję przyznaną zgodnie z Punktem 2 (Przyznanie Opcji). Udział z tytułu Opcji oznacza określony w pełnych punktach procentowych udział w prawach i obowiązkach wynikających z Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, nie niższy niż 5 procent i nie wyższy niż 15 procent takich praw i obowiązków, który Dutco zamierza nabyć zgodnie z niniejszą Umową Opcji. Powiadomienie o Opcji oznacza powiadomienie o opcji zasadniczo w postaci określonej w Załączniku nr 1, prawidłowo podpisane w imieniu Dutco i doręczone Spółce tak, by mogło wygasnąć w dowolnej chwili w Okresie Opcji zgodnie z Punktem 12 (Korespondencja). Okres Opcji oznacza okres rozpoczynający się z dniem zawarcia niniejszej Umowy Opcji i kończący się: 31 dni po pierwszym podaniu do wiadomości publicznej Wyników Testów z Pierwszego Odwiertu lub jeżeli w ocenie KOV Brunei Wyniki Testów z Pierwszego Odwiertu wykażą, że pierwszy odwiert testowany na terenie Bloku L nie nadaje się pod względem ekonomicznym do komercyjnego wydobycia 31 dni po pierwszym podaniu do wiadomości publicznej Wyników Testów z Drugiego Odwiertu, z zastrzeżeniem że niezależnie od postanowień powyższych ust. a) i b) Okres Opcji kończy się nie później niż w późniejszym z następujących terminów: Dzień Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 4

5 Zapadalności lub Dzień Rozliczenia (zgodnie z ich definicją określoną w Umowie Kredytowej). Cena Opcji oznacza USD za każdy punkt procentowy Udziału z tytułu Opcji do nabycia przez Dutco, a dla uniknięcia wątpliwości będzie to kwota nie niższa niż USD i nie wyższa niż USD. Wyniki Testów z Drugiego Odwiertu oznacza jeżeli KOV Brunei zadecyduje o przeprowadzeniu testu wyniki testów z drugiego odwiertu testowanego na terenie Bloku L po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Kwota Potrącenia oznacza Cenę Opcji pomniejszoną o część kwoty Ceny Opcji, którą Dutco postanowi zapłacić w gotówce. Umowa Zastawu oznacza zastaw akcji z dnia zawarcia Umowy Kredytowej lub dnia przypadającego w zbliżonym okresie, ustanowiony na rzecz Dutco na należących do Spółki akcjach Kulczyk Oil Ventures Limited, spółki z siedzibą na Cyprze, numer wpisu w rejestrze HE USD oznacza urzędową walutę Stanów Zjednoczonych Ameryki. 1.2 Interpretacja Jeżeli nie wskazano inaczej, w niniejszej Umowie Opcji: odniesienie do ustaw lub innych przepisów prawa obejmuje dokumenty ustawowe i rozporządzenia wydane z mocy przepisów prawa, a jeśli wymaga tego kontekst, obejmuje: (i) (ii) wszystkie ich zmiany, ponowne przyjęcie lub ujednolicenie oraz postanowienia wcześniejszych ustaw i innych przepisów prawa, jeżeli takie odniesienie dotyczy ich zmian, ponownego przyjęcia lub ujednolicenia, (c) (d) (e) słowa oznaczające osoby obejmują spółki i fundusze i odwrotnie, słowa oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, zaś słowa oznaczające całość obejmują odniesienie do każdej jej części, nagłówki Punktów uwzględniono wyłącznie dla ułatwienia odniesień i nie mają one wpływu na interpretację, odniesienie do Preambuły, Punktów i Załączników dotyczą preambuły, punktów i załączników niniejszej Umowy Opcji oraz odniesienie do Strony oznacza stronę niniejszej Umowy Opcji i obejmuje następców prawnych danej osoby. 2. Przyznanie Opcji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 5

6 Spółka niniejszym przyznaje Dutco opcję na nabycie Udziału z tytułu Opcji w każdym czasie w Okresie Opcji. Opcja wygasa i nie może być wykonana po zakończeniu Okresu Opcji. 3. Wykonanie Opcji 3.1 Wykonanie Opcji Opcja może być wykonana przez Dutco jednorazowo w jednym czasie w Okresie Opcji poprzez doręczenie Powiadomienia o Opcji Spółce i KOV Brunei. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Powiadomienia o Opcji, KOV Brunei zobowiązana jest zawrzeć Umowę Cesji. Umowa Cesji nadaje skutek cesji Udziału z tytułu Opcji ze strony KOV Brunei na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) w zamian za kwotę równą Cenie Opcji. 3.2 Zgoda osoby trzeciej W przypadku wykonania Opcji Strony zobowiązują się do współpracy w celu uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń osób trzecich niezbędnych dla dokonania cesji Udziału z tytułu Opcji, w tym: (i) (ii) zgoda PetroleumBRUNEI zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oraz zgoda QAF Brunei Seridian Berhad i zrzeczenie się przez nią prawa pierwszeństwa zgodnie ze Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L. W przypadku gdy nie uda się uzyskać takich zgód i zezwoleń (pomimo należytych starań Spółki i KOV Brunei) w ciągu 120 dni od doręczenia Powiadomienia o Opcji, wówczas: (i) Spółka i KOV Brunei zobowiązane są przyznać Dutco (lub Osobie Wyznaczonej przez Dutco) ekonomiczny udział równoważny (pod względem zarówno praw jak i obowiązków) w stosunku do udziału, do którego byłaby ona uprawniona, gdyby dokonano na jej rzecz ważnej cesji Udziału z tytułu Opcji i została ona stroną Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L oraz Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L, posiadając zgodnie z nimi łączny udział równy Udziałowi z tytułu Opcji, zaś Strony bezzwłocznie podejmą wszystkie działania i czynności oraz podpiszą wszystkie dokumenty w celu sformalizowania przyznania takiego ekonomicznego udziału. Bez ograniczenia powyższych postanowień Strony przyjmują, że przyznanie takiego ekwiwalentnego ekonomicznego udziału może być możliwe między innymi poprzez posiadanie przez Spółkę Udziału z tytułu Opcji w roli powiernika działającego na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) bądź poprzez przeniesienie akcji KOV Brunei na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco), oraz Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 6

7 (ii) w przypadku gdy Stronom nie uda się dokonać formalnego przyznania ekwiwalentnego ekonomicznego udziału na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) zgodnie z powyższym w ciągu 30 dni (lub w dłuższym okresie uzgodnionym przez Dutco) bądź w przypadku gdy Spółce i KOV Brunei nie uda się dostarczyć korzyści z ekwiwalentnego ekonomicznego udziału na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco), wówczas Dutco może wedle własnego uznania poprzez powiadomienie Spółki i KOV Brunei przez Dutco w dowolnym późniejszym terminie uznać, że Powiadomienie o Opcji było nieważne ab initio i zażądać spłaty Zadłużenia zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej. 3.3 Sfinalizowanie W przypadku wykonania Opcji i uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń, Strony dokonają sfinalizowania cesji, przy czym: Strony zobowiązują się współpracować w celu zapewnienia, by Dutco (lub Osoba Wyznaczona przez Dutco) została stroną odpowiednich umów związanych z Blokiem L (w tym Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L) w związku z Udziałem z tytułu Opcji oraz po sfinalizowaniu kwestii określonych w ust. a): (i) (ii) (iii) Zadłużenie zostanie potrącone od Kwoty Potrącenia, w przypadku gdy wysokość Zadłużenia będzie wyższa od Kwoty Potrącenia, Spółka zapłaci Dutco różnicę zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej oraz w przypadku gdy Kwota Potrącenia będzie wyższa od Zadłużenia, Dutco zapłaci KOV Brunei różnicę. 3.4 Przyjęcie do wiadomości Strony przyjmują do wiadomości, co następuje: Udział z tytułu Opcji podlega prawu zwrotu (back-in) na rzecz PetroleumBRUNEI zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, Udział z tytułu Opcji nie podlega wypłacie z zysku z wydobycia zgodnie z Umową Rozliczenia i Zwolnienia z listopada 2007 r. zawartą między innymi pomiędzy Spółką, KOV Brunei a Integra Mining (B) Sendirian Berhad ( Umowa Rozliczenia ), zaś Spółka i KOV Brunei oświadczają i potwierdzają, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązki i zobowiązania wynikające z Umowy Rozliczenia lub w związku z nią. Spółka i KOV Brunei ponoszą solidarną odpowiedzialność za zabezpieczenie Dutco i jej podmiotów stowarzyszonych przed odpowiedzialnością za wszelkie koszty, Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 7

8 straty lub zobowiązania wynikające z Umowy Rozliczenia lub w związku z nią, (c) (d) (e) Dutco (lub Osoba Wyznaczona przez Dutco) może być zobowiązana do przedstawienia dowodów dotyczących jej sytuacji technicznej i finansowej przed udzieleniem wymaganych zgód, Dutco ani Osoba Wyznaczona przez Dutco w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązków zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L, Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L bądź inną umową lub porozumieniem dotyczącym Bloku L ani w związku z nimi w zakresie działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności wynikającej lub następującej przed dniem, w którym Dutco lub Osoba Wyznaczona przez Dutco zostanie stroną Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Opcji i Umowy Cesji oraz z Udziału z tytułu Opcji wynika prawo do pełnego proporcjonalnego udziału w łącznej Puli Kosztów kwalifikujących się do zwrotu Kosztów z Wydobycia zgodnie z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L. 4. Oświadczenia i zapewnienia Stron Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, jak następuje: (c) (d) została ona prawidłowo założona i zgodnie z prawem istnieje w jurysdykcji swojej siedziby, posiada pełną zdolność i umocowanie do zawarcia i wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie, niniejsza Umowa Opcji określa zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązania wykonalne wobec danej Strony zgodnie z jej warunkami oraz zawarcie niniejszej Umowy Opcji oraz wykonanie zobowiązań w niej przewidzianych nie stanowi naruszenia żadnej umowy bądź dokumentu ją wiążącego. 5. Zobowiązania 5.1 Zobowiązania Stron Strony zobowiązują się, że w okresie 1 roku od dnia zawarcia niniejszej Umowy Opcji będą wspólnie analizować możliwości współpracy w ramach inwestycji paliwowych w Tunezji. 5.2 Zobowiązania Spółki Spółka zobowiązuje się wobec Dutco, że w trakcie Okresu Opcji będzie dzielić się z Dutco informacjami na temat Bloku L dozwolonymi zgodnie z postanowieniami Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 8

9 6. Cesja umów związanych z Blokiem L (w tym Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólnej Umowy Operacyjnej dotyczącej Bloku L), przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu odpowiedniej giełdy papierów wartościowych. Poza wyznaczeniem Osoby Wyznaczonej przez Dutco w celu posiadania Udziału z tytułu Opcji po wykonaniu Opcji, żadna ze Stron nie może dokonać cesji ani przeniesienia swoich praw, korzyści lub zobowiązań określonych w niniejszej Umowie Opcji. KOV Brunei nie może w trakcie Okresu Opcji zbyć swoich praw związanych z Blokiem L (włączając w tym między innymi prawa związane z Umową o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L i Wspólną Umową Operacyjną dotyczącą Bloku L), jeśli uniemożliwiałoby to dokonanie przezeń cesji Udziału z tytułu Opcji na rzecz Dutco (lub Osoby Wyznaczonej przez Dutco) zgodnie z niniejszą Umową Opcji lub w inny sposób utrudniało transakcje przewidziane w niniejszej Umowie Opcji. 7. Dodatkowe zapewnienia Każda ze Stron na żądanie i na koszt drugiej Strony i w zakresie, do którego jest zdolna, podejmie lub spowoduje podjęcie wszystkich działań i czynności niezbędnych, by nadać skutek niniejszej Umowie Opcji. 8. Całość porozumienia Umowa Opcji wraz z Umową Kredytową (i Dokumentami Finansowymi z niej wynikającymi, zgodnie z definicją określoną w Umowie Kredytowej) stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami w związku z przedmiotem niniejszej Umowy Opcji, a każda ze Stron oświadcza, że zawarła niniejszą Umowę Opcji wyłącznie w oparciu o oświadczenia, deklaracje i porozumienia, ustne lub pisemne, wyraźnie zawarte w niniejszej Umowie Opcji i takich Dokumentach Finansowych. 9. Zmiany Każda zmiana niniejszej Umowy Opcji wymaga formy pisemnej z podpisami każdej ze Stron lub w jej imieniu pod rygorem nieważności. 10. Prawa osób trzecich Nie jest zamiarem Stron, by postanowienia niniejszej Umowy Opcji były wykonalne wyłącznie na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) przez osobę niebędącą stroną niniejszej Umowy Opcji ani Osobą Wyznaczoną przez Dutco. 11. Brak zrzeczenia się praw Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 9

10 W przypadku gdy jedna ze Stron nie wykona terminowo przysługującego jej prawa, uprawnienia lub przywileju, nie uniemożliwia to późniejszego wykonania takiego prawa, uprawnienia lub przywileju. 12. Korespondencja 12.1 Doręczenie Wszelkie powiadomienia i inna korespondencja wysyłana zgodnie z niniejszą Umową Opcji będzie sporządzona w formie pisemnej w języku angielskim, przesłana faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną i doręczona Stronie będącej adresatem na niżej określony adres: Spółka i KOV Brunei: Adres: 1170, 700 4th Avenue SW, Calgary, AB T2P 3J4T Faks: Do rąk: Radca Generalny Dutco i Osoba Wyznaczona przez Dutco: Adres: PO Box 233, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Faks: Do rąk: p. Ahmad Sharaf 12.2 Otrzymanie Wszelkie powiadomienia i inna korespondencja wysyłana zgodnie z niniejszą Umową Opcji wcześniej nie otrzymana uznana jest za otrzymaną: (d) w przypadku osobistego doręczenia w chwili faktycznego doręczenia, w przypadku przesłania pocztą kurierską trzeciego Dnia Roboczego po dniu wysyłki, w przypadku przesłania faksem z potwierdzeniem odbioru transmisji z aparatu odbiorczego w dniu przesłania lub w przypadku przesłania pocztą elektroniczną w dniu potwierdzenia odbioru, przy czym automatycznej odpowiedzi nie uważa się za takie potwierdzenie, Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 10

11 przy czym powiadomienie, które uważa się za otrzymane po zwykłych godzinach pracy w miejscu otrzymania, uważa się za otrzymane dopiero kolejnego Dnia Roboczego. 13. Egzemplarze Niniejsza Umowa Opcji może być zawarta w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy po podpisaniu istnieje na prawach oryginału, przy czym wszystkie one razem stanowić będą jedną i tą samą umowę. 14. Prawo właściwe Niniejsza Umowa Opcji i wszelkie pozaumowne prawa z nią związane podlegają prawu Anglii i zgodnie z nim będą intepretowane. 15. Właściwość sądów 15.1 Rozstrzyganie sporów Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Opcji lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną rozstrzygnięte na mocy ostatecznej decyzji arbitrażowej podjętej zgodnie z regulaminem arbitrażowym Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Londynie, który to regulamin uważa się za włączony do niniejszego Punktu poprzez odniesienie. Powołanych zostanie trzech sędziów arbitrażowych, przy czym Spółka i KOV Brunei wspólnie wyznaczą jednego sędziego arbitrażowego i Dutco wyznaczy jednego sędziego arbitrażowego. Miejscem lub forum prawnym postępowania arbitrażowego będzie Londyn (Anglia). Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski Łączenie sporów Strony oświadczają i uzgadniają, że w przypadku gdy dany spór dotyczyć będzie kwestii zasadniczo tożsamych lub związanych pod względem sytuacji faktycznej czy prawnej z kwestiami, których dotyczy spór już będący przedmiotem postępowania arbitrażowego zgodnie z Dokumentami Finansowymi (zgodnie z definicją określoną w Umowie Kredytowej( Spór Istniejący ), bądź wynikać będzie zasadniczo z tej samej sytuacji faktycznej, będącej przedmiotem Sporu Istniejącego ( Spór Powiązany ), sąd arbitrażowy powołany w sprawie takiego Sporu Istniejącego będzie jednocześnie powołany w jako sąd arbitrażowy w sprawie Sporu Powiązanego, zaś regulamin, język, miejsce i procedura postępowania będą takie same, jak wskazane w przypadku Sporu Istniejącego. W takim przypadku z uwzględnieniem etapu postępowania w Sporze Istniejącym i innych istotnych okoliczności sąd arbitrażowy może połączyć lub jednocześnie przeprowadzić postępowanie wynikające ze Sporu Istniejącego i Sporu Powiązanego, zaś Strony wyrażają zgodę na takie połączenie lub jednoczesne przeprowadzenie. W przypadku Sporu dotyczącego tego, czy dany spór można zakwalifikować jako Spór Powiązany dla potrzeb niniejszego punktu, taki spór dotyczący klasyfikacji zostanie rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy powołany lub powoływany w sprawie odpowiedniego Sporu Istniejącego. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 11

12 Niniejsza Umowa Opcji została podpisana w postaci notarialnej, została doręczona i wchodzi w życie z dniem określonym na wstępie. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 12

13 Załącznik nr 1 Wzór Powiadomienia o Opcji Serinus Energy Inc. ( Spółka ) Kulczyk Pol Brunei Limited ( KOV Brunei ) Szanowni Państwo! Wykonanie Opcji na Akcje Niniejszym przekazujemy Państwu zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji z dnia **. zawartej pomiędzy Spółką, KOV Brunei i niniejszym Kredytodawcą powiadomienie o tym, że: 1. Dutco niniejszym wykonuje Opcję przyznaną jej zgodnie z Umową Opcji i wzywa Spółkę i KOV Brunei do wykonania postanowień Umowy Opcji dotyczących przeniesienia Udziału z tytułu Opcji. 2. Udział z tytułu Opcji wyniesie [ ] procent Umowy o podziale wpływów z wydobycia dla Bloku L. 3. Cena Opcji wyniesie [ ]. 4. Przeniesienie Udziału z tytułu Opcji nastąpi na rzecz [Dutco / Osoby Wyznaczonej przez Dutco, czyli [ ]] bezzwłocznie po otrzymaniu niniejszego powiadomienia. 5. Dutco wyraża zgodę, by Cena Opcji została uregulowana zgodnie z Punktem 3 Umowy Opcji. Dutco decyduje się zapłacić kwotę [ ] Ceny Opcji w gotówce, zaś Kwota Potrącenia wyniesie [ ]. Z poważaniem, Za i w imieniu Dutco Energy Ltd Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 13

14 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Kredytowej Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 14

15 Załącznik nr 3 Wzór Umowy Cesji Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 15

16 Podpisy Podpisano w postaci notarialnej za Serinus Energy Inc. upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Timothy Elliott oraz.... (-) Norman Holton Podpisano w postaci notarialnej za Kulczyk Oil Brunei Limited upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Timothy Elliott oraz.... (-) Norman Holton Podpisano w postaci notarialnej za Dutco Energy Ltd upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 16

17 Podpisy Podpisano w postaci notarialnej za Serinus Energy Inc. upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Podpisano w postaci notarialnej za Kulczyk Oil Brunei Limited upoważnieni przedstawiciele:.. oraz.... Podpisano w postaci notarialnej za Dutco Energy Ltd upoważnieni przedstawiciele:.. (-) Ahmad Sharaf oraz.... Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. 17

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II 16-30 Weksel 3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo