ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję detektywa; 2) kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej ustawą"; 3) warunki i tryb: a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich, b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich; 4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów; 5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, przeprowadzanemu w celu oceny zdolności 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz i Nr 173, poz.1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 17. Projekt z dnia r

2 psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega: 1) osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, 2) osoba posiadająca licencję detektywa - zwana dalej osobą badaną. 2. Badania przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 3) ). 2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają, odpowiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ), zwany dalej lekarzem upoważnionym, oraz lekarz psychiatra i psycholog, o których mowa w ust Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat. 2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa, może być przeprowadzone w terminie innym niż określony w ust. 1: 1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego wskazano termin następnego badania przypadający wcześniej niż za 5 lat; 2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 164, poz i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 38, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz i Nr 254, poz oraz z 2011 Projekt z dnia r

3 3) na wniosek pracodawcy lub komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na stały adres wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania zadań. 3. Wskazanie w orzeczeniu lekarskim terminu następnego badania, przypadającego wcześniej niż za 5 lat, wymaga wpisania do dokumentacji medycznej osoby badanej uzasadnienia takiego terminu Po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w 3 ust. 1, i uwzględnieniu opinii psychologa lekarz psychiatra wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do uzyskania licencji detektywa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Po przeprowadzeniu badania, o którym mowa w 3 ust. 2, i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa, lekarz upoważniony wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności detektywa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę: 1) orientacji autopsychicznej i allopsychicznej; 2) nastroju; 3) napędu psychoruchowego; 4) reakcji emocjonalnych. 2. Badanie przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę: 1) sprawności intelektualnej; 2) osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach; 3) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. 3. Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę: 1) układu krążenia i oddechowego; 2) narządu ruchu Od orzeczeń lekarskich, o których mowa w 5, osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na stały adres wykonywania działalności gospodarczej w r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322i Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855 i Nr 149, poz Projekt z dnia r

4 zakresie usług detektywistycznych. 3. W przypadku, gdy pierwsze orzeczenie lekarskie wydał lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy, z zastrzeżeniem ust Lekarz, za pośrednictwem, którego wnoszone jest odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je wraz z kopią dokumentacji medycznej, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, o którym mowa w ust Wojewódzki ośrodek medycyny pracy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekarskiego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. 6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. 8. Lekarz traci uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w 2, w przypadku: 1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu; 2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu; 3) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych; 4) zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 5) ); 5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 9. W zakresie utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w 2, oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w 5, sprawuje wojewoda. 2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza odpowiednio, lekarz lub psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody. 3. Lekarz oraz psycholog, o których mowa w ust. 2, przekazują wyniki kontroli wojewodzie oraz odpowiednio: 1) lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane przez 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz i Nr 219, poz. 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. Projekt z dnia r

5 podmiot prowadzący działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, również kierownikowi tego podmiotu; 2) psychologowi, którego czynności były przedmiotem kontroli W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm. 6) ). 2. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm. 7) ) Ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne: 1) osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa: a) badanie psychiatryczne -150 zł, b) badanie psychologiczne 150 zł; 2) osoby posiadającej licencję detektywa: a) badanie psychiatryczne -100 zł, b) badanie psychologiczne 150 zł, c) badanie lekarza orzekającego 100 zł; 3) o których mowa 7 ust zł. 2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez podatników będących płatnikami podatku od towarów i usług zobowiązanymi do rozliczenia tego podatku, podwyższa się o kwotę tego podatku, obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu wykonywania badań właściwej stawki podatku. 13. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 679 i Nr 238, poz oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 658 i Nr 122, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz i Nr 234, poz oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 i poz Projekt z dnia r

6 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 8). Minister Zdrowia w porozumieniu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów 8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563), które utraciło moc z dniem 11 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17). Projekt z dnia r

7 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 (pieczątka podmiotu wydającego orzeczenie) ORZECZENIE LEKARSKIE. /. (numer) (rok) W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii psychologa, na podstawie 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr, poz..) stwierdzam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko) numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).. zam (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) *) ; 2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych *) (miejscowość, data) (podpis i pieczątka lekarza psychiatry) Projekt z dnia r

8 *) niepotrzebne skreślić. Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie. Projekt z dnia r

9 WZÓR ZAŁĄCZNIK Nr 2 (pieczątka podmiotu wydającego orzeczenie) ORZECZENIE LEKARSKIE. /. (numer) (rok) W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego oraz po uwzględnieniu opinii lekarza psychiatry i psychologa na podstawie 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr, poz..) stwierdzam, że Pan/Pani... (imię i nazwisko) numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).. zam (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) *) ; 2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych *) (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego) *) niepotrzebne skreślić Projekt z dnia r

10 Pouczenie: Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał niniejsze orzeczenie. Projekt z dnia r

11 Załącznik nr 3 (pieczątka podmiotu odwoławczego wydającego orzeczenie) WZÓR ORZECZENIE LEKARSKIE. /. (numer) (rok) W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego na podstawie 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr, poz. ) stwierdzam Pan/Pani... (imię i nazwisko) numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).. zam (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 1) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) *) ; 2) nie posiada zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych *) (miejscowość, data) (pieczątka lekarza upoważnionego) Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. *) niewłaściwe skreślić Projekt z dnia r

12 Uzasadnienie Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17), zostało zmienione upoważnienie ustawowe zawarte w art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.), w ten sposób, iż zostały zmienione wytyczne, określone w ust. 2. Powyższa zmiana polega na ograniczeniu wymagań zdrowotnych dla osób posiadających albo ubiegających się o licencję detektywa, wyłącznie do zdolności psychicznej, z pominięciem konieczności posiadania zdolności fizycznej do wykonywania zawodu. Wprowadzone zmiany mają zatem na celu ograniczenie wymagań zdrowotnych osób ubiegających się o licencje detektywa, wyłącznie do zdolności psychicznej. Zawód detektywa nie jest związany ze szczególnymi wymaganiami w zakresie zdrowia fizycznego. Detektyw z racji wykonywanych obowiązków nie musi wykonywać ciężkiej pracy fizycznej. Należy natomiast położyć szczególny nacisk na stan zdrowia psychicznego osoby ubiegającej się o licencję detektywa i osoby wykonującej ten zawód, uprawdopodobniający, że detektyw nie będzie nadużywał przyznanych uprawnień. Pozostawienie wymogu odpowiedniego zdrowia fizycznego mogłoby zamknąć drogę do wykonywania tego zawodu dla osób posiadających duże doświadczenie, ale np. mających orzeczoną grupę inwalidzką z powodu określonej dysfunkcji fizycznej. Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych, obecnie obowiązujące rozporządzenie utraciło moc obowiązującą w dniu 11 lipca 2011 r. W projektowanym rozporządzeniu w porównaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. wprowadzono następujące zmiany: 1) określono zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym obowiązana jest poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa. W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa, po przeprowadzeniu badania i uwzględnieniu opinii psychologa lekarz psychiatra wydaje orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do uzyskania licencji detektywa, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Przedmiotowe badania przeprowadza, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, na wniosek osoby badanej; 2) określono zakres i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym obowiązana jest poddać się osoba posiadająca licencję detektywa. Po przeprowadzeniu badania, i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa, lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie o Projekt z dnia r

13 zdolności psychicznej do wykonywania czynności detektywa, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadzają, odpowiednio, lekarz, który uzyskał uprawnienia uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz lekarz psychiatra i psycholog. 3) przyjęto standardową częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych co 5 lat, z zastrzeżeniem możliwości ich wykonania w innym (krótszym) terminie. Proponowany 5- letni termin jest wystarczający do określenia czy stan zdrowia osoby wykonującej zawód detektywa, pozwala w sposób poprawny wykonywać przyznane uprawnienia. Ponadto, podkreślić należy, że badanie lekarskie i psychologiczne może zostać przeprowadzone poza terminem wynikającym z częstotliwości, w następujących przypadkach: a) jeżeli w orzeczeniu lekarskim wydanym na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i psychologicznego wskazano krótszy termin następnego badania niż 5 lat, b) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy, c) na wniosek pracodawcy lub organu wydającego licencję - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności psychicznej do wykonywania zadań; 4) wskazano, że odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się, na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na stały adres wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. W przypadku, gdy pierwsze orzeczenie lekarskie wydał lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy 5) określono, maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz posiadającej licencję detektywa. Podkreślić należy, że stawki opłat wykonywane przez podatników, będących płatnikami podatku od towarów i usług zobowiązanymi do rozliczenia tego podatku, podwyższa się o kwotę tego podatku, obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonywania badań, właściwej stawki podatku; 6) przyjęto, że w sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi, którym obowiązana jest poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast, w sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi, którym obowiązana jest poddać się osoba posiadająca licencję detektywa., stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Projekt z dnia r

14 7) wskazano, okres przejściowy w przypadku orzeczeń lekarskich wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. określono, iż zachowują one ważność przez okres na jaki zostały wydane. Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt z dnia r

15 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany będą oddziaływać na osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa oraz osoby posiadające licencję detektywa. 2. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia został przesłany do zaopiniowania następującym podmiotom: 1) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 2) Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi; 3) Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie; 4) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; 5) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu; 6) Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce; 7) Forum Związków Zawodowych; 8) NSZZ Solidarność 80 ; 9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 10) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 11) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; 12) Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny; 13) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 14) Business Centre Club; 15) Naczelnej Radzie Lekarskiej; 16) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych; 17) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy; 18) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w Zielonej Górze; 19) Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie ; 20) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie medycyny pracy; 21) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia; 22) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 23) Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 24) Związkowi Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; Projekt z dnia r

16 25) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK- Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność ; 26) Polskiemu Stowarzyszeniu Licencjonowanych Detektywów; 27) Stowarzyszeniu Detektywów Polskich; 28) Polskiej Izbie Ochrony; 29) Polskiemu Związkowi Pracodawców Ochrona. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia uwagi zgłosili: 1) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski zaproponował konieczność posiadania zdolności fizycznej do wykonywania zawodu detektywa uwaga nie została uwzględniona, ponieważ zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 17), zostało zmienione upoważnienie ustawowe zawarte w art. 42 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.), w ten sposób, iż zostały zmienione wytyczne, określone w ust. 2. Powyższa zmiana polega na ograniczeniu wymagań zdrowotnych dla osób posiadających albo ubiegających się o licencję detektywa, wyłącznie do zdolności psychicznej, z pominięciem konieczności posiadania zdolności fizycznej do wykonywania zawodu 2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zasugerował, iż ocena zdolności fizycznej do świadczenia usług detektywistycznych jest niesłusznie marginalizowana (co znajduje odzwierciedlenie m.in. w cenie badań lekarskich). Niekonsekwentne jest składanie ciężaru odpowiedzialności za orzeczenia na uprawnionych lekarzy, a nie na psychologów, ewentualnie psychiatrów, którzy dysponują narzędziami do oceny stanu psychicznego osoby badanej. Tym samym niekonsekwentne jest podsumowanie wyniku badania psychologicznego w formie opinii, bez możliwości trybu odwoławczego, a ustalenie takiego trybu w odniesieniu do orzeczenia lekarskiego. W projekcie rozporządzenia nie ma wskazania trybu odwoławczego w przypadku badań wykonywanych w WOMP-ach. W projekcie rozporządzenia kontrolę wykonywania i dokumentowania badań sprawuje wojewoda, podczas gdy uprawnieni lekarze i psycholodzy podlegają już kontroli marszałków województw z tytułu wykonywania świadczeń z zakresu medycyny i psychologii pracy. Należy rozważyć, czy względy ekonomiczne nie przemawiają za powierzeniem kontroli również i tych badań marszałkom województw uwaga częściowo uwzględniona. 3) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu - zasugerowało, aby we wszystkich miejscach, w których mowa jest o celu badania lekarskiego i psychologicznego wpisać w celu oceny zdolności zdrowotnej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych lub w celu wydania Projekt z dnia r

17 orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych. Określenie, że celem badania lekarskiego i psychologicznego jest ocena zdolności psychicznej sugeruje, że końcowe orzeczenie winien wydać lekarz psychiatra a nie lekarz uprawniony pracujący w strukturach służby medycyny pracy. Pozostawienie w zapisach rozporządzenia jedynie ocenę zdolności psychicznej stawia pod znakiem zapytania potrzebę badania lekarskiego, o którym mowa 4, ust.1, pkt 1 Projektu rozporządzenia, a którego zakres obejmuje nie tylko ocenę psychiczną, ale także ogólną ocenę stanu zdrowia, ocenę układu krążenia, układu oddechowego i narządu ruchu. Według naszej opinii jest to brak konsekwencji w zapisach projektu, bo przecież mogą istnieć przeciwwskazania do wykonywania zawodu detektywa inne niż psychiatryczne uwaga częściowo uwzględniona. 4)Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie- zaproponował przywrócenie częstotliwości przeprowadzenia badania co 3 lata, a nie co 5 lat uwaga nieuwzględniona. Zaproponowano również zwiększenie maksymalnej stawki opłat za badanie lekarskie do 240zł uwaga nieuwzględniona. 5) Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku- Oddział w Warszawie zasugerował, iż skoro badanie psychologa nie kończy się niezależną opinią wydawaną osobno na zewnątrz, a jest elementem niezbędnym do wystawienia orzeczenia lekarskiego, to bezpieczniej jest nazywać ją konsultacją (bo de facto ma dla orzekającego wartość konsultacji i jest elementem składowym opinii lekarskiej) uwaga nieuwzględniona 6) Centralny Instytut Ochrony Pracy zasugerował, iż badanie psychologiczne, a w efekcie stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku detektywa powinno być osobnym i niezależnym od lekarskiego badaniem predyspozycji osób posiadających lub ubiegających się o licencję detektywa. Lekarz ma bowiem możliwość dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych, w oparciu o ogólne badanie stanu zdrowia oraz badania specjalistyczne w określonych dziedzinach medycyny, nie dysponuje natomiast narzędziami do oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie zawodu detektywa. Wydaje się zatem zasadne, aby badania lekarskie i psychologiczne traktować rozłącznie i niezależnie od siebie, a co za tym idzie wprowadzić orzeczenie psychologiczne w miejsce opinii psychologa, stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku detektywa. Natomiast szczegółowa ocena sprawności intelektualnej, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach i ocena poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej, umieszczona we wzorze OPINII PSYCHOLOGA, powinna znaleźć się w karcie badania osoby, nie zaś w orzeczeniu psychologicznym uwaga częściowo uwzględniona. 7) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu zasugerował, aby opłata za badanie lekarskie (przy Projekt z dnia r

18 zachowanej kwocie badania psychologicznego) powinna wynosić 480zł brutto, a kwota za badanie odwoławcze powinna wynieść 500zł brutto uwaga nieuwzględniona. 8) Naczelna Izba Lekarska zasugerowała, że kwota 120 zł za badanie lekarskie jest zbyt niska. Winna ona wynosić 200 zł. Dla uniknięcia dewaluacji kwot należy odnieść stawki kwot do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, zaokrąglonego do pełnego złotego. W odniesieniu do wynagrodzenia lekarzy proponuje się 5,8% w/w przeciętnego wynagrodzenia uwaga nieuwzględniona. Pozostali adresaci konsultacji społecznych, do których powyższy akt wykonawczy został skierowany, nie zgłosili uwag. W związku z licznymi uwagami, w dniu 5 lipca 2010 r. odbyła się konferencja uzgodnieniową. W wyniku przyjętych ustaleń, przygotowano nowy projekt rozporządzenia, w obecnym kształcie, dlatego też koniecznym jest ponowne rozesłanie projektu do uzgodnień zewnętrznych, z terminem zgłaszania uwag na 3 dni. Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). W trybie przewidzianym tą ustawą nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Projekt rozporządzenia nie będzie oddziaływał na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Projekt z dnia r

19 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz osób posiadających te licencje. 8. Wpływ regulacji na środowisko Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko. Projekt z dnia r

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14626 Poz. 1511 1511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w 1 pkt 1, obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy.

2. Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w 1 pkt 1, obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15a 2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4 15 2 ust. 4 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15 Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. Projekt 15.12.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r.

Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-06 Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Na podstawie art. 100

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 31 sierpnia 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. projekt z dnia 13 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 11 maja 2011 w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r.

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. PROJEKT z dnia 17 grudnia 2012 r. ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-138-10 Do druku nr 3488 Warszawa, 26 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka Na podstawie art. 173 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia... 2011 r. Strona znajduje się w archiwum. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MSWIA W SPRAWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA POLICJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Projekt 09.02.2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka Na podstawie art. 173 ustawy z

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony Art. 25. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Prezydium KK

Sekretariat Prezydium KK Sekretariat Prezydium KK Od: Ewa Kidyba [Ewa.Kidyba@mpips.gov.pl] Wysłano: 25 października 2010 11:42 Do: kknszz@solidarnosc.org.pl Temat: projekt do kosultacji Załączniki: P r o j e k t alim..doc; Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne Na podstawie art. 16p ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt z dnia 11 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań:

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera następujące załączniki określające wzory sprawozdań: UZASADNIENIE Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów i sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających Projekt z dnia 18.11.2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2013 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Podstawa prawna

UZASADNIENIE. Podstawa prawna UZASADNIENIE Podstawa prawna Projektowane rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rodziny zawartego w art. 116 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r.

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Procedury przeprowadzania badań lekarskich pracowników w Zespole Szkole Usługowo Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo