Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na:"

Transkrypt

1 Opcje. Opcja - jest umową, która aje posiaaczowi prawo o kupna lub sprzeaży określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (cena wykonania) prze upływem określonego terminu (termin wygaśnięcia).. Ze wzglęu na typ instrumentu bazowego opcje zielimy na: Opcje towarowe (commoity options) instrumentem bazowym są różnego rozaju towary, np: - metale szlachetne (złoto, srebro, platyna), - towary przemysłowe (mieź) - towary rolne (pszenica, kukuryza, żywiec wołowy), Opcje wystawiane na instrumenty finansowe (financial options), np: - opcje akcyjne (stock options) instrumentem bazowym są akcje spółek notowanych na giełzie, - opcje ineksowe (inex options) opiewające na ineksy giełowe, - opcje walutowe (currency options) instrumentem bazowym jest waluta innego kraju, tzn. cena wykonania jest wyrażona jako kurs waluty; - opcje procentowe (interest rate options) instrumentem bazowym jest oprocentowany papier wartościowy, np: obligacja, bon skarbowy, itp. - opcje na kontrakty futures, w których instrumentem bazowym jest kontrakt futures. 3. Historia rynków opcji i najważniejsze gieły opcyjne na świecie. Pierwsze transakcje opcyjne zawierano w Europie i w USA już w XVIII wieku. Początkowo opcje nie cieszyły się obrą sławą ze wzglęu na związaną z nimi korupcję. Na początku XX wieku grupa firm w USA zawiązała stowarzyszenie o nazwie Put an Call Brokers an Dealers Association (Stowarzyszenie Brokerów i Maklerów Opcji Kupna i Opcji Sprzeaży), którego celem było kojarzenie kupujących i sprzeających kontrakty opcyjne. Jeśli ktoś chciał kupić opcję, kontaktował się z firmą bęącą członkiem stowarzyszenia, a ona wyszukiwała wśró swoich klientów (lub wśró klientów innych członków stowarzyszenia) inwestorów pragnących wystawić opcję). Jeśli znalezienie sprzeającego było niemożliwe, firma zobowiązywała się o wystawienia opcji po wynegocjowanej cenie. Stworzony w ten sposób rynek nazywa się rynkiem pozagiełowym (over-the-counter market - OTC), gyż maklerzy nie spotykali się fizycznie na żanym parkiecie giełowym. Popularność rynków opcji znacznie wzrosła z chwilą uruchomienia gieł specjalizujących się w obrocie kontraktami opcyjnymi. Pierwszą tego typu giełą była Chicago Boar Options Exchange (CBOE) utworzona w 973 roku. W roku 97 hanel opcjami rozpoczęły American Stock Exchange (AMEX) i Philaelphia Stock Exchange (PHLX), a w roku 976 Pacific Stock Exchange (PSE). Ponato obrót kontraktami opcyjnymi obywa się na takich giełach jak: New York Stock Exchange (NYSE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Euronext, Eurex. 4. Wyróżniamy wa postawowe typy kontraktów opcyjnych: Opcja kupna (call) aje posiaaczowi prawo o kupna określonej ilości instrumentów bazowych po określonej cenie w ustalonym momencie w przyszłości.

2 Opcja sprzeaży (put) - aje posiaaczowi prawo o sprzeaży określonego instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym momencie w przyszłości.. Cechy charakterystyczne efiniujące kontrakt opcyjny: Cena wykonania (exercise price, striking price) jest to cena, po jakiej opcja bęzie wykonana; jest ona ustalona w momencie wystawienia opcji i nie zmienia się; Cena opcji, zwana premią (option premium) jest to cena prawa, które nabywa posiaacz opcji (prawo to otyczy przyszłych warunków sprzeaży bąź kupna instrumentu bazowego); jest to wartość rynkowa opcji zmieniająca się w czasie; Cena instrumentu bazowego jest to wartość rynkowa instrumentu, na który opiewa opcja. Data wygaśnięcia opcji (expiration ate) jest to termin, po którym opcja nie może być wykonana i traci ważność; Termin wykonania opcji (exercise ate) jest to termin, w którym opcja może zostać wykonana. W związku z tym wyróżnia się wa typy opcji: opcja amerykańska i opcja europejska. Posiaacz opcji amerykańskiej może ją wykonać w owolnym niu o momentu jej nabycia o terminu wygaśnięcia. Posiaacz opcji europejskiej może ją wykonać jeynie w niu, w którym przypaa termin wygaśnięcia opcji. Istotne przy opcjach jest założenie, że jest ona w przeciwieństwie o kontraktów terminowych prawem, a nie zobowiązaniem. Skorzystanie z tego prawa nazywa się wykonaniem lub rozliczeniem opcji. Opcja jest kontraktem, w którym uczestniczą wie strony: Posiaacz opcji (holer), który ma prawo wykonania opcji (call/put), a zatem kupna/sprzeaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie wykonania; posiaacz opcji zajmuje wtey pozycję ługą w kontrakcie opcyjnym (long position), Wystwiający opcję (writer), który ma obowiązek wykonania opcji, a zatem sprzeaży instrumentu bazowego w przypaku opcji kupna lub kupna instrumentu bazowego w przypaku opcji sprzeaży; wystawiający zajmuje wtey pozycję krótką w kontrakcie (short position). W związku z tym wyróżniamy cztery główne pozycje w kontraktach opcyjnych: Long Call ługa pozycja w opcji kupna, Long Put ługa pozycja w opcji sprzeaży, Short Call krótka pozycja w opcji kupna, Short Put krótka pozycja w opcji sprzeaży. Postawą ecyzji o wykonaniu opcji jest porównanie ceny wykonania z bieżącą ceną rynkową instrumentu bazowego. Posiaacz opcji kupna skorzysta z tego prawa, jeśli bieżącą cena rynkowa instrumentu bazowego (S) jest większa niż cena wykonania opcji (K). Natomiast posiaacz opcji sprzeaży skorzysta z tego prawa, jeśli bieżąca cena instrumentu bazowego (S) bęzie niższa niż cena wykonania opcji (K).

3 6. Profile wypłat z czterech głównych strategii opcyjnych założenia: K 0, r 7%, q %, T 0., σ 0.3. Long Call: max[s-k,0] premia Call Long Put: max[k-s,0] premia Put Short Call: -max[s-k,0] + premia Call

4 Short Put: -max[k-s,0] + premia Put Wykonanie kontraktu opcyjnego. Przy poejmowaniu ecyzji o wykonaniu opcji mogą wystąpić trzy sytuacje, z których każa ma swoją charakterystyczną nazwę: Opcja jest in-the-money (inaczej - jest w cenie ), gy opłaca się ją wykonać. W przypaku opcji kupna oznacza to, że: S > K, a w przypaku opcji sprzeaży oznacza to, że: S < K. Opcja jest out-of-the-money (inaczej nie jest w cenie ), gy nie opłaca się jej wykonać. W przypaku opcji kupna oznacza to, że S < K, a w przypaku opcji sprzeaży oznacza to, że: S > K. Opcja jest at-the-money (inaczej jest po cenie ), gy cena wykonania jest równa bieżącej cenie rynkowej instrumentu pierwotnego, którego ta opcja otyczy, czyli S K. 8. Wartość opcji. Na wartość kontraktu opcyjnego skłaają się wie części: Wartość wewnętrzna (intrinsic value). Opcja ma wartość wewnętrzną, gy jest in-the-money. Jeśli opcja jest at-the-money lub out-of-the-money, wtey jej wartość wewnętrzna wynosi zero. Ogólnie w przypaku opcji kupna wartość wewnętrzna wynosi: max (S K, 0); natomiast w przypaku opcji sprzeaży: max (K S, 0). Wartość zewnętrzna, inaczej wartość czasowa, czyli cena czasu (time value). Wartość czasowa opcji związana jest z możliwością zmiany ceny instrumentu bazowego w terminie o wygaśnięcia kontraktu opcyjnego i maleje w miarę zbliżania się o terminu wygaśnięcia kontraktu opcyjnego. W związku z tym możemy zapisać następujący wzór na wycenę opcji: Wartość opcji wartość wewnętrzna + wartość czasowa Warto w tym momencie wspomnieć o kilku postawowych własnościach kontraktu opcyjnego (na przykłazie opcji kupna): Wartość opcji jest nieujemna, gyż opcja jest prawem, a nie obowiązkiem. Posiaacz opcji skorzysta z tego prawa, tylko wtey, gy mu to przyniesie. 4

5 Wartość opcji nie może być niższa o wartości wewnętrznej, aby nie był możliwy natychmiastowy arbitraż pozbawiony ryzyka. Wartość opcji jest co najmniej równa różnicy mięzy ceną instrumentu bazowego, a wartością bieżącą ceny wykonania. Wartość opcji amerykańskiej jest nie mniejsza niż opcji europejskiej o tych samych charakterystykach, ponieważ opcja amerykańska aje te same uprawnienia, co europejska plus oatkowo możliwość wykonania prze niem bęącym terminem wygaśnięcia opcji. 9. Stanar kontraktu opcyjnego cje/opcje_wig0&sky pcje/opcje_akcje 0. Wycena opcji akcyjnych. Opcje na akcje wystawiane są na 00 akcji anej spółki (jeen kontrakt opcyjny), a ana opcja może być notowana na wielu różnych giełach zajmujących się obrotem opcjami. A. Postawowe czynniki wpływające na wartość opcji na akcje (premię) są następujące: Cena wykonania; wpływa ujemnie na wartość opcji kupna, a oatnio na wartość opcji sprzeaży, Cena instrumentu bazowego; wzrost ceny instrumentu bazowego powouje wzrost wartości opcji kupna i spaek wartości opcji sprzeaży, natomiast spaek ceny tego instrumentu oznacza spaek wartości opcji kupna i wzrost wartości opcji sprzeaży, Długość okresu o terminu wygaśnięcia wpływa oatnio na wartość opcji kupna i sprzeaży. Im alej o terminu wygaśnięcia, tym większe są szanse, że opcja stanie się in-the-money. Zmienność cen instrumentu bazowego ma oatni wpływ na wartość opcji kupna i sprzeaży, ponieważ uża zmienność cen instrumentu bazowego oznacza większe prawopoobieństwo wystąpienia ceny, przy której opcja stanie się inthe-money. Stopa wolna o ryzyka ma oatni wpływ na wartość opcji kupna i ujemny na wartość opcji sprzeaży. Wzrost stopy wolnej o ryzyka ziała poobnie jak spaek ceny wykonania, gyż przy wzroście stopy procentowej zmniejsza się wartość bieżąca ceny wykonania. Stopa ywieny ma ujemny wpływ na wartość opcji kupna i oatni na opcję sprzeaży. Wypłata ywieny obniża wartość akcji, a zatem ma taki sam wpływ na wartość opcji jak spaek ceny akcji. B. Postawowym moelem służącym o wyceny opcji jest moel opracowany na początku lat sieemziesiątych przez Fischera Blacka i Myrona Scholesa o wyceny europejskich opcji kupna akcji spółek nie wypłacających ywieny. Założenia moelu są następujące:

6 Ceny akcji zachowują się zgonie z moelem logarytmiczno-normalnym, a parametry µ i σ są stałe, Wszystkie koszty transakcyjne oraz poatki są pomijane, a papiery wartościowe są oskonale pozielne, Akcje bazowe nie przynoszą ywieny w okresie ważności opcji, Nie istnieje możliwość pozbawionego ryzyka arbitrażu, Obrót papierami wartościowymi jest ciągły, Uczestnicy rynku mogą pożyczać i inwestować śroki weług tej samej wolnej o ryzyka stopy procentowej, Krótkoterminowa wolna o ryzyka stopa procentowa r jest stała. C. Równania Blacka-Scholesa określające ceny europejskich opcji kupna i sprzeaży na akcje spółek nie wypłacających ywieny są następujące: Call Put Ke SN ( ) Ke N ( gzie : N ( ) SN ( ) ) ln( S / K ) + ( r + σ / ) T ln( S / K ) + ( r σ / ) T σ T S wartość rynkowa instrumentu bazowego (akcji) K cena wykonania, r wolna o ryzyka stopa procentowa, T czas o wygaśnięcia opcji, σ zmienność ceny akcji, N(x) ystrybuanta stanaryzowanej zmiennej o rozkłazie normalnym D. Merton uoskonalił wzór Blacka-Scholesa zastąpując wartość S wartością Se -qt we wzorach Blacka-Scholesa i otrzymując wzór umożliwiający obliczenie ceny europejskiej opcji kupna oraz europejskiej opcji sprzeaży akcji spółki wypłacającej ywienę w sposób ciągły (stopa ywieny jest równa q): Call Se Put Ke qt N ( ) Ke N ( ) Se qt ln( S / K ) + ( r q σ / ) T N ( gzie : ln( S / K ) + ( r q + σ / ) T ) N ( ) σ T E. Formuła obliczająca cenę opcji call i put w programie Mathematica jest następująca: [zamieszczone w oatkowym pliku w Mathematice] 6

7 . Parytet opcji kupna-sprzeaży Zaania o ćwiczeń: Zaanie nr. Marcin kupił sześciomiesięczny kontrakt opcyjny opiewający na zakup 00 akcji Intela po cenie $400.W momencie zakupu wynosiła $ i cena instrumentu bazowego była równa cenie wykonania w kontrakcie. Jakie i/straty poniesie posiaacz opcji w momencie wygaśnięcia, jeśli cena instrumentu bazowego bęzie wynosiła: (a) $4, (b) $6. Zaanie nr. Mateusz posiaa 000 akcji spółki IBM i obawia się, że w najbliższym czasie ich cena spanie. W związku z tym kupuje 0 opcji sprzeaży z ceną wykonania równą $0 i premią równą $3 na akcję. Jaki jest wynik strategii zabezpieczającej w następujących przypakach: (a) spaa z obecnych $o $0, (b) Cena akcji rośnie o $60, (c) Cena akcji spaa o $40. Zaanie nr 3. Jim Poston uważa, że akcje firmy Apple spaną w najbliższej przyszłości. W związku z tym nabywa 4 opcje sprzeaży na akcje firmy Apple po cenie $3 za akcję. Cena wykonania opcji wynosi $40, a termin o wygaśnięcia 3 miesiące. Obecna cena rynkowa firmy wynosi $39. Jim ma rację i Apple spaa o $30 w ciągu trzech miesięcy. Jaki / stratę osiągnie na powyższej transakcji? Zaanie nr 4. Jaka jest cena opcji call weług formuły Blacka-Scholesa, opiewającej na akcje firmy Z o następujących charakterystykach: S0, K30, σ 0.3, T0., R0.07? Zaanie nr. Proszę obliczyć cenę trzymiesięcznej opcji sprzeaży na akcje spółki Telekomunikacja Polska S.A. wypłacające ywienę weług stopy % rocznie. Pozostałe charakterystyki są następujące: S3.3, K4, σ 0.4, r0.07. Zaanie nr 6. Mark posiaa 00 akcji spółki Microsoft i obawia się, że w najbliżsym czasie ich cena spanie. W związku z tym, kupuje opcje sprzeaży z ceną wykonania równą USD i premią równą USD na akcję (każa opcja jest wystawiona na 00 akcji spółki Microsoft) i ponato otwiera krótką pozycję w 3 kontraktach na akcje spółki Microsoft (każy kontrakt jest wystawiony na 00 akcji spółki). Cena terminowa kontraktu wynosi 7 USD, a prowizja na rynku teminowym wynosi 0 USD (w jeną stronę za jeen kontrakt). Obecna wynosi 6 USD. Jaki jest wynik strateii zabezpieczającej w niu wygaśnięcia instrumentów pochonych, w przypaku gy spaa o 40 USD, a jaki jeśli cena wzrasta o 70 USD? Proszę w rozwiązaniu ozielnie uwzglęnić sytuację na rynku kasowym, opcyjnym i kontraków futures. 7

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Rynek i kurs walutowy

Rynek i kurs walutowy Rynek i kurs walutowy Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności

Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności Izabela Pruchnicka-Grabias Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności Wprowadzenie Znaczenie rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo