Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy. Przełożył Przemysław Janicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy. Przełożył Przemysław Janicki"

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Instrumenty, strategie, uczestnicy Przełożył Przemysław Janicki Warszawa 2013

3 Tytuł oryginału An Introduction to International Capital Markets: Products, Strategies, Participants Wydawca Joanna Dzwonnik Redakcja merytoryczna Magdalena Ujda Redakcja i korekta Daniel Działa Projekt okładki Hello! Studio Katarzyna Karus Zdjęcia wykorzystane na okładce istockphoto.com Łamanie Kamila Tomecka 2009 John Wiley & Sons, Ltd All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by John Wiley & Sons Limited. Responsibility for the accuracy of the translations rests solely with Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. and is not the responsibility of John Wiley & Sons Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, John Wiley & Sons Limited. Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2013 All rights reserved. Wydanie II ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 Dla Sheili

5

6 Spis treści Podziękowania Rozdział 1. Wprowadzenie. Czym jest rynek Kapitał i rynki kapitałowe Narodziny i rozwój eurorynków (międzynarodowych rynków kapitałowych) Współczesna bankowość inwestycyjna Klienci bankowości inwestycyjnej O książce Rozdział 2. Rynki pieniężne Wprowadzenie Krajowe rynki pieniężne Krajowy rynek pieniężny w Stanach Zjednoczonych Europejski Bank Centralny (EBC) Rynek pieniężny w Wielkiej Brytanii Bank Japonii Ryzyko systemowe i pokusa nadużycia Bony skarbowe Dyskontowanie bonów skarbowych Amerykańskie papiery komercyjne Ryzyko kredytowe na rynku papierów komercyjnych Akcepty bankowe Rynki eurowalutowe Depozyty i kredyty eurowalutowe

7 8 Spis treści Konwencje naliczania odsetek na rynkach eurowalutowych Eurowalutowe certyfikaty depozytowe Rentowność certyfikatów depozytowych Europapiery komercyjne Transakcje typu repo i reverse repo Transakcja repo studium przypadku Pozostałe cechy umów typu repo Podsumowanie Rozdział 3. Rynek walutowy Wprowadzenie Struktura rynku Dilerzy i brokerzy rynku walutowego Transakcje walutowe na rynku natychmiastowym Kwotowanie funta i euro Czynniki determinujące poziomy kursów natychmiastowych Handel na rynku kasowym Utrzymywanie pozycji na rynku spot Kontrola ryzyka walutowego Kursy krzyżowe Kursy walutowe w transakcjach outright forward Zabezpieczanie kontraktu outright forward: studium przypadku Wzór na wyznaczenie kursu terminowego Swapy walutowe Dwustronne kwotowanie swapów walutowych Podsumowanie Rozdział 4. Największe rynki obligacji skarbowych Wprowadzenie Czym są obligacje skarbowe Ryzyko kraju Bony i obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych Kwotowanie amerykańskich obligacji skarbowych

8 Spis treści Instrumenty typu STRIPS Wycena obligacji Wycena obligacji kuponowych: przykłady Wycena obligacji krok po kroku Rentowność obligacji Reinwestowanie płatności odsetkowych Rentowność obligacji w skali roku i pół roku Brytyjskie obligacje skarbowe Japońskie obligacje skarbowe Obligacje skarbowe wybranych państw strefy euro Podsumowanie Rozdział 5. Analiza wrażliwości ceny obligacji Wprowadzenie Zasady rządzące rynkiem obligacji Inne czynniki wpływające na wrażliwość ceny obligacji Duration Macaulaya Wyznaczanie duration Macaulaya Czas trwania obligacji zerokuponowych Zmodyfikowany czas trwania Wartość (cenowa) punktu bazowego Wypukłość Pomiar wypukłości Własności wskaźnika wypukłości Duration dla portfela obligacji Portfele dedykowane Immunizacja portfela Strategie hedgingowe oparte na czasie trwania Wpływ wypukłości obligacji na strategie zabezpieczające oparte na czasie trwania Podsumowanie Rozdział 6. Krzywa dochodowości Wprowadzenie Nominalne i realne stopy procentowe

9 10 Spis treści 6.3. Kapitalizacja odsetek Definicja krzywej dochodowości Teoretyczne podstawy krzywej dochodowości Natychmiastowe (zerokuponowe) stopy procentowe Bootstrapping Stopy zerokuponowe a krzywa nominalna (par) Modele wyceny wykorzystujące stopy spot Stopy terminowe (forward) Współczynniki dyskontowe Podsumowanie Rozdział 7. Spready kredytowe. Sekurytyzacja Wprowadzenie Podstawy spreadów kredytowych Znaczenie agencji ratingowych Spready kredytowe a prawdopodobieństwo defaultu Swapy ryzyka kredytowego Indeksowe swapy ryzyka kredytowego Swapy koszykowe Kredytowe skrypty dłużne Sekurytyzacja i instrumenty typu CDO Odmiany sekurytyzacji Sekurytyzacja syntetyczna Podsumowanie Rozdział 8. Rynki akcji Wprowadzenie Fundusze własne a kapitały obce w przedsiębiorstwie Pozostałe charakterystyki akcji zwykłych Hybrydowe papiery wartościowe Style inwestowania Efektywność rynków Nowoczesna teoria portfelowa Pierwotny rynek akcji

10 Spis treści Wtórne emisje akcji Rynek wtórny. Najważniejsze giełdy świata Kwity depozytowe Pożyczki papierów wartościowych Zlecenia koszykowe Podsumowanie Rozdział 9. Analiza fundamentalna spółek Wprowadzenie Źródła informacji do wyceny akcji (zwykłych) Równowaga bilansowa Rachunek zysków i strat Zysk na akcję Stopa wypłaty dywidend Analiza wskaźnikowa Wskaźniki płynności Wskaźniki rentowności Wskaźniki zadłużenia Mnożniki wyceny Stosowanie mnożników wyceny w praktyce Mnożniki wartości firmy Podsumowanie Rozdział 10. Metody dyskontowe w wycenie spółek Wprowadzenie Podstawowa wersja modelu zdyskontowanych dywidend Model stałego tempa wzrostu dywidend Implikowana stopa zwrotu z inwestycji Prognozowana stopa dywidendy a model stałego tempa wzrostu dywidend Wskaźnik cena/zysk Modele fazowego wzrostu strumienia dywidend Model dwufazowy: przykład Model wyceny aktywów kapitałowych Współczynnik beta

11 12 Spis treści Obliczanie rynkowej premii za ryzyko Kontrowersje wokół premii za ryzyko kapitałowe Wycena wolnych przepływów pieniężnych Prognozowanie wolnych przepływów pieniężnych Średni ważony koszt kapitału Wartość rezydualna WACC a poziom dźwigni Metoda współczynnika beta aktywów Wartość firmy a poziom dźwigni Podsumowanie Rozdział 11. Kontrakty forward i futures na stopę procentową Wprowadzenie Kontrakty FRA Zastosowanie kontraktów FRA: studium przypadku Koszt pożyczki a wykorzystanie kontraktów FRA w charakterze zabezpieczenia Rynkowe kwotowanie kontraktów FRA Stopy terminowe (forward) Finansowe kontrakty futures Eurodolarowe kontrakty futures notowane na CME Kwotowanie eurodolarowych kontraktów futures System depozytów zabezpieczających Przykład wyznaczania wartości depozytu: kontrakty futures na stopę EURIBOR notowane na giełdzie Eurex Kontrakty futures w strategiach zabezpieczających: studium przypadku Serie kontraktów futures Podsumowanie Załącznik: Statystyka rynku instrumentów pochodnych Rozdział 12. Kontrakty futures na obligacje Wprowadzenie Podstawowe definicje

12 Spis treści Kontrakty futures na trzydziestoletnie obligacje rządu amerykańskiego Umowna suma rozliczeniowa i współczynniki konwersji Kontrakty futures na długoterminowe obligacje skarbowe rządu brytyjskiego oraz niemieckiego Cena terminowa obligacji Koszt przechowywania (utrzymania pozycji) Implikowana stopa repo Obligacje najtańsze w dostawie Zachowanie obligacji najtańszej w dostawie Wykorzystywanie kontraktów futures na obligacje w strategiach zabezpieczających Ryzyko bazy Zabezpieczanie portfela obligacji, które nie są najtańsze w dostawie Wykorzystanie kontraktów futures w zarządzaniu portfelem Podsumowanie Rozdział 13. Swapy stóp procentowych Wprowadzenie Różne definicje swapu Przykład typowego swapu Typowe zastosowania kontraktów swap Swap stopy procentowej: pogłębione studium przypadku Charakterystyka standardowych swapów stóp procentowych Przewaga komparatywna Sposoby kwotowania cen swapów procentowych oraz spready swapowe Determinanty spreadów swapowych Zabezpieczanie kontraktów swap przy wykorzystaniu obligacji skarbowych Swapy walutowo-procentowe: studium przypadku

13 14 Spis treści Rynkowa wycena pozycji w swapach walutowo-procentowych Podsumowanie Załącznik: Warianty swapu stóp procentowych Rozdział 14. Wycena swapów stóp procentowych Wprowadzenie Wycena swapów na dzień zawarcia transakcji Wycena komponentów syntetycznego kontraktu swap Rynkowa wycena swapu Rynkowa wycena swapu pomiędzy okresami wymiany płatności Metoda stóp terminowych (forward) Wycena metodą stóp forward w arkuszu kalkulacyjnym Stawki swapowe a stopy LIBOR Wycena kontraktów IRS w oparciu o ceny kontraktów futures Zabezpieczanie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Podsumowanie Rozdział 15. Kontrakty terminowe i swapy na indeksy giełdowe Wprowadzenie Kontrakty futures na indeks giełdowy Zasady rządzące rozliczeniem depozytu zabezpieczającego Rozliczenie końcowe i handel na spreadzie Wykorzystanie indeksowych kontraktów futures w strategiach zabezpieczających: studium przypadku Efektywność zabezpieczenia Inne zastosowania indeksowych kontraktów futures Wycena indeksowych kontraktów forward Teoretyczna cena kontraktów futures Baza Strategie arbitrażowe Arbitraż indeksowy w praktyce Swapy na akcje

14 Spis treści Zarządzanie ryzykiem pozycji w swapach akcyjnych Modyfikacje podstawowej struktury swapu akcyjnego Zastosowania swapów akcyjnych i płynące z nich korzyści Podsumowanie Rozdział 16. Wprowadzenie do opcji i strategii opcyjnych Wprowadzenie Podstawowe definicje Podstawowe strategie handlu opcjami Pozycja długa w opcji kupna: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia Pozycja krótka w opcji kupna: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia Pozycja długa w opcji sprzedaży: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia Pozycja krótka w opcji sprzedaży: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia Podsumowanie: wartość wewnętrzna a wartość czasowa Opcje na akcje na giełdzie CBOE Opcje na indeks S&P 500 na giełdzie CME Opcje na akcje na giełdzie LIFFE Opcje na indeks FTSE Podsumowanie Załącznik: Opcje egzotyczne Rozdział 17. Modele wyceny opcji Wprowadzenie Podstawowe zasady wyceny opcji europejskich Syntetyczne kontrakty terminowe (forward i futures) Przedterminowe wykonanie opcji amerykańskich Drzewa dwumianowe Rozszerzenie modelu jednookresowego Model Blacka-Scholesa Założenia modelu Blacka-Scholesa Podsumowanie Załącznik: Pomiar zmienności historycznej

15 16 Spis treści Rozdział 18. Wycena opcji a ryzyko Wprowadzenie Zachowanie wartości wewnętrznej i wartości czasowej opcji Zmienność a wycena opcji Współczynnik delta (Δ lub δ) Zachowanie delty Współczynnik gamma (Г lub γ) Korygowanie pozycji zabezpieczającej Zachowanie gammy Współczynnik theta (Θ) Współczynnik vega Współczynnik rho (ρ). Podsumowanie współczynników greckich Podsumowanie Załącznik: Strategie zabezpieczające oparte na wartościach delty i gammy Rozdział 19. Strategie opcyjne Wprowadzenie Strategia zabezpieczająca wykorzystująca opcję sprzedaży Wystawianie pokrytych opcji kupna Strategie korytarzowe Strategie rozpiętościowe. Spread byka i niedźwiedzia Pozostałe strategie rozpiętościowe O zmienności raz jeszcze Handel na zmienności: strategie stelaża i pętli Bieżące profile wypłaty Zyski i ryzyko związane ze strategią stelaża Podsumowanie Rozdział 20. Pozostałe zastosowania opcji Wprowadzenie Giełdowe i pozagiełdowe opcje walutowe Zabezpieczanie pozycji walutowych za pomocą opcji: studium przypadku

16 Spis treści Wycena opcji walutowych Opcje na stopę procentową Giełdowe opcje procentowe Kontrakty cap, floor i collar Procentowe kontrakty cap: studium przypadku Wycena kontraktów cap i floor: model Blacka Opcje swapowe Strategie zarządzania ekspozycją na ryzyko stopy procentowej Obligacje zamienne na akcje Miary wartości obligacji zamiennych na akcje Premia konwersji a parytet wymiany Arbitraż wykorzystujący obligacje zamienne na akcje Podsumowanie Słownik terminów finansowych Indeks

17

18 Podziękowania Jako autor książki poświęconej rynkom finansowym bardzo wiele zawdzięczam nieżyjącemu już Paulowi Rothowi, genialnemu człowiekowi, który dysponował rzadką dziś umiejętnością wyjaśniania najbardziej nawet skomplikowanych zagadnień w sposób zrozumiały dla każdego. Wszystkim nam go brakuje. Ogromne podziękowania składam na ręce Sama Whittakera i Johna Wileya, za namową których powstała pierwsza wersja tej książki, oraz sir George a Mathewsona, który poświęcił swój wolny czas na lekturę jej pierwszego rękopisu. Obecne, drugie już wydanie mojej książki powstało w dużej mierze za sprawą Jonathana Shawa, którego życzliwe uwagi do wydania pierwszego oraz trafne sugestie do reedycji skłoniły mnie do rozpoczęcia prac nad nową wersją książki. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Neila Schofielda, który był pierwszym recenzentem nowego rozdziału poświęconego w całości ryzyku kredytowemu, oraz Pete a Bakera i Aimee Dibbena, którzy dbali o to, bym nie spoczął na laurach. Nie mógłbym tu nie wspomnieć o tych wszystkich, z którymi przyszło mi pracować na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat mojej kariery w branży finansowej, a których nie sposób wszystkich wymienić tu z nazwiska. To właśnie oni, dzięki swemu doświadczeniu, zaangażowaniu i anielskiej nieraz cierpliwości, pomogli mi zgłębić tajemnice rynków finansowych. Było to dla mnie szczególnie ważne u samych początków mojej kariery w branży jak wiadomo, bardzo dynamicznej i opartej na współzawodnictwie. Zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc i życzliwą radę, za co chciałbym Wam w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować.

19

20 Rozdział 1 Wprowadzenie. Czym jest rynek 1.1. Kapitał i rynki kapitałowe Kapitał finansowy można zdefiniować jako zakumulowany majątek, który może być wykorzystywany do dalszego pomnażania kreowania nowego majątku. Rynki kapitałowe (capital markets) to miejsca, gdzie poszukujący dodatkowych źródeł kapitału spotykają się z osobami posiadającymi jego wolne nadwyżki, które chcą korzystnie zainwestować 1. Stanowią one również ważne ogniwo w procesie zarządzania ryzykiem, dostarczając instrumentów, które pozwalają je znacznie ograniczyć. Rynki kapitałowe, jako miejsca spotkań kapitałodawców i kapitałobiorców, początkowo znajdowały się w dość przypadkowych lokalizacjach, takich jak uliczne kawiarnie, by z czasem nabrać charakteru wyspecjalizowanych giełd, niekoniecznie funkcjonujących na istniejącym fizycznie parkiecie, na którym dochodziłoby do rzeczywistych spotkań stron transakcji. Uczestnicy współczesnych rynków kapitałowych nie muszą spotykać się osobiście mogą przebywać w różnych częściach świata i kontaktować się przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Kim jest osoba korzystająca z kapitału? Według szerszej definicji kapitałobiorcy jest nim każdy z nas, przynajmniej od czasu do czasu. Pożyczamy pieniądze na zakup mieszkania czy samochodu, zapewniając sobie odpowiedni standard życia oraz właściwe warunki pracy, co przyczynia się do wzrostu. Praca jest dla nas źródłem dochodu i oszczędności wykonując pracę, każdy 1 Rynek, na którym następuje wymiana kapitału krótkoterminowego (tworzącego stosunek zobowiązaniowy o charakterze dłużnym na okres nie dłuższy niż 1 rok), określa się często jako rynek pieniężny. W tym ujęciu przez rynek kapitałowy rozumie się rynek, na którym następuje przepływ kapitału długoterminowego (o czasie trwania dłuższym niż 1 rok). Więcej na temat rynków pieniężnych w rozdziale 2 przyp. tłum.

21 22 Rozdział 1 z nas wnosi niewielki, ale istotny wkład w powiększanie dochodu narodowego. Gromadzone oszczędności przeznaczamy w znacznej części na edukację kolejnych pokoleń, inwestując w wiedzę i tzw. kapitał ludzki, co pozwala zachować zdrowe fundamenty rozwoju gospodarczego państwa. Węższa definicja ogranicza grono biorców kapitału do przedsiębiorstw (zwanych często korporacjami), rządów państw i ich władz lokalnych (samorządowych) oraz organizacji międzynarodowych, które dokonują inwestycji mających przynieść dochód w przyszłości. Gdy przedsiębiorstwo buduje nową fabrykę, wydatkuje w ten sposób kapitał powierzony mu przez właścicieli, pożyczony w banku na odpowiedni procent bądź też pochodzący z zysków wypracowanych przez samo przedsiębiorstwo w poprzednich latach w celu nabycia aktywów, które w przyszłości wygenerują dodatkowe strumienie przychodów. Rządy wielu państw przeznaczają środki zebrane z podatków na różnego rodzaju inwestycje w szczególności infrastrukturalne, np. na budowę dróg czy elektrowni. Wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy (World Bank), udzielają pożyczek krajom rozwijającym się, by stworzyć mocne fundamenty wzrostu gospodarczego i przyszłego rozwoju tych państw. Kim są w takim razie dawcy kapitału? Znów można by rzec, że w wielu sytuacjach dawcą kapitału jest każdy z nas. Często jest to działanie świadome i celowe, np. wtedy, gdy samodzielnie nabywamy akcje wyemitowane przez spółki akcyjne lub gdy inwestujemy w papiery dłużne emitowane przez rządy państw (lub ich wyspecjalizowane agencje). Niekiedy zatrudniamy w tym celu specjalnych pośredników zwanych brokerami (brokers), którzy wykonują tego typu operacje w naszym imieniu. Czasami zaś nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stajemy się dawcami kapitału, np. wtedy, gdy wpłacamy pieniądze na rachunek depozytowy w banku, lokujemy oszczędności w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania lub gromadzimy kapitał w funduszach emerytalnych z myślą o dostatnim życiu na emeryturze. Płacimy podatki i wnosimy różnego rodzaju opłaty zarówno na rzecz budżetu centralnego, jak i władz lokalnych. Opłacamy składki na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, które inwestują je z myślą o pozyskaniu kapitału na realizację przyszłych zobowiązań z tytułu zawartych polis. Także niektóre przedsiębiorstwa stają się dawcami kapitału, gdy decydują się zainwestować wypracowane zyski, zamiast przekazać je swoim właścicielom w postaci dywidendy. Niniejsza książka prezentuje różne aspekty funkcjonowania współczesnych rynków kapitałowych, grupy podmiotów będących ich uczestnikami oraz rozwiązania i techniki, dzięki którym dawcy i biorcy kapitału mogą realizować swoje cele, z uwzględnieniem roli pośredników w kojarzeniu stron transakcji. W dużej mierze jest to książka poświęcona zarządzaniu ryzykiem. Na rynkach kapitałowych ryzyko przejawia się w wielu formach i odmianach, dlatego też

22 Wprowadzenie. Czym jest rynek 23 ich uczestnicy poświęcają wiele uwagi kwestiom właściwego nim zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem jego odpowiedniego pomiaru i ograniczania (lub redystrybucji). Dlatego tak ważną rolę odgrywają instytucje finansowe wyspecjalizowane w zarządzaniu ryzykiem. Na przykład bank, który pożycza środki finansowe w formie kredytu, jest świadomy wiążącego się z tym ryzyka kredytowego (credit risk) tzn. ryzyka tego, iż kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań związanych z obsługą kredytu, narażając kredytodawcę na straty. Ponieważ immanentną cechą działalności bankowej jest handel ryzykiem, pracownicy banków starają się analizować każdą ekspozycję na ryzyko i w jak największym stopniu zabezpieczać bank przed jej negatywnymi skutkami, dążąc do ograniczenia potencjalnych strat. Globalny kryzys kredytowy, mający swe początki w 2007 r. (znany szerzej jako credit crunch), pokazał, że gdy bankowcy w niewłaściwy sposób oceniają ryzyko lub niedostatecznie je zabezpieczają, potencjalne skutki tych zaniedbań mogą odbić się w bardzo dotkliwy sposób nie tylko na akcjonariuszach banku oraz jego klientach. Reperkusje dotykają również osób trzecich podatników oraz osób zatrudnionych w tzw. sferze realnej gospodarki, które na co dzień nie mają bliższych kontaktów z sektorem bankowym. W ostatnich latach banki na coraz większą skalę wykorzystywały swoją pozycję pośrednika między dawcami i biorcami kapitału do tworzenia syntetycznych instrumentów finansowych, opartych na pakietach udzielonych wcześniej kredytów, które następnie sprzedawały inwestorom np. pod postacią obligacji. Proces ten określa się mianem sekurytyzacji (securitization). Nabywcy tego rodzaju instrumentów zdają sobie sprawę ze znacznego ryzyka kredytowego, jakim są one obciążone. Liczą jednak na dodatkowe zyski związane z wyższym oprocentowaniem takich instrumentów w porównaniu z alternatywnymi formami inwestowania (np. obligacjami skarbowymi, powszechnie uznawanymi za bezpieczne, a przez to mniej dochodowe). W ten oto sposób w pewnym uproszczeniu banki obracają kapitałem, w który wyposażyli ich akcjonariusze oraz który powierzyli im depozytariusze, stale pozyskując fundusze niezbędne do dalszego rozwoju akcji kredytowej. Analizują ryzyko i dokonują jego redystrybucji za pośrednictwem publicznych rynków papierów wartościowych. Ten model biznesowy można by streścić w trzech słowach: twórz i dziel (originate and distribute) 2. Swoje prawdziwe oblicze ujawnił on podczas kryzysu finansowego, którego początków byliśmy świadkami w 2007 r. Wtedy to papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi, udzielanymi przez amerykańskie instytucje kredytowe, zaczęły gwałtownie tracić na wartości do 2 Twórz nowe instrumenty finansowe i za ich pomocą dokonuj redystrybucji ryzyka przyp. tłum.

23

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych Dla Sheili Spis treści Podziękowania.................................. 19 Rozdział 1. Wprowadzenie. Czym jest rynek................ 21 1.1. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ze świata biznesu... 13. Przedmowa do wydania polskiego... 15. Wstęp... 19

Spis treści. Ze świata biznesu... 13. Przedmowa do wydania polskiego... 15. Wstęp... 19 Spis treści Ze świata biznesu............................................................ 13 Przedmowa do wydania polskiego.............................................. 15 Wstęp.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 15 1.1. Początki rynków finansowych 15 1.2. Konferencja w Bretton Woods 17 1.3. Początki matematyki finansowej 19 1.4. Inżynieria finansowa 23 1.5. Nobel'97 z ekonomii 26 1.6.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) II Etap Maj 2013 Zadanie 1 II Etap Maj 2013 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/podaj definicję składnika

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Monika Michalak Klaudia Michrowska Swap polega na zawarciu dwóch umów natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści V. Wprowadzenie do zarządzania finansami 1. Podstawowe zagadnienia w zarządzaniu finansami 63. O Autorach

Spis treści V. Wprowadzenie do zarządzania finansami 1. Podstawowe zagadnienia w zarządzaniu finansami 63. O Autorach r Spis treści V. Wstęp XIII O Autorach XXI Wprowadzenie do zarządzania finansami 1 rozdział 1 Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami 3 Znaleźć właściwą równowagę 3 1.1. Czym są finanse? 5 1.2. Praca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe

Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe Inżynieria finansowa Wykład II Stopy Procentowe Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 11 października 2011 1 Rynkowe stopy procentowe Rodzaje stóp rynkowych Reguły rachunku stóp 2 3 Definicje stóp

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... XI Rozdział 1. Podstawy zarządzania ryzykiem... 1 1.1. Ryzyko rynkowe... 1 1.2. Charakterystyka instrumentów pochodnych... 12 1.2.1. Forward... 13 1.2.2. Futures... 14 1.2.3. Swap... 16 1.2.4.

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo