INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:"

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr Joanna Krzemińska Warszawa, dnia

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. FORMULARZ OFERTY ORAZ INNE FORMULARZE: II.1 FORMULARZ OFERTA II.2 - FORMULARZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA II.3 FORMULARZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II.4 FORMULARZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU II.5 FORMULARZ DOŚWIADCZENIE ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 2

3 ROZDZIAŁ I Instrukcja dla Wykonawców 1. Zamawiający. Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej Adres: Warszawa, ; Telefon: /+48 22/ , fax /+48 22/ Adres strony internetowej: 2. Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: DO IT/12. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa lub Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ Miejsce dostawy: ITB, Warszawa, oraz ul. Ksawerów Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do wysokości 30 % zamówienia podstawowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Jeśli w treści specyfikacji znajdują się nazwy własne, Zamawiający dopuszcza certyfikaty i produkty równoważne. 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, co najmniej 3 podobne zamówienia 3

4 polegające na dostawie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, o wartości minimum pln netto każda. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. 6.3.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 6.4.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 7. Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1), Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.2.b) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.1. SIWZ Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 6.2 SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią Formularza oświadczenia zamieszczonym w Rozdział II SIWZ (załącznik nr 2) Wykaz zamówień podobnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem opisu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców, według formularza pt. DOŚWIADCZENIE, (Rozdział II SIWZ, załącznik nr 4) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie Opłacona Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 litera d) 7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie i powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, natomiast dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie powinny być przedłożone w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4

5 7.6. Oświadczenia, o których mowa w pkt i oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Do oferty należy załączyć ponadto: Dokumenty potwierdzające iż zaoferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, tj.: potwierdzenie posiadania przez firmę serwisująca ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oferowanych zestawów komputerowych oraz posiadanie autoryzacji producenta komputera oświadczenie Producenta oferowanych zestawów komputerowych, że ich serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta oświadczenie producenta oferowanych serwerów, że instalacja dodatkowych serwerów w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego nie będzie skutkowała utratą gwarancji na pozostałe urządzenia oraz, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą). 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48-22/ ) lub mailem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania oświadczenia, pytania, wniosku, zawiadomienia czy informacji przesłanej faksem. Zaleca się, aby potwierdzenie zostało dokonane na otrzymanym faksie wraz z informacją: otrzymałem, datą i podpisem osoby upoważnionej oraz odesłane faksem do Zamawiającego. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od do Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Zbigniew Szczurek tel Piotr Ozga tel fax: Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 5

6 się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 9.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi obejmować całość zamówienia Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza OFERTA Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w punkcie Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron oferty wraz z załącznikami do oferty Oferta powinna zawierać spis załączników W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki winny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji, o której mowa w pkt Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Budowlanej,, Warszawa oraz opisane: Oferta: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Nie otwierać przed r godz Wymagania określone w pkt nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 11. Miejsce i termin składania ofert Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 w pokoju nr 27, w terminie do dnia: roku, do godz

7 11.2. O ofercie złożonej po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz zwraca ofertę Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, w pokoju nr 149, w dniu roku, o godzinie: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę oferty na Formularzu oferty Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia, a także koszty transportu, instalacji, konfiguracji, uruchomienia i utrzymania w okresie trzyletnim dla zestawów komputerowych i serwerów, oraz dwuletnim dla pozostałego sprzętu, jak i wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III niniejszej SIWZ Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 14. Informacje o trybie oceny ofert W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium ceny (100%) wg następującego wzoru: cena najniższa/cena badana x 100 pkt Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 7

8 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Pzp, Dział VI) Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 16.3 Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy, czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechań czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie dotyczący treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, b) uiszczono wpis Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art ustawy Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy. 8

9 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/ów) Do: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów} 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak DO IT/12 (dalej SIWZ ). 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: {wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę spółki cywilne lub konsorcja} 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia i w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. 5. Oferujemy realizację zamówienia za cenę netto... PLN (słownie złotych:......), która powiększona o % podatku VAT daje w wyniku cenę brutto:... PLN, (słownie złotych:......). 6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem podwykonawców, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*:... 9

10 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy. 9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 12. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 1) Formularz Warunki Gwarancji, Serwisu i Utrzymania (Rozdział II, załącznik nr 3). 2) WRAZ Z OFERTĄ należy złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II, zał. nr 1). 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Rozdział II, załącznik nr 2). 3) Wykaz wykonanych zamówień (Rozdział II, załącznik nr 4). 4)..., dnia roku... niepotrzebne skreślić. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 10

11 ZAŁĄCZNIK NR II.2. DO FORMULARZA OFERTY Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy dostawę sprzętu Lp Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość brutto rubr.3 x 5 Model, typ, producent Zestaw komputerowy nr Zestaw komputerowy nr 2 Komputer przenośny typu laptop nr 1 Komputer przenośny typu laptop nr 2 Urządzenie sieciowe CISCO ASA Gwarancja Cisco SNT - Cisco SmartNet 8x5xNBD Drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna Drukarka laserowa kolorowa. Drukarka laserowa monochromatyczna Serwer kasetowy typu blade Półka do macierzy dyskowej Licencja VMware vsphere 5 Licencja VMware View 5 Licencje Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Gwarancja 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na DELL RACK M1000 Gwarancja 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na serwer DELL M Microsoft Windows 7 PL Professional MOLP 30 Microsoft Office 2010 PL Std MOLP 10 Kamera IP 2 Photoshop CS6 PL Win Upgrade 1 Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Std PL 3 Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure 6 Oprogramowanie backup Zextras 1 Razem X X X W powyższych kosztach ujęto wszystkie koszty wynikające z dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji oraz z deklarowanych usług gwarancyjnych dnia 2012 roku (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 1 Nie dopuszcza się oferowania różnych modeli (typów, producentów) sprzętu w każdej z kategorii przedmiotu zamówienia 11

12 ROZDZIAŁ II.2 Wzór oświadczenia dotyczącego art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (pieczęć Wykonawcy/ów) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy } składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 2 Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 12

13 ROZDZIAŁ II.3 Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (pieczęć Wykonawcy/ów) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów} składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

14 ROZDZIAŁ II.4 Wzór formularza WARUNKI GWARANCJI do Formularza Oferty. (pieczęć Wykonawcy/ów) WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I UTRZYMANIA Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oferujemy następujące warunki gwarancji i serwisu: SPECYFIKACJA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Okres gwarancji dla Zestawów komputerowych nr 1 i 2 i Serwerów Min. 36 miesięcy od daty odbioru Okres gwarancji dla pozostałego sprzętu Min. 24 miesiące od daty odbioru Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: Maksymalny czas naprawy od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: Max. 12 godzin. Max. 2 dni. 1. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru. 2. Gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów znajdujących się w sprzęcie komputerowym i pozostałych urządzeniach. 3. Zgłoszenie awarii dokonane będzie telefonicznie, lub faxem do Wykonawcy na numery i adres przekazane przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy 4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania usług gwarancyjnych zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. W takim przypadku Wykonawca musi wskazać nazwę podwykonawcy, któremu zamierza zlecić świadczenie usług gwarancyjnych. 5. Działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp. 6. W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszenie (przekazanie informacji, jakie zostaną podjęte działania w celu usunięcia usterki) wynosi nie więcej niż 12 godzin. Czas usunięcia usterki wynosi nie więcej niż 2 dni robocze od zgłoszenia. Zgłoszenia przesyłane będą drogą mailową lub faksem. 7. Naprawy gwarancyjne dostarczonych urządzeń będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności ich naprawy poza siedzibą,/wymagany pisemny opis przyczyny naprawy poza siedzibą / zostaną podstawione urządzenia zastępcze/ w przypadku serwera aplikacji z wgranym oprogramowaniem takim jak na komputerze naprawianym/ o nie gorszych parametrach, co urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń, Wykonawca zapewni opakowania Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie. 8. W przypadku trwałego uszkodzenia dysku dysk ten zostaje u Zamawiającego. 14

15 9. Jeżeli po naprawie serwera aplikacji, wymianie urządzenia, podzespołu wymagana będzie reinstalacja systemu operacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt. 10. Nie wywiązanie się w terminie z zobowiązań przez Wykonawcę upoważni Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi innej firmie na koszt Wykonawcy. 11. Przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego. W razie braku możliwości naprawy sprzętu u zamawiającego, przewiezienie go do punktu serwisowego WYKONAWCY po uzgodnieniu z Działem IT 12. Każdy urządzenie będące w naprawie musi być zwrócone z protokółem opisującym szczegółowo naprawę oraz nazwą lub nazwami wymienionych podzespołów. 13. W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, dostawca wymieni całe urządzenie na nowe...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15

16 ROZDZIAŁ II.5 Formularz Doświadczenie DOŚWIADCZENIE (pieczęć Wykonawcy/ów) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia: Lp. 1 Opis zamówienia Data realizacji Wartość netto Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) , dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 16

17 ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją. 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a. Zestawów komputerowych nr 1. b. Zestawów komputerowych nr 2. c. Komputerów przenośnych typu laptop nr 1 d. Komputerów przenośnych typu laptop nr 2 e. Urządzenia sieciowe CISCO ASA f. Gwarancji Cisco SNT - Cisco SmartNet 8x5xNBD g. Drukarek laserowych kolorowych wielofunkcyjnych h. Drukarek laserowych kolorowych. i. Drukarek laserowych monochromatycznych j. Serwera kasetowego typu blade k. Półki do macierzy dyskowej l. Licencji VMware vsphere 5 m. Licencji VMware View 5 n. Licencje Microsoft Virtual Desktop Infrastructure o. Gwarancji 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na DELL RACK M1000 p. Gwarancji 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na serwer DELL M610 q. Oprogramowania Microsoft Windows 7 PL Professional MOLP r. Oprogramowania Microsoft Office 2010 PL Std MOLP s. Kamer IP t. Oprogramowania Photoshop CS6 PL Win Upgrade u. Oprogramowania Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Std PL v. Oprogramowania Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure w. Oprogramowania backup Zextras Suite 2.1. Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia musi nastąpić w terminie 14 dni od podpisania umowy. 17

18 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 3.1. Zestaw komputerowy nr 1 10 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4400 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Płyta główna dostosowana do oferowanego procesora Pamięć RAM DDR3/1600 min 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB bez wymiany modułów Dysk twardy: min. 500GB, 7200 obr/min. Karta graficzna z pamięcią własną min MB RAM - nie zintegrowana z płytą główna. Układ dźwiękowy zgodny z SB128; dopuszcza się układ zintegrowany z płytą główną. Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD Karta sieciowa Ethernet min. 100/1000 MB/s Klawiatura, mysz optyczna Monitor TFT LCD min rozdzielczość min.: 1920x kontrast nie gorszy niż 1000 :1/ :1 - wbudowane ( zintegrowane) głośniki - wbudowany HUB 4xUSB 2.0 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zintegrowany z płytą główną interfejs komunikacyjny (LPT) - IEEE 1284 i 1x RS232, 2xDP, 2xPS2 Zasilacz o mocy max. 275W i efektywności 90% Zainstalowany: Microsoft Windows 7 PRO PL 64bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym Zainstalowany: MS Office 2010 Standard PL wersja MOLP lub nowszy wraz z nośnikiem instalacyjnym 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 (szyfrowaną protokołem SSL/TLS), umożliwiająca zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego lub dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego

19 3.2. Zestaw komputerowy nr 2 20 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 2600 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Płyta główna dostosowana do oferowanego procesora Pamięć RAM DDR2/800 min 4 GB z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB Dysk twardy: min. 250GB, 7200 obr/min. Karta graficzna zintegrowana z płytą główna. Układ dźwiękowy zgodny z SB128; dopuszcza się układ zintegrowany z płytą główną. Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD Karta sieciowa Ethernet min. 100/1000 MB/s Klawiatura, mysz optyczna Monitor TFT LCD min rozdzielczość min.: 1920x kontrast nie gorszy niż 1000 :1/ :1 - wbudowane ( zintegrowane) głośniki - wbudowany HUB 4xUSB 2.0 Min. 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu Zasilacz o mocy max. 265W i efektywności 90%; aktywna funkcja PFC Zainstalowany: Microsoft Windows 7 PRO PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym. Zainstalowany: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy wraz z nośnikiem instalacyjnym 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 (szyfrowaną protokołem SSL/TLS), umożliwiająca zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego lub dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego Komputer przenośny typu laptop nr 1 3 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3900 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 19

20 ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć: RAM min. 4 GB 2x2GB Dysk twardy: min 250 GB/7200 obr Napędy: DVD Super Multi DVD-RAM, DVD±R/±RW Double Layer z oprogramowaniem do nagrywania Przekątna ekranu LCD LED min 17, cali, max. 18 cali o rozdzielczości min 1600x900, wbudowana kamera, czytnik lini papilarnych Złącza zewnętrzne wbudowane w obudowę. Min. 4 x USB w tym 2x USB 3.0, RJ-45, HDMI lub DisplayPort, Wyjście słuchawkowe, Karta dźwiękowa: Wbudowana karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki i mikrofon Komunikacja: karta sieciowa: min. 10/100/1000 MB/s, karta WiFi: IEEE b/g, wbudowany Bluetooth Karta graficzna: zintegrowana System operacyjny: Zainstalowany Windows 7 Professional PL wraz z nośnikiem instalacyjnym Aplikacja biurowa: Aplikacja biurowa: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy Czytnik kart multimedialnych flash Bateria: min. 6 celowa, 56Wh Inne: zasilacz sieciowy, myszka, podkładka i torba w zestawie, stacja dokująca z wyjściem USB 3.0 i DVI Waga laptopa: Max. 3,5 kg Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego Komputer przenośny typu laptop nr 2 6 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3900 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostepnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć: RAM min. 4 GB 2x2GB Dysk twardy: min 250 GB/7200 obr Napędy: DVD Super Multi DVD-RAM, DVD±R/±RW Double Layer z oprogramowaniem do nagrywania Przekątna ekranu LCD LED min 15, cali, max. 15,9 cala, wbudowana kamera, klawiatura podświetlana Złącza zewnętrzne wbudowane w obudowę. Min. 3 x USB w tym 1x USB3.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-45, czytnik SmartCard, HDMI lub DisplayPort, Złącze stacji dokującej, Wyjście słuchawkowe, Karta dźwiękowa: Wbudowana karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki i mikrofon Komunikacja: karta sieciowa: min. 10/100/1000 MB/s, karta WiFi: IEEE b/g, wbudowany Bluetooth Karta graficzna: zintegrowana System operacyjny: Zainstalowany Windows 7 Professional PL wraz z nośnikiem instalacyjnym Aplikacja biurowa: Aplikacja biurowa: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy Czytnik kart multimedialnych flash Bateria: min. 6 celowa, 56Wh Inne: zasilacz sieciowy, myszka, podkładka i torba w zestawie, stacja dokująca z USB 3.0, zewnętrzny monitor LCD 20

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Wykonawca: Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy NIP REGON KRS

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:..

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:.. DR.272.1.13.2017 Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl I. Dane Wykonawcy Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna Dostawa Zestawów Komputerowych Komputer AIO + Klawiatura + Mysz. II. Informacje szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 30-21-10-00-1 komputery wysokowydajne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo