Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin ustalony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z dnia 23 maja 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są: a. stypendium socjalne, b. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, c. stypendium rektora dla najlepszych studentów, d. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, e. zapomoga. 2. Świadczenia pomocy materialnej określone w pkt 1 lit. a, b, e przyznaje dziekan wydziału. 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów określone w pkt 1 lit. c przyznaje rektor. 4. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego. 5. Jeżeli organ przyznający świadczenie pomocy materialnej ma wątpliwości co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do przyznania świadczeń, wzywa studenta do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów organ przyznający stypendium pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 6. Od decyzji dziekana, o której mowa w pkt 2, przysługuje studentowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 7. W przypadku decyzji rektora, o której mowa w pkt 3, studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora, złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 8. Świadczenia pomocy materialnej wymienione w pkt 1, z wyjątkiem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, są przyznawane na wniosek studenta złożony na wzorze ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 9. Wniosek, o którym mowa w pkt 8, musi być kompletny i złożony we właściwym terminie. 10. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w pkt 2, są określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 11. W przypadku: a. złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków; b. uzupełnienia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków,

2 stypendium może być przyznane pod warunkiem niewyczerpania środków przeznaczonych na stypendia. W takim przypadku student może nabyć prawo do tego stypendium nie wcześniej niż od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek. 12. Złożenie wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów po wyznaczonym terminie na składanie wniosków lub uzupełnienie go po tym terminie spowoduje nieumieszczenie studenta w rankingu, o którym mowa w 4 pkt 19 lub 20, z wyjątkiem sytuacji opisanej w 4 pkt Student może otrzymać świadczenia, o których mowa w pkt 1 lit. a, b, c w danym roku akademickim przez okres dziewięciu miesięcy, tj. od października do czerwca. Jeżeli rok studiów trwa jeden semestr i przypada on na semestr zimowy przez okres pięciu miesięcy od października do lutego, natomiast gdy przypada na semestr letni przez okres czterech miesięcy od marca do czerwca, z zastrzeżeniem 1 pkt Stypendia, o których mowa w 1 pkt lit. a, b i c, przyznawane są na rok akademicki, 15. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określonego w pkt 1 lit. d, którego zasady określa rozporządzenie MNiSW, przy czym: a) stypendia socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych są wypłacane od października, b) stypendia socjalne przyznane na rok akademicki 2014/2015 na podstawie 2 pkt 6, ust. 1 zostaną wypłacone w grudniu 2014 roku, ze spłatą za październik i listopad studentom, którzy złożyli kompletny wniosek do 30 października 2014 roku, c) stypendia rektora dla najlepszych studentów są wypłacane po raz pierwszy w grudniu ze spłatą za październik i listopad. 16. Świadczenia pomocy materialnej są przelewane na rachunek bankowy studenta wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia. Terminy wypłaty świadczeń pomocy materialnej są określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 17. Wysokość świadczeń jest uzależniona od liczby uprawnionych oraz od wysokości funduszu pomocy materialnej, a w szczególności od dotacji otrzymanej przez Uczelnię na ten cel. 18. Wysokość świadczeń w danym roku akademickim ustala rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim. Stawki stypendialne są określone w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, przy czym studenci, których rok studiów przypada od semestru letniego jednego roku akademickiego do semestru zimowego następnego roku akademickiego, stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymują w wysokości obowiązującej w dniu ustalenia listy rankingowej. W celu zachowania kwot środków funduszu pomocy materialnej, stawki stypendialne decyzją rektora mogą być w trakcie roku akademickiego obniżone lub zwiększone. 19. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 20. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. 21. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 22. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, świadczenia określone w pkt 1 nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

3 23. Student na ostatnim roku studiów ma prawo ubiegać się o pomoc materialną nie dłużej niż do końca ostatniego semestru studiów danego stopnia, z zastrzeżeniem punktu 24 niniejszego paragrafu. 24. Decyzja o przyznaniu stypendiów, o których mowa w pkt 2 i 3, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia z powodu kontynuowania nauki na drugim kierunku studiów, po ukończeniu pierwszego kierunku z wyjątkiem kontynuowania nauki w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra). 25. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w pkt 21, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej, tzn. o kontynuowaniu nauki na drugim kierunku studiów, po ukończeniu pierwszego kierunku ( z wyjątkiem kontynuowania nauki w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 2 Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać, na wniosek, student będący w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim Uczelni, z tym że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z późn. zm., oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z późn. zm. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta jest określona w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu. Jeżeli do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, z późn. zm. Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: a) studenta, b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, z uwzględnieniem pkt 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 173 a i art. 199 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

4 b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, d) świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy, e) stypendiów o charakterze socjalnym, przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 361, z późn. zm.). Student może się ubiegać o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt 4 lit c, w przypadku gdy: 1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa pkt 4 lit. b lub 2) spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w tym punkcie pod lit. a i b, nie jest mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zażądać od studenta dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa pkt 1. W wypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w pkt 7, dziekan może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Student studiów stacjonarnych, któremu przyznano stypendium socjalne, może je otrzymać w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania na Uczelnię uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych, któremu przyznano stypendium socjalne, może je otrzymać w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Podstawą ubiegania się o zwiększenie stypendium z tytułu zakwaterowania jest złożenie

5 w Dziale Spraw Studenckich oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. Student ma obowiązek poinformować dziekana za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich o zmianie swej sytuacji materialnej lub składu rodziny, jeśli ma ona wpływ na przyznanie lub wysokość otrzymywanego świadczenia. Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest zawarty w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu. 3 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymać z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Podstawą ubiegania się o stypendium specjalne jest wniosek z załączonym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności studenta, w oryginale lub poświadczonej kopii (przez organ wydający orzeczenie lub przez Uczelnię). 3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależna od stopnia niepełnosprawności. 4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest zawarty w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu. 4 Stypendium rektora dla najlepszych studentów 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest z tytułu: a) wysokiej średniej ocen i osiągnięć naukowych, b) osiągnięć artystycznych lub wysokich osiągnięć sportowych. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen i osiągnięć naukowych może się ubiegać student, który za ostatni rok akademicki osiągnął średnią ocen za wyniki w nauce nie niższą niż 4,0 obliczoną zgodnie z pkt 9 oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie wyznaczonym przez rektora. Dodatkowo przy przyznawaniu tego stypendium brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, o których mowa w pkt 10, pod warunkiem że student wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium złoży dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych. 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięć artystycznych może otrzymać na swój wniosek student, który łącznie spełnił następujące warunki: a) osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,0 wyliczoną zgodnie z pkt 9 b) może się wykazać osiągnięciami, o których mowa w pkt 12 c) złożył wniosek o przyznanie stypendium, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć artystycznych, w terminie wyznaczonym przez rektora. 4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięć sportowych może otrzymać na swój wniosek student, który łącznie spełnił następujące warunki: a) osiągnął średnią ocen nie niższą niż 3,2 obliczoną zgodnie z pkt 9, b) uzyskał wysoką punktację za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w pkt 16, c) złożył wniosek o przyznanie stypendium, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć sportowych, w terminie wyznaczonym przez rektora. 5. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 6 i Poczynając od roku akademickiego 2015/2016, stypendium rektora dla najlepszych studentów może także otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

6 7. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może również otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił wymagania określone w pkt 2 lub 3, lub 4 w trakcie ostatniego roku pierwszego stopnia. 8. Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż UEP, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za poprzedni rok studiów wraz z informacją o stosowanej na tej uczelni skali ocen, przy czym: a) jeżeli średnia ocen uzyskana za rok studiów została obliczona na podstawie skali ocen 2,0 5,0, to uzyskana przez studenta średnia ocen zostanie przeszacowana na skalę stosowaną na UEP do roku akademickiego 2013/2014, tj. 2,0 6,0, wg poniższego wzoru: średnia UEP = 4/3 średniej 2/3, b) jeżeli średnia ocen uzyskana za rok studiów została obliczona na podstawie skali ocen 2,0 5,5, to uzyskana przez studenta średnia zostanie przeszacowana na skalę stosowaną na UEP do roku akademickiego 2013/2014, tj. 2,0 6,0, wg poniższego wzoru. średnia UEP = 8/7 średniej 2/7, średnia UEP oznacza średnią ocen w skali 2,0 6,0, średnia oznacza średnią studenta obliczoną na podstawie innej skali ocen, c) jeżeli średnia ocen została obiczona według innej skali ocen niż 2,0 5,0; 2,0 5,5 lub 2,0 6,0, wniosek zostanie rozpatrzony przez rektora indywidualnie. 9. Średnią ocen oblicza się na podstawie ocen z zaliczeń wszystkich zajęć i wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz w indywidualnej ścieżce studiów obowiązujących studenta w danym roku. Średnią ocen, w tym przeszacowanie ocen z innych skal, liczy się bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku. 10. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięć naukowych liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe ustala się w sposób następujący: a) za każdą publikację artykułu naukowego 6,00 pkt b) za każdy referat/poster na konferencji naukowej 6,00 pkt z tym że za publikacjęe artykułu/poster lub referat w ramach jednej konferencji można otrzymać maksymalnie 6 punktów. 11. Osiągnięcia, o których mowa w pkt 10, potwierdza opiekun SKN. Jeżeli student nie zdobył ich w ramach działalności w SKN lub uzyskał je, nie będąc studentem UEP, to ich uzyskanie stwierdza dziekan właściwego wydziału. 12. Liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne ustala się w sposób następujący: a) za każde zajęcie I III miejsca w konkursach, na festiwalach: międzynarodowych, których laureaci zostali delegowani przez UEP 6,00 pkt, krajowych, których laureaci zostali delegowani przez UEP 5,50 pkt, międzynarodowych lub krajowych których laureaci nie byli delegowani przez UEP 5,00 pkt;

7 b) za autorstwo, projektowanie, koordynację wydarzeń artystycznych, kulturalnych organizowanych przez Uczelnię: Rodzaj osiągnięcia Kategoryzacja punktacja Zaprojektowanie nowego autorskiego wydarzenia akademickiego; z tytułu wykonania jednego projektu mogą zostać przyznane punkty maksymalnie dwóm studentom ZASIĘG: ogólnopolski po 6 pkt ZASIĘG: lokalny po 5,5 pkt Koordynacja i zorganizowanie festiwalu muzycznego lub artystycznego ZASIĘG: ogólnopolski 5,5 pkt ZASIĘG: lokalny 4,0 pkt Koordynacja wydarzenia kulturalno- -artystycznego zorganizowanego dla studentów z tytułu koordynowania jednego wydarzenia mogą zostać przyznane punkty maksymalnie trzem studentom po 3 pkt jeden student koordynujący dwa lub więcej wydarzeń może łącznie otrzymać maksymalnie 4,5 pkt Koordynacja wydarzenia kulturalno-artystycznego pojawiającego się cyklicznie co najmniej 3 razy w ciągu roku akademickiego z tytułu koordynowania jednego wydarzenia trwającego cały rok można przyznać punkty maksymalnie dwóm studentom po 3 pkt 13. Rodzaj zaangażowania w wydarzenia organizowane przez Uczelnię, o których mowa w pkt 12 lit. b, potwierdza przewodniczący organizacji studenckiej działającej na UEP będącej organizatorem tych wydarzeń. 14. Uzyskanie osiągnięć, o których mowa w punkcie 12 lit a, stwierdza dziekan właściwego wydziału. 15. Uzyskanie osiągnięć, o których mowa w punkcie 12 lit b, stwierdza prorektor ds. edukacji i studentów. 16. Liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ustala się w sposób następujący: a) nominacje olimpijskie lub paraolimpijskie 6,00 pkt, b) zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie międzynarodowym o randze mistrzowskiej Europy lub świata potwierdzone przez międzynarodowy związek sportowy danej dyscypliny: I miejsce 6,00 pkt, II miejsce 5,50 pkt, III miejsce 5,00 pkt,

8 c) zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie krajowym o randze mistrzowskiej Polski potwierdzone przez związek sportowy danej dyscypliny oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski na uczelniach społeczno-przyrodniczych, potwierdzone przez ZG AZS: I miejsce 5,00 pkt, II miejsce 4,75 pkt, III miejsce 4,50 pkt, d) zajęcie pierwszego miejsca w zawodach o randze akademickich mistrzostw Wielkopolski potwierdzone przez OS AZS Poznań: I miejsce 4,75 pkt 17. Rangę zawodów wymienionych w pkt 16 oraz zajętą lokatę potwierdza na formularzu oświadczenia studenta trener sekcji KU AZS UEP (pracownik SWFiS) lub kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP. 18. Po zakończeniu roku akademickiego sporządza się listy rankingowe studentów wg stanu na dzień 1 października spośród osób, które do tego dnia uzyskały zaliczenie wszystkich zajęć, złożyły z wynikiem pozytywnym wszystkie egzamin i odbyły praktyki przewidziane na dany semestr w planie studiów oraz złożyły wniosek o przyznanie stypendium w terminie wyznaczonym przez rektora. 19. Dla danego kierunku, roku, wydziału, formy i stopnia studiów jest tworzona lista rankingowa wszystkich studentów wg punktacji przyznanej studentowi zgodnie z poniższym wzorem na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć naukowych: punktacja studenta = średnia ocen studenta + suma punktów studenta za osiągnięcia naukowe największa liczba punktów uzyskana przez studentów umieszczonych na danej liście rankingowej za osiągnięcia naukowe 6 gdzie: liczba punktów studenta za osiągnięcia naukowe jest ustalana zgodnie z punktem 10, największa liczba punktów za osiągnięcia naukowe odnosi się do studentów w ramach danego kierunku, roku, wydziału, formy i stopnia studiów ujętych na liście rankingowej za osiągnięcia naukowe. 20. Dla każdego kierunku studiów (łącznie dla wszystkich lat, form i stopni) jest tworzona lista rankingowa wszystkich studentów wg punktacji przyznanej studentowi na podstawie średniej ocen i osiągnięć artystycznych lub sportowych zgodnie z następującym wzorem: punktacja studenta = średnia ocen studenta + suma punktów studenta za osiągnięcia artystyczne + sportowe najwyższa liczba punktów uzyskana przez studentów umieszczonych na danej liście rankingowej za osiągnięcia artystyczne + sportowe 6, gdzie: liczba punktów studenta za osiągnięcia artystyczne jest ustalana zgodnie z punktem 12, a za osiągnięcia sportowe zgodnie z punktem 16; największa liczba punktów odpowiednio za osiągnięcia artystyczne/ sportowe odnosi się do studentów w ramach danego kierunku ujętych na liście rankingowej.

9 21. Liczba stypendystów stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi nie więcej niż 9% studentów danego kierunku, roku, wydziału formy i stopnia studiów wg listy rankingowej, o której mowa w pkt 19. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dwanaście, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. 22. Liczba stypendystów stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów wg listy rankingowej, o której mowa w pkt 20. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż sto, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. 23. Jeżeli student został umieszczony na kilku listach (rankingowych lub kierunkach), stypendium zostanie mu przyznane tylko z jednego tytułu wg jego wyboru. Lista jest jednak niezmienna. 24. Studenci, którzy w poprzednim roku odbywali studia za granicą co najmniej przez jeden semestr i nie zostali ujęci na liście rankingowej z powodu nieotrzymania z zagranicznej uczelni informacji o uzyskaniu zaliczenia i złożeniu wszystkich egzaminów, mogą po jej uzupełnieniu, na swój wniosek, otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów wg stawek ustalonych dla danego roku, wydziału, kierunku, formy i stopnia studiów. 25. Studenci spełniający warunki określone w pkt 2 mieszczący się w limicie określonym w pkt 21 otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pozostali studenci nie otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów, z zastrzeżeniem pkt 24 i Studenci spełniający warunki określone w pkt 3 lub 4 mieszczący się w limicie określonym w pkt 22 otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pozostali studenci nie otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów, z zastrzeżeniem pkt 24 i Ustala się dwie stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów: a) stawkę I stypendium rektora dla najlepszych studentów (według pkt 21 lub 22) otrzyma 50% studentów o najwyższych pozycjach na listach rankingowych, b) stawkę II stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymają pozostali studenci mieszczący się w limicie 9% najlepszych studentów (według pkt 21) lub mieszczący się w limicie 1% najlepszych studentów (według pkt 22). 28. O przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów (o objęciu studenta limitem określonym w pkt 21 lub 22) oraz o stawce stypendium (pkt 27) decyduje miejsce na listach rankingowych, o których mowa w pkt 19 i Studenci, którzy mają taką samą liczbę punktów na liście rankingowej jak ostatnia osoba mieszcząca się w limicie określonym w pkt 21 lub 22, otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. 30. Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów jest określony odpowiednio w załącznikach nr 8a (stypendium z tytułu uzyskania wysokiej średniej i wyróżniających osiągnięć naukowych) i nr 8b (stypendium z tytułu osiągnięcia wysokich wyników sportowych lub artystycznych) do niniejszego regulaminu. 5 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi mającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w pkt 1, student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Może również się o nie ubiegać student pierwszego roku studiów

10 drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 3. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów ministra określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, maksymalną wysokość tych stypendiów oraz wzory wniosków o ich przyznanie. 6 Zapomoga 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu: urodzenia dziecka, ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny, śmierci bliskiego członka rodziny, klęski żywiołowej, i innych. 2. Student jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią postawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi. Swoją pogorszoną sytuację materialną student powinien wykazać, przedkładając wraz z wnioskiem dokumenty, jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne. 3. Student może się ubiegać o zapomogę w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego, które miało miejsce w okresie trwania studiów. 4. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, za każdym razem tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów. 5. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu. 7 Miejsce w domu studenckim 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim (DS) Uczelni przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd na Uczelnię uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Kryteria obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków o miejsce w DS i tryb ubiegania się o miejsce na dany rok akademicki są ogłaszane w formie komunikatu rektora. 3. Informacje o przyznaniu miejsca w DS na następny rok akademicki zostają podane do wiadomości ubiegającym się przez Dział Spraw Studenckich. 4. Student, który otrzymał miejsce w DS na rok akademicki, wnosi opłatę miesięczną za to miejsce w wysokości ustalonej przez rektora w porozumieniu z Parlamentem Studenckim. 5. Szczegółowe zasady korzystania z DS określone są w regulaminie porządkowym domów studenckich.

11 8 Postanowienia końcowe 1. Świadczenia wypłacone studentowi za okres, w którym utracił do nich prawo, lub na podstawie błędnych, niepełnych informacji podlegają zwrotowi na podstawie art. 410 kodeksu cywilnego. 2. Student, który uzyskał świadczenia określone w 1 pkt 1 na podstawie nieprawdziwych danych, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 3. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów niebędących obywatelami polskimi, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 4. Z dniem 1 października 2014 roku traci moc Regulamin stypendialny dla studentów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 września 2013 roku. Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Prorektor ds. Edukacji i Studentów (Dominika Widła) (dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP) REKTOR (prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin ustalony na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. nr 164/2005, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne

Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin ustalony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin ustalony na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne

Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin ustalony na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139 Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 52/14 Rektora UMB z dnia 17.09.2014 r. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy materialnej dla studentów. 3. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Adresaci pomocy materialnej dla studentów. 3. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów Adresaci pomocy materialnej dla studentów Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje: 1. studentom uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2014 roku

Aneks nr 1. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2014 roku Aneks nr 1 Załącznik do Zarządzenia nr 83/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2014 r. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r. Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Podstawa prawna: art. 199 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2005 r. (RO/IX/20/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Warszawa, wrzesień 2014 Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 POZNAŃ 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO (tekst jednolity z dnia 15.09.2015 r.) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 3 października 2016 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 16.06.2017 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 29 września 2017r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2017 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r.

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Regulamin pomocy materialnej) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 325/2014 Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej 1 PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

[Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej]

[Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej] [Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej] 16 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 20.10.2016 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 POZNAŃ 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego REGULAMIN Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2016 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r.

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 marca 2017 r. Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Postanowienia ogólne Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2011 z dnia 12.10.2011 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: dziekan Dziekana Wydziału,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zasady ogólne: 1. Przyznając pomoc materialną doktorantom Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom został sporządzony na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE Samorząd Studentów SGGW Samorząd Studentów SGGW Agnieszka Misztal Warszawa, 25 września 2015 2 SPIS TREŚCI INFORMAJCE OGÓLNE Jakie są formy pomocy materialnej?

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 16 września 2005 r

R E G U L A M I N. z dnia 16 września 2005 r R E G U L A M I N ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Na podstawie art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr26jrkr/2016 z dnia 12 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo