21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61"

Transkrypt

1 21 maja 2014 Biuletyn ustawowych ogłoszeń obowiązkowych Biuletyn nr 61 WEZWANIA NA ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I POSIADACZY UDZIAŁÓW BELVEDERE Spółka akcyjna z zarządem i z kapitałem euro Siedziba: 7 Quai de la Paix, BEAUCAIRE RCS NIMES Zawiadomienie o spotkaniu Panie i Panowie Akcjonariusze zostają poinformowani, że wspólne walne zgromadzenie zostaje zwołane na 25 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, w hotelu Pullman Paris, Tour Eiffel 18 avenue de Suffren PARYŻ, aby obradować nad następującym porządkiem dnia: Porządek dnia i projekt tekstu uchwał, jakie zostaną przedstawione na wspólnym walnym zgromadzeniu dnia 25 czerwca 2014 roku Zwyczajny porządek dnia - Dodatkowe sprawozdanie Zarządu o wykorzystaniu, dnia 30 października 2013 roku pełnomocnictwa, które zostało udzielone przez Walne zgromadzenie; - Dodatkowe sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wykorzystaniu przez Zarząd, dnia 30 października 2013, pełnomocnictwa, jakie zostało mu udzielone przez nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 28 lutego 2013 roku; - Stwierdzenie o przedstawieniu dodatkowych sprawozdań Zarządu i Biegłych Rewidentów dotyczących wykorzystania przez Zarząd, dnia 30 października 2013, pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone przez nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy z dnia 28 lutego 2013 roku; - Sprawozdanie Zarządu zawierające sprawozdanie z zarządzania grupą i sprawozdanie dodatkowe Zarządu; - Sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące sprawozdania księgowego i sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku; - Zatwierdzenie rocznego sprawozdania za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 oraz udzielenie absolutorium zarządcom i Dyrektorowi Generalnemu; 1

2 - Zatwierdzenie sprawozdania księgowego skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku; - Przeznaczenie wyniku; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów na temat porozumień, o których mowa w artykule L i następnych Kodeksu handlowego; zatwierdzenie nowych porozumień; - Wznowienie mandatu dla kancelarii MAZARS ET GUERARD, głównego Biegłego Rewidenta; - Mianowanie nowego zastępcę Biegłego Rewidenta; - Mianowanie Pana Benoît GHIOT na stanowisko zarządcy; - Przyznanie żetonów obecności; - Opinie dotyczące elementów wynagrodzenie należnego lub przyznanego Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu Spółki, z tytułu roku obrachunkowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku; - Pozwolenie udzielone Spółce na odkupienie na Giełdzie swoich własnych akcji; - Pełnomocnictwa w celu dokonania formalności. Nadzwyczajny porządek dnia - Mianowanie spółki PBCONSULTING na stanowisko zarządcy, na miejsce Pana Pascal BAZIN, który podał się do dymisji; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów, na temat anulowania papierów wartościowych nabytych w ramach programu zakupu przez Spółkę swoich własnych akcji; - Zgoda udzielona Zarządowi na anulowanie akcji nabytych w ramach programu odkupu akcji Spółki, jej własnych akcji; - Sprawozdanie specjalne Biegłych Rewidentów na temat projektu dotyczącego zgody dla Zarządu na przyznanie opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji przez pracowników i dyrekcję zakładową Spółki oraz spółek należących do Grupy; 2

3 - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące projektu zgody dla Zarządu w celu przyznania darmowych akcji pracownikom i dyrekcji Spółki oraz spółkom należącym do Grupy; - Zgoda dla Zarządu na przyznanie dyrekcji zakładowej, określonej zgodnie z ustawą, oraz personelowi Spółki i Spółkom Grupy, opcji na subskrypcję i/lub zakup akcji; - Zgoda dla Zarządu na bezpłatne przyznanie akcji osobom kierującym spółką, zgodnie z ustawową definicją, oraz członkom personelu Spółki oraz Spółek należących do Grupy; - Określenie globalnego pułapu na akcje, jak to wynika z wykonywania opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji oraz akcji przyznawanych nieodpłatnie; - Specjalne sprawozdanie Biegłych Rewidentów dotyczące projektu przekazania kompetencji Zarządowi w celu podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym wykreśleniem preferencyjnego prawa do subskrypcji na korzyść etatowych pracowników; - Przekazanie kompetencji Zarządowi Spółki w celu procedowania nad jedną lub kilkoma podwyżkami kapitału w gotówce na rzecz pracowników etatowych Spółki i/lub jej filii biorących udział w planie oszczędnościowym przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami artykułów L , ustęp 1 Kodeksu Handlowego i L Kodeksu Pracy, z jednoczesną likwidacją preferencyjnego prawa subskrypcji akcjonariuszy. Projekt tekstu uchwał Sprawy zwyczajne Pierwsza uchwała Stwierdzenie, że została dokonana prezentacja sprawozdań dodatkowych Zarządu i Biegłych Rewidentów Po zapoznaniu się z dodatkowymi sprawozdaniami Zarządu i Biegłych Rewidentów, Walne Zgromadzenie stwierdza, że dnia 30 października 2013 roku, Zarząd wykorzystał pełnomocnictwo udzielone, 28 lutego 2013 roku, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, mianowicie: (i) Postanowienie dotyczące definitywnych sposobów na emisję BSA OS, czyli: 3

4 - emitowanie BSA OS na korzyść posiadaczy Obligacji Podporządkowanych; - stwierdzenie, że Obligacja Podporządkowana «A» da prawo do przyznania 79, BSA OS, Obligacja Podporządkowana «A» da prawo do przyznania 72, BSA OS, i Obligacja Podporządkowana «B» da prawo do przyznania 5, BSA OS, gdzie każdy posiadacz Obligacji Podporządkowanych będzie musiał sam sobie poradzić z ułamkowymi częściami, zgodnie z zaleceniami statutu Spółki; - stwierdzenie, że BSA OS odpowiadają frakcji wierzytelności obligacyjnej wyrażonej w odsetkach Obligacji Podporządkowanych A, które były w obiegu a które nie zostały wpłacone 10 listopada 2011 i 10 listopada 2012 roku. (ii) postanowienie dotyczące wierzytelności każdego posiadacza obligacji podporządkowanych względem Spółki, reprezentujących globalną kwotę w wysokości dziewięćdziesięciu trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch euro ( ). (iii) stwierdzenie dotyczące ostatecznej emisji BSA OS na korzyść posiadaczy obligacji podporządkowanych i ich pokrycie. Druga uchwała Zatwierdzenie sprawozdania księgowego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku i udzielenie absolutorium zarządcom Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem rachunkowym Biegłych Rewidentów, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, zatwierdza roczne sprawozdanie za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku, tak jak zostało ono przedstawione i które wykazuje stratę w wysokości euro. Zatwierdza również operacje wykazane w sprawozdaniu lub streszczone w tych sprawozdaniach. W związku z tym, udziela zarządcom i Dyrektorowi Generalnemu całkowitego absolutorium i nie ma żadnych zastrzeżeń co do wykonywania ich mandatu za niniejszy rok obrotowy. Walne Zgromadzenie odnotowuje, że sprawozdanie za ubiegły rok obrachunkowy nie bierze pod uwagę wydatków, które nie mogą być odliczone od wyniku podatkowego. 4

5 Trzecia uchwała Zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Grupy, które zostało dołączone do sprawozdania Zarządu i sprawozdania Biegłych Rewidentów, dotyczące sprawozdania skonsolidowanego, za rok obrotowy zamknięty 31 grudnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane, tak jak zostało ono przedstawione, jak również operacje wykazane w sprawozdaniu lub streszczone w tych sprawozdaniach. Rozliczenie wyniku Czwarta uchwała Zgodnie z propozycją Zarządu, Walne Zgromadzenie, podejmujące uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, postanawia w całości przeznaczyć wynik, w wysokości euro, do kwot nierozliczonych które z euro osiągną euro. Walne Zgromadzenie stwierdza, że kwoty rozdane w formie dywidend, z tytułu trzech poprzednich lat obrotowych, były następujące: Rok obrotowy zamknięty Wysokość dochodów rozdanych Brak Brak Brak Piąta uchwała Zatwierdzenie porozumień normatywnych Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń i po zapoznaniu się z raportem specjalnym Biegłych Rewidentów, dotyczącym postanowień wyszczególnionych w artykule L Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza konkluzje dotyczące niniejszego sprawozdania oraz nowe porozumienia, które są w nim zawarte. 5

6 Szósta uchwała Odnowienie mandatu kancelarii MAZARS ET GUERARD, Głównego Biegłego Rewidenta. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, zgodnie z propozycją Zarządu, postanawia przedłużyć mandat Kancelarii MAZARS ET GUERARD, głównemu Biegłemu Rewidentowi, na kolejny okres 6 lat obrotowych, czyli do Walnego Zgromadzenia, które będzie głosować nad sprawozdaniem księgowym, za rok obrotowy, który zakończy się 31 grudnia 2019 roku, a które będzie obradować w 2020 roku. Mianowanie nowego zastępcę Biegłego Rewidenta. Siódma uchwała Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia mianować, w zastępstwie spółki SCP André & Associés, której mandat dobiega końca, nowego zastępcę biegłego rewidenta, a mianowicie: - Pana Gaël LAMANT, zamieszkałego w Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault, PARYŻ LA DEFENSE Cedex, na okres 6 lat obrotowych, czyli do Walnego Zgromadzenia, które będzie głosować nad sprawozdaniem księgowym, za rok obrotowy, który zakończy się w 2019 roku, a które będzie obradować w 2020 roku. Ósma uchwała Mianowanie Pana Benoît GHIOT na stanowisko zarządcy Zgodnie z propozycją Zarządu i podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia mianować Pana Benoît GHIOT, zamieszkałego przy 275 avenue du Parc d Amée, 5100 DAVE, Belgia, na stanowisko zarządcy, na okres sześciu (6) lat obrotowych, które dobiegną końca na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy obradującym nad sprawozdaniem księgowym za zamknięty rok obrotowy, w 2020 roku. Dziewiąta uchwała 6

7 Przyznanie żetonów obecności Zgodnie z propozycją Zarządu, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie ustala wysokość żetonów obecności do podziału pomiędzy zarządców, za aktualny rok obrotowy, na kwotę czterystu czterdziestu pięciu tysięcy euro ( ). Dziesiąta uchwała Opinia dotycząca elementów wynagrodzenia należnego lub przyznanego, z tytułu roku obrotowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku, Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu Spółki Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, konsultowane zgodnie z zaleceniem 24.3 Kodeksu władzy przedsiębiorstwa Afep-Medef i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu w tej kwestii, wydaje pozytywną opinię na temat elementów wynagrodzenia należnego lub przyznanego Panu Krzysztofowi TRYLINSKIEMU, z tytułu roku obrotowego zamkniętego 31 grudnia 2013 roku. Jedenasta uchwała Zezwolenie udzielone Spółce w celu odkupienia swoich własnych akcji Zgodnie z propozycją Zarządu, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia zezwolić spółce, w ramach postanowień artykułu L Kodeksu Handlowego i zgodnie z postanowieniami Uregulowania Europejskiego nr 2273/2003, z 22 grudnia 2003 roku, oraz z zastrzeżeniem poszanowania postanowień prawnych i regulaminowych stosowanych z chwilą interwencji, na zakup i posiadanie swoich własnych akcji w wysokości maksymalnej 10% kapitału zakładowego, wyłącznie w celu: - interwencji realizowanych przez zobowiązanego do świadczenia usługi inwestycyjnej, w ramach umowy o płynności kapitału, sporządzonej zgodnie z kartą deontologii AMAFI; - pokrycia wierzytelności wymiennych na akcje; - pokrycia planów opcyjnych i darmowego przyznawania akcji; - zachowania i późniejszego pośredniczenia w wymianie lub w płatności, w ramach operacji dotyczących wzrostu zewnętrznego, fuzji, rozłamu lub aportu; - anulowania kupionych akcji. 7

8 Operacje dokonywane w ramach programu odkupu będą dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z tym zezwoleniem, zakup akcji będzie dokonywany w granicach następującego kursu, z zastrzeżeniem dopasowań związanych z ewentualnymi operacjami na kapitale spółki: maksymalna cena jednostkowa zakupu nie będzie mogła przekraczać 25,00 euro (poza kosztami nabycia) za akcję o nominale 2 euro. Teoretyczna maksymalna kwota do realizacji tego programu wynosi euro, co odpowiada zakupowi maksymalnej ilości akcji i co będzie bądź finansowane ze źródeł własnych, bądź finansowane z zewnątrz na krótki lub średni termin. Będzie można dokonywać zakupu akcji wszelkimi środkami, w tym poprzez nabywanie bloków papierów wartościowych, za jednym lub na kilka razy, w tym w okresie oferty publicznej, w granicach, na jakie pozwala uregulowanie giełdowe. W razie operacji na kapitale, mianowicie poprzez inkorporację rezerw i przyznawanie nieodpłatne, podział lub grupowanie papierów wartościowych, ceny podane powyżej będą odpowiednio dopasowywane. W tym celu, Zarząd uzyska wszelkie pełnomocnictwa, z możliwością ich przekazywania Dyrektorowi Generalnemu, który będzie mógł wydawać polecenia giełdowe, zawierać umowy, mianowicie, w celu zarządzania rejestrami zakupu i sprzedażą akcji, dokonywać wszelkich oświadczeń w AMF i we wszystkich innych organach, dokonywać wszelkich formalności i ogólnie robić wszystko, co się okaże konieczne. Pozwolenie to zostaje przyznane do daty najbliższego Walnego Zgromadzenia dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania księgowego, w ramach ustawowego terminu osiemnastu (18) miesięcy licząc od niniejszego dnia i, automatycznie, przestają obowiązywać wszystkie inne pozwolenia w tym samym przedmiocie. Każdego roku, Zarząd będzie informował zwyczajne Walne Zgromadzenie o zrealizowanych operacjach w ramach niniejszego zezwolenia. Pełnomocnictwo w celu dokonania formalności Dwunasta uchwała 8

9 Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla zwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie udziela wszelkich pełnomocnictw posiadaczowi kopii lub wyciągu niniejszego dokumentu, w celu dokonania formalności przewidzianych prawem w celu dokonania powyższych działań. Mianowanie spółki PBCONSULTING na zarządcę Sprawy nadzwyczajne Trzynasta uchwała Zgodnie z propozycją Zarządu, po zapoznaniu się z dodatkowym sprawozdaniem zarządu, w którym stwierdza się dymisję Pana Pascal BAZIN ze stanowiska zarządcy podczas obecnego walnego zgromadzenia, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie postanawia powołać PBCONSULTING, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem 5.000, z siedzibą przy 49B Route de Montesson, LE VESINET i z jedynym numerem identyfikacyjnym RCS VERSAILLES, reprezentowaną przez Pana Pascal BAZIN, jako zarządcę, na okres pięciu (5) lat, które upłyną podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy debatujących nad sprawozdaniem księgowym w 2019 roku za zamknięty rok obrotowy, gdzie jest to okres derogacyjny w stosunku do okresu przewidzianego w artykule 13-II statutu Spółki. Czternasta uchwała Pozwolenie udzielone Zarządowi na anulowanie akcji nabytych w ramach programu odkupu akcji należących do spółki. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i ze sprawozdaniem specjalnym Biegłych Rewidentów, podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń i zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie zezwala Zarządowi na: - anulowanie akcji posiadanych przez Spółkę lub nabytych przez Spółkę, w ramach programu odkupu akcji, na co dało zezwolenie niniejsze Walne Zgromadzenie, zgodnie z powyższą uchwałą jedenastą i w ramach 10% kapitału zakładowego przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy; - korelacyjne redukowanie kapitału zakładowego o kwotę anulowanych akcji; 9

10 - w konsekwencji wprowadzanie zmian do statutu, i ogólnie, czynienie wszystkiego co konieczne. Niniejsze pozwolenie zostaje udzielone na okres osiemnastu (18) miesięcy, począwszy od daty obradowania niniejszego zgromadzenia i, automatyczne anuluje wszelkie poprzednie pozwolenia o tym samym przedmiocie. Piętnasta uchwała Udzielenie Zarządowi pozwolenia, aby zezwoliło na opcje subskrypcji i/lub zakupu akcji na rzecz pracowników kierujących spółką, określonych ustawowo, i członków personelu. Podejmując uchwały, przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i specjalnym sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, 1.-zezwala Zarządowi, aby wyraził zgodę, na to żeby jedno lub kilkurazowo, przez okres trzydziestu ośmiu (38) miesięcy, od chwili niniejszego zgromadzenia, zatrudniony personel i osoby kierujące (o których mowa w ustępie 4 artykułu L Kodeksu Handlowego) Spółką i spółkami podległymi, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego, miały opcje dające prawo na subskrybowanie nowych akcji lub na zakup akcji już istniejących; 2.-postanawia, że całkowita ilość opcji na subskrypcję i opcji na zakup nie będzie dawać prawa na subskrypcję lub zakup całkowitej ilości akcji powyżej 2% ilości akcji tworzących kapitał zakładowy w chwili wykorzystywania przez Zarząd niniejszego pozwolenia, gdzie ilość ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań, czynionych w celu zachowania praw beneficjentów, jeśli Spółka będzie realizować operacje, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; 3.-postanawia, że wykonanie opcji przyznanych osobom kierującym spółką przez Zarząd, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, będzie uwarunkowane tym, że Zarząd osiągnie jeden lub kilka określonych warunków przy decyzji przyznawania akcji; 4.-postanawia, że: 10

11 zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, w przypadku opcji subskrypcji, cena subskrypcji na akcje zostanie określona przez Zarząd przyznający te opcje, gdzie cena nie może być niższa niż średnia kursów notowanych w ciągu dwudziestu (20) seansów giełdowych poprzedzających dzień, w którym opcje te zostały przyznane; zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, w przypadku udzielenia opcji zakupu, cena zakupu akcji zostanie określona przez Zarząd przyznający opcje, gdzie cena ta nie może być niższa niż średnia kursów notowanych na giełdzie, w ciągu dwudziestu (20) seansów giełdowych poprzedzających dzień przyznania opcji, ani niższa od średniej zakupu akcji posiadanych przez Spółkę, zgodnie z artykułami L i L Kodeksu Handlowego, że cena i/lub ilość akcji do subskrypcji i/lub zakupu będą mogły być dopasowane tak, aby zachować prawa beneficjentów, w ramach realizowania przez Spółkę jednej z operacji, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; postanawia, że okres realizacji opcji nie będzie mógł być dłuższy niż 5 lat, od daty przyznania opcji przez Zarząd; 5. odnotowuje, że niniejsze pozwolenie, powoduje wyraźną rezygnację akcjonariuszy, na korzyść beneficjentów opcji, z ich preferencyjnymi prawami subskrypcji na akcje, które będą emitowane stopniowo w stosunku do wprowadzania opcji; 6. odnotowuje, że podwyższanie kapitału, wynikające z uwalniania opcji na subskrypcje akcji, będzie definitywnie realizowane jedynie poprzez deklarację uwolnienia opcji, wraz z biuletynem subskrypcyjnym i płatnością w gotówce lub poprzez kompensację wierzytelności na korespondującą kwotę; 7. przekazuje Zarządowi wszelkie pełnomocnictwa, z możliwością dalszego ich przekazywania, w ramach określonych przez statut i prawo, tak aby wprowadzić w życie niniejszą uchwałę i określić, w granicach ustawowych lub regulaminowych, wszelkie inne warunki i sposoby przyznawania opcji i ich uruchamiania, a mianowicie, tak aby: ustalić okres lub okresy wykonywania opcji, w ramach określonych powyżej, ustalić cenę subskrypcji lub zakupu akcji w ramach określonych powyżej, ustalić listę beneficjentów opcji, ilość opcji im oferowanych, warunek lub warunki, jakim zostaną poddane te opcje, przewidzieć możliwość czasowego zawieszenia uwalniania opcji, w przypadku realizowania operacji finansowych lub na papierach wartościowych, jeśli uzna za słuszne, imputowanie kosztów podnoszenia kapitału zakładowego od kwot premii z tym związanych i pobierania z tych kwot potrzebnych sum do tego, aby ustawowa rezerwa wynosiła jedną dziesiątą nowego kapitału, po każdej podwyżce, wnoszenie do statutu niezbędnych zmian i dokonywanie formalności przy publikacji, 11

12 ogólnie robienie wszystkiego, co się okaże potrzebne i niezbędne w celu wprowadzenia w życie niniejszego pozwolenia. Przy pierwszym zebraniu, następującym po zamknięciu roku obrotowego, Zarząd zatwierdzi, w razie konieczności, ilość i kwotę akcji emitowanych w danym roku obrotowym, dokona niezbędnych zmian w statucie i dokona formalności związanych z publikacją. Zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Handlowego, Zarząd, w swoim specjalnym sprawozdaniu, poinformuje każdego roku swoich akcjonariuszy, na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o operacjach dokonanych w ramach niniejszej uchwały. Szesnasta uchwała Udzielenie Zarządowi pozwolenia, aby przystąpiło do nieodpłatnego przyznania akcji na rzecz pracowników kierujących spółką, określonych ustawowo, i członków personelu Spółki oraz Spółek Grupy. Podejmując uchwały, przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i specjalnym sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L i następnych Kodeksu Handlowego, 1.-zezwala Zarządowi, aby jedno lub kilkurazowo, przez okres trzydziestu ośmiu (38) miesięcy, od daty niniejszego zgromadzenia, na podstawie własnych decyzji, przyznawał nieodpłatnie akcje zwyczajne, istniejące lub do emisji, na rzecz zatrudnionego personelu i osób kierujących (o których mowa w ustępie 1 artykułu L Kodeksu Handlowego) Spółką i spółkami podległymi, o których mowa w artykule L Kodeksu Handlowego; 2.-postanawia, że całkowita ilość akcji przyznawanych nieodpłatnie, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, nie będzie mogła przekroczyć 2% kapitału zakładowego, z datą podjęcia decyzji o ich przyznaniu przez Zarząd, gdzie ilość ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań, czynionych w celu zachowania praw beneficjentów, jeśli Spółka będzie realizować operacje finansowe lub kapitałowe; 3.-postanawia, że nieodpłatne przyznawanie akcji przez Zarząd na rzecz wybieralnych szefów spółki, zgodnie z niniejszym pozwoleniem, będzie uwarunkowane tym, że Zarząd osiągnie jeden lub kilka określonych warunków przy decyzji przyznawania akcji; 12

13 4.-postanawia, że nieodpłatne przyznanie akcji na rzecz beneficjentów stanie się definitywne, po okresie ich nabycia, który zostanie ustalony przez zarząd i nie będzie krótszy niż dwa (2) lata; 5. postanawia, że obowiązek zachowania akcji przez beneficjentów zostanie ustalony przez Zarząd, a okres ten nie może być krótszy od dwóch (2) lat od daty definitywnego przyznania akcji, gdzie Zarząd ma prawo do skrócenia obowiązku zachowania akcji, jeśli okres ich nabycia został ustalony na co najmniej cztery (4) lata; 6. odnotowuje, że niniejsze pozwolenie pociąga za sobą, na korzyść beneficjentów, którym przyznano gratisowe akcje, wyraźne zrzeknięcie się akcjonariuszy z ich preferencyjnego prawa do subskrypcji na akcje emitowane na podstawie niniejszego pozwolenia; 7. przekazuje Zarządowi wszelkie pełnomocnictwa, w ramach określonych powyżej, z możliwością dalszego ich przekazywania, w ramach określonych przez statut i prawo, tak aby wprowadzić w życie niniejsze pozwolenie, a mianowicie, tak aby: określić czy przyznawane nieodpłatnie akcje są akcjami istniejącymi czy do wyemitowania, określić dane identyfikacyjne beneficjentów, lub kategorie beneficjentów przy przekazywaniu akcji oraz ilość akcji, jakie będą im przyznawane, określić warunki i kryteria przyznawania akcji, a mianowicie warunki, jakie muszą zostać spełnione, określić definitywny czas nabycia i zachowania akcji, określić datę wejścia w posiadanie, nawet retroaktywną, nowych akcji do emisji, określić sposoby przetrzymywania akcji, w okresie ich konserwacji, wpisać przyznane akcje na konto nominalne na nazwisko ich posiadacza, po ich nabyciu, wyszczególniając, w razie konieczności, nierozporządzalność i czas jej trwania, i zniesienie nierozporządzalności na akcje, w wszystkich warunkach, w których niniejsza uchwała lub regulaminowość pozwoli na zniesienie nierozporządzalności, w razie konieczności, przewidzieć niezbędne dopasowania do ilości akcji przyznanych nieodpłatnie, tak aby zachować prawa beneficjentów, jeśli Spółka jest w trakcie realizowania operacji finansowych lub kapitałowych, w razie konieczności, dokonać niezbędnych pobrań od rezerw, przychodów lub premii emisyjnych, tak aby uwolnić akcje do wyemitowania, wykonać wszelkie niezbędne operacje w celu zrealizowania podwyżek kapitału na ustawowych warunkach, stwierdzić zrealizowanie podwyżek kapitału, dokonać zmian korelatywnych w statucie i formalności przy publikowaniu, 13

14 generalnie, czynić wszystko co pożyteczne i niezbędne w celu wprowadzenia w życie niniejszego pozwolenia. Zgodnie z artykułem L Kodeksu Handlowego, Zarząd sporządzi specjalne sprawozdanie, które przedstawi na dorocznym, zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w którym opisze zastosowanie udzielonego pozwolenia. Siedemnasta uchwała Ustalenie globalnego pułapu dla akcji powstałych w wyniku wykonywania opcji subskrypcji i/lub zakupu akcji czy akcji przyznawanych nieodpłatnie. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, postanawia ustalić globalny pułap (i) dla akcji powstałych w wyniku subskrypcji i zakupu, przyznanych przez Zarząd zgodnie z pozwoleniem uzyskanym zgodnie z piętnastą uchwałą i (ii) akcji przyznanych nieodpłatnie przez Zarząd, zgodnie z szesnastą uchwałą, na 2 % kapitału Spółki, z datą decyzji Zarządu, gdzie liczba ta nie bierze pod uwagę ewentualnych dopasowań dokonanych w celu zabezpieczenia praw beneficjentów, jeśli Spółka jest w trakcie realizowania operacji finansowych lub na kapitale. Osiemnasta uchwała Przekazanie kompetencji na rzecz Zarządu Spółki w celu dokonania jednej lub kilku podwyżek kapitału gotówkowego, zarezerwowanego dla pracowników etatowych Spółki i/lub jej filii, którzy dołączyli do planu oszczędnościowego przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami artykułów L , ustęp 1 Kodeksu Handlowego i L Kodeksu Pracy, z likwidacją preferencyjnego prawa do subskrypcji akcjonariuszy. Podejmując uchwały przy zachowaniu kworum i niezbędnej większości głosów, jak to jest przewidziane dla nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Biegłych Rewidentów, oraz zgodnie z postanowieniami artykułów L Kodeksu Handlowego i L oraz następnych Kodeksu Pracy, 1.- przekazuje Zarządowi kompetencje, na okres jednego roku od daty niniejszego zgromadzenia, w celu podwyższenia kapitału Spółki, jedno lub kilkurazowo, na podstawie własnych deliberacji, na maksymalną, nominalną kwotę euro, poprzez emisje maksymalnej ilości nowych, zwyczajnych akcji, o nominalnej wartości 2 euro każda, zarezerwowanych bezpośrednio lub poprzez wspólny fundusz lokacyjny przedsiębiorstwa dla osób zatrudnionych w spółce i w spółkach powiązanych, zgodnie z postanowieniami 14

15 artykułu L Kodeksu Handlowego, które przystępują do planu oszczędnościowego, który zostanie stworzony w Spółce; 2.- postanawia, że cena emisyjna na nowe, zwyczajne akcje zostanie określona przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Pracy, i nie będzie wyższa od średniej kursów notowanych na giełdzie przez ostatnie dwadzieścia sesji, w dniu poprzedzającym decyzję o uruchomieniu subskrypcji, ani niższa niż 20% tej średniej; 3.- postanawia skasować preferencyjne prawo subskrypcji na nowe, zwyczajne akcje, tak aby zarezerwować subskrypcje dla beneficjentów opisanych powyżej; 4.- udziela wszelkich pełnomocnictw Zarządowi, który wprowadzi w życie niniejsze pełnomocnictwo, z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw, zgodnie z ustawowymi warunkami, w granicach określonych powyżej, w następującym celu: określenie warunków przyznawania ewentualnych nowych akcji emitowanych na korzyść pracowników etatowych, zgodnie z ustawowymi warunkami, w tym, w razie konieczności, na zasadzie stażu pracy, sporządzenie listy beneficjentów, jak również ilości papierów wartościowych, jakie mogłyby zostać przyznane każdemu z nich, w granicach pułapu podwyższenia kapitału, określenie ceny subskrypcji na nowe akcje, zgodnie z postanowieniami artykułu L Kodeksu Pracy, ustalenie dat otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenie czy subskrypcje na nowe akcje będą realizowane bezpośrednio przez pracowników czy za pośrednictwem wspólnego funduszu lokacyjnego, ustalenie terminu przeznaczonego dla subskrybentów w celu pokrycia kwoty ich subskrypcji, zgodnie z artykułem L Kodeksu Handlowego, z przypomnieniem, że zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, akcje subskrybowane mogą być pokrywane, na wniosek Spółki lub subskrybenta, poprzez dokonywanie okresowych wpłat lub poprzez regularne potrącanie takiej samej kwoty z pensji subskrybenta, zebranie subskrypcji jak również kwot odpowiadających pokryciu tych subskrypcji, czy to poprzez wpłaty w gotówce, lub kompensacje wierzytelności, lub, w razie konieczności, poprzez zablokowanie salda na rachunku bieżącym subskrybenta na zasadzie kompensacji, potwierdzenie zrealizowania podwyżek kapitału, wynikających z subskrypcji i pokrycia emitowanych akcji, dokonanie wszelkich ustawowych formalności i dokonanie w statucie stosownych modyfikacji, 15

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo