INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:"

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr Joanna Krzemińska Warszawa, dnia

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. FORMULARZ OFERTY ORAZ INNE FORMULARZE: II.1 FORMULARZ OFERTA II.2 - FORMULARZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA II.3 FORMULARZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II.4 FORMULARZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU II.5 FORMULARZ DOŚWIADCZENIE ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 2

3 ROZDZIAŁ I Instrukcja dla Wykonawców 1. Zamawiający. Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej Adres: Warszawa, ; Telefon: /+48 22/ , fax /+48 22/ Adres strony internetowej: 2. Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: DO IT/12. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa lub Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ Miejsce dostawy: ITB, Warszawa, oraz ul. Ksawerów Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do wysokości 30 % zamówienia podstawowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Jeśli w treści specyfikacji znajdują się nazwy własne, Zamawiający dopuszcza certyfikaty i produkty równoważne. 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, co najmniej 3 podobne zamówienia 3

4 polegające na dostawie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, o wartości minimum pln netto każda. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum ,00 zł. 6.3.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 6.4.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 7. Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1), Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 6.2.b) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 7.1. SIWZ Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 6.2 SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią Formularza oświadczenia zamieszczonym w Rozdział II SIWZ (załącznik nr 2) Wykaz zamówień podobnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem opisu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców, według formularza pt. DOŚWIADCZENIE, (Rozdział II SIWZ, załącznik nr 4) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie Opłacona Polisa OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 litera d) 7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie i powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, natomiast dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie powinny być przedłożone w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4

5 7.6. Oświadczenia, o których mowa w pkt i oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Do oferty należy załączyć ponadto: Dokumenty potwierdzające iż zaoferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, tj.: potwierdzenie posiadania przez firmę serwisująca ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oferowanych zestawów komputerowych oraz posiadanie autoryzacji producenta komputera oświadczenie Producenta oferowanych zestawów komputerowych, że ich serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta oświadczenie producenta oferowanych serwerów, że instalacja dodatkowych serwerów w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego nie będzie skutkowała utratą gwarancji na pozostałe urządzenia oraz, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą). 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48-22/ ) lub mailem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania oświadczenia, pytania, wniosku, zawiadomienia czy informacji przesłanej faksem. Zaleca się, aby potwierdzenie zostało dokonane na otrzymanym faksie wraz z informacją: otrzymałem, datą i podpisem osoby upoważnionej oraz odesłane faksem do Zamawiającego. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od do Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Zbigniew Szczurek tel Piotr Ozga tel fax: Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 5

6 się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 9.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi obejmować całość zamówienia Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza OFERTA Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w punkcie Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron oferty wraz z załącznikami do oferty Oferta powinna zawierać spis załączników W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki winny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji, o której mowa w pkt Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Instytut Techniki Budowlanej,, Warszawa oraz opisane: Oferta: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Nie otwierać przed r godz Wymagania określone w pkt nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 11. Miejsce i termin składania ofert Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 w pokoju nr 27, w terminie do dnia: roku, do godz

7 11.2. O ofercie złożonej po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz zwraca ofertę Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, w pokoju nr 149, w dniu roku, o godzinie: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę oferty na Formularzu oferty Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia, a także koszty transportu, instalacji, konfiguracji, uruchomienia i utrzymania w okresie trzyletnim dla zestawów komputerowych i serwerów, oraz dwuletnim dla pozostałego sprzętu, jak i wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III niniejszej SIWZ Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 14. Informacje o trybie oceny ofert W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium ceny (100%) wg następującego wzoru: cena najniższa/cena badana x 100 pkt Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 7

8 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Pzp, Dział VI) Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 16.3 Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy, czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechań czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie dotyczący treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, b) uiszczono wpis Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art ustawy Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy. 8

9 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Wykonawcy/ów) Do: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów} 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak DO IT/12 (dalej SIWZ ). 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: {wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę spółki cywilne lub konsorcja} 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia i w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. 5. Oferujemy realizację zamówienia za cenę netto... PLN (słownie złotych:......), która powiększona o % podatku VAT daje w wyniku cenę brutto:... PLN, (słownie złotych:......). 6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem podwykonawców, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*:... 9

10 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy. 9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 12. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 1) Formularz Warunki Gwarancji, Serwisu i Utrzymania (Rozdział II, załącznik nr 3). 2) WRAZ Z OFERTĄ należy złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział II, zał. nr 1). 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Rozdział II, załącznik nr 2). 3) Wykaz wykonanych zamówień (Rozdział II, załącznik nr 4). 4)..., dnia roku... niepotrzebne skreślić. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 10

11 ZAŁĄCZNIK NR II.2. DO FORMULARZA OFERTY Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy dostawę sprzętu Lp Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość brutto rubr.3 x 5 Model, typ, producent Zestaw komputerowy nr Zestaw komputerowy nr 2 Komputer przenośny typu laptop nr 1 Komputer przenośny typu laptop nr 2 Urządzenie sieciowe CISCO ASA Gwarancja Cisco SNT - Cisco SmartNet 8x5xNBD Drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna Drukarka laserowa kolorowa. Drukarka laserowa monochromatyczna Serwer kasetowy typu blade Półka do macierzy dyskowej Licencja VMware vsphere 5 Licencja VMware View 5 Licencje Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Gwarancja 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na DELL RACK M1000 Gwarancja 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na serwer DELL M Microsoft Windows 7 PL Professional MOLP 30 Microsoft Office 2010 PL Std MOLP 10 Kamera IP 2 Photoshop CS6 PL Win Upgrade 1 Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Std PL 3 Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure 6 Oprogramowanie backup Zextras 1 Razem X X X W powyższych kosztach ujęto wszystkie koszty wynikające z dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji oraz z deklarowanych usług gwarancyjnych dnia 2012 roku (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 1 Nie dopuszcza się oferowania różnych modeli (typów, producentów) sprzętu w każdej z kategorii przedmiotu zamówienia 11

12 ROZDZIAŁ II.2 Wzór oświadczenia dotyczącego art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (pieczęć Wykonawcy/ów) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy } składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 2 Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 12

13 ROZDZIAŁ II.3 Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (pieczęć Wykonawcy/ów) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów} składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

14 ROZDZIAŁ II.4 Wzór formularza WARUNKI GWARANCJI do Formularza Oferty. (pieczęć Wykonawcy/ów) WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I UTRZYMANIA Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oferujemy następujące warunki gwarancji i serwisu: SPECYFIKACJA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Okres gwarancji dla Zestawów komputerowych nr 1 i 2 i Serwerów Min. 36 miesięcy od daty odbioru Okres gwarancji dla pozostałego sprzętu Min. 24 miesiące od daty odbioru Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: Maksymalny czas naprawy od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego: Max. 12 godzin. Max. 2 dni. 1. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania bezusterkowego protokółu odbioru. 2. Gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów znajdujących się w sprzęcie komputerowym i pozostałych urządzeniach. 3. Zgłoszenie awarii dokonane będzie telefonicznie, lub faxem do Wykonawcy na numery i adres przekazane przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy 4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców do wykonania usług gwarancyjnych zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. W takim przypadku Wykonawca musi wskazać nazwę podwykonawcy, któremu zamierza zlecić świadczenie usług gwarancyjnych. 5. Działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp. 6. W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszenie (przekazanie informacji, jakie zostaną podjęte działania w celu usunięcia usterki) wynosi nie więcej niż 12 godzin. Czas usunięcia usterki wynosi nie więcej niż 2 dni robocze od zgłoszenia. Zgłoszenia przesyłane będą drogą mailową lub faksem. 7. Naprawy gwarancyjne dostarczonych urządzeń będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności ich naprawy poza siedzibą,/wymagany pisemny opis przyczyny naprawy poza siedzibą / zostaną podstawione urządzenia zastępcze/ w przypadku serwera aplikacji z wgranym oprogramowaniem takim jak na komputerze naprawianym/ o nie gorszych parametrach, co urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń, Wykonawca zapewni opakowania Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie. 8. W przypadku trwałego uszkodzenia dysku dysk ten zostaje u Zamawiającego. 14

15 9. Jeżeli po naprawie serwera aplikacji, wymianie urządzenia, podzespołu wymagana będzie reinstalacja systemu operacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt. 10. Nie wywiązanie się w terminie z zobowiązań przez Wykonawcę upoważni Zamawiającego do zlecenia wykonania usługi innej firmie na koszt Wykonawcy. 11. Przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego. W razie braku możliwości naprawy sprzętu u zamawiającego, przewiezienie go do punktu serwisowego WYKONAWCY po uzgodnieniu z Działem IT 12. Każdy urządzenie będące w naprawie musi być zwrócone z protokółem opisującym szczegółowo naprawę oraz nazwą lub nazwami wymienionych podzespołów. 13. W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu dla danego urządzenia, dostawca wymieni całe urządzenie na nowe...., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15

16 ROZDZIAŁ II.5 Formularz Doświadczenie DOŚWIADCZENIE (pieczęć Wykonawcy/ów) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia: Lp. 1 Opis zamówienia Data realizacji Wartość netto Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) , dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 16

17 ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z instalacją. 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a. Zestawów komputerowych nr 1. b. Zestawów komputerowych nr 2. c. Komputerów przenośnych typu laptop nr 1 d. Komputerów przenośnych typu laptop nr 2 e. Urządzenia sieciowe CISCO ASA f. Gwarancji Cisco SNT - Cisco SmartNet 8x5xNBD g. Drukarek laserowych kolorowych wielofunkcyjnych h. Drukarek laserowych kolorowych. i. Drukarek laserowych monochromatycznych j. Serwera kasetowego typu blade k. Półki do macierzy dyskowej l. Licencji VMware vsphere 5 m. Licencji VMware View 5 n. Licencje Microsoft Virtual Desktop Infrastructure o. Gwarancji 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na DELL RACK M1000 p. Gwarancji 1 rok (rozszerzenie do 4lat) na serwer DELL M610 q. Oprogramowania Microsoft Windows 7 PL Professional MOLP r. Oprogramowania Microsoft Office 2010 PL Std MOLP s. Kamer IP t. Oprogramowania Photoshop CS6 PL Win Upgrade u. Oprogramowania Microsoft Windows Serwer 2008 R2 Std PL v. Oprogramowania Backup Exec Agent for VMware Virtual Infrastructure w. Oprogramowania backup Zextras Suite 2.1. Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia musi nastąpić w terminie 14 dni od podpisania umowy. 17

18 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 3.1. Zestaw komputerowy nr 1 10 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4400 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Płyta główna dostosowana do oferowanego procesora Pamięć RAM DDR3/1600 min 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB bez wymiany modułów Dysk twardy: min. 500GB, 7200 obr/min. Karta graficzna z pamięcią własną min MB RAM - nie zintegrowana z płytą główna. Układ dźwiękowy zgodny z SB128; dopuszcza się układ zintegrowany z płytą główną. Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD Karta sieciowa Ethernet min. 100/1000 MB/s Klawiatura, mysz optyczna Monitor TFT LCD min rozdzielczość min.: 1920x kontrast nie gorszy niż 1000 :1/ :1 - wbudowane ( zintegrowane) głośniki - wbudowany HUB 4xUSB 2.0 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zintegrowany z płytą główną interfejs komunikacyjny (LPT) - IEEE 1284 i 1x RS232, 2xDP, 2xPS2 Zasilacz o mocy max. 275W i efektywności 90% Zainstalowany: Microsoft Windows 7 PRO PL 64bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym Zainstalowany: MS Office 2010 Standard PL wersja MOLP lub nowszy wraz z nośnikiem instalacyjnym 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 (szyfrowaną protokołem SSL/TLS), umożliwiająca zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego lub dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego

19 3.2. Zestaw komputerowy nr 2 20 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 2600 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Płyta główna dostosowana do oferowanego procesora Pamięć RAM DDR2/800 min 4 GB z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB Dysk twardy: min. 250GB, 7200 obr/min. Karta graficzna zintegrowana z płytą główna. Układ dźwiękowy zgodny z SB128; dopuszcza się układ zintegrowany z płytą główną. Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD Karta sieciowa Ethernet min. 100/1000 MB/s Klawiatura, mysz optyczna Monitor TFT LCD min rozdzielczość min.: 1920x kontrast nie gorszy niż 1000 :1/ :1 - wbudowane ( zintegrowane) głośniki - wbudowany HUB 4xUSB 2.0 Min. 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu Zasilacz o mocy max. 265W i efektywności 90%; aktywna funkcja PFC Zainstalowany: Microsoft Windows 7 PRO PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym. Zainstalowany: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy wraz z nośnikiem instalacyjnym 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 (szyfrowaną protokołem SSL/TLS), umożliwiająca zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego lub dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego Komputer przenośny typu laptop nr 1 3 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3900 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 19

20 ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć: RAM min. 4 GB 2x2GB Dysk twardy: min 250 GB/7200 obr Napędy: DVD Super Multi DVD-RAM, DVD±R/±RW Double Layer z oprogramowaniem do nagrywania Przekątna ekranu LCD LED min 17, cali, max. 18 cali o rozdzielczości min 1600x900, wbudowana kamera, czytnik lini papilarnych Złącza zewnętrzne wbudowane w obudowę. Min. 4 x USB w tym 2x USB 3.0, RJ-45, HDMI lub DisplayPort, Wyjście słuchawkowe, Karta dźwiękowa: Wbudowana karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki i mikrofon Komunikacja: karta sieciowa: min. 10/100/1000 MB/s, karta WiFi: IEEE b/g, wbudowany Bluetooth Karta graficzna: zintegrowana System operacyjny: Zainstalowany Windows 7 Professional PL wraz z nośnikiem instalacyjnym Aplikacja biurowa: Aplikacja biurowa: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy Czytnik kart multimedialnych flash Bateria: min. 6 celowa, 56Wh Inne: zasilacz sieciowy, myszka, podkładka i torba w zestawie, stacja dokująca z wyjściem USB 3.0 i DVI Waga laptopa: Max. 3,5 kg Montaż, instalacja oprogramowania systemowego MS Windows oraz pakietów biurowych MS Office oraz uruchomienie dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w lokalizacji Warszawa i ul. Ksawerów 21, Pionki ul. Przemysłowa 2, Poznań ul. Taczaka 12 i w Katowicach ul. Korfantego Komputer przenośny typu laptop nr 2 6 kpl. Charakterystyka (wymagania minimalne) Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3900 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień ) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostepnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć: RAM min. 4 GB 2x2GB Dysk twardy: min 250 GB/7200 obr Napędy: DVD Super Multi DVD-RAM, DVD±R/±RW Double Layer z oprogramowaniem do nagrywania Przekątna ekranu LCD LED min 15, cali, max. 15,9 cala, wbudowana kamera, klawiatura podświetlana Złącza zewnętrzne wbudowane w obudowę. Min. 3 x USB w tym 1x USB3.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-45, czytnik SmartCard, HDMI lub DisplayPort, Złącze stacji dokującej, Wyjście słuchawkowe, Karta dźwiękowa: Wbudowana karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki i mikrofon Komunikacja: karta sieciowa: min. 10/100/1000 MB/s, karta WiFi: IEEE b/g, wbudowany Bluetooth Karta graficzna: zintegrowana System operacyjny: Zainstalowany Windows 7 Professional PL wraz z nośnikiem instalacyjnym Aplikacja biurowa: Aplikacja biurowa: MS Office 2010 Standard PL lub wyższy Czytnik kart multimedialnych flash Bateria: min. 6 celowa, 56Wh Inne: zasilacz sieciowy, myszka, podkładka i torba w zestawie, stacja dokująca z USB 3.0, zewnętrzny monitor LCD 20

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo