PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 GMINA I MIASTO DRZEWICA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY WYKONAWCA IMPET Tomasz Plich ul. Szeroka 33 m. 20, Tomaszów Mazowiecki AUTOR mgr inż. arch. Anna Fultz 1 grudzień 2009r. / styczeń 2010r. rewizja B wrzesień 2010r.

2 Zamawiający: Adres: Nazwa zamówienia: Adres: GMINA I MIASTO Drzewica ul. Staszica 22, Drzewica Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy ul. Stawowa, Drzewica, powiat opoczyński, województwo łódzkie Nazwa zamówienia według CPV: Artystyczny i kulturalny obiekt budowlany projekt i budowa Kod zamówienia według CPV: roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych, usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, w tym w szczególności: usługi architektoniczne i podobne, usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, usługi związane z budownictwem, usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej. Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Program funkcjonalno- użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 oraz z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 2 grudzień 2009r. / styczeń 2010r. rewizja B wrzesień 2010r.

3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalne użytkowe budynku Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i architektury Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowanych Wymagania szczegółowe CZĘŚĆ INFORMACYJNA Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia Koncepcja projektowa wraz z technologią sali widowiskowej z wyposażeniem Projekt budowlany Projekt wykonawczy...23 Załączniki: grudzień 2009r. / styczeń 2010r. rewizja B wrzesień 2010r.

4 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, tj. sporządzenie projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów w wyniku, których ma powstać nowy budynek Regionalnego Centrum Kultury będącego animatorem działań kulturalno edukacyjnych w mieście i gminie Drzewicy. W ramach zamówienia należy również wykonać zagospodarowanie terenu na działkach przeznaczonych a budowę budynku Regionalnego Centrum Kultury Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu W budynku Regionalnego Centrum Kultury należy zapewnić powierzchnię użytkową 2190 m 2 Liczba pracowników Regionalnego Centrum Kultury wyniesie: Ośrodek kultury - instruktorzy Sala widowiskowa Biblioteka Ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej Administracja i obsługa Łącznie liczba pracowników wyniesie 15 osób. Przewidywana liczba odwiedzających: Sala widowiskowa Biblioteka Ośrodek kultury 300 osób, 20 osób, 80 osób 6 osób, 2 osoby, 2 osoby, 1 osoba, 4 osoby Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy dla realizacji planowanej inwestycji. Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają wykonawcy z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Misja Regionalnego Centrum Kultury Region opoczyński, którego częścią jest Drzewica, charakteryzuje się bogatą kulturą ludową przejawiającą się w ciekawych zwyczajach, wierzeniach, pieśniach, obrzędach 4

5 i tańcach. Drzewica jest miastem o bogatej historii i tradycji lokalnej. Misją Regionalnego Centrum Kultury będzie zachowanie, popularyzacja oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom bogatej historii i kultury regionu opoczyńskiego i miasta Drzewicy. Tworzyć będzie warunki dla kultywowania folkloru opoczyńskiego, wspierać społeczny ruch kulturalny podtrzymujący tożsamość kulturową regionu. Regionalne Centrum Kultury wspomagać będzie rozwój sztuki ludowej, zespołów folklorystycznych tanecznych i muzycznych. Misją Regionalnego Centrum Kultury będzie również dokumentowanie, organizowanie i rozwijanie działań popularyzacyjnych i edukacyjnych związanych z historią i kulturą regionu i miasta Drzewicy. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy będzie placówką służącą społeczności miasta i gminy Drzewicy. Regionalnego Centrum Kultury będzie rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców dzieci, młodzieży i dorosłych oraz integrowanie środowiska poprzez tworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców w różnych formach życia kulturalnego. Tworzyć będzie warunki rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, społeczno kulturalnego, zainteresowania wiedzą i sztuką. Lokalizacja Budynek Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy ma powstać na terenie oznaczonym literami ABCDEF na kopii mapy w skali 1:500, przy ul. Stawowej w Drzewicy. Jest to teren znajdujący się w sąsiedztwie zespołu szkół i towarzyszących im boisk sportowych. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji Regionalnego Centrum Kultury znajduje się budynek sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 4447 m 2. Na teren ten składają się działki o numerach ewidencyjnych 171, 170 i część działki numer ewidencyjny 169, obręb Drzewica. Dodatkowo do terenu inwestycji włączony jest pas terenu zlokalizowany na działce nr ew. 169, znajdujący się pomiędzy salą sportową a ulicą Stawową, oznaczony literami BC'D'E' o powierzchni 617 m 2, przeznaczony do lokalizacji parkingów dla obsługi Regionalnego Centrum Kultury. Stan własności Teren inwestycji jest własnością Gminy i Miasta Drzewica. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu Teren inwestycji jest niezabudowany. Różnica poziomów wnosi ok. 1,5 m, o spadku w kierunku północnym ok. 2,5%. Przy północnej granicy terenu, wzdłuż ulicy Stawowej rośnie 7 drzew, w rejonie południowej granicy terenu rosną dwa drzewa. Na terenie nie ma nawierzchni utwardzonych. Na działce nr ew. 169, od ulicy Stawowej do południowej granicy działki ułożona jest linia kablowa 3eNN. 5

6 Infrastruktura techniczna Teren inwestycji znajduje się w zasięgu miejskich sieci infrastruktury technicznej: miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. W rejonie inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej Teren inwestycji nie ma przyłączy do mediów Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Budynek ma zapewnić realizację misji Regionalnego Centrum Kultury. Z budynku korzystać będą mieszkańcy z każdej grupy wiekowej oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej. Budynek Regionalnego Centrum Kultury musi być dostępny dla każdego, a więc zaprojektowany bez barier architektonicznych oraz w całości przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Architektura Regionalnego Centrum Kultury i organizacja jego przestrzeni wewnętrznej powinny realizować ideę obiektu żyjącego i otwartego o czytelnych połączeniach wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi funkcjami Szczegółowe właściwości funkcjonalne użytkowe budynku Podział na strefy funkcjonalne Program funkcjonalno -użytkowy obejmuje funkcje podstawowe, uzupełniające i towarzyszące, niezbędna dla właściwego funkcjonowania Regionalnego Centrum Kultury. Budynek podzielony jest na 4 zespoły funkcji podstawowych: sala widowiskowa, zespół biblioteki, ośrodek kultury, ośrodek dokumentacji tradycji regionalnej, 2 zespoły funkcji uzupełniających: zespół pomieszczeń ogólnych oraz zespół administracji. Funkcją towarzyszącą jest zespół pomieszczeń technicznych. Ideogram powiązań funkcjonalnych przedstawia załącznik Nr 2. Zestawienie powierzchni w układzie funkcjonalnym 1. Pomieszczenia ogólne 205 m 2 2. Sala widowiskowa 762 m 2 3. Zespół biblioteki 300 m 2 4. Ośrodek kultury 630 m 2 5. Ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej 90 m 2 6. Pomieszczenia administracji 70 m 2 7. Pomieszczenia techniczne 133 m 2 Razem 2190 m 2 6

7 Wykaz powierzchni w układzie funkcjonalnym l.p. funkcja pomieszczenia powierzchnia [m 2 ] 1. Pomieszczenia ogółne 1.1 przedsionek wejściowy, hall wejściowy Szatnia ogólna Pomieszczenie ochrony i nadzoru Winda Komunikacja Kawiarenka Zaplecze kawiarenki Informacja turystyczna Sala widowiskowa suma Foyer Kasa Sala widowiskowa wielofunkcyjna na 300 miejsc Scena Zaplecze sali widowiskowej Projektornia Pomieszczenie akustyka i oświetleniowca + studio nagrań 2.8 Garderoba Garderoba Pomieszczenie socjalne obsługi Toalety komunikacja Zespół biblioteki 30 suma Wypożyczalnia Czytelnia Czytelnia multimedialna, kawiarenka internetowa 3.4 Pomieszczenie serwera Pokój informatyka Toalety dla czytelników

8 l.p. funkcja pomieszczenia powierzchnia [m 2 ] 3.7 Toaleta dla pracowników biblioteki Pokój biurowy Pomieszczenie opracowania zbiorów komunikacja 10 suma Ośrodek kultury 4.1 Sala prób orkiestry Magazyn sprzętu orkiestry Sala prób muzycznych Magazyn sprzętu zespołów muzycznych Pracownia plastyczna Magazyn sprzętu pracowni plastycznej Pokój instruktorów Kuchnia Zaplecze kuchni Sala konferencyjna Sala wielofunkcyjna Sala taneczna Zaplecze sali tanecznej Magazyn sprzętu Toalety Toaleta instruktorów komunikacja 25 suma Ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej 5.1 Sala ekspozycji zbiorów Zaplecze sali ekspozycji zbiorów Magazyn zbiorów Komunikacja 15 suma Pomieszczenia administracji 6.1 Pokój biurowy - kierownik Pokój biurowy - księgowa Archiwum 15 8

9 l.p. funkcja pomieszczenia powierzchnia [m 2 ] 6.4 Toaleta dla pracowników Komunikacja 20 suma Pomieszczenia techniczne * 7.1 Węzeł cieplny + przyłącza Wentylatornia Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie porządkowe Pomieszczenie obsługi technicznej Komunikacja 15 suma 133 Dopuszcza się korektę powierzchni projektowanych pomieszczeń w granicach łącznej powierzchni budynku, wynikającą z wymagań funkcjonalnych. Powierzchnia korytarzy powinna być skorygowana poprzez przyjęte rozwiązania połączeń funkcjonalnych. Powinna być ograniczona do koniecznego minimum i zgodna z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się tolerancję powierzchni w odniesieniu do całego budynku o ± 5%. * Dopuszcza się zwiększenie powierzchni użytkowej budynku o powierzchnię użytkową pomieszczeń piwnicy przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i uzupełniające funkcje podstawowe. 1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Zamawiający wymaga, aby koszt 1 m 2 powierzchni użytkowej w budynku łącznie z kosztem zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji nie przewyższał kwoty zł. Całkowity koszt wyposażenia obiektu nie powinien przewyższyć kwoty zł. 9

10 1.2.2 Ogólne wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i architektury Budynek powinien mieć dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. W piwnicy powinny się znaleźć pomieszczenia magazynowe techniczne oraz pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia budynku powinny mieć właściwe warunki klimatyczne odpowiednio do funkcji danego pomieszczenia. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej. Budynek winien być wyposażony we wszystkie systemy instalacyjne konieczne dla właściwego funkcjonowania budynku. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować i wykonać kompletną instalację solarną z kolektorami słonecznymi. Główne wejście do budynku winno znajdować się od strony ulicy Stawowej. Należy również zapewnić odrębne wejście dla personelu Regionalnego Centrum Kultury oraz bezpośredni dostęp z zewnątrz do zaplecza sali widowiskowej oraz zaplecza kuchni. Zagospodarowanie terenu powinno zapewnić dostęp do budynku bez barier architektonicznych. Na terenie inwestycji należy wykonać: parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne. Obsługa komunikacyjna z ulicy Stawowej. Teren Regionalnego Centrum Kultury nie będzie ogrodzony. Należy przewidzieć odpowiednie warunki ewakuacji i obsługi przeciwpożarowej. Pozostała część terenu inwestycji winna być zagospodarowana zielenią niską i wysoką. Należy dążyć do maksymalnego zachowania wartościowej zieleni istniejącej na terenie objętym inwestycją Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowanych Budynek Regionalnego Centrum Kultury ma być elementem promocji i prestiżu gminy. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót budowlanych, jakość zastosowanych wyrobów oraz jakość wykonania były zgodne ze specyfikacjami projektu wykonawczego oraz były na poziomie wyższym od przeciętnego. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren lokalizacji inwestycji, oznaczony na załączniku graficznym Nr 1 literami ABCDEFG oraz BC'D'E' z wyjątkiem pasa terenu szerokości 5 m wzdłuż zachodniej ściany budynku sali gimnastycznej. 10

11 Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Stawowej. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody do placu budowy na warunkach określonych przez gestorów sieci. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich a zwłaszcza młodzieży szkolnej, zabezpieczenia chodników i jezdni ulicy Stawowej od następstw związanych z budową. Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko komunalne wskazane przez Zamawiającego. Wyroby budowlane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych a ich koszty obciążają wykonawcę. Transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym i budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz, przed skierowaniem do wykonawców, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, 11

12 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne w zakresie zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. sposób wykonania robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji Wymagania szczegółowe Przygotowanie terenu budowy. Wykonawca zdejmie warstwę humusu z terenu przeznaczonego do stałego zabudowania lub usytuowania obiektów placu budowy. Humus należy ułożyć w pryzmę i zastosować do urządzenia zieleni. Ziemia z wykopów fundamentowych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do nowego ukształtowania terenu. Doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie. Wykonawca odizoluje teren budowy od zapleczowych drzwi sali sportowej, sąsiadującej z terenem budowy oraz zapewni bezpieczny do nich dostęp. 12

13 Architektura budynku Budynek Regionalnego Budynek Centrum Kultury formą i rozwiązaniami powinien nawiązywać do najbardziej wartościowej architektury miejscowej, oraz stanowić przykład najlepszych rozwiązań współczesnej architektury będąc jednocześnie wizytówką miasta i gminy Drzewica. Budynek ma być przystosowany do korzystania przez osoby z każdej grupy wiekowej o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózku inwalidzkim. Zamawiający wymaga, aby budynek posiadał windę osobową o udźwigu co najmniej 500 kg, dla jednoczesnego korzystania przez 6 osób. Należy zastosować rozwiązania, które podniosą energooszczędność budynku. Elewacja frontowa od ulicy Stawowej. Wykończenie elewacji zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. Wejście główne do budynku powinno być zadaszone i posiadać tzw. wiatrołap lub kurtynę powietrzną. Wejście główne do budynku powinno być z poziomu przylegającego chodnika. Pomieszczenia ogólne Główny hall powinien łączyć wszystkie ogólnodostępne funkcje budynku oraz pełnić również funkcję sali ekspozycyjnej. Dostępny z terenu przestrzeni publicznej, zlokalizowany w parterze budynku. Może być wysoki na dwie kondygnacje. Szatnia ogólna obsługująca wszystkich odwiedzających Regionalne Centrum Kultury. Może być zlokalizowana w piwnicy. Pomieszczenie ochrony miejsce stałej pracy dla 1 osoby. Nadzór nad instalacjami sygnalizacji p.poż, ochrona i monitoring obiektu. Kawiarenka wraz z zapleczem niewielki punkt gastronomiczny serwujący gotowe wyroby i napoje podczas spotkań o charakterze kulturalnym, np. spotkania literackie, kameralne spotkania z twórcami. Informacja turystyczna miejsce stałej pracy dla jednej osoby, ogólnodostępne. Przygotowane do obsługi 2-3 osób. Sala widowiskowa Foyer pełniący funkcję strefy wejściowej do sali widowiskowej. Sala widowiskowa sala dla 300 widzów plus ciągi komunikacyjne. Sala pełniąca funkcję widowiskowo teatralno kinową. Widownia z pochyłą podłogą zapewniającą widoczność podłogi sceny z linii portalu. Wyposażona w stałe fotele z podnoszonymi siedzeniami. Sufit i ściany sali ukształtowane w ten sposób aby zapewniały jak najlepszą akustykę. Należy zapewnić co najmniej dwa kierunki ewakuacji z widowni. Na widowni 13

14 należy zapewnić również miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyizolowana akustycznie od pozostałych części budynku. Scena przystosowana prezentacji widowisk teatralnych, koncertów muzycznych, widowisk tanecznych. Zalecana głębokość min. 1/3 głębokości widowni. Min. wysokość taka jak wysokość sali widowiskowej. Minimalna szerokość portalu ok. 11 m. Należy zaprojektować kieszeń boczną sceny. Nad sceną należy pozostawić pustą przestrzeń - komin sceny o wysokości ok. 2,5 wysokości portalu. Scena z proscenium, bez orkiestronu. Poziom sceny 100 cm nad poziomem 1 rzędu widowni. Podłoga drewniana przystosowana do występów tanecznych. Podłoga wykonana z deski okrętowej na podkładkach antywibracyjnych i zabezpieczona pożarowo. Komin sceny przystosowany do montażu instalacji technologicznych sceny -elementów mechaniki, urządzeń oświetlenia i nagłośnienia. Scena wposażona również w okotarowanie. Zamontowany również ekran kinowy z możliwością do zwijania i opuszczania. Scena przystosowana do podłączenia instrumentów, mikrofonów i sprzętu nagłaśniającego. Należy zapewnić dostęp do sceny osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Należy zapewnić elastyczne kształtowanie przestrzeni scenicznej poprzez możliwość powiększenia sceny w kierunku widowni. Zaplecze sali widowiskowej pomieszczenia magazynowe sprzętu sceny, dekoracji i kostiumów oraz warsztat. W zespole zaplecza sali widowiskowej może znaleźć się sala prób teatralnych (pow. ok. 50 m 2 ) usytuowana za sceną. Projektornia usytuowanie umożliwiające widoczność na scenę i salę, Pomieszczenie akustyka i oświetleniowca + studio nagrań pomieszczenie do obsługi sceny również służące jako lokalne studio nagrań. Usytuowanie umożliwiające widoczność na scenę i salę, specjalnie wyciszone. Rozwiązanie funkcjonalne pomieszczenia umożliwiające jednoczesną pracę studia nagrań i projekcję filmu. Garderoby 2 pomieszczenia dla łącznej liczby ok. 12 osób. Pomieszczenie socjalne obsługi przeznaczone dla personelu technicznego obsługującego salę widowiskową. Do pomieszczenia doprowadzona instalacja wodno-kanalizacyjna z zainstalowanym jednokomorowym zlewem. Toalety zespół toalet dla widzów oraz zaplecze sanitarne garderób (węzeł sanitarny + prysznic) Zespół biblioteki Wypożyczalnia pomieszczenie biblioteki z regałami wolnego dostępu do książek w tym dla osób na wózkach. Zbiory biblioteczne wynoszą 20 tys. książek. Wypożyczalnia wyposażona w 2 terminale z dostępem do katalogów elektronicznych, stanowisko 14

15 katalogów tradycyjnych, stanowisko informacji i obsługi czytelnika. Katalogi i informacja zlokalizowane blisko wejścia. Przy wejściu bramka elektroniczna. Zabezpieczenie elektromagnetyczne zbiorów. Czytelnia pomieszczenie biblioteki dla czytelni czasopism z regałami czasopism oraz czytelnia naukowa wyposażona w miejsca pracy indywidualnej. Oświetlenie dzienne (1:5) oraz światło górno boczne. Czytelnia multimedialna czytelnia z dostępem do zbiorów multimedialnych (filmy DVD, muzyka, literatura i programy edukacyjne na nośnikach cyfrowych) Wyposażona w 3 stanowiska. Połączona z kawiarenką internetową wyposażoną w 5 stanowisk. Pomieszczenie serwera wyposażone w podłogę podniesioną i klimatyzację. Pokój informatyka - lokalizacja w sąsiedztwie pomieszczenia serwera, przeznaczony do magazynowania sprzętu elektronicznego. Toaleta dla czytelników w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych zespół toalet przeznaczony dla 20 osób. Toaleta dla pracowników biblioteki korzystać będą 2 osoby. Pomieszczenie biurowe pomieszczenie dla personelu biblioteki 2 osoby. Pomieszczenie opracowania zbiorów pomieszczenie do czasowego magazynowania nowych zbiorów, katalogowania Ośrodek kultury Sala prób orkiestry sala prób muzycznych dla 30 osobowej orkiestry. Sala izolowana akustycznie o odpowiedniej akustyce wnętrza. Sala prób muzycznych sala muzyczna przeznaczona dla 10 osobowego zespołu muzycznego. Wyposażona w podłączenia dla sprzętu muzycznego. Magazyn sprzętu zespołów muzycznych przeznaczony do magazynowania instrumentów i sprzętu muzycznego. Pracownia plastyczna przeznaczona do wykonywania prac malarskich, grafiki w tym grafiki komputerowej, rzeźby. Wyposażona w 4 stanowiska komputerowe, umywalkę do rąk i zlew i wannę na glinę. Oświetlona światłem dziennym północnym i/lub świet, likami w dachu. Kuchnia przeznaczona do przygotowywania potraw. Zaplecze kuchni zapewniony bezpośredni dostęp z zewnątrz, składający się z podręcznych magazynów. 15

16 Sala konferencyjna sala preznaczona do organizowania spotkań o charakterze kulturalnym. Sala wyposażona w ściany przesuwne, aby zapewnić mozliwość podziału sali na trzy mniejsze. Sala wielofunkcyjna sala przeznaczona do organizowania prelekcji, odczytów, dla 100 osób. Wyposażona w urządzenia do demonstracji, prezentacji itp. takie jak ekran, rzutnik, tablice, nagłośnienie. Zaprojektowana z możliwością dzielenia na dwie mniejsze sale za pomocą ściany przesuwnej. Sala taneczna sala dla 30 osób, przeznaczona do prób zespołów tanecznych tańca ludowego i towarzyskiego, zajęć nauki tańca i aerobiku. Zaplecze sali tanecznej składające się z zespołu szatni dla uczestników zajęć tanecznych (męskiej i damskiej) oraz węzła sanitarnego z natryskiem. Magazyn sprzętu pomieszczenie do magazynowania sprzętu sali wielofunkcyjnej (stoły, krzesła, pozostały sprzęt) oraz sprzętu sali tanecznej. Ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej Sala ekspozycji sala przeznaczona do prezentacji kultury i historii regionu oraz ekspozycji regionalnych i historycznych zbiorów Zaplecze sali ekspozycji pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania ekspozycji i opracowywania zbiorów. Pomieszczenia administracji Pokój biurowy - kierownik pomieszczenie biurowe dla 2 osób, kierownika i sekretarki. Pokój biurowy księgowa pomieszczenie biurowe dla 1 osoby. Pomieszczenia techniczne Zlokalizowane głównie w piwnicy. W piwnicy może być magazynowany sprzęt i wyposażenie, który nie jest wrażliwy na niekorzystne warunki klimatyczne. Pomieszczenie porządkowe przeznaczone dla sprzątających. Do pomieszczenia doprowadzona instalacja wodno-kanalizacyjna z zainstalowanym zlewem dla mopa. Lokalizacja na dowolnej kondygnacji, najlepiej w sąsiedztwie zespołu toalet. Konstrukcja budynku Konstrukcja budynku winna spełniać wymagania klasy odporności ogniowej wymaganej dla budynku Regionalnego Centrum Kultury. Nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji. Projekt elementów konstrukcji powinien uwzględniać ekonomikę ich wykonania. 16

17 Instalacje Zewnętrzne Należy zaprojektować i wykonać przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, i elektroenergetycznej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej, na warunkach gestorów sieci. Instalacja oświetlenie zewnętrznego sterowana za pomocą wyłącznika zmierzchowego i odłączona do tablicy w budynku Regionalnego Centrum Kultury. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu na nieutwardzony teren. Rynny i rury spustowe mogą być wykonane z tworzywa sztucznego. Należy zaprojektować monitoring zewnętrzny budynku oraz terenu Regionalnego Centrum Kultury Wewnętrzne 1. Wentylacja Wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza powinna być zapewniona: w hallu głównym, w sali widowiskowej, scenie i projektorni, wypożyczalni i czytelniach, sali ekspozycji ośrodka dokumentacji regionalnej, sali konferencyjnej, sali wielofunkcyjnej, pracowni plastycznej, sali tanecznej, kuchni, zespołach toalet i sanitariatach. W pomieszczeniu serwera należy zapewnić klimatyzację. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona wentylacja grawitacyjna. Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej, ale wymaga aby miały zainstalowane tłumiki i przegrody przeciwpożarowe. Wymaga również, aby poziom hałasu od wentylacji w pomieszczeniach był niższy o 10% od danych określonych w przepisach. Wyloty wentylacji powinny posiadać kształt i wygląd dostosowany do charakteru pomieszczenia. Przewody wentylacyjne powinny być obudowane a w pomieszczeniach reprezentacyjnych ukryte. 2. Instalacja wodno kanalizacyjna Wewnętrzna instalacja wodna wykonana jako podtynkowa z zabudowanymi pionami o trwałości użytkowej co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tej instalacji były kulkowe. Woda ciepła doprowadzona do umywalek, zlewów oraz pryszniców. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować instalację solarną z kolektorami słonecznymi. Przybory sanitarne oraz armatura powinny być produkcji krajowej, ale o jakości zapewniającej użytkowanie przez 15 lat. Wewnętrzną instalację p.poż należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów p.poż i Polskich Norm. 17

18 Instalacja kanalizacyjna może być wykonana w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 3. Instalacje elektryczne Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia, w każdym pomieszczeniu mają być min. 4 gniazda wtykowe. Przewody winny być prowadzone w kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone wzdłuż korytarzy. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Główny wyłącznik prądu powinien znajdować się w pomieszczeniu nadzoru. Źródła światła montowane w sufitach wchodzą w zakres zamówienia. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu pomieszczenia. Należy wykonać instalację oświetlenia awaryjnego. Zakresem zamówienia objęte jest wykonanie instalacji scenicznych jak nagłośnienie, oświetlenie wraz z instalacjami sterującymi. 4. Instalacje słaboprądowe Budynek ma być bogato wyposażony w instalacje słaboprądowe. Na każdym stanowisku pracy, w pracowniach, salach ćwiczeń winien być telefon wewnętrzny, a telefony bezpośrednie w każdym dziale funkcjonalnym, w pokojach pracy kierowników. Instalacje mogą być wykonane z miedzi. W zakres zamówienia wchodzi centrala telefoniczna. Instalacja komputerowa ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, oraz do pomieszczeń zgodnie z załącznikiem Nr 3. Dostawa komputerów i serwera nie wchodzi w zakres zamówienia. Zakresem zamówienia objęte jest wykonanie instalacji RTV obsługującej odbiorniki radiowe i telewizyjne wraz z instalacją antenową zbiorczą. W każdym pomieszczeniu mają być zainstalowane czujki p.poż. a sygnały z nich oraz z instalacji bezpieczeństwa doprowadzone do pomieszczenia nadzoru. Należy zaprojektować instalację monitoringu wewnetrznego. Kontrola obiektu z pomieszczenia nadzoru. 5. Instalacja ogrzewania Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników płytowych stalowych, ale wymaga, aby zawory przygrzejnikowe pozwalały na swobodną regulację dopływu czynnika grzejnego. Instalacja powinna również być wyposażona w sterowanie pogodowe, zsynchronizowane ze sterowaniem ogrzewaniem sali widowiskowej. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tej instalacji były kulkowe. 18

19 Wykończenie budynku Dopuszcza się stolarkę okienną z PCV lub aluminium, szklone szybami zespolonymi z wypełnieniem argonem, o współczynniku 1,1 K/Wm 2. Wewnętrzna stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa. Drzwi przeciwpożarowe stalowe, malowane proszkowo. Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń podano w załączniku Nr 3. Zagospodarowanie terenu Budynek Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy zlokalizować zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy zaprojektować i wybudować zjazd publiczny z ulicy Stawowej, układ drogowy na działce i dla ruchu pieszego oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości: dla personelu Regionalnego Centrum Kultury - 4, dla obsługi sali widowiskowej - 36, pozostałych użytkowników Regionalnego Centrum Kultury -10. Łącznie należy zapewnić 50 miejsc postojowych na samochody osobowe. W ogólnej liczbie miejsc postojowych należy zapewnić 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Wskazane jest funkcjonalne oddzielenie parkingu dla pracowników od pozostałych miejsc postojowych. Należy również zaprojektować i wykonać utwardzone (nawierzchnia szczelna) miejsce dla gromadzenia odpadów z drogą dojazdową i placem manewrowym. Chodnik prowadzący do wejścia głównego powinien posiadać wydzielony pas dla ruchu rowerów. W pobliżu wejścia głównego powinny być zainstalowane stojaki na rowery. Nawierzchnie parkingów i chodników powinny być przepuszczalne dla wody deszczowej. Teren wokół budynku winien być oświetlony. Włączenie oświetlenia powinno być samoczynne i dodatkowo możliwe z pomieszczenia nadzoru. Na działce terenu należy przewidzieć zieleń wysoką i niską. Powinny to być gatunki rodzime, odporne i łatwe w utrzymaniu. Należy przewidzieć ewentualną przebudowę istniejących sieci zewnętrznych. 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy, która potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim są dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 19

20 2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający oświadcza, że działki o numerach ewidencyjnych 169, 170 i 171 obręb Drzewica, przeznaczone pod budowę Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, stanowią własność gminy, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający. 2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami) oraz Polskie Normy przywołane w Rozporządzeniu, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124, poz. 1030), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr120, poz z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004, Nr 202, poz z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz.1389), oraz następujące akty prawne łącznie z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi: ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 114, poz, 492 z późn. zmianami), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późn. Zmianami), 20

21 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz.177 z późn. zmianami) 2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Kopia mapy zasadniczej - zamawiający dysponuje kopią mapy zasadniczej w skali 1:500 materiał archiwalny nieaktualizowany, wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - wykonawca jest zobowiązany wykonać badania gruntowo wodne pod nowy obiekt, zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków nie dotyczy, inwentaryzację zieleni zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni, dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska zamawiający nie posiada w/w dokumentów, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości zamawiający nie posiada badań w tym zakresie, inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają przebudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek zamawiający nie posiada w/w dokumentów, porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie wykonawcy. Uzyskanie warunków technicznych oraz uzgodnień z zarządcą drogi, dla zjazdów z drogi publicznej leży po stronie wykonawcy; 2.5 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy i normy. W zakresie projektu należy przewidzieć następujące opracowania: projekt zagospodarowania terenu, architektura, technologia sali widowiskowej wraz z technologią sceny, 21

22 technologia kuchni wraz z zapleczem kuchni, projekt wnętrz, konstrukcje, instalacje sanitarne przyłącza i instalacje wewnętrzne, instalacje elektryczne przyłącza i likwidacja kolizji oraz instalacje wewnętrzne, projekt drogowy, projekt zieleni, projekt drobnego wyposażenia uzupełniającego specyfikacja z planem jego rozmieszczenia. Projekt zostanie wykonany w następujących etapach: Koncepcja projektowa wraz z technologią sali widowiskowej z wyposażeniem Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dwa warianty koncepcji projektowej dotyczącej budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz zagospodarowania terenu lokalizacji Centrum. Koncepcja projektowa winna być opracowana w formie książkowej i składać się z dwóch części; Część graficzna Winna zawierać rysunki czytelnie obrazujące przyjęte rozwiązania: plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 lub 1: 100, schemat organizacji ruchu użytkowników w obiekcie (napełnianie i ewakuacja). Część opisowa Winna zawierać: opis planu zagospodarowania terenu, opis rozwiązań funkcjonalnych, opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych, opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych, zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń, szacunek kosztów o szczegółowości etapu opracowania. Technologia sali widowiskowej z wyposażeniem Opracowanie winno zawierać technologię część opisową ze specyfikacją wyposażenia. Winno obejmować wszystkie elementy wyposażenia sali widowiskowej: elektroakustykę, oświetlenie, kinotechnikę oraz technologię sceny. 22

23 Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym Projekt budowlany Wykonawca opracuje wielobranżowy projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z projektem technologicznym kuchni wraz z zapleczem kuchni w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2003, Nr 120, poz z późn. zmianami) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy winien obejmować: wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z koniecznymi detalami rozwiązań, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym, kosztorys inwestorski, harmonogram realizacji inwestycji, harmonogram płatności, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót, informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 23

24 Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy. Załączniki: 1. Lokalizacja inwestycji, 2. Ideogram powiązań funkcjonalnych, 3. wymagania szczegółowe, 4. Dokumentacja zdjęciowa terenu inwestycji. 24

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL , FAX PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWOANK Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie szkoły w Bolechowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA i UZBROJENIA TERENU Obiekt: budowa budynku przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zespołem Ŝywienia oraz dwóch sal lekcyjnych przy istniejącej Szkole Podstawowej w Świętej

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo