Robert Gwiazdowski Raport o sposobach wynagradzania kadry menadżerskiej spółek Skarbu Państwa i tzw. Ustawie kominowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robert Gwiazdowski Raport o sposobach wynagradzania kadry menadżerskiej spółek Skarbu Państwa i tzw. Ustawie kominowej"

Transkrypt

1 Robert Gwiazdowski Raport o sposobach wynagradzania kadry menadżerskiej spółek Skarbu Państwa i tzw. Ustawie kominowej Robert Gwiazdowski

2 Niemilknąca dyskusja o sposobach wynagradzania kadry menadżerskiej spółek Skarbu Państwa powinna zostać powiązana z budowaniem modeli zarządzania przez zwiększanie wartości. Do konkluzji powyższej prowadzą następujące przesłanki: A. Współczesne przedsiębiorstwa budują swoja pozycję rynkową w procesie zarządzania przez budowanie wartości dla klienta (poniżej w punkcie 2) B. Budowanie wartości dla klienta jest procesem, dla którego podstawowe znaczenie ma odpowiednie wykorzystanie w przedsiębiorstwie posiadanych zasobów głównie kapitału ludzkiego (poniżej w punkcie 1) C. Działanie czynnika ludzkiego jest ściśle skorelowane nie tylko z samą wysokością wynagrodzenia ale też ze sposobem kształtowania jego wysokości najlepsi wybierają większą samodzielność w pracy przy niższym wynagrodzeniu miesięcznym a wyższych gratyfikacjach za sukces. D. Wielką przeszkodą dla właściwego wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach państwowych jest ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwana popularnie ustawą kominową (poniżej w punkcie 3). E. Najlepszym sposobem budowania właściwego systemu wynagrodzenia są różnego rodzaju programy motywacyjne w tym programy opcyjnie (poniżej w punkcie 4). s. 2 z 18

3 1. Znaczenie kapitału ludzkiego. Dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszym wyzwaniem jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej, zapewniające wyższą rentowność i tworzące wyższą wartość dla właścicieli/akcjonariuszy. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga ciągłej innowacyjności w podejściu do własnych produktów, oferty sprzedażowej oraz sposobu organizacji i zarządzania. Proces budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej zależy od ludzi i ich nieustannej motywacji do działania. Nawet bowiem przedsiębiorstwo posiadające dobry produkt i znaną markę, mające mocną pozycję we własnej niszy rynkowej może ją łatwo utracić. Przykładu dostarcza Nokia do niedawna lider na rynku telefonów komórkowych, który przespał swój czas, co skończyło się znaczącym spadkiem wartości sprzedaży i w efekcie znaczącą przeceną wartości akcji czyli spadkiem wartości firmy dla akcjonariuszy. Posiadanej przewadze konkurencyjnej trzeba umieć zapewnić trwałość lub zbudować nową. Innym przykładem jest najbardziej do niedawna innowacyjny koncern świata Google, z którego w ostatnim czasie odeszło wielu liderów i który ma poważny problem ze zbudowaniem platformy, która wytrzymałaby konkurencję ze strony Facebooka. Przez lata źródłem przewagi konkurencyjnej było uzyskanie pozycji wiodącego kosztu lub szczególne wyróżnienie produktu w oczach nabywców co rodziło ponadprzeciętną rentowność. Utrzymanie zdobytej przewagi konkurencyjnej wymagało inwestycji w zasoby i umiejętności, które dla aktualnych konkurentów stanowiły barierę mobilności w sektorze, a dla potencjalnych konkurentów barierę wejścia na rynek. Globalizacja i fragmentacja rynków spowodowały, że sama pozycja zajmowana w sektorze przestała być źródłem jej przewagi konkurencyjnej. Źródłem tej przewagi stały się posiadane zasoby (Resuorce Based View - RBV). W szczególności zasoby powstające w oparciu o wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Są to tak zwane kluczowe kompetencje czyli technologiczne i produkcyjne zdolności, które są bazą dla tworzenia s. 3 z 18

4 wyróżniających produktów, pozwalające przenosić przewagę konkurencyjną między sektorami i rynkami oraz budować rynki przyszłości. Podstawowym testem, któremu muszą być poddane zasoby i kompetencje jest zdolność generowania wartości dodanej dla klientów czyli nadwyżki korzyści, jakie klienci otrzymują nabywając produktu lub usługę nad kosztami, które muszą na to ponieś. Szczególnie istotne są tak zwane wiązki wartości które mogą być zaoferowane danej grupie klientów. Można oferować produkty po szczególnie niskiej cenie, albo szczególnie wysokiej jakości, albo o szczególnie dobrym dopasowaniem do indywidualnych potrzeb klienta. Największa przewaga konkurencyjna powstaje, gdy uda się stworzyć oryginalną wiązkę wartości w oparciu o posiadane zasoby, których konkurenci nie mogą zdobyć lub podobnie skonfigurować. Im większą wartość dodaną dla klienta można stworzyć w oparciu o posiadane zasoby, tym są one cenniejsze. Im bardziej niedostępne i niezastępowalne są owe zasoby, tym trwalsza jest przewaga konkurencyjna w oparciu o nie zbudowana. Najważniejszym zasobem jest dziś kapitał ludzki. Jak pisał George Gilder w Wealth and Poverty najlepsze, najbardziej władcze, najbardziej oryginalne i najbardziej giętkie umysły stanowią najtrwalsze złoto. Czterysta lat temu Hiszpania, zalewana powodzią kruszców z kopalń w swoich koloniach, była tak zamożna, jak dzisiaj jest Arabia Saudyjska. Nie udało jej się jednak osiągnąć prawdziwego bogactwa i wkrótce popadła w stagnację, podczas gdy w pozornie biedniejszych częściach Europy jak Holandia, czy Wyspy Brytyjskie rozwijał się przemysł istotnie przyczyniając się do wzrostu narodowego bogactwa. Bogactwo jest bowiem produktem umysłu. A jego umiejętne wykorzystywanie to podstawa rozwoju. s. 4 z 18

5 2. Zarządzanie przez budowanie wartości. Zarządzanie wartością wymaga określenia jakie czynniki generują tę wartość i jakimi miernikami można mierzyć jej wzrost. Podstawowym miernikiem jest ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added - EVA). Jest to nadwyżka kosztu kapitału nad stopą zwrotu z jego zainwestowania, według formuły: EVA = zysk operacyjny netto (koszt kapitału x wysokość kapitału) Źródłem dochodów, stanowiących podstawę obliczenia zysku operacyjnego, będącego z kolei podstawą obliczenia EVA, jest przychód czyli cena jaką płacą klienci za produkty lub usługi danego przedsiębiorstwa pomniejszony o koszt jego działania. Zarządzanie przez wartość jest trójczłonowym procesem zachodzącym pomiędzy przedsiębiorstwem, klientem i właścicielem/akcjonariuszem, obejmującym tworzenie wartości dzięki dostarczeniu klientom produktów lub usług wycenionych przez nich powyżej kosztów ich wytworzenia i dostarczenia, ciągłe utrzymywanie tej wartości przez odpowiednie gospodarowanie zasobami, oraz realizowanie wartości poprzez wypłatę dywidendy pozwalającej na uzyskanie oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału. Oprócz wartości generowanej przez sprzedaż produktów i usług docelowym klientom, na wartość przedsiębiorstwa wpływają jeszcze inne czynniki, które tworzą jego wartość rynkową. Jest to wartość postrzegana przez inwestorów. Jej określenie dokonywane jest na rynku kapitałowym lub w transakcjach fuzji lub akwizycji (M&A). Wartość rynkowa zależy od wyceny niematerialnych zasobów (goodwill) stanowiących nadwyżkę ceny rynkowej nad wyceną bilansową takich jak: marka, reputacja, lokalizacja, technologie (patenty), łańcuchy powiązań z dostawcami i odbiorcami, baza klientów oraz pracownicy a w szczególności kadra zarządzająca i stopień jej powiązania z przedsiębiorstwem. s. 5 z 18

6 Różne strategie zarządzania wartością nie obejmują procesu tworzenia niematerialnych zasobów, choć w coraz większym stopniu wpływają one na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa dla klienta odgrywa kluczową rolę w budowaniu wartości dla właścicieli/akcjonariuszy. Źródłem wartości dodanej (zysku ekonomicznego) jest bowiem cena, którą płaci klient za korzyści, które otrzymuje nabywając produkty lub usługi powstałe w wyniku zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa (a więc i kapitałów dostarczonych przez akcjonariuszy). Wartość dodana dla przedsiębiorstwa powstaje, gdy koszty wytworzenia produktu lub usługi są mniejsze od ceny uzyskanej z ich sprzedaży. Z kolei wartość dodana dla klienta jest nadwyżką korzyści zawartych w produkcie lub usłudze nad kosztami związanymi z ich nabyciem. Zależności między ceną produktu lub usługi, kosztami przedsiębiorstwa i korzyściami dla klienta, a zasobami przedsiębiorstwa i generowaną w oparciu o nie wartością dodaną dla klienta i wartością dodaną dla przedsiębiorstwa mają podstawowe znaczenie w procesie budowania wartości przedsiębiorstwa. Procesie, którego głównym ogniwem powtórzyć to trzeba po raz kolejny są ludzie. Dlatego tak istotne jest pozyskanie i utrzymanie zasobów ludzkich i ich odpowiednie motywowanie do pracy. Niestety nie służy temu obowiązujący obecnie model wynagradzania kluczowych pracowników spółek dominującym udziałem Skarb u Państwa. s. 6 z 18

7 3. Ustawa kominowa Ile warta jest praca menedżera, który ma z definicja zarządzać pracą setek lub nawet tysięcy pracowników, w spółce która co roku wypracowuje miliardowe zyski i wypłaca właścicielom setki milionów złotych dywidendy? Według ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanej powszechnie ustawą kominową może to być maksymalnie około 20 tys. zł. brutto miesięcznie. W obliczu spadających notowań rządu AWS i przedostania się do opinii publicznej informacji o wysokości zarobków prezesów wielu spółek, zwłaszcza z przemysłu ciężkiego, pozostających w rażącej dysproporcji do wyników finansowych przez nie osiąganych, przyjęta została ustawa administracyjnie ograniczająca wysokość ich zarobków. Ustawa zawiera dwa podstawowe kryteria definiujące zakres jej stosowania. Kryterium pierwsze stanowi normatywnie określony krąg podmiotów w ramach których może być sprawowana kierownicza funkcja której dotyczy ustawa (art. 1). Zgodnie z nim ustawę stosuje się do: 1) przedsiębiorstw państwowych, 2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 11, oraz nie są szkołami wyższymi, 3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7, 4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, s. 7 z 18

8 5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, 9) jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych, 10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% przychodów tej fundacji, 11) funduszy celowych utworzonych na mocy odrębnych ustaw, 12) państwowych jednostek i zakładów budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 13) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, 14) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Drugie kryterium, zawarte w art. 2, odnosi się bezpośrednio do rodzajów sprawowanych funkcji, wskazując na: 1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w akapicie powyżej, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych, s. 8 z 18

9 2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w akapicie powyżej, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów, 3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w akapicie powyżej, a w szczególności członków zarządów, 4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w akapicie powyżej, 5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w akapicie powyżej, 6) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w akapicie powyżej, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, 7) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ustawa do pewnego stopnia ograniczać więc także wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów. Jednak tylko w wypadku, gdy pełnią oni rolę kierowników (lub zastępców kierowników) jednostek organizacyjnych ale całego przedsiębiorstwa (spółki) a nie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (spółki). Samo pojęcie kierownika, którym operuje ustawa, wiązać należy ze sprawowaniem funkcji przez osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców. Jednakże, stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 r. (I PK 174/04), do osób kierujących zakładami pracy należy zaliczyć także osoby, które mają takie same kompetencje jak kierownicy i wyręczają ich w wykonywaniu części obowiązków. Ustawa od zarania miała wśród specjalistów negatywne opinie. Została uchwalona tylko i wyłącznie z pobudek politycznych i to jeszcze czysto populistycznych. Populizm nie zawsze jest jedynym, alb o nawet nie głównym motorem działania ustawodawcy w tym jednak przypadku był. Ustawa ma negatywny wpływ na możliwości zatrudnienia odpowiedniej kadry zarządzającej, zmniejsza motywację menedżerów do efektywnego zarządzania s. 9 z 18

10 kierowanymi przez nich spółkami i generuje koszty jej uzasadnionego ekonomicznie obchodzenia. Jest absolutnym nonsensem określanie według takich samych zasad wynagradzania kadry kierowniczej spółek z większościowym udziałem państwa, działających w warunkach otwartej konkurencji, w szczególności spółek giełdowych, kierujących się w swej działalności zasadami rynkowymi oraz fundacji, funduszy celowych, państwowych jednostek, czy agencji, realizujących wskazane cele statutowe bez względu na rachunek ekonomiczny. W 2009 roku objęty ustawą kominową Lotos miał problem ze znalezieniem kandydata na wiceprezesa zarządu na skutek tego, że zarobki na tym stanowisku były kilkunastokrotnie niższe niż w PKN Orlen, który nie znajdował się pod rządami ustawy. Koszty związane z szukaniem sposobów na zwiększenie wynagrodzenie osób na stanowiskach kierowniczych w spółkach objętych przepisami ustawy związane są głównie z tworzeniem spółek wnuczek lub spółkach zależnych, w których sam Skarb Państwa ma mniej niż 50% udziałów, przez co nie stosuje się do nich przepisów kominówki. Inny pomysł to płacenie menedżerom za ekspertyzy sporządzane na rzecz zarządzanych przez nich spółek udział w zyskach z patentów wdrożonych w spółkach (o ile zajmują się oni technologią lub produkcją, a nie ogólnym zarządzaniem, czy finansami.) Stosuje się też praktykę ustalania wysokich odszkodowań za przestrzeganie klauzuli zakazu działalności konkurencyjnej po zakończeniu sprawowania funkcji zarządczej (odszkodowania te nie są ograniczane przez kominówkę ). Popularne są także umowy o zarządzanie spółkami. Mówiąc językiem związkowców i niektórych polityków i dziennikarzy tak zwane umowy śmieciowe. Tylko pozornie zmiana ta nie ma znaczenia kominówka krępuje bowiem zarówno przy umowie o pracę, jak i przy kontrakcie menedżerskim. Z jedną istotną różnicą zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy kominowej ograniczenia wynagrodzenia nie stosuje się, jeśli podmiot zarządzający (menedżer lub s. 10 z 18

11 wynajęta firma) na własny koszt wykupi polisę OC. Wówczas kontrakt może być zawarty na dowolnych zasadach. Przepis nie jest nowy, ale przez jakiś czas pozostawał martwy. Wszystkie te pomysły na uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia obchodzenie ustawy kominowej uderzają wprost w dwa jej podstawowe rzekomo filary: zapobieganie odrywania wynagrodzenia menedżerów od efektów ekonomicznych zarządzanych przez nich spółek oraz zwiększanie ich transparentności. Ustawa uniemożliwia bowiem takie ukształtowanie systemu wynagrodzeń, by dawać osobom na stanowiskach kierowniczych maksymalną motywację do zwiększania efektywności zarządzanych przez nie spółek a przez system jej obchodzenia jeszcze bardziej zmniejszyła transparentność. W praktyce prawie wszyscy objęci jej działaniem bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa spółki, wielkość jej obrotów, czy sytuację finansową zarabiali maksymalną kwotę w niej określoną. Ustawę krytykowali kolejni Ministrowie Skarbu Państwa: Wiesław Kaczmarek z SLD 1, Wojciech Jasiński z PiS 2, Aleksander Grad z PO. 3 Najdobitniej problem nazwał Minister Jasiński, stwierdzając wprost, że ma problemy z zatrudnieniem dobrego prezesa do dużego, polskiego banku. Kandydaci dostają znacznie większe pieniądze, w innych dużych bankach i pensja kominowa ich nie interesuje czerwca 2008 roku, po wielu proceduralnych i politycznych sporach Sejmu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzała ona zmiany nie tylko do ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ale i do: s. 11 z 18

12 - ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, - ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Prezydent Lech Kaczyński skierował jednak do Sejmu wniosek o ponowne jej rozpatrzenie (która to procedura potocznie nazywana jest vetem ). Muszę powiedzieć, że tę ustawę uważam za niemożliwą do podpisania. Inaczej mówiąc, ogłaszam weto wobec tej ustawy oświadczył Pan Prezydent na konferencji prasowej w dniu 24 lipca 2008 roku. W uzasadnieniu veta znalazło się stwierdzenie, że Tak duże zróżnicowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej i pracowników, będące skutkiem jednostronnych zmian prawnych, których adresatem jest wyłącznie kadra zarządzająca, może w konsekwencji doprowadzić do rażących dysproporcji. Racji przemawiających za takim trybem zmian systemu wynagradzania w spółkach publicznych nie wskazano ( ) 6 listopada 2008 roku Sejm przyjął veto Prezydenta mimo apeli organizacji przdsiębiorców 5. Ważniejsze okazały się apele związkowców. Obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa wraca do prac nad ustawą, która miałaby znieść kominówki 6, aczkolwiek w większości dużych państwowych spółek już nie bardzo jest co znosić na skutek zastosowania w nich rozwiązań omijających przepisy ustawy kominowej opisanych powyżej. Warto jednak usankcjonować ten stan rzeczy. A szczególnie warto wprowadzić nowoczesne modele wynagradzania szeroko rozumianej kadry zarządzającej, a nie tylko osób objętych dotychczas przepisami ustawy kominowej. 5 wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873, html 6 s. 12 z 18

13 4. Motywacyjne systemy wynagradzania kadry powiązane z zarządzaniem przez budowanie wartości. Powiązanie wynagrodzeń kadry menadżerskiej z jakością jej pracy mierzoną realizacją określonych parametrów stało się powszechną praktyką w gospodarce światowej. Programy akcji menedżerskich, które są formą pracowniczych świadczeń kapitałowych, (i) pomagają utrzymać w spółce strategicznych pracowników i menedżerów oraz zwiększyć ich poczucie odpowiedzialności za jej losy; (ii) pozwalają kontrolować fundusz wynagrodzeń i związane z nim zobowiązania quasi podatkowe w postaci składek ubezpieczeniowych; (iii) zapewniają uczestnikom korzystne opodatkowanie uzyskanego w ten sposób wynagrodzenia; (iv)prowadzą do utożsamienia interesów pracowników i akcjonariuszy gdyż wyższe przychody pracowników związane są ze wzrostem wartość spółki. Historia programów opcyjnych sięga lat 60-tych XX w. Programy motywacyjne oparte o opcje menedżerskie zaczęto stosować w branżach charakteryzujących się szybkim rozwojem i wzrostem wartości akcji spółek działających w tych branżach. Przede wszystkim miało to miejsce w branży IT, w której popularnym przykładem był program opcyjnego wynagradzana pracowników wprowadzony przez Microsoft. W USA 95% spółek o przychodach powyżej 3 mld USD posiada programy opcyjne. W Wielkiej Brytanii 93%, a w Europie Kontynentalnej 63%. Tymczasem w Polsce w spółkach Skarbu Państwa przez pierwszych dziesięć lat transformacji ustrojowej powiązań takich w ogóle nie było. Tak zwana ustawa kominowa, która miała rozwiązać ten problem, wygenerowała nowy: owszem wynagrodzenia zarządów przestały razić załogi, ale trudno było pozyskać s. 13 z 18

14 dobrych menadżerów do pracy, za kominowe wynagrodzenie. Choć kolejni ministrowie skarbu wspominali o konieczności uchylenia tej ustawy, lub przynajmniej poważnej jej nowelizacji, zmiany wprowadzano kosmetyczne prawdopodobnie z obawy przed niezadowoleniem społecznym. Jak najbardziej aktualna jest więc dziś konieczność wprowadzenia sparametryzowanych instrumentów wynagrodzenia kadry menadżerskiej nie kontrowersyjnych społecznie i politycznie. Takim właśnie instrumentem są opcje menadżerskie. Jest to potoczna nazwa odroczonego w czasie wynagrodzenia przyznawanego w ramach długoterminowych planów motywacyjnych (ang. Long-Term Incentive Plan) kierowanych do zarządów i wyselekcjonowanej kadry menadżerskiej. Osoby objęte programem otrzymują: (i) (ii) (iii) opcje na akcje (share option plan) polegające na przyznaniu uprawnionemu prawa do zakupu akcji spółki po upływie określonego czasu, po cenie z góry ustalonej, na warunkach ustalonych w umowie; opcje zakupu akcji na preferencyjnych warunkach (share purchase plan) polegające na przyznaniu uprawnionemu akcji spółki po cenie niższej od rynkowej (czyli preferencyjnej, ale nie niższej od ceny nominalnej co wynika wprost z art. 309 ust. 1 kodeksu spółek handlowych). Cena ta może być ustalona z góry lub może być przewidziany algorytm jej obliczania w przyszłości. Aczkolwiek zdarzają się programy, w których cena jest równa rynkowej gdy oczekiwany jest szybki wzrost kursu; phantom share plan prawo do płatności premii gotówkowej, której wysokość uzależniona jest od realizacji określonych zadań zarządczych lub osiągnięcia przez kierowany obszar biznesowy lub zarządzaną spółkę określonych wskaźników lub od wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy mierzonego ceną akcji. s. 14 z 18

15 Podział ten jest istotny z punktu widzenia różnych zasad opodatkowania beneficjentów Programu oraz ze względu na aspekty prawne wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości. Opcje menedżerskie nie mają cech typowego wynagrodzenia, choć nieraz urzędy skarbowe usiłują wykazać, że jest inaczej w celu opodatkowania dochodu z realizacji opcji progresywna stawka podatkową i objęcia ich składkami ubezpieczeniowymi. W przypadku odpłatnego przekazania akcji - bez względu na to, czy odbędzie się na zasadach preferencyjnych czy nie - wystąpi również podatek od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość prawa majątkowego. Obowiązek podatkowy ciąży na obu stronach czynności cywilnoprawnej. Generalnie opcje na akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 7 Warunki, które muszą spełnić osoby objęte programem dzieli się na trzy podstawowe grupy: warunki rynkowe związane ze wzrostem wartości akcji; warunki ekonomiczne związane z osiągnięciem przez uczestników programu i/lub spółkę ustalonych wskaźników ekonomicznych; warunki lojalnościowe pozostawanie w statusie zatrudnionego przez określony czas. Najczęściej programy opcyjnie stanowią pomieszanie tych warunków. W programach opcyjnych realizowanych w spółkach notowanych na GPW w ostatnich latach najczęściej spotykanym warunkiem skorzystania z opcji jest statyczny warunek lojalnościowy, uzupełniony o jeden, bądź dwa warunki dodatkowe, spośród których około 65% stanowią warunki ekonomiczne związane z osiągnięciem określonych wskaźników finansowych. 7 Dz. U. z dnia 23 września 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm. s. 15 z 18

16 Zdecydowana większość programów miała charakter w pieniądzu (In-themoney) już w momencie ich uchwalenia. Nie wiele było programów mających charakter poza pieniądzem (Out-of-the-money), opłacalność realizacji których uzależniona była od wzrostu kursu akcji do poziomu przekraczającego zakładaną cenę wykonania. Dla akcjonariuszy opcje menedżerskie mają największy sens, jeśli są instrumentem służącym podnoszeniu wartość spółki poprzez wzrost ceny jej akcji. Dlatego, z ich punktu widzenia, najłatwiejszy do zaakceptowania jest program opcyjny oparty na kryteriach bezpośrednio przekładających się na wycenę rynkową spółki czyli cenę jej akcji. Natomiast menedżerowie preferują raczej programy opcyjnie oparte na wskaźnikach ekonomicznych, na które mają większy wpływ. W ramach programów motywacyjnych którymi objęte były polskie spółki giełdowe w ostatnich latach, ich uczestnicy otrzymali prawo do objęcia średnio 5,3% akcji spółki na dzień podjęcia uchwały o wprowadzeniu programu. Program opcyjny może być zrealizowany w drodze emisji akcji, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, obligacji lub warrantów subskrypcyjnych zamienianych na akcje. Najczęściej wykorzystywane są warranty subskrypcyjne. Wprowadzenie programu opcji menedżerskich wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustala warunki takiego programu oraz wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do emisji nowych akcji, które mają być objęte przez zarząd i kadrę menadżerską. Cena po jakiej mogą realizować otrzymane prawo, może być równa cenie nominalnej, średniej z określonych kursów zamknięcia notowań, czasami dodatkowo pomniejszonej o przewidziane w programie dyskonto. Dla spółek, które wprowadziły tego typu program przed upublicznieniem akcji (IPO - ang. Initial Public Offering) cena realizacji bywa równa cenie emisyjnej. s. 16 z 18

17 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 22), wartość godziwa programu opcyjnego musi być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień. Wycena dokonywana jest na Datę Przyznania (ang. Grant Date) z uwzględnieniem następujących elementów: (i) cena wykonania (realizacji) opcji; (ii) czas trwania opcji; (iii) możliwość wcześniejszego wykonania; (iv) bieżąca cena akcji bazowych; (v) oczekiwana zmienność ceny akcji; (vi) oczekiwana dywidenda z akcji; (vii) stopa procentowa wolna od ryzyka w okresie trwania opcji. Wartość opcji jest zazwyczaj wyceniana przy użyciu Modelu Blacka-Scholesa, który ma postać wzoru matematycznego uwzględniającego takie elementy jak: (i) aktualna cena akcji, cena wykonania; (ii) czas pozostający do wygaśnięcia opcji; (iii) zmienność ceny akcji; (iv) wolna od ryzyka stopa procentowa; (v) dywidendy spodziewane w okresie ważności opcji. 8 Budując program opcji menedżerskich, trzeba określić grupę adresatów i kryteria ekonomiczne przydzielania im opcji. Najczęściej bierze się pod uwagę: (i) okres zatrudnienia (najczęściej spotykanym kryterium lojalnościowym jest okres trzech lat pracy w spółce o choć w Polsce największą popularnością cieszą się programy trwające rok). (ii) zajmowanie określonego stanowiska i osiągnięcie określonego wyniku związanego z zajmowanym stanowiskiem i/lub wyniku spółki jako takiej. 8 Inną metodą wyceny wartości opcji jest model dwumianowy lub metoda Monte Carlo s. 17 z 18

18 Najczęściej spotykane kryteria ekonomiczne to: (i) zysk nie mniejszy niż 10% kapitału akcyjnego lub (ii) zysk w wysokości co najmniej prognozowanej przez zarząd lub (iii) zysk i/lub wielkości sprzedaży lub wykonanie planu w spółce-matce i/lub w grupie kapitałowej. W Polsce historia programów opcyjnych jest stosunkowo świeża jak historia całego rynku kapitałowego. Programy te były wprowadzane w takich spółkach jak Kęty, Stomil Sanok, Opoczno, Eurocash, Polimex-Mostostal, Pekao, Comarch, Computerland, Agora. Co istotne program opcyjny przeprowadzony został także z dużym sukcesem w spółce PKN Orlen! 5. Konkluzja. Oczywiście nie sposób będzie przeprowadzić takiego samego programu motywacyjnego we wszystkich spółkach, w których Skarb Państwa jest dominującym akcjonariuszem, gdyż każda z nich wymaga stworzenia innego programu z innymi wagami dla różnych zmiennych istotnych z punktu widzenia danej spółki. Jednakże, mając na uwadze argumenty przedstawione powyżej, wydaje się rozsądnym, aby Skarb Państwa mógł głosować na ich walnych zgromadzeniach w sprawie systemów motywacyjnych tak, jak inni inwestorzy. s. 18 z 18

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k Warszawa, dnia lipca 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2099 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

OPINIA ZARZĄDU DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OPINIA ZARZĄDU DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 09/03/17 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW

NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW 6.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl NOWELIZACJA USTAWY KOMINOWEJ, A WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W dniu 19 kwietnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

1. W 2 ustęp ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: UCHWAŁA nr../2017 Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia [ ] 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2011 Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. z dnia 15 czerwca 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ TELE-POLSKA HOLDING S.A. 1.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. INFORMACJA O OBECNYCH I PLANOWANYCH ZASADACH I FORMACH WYNAGRADZANIA CZŁONK ONKÓW W ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Akcyjna, na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Nowaka. -- Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

I. PROGRAM MOTYWACYJNY Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego I. PROGRAM MOTYWACYJNY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 36/2016 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 15.12.2016 r. Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Załącznik nr 1. UCHWAŁA NR [uzupełnić numer] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Załącznik nr 1 spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku 1 2 3

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku 1 2 3 Projekt UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Działając

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Program opcji menedżerskich. Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań

Program opcji menedżerskich. Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań Program opcji menedżerskich Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań Kraków, maj 2006 Opcja menedżerska Jest to zwykle emisja akcji: najczęściej na warunkach preferencyjnych, która jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Zarząd mieniem państwowym. PPwG 2017

Zarząd mieniem państwowym. PPwG 2017 Zarząd mieniem państwowym PPwG 2017 1 Mienie Skarbu Państwa Ewidencja zbiorcza (2015) dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne bez wyceny grunty ( 35,4% powierzchni Polski) 325 mld budynki, budowle,

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2016. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki..

Uchwała Nr.../2016. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki.. Projekt Uchwała Nr.../2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.. z dnia w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu stwierdził, iż przebieg dzisiejszego posiedzenia Zarządu będzie protokołował osobiście.

Prezes Zarządu stwierdził, iż przebieg dzisiejszego posiedzenia Zarządu będzie protokołował osobiście. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Zarządu PRIME CAR MANAGEMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Polanki 4 w dniu 25 czerwca 2015 r. W dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź:

Pytanie nr 1. Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2016 roku Na podstawie art. 428 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji?

Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Jaka jest różnica między ceną emisyjną a nominalną? Dlaczego jesteśmy świadkami redukcji? Kiedy mamy do czynienia z rynkiem pierwotnym? Jak możemy zareagować na tym rynku? Czym różni się cena emisyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 29 kwietnia 2015 r. Treść podjętych uchwał Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku w dniu

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S. A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo