UCHWAŁA NR XXXI/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXI/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 stycznia 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wieliczka na lata " Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: Przyjmuje się Gminny program wspierania rodziny w Gminie Wieliczka na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/377/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wieliczka na lata Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. Jan Paweł II I Wstęp Rodzina jest pierwszą, podstawową, najważniejszą instytucją Państwa, odgrywającą ogromną rolę w kształtowaniu tożsamości i postaw człowieka. To w rodzinie, w jej naturalnym środowisku rodzi się hierarchia wartości, kodeks postępowań, kształtuje się kręgosłup moralny młodego człowieka. Rodzina, jako pierwsza instytucja świadomie i nieświadomie kształtuje osobowość dzieci i młodzieży i przygotowuje nowe pokolenia do pełnienia ról społecznych. To z rodziny dziecko czerpie wiedzę o otaczającym świecie, przyjmuje obowiązujące poglądy, postawy, wzory zachowania. Rodzina stanowi najlepsze środowisko dla kształtowania się więzi społecznych bez których żadne społeczeństwo nie jest trwać i rozwijać się. Nie istnieje w żadnym Państwie inna instytucja społeczna, która mogłaby zastąpić rodzinę. Dlatego tak ważne jest zapewnienie rodzinom stabilizacji by mogły należycie wypełnić swe funkcje. Nawet niewielkie zmiany, trudności mogą powodować destabilizację życia rodzinnego. Współczesna rodzina boryka się z wieloma problemami, zagrożona jest licznymi czynnikami, które czynią ją dysfunkcyjną. Wśród czynników zagrażających współczesnej rodzinie należy wymienić: niski poziom kulturalny, intelektualny, moralny dorosłych, niezaradność życiową, ubóstwo, bezdomność, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność opiekuńczo- wychowawczą, chorobę, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomanię, karalność sądową, przemoc wobec dzieci i dorosłych członków rodzin. Każdy z tych czynników wymaga odmiennego podejścia i oddziaływań specjalistów. Z uwagi na doniosłą rolę rodziny w wychowywaniu przyszłego pokolenia oraz zagrożenia i problemy, jakie dotykają rodzinę, potrzebne jest okazanie rodzinie profesjonalnego wsparcia. Wsparcie rodziny powinno odbywać się już na poziomie profilaktyki wówczas istnieje szansa, że oddziaływania przyniosą skuteczne, zamierzone zmiany w rodzinie. Najważniejsze w wspieraniu rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata jest propozycją, ofertą zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. II. Podstawa prawna: a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575), b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 1

3 c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487), e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 224). III. Diagnoza społeczna Gmina Wieliczka leży na południowy-wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km². Strukturę administracyjną gminy tworzą miasto Wieliczka (zajmujące teren o powierzchni 13,4 km², graniczące bezpośrednio z obszarem miejskim Krakowa), oraz 29 sołectw : Brzegi, Byszyce, Chorągwica, Czarnochowice, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice,Węgrzce Wielkie, Zabawa. Katalog przyczyn udzielania pomocy osobom i rodzinom z terenu Gminy obejmuje takie stany i zdarzenia jak ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą i ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii a także zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej Według statystyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce głównym problemem klientów pomocy społecznej w gminie jest ubóstwo. Ubóstwo jest dominującą przyczyną trudnej sytuacji życiowej naszych rodzin. W grupie tych osób są takie, które charakteryzuje permanentny brak środków do życia. Są to rodziny, które cechuje niezaradność życiowa i które kumulują takie zjawiska jak wielodzietność, inwalidztwo, przewlekłe choroby, alkoholizm itp. W rodzinach tych panuje pewien kulturowy styl życia przekazywany z pokolenia na pokolenie. Bezrobocie jest drugim ważnym powodem przyznawania pomocy. Zjawisko to jest drugą bardzo ważną przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Bezrobocie jest obecnie jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki. Jego wzrost oznacza bowiem wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Bardzo częstą przyczyną powodującą niedostatki finansowe oraz trudności w samodzielnym funkcjonowaniu jest zła sytuacja zdrowotna długotrwałe i przewlekłe choroby. Niepełnosprawność stanowi szczególnie dotkliwy problem dla ludzi starych, samotnych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i których renty i emerytury nie wystarczają na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Niemożność właściwej dbałości o podtrzymanie zdrowia, wynikająca z braku środków na zakup leków, niektórych usług medycznych nie dotowanych przez państwo - powoduje pogłębianie się stanów chorobowych i niezaradności. Statystyka M-GOPS w Wieliczce wskazuje też na złą kondycję rodzin, w których stwierdzono problemy powodujące bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Szczegółowe dane dotyczące powodów trudności życiowych podopiecznych M-GOPS prezentuje zamieszczona poniżej tabela. Tab. Nr 1 Powody przyznania pomocy przez MGOPS Lp. Powody Liczba rodzin Liczba Liczba Liczba Liczba osób osób rodzin rodzin w rodzinie w rodzinie Liczba osób w rodzinie 1 ubóstwo bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa a w tym: wielodzietność bezrobocie niepełnosprawność Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 2

4 6 długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego - ogółem a rodziny niepełne w tym: 7b rodziny wielodzietne przemoc w rodzinie alkoholizm trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego zdarzenia losowe Z danych opracowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka wynika, że na terenie gminy zamieszkuje ogółem 7444 rodzin z dziećmi. Dzietność w Gminie Wieliczka obrazuje poniższa tabela. Tab. Nr 2. Liczba rodzin w gminie wg liczby posiadanych dzieci (dane szacunkowe) w rodzinie Liczba rodzin 1 dziecko dzieci dzieci i więcej dzieci 78 W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie Programu Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub - w przypadku kontynuowania nauki - do ukończenia 25 roku życia. Wprowadzenie Programu Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+ ma na celu promocję i skuteczne wspieranie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększanie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci. Program zakłada wydanie specjalnej karty, która będzie umożliwiała rodzinom wielodzietnym korzystanie z dóbr oferowanych przez Gminę. Obecnie trwają prace zespołu powołanego przez Burmistrza naszej gminy do opracowania Programu Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+ nad systemem ulg, zwolnień oraz preferencji dla rodzin wielodzietnych. Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+ będzie oddziaływała w wielu obszarach życia społecznego. Proponowane ulgi będą uprawniać rodziny do korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na korzystnych dla nich warunkach. Wielickie rodziny wielodzietne będą mogły również skorzystać z szeregu upustów cenowych i promocji organizowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do tej inicjatywy. Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+ wg wniosków złożonych na dzień r. wg wniosków złożonych na dzień r. liczba rodzin, którym wydano Wielicką Kartę Dużej Rodziny liczba członków rodzin, którym wydano Wielicką Kartę Dużej Rodziny w tym rodziców w tym dzieci Od 16 czerwca 2014 r. w Gminie Wieliczka można także korzystać z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 3

5 Karta Dużej Rodziny wg wniosków złożonych na dzień r. wg wniosków złożonych na dzień r. liczba rodzin, którym wydano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny liczba członków rodzin, którym wydano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w tym rodziców w tym dzieci Jak wynika z powyższych tabeli zauważalny jest wzrost rodzin wielodzietnych korzystających z kart dużej rodziny. Liczbę dzieci w poszczególnych miejscowościach gminy w latach przedstawiają poniższe tabele. Tab. Nr 3. w rodzinach w poszczególnych miejscowościach w Gminie Wieliczka w 2013 r. Miejscowość w wieku 0-3 lat w wieku 4-6 lat w wieku 7-12 lat w wieku lat w wieku lat Wieliczka Brzegi Byszyce Chorągwica Czarnochowice Dobranowice Golkowice Gorzków Grabie Grabówki Grajów Jankówka Janowice Kokotów Koźmice Małe Koźmice Wielkie Lednica Górna Mała Wieś Mietniów Pawlikowice Podstolice Raciborsko Rożnowa Siercza Strumiany Sułków Sygneczów Śledziejowice Węgrzce Wielkie Zabawa RAZEM Tab. Nr 4 w rodzinach w poszczególnych miejscowościach w Gminie Wieliczka w 2014 r. Miejscowość w wieku 0-3 lat w wieku 4-6 lat w wieku 7-12 lat w wieku lat w wieku lat Wieliczka Brzegi Byszyce Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 4

6 Chorągwica Czarnochowice Dobranowice Golkowice Gorzków Grabie Grabówki Grajów Jankówka Janowice Kokotów Koźmice Małe Koźmice Wielkie Lednica Górna Mała Wieś Mietniów Pawlikowice Podstolice Raciborsko Rożnowa Siercza Strumiany Sułków Sygneczów Śledziejowice Węgrzce Wielkie Zabawa RAZEM Tab. Nr 5 w rodzinach w poszczególnych miejscowościach w Gminie Wieliczka w 2015 r. Miejscowość w wieku 0-3 lat w wieku 4-6 lat w wieku 7-12 lat w wieku lat w wieku lat Wieliczka Brzegi Byszyce Chorągwica Czarnochowice Dobranowice Golkowice Gorzków Grabie Grabówki Grajów Jankówka Janowice Kokotów Koźmice Małe Koźmice Wielkie Lednica Górna Mała Wieś Mietniów Pawlikowice Podstolice Raciborsko Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 5

7 Rożnowa Siercza Strumiany Sułków Sygneczów Śledziejowice Węgrzce Wielkie Zabawa RAZEM Z analizy tabeli wynika, że najliczniejszą grupę wiekową stanowią dzieci w przedziale 7-12 lat. Zauważalny jest również wzrost liczby dzieci w poszczególnych grupach wiekowych w roku 2015 w porównaniu do roku 2013 r. Poniższe tabele przedstawiają ofertę dostępnych żłobków i klubów malucha, przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych oraz szkół i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Wieliczka wraz z liczbą dzieci do nich uczęszczających w latach z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski i miejski. Tab. Nr 6 Żłobki i Kluby Malucha Lp. Forma opieki Miejsce prowadzenia- obszar miejski Liczba miejsc Żłobek ul. Politechniczna 19, miasto Wieliczka Żłobek ul. Mietniowska 3E, miasto Wieliczka Żłobek ul. Różana Klub ul. Marii Konopnickiej 11, miasto Wieliczka Klub ul. Leśna 17, miasto Wieliczka Tab. Nr 7 Żłobki i Kluby Malucha Lp. Forma opieki Miejsce prowadzenia - obszar wiejski Liczba miejsc Żłobek wieś Śledziejowice Klub wieś Chorągwica Klub wieś Grabówki Tab. Nr 8 Przedszkola i oddziały przedszkolne - oddział miejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce -oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce -oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce - oddz. rzedszkolne Tab. Nr 9 Przedszkola i oddziały przedszkolne - obszar wiejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich Przedszkole Samorządowe w Mietniowie Przedszkole Samorządowe w Strumianach Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach Szkoła Podstawowa w Byszycach-oddz.przedszkolne Szkoła Podstawowa w Golkowicach - oddz. przedszkolne Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 6

8 7 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Grabiu - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Grajowie - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Janowicach - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wlk oddz. przedszkolne 12 Szkoła Podstawowa w Mietniowie -oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Podstolicach - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Raciborsku - oddz.przedszkolne Szkoła Podstawowa w Sierczy - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Sygneczowie - oddz. przedszkolne Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach oddz. przedszkolne 18 Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wlk. - oddz. przedszkolne Tab. Nr 10 Szkoły Podstawowe - obszar miejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Tab. Nr 11 Szkoły Podstawowe w Gminie obszar wiejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Szkoła Podstawowa w Byszycach Szkoła Podstawowa w Golkowicach Szkoła Podstawowa w Gorzkowie Szkoła Podstawowa w Grabiu Szkoła Podstawowa w Grajowie Szkoła Podstawowa w Janowicach Szkoła Podstawowa w Kożmicach Wlk Szkoła Podstawowa w Mietniowie Szkoła Podstawowa w Podstolicach Szkoła Podstawowa w Raciborsku Szkoła Podstawowa w Sierczy Szkoła Podstawowa w Sygneczowie Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wlk Tab Nr 12 Gimnazja - obszar miejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Gimnazjum w Wieliczce Tab. Nr 13 Gimnazja w Gminie obszar wiejski Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Gimnazjum w Dobranowicach Gimnazjum w Golkowicach Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich W ofercie ww. placówek i szkół funkcjonowały w latach oddziały integracyjne: Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 7

9 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce Szkoła Podstawowa w Sierczy Gimnazjum w Wieliczce Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich Tab. Nr 14 w szkołach ponadgimnazjalnych w latach Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym: ZSZ Technikum Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka na terenie miasta i gminy Wieliczka zapewniają również Placówki Wsparcia Dziennego oraz Grupy Świetlicowe z programem profilaktycznym. Na terenie Miasta Wieliczka działa również Ośrodek Kuratorski. Placówki te podejmują na rzecz swoich wychowanków oraz ich rodzin szereg działań: profilaktycznych, mających na celu wspieranie posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności oraz kształtowanie pozytywnych interakcji społecznych; wychowawczych, kształtujących właściwe postawy i zachowania, uczących kreatywnego gospodarowania czasem wolnym oraz przygotowujących do samodzielnego podejmowania inicjatyw; kompensacyjnych, których celem jest minimalizowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. W 2015 r. placówki wsparcia dziennego oferowały wsparcie dla 95 dzieci i młodzież. Liczbę dostępnych miejsc placówek wsparcia dziennego przedstawia Tabela nr 15. Tab. Nr 15 Placówki wsparcia dziennego Lp. Nazwa adres Forma placówki Placówka wsparcia dziennego- świetlica 1 środowiskowa Św. Kingi 2 Placówka wsparcia dziennego- świetlica środowiskowa "Aniołeczek" 3 Placówka wsparcia dziennego - Siemacha Spot ul. Sikorskiego 6, Wieliczka, ul. Kosiby 31, Wieliczka; Liczba miejsc opiekuńcza 20 opiekuńcza ul. Kościuszki 51, Wieliczka; Specjalistyczna ŁĄCZNIE Organ prowadzący Caritas Archidiecezji Krakowskiej Gmina Wieliczka Stowarzyszenie Siemacha Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka działają również grupy świetlicowe z programem profilaktycznym. Liczbę miejsc w grupach świetlicowyc przedstawia poniższa tabela: Tab. Nr 16 w grupach świetlicowych w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Nazwa świetlicy/prowadzący 1 Kolorowe motyle przy SP w Byszycach 8 2 Promyki Świetlica przy SP Grajów-Filia w Dobranowicach 27 3 Magiczne Kryształy przy SP w Janowicach 26 4 Wesoła Golkowianka przy SP w Golkowicach 28 5 Słoneczny Dom przy SP nr Przystań przy SP w Mietniowie 22 Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 8

10 7 Rozgwiazda przy SP w Mietniowi-Filia w Pawlikowicach 23 8 Wyspa przy SP w Podstolicach 16 9 Czarodziejska Łódź przy SP w Gorzkowie Świetlne Koło przy SP w Grabiu Wesołe Wilgi Świetlica przy SP w Koźmicach Wielkich Iskierki przy SP w Sierczy Akademia Śmiechu przy SP nr Na dobre i na złe w Czarnochowicach Radosne Promyki przy SP w Raciborsku Świetlica Słoneczko przy SP W Węgrzcach Wielkich Świetlica Zabawianka w Zabawie Świetlica Huncwotówka w Bogucicach Świetlica Dobrolandia przy SP w Grajowie 21 ogółem 420 W 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Wieliczka sprawowano 155 nadzorów kuratorskich, w tym: w sprawach opiekuńczych 111 w sprawach nieletnich 44 Liczba nieletnich w Ośrodku Kuratorskim: z terenu miasta Wieliczka 8 z terenów wiejskich gminy Wieliczka 10 Asystent rodziny Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oferując dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka usługi asystenta rodziny. W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny. Są to osoby spełniające warunki o których mówi art. 12 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Ponadto, należy zaznaczyć, że są to osoby mające doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Asystent rodziny bezpośrednio świadczy usługi rodzinom przeżywającym trudności i pomaga w dotarciu do usług oferowanych przez system wsparcia. Praca asystenta rodziny obejmuje następujące obszary: obszar umiejętności opiekuńczo- wychowawczych (podnoszenie, wzmacnianie kompetencji opiekuńczowychowawczych rodzin, proponowanie udziału w szkołach dla rodziców, kierowanie na terapię, współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, współpraca ze szkołami, przedszkolami, świetlicami, placówkami) obszar formalno- prawny (pomoc w uzyskaniu dokumentów, pomoc w przygotowaniu pism urzędowych: wniosków, podań, pozwów sądowych) obszar zawodowy (motywowanie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, pomoc w napisaniu CV, listów motywacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, dostarczanie ofert pracy, nauka pozyskiwania ofert pracy: Internet, prasa, PUP, trening prezentacji rozmów kwalifikacyjnych) obszar finansowy (pomoc, udzielanie informacji o przysługujących rodzinom uprawnieniach: zasiłki, renty, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia) obszar zdrowia (motywowanie do posiadania ubezpieczenia, motywowanie do dbania o zdrowie, pomoc w ustalaniu terminów wizyt, prowadzenie monitoringów wizyt, towarzyszenie w trakcie wizyt lekarskich, współpraca z służbą zdrowia, pomoc w pozyskiwaniu orzeczeń o stanie zdrowia) obszar mieszkaniowy (poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez udzielenie pomocy w kwestiach oczekiwania na przydział mieszkania socjalnego, pomoc w wynajęciu mieszkań, motywowanie do przeprowadzania remontów mieszkań, dbałości o estetykę mieszkań, pozyskiwanie sponsorów w celu poprawy warunków mieszkaniowych rodzin). Ośrodek pomocy społecznej wychodzi naprzeciw potrzebom asystentów poprzez oferowanie szkoleń, dających możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent rodziny pełni w środowiskach rodzinnych Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 9

11 wiele ról, m.in. jest rzecznikiem rodziny, mediatorem rodziny i w rodzinie, konsultantem, superwizorem, nauczycielem, wychowawcą, terapeutą, doradcą, krytykiem. Praca z rodzinami bywa bardzo obciążająca i wyczerpująca dlatego niezwykle ważnym jest zadbanie o osobę asystenta rodziny. Asystent rodziny wykonując swe obowiązki służbowe jeśli pojawia się taka potrzeba, korzysta ze wsparcia osoby drugiej którą może być pracownik socjalny, asystent, kierownik działu jak również Policja. Ponadto asystent rodziny korzysta z superwizji zarówno koleżeńskiej jak i profesjonalnej świadczonej przez psychologa/ terapeutę. Asystenci rodziny pracują pięć dni w tygodniu, zgodnie z zadaniowym czasem pracy nie przekraczając 40 godzin w tygodniowym wymiarze czasu pracy, godziny pracy asystenta dostosowane do potrzeb rodzin. Asystenci rodziny na obecną chwilę pracują średnio z 11 rodzinami. Tab. Nr 17 Liczba rodzin którym udzielono wsparcia w formie Asystenta Rodziny Zakres danych Liczba asystentów rodzin Liczba rodzin objętych wsparciem objętych wsparciem Na podstawie powyższych danych wynika, że w latach liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przedstawia się rosnąco. Dane dotyczące liczby dzieci z terenu Miasta i Gminy Wieliczka umieszczonych i instytucjonalnej pieczy zastępczej przedstawia poniższa tabela: w rodzinnej Tab. Nr 18 z terenu Miasta i Gminy Wieliczka umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Zakres danych umieszczonych w rodzinnej pieczy zastepczej, rodziny spokrewnione um ieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej Liczba powrotów Rodziny spokrewnione dzieci do rodzin biologicznych Instytucjonalna piecza zastępcza Z analizy powyższej tabeli wynika, że w 2013 r. trafiło do pieczy zastępczej więcej dzieci niż w latach następnych. Może to świadczyć o lepszej profilaktyce w zakresie wsparcia rodzin biologicznych. W stosunku do roku 2013 lata następne to także zwiększona liczba dzieci powracających do rodziny biologicznej. Dotyczy to instytucjonalnej pieczy zastępczej. IV. Cele programu Cel główny: Zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodziny na terenie Gminy Wieliczka. Cele szczegółowe: 1. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. 2. Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. 3. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 1. Cel Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców. Zadania: - Szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego. - Umożliwienie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego dla rodziców. Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 10

12 - Opracowywanie i wdrażanie projektów i programów profilaktyczno - edukacyjnych dla rodzin i dzieci. - Kierowanie osób uzależnionych na leczenie i terapię, również za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Pomoc rodzinom dotkniętych przemocą, działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - Działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości rodzicielskich, m.in. wsparcie w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych wobec dzieci. - Udzielanie rodzinom pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej - Udzielenie rodzinom pomocy w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu pracy. - Przydzielenie rodzinom asystenta rodziny. - Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przez asystenta rodziny we współpracy z rodziną i pracownikiem socjalnym. - Umożliwienie asystentom rodziny oraz pracownikom socjalnym korzystania ze szkoleń. - Przydzielenie asystenta rodziny rodzicom, których dzieci opuszczają młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy. 2. Cel Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. Zadania: - Zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta rodziny. - Zapewnienie pomocy usługowej dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych i specjalistycznych. - Kierowanie dzieci na zajęcia do placówek wsparcia dziennego. - Kierowanie rodziców z dziećmi do psychologa lub pedagoga. - Kierowanie dzieci na kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania uzależnieniom. - Objęcie rodzin przeżywających trudności pomocą rodzin wspierających. - Kierowanie rodzin wspierających na szkolenia. - Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. - Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny przeżywającej trudności. 3. Cel Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Zadania: - Przydzielenie rodzinom asystenta rodziny. - Współpraca asystenta rodziny lub pracownika socjalnego z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w przygotowaniu planu pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej. - Motywowanie rodziców biologicznych do utrzymywania osobistych kontaktów z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów. - Udzielenie pomocy rodzicom biologicznym w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. - Opracowanie przez asystenta rodziny we współpracy z rodziną biologiczną i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. - Udział asystenta rodziny w okresowej ocenie sytuacji dziecka, której dokonuje organizator pieczy zastępczej. - Wsparcie finansowe i rzeczowe rodzin dostosowane do bieżących potrzeb. - Pomoc rodzinom w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 11

13 - Organizowanie treningów rodzicielskich. - Angażowanie rodziców do ponoszenia współodpowiedzialności za sprawy dziecka (wybór szkoły, zawodu, doping do nauki, do poprawy zachowania). Do realizacji założonych celów będą prowadziły działania, których wybór zostanie poprzedzony szczegółową analizą sytuacji danej rodziny. Podstawowym narzędziem służącym do diagnozy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pełna i efektywna realizacja celów założonych w programie będzie możliwa dzięki kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu systemowych rozwiązań przy współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Priorytetem naszych działań jest uznanie podmiotowości dziecka oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub jak najszybszego powrotu do rodziny. Cele szczegółowe Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców Harmonogram działań programowych Tabela nr 3. Harmonogram działań programowych Zadania Szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców Opracowywanie i wdrażanie projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin i dzieci Kierowanie osób uzależnionych na leczenie i terapię, również za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc rodzinom dotknietych przemocą, działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przemocy w Rodzinie. Działania edukacyjne na rzecz rodziców majace na celu poprawę świadomości rodzicielskich, m.in. wsparcie w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych wobec dzieci. Prowadzenie grup wsparcia, szkoła dla rodziców. Udzielanie rodzinom pomocy finansowej rzeczowej i usługowej Osoba/zespół/partnerzy/odpowiedzialni za realizację pracownik socjalny psycholog, radca prawny, specjalista terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownik socjalny Zespół ds Profilaktyki Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawych pracownik socjalny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, pracownik socjalny, zespół interdyscyplinarny, Policja, służba zdrowia pracownik socjalny, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, asystent rodziny, pracownik socjalny, MGOPS, osoby prywatne, organizacje pozarządowe Udzielenie rodzinom pomocy w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu pracy, realizacja prac społecznie użytecznych i robót publicznych pracownik socjalny, MGOPS, PUP, pracodawcy Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 12

14 Przydzielenie rodzinom asystenta rodziny Przydzielenie asystenta rodzicom, których dzieci opuszczają młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przez asystenta we współpracy z rodziną i pracownikiem socjalnym Udział asystenta rodziny w szkoleniach. Sympozja dla pracowników socjalnych Udział pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną Zapewnienie pomocy usługowej dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych i specjalistycznych Zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego Kierowanie rodziców z dziećmi do psychologa lub pedagoga pracownik socjalny, asystent rodziny, Sąd pracownik socjalny, asystent rodziny asystent rodziny, pracownik socjalny MGOPS, organizator szkolenia MGOPS, organizator szkolenia pracownik socjalny, Oddział Rejonowy PCK, MGOPS, Fundacja Leonardo Placówki wsparcia dziennego: Aniołeczek w formie opiekuńczej Św. Kingi w formie opiekuńczej Siemacha SPOT w formie specjalistycznej pedagodzy szkolni, psycholog w MGOPS, pracownik socjalny, asystent rodziny Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych Zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego, w tym kolonie i obozy realizujące programy przeciwdziałania uzależnieniom Poszukiwanie kandydatów na rodziny wspierające i ewentualne kierowanie rodzin wspierających na szkolenia stosownie do rozpoznanych potrzeb Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Kuratorium Oświaty, pracownik socjalny, szkoła, MGOPS, ZHP, Solny Gwarek MGOPS, MGOPS Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych Weryfikacja sytuacji dziecka w rodzinach przeżywajacych trudności Utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów Zapewnienie możliwości skorzystania z usług asystenta pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator rodziny biologiczne, opiekunowie pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, asystent rodziny, kurator, psycholog pracownik socjalny, asystent rodziny, PCPR, Sąd Rodzinny i Nieletnich Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 13

15 rodziny Współpraca asystenta rodziny lub pracownika socjalnego z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w przygotowaniu planu pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej Udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej Opracowanie we współpracy z rodziną biologiczną planu pracy, który jest zbieżny z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej Pomoc rodzinom w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego asystent rodziny, pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pracownicy socjalni, PUP, pracodawcy m.in. asystent rodziny, rodzina wspierająca pracownicy socjalni, opiekunowie pieczy zastępczej, rodzice biologiczni pracownicy socjalni, asystent rodziny, krewni, rodziny wspierające Karta Dużej Rodziny Stypendia Opieka nad dziećmi do lat 3 Wsparcie dla rodzin VI. Czas realizacji programu Motywowanie i przygotowanie rodziców do ponoszenia odpowiedzialności za sprawy dziecka (wybór szkoły, zawodu, zachęanie do nauki, do poprawy zachowania) Zachęcanie do korzystania z oferty, pozyskiwanie nowych partnerów Karty Dużej Rodziny, organizowanie pikniku Zaspokojenie potrzeb najuboższych, wyrównywanie szans edukacyjnych Uruchomienie żłobka samorządowego w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie Świadczenie wychowawcze 500+ pedagog szkolny, psycholog, wychowawca dziecka w szkole, pracownicy socjalni, opiekunowie w pieczy zastępczej MGOPS, partnerzy Karty Dużej Rodziny MGOPS Gmina Wieliczka MGOPS Realizacja gminnego programu wspierania rodziny została zaplanowana na lata Jest on dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu. VII. Określenie sposobu przeprowadzenia konsultacji Gminny program wspierania rodziny będzie poddany konsultacjom społecznym. Informacje o konsultacjach wraz z dołączonym projektem aktu prawnego będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje działające na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Przeprowadza się je w celu poznania opinii organizacji na temat projektu aktu poddanego konsultacji. Konsultacje będą miały formę pisemnego wyrażenia opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego programu. Termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 5 dni od dnia upublicznienia informacji. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka przedstawi Radzie Miejskiej, nie są one wiążące i mają charakter opiniodawczy. VIII. Ewaluacja programu Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 14

16 Ewaluacja programu będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych. Zostaną one pozyskane poprzez bezpośrednią rozmowę, obserwację lub telefoniczny kontakt z członkami rodzin, asystentem rodziny, opiekunami pieczy zastępczej, środowiskiem sąsiedzkim, pracownikami instytucjonalnych form pomocy rodzinie. IX. Realizatorzy i partnerzy programu: 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomicy Społecznej w Wieliczce. 2. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 4. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. 5. Placówki Oświatowe. 6. Fundacja Leonardo. 7. Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 8. Stowarzyszenie Siemacha. 9. Spółdzielnia Socjalna Przyszłość" z siedzibą w Wieliczce. 10. Sąd Rodzinny i Nieletnich. 11. Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. 12. Placówki Służby Zdrowia. 13. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieliczce. 14. Grupy świetlicowe z programem profilaktycznym. 15. Sołtysi/Przewodniczący zarządów osiedli. 16. Radni Rady Miejskiej w Wieliczce. 17. Zespół kuratorski. 18. Straż Miejska w Wieliczce. 19. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. 20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce. 21. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce. 22. Koła Gospodyń Wiejskich. 23. Parafie. 24. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. 25. Stowarzyszenie Inicjatyw Spłecznych Solny Gwarek. X. Źródła finansowania programu Źródła finansowania zadań określone są w uchwale budżetowej na rok Zgodnie z art. 197 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje możliwość otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej do wysokości 50 % wydatków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku środków pochodzących z programów rządowych wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % wydatków. Kwoty ujęte w uchwale budżetowej na rok 2017 mogą być niewystarczające na sfinansowanie działań programowych. Wydatki poniesione na realizację zadań w 2017 roku będą podstawą do określenia rzeczywistych kosztów i zaplanowania budżetu na kolejne lata. XI. Sposób kontroli realizacji programu Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 15

17 W terminie do dnia 31 marca każdego roku Burmistrz składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 16

18 Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 1

19 Uzasadnienie Do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny (art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Konieczność wprowadzenia tego programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nawiązuje on także do gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, który wchodzi w skład strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy wieliczka na lata Założeniem programu jest tworzenie warunków oraz narzędzi do prawidłowego funkcjonowania rodzin, ich wsparcie i rozwój. Program zakłada wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych wobec dzieci; działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości rodzicielskich; praca z rodzinami mająca na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym; aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz wsparcia rodziny oraz promowanie działań na rzecz rodziny. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm) program podlegał konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w trybie Uchwały nr XLII/657/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r., Nr 440, poz. 3239). Zważywszy na powyższe, konieczne jest przyjęcie przez Radę Miejską w Wieliczce Programu Wspierania Rodziny na lata Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: 1E96A D1D-85F5-B8D2D11CBCD0. Podpisany Strona 2

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 18 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/22/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XXVII/22/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XXVII/22/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Załącznik do uchwały Nr XXII/105/2015 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 201 5 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016 2018 GMINA LUTOMIERSK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na terenie miasta Legionowo na lata 2014-2016 I. Wstęp Gmina Legionowo od kilku lat realizuje zadania wynikające z działań systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012 2014

Załącznik do Uchwały GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012 2014 Załącznik do Uchwały GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012 2014 Kraśnik 2012 0 I. Wstęp Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/445/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/445/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/445/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wieliczka na lata 2013-2015" Na podstawie art. 176 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny załącznik do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca2013 r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2013 2015 I. Wprowadzenie Rodzina, to naturalne środowisko wychowawcze dziecka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

Uchwała Nr VI Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Uchwała Nr VI.42.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/185/16 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XX/185/16 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XX/185/16 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013 2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/216/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 kwietnia 2013 r. GOPS GNOJNIK GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013 2015 GNOJNIK 2013 1 I. WPROWADZENIE Rodzina jest podstawową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/197/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata Załącznik do Uchwały Nr 210/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2012 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Lubliniec 1 I. WPROWADZENIE Podstawą opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach UCHWAŁA NR IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO. z dnia 28 marca 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/162/2013 RADY GMINY ROJEWO z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rojewo na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/327/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/327/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/327/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Karpacza na lata 2017-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie Czernikowo, dnia 2014.03.09 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 179 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata Projekt z dnia 16 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 2019 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do uchwały Nr XL/357/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. Diagnoza środowiska i problemu III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/310/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 25 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/310/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 25 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/310/2014 RADY GMINY KWILCZ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwilcz na lata 2014 2016. Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 r. I. Zagadnienia ogólne. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA

Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA Załącznik do Uchwały NR XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017 2019 Gryfino 2017 Wprowadzenie Obowiązek opracowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PILZNO NA LATA 2013-2015 Pilzno, kwiecień 2013 I. Wprowadzenie Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno zapewnić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art.1,8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2013 2015 Tarnowskie Góry 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XVII/144/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE Z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia 9 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/159/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łazy na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 15 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 15 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/387/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/77/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIV/77/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XIV/77/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2016-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/96/04 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 4 lutego 04 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 04-06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r.

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2016 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 uchwala, co następuje:

w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 uchwala, co następuje: Uchwała Nr XXIII/109/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Tczew na lata 2016 2018 Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013 2015

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXXIV/ 262 /2013 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2013 2015 Program Wspierania Rodziny w Gmnie Cegłów przygotowany

Bardziej szczegółowo

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649 Projekt z dnia 17 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Lubsko na lata 2015 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KAMIENNEJ GÓRZE NA LATA I. WSTĘP Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamienna Góra na lata jest strategicznym dokumentem Gminy Kamienna Góra opracowanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA. 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 r. ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 lutego 2016 r.

UCHWAŁA nr XIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 lutego 2016 r. UCHWAŁA nr XIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Skarszewy na lata 2016-2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina. Jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Krzeszowice, dnia 14 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Krzeszowice w roku 2012 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXII/199/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 października 2016 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017-2019 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2016 I WPROWADZENIE Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112 /2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/112 /2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/112 /2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego

Bardziej szczegółowo

ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC

ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC Idea asystentury rodziny Asystentura polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem: mocnych stron członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny

UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DOBROŃ NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DOBROŃ NA LATA Załącznik do uchwały nr XXXVII/ /2014 Rada Gminy w Dobroniu z dnia 25.02.2014r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DOBROŃ NA LATA 2014-2016 I. WSTĘP Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/388/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016

Załącznik do Uchwały Nr XL/388/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 Załącznik do Uchwały Nr XL/388/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWY PRAWNE DOKUMENTU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 30 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 4590 UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 RADY GMINY NOWA KARCZMA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2016-2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017

UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017 Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY SIENNO. z dnia 20 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY SIENNO. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 2821 UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY SIENNO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... 3-LETNI GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA LATA

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... 3-LETNI GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... 3-LETNI GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W PIEKARACH ŚLĄSKICH NA LATA 2012-2014 Piekary Śląskie 2012 1 Spis treści I. Wprowadzenie II. Założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 25 czerwca 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bogoria na lata 2013 2015 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej Ośrodkiem, stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny. na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny. na lata Załącznik do uchwały nr XV/190/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Gmina Miasto Świdnica I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski Uchwała Nr XI/115/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2014 ROK Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Krótka 4c, tel. fax +48 67 262 08 85, +48 67 262 28 88 www.mopswagrowiec.pl mops.wagrowiec@pro.onet.pl SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo