3 marca 2011 roku Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 marca 2011 roku Warszawa"

Transkrypt

1 3 marca 2011 roku Warszawa

2 Powitanie i podsumowanie spraw bieżących Olga Grygier-Siddons, prezes, PwC Ludwik Sobolewski, prezes, Giełda Papierów Wartościowych Beata Stelmach, prezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

3 Wynagrodzenia zmienne oparte na instrumentach finansowych Aspekty HR-owe Artur Kaźmierczak, dyrektor, lider zespołu ds. doradztwa w zakresie zarządzania personelem, PwC

4 Cel Ogólne przypomnienie kwestii poruszonych na poprzednim I Zbudowanie fundamentu pojęciowego dla pozostałych prezentacji Strona 4

5 Wprowadzenie Kryzys spowodował wzrost zainteresowania instytucji międzynarodowych kwestiami wynagradzania organów zarządzających Dotyczy to zwłaszcza spółek giełdowych i sektora finansowego Jako konsekwencja kryzysu następuje wzrost roli Rady Nadzorczej w tworzeniu i monitorowaniu polityki wynagradzania, jako elementu: mającego duży wpływ na efektywne zarządzanie ryzykiem i kształtowanie odpowiednich postaw wśród wyższej kadry kierowniczej, wpływającego na motywację wyższej kadry kierowniczej i jej koncentrację na długookresowym rozwoju firmy Obserwuje się wzrost zainteresowania długoterminowymi formami wynagradzania, które pozwoliłyby na powiązanie interesu pracownika z interesem akcjonariuszy, a tym samym wzrost motywacji do kreowania wartości firmy Strona 5

6 Podstawowe rodzaje LTIP opartych na papierach wartościowych Akcje ograniczone (restricted shares / restricted stock units) Nagroda, do której pracownik nabiera pełne uprawnienia, jeżeli po określonym okresie (kilku lat), tzw. vesting, jest nadal zatrudniony w firmie. Po okresie vestingu pracownik staje się automatycznie pełnoprawnym właścicielem akcji bez wykonywania jakichkolwiek czynności. Wcześniej pracownik może być formalnie właścicielem akcji, ale istnieją ograniczenia w dysponowaniu nimi. Prawo do uzyskania akcji za wyniki (performance share plan PSP) Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia jeżeli po określonym okresie (kilku lat), tzw. vesting, jest nadal zatrudniony w firmie i zrealizuje określone kryteria efektywnościowe co najmniej na akceptowalnym poziomie. Po okresie vestingu i w przypadku realizacji celów na co najmniej akceptowalnym poziomie pracownik staje się automatycznie pełnoprawnym właścicielem akcji bez wykonywania jakichkolwiek czynności. Opcje na akcje (share options) Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia jeżeli po określonym okresie (kilku lat) tzw. vesting jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Pracownik, aby stać się właścicielem akcji, musi opcję zrealizować, czyli nabyć akcje po cenie wykupu. W przypadku, gdy kurs akcji jest niższy niż cena wykupu, realizacja takiej opcji nie ma sensu (są to tzw. opcje pod wodą ). Prawo do aprecjacji akcji (stock appreciation rights SARs) Nagroda, do której pracownik nabiera uprawnienia, jeżeli po określonym okresie (kilku lat), tzw. vesting, jest nadal zatrudniony w firmie. Vesting może być również uzależniony od realizacji kryteriów efektywnościowych. Pracownik po okresie nabywania uprawnień otrzymuje różnicę kursową między ceną akcji w dniu vestingu i ceną wyznaczoną w dniu przyznania nagrody. Wypłata może być dokonana w formie gotówkowej (pieniężnej) lub w jej równowartości w akcjach. Strona 6

7 Funkcjonowanie długookresowych programów motywacyjnych (LTIP) opartych na papierach wartościowych w czasie Wysokość i forma nagrody, parametry planu Przyznanie prawa do nagrody/ uprawnień (grant) Nabywanie uprawnień (vesting) Wykup opcji (exercise) Sprzedaż akcji (sale) Określenie: grupy objętej planem wartości przyznanej nagrody (% płacy zasadniczej) poziomu nagrody przy różnych poziomach realizacji celów (vesting schedule) okresu nabywania uprawnień (vesting period) i, w przypadku opcji, terminu wygaśnięcia / zapadalności (expiration date) Wyznaczenie warunków nabywania uprawnień do nagrody Określenie formy przyznania nagrody Wyznaczenie długookresowych kryteriów efektywnościowych Opracowanie regulaminu planu Nadanie pracownikowi prawa do nagrody pod pewnymi warunkami Określenie ceny wykupu opcji, okresu nabywania uprawnień, warunków nabycia uprawnień itp. Ustalenie, czy zostały spełnione warunki przekazania nagrody (podstawowym warunkiem nabycia uprawnień jest pozostawanie w stosunku pracy) Okres nabywania uprawnień to czas, w którym pracownik realizuje wyznaczone cele. Po jego zakończeniu, jeżeli zostały spełnione warunki vestingu, pracownik staje się pełnoprawnym właścicielem nagrody: W przypadku opcji może je wykupić W przypadku akcji może je zatrzymać lub sprzedać na zasadach takich, jak inni akcjonariusze Pracownik płaci cenę wykupu opcji i tym samym staje się właścicielem akcji Pracownik sprzedaje akcje i realizuje zysk kapitałowy Strona 7

8 Funkcjonowanie długookresowych programów motywacyjnych (LTIP) opartych na papierach wartościowych w czasie Wysokość i forma nagrody, parametry planu Przyznanie prawa do nagrody/ uprawnień (grant) Nabywanie uprawnień (vesting) Wykup opcji (exercise) Sprzedaż akcji (sale) Akcje ograniczone Prawo do uzyskania akcji za wyniki Opcje na akcje Prawo do aprecjacji akcji * ** * Obietnica wypłaty różnicy kursowej ** Jedynie wówczas, gdy różnica kursowa została wypłacona w akcjach Strona 8

9 Zalety i wady LTIP opartych na papierach wartościowych Zalety Akcje ograniczone Prawo do uzyskania akcji za wyniki Opcje na akcje Prawo do aprecjacji akcji z interesem właścicieli / akcjonariuszy / * / * Powiązanie interesu pracownika Motywacja dla pracownika do kreowania wzrostu wartości firmy Efekt retencyjny Wady Akcje ograniczone Prawo do uzyskania akcji za wyniki / * / * Opcje na akcje Prawo do aprecjacji akcji Konieczność wypłaty nagrody nawet przy złych wynikach - / - * / - * Ryzyko rozwodnienia kapitału / - ** Wypłata nagrody dla pracownika obarczona ryzykiem Konieczność wykupu (aby stać się posiadaczem akcji) - pracownik musi dysponować odpowiednią kwotą pieniężną * Zależy od tego, czy oprócz kryterium pozostawania w stosunku pracy vesting uzależniono również od realizacji kryteriów efektywnościowych ** Przy pieniężnej wypłacie różnicy kursowej nie jest konieczna emisja akcji ani nabycie akcji istniejących na potrzeby zabezpieczenie wypłaty nagrody Strona 9

10 Wynagrodzenia zmienne oparte na instrumentach finansowych Aspekty prawne Aleksandra Minkowicz-Flanek, radca prawny, PwC Legal

11 Wynagradzanie za pomocą instrumentów finansowych a prawo pracy (1) Świadczenie o charakterze majątkowym związane z pozostawaniem w stosunku pracy nie stanowiące wynagrodzenia za pracę w ścisłym sensie Nie stanowi w sposób bezpośredni ekwiwalentu ilości i jakości wykonanej przez pracownika pracy Nie jest wypłacane w formie pieniężnej Może mieć charakter warunkowy Posiada w pierwszym rzędzie funkcję motywacyjną i retencyjną Może być regulowane innym prawne niż stosunek pracy Strona 11

12 Wynagradzanie za pomocą instrumentów finansowych a prawo pracy (2) Dokumentacja: Regulamin programu w języku polskim Pisemna umowa z pracownikiem (zwykle adhezyjna) Każdorazowe pisemne potwierdzenie przyjęcia przez pracownika przyznanego świadczenia Każdorazowa pisemna zgoda pracownika na dokonanie przez pracodawcę potrąceń należności publicznoprawnych z wynagrodzenia za pracę Zagadnienie prawa rządzącego Zagadnienie zmian regulaminu w czasie zatrudnienia Strona 12

13 Wynagradzanie za pomocą instrumentów finansowych a prawo pracy (3) Pracodawca na podstawie art. 18 (3c) KP jest zobowiązany do zachowania zasad równego traktowania pracowników przy przyznawaniu zarówno wynagrodzenia w ścisłym sensie jak i innych świadczeń związanych z pracą, przyznawanych w formie pieniężnej i niepieniężnej. Zasada ta obejmuje również instrumenty finansowe. Objęcie programem tylko niektórych pracowników jest dopuszczalne, jednakże pracodawca będzie zobowiązany wykazać, że różnicując uprawnienia pracownicze kierował się obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami. Strona 13

14 Wynagradzanie za pomocą instrumentów finansowych a oferta publiczna W sytuacji, kiedy pracodawca kieruje ofertę odpłatnego nabycia akcji /opcji do grupy 100 lub więcej pracowników, ma obowiązek stosowania przepisów o ofercie publicznej. W przypadku akcji nowej emisji należy upewnić się, że uzyskane zostały wszelkie zgody korporacyjne (w tym dotyczące praw innych osób do objęcia akcji nowej emisji). W przypadku oferowania akcji skupionych z runku należy wziąć pod uwagę (między innymi) ograniczenia wynikające uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, utworzenia wymaganych rezerw oraz z regulacji dotyczących nabywania akcji własnych przez pracodawcę: Spółka nie może nabywać akcji własnych. Zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat (art. 362 KSH). Strona 14

15 Wynagrodzenia zmienne oparte na instrumentach finansowych Aspekty podatkowe: PIT Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, PwC

16 Przepisy dotyczące opodatkowania opcji/ akcji pracowniczych Brak przepisów podatkowych regulujących bezpośrednio kwestię opodatkowania opcji/akcji pracowniczych (z jednym wyjątkiem) Należy odnieść się do ogólnych przepisów ustawy o PIT Strona 16

17 Przychód wg ustawy o PIT Przychodami są: otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Strona 17

18 Kiedy powstaje przychód podatkowy Plan Opcji na Akcje Etap planu Przyznanie opcji* (grant) *opcje niezbywalne Moment podatkowy - Nabycie uprawnienia do realizacji opcji (vesting) - Realizacja opcji (exercise) (co do zasady) Sprzedaż akcji (sale) Strona 18

19 Odroczenie momentu podatkowego do sprzedaży akcji Akcje objęte lub nabyte Osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy emitenta Akcje spółek z siedzibą w UE lub EOG Opodatkowanie dopiero w momencie sprzedaży akcji wg stawki 19% Strona 19

20 Aktualne stanowisko władz skarbowych i WSA Władze skarbowe: Nabycie opodatkowane (gdy brak możliwości odroczenia) jako: dochód ze stosunku pracy, lub dochód z innych źródeł, lub dochód kapitałowy (realizacja opcji) WSA: Zasadniczo dopiero sprzedaż opodatkowana (niezależnie od możliwości odroczenia) Strona 20

21 Wynagrodzenia zmienne oparte na instrumentach finansowych Aspekty podatkowe: CIT Mieczysław Gonta, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego PwC

22 Typowe (przykładowe) kategorie wydatków ponoszonych przez podmioty wdrażające programy motywacyjne oparte na papierach wartościowych koszty nabycia akcji/opcji na akcje, koszty związane z finansowaniem nabycia akcji (np. odsetki), koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych). opłaty administracyjne na rzecz podmiotu zarządzającego programem, koszty usług doradczych (np. doradztwo w zakresie HR, usługi prawne, doradztwo podatkowe).

23 Kluczowe implikacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych najistotniejsze zagadnienia z zakresu odliczalności podatkowej: związek poniesionych wydatków z uzyskiwaniem przychodów albo zabezpieczaniem lub zachowaniem ich źródła, brak negatywnych przesłanek uniemożliwiających odliczenie dla celów PDOP, konieczność prawidłowego udokumentowania kosztów.

24 Kluczowe implikacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych rynkowe warunki transakcji z powiązanym podmiotem administrującym programem oraz konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, analiza statusu podatkowego zagranicznych podmiotów administrujących programem (w tym potwierdzenie rezydencji podatkowej właściwym certyfikatem, analiza ewentualnego opodatkowania przychodów osiąganych przez taki podmiot w Polsce).

25 Wynagrodzenia zmienne oparte na instrumentach finansowych Aspekty księgowe Tomasz Konieczny, partner, dział audytu, PwC

26 Rodzaje płatności opartych na akcjach Transakcja nabycia towarów lub usług Dostarczenie środków pieniężnych Dostarczenie aktywów innych niż środki pieniężne Dostarczenie instrumentów kapitałowych jednostki Brak obowiązku rozliczenia transakcji z dostawcą Wartość aktywa zależna od ceny lub wartości instrumentów kapitałowych jednostki lub innej jednostki w ramach grupy kapitałowej Transakcje rozliczane gotówkowo (Zobowiązanie) Transakcje rozliczane kapitałowo (Kapitał własny) Strona 26

27 Transakcje kapitałowe z alternatywą gotówkową Kto ma wybór odnośnie alternatywy? Strona otrzymująca wynagrodzenie Spółka Ustalić całość wynagrodzenia Ustalić element zobowiązania Ująć element kapitałowy jako rezydualny Transakcja rozliczona kapitałowo, chyba że istnieje bieżące zobowiązanie do wypłaty gotówki Strona 27

28 Wycena płatności opartych na akcjach Transakcje rozliczane kapitałowo Wartość godziwa otrzymanych towarów lub usług (bezpośrednio) Transakcje rozliczane gotówkowo Wartość godziwa zobowiązania Na dzień przyznania uprawnień Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wartości godziwej towarów lub usług Po dniu przyznania uprawnień Wartość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych (pośrednio) Brak ponownej wyceny do wartości godziwej po dniu przyznania uprawnień Ponowna wycena do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy Strona 28

29 Warunki nabycia uprawnień Czy warunek określa, czy jednostka otrzyma świadczenie, które uprawni drugą stronę do nabycia uprawnień do płatności w formie akcji? TAK Czy warunek wymaga tylko określonego okresu usługi aby został spełniony? NIE NIE TAK Warunek związany z wynikami operacyjnymi jednostki (ang. performance condition) Warunek świadczenia usługi (ang. service condition) Warunek nierynkowy związany z wynikami operacyjnymi jednostki (ang. non-market performance condition) Warunek rynkowy związany z wynikami operacyjnymi jednostki (ang. market performance condition) Warunek nie będący warunkiem nabycia uprawnień (ang. non-vesting condition) Warunkują i determinują rozpoznany koszt instrumentu kapitałowego Ujęte w wartości instrumentu kapitałowego Strona 29

30 Podstawowe rodzaje długookresowych programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych Akcje ograniczone (restricted shares / restricted stock units) Program rozliczany kapitałowo (ujęcie Dt Koszty wynagrodzeń, Ct Kapitał własny). W wycenie pojedynczego instrumentu uwzględnia się wartość godziwą akcji i ograniczenia dysponowania. Koszt ujmuje się liniowo w okresie nabywania uprawnień (od przyznania prawa do nabycia akcji do nabycia akcji przez pracownika) z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odejścia z pracy. Gdy warunek pozostania w pracy nie jest spełniony, koszt jest odwracany. Prawo do uzyskania akcji za wyniki (performance share plan PSP) Program rozliczany kapitałowo (ujęcie Dt Koszty wynagrodzeń, Ct Kapitał własny). W wycenie pojedynczego instrumentu uwzględnia się wartość godziwą akcji. Koszt ujmuje się liniowo w okresie nabywania uprawnień (od przyznania prawa do nabycia akcji do nabycia akcji przez pracownika) z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odejścia z pracy i osiągnięcia wyników na akceptowalnym poziomie. Gdy warunek pozostania w pracy lub osiągnięcia odpowiednich wyników nie jest spełniony, koszt jest odwracany. Opcje na akcje (share options) Program rozliczany kapitałowo (ujęcie Dt Koszty wynagrodzeń, Ct Kapitał własny). Wyceny pojedynczego instrumentu dokonuje się przy zastosowaniu odpowiedniego modelu wyceny opcji. Koszt ujmuje się liniowo w okresie nabywania uprawnień (od przyznania prawa do nabycia akcji do nabycia akcji przez pracownika) z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odejścia z pracy i osiągnięcia wyników na akceptowalnym poziomie. Gdy warunek pozostania w pracy lub osiągnięcia odpowiednich wyników nie jest spełniony, koszt jest odwracany. Prawo do aprecjacji akcji (stock appreciation rights SARs) Program rozliczany gotówkowo (ujęcie Dt Koszty wynagrodzeń, Ct Zobowiązania). W wycenie pojedynczego instrumentu uwzględnia się wartość godziwą akcji. Wyceny pojedynczego instrumentu dokonuje się na dzień przyznania uprawnień i na każdy kolejny dzień bilansowy. Koszt ujmuje się liniowo w okresie nabywania uprawnień (od przyznania prawa do nabycia akcji do nabycia akcji przez pracownika) z uwzględnieniem prawdopodobieństwa odejścia z pracy i osiągnięcia wyników na akceptowalnym poziomie. Gdy warunek pozostania w pracy lub osiągnięcia odpowiednich wyników nie jest spełniony, koszt jest odwracany. Strona 30

31 Rekrutacja członków zarządu - najlepsze praktyki Rafał Andrzejewski, partner, Amrop Rafał Myler, partner, Amrop

32 Proces executive search Przygotowanie Poszukiwanie Selekcja Prezentacja kandydatów Zakończenie i dalsze kroki Ocena rzeczywistej sytuacji spółki Ocena planów strategicznych spółki Określenie przez klienta długofalowych celów Ocena niezbędnych kompetencji i przygotowanie profilu stanowiska (we współpracy z konsultantem) Określenie strategii i czasu poszukiwań Badanie i analiza rynku Przygotowanie listy firm docelowych Opracowanie listy potencjalnych kandydatów Wstępna analiza informacji o kandydatach Przeprowadzenie wywiadów kompetencyjnych z kandydatami Wybór 3 do 5 najlepszych kandydatów Przygotowanie raportów na temat kandydatów i ich prezentacja Spotkania klienta z kandydatami Wybór docelowego kandydata(ów) Sprawdzenie referencji Doradztwo podczas negocjacji umowy Uzyskanie informacji od klienta dotyczącej jakości procesu Utrzymanie kontaktu z kandydatem Informacje gotowe do przekazania konsultantowi Długa lista kandydatów Krótka lista kandydatów Wyłonienie najlepszego kandydata Pomoc w zatrudnieniu i integracji Strona 32

33 75% nieudanych poszukiwań zaczyna się od złej diagnozy wstępnej Strona 33

34 Proces executive search Przygotowanie Przygotowanie Poszukiwanie Selekcja Prezentacja kandydatów Zakończenie i dalsze kroki Standardowe zrozumienie potrzeb klienta Spotkanie klienta z konsultantem i ustalenie: Celu procesu rekrutacyjnego w oparciu o oczekiwania klienta Celu obsadzanego stanowiska, doświadczenia, umiejętności i cech osobowości wymaganych od kandydatów Założeń kultury organizacyjnej klienta Dyskusja na temat biznesu, strategii, założeń i celów Rady Nadzorczej Zrozumienie różnych potrzeb przedstawicieli udziałowców w Radzie Nadzorczej Poznanie zespołu/ osób które będą bezpośrednio współpracowały z zatrudnionym kandydatem Indywidualnych kwestii związanych z odpowiednim zaplanowaniem procesu Strona 34

35 Zrozumienie głównych wyzwań postawionych przed CFO DOPASOWANIE TECHNICZNE DOPASOWANIE DO ROLI LIDERA DOPASOWANIE DO WARTOŚCI I ZMIAN Samodzielny CFO z udokumentowanym doświadczeniem na powiązanych z daną funkcją stanowiskach w konkretnej branży i poza nią Doświadczenie w pozyskiwaniu różnorodnych źródeł finansowania Doświadczenie (pod względem finansowym i kierowniczym) w wspieraniu licznych procesów dotyczących fuzji i przejęć, joint venture, rozwoju projektów Efektywne wspieranie CEO i planu rozwoju poprzez osiąganie krótko- i długoterminowych celów finansowych CFO posiadający udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów związanych z finansami Lider promujący współpracę zespołu Posiadający umiejętność szkolenia, rozwoju i zarządzania zespołem Posiadający umiejętność szybkiego podejmowania decyzji Zbudowanie wartościowych możliwości dla zespołu finansowego i wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa i jego finansowania Osoba aktywna, pełna energii, cechująca się najwyższą starannością i dbałością o szczegóły CFO posiadający umiejętność dostosowania się do planowanych zmian Osoba potrafiąca efektywnie zarządzać zmianami zewnętrznymi i wewnętrznymi O wysokich umiejętnościach komunikacyjnych Z doskonałą znajomością języka angielskiego Osiągnięcie pozycji respektowanego członka zespołu w zgodzie z kulturą organizacyjną i wartościami firmy Strona 35

36 Cechy profilu CFO charakterystyczne dla rynku polskiego Ostatnich 5 lat to okres istotnych zmian wymagań stawianych CFO s przez biznes Tradycyjny profil Doświadczony menedżer z praktyką w administracji biznesu, kontrolingu, finansach, rachunkowości, planowaniu podatkowym oraz wspieraniu departamentów zakupów, dostaw, prawnego, IT, HR Doskonała znajomość narzędzi kontrolingu, raportowania, analiz inwestycyjnych, opracowywania budżetu, itp. Znajomość standardów rachunkowości, doświadczenie w pracy z IFRS lub US GAAP Umiejętność opracowywania i realizacji planów strategicznych; doświadczenie we współpracy z audytorami zewnętrznymi, prawnikami oraz agencjami ratingowymi Doświadczenie w międzynarodowych korporacjach, zorientowanie na wyniki Bardzo dobra znajomość systemów ERP typu Oracle, SAP (doświadczenie we wdrażaniu) Osoba lubiąca nowoczesne rozwiązania, uczciwa, posiadająca umiejętności negocjacyjne, chętna do pracy w zespole Nowe trendy Bogate doświadczenie w odpowiedzialności za obszar finansowy 0bejmujący relacje inwestorskie w dużych przedsiębiorstwach, włączając opracowywanie budżetu i planowanie finansowania działalności przedsiębiorstwa Regionalny CFO z udokumentowanym doświadczeniem w przygotowaniu przedsiębiorstwa do wkroczenia na nowe rynki krajowe (inne kultury + fuzje i przejęcia) Rozbudowane relacje z bankami, agencjami ratingowymi oraz innymi podmiotami związanymi z sektorem finansów Wysokie kwalifikacje w organizacji działań i struktury obszarów finansowego i rachunkowości, prowadzeniu procesów fuzji i przejęć, due diligence, restrukturyzacji struktury kapitałowej i korporacyjnej, budowie różnych rodzajów finansowania na rynkach lokalnym i międzynarodowym Zarządzanie przepływem gotówki, zarządzanie ryzykiem finansowym struktury zależne zmiany kursów walut Zaangażowanie we wsparcie dla innych funkcji biznesu umożliwiające zwiększenie efektywności biznesowej całego przedsiębiorstwa Profil ogólny: osoba motywująca do działania, wykazująca się łatwością adaptacji w nowym środowisku, zorientowana na zmiany i wpływy; lider z silną wolą osiągania sukcesów; bardzo dobra komunikatywność Strona 36

37 Proces executive search Poszukiwanie kandydatów Przygotowanie Poszukiwanie Selekcja Prezentacja kandydatów Zakończenie i dalsze kroki Długa lista kandydatów 1. Ustalenie czasu realizacji oraz sposobu komunikacji i przedstawiania postępów w procesie 2. Identyfikacja potencjalnych kandydatów w docelowych firmach 3. Selekcja kandydatów odpowiadających wyznaczonemu profilowi z lokalnej oraz globalnej bazy danych 4. Wykorzystanie doświadczenia w projektach z danego sektora i o podobnym profilu Dokładne poszukiwania Systematyczne poszukiwania Sprawne poszukiwania Informacja dla klienta na temat postępu prac 5. Stworzenie długiej listy w oparciu o przygotowane dla danego procesu rekrutacyjnego strategię, kryteria selekcji oraz opis stanowiska Strona 37

38 Proces executive search Selekcja kandydatów Przygotowanie Poszukiwanie Selekcja Prezentacja kandydatów Zakończenie i dalsze kroki Krótka lista kandydatów 1.Selekcja kandydatów według CV oraz przeprowadzonych wywiadów telefonicznych 2.Selekcja kandydatów poprzez dogłębny wywiad kompetencyjny prowadzony przez partnera i konsultanta 3.Zapoznanie kandydatów z potencjalnym miejscem pracy oraz profilem stanowiska 4.Szczegółowa ocena i wybór kandydatów do prezentacji przed klientem Szczegółowa selekcja Koncentracja na wyborze najlepszych kandydatów Informacja dla klienta na temat postępu prac Strona 38

39 Proces executive search Prezentacja kandydatów Przygotowanie Poszukiwanie Selekcja Prezentacja kandydatów Zakończenie i dalsze kroki Prezentacja kandydatów 1. Przygotowanie szczegółowych raportów na temat każdego kandydata 2. Omówienie z klientem sylwetek rekomendowanych kandydatów 3. Prezentacja 3-5 najlepszych kandydatów 4. Rzetelne sprawdzenie referencji poprzez przeprowadzenie osobistych rozmów telefonicznych i / lub spotkań z co najmniej 4 osobami, z którymi kandydat ściśle współpracował w przeszłości Raporty o kandydatach opisujące przebieg kariery zawodowej, kluczowe osiągnięcia oraz najważniejsze kompetencje Sprawny proces prezentacji Przedstawienie opinii o kandydatach, zebranych od grona ich współpracowników Ewentualny udział w negocjacjach warunków umowy Strona 39

40 Rzeczy istotne 1. Dyskrecja na każdym etapie procesu 2. Za kontakty z firmą doradczą odpowiada 1 osoba, wyznaczona przez Radę Nadzorczą 3. Podczas etapu przygotowania firma doradcza poznaje strategię firmy, cel obsadzanego stanowiska oraz poznaje wszystkich decydentów 4. Proces od rozpoczęcia do prezentacji kandydata(ów) trwa od 6 do 8 tygodni 5. Niezbędna jest gotowość do przedstawienia listu intencyjnego lub wzorca umowy w chwili zakończenia procesu 6. W momencie rozpoczęcia rozmów z kandydatem przez Radę Nadzorczą konieczne jest jasne określenie dalszego przebiegu procesu i czasu, jaki on zajmie 7. Partnerstwo i zaufanie pomiędzy firmą doradczą i klientem Strona 40

41 Amrop Warszawa, Polska Rafał Andrzejewski Partner T E W Biografia Rafał Andrzejewski dołączył do Amrop w 2004 roku. Jest partnerem w biurze warszawskim, odpowiedzialnym za praktykę globalnych usług finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w Kimberly-Clark Corporation w USA. Po sześciu latach wspinaczki po korporacyjnej drabinie przekonał swojego ówczesnego pracodawcę, Avery Dennison Corporation, do rozpoczęcia działalności w Polsce, gdzie rozwinął firmę do pozycji głównego gracza na rynku. Zanim dołączył do Amrop był Dyrektorem Zarządzającym w Bertelsmann Media, Prezesem w Medical Tribune i Prezesem w funduszu emerytalnym Arka-Invesco. Rafał jest ekspertem w obsadzaniu stanowisk wyższego i średniego szczebla zarządzania w firmach sektora usług bankowych i finansowych, funduszach inwestycyjnych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Rafał urodził się w Polsce, ale do połowy lat 90-tych mieszkał w Nigerii i w Stanach Zjednoczonych. Posiada dyplom Ohio State University z Business Administration oraz tytuł MBA z University of California. Strona 41

42 Amrop Warszawa, Polska Rafał Myler Partner T E W Biografia Rafał Myler jest partnerem warszawskiego biura Amrop od 1995 roku. Jego specjalizacja to motoryzacja i przemysł. Od 1995 roku zrealizował ponad 250 projektów dla wiodących międzynarodowych i lokalnych firm, początkowo w regionie Wielkopolski. Z czasem jego praktyka rozrosła się i teraz obejmuje cały obszar Polski. Rafał ma największe doświadczenie w sektorze produkcji przemysłowej, usługach dla biznesu, budownictwie i handlu detalicznym. Ściśle współpracuje z wiodącymi w regionie CEE funduszami inwestycyjnymi. Ma też bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów menedżerskich oraz w obszarach takich jak zarządzanie zmianą, restrukturyzacje i poprawa efektywności (metodą Lean Management/TPS). Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz posiada tytuł MBA Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii. Urodził się w Polsce, ale przez długi czas mieszkał w Niemczech. Jest dwujęzyczny polsko/niemiecki, a oprócz tego biegle włada angielskim i rosyjskim. Strona 42

43 Forum Rad Nadzorczych

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Kształtowanie pro właścicielskich postaw członków organów zarządczych - wynagradzanie członków Zarządu i Rad Nadzorczych Artur Kaźmierczak Dyrektor Human Resource Consulting Barbara Mierzejewska

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego.

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego. Program Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego 09.02.2012 / Sala Konferencyjna AHK Polska / ul. Miodowa 14 / Warszawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - V Edycja (fuzje) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/05/7633/7421

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 28 marca 2012 Warszawa Holon Consultants kim jesteśmy? Holon Consultants

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO Zespó³ Cen Transferowych Ernst &Young to globalny lider us³ug audytowo doradczych. 107 000 osób w ponad 140 krajach przestrzega zasad uczciwości i profesjonalizmu w pracy

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo