ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECL Portal. Standardowe rozwiązanie SCADA dla regulatora ECL Comfort 310. Arkusz informacyjny. Opis"

Transkrypt

1 Standardowe rozwiązanie SCADA da reguatora ECL Comfort 310 Opis jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA (Supervisory Contro and Data Acquisition, sterowanie urządzeniami automatyki przemysłowej i zbieranie danych o ich funkcjonowaniu) przeznaczonym da użytkowników profesjonanych, takich jak pracownicy serwisowi zakładów dystrybucji energii ciepnej. Narzędzie to umożiwia zdaną obsługę, uruchamianie, monitorowanie i sterowanie. Pozwaa ono podnieść poziom obsługi i/ub obniżyć koszty serwisowania. Profesjonani użytkownicy mają dostęp do infoinii, która zapewnia wsparcie okane, czyi pomoc w zakresie np. niedziałających poprawnie funkcji systemu czy apikacji na smartfony, w zakresie rozwiązywania probemów związanych z podłączeniem reguatora ECL Comfort 310 do Internetu i systemu, bądź do uzyskania wyjaśnień odnośnie funkcji reguatora ECL Comfort 310 i systemu. Wsparcie to nie obejmuje jednak doradztwa w zakresie pracy konkretnych układów, ich optymaizacji itp. System jest ponadto wartościowym narzędziem da prywatnych odbiorców ciepła podłączonych do sieci dystrybucji energii ciepnej, umożiwiającym monitorowanie zużycia energii oraz reguację ustawień temperatury. Prywatni użytkownicy końcowi nie mają dostępu do wsparcia za pośrednictwem infoinii, natomiast zachęcamy ich do korzystania z dokumentacji dostępnej w Internecie. Dzięki przyjaznemu interfejsowi graficznemu prezentującemu dane zużycia energii, temperatury i natężenia przepływu użytkownik ma większą świadomość w zakresie zużycia energii i może je ograniczać. Dostęp do zarządzania układem grzewczym możiwy jest za pośrednictwem aptopów ub smartfonów, praktycznie z każdego miejsca i w każdej chwii, co pozwaa podnieść poziom obsługi i skrócić czas reakcji na aarmy. DEN-SMT/DK VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 1

2 Kuczowe cechy: Konta użytkowników Każdy użytkownik posiada konto użytkownika oraz dane do ogowania. Prywatni użytkownicy końcowi mogą utworzyć konto użytkownika i uzyskać dostęp do podstawowych funkcji systemu. Opłata icencyjna pobierana jest jednorazowo. Użytkownicy profesjonani mogą utworzyć konto użytkownika i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji systemu, również tych zaawansowanych. Pobierana jest roczna opłata icencyjna. Przegąd apikacji Apikacja wybrana za pośrednictwem reguatora ECL Comfort 310 jest automatycznie wskazywana na głównym ekranie systemu. Wszystkie reguatory ECL Comfort 310, do których użytkownik ma dostęp, są widoczne w ewym paneu, co ułatwia nawigację. Na ekranie wyświetane są bieżące wartości wskazań czujników oraz ustawienia referencyjne. Symboe pomp i zaworów są automatycznie uaktuaniane i odzwierciedają bieżący stan pracy (włączone/wyłączone, otwarte/zamknięte). Z menu ECL Edit (Edycja ECL) można wybrać konkretny wariant apikacji. Rejestracja danych Wartości wskazań pochodzące z maksymanie 14 czujników wykorzystywanych przez apikację, np. dotyczące temperatury i ciśnienia, są rejestrowane co 15 minut i przechowywane w pamięci systemu ECL Porta przez 3 miesiące. Czujniki podłączone do wejść reguatora ECL Comfort 310, które nie są wykorzystywane przez apikację, można tak skonfigurować, aby wartości wskazań z nich pochodzące były zapisywane co godzinę. Wartości wskazań czujników i mierników poboru energii są rejestrowane co godzinę i przechowywane w pamięci systemu przez 5 at. Wszystkie zarejestrowane dane można przegądać w systemie ub wyeksportować je do piku, np. w formacie CSV, XLS, PDF, RTF ub XML. Co 48 godzin da wszystkich danych tworzona jest kopia zapasowa. Krzywe trendów Na ekranie mogą być wyświetane wykresy dotyczące wszystkich ub dowonie wybranych czujników. Wykresy te tworzone są na podstawie zarejestrowanych danych. Użytkownik może tworzyć niestandardowe wykresy da iczników i czujników. Można przeciągnąć kursor w dowone miejsce na wykresie i odczytać wartości iczbowe wskazań czujników w konkretnym czasie. Aarmy Da wszystkich wartości wskazań iczników i czujników wykorzystywanych w apikacji (maksymanie 14) można okreśić minimane i/ub maksymane wartości graniczne. Jeśi wartość graniczna zostanie przekroczona, do użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mai informująca o stanie aarmowym. Aarmy ECL obsługiwane przez apikację są również obsługiwane przez system. Gdy użytkownik zaoguje się do systemu, na ekranie zostaną wyświetone nowe aarmy pochodzące ze wszystkich dostępnych reguatorów ECL Comfort 310. Listę aktywnych aarmów można wyświetić na ekranie w dowonej chwii. Ustawienia Większość ustawień w reguatorze ECL310 jest udostępniana w systemie. Zmiana ustawień za pośrednictwem systemu pozwaa użytkownikowi zdanie reguować parametry, optymaizować sterowanie, omijać sterowanie automatyczne oraz zdanie ustawiać harmonogramy świąteczne. Aktywny ECL Możiwość podgądania na żywo wyświetacza reguatora ECL Comfort 310 oraz zapisywania zrzutów ekranu na potrzeby dokumentacji. Obracając i naciskając pokrętło nawigacyjne z poziomu systemu, można w czasie rzeczywistym nawigować po menu reguatora ECL Comfort 310. Przystosowanie strony Początek Strona Początek, która pojawia się po zaogowaniu użytkownika może być przystosowana w ceu wyświetenia aarmów ub zawartości zewnętrznych witryn WEB. Zewnętrzna witryna WEB może wyświetać informacje z oprogramowań innych firm, np. SCADA ub BMS. Przegąd geograficzny Mapa geogrficzna pokazuje okaizację wszystkich zarejestrowanych do konta użytkownika reguatorów ECL Comfort 310 z wybranej grupy. W przegądzie geograficznym są wyróżnione podświeteniem reguatory ECL Comfort 310, w których wystąpiły aarmy ub które pracują w trybie świątecznym. Etykieta informacyjna przy reguatorze ECL Comfort 310 zawiera status i istę aarmów i zapewnia łatwy dostęp do daszych szczegółów dotyczących danego reguatora. 2 VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

3 Korzyści da użytkownika jest skutecznym, gotowym do pracy narzędziem SCADA przeznaczonym da pracowników serwisowych i pracowników nadzorujących pracę węzłów ciepnych. Niektóre z zaet systemu : Łatwa instaacja Automatyczna konfiguracja zapewniająca łatwą instaację i uruchamianie Obsługa reguatora ECL Comfort 310 oraz standardowych kuczy apikacji. Brak potrzeb instaowania dodatkowych urządzeń czy oprogramowań. Wykorzystanie standardowego łącza internetowego Łatwy dostęp Lokany i zdany dostęp do sterowania i monitoringu Apikacje da smartfonów z systemami Android oraz ios Standardowe funkcje Dostępne są wszystkie standardowe funkcje systemu SCADA (przegąd apikacji, monitorowanie i rejestracja wartości wskazań czujników i iczników, krzywe trendów, aarmy, ustawianie parametrów reguatora ECL Comfort 310 itp.). Niskie koszty całkowite Brak wstępnych nakładów inwestycyjnych Niska opłata icencyjna w przeiczeniu na reguator ECL Comfort 310. Niski koszt integracji z systemem Niski koszt uruchomienia Zastosowanie Poniżej przedstawiono typowe zastosowanie systemu. W tym przykładzie usługodawca korzysta z aptopa i smartfona z dostępem do Internetu w ceu monitorowania instaacji grzewczych i sterowania nimi oraz do odczytywania zużycia energii w kiku budynkach za pośrednictwem systemu (konto użytkownika profesjonanego). W budynkach zainstaowano węzły ciepne wyposażone w reguatory ECL Comfort 310. Ponadto w każdym z budynków do reguatora ECL Comfort 310 podłączono jeden ub kika ciepłomierzy, aby mierzyć zużycie energii ciepnej pobranej przez budynek. Reguatory ECL Comfort 310 są połączone z Internetem przy użyciu protokołu Ethernet, za pośrednictwem dostępnej w budynku sieci LAN (Loca Area Network). Osoby mieszkające w tych budynkach mogą za pomocą aptopów monitorować zużycie energii z poziomu systemu (konta prywatnych użytkowników końcowych), a także ustawiać wymagane temperatury pomieszczeń oraz harmonogramy pracy instaacji w trybie oszczędzania,słabszego ogrzewania. Wszystkie reguatory ECL Comfort 310 komunikują się za pośrednictwem Internetu z serwerem ECL Porta obsługiwanym przez firmę Danfoss. W bazie danych na serwerze systemu przechowywane są wartości wskazań czujników oraz dane dotyczące zużycia energii. k j n k j m o k j j Dom prywatny k Reguator ECL Comfort 310 Sieć Ethernet m Internet n Serwer o Obsługa serwisowa z aptopa Obsługa serwisowa ze Smartphona Ciepłomierz DEN-SMT/DK VD.HX.C2.02 Danfoss 01/2015 3

4 Obsługiwane reguatory System obsługuje następujące reguatory: Reguator eektroniczny Danfoss ECL Comfort 310 Reguator eektroniczny Danfoss ECL Comfort 310B Obsługiwane kucze apikacji Patrz arkusz informacyjny Lista kuczy apikacji obsługiwanych przez system (VD.HX.I). Obsługiwane ciepłomierze Patrz arkusz informacyjny Ciepłomierze obsługiwane przez rozwiązania Danfoss SCADA i ECL Comfort 310 (VD.HX.J). Naeży pamiętać, że stosowanie ciepłomierzy zasianych bateryjnie jest niezaecane, gdyż przesyłanie danych skraca żywotność baterii. Języki Język jest automatycznie dostosowywany do okaizacji użytkownika na podstawie ustawień regionanych w jego komputerze. Graficzny interfejs użytkownika obsługuje następujące języki: Austriacki Duński Angieski Fiński Niemiecki Litewski Poski Rosyjski Szwedzki Ukraiński Konta użytkowników Użytkownicy profesjonani Użytkownicy profesjonani mają pełen dostęp do wszystkich funkcji systemu. Użytkownicy profesjonani mogą zarejestrować na swoim koncie nieograniczoną iczbę reguatorów ECL Comfort 310. Opłata icencyjna w przypadku użytkowników profesjonanych jest uiszczana co roku na podstawie iczby zarejestrowanych reguatorów ECL Comfort 310. Licencja da użytkowników profesjonanych obejmuje także infoinię, która zapewnia wsparcie okane, czyi pomoc w zakresie niedziałających poprawnie funkcji systemu czy apikacji na smartfony, w zakresie rozwiązywania probemów związanych z podłączeniem reguatora ECL Comfort 310 do Internetu i systemu, bądź do uzyskania wyjaśnień odnośnie funkcji reguatora ECL Comfort 310 i systemu. Wsparcie to nie obejmuje jednak doradztwa w zakresie działania konkretnych instaacji, ich optymaizacji itp. Prywatni użytkownicy końcowi Prywatni użytkownicy końcowi będą korzystać z systemu do monitorowania zużycia energi, temperatur, a także do reguacji podstawowych parametrów reguatora ECL Comfort 310. Prywatny użytkownik końcowy ma ograniczony dostęp do funkcji systemu, niemniej jednak będzie mógł: monitorować bieżące i referencyjne wartości wskazań czujników, monitorować ciepłomierze, wyświetać krzywe trendów zarejestrowanych danych, eksportować zarejestrowane dane do pików, ustawiać harmonogramy i programy uropowe, ustawiać datę i godzinę, ustawiać i zapisywać temperatury komfortu da pomieszczeń, ustawiać aarmy. Prywatny użytkownik końcowy może zarejestrować na swoim koncie kika reguatorów ECL Comfort 310. Opłata icencyjna da prywatnych użytkowników końcowych jest uiszczana jednorazowo i obejmuje nieograniczony czasowo (minimanie 5-etni) dostęp do systemu. Licencja da prywatnych użytkowników końcowych nie obejmuje wsparcia za pośrednictwem infoinii. 4 VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

5 Zamawianie jest dostępny pod adresem: Apikacje na smartfony można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem skepu Appe AppStore (w przypadku smartfonów z systemem ios) oraz skepu Googe Pay (w przypadku smartfonów z systemem Android). Apikację można znaeźć, wpisując hasło. Konta prywatnych użytkowników końcowych i użytkowników profesjonanych można tworzyć bezpłatnie. Jednak aby móc zarejestrować jeden ub kika reguatorów ECL Comfort 310 na koncie użytkownika, da każdego z reguatorów wymagany jest kucz icencyjny. Reguatory ECL Comfort 310 można także rejestrować bezpłatnie na kontach użytkowników na czas trwania ograniczonego okresu próbnego. W trakcie trwania okresu próbnego zarówno użytkownicy profesjonani, jak i prywatni użytkownicy końcowi mają pełen dostęp do funkcji systemu. Tuż przed końcem okresu próbnego użytkownik otrzyma wiadomość e-mai z instrukcjami dotyczącymi sposobu uzyskania kuczy icencyjnych i uiszczenia za nie opłaty. Typ Przeznaczenie Nr kat. Licencja Licencja profesjonanego użytkownika systemu (jedna na konto profesjonanego użytkownika) Licencja reguatora systemu (jedna na reguator ECL zarejestrowany na koncie użytkownika) Licencja prywatnego użytkownika końcowego systemu (jedna na konto prywatnego użytkownika końcowego) 187B B B0003 Reguator ECL Comfort 310 Controer ¹) 087H3040 ¹) Informacje na temat zamawiania tego komponentu podano w osobnym arkuszu informacyjnym. DEN-SMT/DK VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 5

6 Wymagania systemowe Wymagania dotyczące komputera łączącego się z systemem : System operacyjny Microsoft Windows XP (z dodatkiem SP3 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Microsoft Windows Vista (z dodatkiem SP2 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Microsoft Windows 7 (z dodatkiem SP1 i zainstaowanymi najnowszymi aktuaizacjami) Macintosh OS (ub nowszy) Microsoft Windows 8 Procesor Inte ub AMD (częstotiwość 1,6 GHz ub wyższa) Pamięć RAM Minimanie 1 GB Wona przestrzeń dyskowa 1 GB Wideo Karta graficzna i sterownik zgodne z systemem Windows. Rozdzieczość minimana: 1280*1024 piksei Przegądarka internetowa Microsoft Internet Exporer 7 (ub nowsza)* Googe Chrome 12 (ub nowsza)* Mozia Firefox 3.6 (ub nowsza)* Safari 4 (ub nowsza)* * Musi mieć zainstaowaną wtyczkę Microsoft Siveright do wyświetania skaowanej grafiki. W nowszych przegądarkach internetowych jest już ona zainstaowana. W starszych przegądarkach tę bezpłatną wtyczkę naeży zainstaować ręcznie. Wymagania dotyczące połączenia reguatora ECL Comfort 310 z siecią okaną (LAN): Interfejs eektryczny Ethernet, złącze RJ45 Typ kaba Kabe Ethernet (CAT 5) Maksymana długość kabi magistrai Szybkość komunikacji LAN 10 Mbit/s 100 Mbit/s Sieć Przydzieanie adresu IP (strona LAN) Zgodnie ze standardem Ethernet Topoogia gwiazdy zgodna ze standardem Ethernet Wymagania dotyczące połączenia internetowego z sieci okanej (LAN): Bezpieczeństwo Dynamiczne ub statyczne. W przypadku reguatora ECL Comfort 310 do dynamicznego przydzieania adresu IP potrzebny jest serwer DHCP w sieci LAN. Firewa musi umożiwiać ruch sieciowy przez port TCP 502 (domyśny da protokołu Modbus-TCP) i port TCP 80 (domyśny da HTTP) z sieci LAN do WAN. W ceu zwiększenia bezpieczeństwa inne porty mogą być bokowane w obu kierunkach. DNS (system nazw domenowych) DNS musi być dostępny da reguatora ECL Comfort 310 w ceu wyszukania adresu IP serwera. Przepustowość złącza internetowego Łącze internetowe Przydzieanie adresu IP (strona WAN) Iość danych 1 Mbit ub więcej Preferowane jest przewodowe połączenie z internetem ze wzgędu na niezawodność, prędkość i czas zwłoki. Może być używane mobine połączenie z internetem, np. 3G ub 4G (szczegółowe informacje podane są w oddzienym podręczniku użytkownika Podłączenie reguatora ECL Comfort 310 poprzez 3G/4G do serwera SCADA ). Dynamiczne ub statyczne Około 10 Mbyte na dzień, w zaeżności od użycia systemu i iczby czujników oraz iczników podłączonych do reguatora ECL Comfort VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 DEN-SMT/DK

7 Wymagania systemowe (ciąg daszy) Wymagania dotyczące reguatora ECL Comfort 310: Oprogramowanie reguatora Oprogramowanie kucza apikacji Pane zdanego sterowania ECA 30 (opcjonane) Reguator ECL 310 musi być wyposażony w oprogramowanie w wersji 1.11 (ub nowszej). Jeśi będzie to wersja od 1.11 do 1.30, zostanie ona automatycznie zaktuaizowana kuczem apikacji do wersji 1.30 ub wyższej. Jeśi wersja będzie starsza niż 1.11, taki reguator nie będzie mógł współpracować z systemem. Wersja 1.04 (ub nowsza) Wersja 1.30 (ub nowsza) Wymagania dotyczące smartfonów: System operacyjny Appe ios 4 (ub nowszy) Googe Android 2.1 (ub nowszy) DEN-SMT/DK VD.HX.C3.49 Danfoss 01/2015 7

8 8 VD.HX.C3.49 Produced by Danfoss A/S 01/2015

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie.

O powodzeniu archiwizacji lub odtwarzania zbiorów decydują pewne warunki, które muszą być spełnione, aby program działał poprawnie. OPIS Program Archiwizator służy do automatycznego archiwizowania i odtwarzania pików. Archiwizator jest apikacją działającą niezaeżnie od innych programów firmy ProgMan. Program dystrybuowany jest na dwa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo