PLAZA CENTERS N.V. ("Spółka") (Zarejestrowana w Holandii pod numerem ) ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAZA CENTERS N.V. ("Spółka") (Zarejestrowana w Holandii pod numerem 33248324) ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY"

Transkrypt

1 Niniejsze zawiadomienie o WZA jest ważne i wymaga Państwa natychmiastowej uwagi. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące działań, które należy podjąć w związku z WZA, należy skontaktować się z właściwym, niezależnym doradcą. Jeśli dokonali Państwo sprzedaży udziałów Spółki lub w inny sposób przenieśli ich prawa własności należy natychmiast przesłać niniejszy dokument, wraz z załącznikami: Formularz Pełnomocnictwa, Formularz Wskazówek (Form of Direction) lub Formularz Instrukcji (jeśli ma zastosowanie) do biura maklerskiego, banku lub innego agenta, który pośredniczył w sprzedaży, czy przeniesieniu, w celu ich przekazania nabywcy lub odbiorcy praw. PLAZA CENTERS N.V. ("Spółka") (Zarejestrowana w Holandii pod numerem ) ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się o godzinie (czasu środkowoeuropejskiego (CET) we wtorek 25 maja 2010 r. w Park Plaza Victoria Hotel Amsterdam, Damrak 1-5, 1012 LG Amsterdam, Holandia w celu rozpatrzenia i przy stwierdzeniu zasadności przyjęcia następujących uchwał: Uchwały zwykłe 1. Zatwierdzenie wymaganych prawem holenderskim rocznych sprawozdań finansowych (jaarrekening) oraz raportu rocznego (jaarverslag) sporządzonych w języku angielskim. 2. Rozpatrzenie wymaganych prawem holenderskim sprawozdań finansowych oraz raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. 3. Przyjęcie (vaststellen) wymaganych prawem holenderskim sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. 4. Udzielenie dyrektorom Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. 5. Głosowanie nad uchwałą o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. 6. Udzielenie ogólnego i bezwarunkowego pełnomocnictwa Radzie dyrektorów zarządzających Spółki ( Rada ), do realizacji uprawnień Spółki do przydziału papierów wartościowych (włączając prawa do nabycia papierów wartościowych) do łącznej nominalnej wartości euro, co stanowi 33 procent kapitału akcyjnego Spółki na dzień niniejszego zawiadomienia, pod warunkiem, że pełnomocnictwo to wygaśnie w momencie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2011, chyba że wcześniej zostanie ono przedłużone, zmienione lub unieważnione przez Spółkę na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Spółka może, przed wygaśnięciem pełnomocnictwa, złożyć ofertę lub zawrzeć umowę, które mogą wymagać przydzielenia papierów wartościowych po dacie wygaśnięcia pełnomocnictwa, a Rada może przydzielić

2 papiery wartościowe w ramach realizacji takiej oferty lub umowy, jak gdyby pełnomocnictwo nie wygasło. 7. Pod warunkiem przyjęcia uchwały nr 6, udzielenie Radzie specjalnych instrukcji upoważniających ją do zawieszenia prawa pierwokupu wymienionego w Artykule 6 Statutu Spółki (statuten), prawo takie wygasa w dniu zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na 2011 rok, a Rada będzie uprawniona do przydziału papierów wartościowych wynikającego z oferty lub umowy zawartej przed wygaśnięciem pełnomocnictwa oraz pod warunkiem, że pełnomocnictwo to jest ograniczone do przyznania akcji (włączając prawa do nabycia papierów wartościowych) do łącznej maksymalnej wartości nominalnej euro (co stanowi 10 procent kapitału akcyjnego Spółki na dzień niniejszego zawiadomienia). 8. Udzielenie Spółce ogólnego i bezwarunkowego pełnomocnictwa dla celów realizacji Artykułu nr 8 Statutu Spółki do dokonania skupu akcji zwykłych Spółki na warunkach i w sposób określany każdorazowo przez dyrektorów, pod warunkiem: 8.1. maksymalna liczba akcji zwykłych, które mogą zostać skupione to , co stanowi 10 procent kapitału akcyjnego Spółki na dzień na dzień niniejszego zawiadomienia; 8.2. najniższa cena (nieobejmująca kosztów), która może zostać zapłacona za każdą akcję zwykłą wynosi 0,10 euro (słownie: dziesięć eurocentów); oraz 8.3. maksymalna cena która może zostać zapłacona za każdą akcję zwykłą to wyższa z kwot: (i) (ii) kwota wynosząca 105% przeciętnej wyceny rynkowej wyciągniętej z akcji notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange Daily Official List) za pięć kolejnych dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym zostaje zawarta umowa zakupu akcji; oraz wyższa z kwot: ostatnia niezależna sprzedaż lub najwyższa niezależna bieżąca oferta zakupu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pod warunkiem, że powyższe pełnomocnictwo wygaśnie w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki planowanego na 2011 r. (poza przypadkiem, gdy Spółka zostanie upoważniona, w dowolnym momencie przed wygaśnięciem powyższego pełnomocnictwa, do zawarcia umowy zakupu, która może zostać, częściowo lub całkowicie, zrealizowana po wygaśnięciu powyższego pełnomocnictwa oraz do zakupu akcji zgodnie z taką umową tak, jakby przyznane pełnomocnictwo niewygasło, chyba że powyższe pełnomocnictwo zostanie odnowione do tego czasu). 9. Dokonanie zmian w statucie Spółki zgodnie z projektem aktu notarialnego zmian w statucie dostępnym do wglądu w siedzibie Spółki od dnia tego zawiadomienia do końca zgromadzenia i upoważnienie każdego członka Rady a także każdego pracownika kancelarii prawnej Buren van Velzen Guelen N.V., solidarnie do wystąpienia o wymagane zaświadczenie ministerialne dotyczące braku sprzeciwu w odniesieniu do niniejszej uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki, do dokonywania takich zmian, które mogą okazać się konieczne w celu uzyskania zaświadczenia ministerialnego dotyczącego braku sprzeciwu wobec zmiany statutu Spółki oraz do wykonania wszystkich wymaganych czynności i formalności związanych z nimi.

3 10. Upoważnienie Pana Ran Shtarkman, jako specjalnego organu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, do reprezentowania Spółki również w sprawach, w których istnieje konflikt interesów, które to upoważnienie wygasa z dniem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki które odbędzie się w 2011 roku (chyba że upoważnienie zostanie cofnięte lub odnowione). 11. Zatwierdzenie wniosku Rady o przydzielenie (jeden milion) opcji na akcje zwykłe kapitału Spółki w ramach Planu Motywacyjnego Spółki na rzecz Pana Shimon Yitzchaki, dyrektora niewykonawczego Spółki. 12. Zatwierdzenie i w niezbędnym zakresie ratyfikowanie (bekrachtigen) emisji i oferty publicznej niezabezpieczonych Obligacji Serii B Spółki (Obligacje Serii B) w Izraelu, o łącznej wartości nominalnej NIS (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemnaście nowych szekli izraelskich), a następnie dopuszczenia tych Obligacji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Avivie. 13. Ponowne wybranie na stanowisko dyrektora Pana Shimon Yitzachaki który ustępuje ze stanowiska zgodnie z Artykułem 15.3 Statutu Spółki. 14. Ponowne wybranie na stanowisko dyrektora Pana Edward Paap, który ustępuje ze stanowiska zgodnie z Artykułem 15.3 Statutu Spółki. Wszystkie punkty obrad przyjmują formę uchwał. Za Radę Dyrektorów Pan M. Zisser Przewodniczący Data: 7 maja 2010 r.

4 Uwagi: 1. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu może powołać jednego lub więcej pełnomocników, którzy mogą, przy głosowaniu, oddać za niego głos. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki. 2. Jeśli posiadacz Kwitów Depozytowych pragnie uczestniczyć i głosować na zgromadzeniu powinien skontaktować się z Depozytariuszem pod adresem: Capita IRG Trustees Limited, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 20 maja 2010 r. 3. Instrument powołujący pełnomocnika oraz (w przypadku, gdy instrument został podpisany przez pełnomocnika akcjonariusza, niebędącego osobą prawną) pełnomocnictwo, na podstawie którego powyższy instrument został podpisany, jego odpis lub poświadczona kopia, zostaną złożone w biurze Spółki nie później, niż na 48 godzin przed ustalonym czasem zgromadzenia lub czasem wznowienia posiedzenia po przerwie. 4. Wypełnienie formularza pełnomocnictwa nie uniemożliwia akcjonariuszowi osobistego uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania. 5. Akcjonariusze są uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu, jeśli zarejestrowali się w rejestrze akcjonariuszy Spółki (aandeelhoudersregister) na 48 godzin przed ustalonym czasem zgromadzenia lub czasem wznowienia posiedzenia po przerwie. 6. Formularz Wytycznych (Form of Direction) musi zostać wypełniony przez posiadaczy Kwitów Depozytowych (Depositary Interests) (poza posiadaczami Kwitów Depozytowych, które zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez dom maklerski w Polsce) oraz zwrócony do Capita Registrars, Pxs, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Wielka Brytania, nie później niż do 17:00 (czasu Zjednoczonego Królestwa) w dniu 21 maja 2010 r. 7. Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą przekazać Depozytariuszowi instrukcję głosowania poprzez system głosowania elektronicznego CREST. Aby poinstruować Depozytariuszy co do głosowania lub zmienić instrukcje głosowania poprzez system CREST, wiadomość CREST musi dotrzeć do przedstawiciela emitenta RA10 do godziny 17:00 (czasu Zjednoczonego Królestwa) w dniu 21 maja 2010 r. W tym celu, czas odbioru zostanie uznany jako czas (zgodnie z identyfikatorem potwierdzenia czasu, przypisanym do informacji przez System CREST) od którego przedstawiciel emitenta będzie mógł odebrać wiadomość. Po tym czasie, wszelkie zmiany instrukcji głosowania poprzez system CREST powinny być przekazane przedstawicielowi emitenta w inny sposób. Członkowie Osobiści (Personal Members) CREST lub członkowie sponsorowani przez CREST (CREST sponsored members) oraz ci z członków CREST (CREST Members), którzy powołali dostawców usługi głosownia, powinni skontaktować się ze swoimi opiekunami CREST (CREST sponsor) dostawcy usługi głosowania, w celu uzyskania pomocy. Dalsze informacje dotyczące procedur CREST, ograniczeń i czasu pracy systemu znajdują się w podręczniku obsługi CREST. 8. Formularze Instrukcji (Forms of Instruction) muszą zostać wypełnione przez posiadaczy Kwitów Depozytowych, które zostały uznane na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez dom maklerski w Polsce i zwrócone do takiego domu maklerskiego nie później niż w południe (CET) 18 maja 2010 r.

5 OBJAŚNIENIA DO ZAWIADOMIENIA I ZALECEŃ 1. Zgodnie z artykułem 3:391 holenderskiego Kodeksu Cywilnego (Burgerlijk Wetboek) raport roczny spółki holenderskiej powinien zostać sporządzony w języku flamandzkim, chyba że zgromadzenie wspólników dopuści zastosowanie innego języka. Niniejszym, Spółka zwraca się do Akcjonariuszy, o wyrażenie zgody na przygotowanie raportu rocznego w języku angielskim. 2. Spółka prezentuje swoje wymagane prawem holenderskim sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane sprawozdania) oraz raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. Sprawozdania finansowe, raport roczny oraz opinia biegłego niezależnego rewidenta (zgodnie z artykułem 26.3 statutu Spółki (statuten)) oraz inne informacje wymagane zgodnie z artykułem 2:392 holenderskiego Kodeksu Cywilnego (Burgerlijk Wetboek) są dostępne do wglądu od dnia niniejszego zawiadomienia aż do zakończenia zgromadzenia w siedzibie Spółki przy Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, Holandia. Ponadto, raport roczny Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.plazacenters.com). Akcjonariusze mogą wystąpić o wersję papierową tego dokumentu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. Zgodnie z artykułem 2:101 paragraf 3 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, walne zgromadzenie akcjonariuszy jest organem spółki który jest uprawniony do przyjmowania sprawozdania finansowego Spółki wymaganego holenderskim prawem. Proponuje się, aby akcjonariusze przyjęli sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. Dostępność powyższych dokumentów jest opisana w uwagach w punkcie 2 powyżej. 4. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w spółkach holenderskich proponuje się, aby akcjonariusze udzielili dyrektorom Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w zeszłym roku obrotowym. Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk IV.1.6. Holenderskiego Ładu Korporacyjnego (Nederlandse Corporate Governance Code), punkt ten jest ujęty w odrębnym punkcie porządku obrad zgromadzenia. 5. Zgodnie z artykułem 19.2 statutu Spółki porządek zgromadzenia obejmuje podział zysków. Zgodnie z artykułem 27.1 statutu Spółki zyski będą w dyspozycji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Rada Dyrektorów niniejszym proponuje, by nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r. Rada jest zdania, biorąc pod uwagę roczne wyniki finansowe i politykę Spółki w zakresie dywidendy, że rezygnacja z wypłaty dywidendy jest odpowiednia dla zrealizowania ostrożnej polityki działania wobec sytuacji finansowej Spółki aby utrzymać wysokie saldo na rachunku i zapewnić wysoką płynność. 6. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2009 r., akcjonariusze Spółki upoważnili Radę do emisji akcji w okresie do kolejnego WZA odbywającego się w 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrych praktyk, Rada Dyrektorów prosi o odnowienie tego pełnomocnictwa. Upoważnienie to obejmuje 33 procent wyemitowanych akcji zwykłych Spółki na dzień niniejszego zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie nie istnieją plany emisji akcji lub praw do akcji poza programem akcji pracowniczych Spółki i emisją (jeden milion) opcji na akacje zwykłe Spółki jak opisano w punkcie 11 porządku obrad.

6 7. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2009 r., akcjonariusze Spółki upoważnili Radę do wyłączenia prawa pierwokupu w okresie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrych praktyk, Rada Dyrektorów prosi o odnowienie tego pełnomocnictwa. Upoważnienie to obejmuje 10 procent wyemitowanych akcji zwykłych Spółki na dzień niniejszego zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie nie istnieją plany emisji akcji poza programem akcji pracowniczych Spółki. Zgodnie z artykułem 2:96a paragraf 1 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, akcjonariusze maja prawo pierwokupu jedynie wobec emitowanych akcji nabytych za gotówkę. Nie istnieją prawa pierwokupu wobec akcji wyemitowanych w zamian za aport. Nie istnieją prawa pierwokupu wobec akcji wyemitowanych dla pracowników Spółki lub pracowników spółki należącej do grupy. Dyrektorzy planują wystąpić o odnowienie pełnomocnictw i upoważnień wymienionych w uchwałach 6 i 7 na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 8. Niniejsza uchwała upoważnia Spółkę do skupienia akcji własnych. Niniejsza uchwała upoważnia Radę Dyrektorów do skupu akcji własnych, który będzie ograniczony do akcji zwykłych, co stanowi około 10% wyemitowanych akcji zwykłych Spółki na dzień niniejszego zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszelkie akcje nabyte zgodnie z niniejszym upoważnieniem, mogą zostać umorzone a liczba akcji w obrocie zostanie odpowiednio obniżona lub mogą zostać zaliczone do akcji trzymanych na rachunku, które mogą zostać następnie umorzone, sprzedane za gotówkę lub wykorzystane do zaspokojenia zobowiązań Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Obecnie, nie ma planów dalszego wykupu akcji. Nie zostaną dokonane żadne zakupy akcji, chyba że oczekiwanym efektem będzie wzrost zysku na akcję. Zakup akcji przez Spółkę w ramach niniejszego upoważnienia zostanie dokonany poprzez zakupy na rynku. Zakupów tych nie należy mylić z transakcjami oferowanymi okresowo akcjonariuszom przez Spółkę. 9. Proponuje się, aby statut Spółki został zmieniony, między innymi tak by skorygował artykuł dotyczący konfliktu interesów w obecnym statucie. Obecny artykułu 17 nie daje możliwości aby Spółka była reprezentowana przez dyrektora wykonawczego, który ma konfliktu interesów. Pan Ran Shtarkman, od 1 stycznia 2010 r., jest zarówno dyrektorem wykonawczy Spółki oraz Współ-Dyrektorem Dyrektorem Wykonawczym w Elbit Imaging, spółki matki naszej Spółki. W tej sytuacji, może wystąpić konfliktów interesów w odniesieniu do reprezentowania Spółki przez Pana Shtarkman. W celu umożliwienia Panu Shtarkman reprezentowanie Spółki we wszystkich aspektach, statut musi zawierać taką możliwość. Dalsze zmiany do statutu zostaną wprowadzone aby Spółka mogła realizować Kodeks Dobrych Praktyk, punkt II.3.2. holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Tekst proponowanych poprawek do statutu Spółki jest dostępny do wglądu, w języku flamandzkim i w języku angielskim, począwszy od daty niniejszego zawiadomienia do końca zgromadzenia: (i) w siedzibie Spółki Keizersgracht 241,

7 1016 EA Amsterdam, Holandia oraz (ii) na stronie internetowej Spółki (www.plazacenters.com). Akcjonariusze mogą złożyć wniosek o wydruk tekstu proponowanych zmian bez ponoszenia żadnych kosztów. Tekst proponowanych zmian będzie również dostępny w dniu 25 maja 2010 r. w miejscu zgromadzenia od godziny (CET) do zamknięcia zgromadzenia. Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM), Londyńska Giełda Papierów Wartościowych i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, zostały poinformowane, w dniu publikacji tego zawiadomienia, o planowanych zmianach w statucie Spółki zgodnie z art 5:25n holenderskiej Ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het toezicht Financieel). 10. Zapisy statutu w zakresie reprezentowania Spółki nie pozbawiają Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jego praw, w szczególności do wyznaczania osoby, która może być, jak specjalnie upoważniony organ walnego zgromadzenia akcjonariuszy, uprawniona do reprezentowania Spółki również w sprawach, w których istnieje konflikt interesów. Wnioskuje sie aby walne zgromadzenie upoważniło Pana Ran Shtarkman, dyrektora wykonawczego Spółki, do reprezentowania Spółki także w sprawach, w których istnieje konflikt interesów. 11. Zatwierdzenie wniosku Rady o przydział (jeden milion) opcji na akcje na rzecz Pana Shimon Yitzchaki dyrektora niewykonawczego Spółki. Kodeks Dobrych Praktyk, przepis nr III.7.1. holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego stanowi że nie należy przyznawać żadnych akcji i/lub praw do akcji jako wynagrodzenia dyrektorom niewykonawczym. Rada jest zdania, że biorąc pod uwagę fakt, iż Pan Yitzchaki jako dyrektor niewykonawczy i Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki, mając ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowej branży budowlanej, finansach i pozyskiwaniu finansowania, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju Spółki a przyznanie (jeden milion) opcji na akcje zwykłe Spółki jest właściwym sposobem wynagrodzenia Pana Yitzchaki. Opcje będą podlegały warunkom obecnego planu motywacyjnego Spółki (Plan Motywacyjny Plaza Centers N.V., zmieniony w dniu 25 listopada 2008 r. ("Plan"). Opcje przyznaje się Panu Yitzchaki bezpłatnie. Cena wykonania opcji będzie obliczona zgodnie z postanowieniami Planu, co oznacza, że średnia cena zamknięcia dla akcji zwykłych Spółki na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie 15 dni przed dniem przyznania włączając dzień przyznania. Opcje będą przyznane w trzech równych rocznych transzach zgodnie z planem opcji. 12. Odpowiednio w dniach: 12 sierpnia 2009 r., 28 października 2009 r., 28 stycznia 2010 r. i 16 lutego 2010 r. Spółka wyemitowała niezabezpieczone Obligacje Serii B Spółki w Izraelu na kwotę NIS (pięćdziesiąt milionów nowych szekli izraelskich), NIS (sto milionów nowych szekli izraelskich), NIS (dwieście siedemdziesiąt nowych szekli izraelskich) i NIS (trzydzieści pięć milionów nowych szekli izraelskich), które to Obligacje Serii B zostały następnie dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Tel Avivie. Wpływy z emisji Obligacji Serii B zostały wykorzystane na ogólne cele Spółki oraz jej spółek zależnych. Wszystkich Obligacje Serii B są regulowane przez warunki Umowy Powierniczej w jurysdykcji prawa izraelskiego, między Spółką a Reznik Paz Nevo Trustees Ltd. jako powiernikiem. Obecnie wyemitowane obligacje Serii B są dopuszczone do obrotu na giełdzie w Tel Avivie. Posiadacze akcji zwykłych Spółki

8 niniejszym są proszeni o zatwierdzenie i w zakresie koniecznym, ratyfikowanie dodatkowych emisji oraz oferty publicznej w Izraelu Obligacji Serii B o łącznej wartości NIS (czterysta pięćdziesiąt siedem mln nowych szekli izraelskich), a następnie dopuszczenie tych Obligacji Serii B do obrotu na giełdzie w Tel Avivie. Zalecenia Wasza Rada Dyrektorów uważa, że wszystkie uchwały wskazane w Zawiadomieniu o Zgromadzeniu leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy jako ogółu i zaleca głosowanie za każdą z uchwał, ponieważ każdy z dyrektorów będących w posiadaniu akcji Spółki zamierza głosować zgodnie z zaleceniami w ramach swojego udziału.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Atlas Estates Limited. Proponowane wycofanie z obrotu na AIM Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Atlas Estates Limited. Proponowane wycofanie z obrotu na AIM Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE I NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do czynności, jakie należy podjąć, powinni Państwo uzyskać indywidualną poradę finansową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE. Postanowienia Ogólne ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI RADPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy dokument ( Założenia ) określa przesłanki, na jakich ma się opierać Program

Bardziej szczegółowo