Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI"

Transkrypt

1 Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r.

2 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniLokata UniWIBID Plus Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko i poszukujących możliwości inwestycyjnych poprzez globalne fundusze akcji i obligacji. UniLokata to zyskowna inwestycja dla Klientów poszukujących produktu o wysokiej płynności przy niskim ryzyku i wysokiej elastyczności zdywersyfikowanego portfela. Dla Klientów zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz akceptujących umiarkowane ryzyko proponujemy subfundusz UniWIBID Plus.

3 Czerwiec 2015 UniStrategie Dynamiczny potencjał globalnych inwestycji 3 Subfundusz UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) inwestuje min. 70% aktywów w jednostki funduszu UniStrategie: Dynamisch (fundusz docelowy). Fundusz docelowy inwestuje nie tylko w jednostki funduszy z grupy Union Investment, ale również w atrakcyjne fundusze konkurencyjne. Fundusz docelowy zarządzany jest aktywnie oraz wykorzystuje strategię asset allocation. Min. 50% (max. 100%) aktywów fundusz inwestuje w fundusze akcyjne oraz maksymalnie 50% w fundusze obligacji. Portfel jest zdywersyfikowany geograficznie. Waluta subfunduszu: PLN (waluta funduszu docelowego: EUR; na poziomie subfunduszu stosowane są zabezpieczanie ryzyka walutowego). Struktura portfela funduszu docelowego Fundusze akcji 69,64% Fundusze obligacji 26,34% Opcje na akcje 0,15% Opcje na obligacje -0,01% Gotówka 3,87% Największy udział w portfelu funduszu docelowego JO Ham. Cap - UK Equ. Inc. Fd 5,48% UniInstitutional Short Term Credit 5,12% JO Hambro Capital Fd. -Euro A Shs 4,74% BlackRock- European Value Fd. 4,58% UniFavorit: Aktien I 4,17% Waverton European Fund 3,98% Invesco Pan Europ. Struct. Equity 3,64% Wellington - Strat. Europ. Equ Port 3,32% UniEuroRenta Corporates -M- 2,95% Schroder- Asia Total Return 2,90% Dane na

4 Czerwiec UniStrategie Dynamiczny potencjał globalnych inwestycji Szanse: Banki centralne na świecie wciąż prowadzą luźną politykę pieniężną, która korzystnie wpływa na sentyment zarówno dla wybranych rynków akcji jak i obligacji. Europejski Bank Centralny od marca prowadzi skup aktywów. Bank Japonii również zamierza kontynuować skup aktywów, co dotychczas wspierało japoński rynek akcji. Wskaźniki wyprzedzające zarówno dla przemysłu jak i dla usług wskazują na poprawę w światowej gospodarce. Odpowiedni dobór starannie wyselekcjonowanych funduszy akcji i obligacji do globalnego portfela oferuje potencjał zysku z tych rynków.

5 Czerwiec UniStrategie Dynamiczny potencjał globalnych inwestycji Korzyści dla Inwestora: Udział w rosnących możliwościach globalnych rynków akcji i obligacji. Dostosowanie strategii funduszu docelowego do przewidywanej sytuacji rynkowej. Dobry współczynnik zysku do ryzyka wynikający z inwestycji w najbardziej obiecujące fundusze Union Investment oraz najlepsze światowe fundusze z rynku. Dywersyfikacja ryzyka poprzez inwestowanie w różne fundusze, a w obrębie samych funduszy w różne aktywa. Profesjonalny dobór funduszy przez wykwalifikowaną kadrę zarządzających. Horyzont YTD 1M 3M Stopa zwrotu 12,35% -0,77% 3,45% Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem: Dane na

6 Fundusze pieniężne potencjał wyższego zysku niż na depozytach Czerwiec Szanse: W czerwcu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Europejski Bank Centralny uruchomił od marca program QE, w ramach którego co miesiąc skupuje obligacje warte 60 mld EUR. Oprocentowanie depozytów bankowych nadal pozostaje na rekordowo niskich poziomach. Zawirowania na rynku obligacji powodują, że część inwestorów szuka rozwiązań o mniejszych wahaniach wartości. Rosnąca gospodarka i spadające tempo deflacji mocniej wspierają fundusze pieniężne niż obligacyjne. Przy zbliżonych oczekiwanych stopach zwrotu. Fundusze pieniężne mają jednak istotnie niższe ryzyko. Dla inwestorów unikających nadmiernego ryzyka jedyną realną alternatywą wobec depozytów bankowych pozostają fundusze pieniężne. Cel inwestycyjny Union Investment TFI dla subfunduszy pieniężnych w 2015 r. to 2,5-3%.

7 Czerwiec 2015 UniLokata zysk jak na lokacie z możliwością wycofania się z inwestycji bez utraty odsetek 7 Korzyści dla Inwestora : To nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla Klientów zainteresowanych zyskownym lokowaniem środków w sposób relatywnie najbezpieczniejszy. UniLokata jest rozwiązaniem inwestycyjnym o zakładanych minimalnych wahaniach ceny jednostki wykorzystującym stabilność cen obligacji o zmiennych kuponach opartych o stawki oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Trudności niektórych branż i sektorów oddziałują na sytuację całego rynku. Może to powodować, że spółki o dobrej kondycji finansowej, w które obecnie inwestuje subfundusz oferują wysokie odsetki od swoich obligacji (premia). Dzięki temu rośnie stopa zwrotu subfunduszu. Za ostatnie 12 miesięcy UniLokata osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,97% (dane na ). Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

8 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 Zmiana wartości jednostki funduszu od lutego 2012 r w % UniLokata więcej niż depozyt bankowy Czerwiec % 14% UniLokata Benchmark UniLokata 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Horyzont YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 1,04% 0,18% 0,61% 1,33% 2,97% 6,04% - - Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na

9 Czerwiec UniWIBID Plus atrakcyjny, stabilny zysk przy relatywnie niskim ryzyku Korzyści dla Inwestora: Subfundusz jest przeznaczony dla Klientów tolerujących nieco wyższe ryzyko niż klasyczne subfundusze pieniężne oraz dysponujących większą kwotą do ulokowania. Wysoka płynność subfunduszu. Portfel inwestycyjny UniWIBID Plus złożony głównie z instrumentów dłużnych o charakterze nieskarbowym, które powodują stabilny wzrost wartości jednostki subfunduszu oraz niskie jej wahania. Większy udział obligacji korporacyjnych zwiększa ryzyko, jednak podwyższa potencjalny zysk z inwestycji. Wynik subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,16% (dane na ).

10 Zmiana wartości jednostki funduszu od lutego 2012 r w % gru 04 maj 05 paź 05 mar 06 sie 06 sty 07 cze 07 lis 07 kwi 08 wrz 08 lut 09 lip 09 gru 09 maj 10 paź 10 mar 11 sie 11 sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj 15 UniWIBID Plus atrakcyjny, stabilny zysk przy umiarkowanym ryzyku Czerwiec % 50% UniWIBID Plus Benchmark UniWIBID Plus 40% 30% 20% 10% 0% Horyzont YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 1,11% 0,19% 0,65% 1,39% 3,16% 6,94% 14,40% 46,55% Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na

11 Czerwiec Bonus w portfelu okazje dla poszukujących wyższych stóp zwrotu Subfundusz UniObligacje Zamienne Dla kogo? Okazja dla inwestorów poszukujących rozwiązań uzupełniających portfel i akceptujących ryzyko obligacji zamiennych na akcje. Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek Dla kogo? Okazja dla inwestorów poszukujących rozwiązań uzupełniających portfel i akceptujących ryzyko akcji.

12 2. UniObligacje Zamienne Czerwiec UniObligacje Zamienne cechy funduszu docelowego Fundusz docelowy to globalny fundusz zarządzany aktywnie przy silnej dywersyfikacji portfela (geograficznej, sektorowej i alokacyjnej). Fundusz inwestuje głównie w na rynku obligacji zamiennych, choć zarządzający mają do wyboru całą gamę instrumentów: obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, akcje i kontrakty terminowe na stopę procentową, opcje i swapy. Obligacje zamienne to obligacje dające posiadaczom prawo do ich zamiany na akcje emitenta pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów. Fundusz wykorzystuje podejście absolutnej stopy zwrotu. Waluta subfunduszu: PLN (waluta funduszu docelowego: EUR; na poziomie funduszu hedging walutowy wobec EUR).

13 UniObligacje Zamienne potencjał obligacji i akcji Szanse: Banki centralne na świecie wciąż prowadzą luźną politykę pieniężną, która korzystnie wpływa na sentyment zarówno dla wybranych rynków akcji jak i obligacji. ECB oraz Bank Japonii zamierzają kontynuować skup aktywów. Takie działania wspierały dotychczas rynki akcji i obligacji. W USA perspektywa podwyżek stóp procentowych oddaliła się w czasie. Osłabły również oczekiwania co do skali tych podwyżek. Wskaźniki wyprzedzające zarówno dla przemysłu jak i dla usług wskazują na poprawę w światowej gospodarce. W okresie zawirowań na rynku czystych instrumentów dłużnych alternatywą mogą być instrumenty oferujące pewien udział we wzrostach na rynkach akcji. Czerwiec

14 UniObligacje Zamienne potencjał obligacji i akcji Czerwiec Korzyści dla Inwestora: Fundusz docelowy oferuje silnie zdywersyfikowany udział w globalnym rynku obligacji zamiennych Obligacje zamienne charakteryzują się asymetrią profilu zysku i przez to dają możliwość wykorzystania okazji na rynku akcji przy niższym ryzyku. Profesjonalny zespół od zarządzania portfelami funduszu docelowego. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów o szerokiej wiedzy w zakresie globalnego rynku obligacji zamiennych Dzięki niskiej korelacji z klasycznymi instrumentami dłużnymi, obligacje zamienne charakteryzują się ograniczonym ryzykiem stopy procentowej. Horyzont YTD 1M 3M Stopa zwrotu na dzień ,34% 0,89% 3,59%

15 UniAkcje Małych i Średnich Spółek małe firmy, dynamiczne zyski Szanse Czerwiec Krótkoterminowa okazja inwestycyjna bazująca na dobrym sentymencie oraz momencie rynkowym dla tej części rynku. Wyniki spółek za 4 kwartał 2014 r. w wielu przypadkach są lepsze od oczekiwań. W Polsce sprzyjające dane makroekonomiczne wskazujące na rosnącą konsumpcję i popyt wewnętrzny. Eksport wyższy niż import. Dobre dane wyprzedzające dla przemysłu. PMI dla Polski na poziomie 52,4 pkt. Poprawa wskaźników w Europie. Spadki od połowy maja mogą stwarzać lepszy poziom wejścia. W Europie uruchomienie QE przez EBC. Słabsze euro sprzyja wzrostowi eksportu Niemiec i w rezultacie pozytywnie wpływa na polski sektor spółek przemysłowych eksportujących swoje produkty.

16 sty 10 mar 10 maj 10 lip 10 wrz 10 lis 10 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 wrz 12 lis 12 sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 Zmiana wartości jednostki funduszu od stycznia 2010 r w % Czerwiec UniAkcje Małych i Średnich Spółek małe firmy, dynamiczne zyski 40% 30% Benchmark UniAkcje MiŚ UniAKcje MiŚ 20% 10% 0% -10% -20% -30% Horyzont YTD 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y Stopa zwrotu 13,81% 0,23% 3,54% 11,67% 8,26% 24,81% 19,16% - Źródło: Obliczenia własne Union Investment TFI, dane na

17 Czerwiec 2015 UniAkcje Małych i Średnich Spółek to idealne rozwiązanie dla 17 Inwestorów, którzy: chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek akceptują wysokie ryzyko znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny są zainteresowani przejrzystą formą inwestycji o wysokiej płynności Pełen opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

18 Chcesz wiedzieć więcej? Czerwiec Dzwoń Surfuj po nowej stronie Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne zostały opracowane na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników subfunduszy oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających subfunduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

19 Czerwiec Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFIS.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95. Union Investment TFI SA pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w podobnym okresie w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany Subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Informacje o kosztach i opłatach związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa Subfunduszy są zamieszczone w Prospektach Informacyjnych Funduszy. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. Nie należy kopiować niniejszego materiału, czy to w całości czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, podmiotom, czy też publikować.

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy

Wiadomości. Wyniki rynków finansowych 1,65 USA (DJIA) 1,55. Niemcy (Dax) Europa Środkowa 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Wyniki ceny złota i ropy Michal Valentik, główny strateg inwestycyjny Generali PPF Invest Wiadomości z rynków finansowych Kluczowe wydarzenia Wyniki rynków finansowych Kwiecień w znaku spokojnego sezonu zarobków. Spokój naruszają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo