Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Marvipol S.A."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1

2 Spis treści Strona Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat 3 Skonsolidowany bilans 4 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych 6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 8 Informacje objaśniające 9 2

3 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat 01-sty sty paź paź-07 w tysiącach złotych Nota 31-gru gru gru gru-07 Przychody ze sprzedaŝy Pozostałe przychody Amortyzacja (2 347) (1 728) (528) (663) ZuŜycie materiałów i energii (3 856) (4 306) (1 079) (1 204) Usługi obce ( ) (40 255) (10 480) (9 140) Koszty świadczeń pracowniczych 8 (17 298) (14 862) (3 216) (4 450) Wartość sprzedanych towarów i materiałów ( ) ( ) (51 003) (33 564) Pozostałe koszty operacyjne 7 (14 849) (6 905) (1 617) (9 056) Zyski z inwestycji (413) Zysk na działalności operacyjnej (1 254) (6 227) Koszty finansowe 10 (10 582) (5 209) (3 733) (3 397) Zysk przed opodatkowaniem (4 987) (9 624) Podatek dochodowy 11 (3 900) (1 521) Zysk netto za rok obrotowy (4 050) (8 054) w tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej (4 050) (8 054) Akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto za rok obrotowy (4 050) (8 054) Zysk przypadający na 1 akcję Podstawowy (zł) 21 0,24 0,15-0,11-0,25 Rozwodniony (zł) 21 0,24 0,14-0,11-0,25 Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 3

4 Skonsolidowany bilans Na dzień 31 grudnia 2008 r. w tysiącach złotych Nota 31-gru wrz gru wrz-07 Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Przedpłata z tytułu wieczystego uŝytkowania Nieruchomości inwestycyjne Aktywo z tytułu zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych Pozostałe inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Inwestycje krótkoterminowe NaleŜności z tytułu podatku dochodowego NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Aktywo z tytułu zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 4

5 Skonsolidowany bilans Na dzień 31 grudnia 2008 r. w tysiącach złotych Nota 31-gru wrz gru wrz-07 Kapitał własny i zobowiązania Kapitał własny Kapitał zakładowy Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych Zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Przychody przyszłych okresów Rezerwy Kontrakty terminowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Kapitał własny i zobowiązania razem Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 5

6 Skonsolidowany Rachunek Przepływów PienięŜnych Za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 r. w tysiącach złotych 01-sty gru sty gru-07 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk netto za okres Korekty Amortyzacja Amortyzacja przedpłat z tytułu wieczystego uŝytkowania Przychody z tytułu odsetek Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Zmiana wartości godziwej kontraktów forward Koszty finansowe Zysk ze sprzedaŝy środków trwałych Podatek dochodowy Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych Zmiana stanu rezerw i powiązanych z nimi aktywów Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Podatek zapłacony Wycena forward Pozostałe Środki pienięŝne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (645) (252) (4 776) (196) (97) (7) (89 242) ( ) (13 922) (3 030) (1 502) (2 874) (42) (958) (12 215) (92 679) Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 6

7 Skonsolidowany Rachunek Przepływów PienięŜnych Za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 r. w tysiącach złotych 01-sty gru sty gru-07 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Odsetki otrzymane Wpływy z tytułu sprzedaŝy wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych Wpływy z tytułu spłaty poŝyczek Przejęcie spółki zaleŝnej, po pomniejszeniu o nabyte środki pienięŝne Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych Nabycie aktywów finansowych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych PoŜyczki udzielone Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (4 561) (9 055) (103) - (4 360) - (6) (15) (7 624) (8 583) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Zaciągnięcie kredytów Wpływy netto z emisji akcji Wpływy z tytułu emisjii obligacji Wydatki na spłatę kredytów Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki zapłacone Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Wpływ zmian z tytułu róŝnic kursowych dotyczących środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów Środki pienięŝne na koniec okresu (64 425) (13 372) (1 068) (1 205) (18 466) (1 988) (14 786) Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 7

8 Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Zyski Kapitał własny Kapitał własny razem zatrzymane akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2007 r Emisja akcji Wycena obligacji Zysk netto Suma ujetych przychodów i kosztów Pozostałe Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2007 r Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2008 r Wycena obligacji Przeksiegowanie reklamy z 2007 r Zysk netto Suma ujetych przychodów i kosztów Zmniejszenia z tytułu rozliczenia obligacji - (1 749) (1 749) (1 749) Pozostałe Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r Mariusz KsiąŜek /Prezes Zarządu/ Andrzej Nizio /Wiceprezes Zarządu/ Beata Cukrowska /osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego/ Warszawa, 27 lutego 2009 r. 8

9 1. Dane Spółki Marvipol S.A. ( Spółka Dominująca, "Spółka") jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki Dominującej mieści się w Warszawie , ul. Stawki 3A. Spółka Marvipol S.A. została zarejestrowana w dniu 15 lutego 2006 r. (KRS ) po przekształceniu ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Marvipol Sp. z o.o., która rozpoczęła działalność gospodarczą w 1996 r. i była wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB Przedmiotem działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostek zaleŝnych zgodnie z ich statutem/ umowami Spółek są: działalność deweloperska, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wynajem powierzchni, prowadzenie myjni samochodowych, sprzedaŝ hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, działalność rachunkowo - księgowa. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. obejmuje sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz jej jednostek zaleŝnych (zwanych łącznie Grupą ). Jednostką dominującą najwyŝszego szczebla jest Marvipol S.A. 2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieŝącego i porównywalnego. Szczegółowe zasady rachunkowości przyjęte przez Grupę zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2007, podanym do publicznej wiadomości w dniu 28 lipca 2008 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano Ŝadnych przesłanek wskazujacych na zagroŝenie kontynuacji działalności. 3. Zmiana polityki rachunkowości Grupa na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8 14 b) począwszy od pierwszego dnia bieŝącego roku obrotowego dokonała zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Od 01 stycznia 2008 r. Grupa ujmuje w pozycji zapasy koszty ponoszone na reklamy poszczególnych inwestycji deweloperskich prowadzonych przez Marvipol S.A., które dotychczas były wykazywane w kosztach działalności bieŝącej. Zmiana podejścia wynika z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 18 (w brzmieniu przyjętym przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w grudniu 1993r. z późn. zm.), w szczególności 19, który wskazuje, iŝ przychody i koszty, które dotyczą tej samej transakcji lub innego zdarzenia ujmowane są równolegle oraz 14 e), który określa, iŝ przychody ze sprzedaŝy dóbr ujmuje się, jeŝeli koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, moŝna wycenić w wiarygodny sposób. Ponadto, 20 zdanie 2 stanowi, iŝ wynik transakcji moŝna ocenić w wiarygodny sposób, jeŝeli koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. Dodatkowo, takŝe Interpretacja SKI 31 wydana przez Stały Komitet ds. Interpretacji w grudniu 2001r. podkreśla zaleŝność ujmowanych przychodów od ponoszonych kosztów. Reklamy poszczególnych inwestycji są wyodrębnione, tak więc koszty moŝna bezpośrednio przyporządkować danym przychodom z inwestycji osiągniętym przez jednostkę. Spółka moŝe wiarygodnie wycenić poniesione koszty począwszy od momentu księgowego ujęcia przychodów. Spółka ma wiedzę na temat okresu uzyskiwania przychodów z poniesionych kosztów, istnieje więc moŝliwość powiązania konkretnych kosztów z konkretnymi przychodami. Dlatego teŝ koszty związane z reklamą danego projektu deweloperskiego Grupa postanowiła rozliczać w momencie ujmowania przychodów z tegoŝ projektu deweloperskiego, co będzie skutkowało pełniejszym odzwierciedleniem ekonomicznej treści transakcji. W 2008 roku Spółka JLR Polska naleŝąca do Grupy w uzgodnieniu ze SłuŜbami Celnymi zmieniła sposób rozliczania podatku akcyzowego w ten sposób, Ŝe odliczany jest tylko podatek akcyzowy zapłacony. 9

10 4. Sprawozdawczość segmentów działalności (ciąg dalszy) Segmenty branŝowe w tysiącach złotych Działalność deweloperska Myjnie SprzedaŜ samochodów Eliminacje Skonsolidowane 31-gru gru gru gru gru gru gru gru gru gru-07 Przychody od odbiorców zewnętrznych Przychody z transakcji pomiędzy segmentami (702) (1 513) - - Przychody od odbiorców razem (702) (1 513) Pozostałe przychody Wynik segmentu (727) Pozostałe przychody Nieprzypisane koszty - (417) Zyski z inwestycji Zysk na działalności operacyjnej Koszty finansowe netto (10 582) (5 209) Podatek dochodowy (3 900) (1 521) Zysk netto Aktywa segmentu (54) (244) Nieprzypisane aktywa Aktywa razem Zobowiązania segmentu (54) (244) Nieprzypisane zobowiązania Zobowiązania razem Wydatki inwestycyjne Amortyzacja (3) (4)

11 5. Przychody ze sprzedaŝy 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Przychody ze sprzedaŝy mieszkań Przychody ze sprzedaŝy samochodów i części zamiennych Przychody ze świadczenia usług Przychody ze świadczenia usług dotyczą głównie przychodów z tytułu usług napraw samochodów, usług napraw gwarancyjnych samochodów, świadczenia usług myjni, usług zarządzania nieruchomościami, sprzedaŝy usług księgowych i kadrowych oraz wynajmu powierzchni biurowej. 6. Pozostałe przychody 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 97 7 RóŜnice kursowe netto z działalności operacyjnej Spisanie przeterminowanych zobowiązań Przychody z tytułu zmniejszeń odpisów na zapasy Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na naleŝności - 46 Inne Przychody z tyt. sprzedaŝy niestatutowej (refaktur) Pozostałe koszty operacyjne 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Koszty z tytułu zawiązania odpisów aktualizujących naleŝności (52) (14) Koszty z tytułu zawiązania odpisów aktualizujących zapasy (128) (66) Koszty z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sądowe - (512) Koszty z tytułu poniesionych szkód (18) (139) RóŜnice kursowe netto z działalności operacyjnej (7 327) (1) Koszty z tytułu opłat leasingowych w leasingu operacyjnym (1 742) (1 360) Podatki i opłaty (690) (500) UŜytkowanie wieczyste (16) - Koszty reprezentacji i reklamy (308) (1 959) Koszty sprzedaŝy niestatutowej (1 376) (503) Inne (3 192) (1 851) (14 849) (6 905) 11

12 8. Koszty świadczeń pracowniczych 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Wynagrodzenia (15 123) (12 982) Ubezpieczenia społeczne (2 175) (1 880) (17 298) (14 862) 9. Zyski z inwestycji 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Przychody z tytułu odsetek od udzielonych poŝyczek Przychody z tytułu odsetek z lokat bankowych Przeszacowanie inwestycji wycenianych w wartości godziwej Inne Koszty finansowe 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (7 667) (2 001) Kontrakty terminowe Forward (1 167) (2 978) Inne (1 748) (230) (10 582) (5 209) 12

13 11. Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Podatek dochodowy bieŝący Podatek dochodowy za rok bieŝący Podatek odroczony Powstanie/odwrócenie róŝnic przejściowych (1 055) (1 055) Podatek dochodowy Efektywna stopa podatkowa 01-sty sty-07 w tysiącach złotych 31-gru gru-07 Zysk netto za rok obrotowy Podatek dochodowy Zysk przed opodatkowaniem Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

14 12. Rzeczowe aktywa trwałe w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Meble i wyposaŝenie Środki trwałe w budowie Razem Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 r Nabycie Przeniesienie do zapasów - (1 060) (25) (1 085) Przeniesienia inne 293 (7) (327) (545) (355) Zbycie (796) (209) - (1 005) Utrata wartości (51) - (51) Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2007 r Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2008 r Nabycie Przeniesienie ze środków trwałych w budowie (9 235) - Przeniesienia inne (49) - (49) Zbycie - (86) (54) (1 387) (125) (121) (1 773) Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2008 r w tysiącach złotych Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości Grunty Środki transportu Razem Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2007 r. (261) (2 009) (1 387) (493) (362) - (4 512) Amortyzacja za okres - (480) (286) (621) (318) - (1 705) Przeniesienie inne (191) 61 Zbycie Utrata wartości Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2007 r. (261) (1 975) (1 428) (564) (725) - (4 953) Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2008 r. (1 975) (1 428) (564) (725) - (4 692) Amortyzacja za okres - (604) (523) (672) (501) - (2 300) Przeniesienia inne Zbycie Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2008 r. - (2 579) (1 897) (862) (1 187) - (6 525) Wartość netto Na dzień 1stycznia 2007 r Na dzień 31 grudnia 2007 r Na dzień 1stycznia 2008 r Na dzień 31 grudnia 2008 r Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Meble i wyposaŝenie Środki trwałe w budowie 14

15 13. Wartości niematerialne w tysiącach złotych Wartość firmy jednostek zaleŝnych Oprogramowanie, Licencje Wartości niematerialne razem Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 r Nabycie w wyniku połączenia jednostek Pozostałe nabycie - (6) (6) Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2007 r Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2008 r Nabycie Przeniesienie - - Zbycie Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2008 r Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2007 r., w tym: - (87) (87) Amortyzacja za okres - (23) (23) Zbycie Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2007 r. - (107) (107) Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2008 r., w tym: - (107) (107) Amortyzacja za okres - (51) (51) Zbycie Umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2008 r. - (158) (158) Wartość firmy jednostek zaleŝnych Oprogramowanie Wartości niematerialne razem w tysiącach złotych Wartość netto Na dzień 1 stycznia 2007 r Na dzień 31 grudnia 2007 r Na dzień 1 stycznia 2008 r Na dzień 31 grudnia 2008 r Amortyzacja wartości niematerialnych Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych są ujmowane w kosztach amortyzacji. 15

16 14. Nieruchomości inwestycyjne w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 Wartość brutto na początek okresu Przeniesienie z rzeczowych aktywów trwałych Zmiana wartości godziwej Wartość brutto na koniec okresu Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości wynajmowane stronom trzecim. Jedna z umów najmu zawarta jest na czas nieokreślony, druga na okres pięcioletni. Wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych obejmuje takŝe wycenę prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, na których znajdują się wynajmowane nieruchomości. Wycena nieruchomości inwestycyjnych została dokonana w szczególności przy zastosowaniu podejścia porównawczego metodą korygowania cenyśredniej oraz podejścia dochodowego metodą kapitalizacji prostej. Wyceny bazują na operatach szacunkowych przygotowanych przez niezaleŝnych rzeczoznawców majątkowych na dzień 30 czerwca 2008, 30 czerwca 2007, 30 czerwca 2006 i 1 stycznia 2005 roku oraz oszacowaniach Zarządu na 31 grudnia 2007 roku. Nieruchomości inwestycyjne obejmują takŝe niezagospodarowane grunty, co do których Spółka nie ma sprecyzowanych planów. W chwili obecnej Spółka czerpie zyski z tej nieruchomości poprzez wzrost wartości tej nieruchomości. Dnia 16 lutego 2009 roku aktem notarialnym została zawarta umowa sprzedaŝy nieruchomości połoŝonej w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 52/54, stanowiącej lokal niemieszkalny. 15. Pozostałe inwestycje długoterminowe w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 NaleŜności długoterminowe - kaucje zapłacone Udziały i akcje Na 31 grudnia 2008 roku Grupa wykazywała naleŝności długoterminowe z tytułu kaucji za wynajem powierzchni biurowej w kwocie 292 tys. zł. 16

17 16. Podatek odroczony Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte w odniesieniu do poniŝszych pozycji aktywów i zobowiązań: Aktywa Rezerwy Wartość netto w tysiącach złotych 31-gru gru gru gru gru gru-07 Rzeczowe aktywa trwałe - 6 (540) (353) (540) (347) Nieruchomości inwestycyjne - - (1 762) (854) (1 762) (854) Walutowe kontrakty teminowe forward Zapasy (124) 819 (4 470) (5 266) (4 594) (4 447) NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (40) (30) PoŜyczki udzielone (85) - (85) Świadczenia pracownicze Rezerwy i powiązane z nimi aktywa (1 909) RóŜnice wynikające z odmiennego momentu ujęcia przychodów i kosztów ze sprzedaŝy mieszkań dla celów księgowych i podatkowych (14 445) (167) (2 740) 39 Wycena obligacji Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach RóŜnice wynikające z kosztów reklamy w/w RóŜnice wynikające z kosztów prowizji w/w Pozostałe (1) (337) 94 (170) Aktywa / (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego (23 167) (7 092) (6 718) (4 697) Kompensata (16 449) (2 395) Aktywa / (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w bilansie - - (6 718) (4 697) (6 718) (4 697) Zmiana róŝnic przejściowych w okresie w tysiącach złotych Stan na 31- gru-2007 Zmiana róŝnic przejściowych ujęta w rachunku zysków i strat Stan na 31- gru-2008 Rzeczowe aktywa trwałe (347) (193) (540) Nieruchomości inwestycyjne (854) (908) (1 762) Zapasy (4 447) (147) (4 594) RóŜnice wynikające z odmiennego momentu ujęcia przychodów i kosztów ze sprzedaŝy mieszkań dla celów księgowych i podatkowych 39 (2 779) (2 740) Walutowe kontrakty teminowe forward 566 (566) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe PoŜyczki udzielone i otrzymane (85) 85 - Świadczenia pracownicze Rezerwy i powiązane z nimi aktywa 262 (114) 148 Wycena obligacji 25 (25) - Wysokość pomniejszenia podatku dochodowego z tytułu strat RóŜnice wynikające z kosztów reklamy w/w RóŜnice wynikające z kosztów prowizji w/w Pozostałe (170) (4 697) (2 021) (6 718) 17

18 17. Zapasy w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 Produkty w toku Wyroby gotowe Towary w tym: koszty odsetkowe Na zapasach skapitalizowano koszty odsetkowe w kwocie tys. zł (2007 r.: 1893 tys. zł). W 2008 roku Grupa aktywowała na zapas koszty reklamy, które w 2007 roku obciaŝały wynik finansowy. Księgowania w 2008 roku Aktywa Pasywa Zapasy Zyski zatrzymane Razem NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 NaleŜności z tytułu dostaw i usług Pozostałe naleŝności oraz rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 Środki pienięŝne w kasie Środki pienięŝne na rachunkach bankowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w bilansie i w rachunku przepływów pienięŝnych Środki na rachunkach bankowych były utrzymywane na rachunkach płatnych naŝądanie, a takŝe rachunkach lokat typu overnight i terminowych. 18

19 20. Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji na początek okresu (w pełni opłacone) Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) Nowe akcje serii B w wyniku wykonania opcji na akcje Liczba akcji po wykonaniu opcji na akcje Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) Liczba akcji po podziale w stosunku 1:50 Emisja akcje serii C Liczba akcji po emisji akcje serii C Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) Akcje 31-gru gru wrz ,20 10,00 10, ,00 10, ,20 0,20 0, ,20 0,20 0,20 Struktura kapitału zakładowego na 31 grudnia 2008 roku Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba głosów na WZA wartość akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Udział głosów na WZA Pan Mariusz KsiąŜek Cosinda Holdings Limited Inne podmioty ,49% 82,49% ,11% 13,11% ,40% 4,40% ,00% 100,00% Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 2008 roku zarejestrowany kapitał zakładowy składał się z akcji nieuprzywilejowanych co do głosu. Struktura kapitału zakładowego w IV kwartale 2008 roku nie uległa zmianie. 19

20 21. Zysk przypadający na jedną akcję Podstawowy zysk przypadający na akcję Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję na 31 grudnia 2008 r. dokonana została w oparciu o zysk netto za rok obrotowy przypadający dla akcjonariuszy zwykłych Spółki Dominującej w kwocie tys. zł (31 grudnia 2007: tys. zł) oraz o średnią waŝoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w liczbie (31 grudnia 2007 r.: ). Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 31-gru gru-07 Liczba akcji zwykłych na początek okresu Wpływ opcji na akcje będacych warunkową emisją akcji Wpływ opcji na akcje zrealizowanych r. Wpływ emisji akcji z dnia r. Średnia waŝona liczba akcji zwykłych na koniec okresu Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję Kalkulacja rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję na dzień 31 grudnia 2008 r. dokonana została w oparciu o zysk netto za rok obrotowy w kwocie 8 641tys. zł przypadający na akcjonariuszy Spółki Dominującej (31 grudnia 2007 r.: tys. zł - skorygowany o koszty odsetek od obligacji) oraz o średnią waŝoną rozwodnioną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w liczbie (31 grudnia 2007 r.: ). Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (rozwodniona) 31-gru gru-07 Liczba akcji zwykłych na początek okresu Wpływ opcji na akcje będacych warunkową emisją akcji Wpływ emisji obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (rozwodniona) na koniec okresu Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, obligacji i leasingu Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Grupy z tytułu kredytów bankowych i leasingu. Informacje odnośnie ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej, na jakie naraŝona jest Grupa przedstawia nota 26. w tysiącach złotych 31-gru gru wrz-07 Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe zabezpieczone na majątku Grupy Obligacje zamienne na akcje Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowa część kredytów bankowych zabezpieczonych na majątku Grupy Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu

21 Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych Kredytodawca (nazwa Numer umowy data przyznana Stan na dzień banku) kredytowej zawarcia kwota kredytu 31-gru gru-07 umowy ( w tys zł) 1. DnB Nord Polska S.A kredytowej Zabezpieczenia hipoteczne: Hipoteka na nieruchomościach w Warszawie, przy ul. Stawki 3a, Koszykowej 59, Wysockiego 15, Modlińskiej 148, Al. Krakowskiej 287 i 289, Al. Jana Pawła II 52/54 i w Mikołajkach działka o nr ewid. 76/2 między ul. Leśną i Spacerową, działka o nr ewid. 75/4, 75/2, 76/3, 76/4, działka o nr ewid. 432/8: łącznie tys. zł hipoteka zwykła łączna i 900 tys. zł hipoteka kaucyjna łączna. Inne zabezpieczenia: weksel in blanco, cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, pełnomocnictwo do rachunku. Kredyt spłacony zgodnie z ustaleniami. 2. DnB Nord Polska S.A Zabezpieczenia hipoteczne: Hipoteka na nieruchomościach w Warszawie przy ul. Stawki 3a: tys. zł hipoteka kaucyjna. Hipoteka na nieruchomościach w Mikołajkach działka o nr ewid. 76/2 między ul. Leśną i Spacerową, działka o nr ewid. 75/4, 75/2, 76/3, 76/4, działka o nr ewid. 432/8: tys. zł hipoteka łączna kaucyjna. Inne zabezpieczenia: weksel in blanco na łączną kwotę tys. zł, cesja z polis ubezpieczenia nieruchomości, pełnomocnictwo do rachunku. Kredyt spłacony zgodnie z ustaleniami. 3. DnB Nord Polska S.A Zabezpieczenia hipoteczne: Hipoteka na nieruchomości w Warszawie przy Al. Krakowskiej 287, Al. Krakowskiej 289: tys. zł, hipoteka łączna zwykła i tys. zł hipoteka łączna kaucyjna. Inne zabezpieczenia: weksel in blanco, cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, maszyn i urządzeń, pełnomocnictwo do rachunku; poręczenie BGK w kwocie 100 tys. EUR, przewłaszczenie maszyn i urządzeń myjni o łącznej wartości min. 400 tys. zł, deklaracja wekslowa do weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie prawne poręczenia BGK w wysokości kwoty poręczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez poręczyciela do kwoty 500 tys. zł. 4. DnB Nord Polska S.A Zabezpieczenia hipoteczne: Hipoteka na nieruchomości w Warszawie przy ul. Koszykowej 59: tys. zł hipoteka zwykła i 700 tys. zł hipoteka kaucyjna. Inne zabezpieczenia: weksel in blanco, cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, pełnomocnictwo do rachunku; poręczenie BGK w kwocie 100 tys. EUR, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty tys. zł, deklaracja wekslowa do weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie prawne poręczenia BGK w wysokości kwoty poręczenia, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez poręczyciela do kwoty 500 tys. zł. 5. BRE Bank S.A. 02/289/06/Z/OB Zabezpieczenia pierwotnej umowy obejmowały hipotekę zwykłą ustanawianą kaŝdorazowo na nabywanej działce gruntowej oraz globalną cesję wierzytelności naleŝnych od nabywców lokali w inwestycji Mokotów Residence (Pory), Wiatraczna Residence (Wiatraczna), Prosta Tower (Prosta). Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 4 czerwca 2007 zabezpieczenie stanowiło: hipoteka zwykła ustanawiana kaŝdorazowo na nabywanej działce gruntowej oraz hipoteka kaucyjna ustanawiana w kwocie odpowiadającej wartości odsetek od danej transzy kredytu, globalna cesja wierzytelności naleŝnych od nabywców lokali w inwestycji Mokotów Residence (Pory), Wiatraczna Residence (Wiatraczna), Prosta Tower (Prosta), poręczenie Melody Park Sp. z o.o. udzielone na kwotę tys. zł, globalna cesja wierzytelności Melody Park Sp. z o.o. naleŝnych od nabywców lokali w inwestycji Melody Park (Warszawa, ul. Puławska 257). W dniu 21 kwietnia 2008 roku Marvipol S.A. zawarła aneks do umowy na mocy którego dokonano zmian zabezpieczeń kredytu oraz warunków spłaty kredytu. W szczególności, globalną cesję naleŝności z inwestycji Melody Park (Puławska 257) zastąpiono globalną cesją naleŝności z inwestycji Osiedle Platany (ul. RyŜowa) i Villa Avanti (ul. Grenadierów). W dniu 29 grudnia 2008 roku aneksem do umowy wyłączono z zabezpieczenia kredytu cesję wierzytelności naleŝnych od nabywców lokali w inwestycji Prosta Tower (Prosta). 21

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A.

Raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A. Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał roku obrotowego 2004 1 WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA

SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( Dane

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo